Dertigduizend visjes verhuisd in plastic Aanrander ontkent m w J.>/d. Broek (van Wilton Fijenoord) overleden ROTTERDAM Margarine cent duurder Pisa's toren kan geen wind hebben Bruirf Sublieme koorzang van Vreewijks kerkkoor PTT-kabels vernield VIER PERSONEN ONWEL DOOR K00LM0N0XYDE Kamper Mannenkoor dwong respect af Vlucht voor het leven cAl Bekende man op scheppswerf 1 BSK3 Man mishandelt zijn vrouw Judo-prestatie van F. Ivasko De Driehoek zag films die prijzen wonnen Korpsen Westland speelden goed op concours Vervoerscentrum bouwen in Spaansepolder Jubileumuitvoering Vredeskerk Brandweer dient zuurstof toe Levensonderhoud goedkoper Zinkend schip naar Dokhaven 8 miljoen schade bij brand m textielfabriek* A Ruziezoeker na klap tegen kaak gedood Voorbereidingen voor ontvangst nieuwe trams sf lüê '£*0/. ^i§jp^ Mï JP- "Wtjkoucfat cicyetyfó ziïtwf! ed Poging tot doodslag op politieman toegegeven MAANDAG 16 NOVEMBER (Van een onzer verslaggevers) "D OTTERDAM Zaterdag zijn dertigduizend vissen en visjes ver huisd In plastic zakken hebben de diertjes in een aantsd perso nenauto s de reis ondernomen van de Rotterdamse Doedesstraat naar het Brabantse plaatsje Moerdijk. t'iéék' I* Investering 4èr Hf? L ^soitósaanüriseËttï/d^diij^ expoeri gopjhet gebied der -sdciale regelingen vervuld.. Vrijdag moest hij voor een kleine 'operatie naar"- he to Gemeente '';';Cziekêhhuis waar^hij^zeterdag over. Alee'd.v Zijn,.yerscheïaen:brapftbij WiLv ton Fijenoord diepe verslagenheaj te wéeg:>De heer Ondersoek JK ."J St i Komtflook eens zitten want Itllll I II III WINKELCEKTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11 6615 R0TTERBAM Indexcijfer daalde gunt 1Sa aanvaring ««Pt ,"j. V r ,-ïï'p^ h- V - j T Pagin» 4 misag 8 /g&Ê5r\ Es?' - TiteS l L#c"' AfW,.. MfijL t t,JEEL wat Tieren js de heer De Ai Smit zaterdag met dozen ge vuld met m plastic zakken zwem mende tropische siervissen het kei dertje aan de Doedesstraat uitge komen De foto onder Iaat zien hoe een medewerker een zak met 450 vissen laat vollopen met zuivere zuurstof De visjes hebben het niet uit vrije wil gedaan Ze moesten, ze werden ge dwongen Het was een vlucht voor het leven De vijand9 Chloor en zout op gelost in het water waarin de diertjes moesten leven "We hebben de vissen gevraagd hoe ze het vonden Er kwam uiteraard geen jarige sierviskweker J A de Smit „Na jarige sierviskweker J JA. de Smit ,Na juli toen we met het extra chloor tien duizend vissen verloren en we het plan hadden opgevat te verhuizen hebben we (het hele gezin werkt mee dus ook moeder De Smit en vijftienjarige zoon Jan) nog verscheidene keren grote ver liezen moeten lijden In vijf m nuter zelfs een hele bak Enthousiast vertelde de heer De Smit tussen de rommel van het verhuizen over de bijzonder prettige medewerking Hl Moerdijk. Er is heerlijk water er zijn fijne mensen Ook van de gemeente yebben we veel medewerking gekregen zekér ten opzichte Van wat wij ~van de gemeente Botterdam in de loop van de tijd hebben ondervonden De vergun ningen die we in Bc terdam vöor ver bouw niet konden krijgen waren in Moerdijk heel snel voor elkaar In Moerdijk heeft de heer De Smit een mooi huis kunnen kopen met een flinke lap tuin Daarin is nu een ruime _csd= verrezen speciaal \oor het kwe ken van vissen ingericht. Heel iets an ders dus dan het kle ne benauwde kelder tje en schuurtje m Botterdam Er komen In de löods liefst vierhonderd aquaria Er z jn er al tweehonderd Die zijn het weekeinde al gevold Want voor het verhuizen van de vis Jes was een dubbele investering nodig De aquaria m Rotterdam konden pas worden opgeruimd als alle visjes naar Moerdijk waren gebracht waar ze uiter aard ook in aquaria moesten zwemmen Vandaag zou de boedel van de familie De Smit worden overgebracht De vis sen waren het eerst aan de beurt Gehol pen door enkele goede kennissen en Vrienden is men zaterdagmorgen om vijf I i Sr{Vm een «nzer verslaggevers) I SCHIEDAM. Zaterdagmiddag ov?r leed dtt het Gemeenteziekenhuis de heer 3 v Broek, die met name in de kring ïder tverkers .van.de werf Wilton Fijen ^oordjeeii bekende en geachte figuur was. fpvËij berelkte.de leeftijd van 55 jaar u zeejsébekénd vi fydet >VèrA ging semebt)van het Wilton personeeL Ah V uur begonnen met het vangen van de 30000 tropische siervissen Per aquarium werden de vissen v rvolgens in grote plastic zakken met wemig water ge daan De zakèn werden met zuivere zuurstof verder opgeblazen en tenslotte hermetisch gesloten Zo konden zij geru me tijd in leven blijven Ruim voldoende voor de reis naar Moerdijk De zakken met v *jes werden in grote kartonnen dozen gedaan en met personenauto s en bestelwagens (ook van vrienden en kenn ssen> naar Brabiii gereden Daar werden de vis en li de tweehonderd gereed staande nieuwe aq ar a losgelaten Begrijpelijk dat de organ satie van de Te bijzondere verhu z ng de heer De Smit heel wat hoofdbrekens heeft gekost U t eindelijk is het allemaal goed afgelopen Viskweker De Smit i« echt niet zo maar naar Moerdijk gegaan. Tevoren heeft hij het drinkwater daar (afkomstig uit Breda) laten onderzoeken Hij kwam 'ot de conclusie dat het water de helft zachter is Dat scheelt veêl tijd d e in Rotterdam aan ontharden verloren g ng Blijven in Botterdam was onmogelijk Eigenlijk moesten alle aquara iedere dag worden ververst Dat betekent twin tigduizend liter water In Rotterdam was dagelijks verversen niet mogelijk want dan waren alle vissen meteen al gestor ven Ook Is gedacht aan aanvoer van wa ter van buiten Dat was niet mogelijk want aan de Doedesstraat was geen opslagruimte Bovendien zou dat water te koud zijn Met de verhuizing zijn de meester problemen gelukkig opgelost De heer De Smit hoopt nu dat de vis jes die hij verkoopt aan grossiers in Beigie cn Duitsland niet meer zullen sterven omdat ze gewend waren geraakt aan Rotterdams water en niet meer in normaal water konden leven VS- «wéeg:>Be heer y <L Broek was alom zeer?beker.d vanwege zijn secretamai der'Vereniging Ontwikkeling en Amu .ESTFR en wethouders va" W'»'Rolterdam hebben de gemeenteraad I -^meegedeeld dat het overeenstemming heeft rfrtbereikt over de uitgifte van een V 5'A obligatielening van 75 000 000 tegen een koers van 99% Het bedrag zal ,/in het Algemeen Leningfonds worden ge- 5 itort en worden aangewend voor consoh 'datte vaa vlottende schuld en financiering £#8|y«n kapitaaluitgaven In een extra gemeente ^raadsvergadering die maandagmiddag wordt gt gehouden zal het voorstel in behandeling gw*worden genomen De lening worll aange «-«hH. gaan voor de duur van 25 jaar Zq is ver deeld in obligaties van 1000 Bij elke ^feobligaüe worden 2o jaarlqkse coupons ge /.voegd, betaalbaar de lode deccml er van f. elk jaar, voor de eerste maal le 15de december 3965 De aflossing van de lening geschiedt a pan en zal, te begi men op ls<|december 3970' geschieden in twintig gélqkeiof nagenoeg gelqke jaarlykse ter mynch„>die"zo nodig voor een deel naar m- iiened-n en voor een ander deel i aar boven Mfiir op 1 000 zyn afgerond In hoeverre de p,.h aflossing eventueel ui enig jaar naar beneden of naar boven zal worden afge jp' «?rond, wordt door het systeem van uitloting j&t bepaald P /™tp 26 en 2"' november zullen in Rotter ie dam onder auspiciën van het Benelux W comité en m samenwerking met de Bel» r tf- regering de Benelux havenstudiet 9 worden gehouden De organisatie berust by de Nederlandsclie Economische Hooge- - school Dertig, studenten van de Ryks Hun delshogeschool en le St Ignatius Handels hogeschool te Antwerpen znllen onder lei iv duig van prof K Jacobs deelnen en Van Nederlandse zyde wordt op vyftig studenten gerekend. De aandacht zal worden gericht op het onderwerp „De achterlandvcrbtn dingen van de zeehaven" Mr J Vry direc- teur generaal van het verkeer zal hel congres vrydag 27 november in de grote zaal. van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam openen Mr J J Oyevaar zal dan een voordracht houden zodanig was hij de motor van deze vereniging De heer v d Broek is ruim 40 jaar bij het bedrijf werkzaam geweest In fe bruari j 1 werd hij vanwege zijn veer tigjarig jubileum gehuldigd De heer v d Broek ontving toen de zilveren me daille in de Orde van Oranje Nas sau VLAARDINGEN De politie werd vannacht gea'armeerd dat op het Wes terhoofd een man een vrouw aan het mishandelen was Het bleek dat de tech mker W S uit Rotterdam zijn vrouw m gezelschap van enige zeelieden had aan getroffen en haar daarover hardhandig aan het onderhouden was (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Frans Ivasko slaagde zaterdagavond m Utrecht voor het technisch gedeelte van het zwarte band judo examen Hij behoorde tot de Hen besten Er waren 145 kandidaten maar meer dan honderd werden afgewe zen. Frans Ivasko die pas 17 jaar Is gewor Hen vluchtte in 1947 met zijn ouders uit Hongarije en werd ongeveer anderhalf jaar geleden tot Nederlander genaturali seerd. Hij doet reeds vanaf zijn negende jaar judo bij de Sportschool van Gorsel te VXaardingen en stend tot nu toe altijd in de schaduw van de bekende Tmo Hoogendijk. Dit jaar zal Frans echter voor het eerst zonder deze tegenstander aan de kampioenschappen gaan deelne •nen Voor zijn praktisch gedeelte slaagde hij direct de eerste keer (drie van de vier partijen gewonnen) De jaarlijkse judokampioenschappen van Vlaardingen worden zaterdag 28 no vember door de Judoclub Vlaardingen georganiseerd in de Sportschool aan de Van Viandenstraat fWestwijk) Er zijn drie jeugdklassen namelijk 11 en 12 jaar 13 en 14 jaar en 15 16 en 17 jaar Daarnaast heren in gewichtsklassen. Woninginrichting - Broersyest 64-66 fVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Smalfilmclub De Driehoek uit Rotterdam (45 leden) hield zaterdag in gebouw Irene te Schiedam haar jaarlijkse filmavond waarvoor zoals gewoonlijk —grote belangstelling bestond Ruim honderdvijftig bezoekers genoten van de fraaie films en hoorden de uitslagen van de filmwedstrijd 1964. In zijn openingswoord zette de voorzit ter de heer A. Bezemer het doel van de smalfilmclub uiteen In een geest van onderlinge saamhorigheid wil men ge meenschappelijk het smalfilm amafeuris me beoefenen en op deze wij2e de films die de leden opnemen op een zo hoog mogelijk pjan brengen - rL Vervolgens verschenen de deelnemende, films op net scherm Klasse I (topgroep) Fatum, van L Ferwerda le prijs met .visselbeker 16 mm ,Een rare dag" van C Schruyer, 2e prijs die met De lekke band ook de 3e prijs in de -wacht- sleepte van dezelfae smalflmer waren tévens .De boterkoek en Tafeltje dek je Suriname impressie was gemaakt door H v d Voort Al deze films waren 8 mm Bovendien draaiden in de2e klasse nog de 16 mm films Vakantie in bed en Fragment vanAW Vnkiage In klasse H (midden .dasse) zagen de aanwezigen de sma dms .Kokosnoot Van L X M Stryc ds -met wisselbeer Foster Anna van F van Er 2e prijs van wie ook de Opvoedkundige les was en De lift \an H Schot alle 8 mm films H. Custers behaalde in klasse III (be ginners) met zijn aardige Bmalfilm 8 mm Delft m twee uur de wisselbeker en C Guyl met Kleuterschool de 2e prijs HOEK Van HOLLAND Op het natto naai federatief concours in HUvarenbeek hebben twee Westlandse muziekkorpsen za terdagavond lauweren geoogst Het waren de harmonieverenigingen Rotterdam aan Zee uit Hoek van Holland en Kunst en Strijd uit s Gravenzande Toevalligerwijs schreven beide verenigingen voor hetzelfde concours n v«de; spelen beide verenigingen ih de vaandeiafdeiing en bovendien waren ze de •nige harmoniekorpsen in deze afdeling De westiandse blazers moesten als laatste twee optreden RAZ lootte vóór Kunst en Strijd en dat betekende dat de s Graven «anders tot het laatst moesten wachten Onder leiding van dirigent G A van den 'Serg speelde Rotterdam aan Zee eerst de ballade in Alia Marcia uit Sibelius Karelia Suite in een bewerking van P van Mever Dit Werk werd zeer goed gespeeld Toch was de vertolking van Waar In t Bronsgroen eikenhout van Paul Toebosch nog wat be »er Terwijl de Hoekse blazers de uitslag af wachtten beklommen de blazers van Kunst en Strijd het podium Dirigent Brüleman voerde zijn blazers vooral |n het eerste werk - beide korpsen speelden dezelfde werken naar een Iets betere prestatie dan de Hoekse blazers De RAZ muzikanten waren de eersten om dat te beamen De Jury bad echter het laatste woord Rotterdam aan Zee werd voor het eerste nummer beloond met Si punten en voo het tweede met S7 punten Dat betekende een stevige eerste prijs met 107 punten (vereiste minimum voor eerste prijs Is 100) Kunt en Strijd kreeg voor het eerste werk. twee punten meer Het tweede wepk werd ook met 106 punten en dat bracht het totaal op 109 Nletalleen kregen belde korpsen een eerste prijs maar omdat ze belde meer dan 105 punten hadden In de hoogste afdeling van de Nederlandse amateurmuzlek kregen ze ook het federatievaandel ROTTERDAM De 42 jange arbeider C K. uit .Hendrik Ido Ambacht die er van wordt verdacht vrijdagavond op de Rochussenstraat een 24 jarige secretaresse te hebben aangerand en die vlak erop door de politie werd gearresteerd ont kent nog steeds iets met de poging tot aanranding te maken te hebben De arrestatie van K. was zeer verras send De politie had juist de secretaresse die tijdens haar verweer enkele verwon dingen had opgelopen naar het Dijkzigt ziekenhuis gebracht toen daar de ver moedelyke dader ook binnenstapte Hij had namelijk voordat hij de secretaresse aam iel tijdens een valpartij (zoals hij zelf zegt) een ernstige hoofdwond gekre gen die hij in he ziekenhuis wilde laten verbinden De secretaresse wees hem aan waarna de politie hem onmiddellijk arresteerde Ook een passerende voetganger die de secretaresse te hulp was gesneld waarop K, was verdwenen heeft K. herkend K blijft in arrest Hoewel de man enkele borrels had gedronken, was hij toch niet dronken. DEN HAAG De NV Lijnco een combinatie van wegvervoersonderne mmgen zal op korte termijn beginnen met de bouw van een vervoer-centrum in de Spaansepolder te Rotterdam In de NV Lijnco die al sinds 1957 actief is op ditg ebied 'werken sgmen de NV BTO uit Amsterdam de NV Cuiemborg Express uit Cuiemborg de Eerste Sneek Rotterdam Express uit Sneek de NV HEJBJES uit Den Haag de firma Ge broeders Van der Meer uit Leiden Expe ditiebedryf P v d. Pot uit Den Haag de firma Van Schaik uit Hilversum en Ge bneders Van Tienderen uit Hoofddorp Het vervoerscentrum dat zal verrijzen op de hoek van de Sohuttevaerw eg en Breevaartstraat zal een oppervlakte van 2525 vierkante meter beslaan Met het project in d" Spaansepolder is naar een voorlopige x ng een bedrag van een miljoen gulden genoeid Op het terrein komt een kantoor met kantine en enkele slaapvertrekken voor Jiauffeurs Oök zal er een loods Voorden gebouwd van vijftig by twintig meter Hiervoor komt een verhoogd platform om het laden en lossen van de vracht wagens te vergemakelijken Het geheel zal gecompleteerd worden met een servicestation De gemeentelijke autorteiten hebben de plannen goedige keurd Als alles goed gaat zou het een trum dat door een nieuwe NV Ver vorsentrum Rotterdam zal worden b° heerd begin 1963 in gebruik moeten worden genomen. De aanhoudende sterke stijging van grondstoffenpnjzen op de wereldmarkt gedurende de laatste weken maakt een prijsverhoging van de consumentenprijs van margarine nóodzakelijk Zo deeit de bond van Nederlandse margarine fabn kanten mede In overleg met de directie prijzen van het ministerie van econonu sche zaken zal derhalve met Ingang van vandaag, de copsumen tenpry s van'" mar? marine met een cent per pakje van 250 gram worden verhoogd BAARN De 24 jarige J P„ die d« afgelopen week is gearresteerd op be. schuldiging van poging tot doodslag we. gens het tot twee maal toe inrijden op een politieagent, heeft het hem ten laste gelegde bekend na aanvankelijk hard. nekkig ontkend te hebben. Tijdens het verhoor is tevens komen vast te staan dat P op 8 en 9 november vier autos, gereedschappen, radios en vele andere meestal uit auto s afkomstige voorwerpen heeft gestolen. Toen P in de nacht van 9 op 10 no vember in Baam de weg vroeg werd hij door een agent aangehouden. Deze nam zijn rijbewijs in omdat hij niet de ver. eiste autopapieren kon tonen Op het rao ment dat de agent wilde instappen ca met P naar het politiebureau te rijden gaf de man vol gas en verdween. Na een achtervolging reed P opnieuw op de agent in met naar hij heeft toegegeven een snelheid van 130 km per uur De Amsterdamse politie heeft voorts proces verbaal tegen P opgemaakt wegens valse aangifte van vermissing van zijn rfjbe •wijs P heeft kortgeleden een gevange nisstraf van enkele maanden uitgezeten. Op i november was hij uit het huis van bewaring te Arnhem ontslagen. Trinses Irene en prins Charles Hugues zijn va enkele dagen tn ons land te hebben doorgebracht zaterdagochtend met een KLM- vliegtuig van Schiphol vertrokken naar Spanje Een functionaris van de KLM deed het paar op de- luchthaven uitgelei de PISA Volgens de Italiaanse ge leerde Gustavo Colonnetti tó het zeer goed mogelijk dat een krachtige storm voldoende is om de beroemde scheve toren van Pisa te doen neerstorten Hij heeft de Italiaanse regering ge waarschuwd voor het gevaar dat dit monument met lang meer toeristen zal trekken De Italiaanse regering heeft het rap port van Colonnetti ra onderzoek Andere deskundigen zijn van mening dat de to ren het nog weieen eeuw zal uithouden De toren van Pisa hangt nu 3 30 uit het lood De hell ng is de afgelopen 45 jaar met 0 5 centimeter verergerd De toren is 56 meter hoog en weegt 14000 ton Colonnetti heeft geconstateerd dat het gebouw tijdens de storm van 13 oktober is gaan trillen Deze trilling hield m het fundament zes uur aan Wanneer deze trillngen zich zouden voortplanten in de zandgrond dan kan dit leiden tot zandv e^chuivingen In 1173 werd met de bouw van de toren begonnen maar het werk werd stjpgeze toen men merkte dat de zand bodem begon te werken In 1275 werd de bouw hervat en in 1284 werd de scheve toren van Pisa voltooid De gemeente beeft de regering al eens om een subsidie gevraagd om de-toren iets rechter te zetten maar met zo recht dat daardoor- d<> toer-sts«che trekpleister verloren zou gaan D t plan vond geen genade Exclusieve gouden broches Met en zonder bnllant yen passend geschenk voor Haar Dè bartewens van iedere vrouw Laat Uw (irannen) hart eens spreken BRUNOTT kan deze wens volledig: vervullen in prijzen van f SO t/xn f 050 i Zn orat ealage Karei Doorman s raat b< |0U t jen c 5i ROTTERDAM. Er zuilen niet vèèl kerkkoren zijn die een niveau hebbin bereikt al? waarop het plm 50 leden tellende Vreewijks Kerkkoor" staat dat ter gelegenheid van zijn tienjarig bes taai zaterdagavond in de Vredeskerk een con cert gaf waaraan medewerkten het Christelijk Haags Jeugdkoor oi v Marlus Borstlap en de organisten Koos Bons en Piet Kraak A Aan het jubilerende koor dat onder leiding staat' van "Bram S ntmcolaas is hard gewerkt door deze bekwame dip gent, en de resultaten daarvan strekken tot grote bewondering temeer omdat het hem o6kfgelukt is blijkens de wijzé van zingen zijn uitstekende^ muzikale smaak op de koorleden, over te brengen De uitspraak is subliem Naar het opemngswobrd van de voor zltter de heerJB H de Graaf heeft dit koor gelijk; alle kerkkoren„ een dienende taak in de eredienst en daarom, behoren concerten als aeze voor Vreewijks Kerkkoor tot de uitzonderingen Vooh wie zo kan dienen as de naam. „kerkkoor" een erenaam en met een excuus voor het brengen Van vtat eenvoudige liederen" Daarom kunnen wij .behalve het koor met zijn tienjang bestaan óók de Her vormde Gemeente van Vreewijk van har te gelukwensen met het bezit' daarvan De prachtig gecomponeerde Psalm 23 van Andries de Braai waarmede Bram Sintnicolaas zijn koor liet beginnen open baarde reeds dadeljk- een .grote egalfteit en een uitstekend Uitgebalanceerde klanksterkte in de afzonderlijke stem groepen zowel als in het geheel Licht en veerkrachtig zetté na een paar inle dende maten van het orgel de so praan m gevolgd door tenor en alt waarna deze stemmen zjch .niet de bas tot een schoon geheel verenigden Mgqie te noren. (helaas" eeh- Uitzondering jbij dg ahw om de voorrang én dit hoge peil bleef ook m de andere werken Fantasie Christe du biste licht ende dach" in een bewerking van Henri Geraerdts Buxte hude s cantate Alles was ihr tut en Te Deum van Michael Haydn gehandhaafd Niet minder grote bewondering hebben wij voor het medewerkende Christelijk Haags Jeugdkoor olv Marius Borstlap dat een geheel in stijl gehouden pro gramma met werken van Orlando di Lasso Michael Praetorius Claudio Ca scionih (geb 1670) Schüte en Selle (1599—1663) benevens enkele koralen wo Psalm 68 10 en 16 naar de oor spronkelijke versie bewerkt door Fritz Neumeijer ten gehore bracht Opvallend was bij deze Psalm in tegenstelling tot onze lezing de met geheel gelijke zevende en achtste regel evenals bij de oervorm in O Mensch bewein dein Sünde gross Dit geeft een mooi effect v- DEN HAAG Zaterdagavond zijn in de buurt van Wijk en Aalburg vier PTT kabels over een lengte van 225 meter doorgesneden Vermoedelijk is dit een poging tot diefstal geweest De daders zijn blijkbaar in hun werkzaamheden ge sloord aangezien slechts een stuk van ongeveer 40 meter door de PTT dient te ■worden vernieuwd Ter plaatse is de PTT bezig met het verleggen van kabels m verband met herverkavelmgswerkzaam heden. De rijkspolitie in Eethen en het parket van de off cier van justitie te s Herto genbosch zyn een onderzoek begonnen naar de toedracht van het gebeurde Het betreft hier vier kabels ten behoeve van dat deel van het interlokale telefoonver keer uit West en Midden Nederland dat via s Hertogenbosch wordt geleid In totaal zijn m de kabel 2176 spreekkanalen in gebruik Ook het verkeer met het bui tenland (vanuit Düsseldorf, Frankfort, Zürich en Brussel) wordt via deze kabeï verbindingen geleld De PTT is zaterdag avond onmiddellijk met het omvangrijke herstelwerk begonnen Gisteravond was men zover dat twee kabelverbindingen waren hersteld Het ging hier om provi sorisch herstel De definitieve herstel werkzaamheden volgen vandaag en zul len enkele dagen duren gezien de om vang van het werk Een deel van het verkeer is via andere telefoonkabels ge leid Het feit, dat de storing in het week end viel voorkwam dat een grote stag naties in het telefoonverkeer optrad Tot op heden ontbreekt van de daders nog ieder spoor BOTTERDAM Zaterdagmorgen bleek een gezin aan de Havenstraat onwel te zyn geworden door koolmonoxyde. Gelukkig werd het bytyds ont dekt Men waarschuwde de brandweer Personeel van de Gil heeft de 37-jarige televisie monteur G J Macphail die er het ergst aan toe was behandeld met zuurstof Alle gezinsleden de 39 jarige mevrouw H W Macphail-v d Berg en twee dochtertjes Anja en Mary van anderhalf jaar (tweeling) zyn naar het Dykzigtziekenhuis gebracht. Gebleken js dat de kolenhaard defect was en dat bovendien een gek op de schoorsteen was vastgelopen. Onderbrandmeester J Bos had de leiding ROTTERDAM Onder leiding van Klaas J Mulder gaf het Chr Kamper Mannenkoor DEV zaterdagavond een ze geslaagd concert in de Geref Kerk (vrijgemaakt) aan de Kuyperstraat De belangstelling voor het optreden van dit koor was zo groot dat velen zich tpvre den moesten stellen met een staanplaats. Het concert stond op een zeer hoog peil en Klaas Mulders rustige directie deden weldadig aan Kleine aanwijzingen waren voldoende om het koor te brengen waar hij wilde Een mannenkoor van bijna 120 leden haast fluisterend te kun nen laten zingen of stralend en for zonder schreeuwerig te worden vereist in e studie Beide uitersten waren zeer goed verzorgd en we hebben dan ook de frootste waardering voor dirigent en 1 en De orgelbegeleiding van sommige num mers was in handen van Dirk Jansz Zv art Geheel aangepast en beheerst be geleidde hij koor en solisten Het mannenkoor heeft goed tegen el kaar afgewogen stemmen en partijen Mooie ronde en volle bassen die met warmte en gloed hun partijen vertolken De tenoren vooral in de hoge registers stralend fijn en voluit jubelend als dit wordt vereist. Het Dom no Salvara Fac van Gies sen en het Credo van GretcHemnoff waren de hoogtepunten van het program DEN HAAG Het landelijk prys indexcyfers van het levensonderhoud voor gezinnen van nand en hoofdarbei ders zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek dat maandelijks samensteit op basis 1959/ 80 100 gaf van medio sep tember, tot medio oktober een daling te zien ven 117 tot 116 Deze daling werd vrijwel uitsluitend veroorzaakt door een daling van het indexcijfer voor aardappelen groenten en fruit Voorts trad voor eieren en vlees een 1 chte prijsdaling op terwijl een prysstyging werd geregistreerd voor margarine Buiten de voedingssector is nog een stygmg van het indexcijfer voor bloemen vastgesteld Het indexcijfer inclusief verplichte so ciale verzekeringen en loonbelasting bleef staan op 115 ma Speciaal bij dit laatste nummer mo gen we vermelden het optreden van de banton zanger Arie van Enk Een' zeer duidelijke uitspraak en een overtuigende voordracht Minder goed voldeed de alt zangeres Riek vd Haar Ia het begin was zij moeilijk te verstaan Haar optre den was veel beter en daarmede bewees zij als zangeres goede kwaliteiten te bezitten Een uitvoering waarop de organisato ren i medewerkers trots kunnen zijn en waarvan vele honderden genoten hebben GW ROTTERDAM. Vanmorgen zijn op de Maas twee schepen met elkaar in aanvaring gekomen Een van de sche pen raakte lek 1 snaar de Dokhaven gesleept en daar gezonken Er deden zich geen ersoonlijke ongelukken-voor Om zeven uur voer hat 104 ton me tende ms Lena midden op de Maas in de richting van de Waalhaven Het 900 ton metende m s Bastiaan Willem kwam uit de Waalhaven en voer in de richting van de Jobshaven De twee schepen naderden elkaar maar door de harde zuidenwind kon de T ena niet voldoende uitwijken Beide schepen raakten elkaar met de voorste vens De met ijzer geladen Lena be gon te zinken maar is door de Bas tiaan Willem langszij genomen en naar de Dokhaven gesleept. Daar zonk het schip Het vaartuig levert geen gevaar op voor de scheepvaart en zal worden gelicht 9 Gemeentewerken heeft vanmorgen aan besteed het maken van perskaden en een havendyk in de Krabben en Graspolder voor de omkadmg van een loswal op Rozenburg west Van de 11 inschrijvers was laagste Aannemingsbedryf N -v d Hilst Se" Zn t Harde met 117 000 en opvolger Aannemingsbedryf E Blok Rotterdam met f 138 000 Gegund werd bestek 798 het verrtch ten van grondwerk voor opspuitingswer ken m de Bulten Nieuwlandsepoider ten westen van het Oranjekanaal in Hoek van Holland aan het Aann bedrijf De Hondsrug Gieten voor 463 000 Koos Bons en Piét Kraak, die respec- tievelljk Vreewijks Kerkkoor en het Chr Haags Jeugdkoor"^ op het orgel begeleiden kweten zich ais gewoonlijk,- voortreffelijk van hun taak l— Er bestond grpte belangstelling voor dit jubileumconcert. jt W P VERHEUL .f GOOR De braad die {zaterdat drie. kwart van "het GOorse bedrijf ytutida f textielfabriek J, F Scholfer. en SÖYN.V. in de u legde beeft 8509- S'ierVahtq^ meter fabrieksgebouwen Verwoest, .tUe, f directe schade wordt «-door de, dtrècM# op acht i, neren miljoen ruiden, gesphatfe De bedrijfsschade ia jnog mletite "overig zien v v t "Behalve tie 108 "-weefgetouwen "ging? ook de apparatuur verloren, "welke Voor; montage ia het gespaaVde. deef, Vhiv'de.. fabriek gereed stond Doordat de Afde ling voorbereiding uitgebrand is kunnen, de overgebleven wevenjeh.niét'draaien.* Met behulp van zusterbedrijven mt hef KNTÜ (Koninklyke Nederlandse rék? tieiunie) concern denkt men deZé moet lykheid te kunnen opvangen '"zodat ér^ voor stagnatie m de aflevering géén Frees bestaat J Reeds gistermiddag heeft de directie plannen besproken voor dev'rüeesf effi aënte herbouw van' de verloren- gegaha capaciteit .De;,directie zal deze plantréö- on Jtortè termijn 'aan .Re-iimidïvan'.he stuur vdn p a ondeimetomgsraad>^w»rdtort6veWl pleegd over het teiWerfcrteHen'vani deel van het personeel bij anderè be drijven in de eerste plaats bij bet moe derbedrijf te Enschede Op het fabrieksterrein is een leeg geld kistje gevonden hetgeen volgens de po- lite op inbraak zou kunnen wijzen Het kistje dient om op gezette tijden ,df lonen voor de nachtploeg te bewaren? doch het was tijdens het weekend niet gevuld BOXTEL Gistermiddag beeft een burenrueie die in wezen niet zo ernstig van aard was een dramatische afloop gekregen doordat een der betrokkenen, de 53.jar!ge textielarbeider L. Beckers, hierbij om het leven is gekomen.,, y De textielarbeider die réeds enkele jaren gescheiden van zyn gezin in Ois» terwijk leefde was in pension bij een familie in Boxtel Toen Wj daar gister middag omstreeks half vier onder m vloed van drank arriveerde maakte hij moeilijkheden met de buren Dit gebeur de onder die omstandigheden wei meen zonder dat er ooit politie mee gemoeid W&S Beckers begon de buren, in hoofdzaak zijn 80 jarige buurman A. V te bedrei gen en uit te dagen De 33 jarige F van der L uit diezelfde straat die toevallig thuiskwam nam het voor de bejaarde buurman op Er ontstond een woordenwisseling nis sen Van der L en Beckers, waarbij Van der L zijn tegenstander een klap I£gen diens kaak gaf De man viel oamiddel lijk daarna en gaf geen (eken van leven meer Een ontboden arts kon slechts de dood constateren Sectie door de patholoog anatopna dr Zeldenrust heeft uitgewezen, dat de dood niet het rechtstreekse gevolg is geweest van de gegeven klap Zelfs is met geble ken dat door deze klap enig lichamelijk letsel van betekenis is ontstaan ooic een door de politie ingesteld onderzoek heeft uitgewezen dat Van der L met de- opzet heeft gehad tot doden Van der L die aanvankelijk in hech tenis was genomen is daarop na ver hoor in vrijheid gesteld ROTTERDAM. Begin december wordt het eerste meuwe dubbelgelede tramstel voor lyn 2 verwacht. Werkspoor in Utrecht legt op het ogenblik de laatste hand aan de trams Ook op het Kruisplein wordf hard ge werkt om de meuwe trams te ontvangen. Omdat de trams slechts aan een zyde te besturen zyn in tegenstelling tot de »ims die nu nog op lijn 2 ryden moe en ze bij de eindhaltes een keerlus heb ben. Op het oude Stationsplein stond lyn 2 voor het Groothandelsgebouw Daar was nu de metro aanleg ook daar wordt oedreven geen plaats meer en lyn 2 kreeg dv bbelbestumhare trams en een eind halte op het Weena. Op het ogenblik wordt aan de ooste •ijke zijde van hét Kruisplein een vijfde trambaan aangelegd als eindhalte van ïjn 2 De tram gebruikt dan het Stations- o'.ein waar ook een halte komt als keerlus Bovendien wordt op het Groenendaal een opstelspoor aangelegd Hieraan be staat behoefte omdat in ve band met de metroaanleg een aantal hulpsporen ver loren is gegaan. ^1 A tof* Sr VtK rfff 4 V -^JïU lAs. Sï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2