Ruim 2000 jaar oude vondst Boerenwoning wordt uit liethelse grond gehaald 2 AGENDA „Thurlede" gaf goede voorlichtingsavond B. en W.met aardgasgegevens geëist en vond eerste resten in bodem OP GESTOLEN CHEQUES 500 GEÏND B.enW. bezien subsidie Muziekschool Tegen inbrekers tien maanden Echtpaar onwel door kolendamp Bloemen waren extra attentie Burgerlijke stand Antennes Van dak gehaald Noad won met grote cijfers Schakers weren zich goed op vele plaatsen Onderhoud volkstuinen Meisje waaide tegen paal Fraaie successen van S.V.C.-teams TSF1 won zijn eerste wedstrijd Voor rokers met een eigen stijl Juliana-heren gelijk tegen Achilles pagina 3 g ROTTERDAMMER DINSDAG 17 NOVEMBER 1964 U kunt 'n Amerikaan roken U kunt ook 'n Virginia roken Maar u kunt ook de onvergelijkbare Golden Fiction melange kiezen •"•v! gCHIEDAM Hier heeft een boerenhuis gestaan, ongeveer 100 tot 150 jaar vóór onze jaar telling, zegt de heer Chris de Roo, die hier de leiding bij de nood- opgravingen heeft. Hij weet er alles van en kent de bodem uit de gehele omgeving op een prikje. Er is hier in de buurt de laatste jaren veel gevonden en wie weet wat we nog vinden, vervolgt hij enthousiast. (Van een onzer verslaggevers) Vandaag en morgen ..en dagelijks Knaap Versiering Dieper graven kunnen, we niet, zegt hij, want dan zit je met het grondwater. Aan het eind van de week scheidt hij uit met zijn ,,fieldwork", een belangrijk deel van alle archaeologische arbeid, maar dan begint voor hem in zijn werkplaats eigenlijk het meeste interessante hoofdstuk, namelijk het in elkaar puzzelen van al die brokken en scherven -aardewerk, van botten en kaken. Dat vereist vakmanschap en jarenlange stu die. Iff POORT NIETS POT NAT Lesing KANS CCHIEDAM Het kostbare aardgasprodukt mag zich in toenemende mate verheugen in de algemene belangstelling. Dit is begrijpelijk, want in een niet te verre toekomst zal bijna elke huisvrouw ermee te maken heb ben en in ieder gezin zal het waarschijnlijk branden. Onderhandelingen Drieën Ombouw SCHIEDAM De stijging van de sub- .,Sie der Schiedamse Muziekschool blijkt tij de gemeeenteraad zorgen te baren. Uit ton hoofde heeft de commissie voor het f-derzoek der gemeentebegroting aan B fn W. gevraagd, of dit college reeds mededelingen kon doen over het overleg aai met het bestuur van deze school wordt gevoerd en tevens of bij dit over- log gebleken is, dat het bedrag van 60 000 voldoende zal zijn. Het college van B. en "W. heeft hierop h«; volgende geantwoord: Op 23 septem- ber jl. is een bespreking met vertegen woordigers van de stichting gehouden, die tot voorlopig resultaat had, dat het bestuur de stichtingsbegroting nog eens intisch zou bekijken. Wanneer tussen het bestuur van de dichting B. en W. overeenstemming zal nju bereikt over de resulaten van deze Iciiasche beschouwing, zullen B. en W. een definitief voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke subsidie doen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 24-jarige J. van j) en zijn twintigjarige vriend, de chauf feur P. T. R. hoorden vanmorgen voor de rechtbank tien maanden gevangenisstraf met aftrek waarvan drie maanden voor waardelijk en een proeftijd van drie jaar tegen zich eisen. De verdachten bekenden m augustus bij een Schiedams buizenbe- drijf te hebben ingebroken. Aanvankelijk zou het de bedoeling zijn geweest geld weg te nemen, maar de jongemannen stalen een schrijfmachine en een reken- nsclvne met een totale waarde van ƒ1300. Zij laadden het vrachtje in een auto en verkochten de machines aan een café houder voor j 70, De opbrengst deelden hj- Bij de eis had de officier van justitie gezegd rekening te houden met verzach tende omstandigheden. Hij geloofde dat iiUiiiiiiiiiii de verdachten in een opwelling hadden gehandeld. Uitspraak in deze zaken over veertien dagen. ROTTERDAM. Een bejaard echt paar, de 78-jarige beer J. van Nieuw- land en zijn tachtigjarige echtgenote, mevrouw C, E. van Nieuwland-Groenen- dijk, zijn maandagmorgen in hun ach terkamer op de eerste etage aan de Pijperstraat 40b vermoedelijk door ko lendamp onwel geworden. Als oorzaak van -deze kolendampver giftiging vond men een ingestorte kanne- buïs op de schoorsteen, waardoor de rook van de kachel niet naar buiten kon. De brandweer heeft de kachel verwij derd en een stookverbod opgelegd. De politie, die evenasls de brandweer, ge waarschuwd was door de buren, heeft het echtpaar voor behandeling naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. -»r v -vn:V:' Het is een kille, grauwe november dag We staan aan het einde van de Leeuweriksingel in Ksthel. Voor ons ligt een langwerpige, modderige diepte, waar men bezig is een vijver te gra ven. *v. CENTRALE HANDELS VENNOOTSCHAP ROTTERDAM Aula Sted. Museum: Ver. Vrienden Sted. Museum, lezing, 20.30 u. Chr. Sop. Belangen: Chr. Besturen Bond, receptie, 20 u. Sursum Corda: St. Huish.- en Gezins- ïoorhchtmg, lezing, 20 u. Passage: Chr. Besturen Bond, feest avond, 20 u. Arcade: Rijksloodsen Nwe Waterweg, kindermiddag, 14 u. Volksgebouw: N.LV.O.N, film, 20 u. Irene: Ned. Ver. v. Huisvrfilmmid- dag, 14 u.; K.N.M.T.P., Lezing, 20 u. Chr. Geref. Kerk: Dankstond gewas «a arbeid, 15 en 19,45 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, 263954 (b.g.g. 115588, toest. 52, Da 18 uur 19 5885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. 0 5451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telef. 113588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. Ue boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing Klef. 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg tel. 267674. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een jaar jeugdgevan genis eiste vanmorgen de officier van justitie, mr. P. H. Bos, tegen de 21- jarige heier C. I, die bekende in augus tus, toen hij in dienst was van deze handelsmaatschappij gezwendeld te heb ben met cheques. Verdachte ging na zijn ontslag bij het bedrijf op een nacht met een sleutel, die hij (per ongeluk) in zijn zak had gehouden, de zaak binnen en nam een bundeltje getekende cheques mee. In postkantoren te Rotterdam en Den Haag wisselde hij een gedeelte van deze cheques in en op die manier kreeg hij ruim vijfhonderd gulden in zijn bezit. Verdachte verklaarde op het moment van zijn daad in geldnood te hebben verkeerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Naar aanleiding van ons bericht van maandag over de samen- zangbijeenkomst in de Grote Kerk van zaterdagmorgen, verzoekt men ons mee te delen, dat het boeket bloemen, dat na afioop werd bezorgd aan de r.k. „Si Johannes de Doperkerk", niet behoorde tot de 25 bloemstukken, die door de bezoekers waren meegebracht Deze bloemen komen namelijk uitsluitend ten goede aan de zieken, eenzamen en be jaarden. De bloemen, die de heren L. T. van Bree en J. Thurmer met hun gelukwen sen bezorgden aan het rk. Verenigings gebouw, waar een receptie werd gehou den t.g.v. de opening van de nieuwe kerk, vormde een geste uit eigen midde len van de commissie „Kom zing met ons en doe als wij", in verband met de medewerking van .de r.k.-geestelijkheid bij het organiseren van de wekelijkse bijeenkomsten. Als startschot voor de Rozenburgse B3„ die onder leidmg van het nieuwe H.Z.B., de heer E. de Vries, het werk weer begint, is een kennismakingsavond belegd op 23 no vember in „De Schans" (zaal „Instuif"). Burgemeester J. C Aschoff zal het nieuwe Manon, plaatsvervangend kringhoofd, zal een kort woord spreken. Tevens- worden HZB. introduceren en de heer L. van twee films vertoond. Nauw verwante organi saties, zoals brandweer, politie en reserve- politie zijn uitgenodigd. SCHIEDAM. Geboren: Tjerk F zv L Ultee en N Jager; Josephus R A. zv J A A Rijsewijk en J M Vreezen: Lucia M L dv G A G Bouwens en M T van der Knaap: Birgitta dr A van der Graaff en J Verboom; Simon zv R J van Rhijn en E van Vliet: Johannes J zv J Buisman en T J Kuiters, Maria dv H J Marcus en E M dDrine in 't Veld; Robertus P D zv P L Bcujtendljk en I C van Etten; Irene B C dv M G Hendriks en M B A Roovers. Overleden: N de Ronde, 70 jr wed Homing, T E Rijnberk, 69 jr; J van Doornmalen, 47 jr. De heer De roo is van beneden, met zijn baggerlaarzen groin 'klontenvette klei vertrappend, naar boven gekomen en beeft zich bij ons gevoegd. Beneden spit ten een paar mannen de doorweekte grond om. Ze brengen grote, brnine vier kante blokken naar boven; prehistorische mest. We luisteren naar het verhaal van deze oudheidkundige vondst en laten onze ver elding werken. Het begon met de ontdekking van de twaalfjarige Kethelaar Frits Vormer, een pientere knaap, die c i paar weken gele den de resten van een prehistorisch boe renhuis, een "nd verder diep onder de grond verborgen, ontdekte. Voor de helft heeft men de woning eruit kunnen halen. Vrijdag veertien dagen geleden be gon men met deze nooduitgraving, waarbij men inmiddels tweehonderd vijftig palen uit de grond haalde. Deze zond men voor onderzoek naar het Rijksinstituut voor Oudheidkundigbo- demonderzoekt e Amersfoort Men moet zich voorstellen, dat hier in de oudheid een grote boerenbehui- zing van achtentwintig bij vijf meter gestaan heeft. De wanden waren van gevlochten wil gentenen. De palen Van elzen- of essen- hout, waarvan hier hele bossen waren. De vloer was van riet gevlochten. We zagen ook nog de plek van de één meter- brede open haard, waar men allerlei gebroken aarder ork, botten en knekels' heeft gevonden. Men deed in die oertijd ook al aan kunstzinnige versiering: bezemsteel- orr.amentiek, nagelversiering en gonio- metrische attributen, waarschijnlijk verbleef het vee ook in de grote bin nenruimte, waar mens en dier gemoe delijk tezamen leefden en elkaar op de ze wijze 's winters verwarmden. Men vindt nog 'lor'-n zaden, o.a. van de gele lis. Thans kijken de bewoners der omlig gende moderne woningen gedachtenloos naar de moddervlakte in de diepte, waar de heer De Roo met zi n mannen al twee weken aan het graven Is naar een voor historische boerenwoning. MORIOGEQ'JUWELIER VLAARDINGEN J (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Van het pand' Fabri- straat 29, waar de familie Van der Waal woont, haalde de brandweer maandag eeno unvergewaartde antenne uit de dak goot. De brandweer verwijderde van het pand Schaperlaan 12 eveneens een dak- antenne die op straat dreigde te vallen. SCHIEDAM De thuiswedstrijd tegen het Rotterdamse Favoriet is voor Noad een gemakkelijke wedstrijd geweest. Het is een ruime overwinning voor Noad geworden en m slechts één ^partij wist Favoriet de winst binnen te halen, zodat het Noadteam met 3—1 won. Beide teams hadden invallers^ Henk Aben was bij Noad door werkzaamheden verhin derd en ook Favoriet had twee invallers. Beiden spelers uit het tweede team waren uit bet tweede team dat in de eerste kias speelt. Bij Noad was het een speler uit het derde namelijk Daan v. d. Oever die het team volledig maakte en hij was het die de enige partij voor Noad verloor. Juist het enige punt dat Favoriet binnenhaalde, was van een invaller, terwijl de vaste speler uit het eerste, Alders, drie nederlaag kreeg. De volgende wedstrijd speelt Noad in Den Haag tegn Salamanders en gezien de stand op de ranglijst moet Noad deze wedstrijd kunnen winnen. (Van een medewerker) SCHIEDAM In de eerste en de tweede ronde van de competitie van de Rotterdam- sche Schaèkbond heeft de schaakvereniging „Schiedam" met haar tientallen zich voor treffelijk geweerd. In klasse 1b heeft Schi- dam I, na tegen Dordrecht II een 3*,£—1% voorsprong te hebben verkregen, deze ont moeting m de tweede zitting met een 64 zege afgerond Eveneens in de eerste klasse spelend, maar dan in groep la, laat Schiedam II vriend en vijand verbaasd staan door zich tot nu toe in deze klasse bijzonder goed thuis te gevoe len Ondanks het pessimistische geluid dat dit tiental in deze omgeving voor haar geheel nieuw het wel niet zou kunnen klaren, vatte Schiedam TI onvervaard de strijdbijl en klopte „De Zwarte Dame" uit Rotterdam met 64. Nog m de roes van deze overwinning kwam vervolgens „Hoogvliet 1" op bezoek. Ook ditmaal gaven de Schiedammers blijk een goede spelopvatting te hebben. De gas ten kwamen met een uitslag van 44 voor lopig op gelijk -hoogte met de gastheren, maar een vluchtige analyse, van de twee partijen die zijn afgebroken, laat een over wicht zien die voldoende is om een succesvol einde van dit treffen voor Schiedam II aannemelijk te maken In klasse 3a moest Schiedam in het opne men tegen „Spijkenisse I". Met een 5& nederlaag moest het derde tiental het onder spit delven In de tweede ronde bleek Schie dam III niet nogmaals bereid een rol van ondergeschikte betekenis te vervullen, wat tot uiting kwam na een pittig duel tegen G.EH II, die een 64 overwinning oplever de De persoonlijke resultaten in bovenstaande ontmoetingen waren als volgt Schiedam I— Dordrecht II: winnaars A Noordegraaf, C. K. Harmannij, H. Huizer, H Planken en J. R. Kok. Remise: H den Uyl en Vrijland Verliezers. J. C Hólzken, N Grevenbroek en D. Dekker. Totaal 64 Schiedam II—De Zwarte Dame I: win naars- J. de Bruyn, H Huizer, J. R. Kok, M, J. C. Hersbach en F. G. Maas Remise* D. Dekker en S Koster. Verliezers: A. Mole- man, W. de Bruin en A. v. Etten, Totaal 64. Schiedam IIISpijkenisse I: winnaars: F G. Maas. C. A. en G H. den Uyl. Remise: H. Bogexs, P. Willems en J. A. Koudijzer. Verliezers. M J. C. Hersbach. A v, Etten ,J. P. v. Leusden en C. M. Smits. Totaal: 4*/a—5 li. M'n VRINDEN DE filosofen: Als ik een praatje met ze wil maken, dan vind ik ze aan de „Poort", zoals de oud-Schiedammers zeiden. Nou ja, die oude stadspoorten zijn voor goed verdwenen. "Waar de bejaarde man nen thans nog kringetjes staan te spuwen. Op de hoek van de Hoog straat en de Broersvest of aan de overkant, met hun bips leunende op de stenen borstwering van die goeie ouwe Koemarkt. Daar moet vroeger de massief-stenen Rotterdamse Poort gestaan hebben. OOK TOEN stonden er kringetjes- spuwers, met een reuze-pruim achter hun kiezen, in groepjes bijeen. Soms zeiden ze wel wat. Maar meest al zwegen ze. Van veel praten word je maar moe, weet je. Denken was er eigenlijk ook niet bij. Ook dat is vermoeiend. Ze toefden meer in een soort zalige Nirwanastemmmg, wat ieder mens wel eens heeft als ie 's morgens ontwaakt en dan ontdekt dat het zondag is. Geen maandag, dat is de dag voor de arbeidzame zuur pruimen. Stap maar eens op een maandagmorgen in bus, tram of rein. Dan voel je zo iets van „de wereld gaat aan vlijt ten onder". M'n VRINDEN de stadsfilosofen kennen dat zware allemaal ge lukkig niet. Zelfs in deze welvaarts straat zien ze er nog sjofeltjes uit, zoals ze daar staan aan de Poort. Hele (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Volkstuindersvereniging „Thnrle- de" (opgericht 14 november 1982) heeft in het Wijkcentrum Nieuwland aan het dr. Wibautplein een voorlich tingsavond gehouden, waarvoor zoveel belangstelling bestond, dat vele stoe len bijgezet moesten worden. In zijn openingswoord bracht de voor zitter, de heer M. Bouwer, naast worden vol lof, ook heel wat grieven ter tafel. Sommige leden hadden zich rechtstreeks tot het gemeentebestuur gewend om zich te beklagen over jagers en vissers, die hun domein betreden zouden hebben. De voorzitter zei, dat men rich altijd regel recht tot het bestuur moet wenden. Bo vendien lagen de jacht- en visrechten in handen van het gemeentebestuur. Er mag gejaagd en gevist worden op Thurlede. Daartegen valt niets te doen. De leden moeten met hun beplanting minstens vijftien cm buiten de heg blijven- Als de leden vuil hebben, die nen ze dat op oordeelkundige wijze op de vuilnisstortplaats te storten. Het verbranden van vuil moet zoveel moge lijk na zonsondergang gebeuren, ten einde de medebewoners van het com plex de stank te besparen. Voor het rijden met een auto op het volkstuinencomplex dient men tijdig van te voren ontheffing te vragen. Per 1 januari as, moet men zelfs de tijden erbij vermelden. Vele leden hebben nog tekeningen van de tuinhuisjes bij zich gehouden, die ze nu maar eens terug moeten geven. In juli overleed het lid, de heer J. v„ d. Berg en veertien dagen geleden de heer M. j. van Gelove. Voor beiden namen de talrijke aanwezigen staande een minuut stilte in acht; Er waren op de vergadering tien aspi rant-leden, die binnenkort voor een tuin in aanmerking komen. Vervolgens hield de heer J. J. Schip per, hoofd van de plantsoenendienst, een interessante lezing over het onderhoud en verfraaiing van de volkstuin. Fraaie dia's illustreerden het gesproken woord, De volkstuin moet men beschouwen als een onderdeel van het stedelijk groen, dat noodzakelijk is' om de steden leefbaar te houden. Vanaf 1860 begon de trek naar de steden, waar veel bouwkundige wantoe standen heersten. Bij de stedebouwkunde (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 16-jarige W. H. Hekman, die met haar bromfiets over het rijwielpad van de burgemeester Knap- pertlaan reed, werd maandagmorgen om zeven uur door een rukwind tegen een lantaarnpaal geduwd, waardoor zij een hersenschudding en een hoofdwond op liep. De GGD bracht haar naar het Gemeen teziekenhuis, waar zij ter behandeling is opgenomen. dagen. Na middernacht vind je zelfs nog enkele geestdriftige nablijvers. Hoewel de kou ze meestal het cafee tje in drijft. Overigens zijn het wat hun maatschappelijke status betreft toch nog wel vogels van zeer diverse pluimage. Je 'moet ze niet allemaal over één enkele kam scheren. Voor de vluchtige voorbijganger is dit hoopje starende mannen natuurlijk één pot nat. MAAR WIJ, DIE ons bij .tijd en wijle in hun gelederen scharen, weten wel beter. Je hebt eerst de AOW-mannetjes. Dikwijls na een le ven van harde en eentonige arbeid vonden ze nooit tijd om over mensen en dingen op een beetje beschouwen de wijze eens iekker-rustig na te peinzen. Na hun vijfenzestigste jaar kregen ze de kans van hun leven. Toen pas konden ze afstand gaan scheppen tot het leven, gelijk een oude Chinese mandarijn, die daarbij meestal zijn kanariepiet meeneemt buiten de poorten van Peking- Hier nemen ze hoogstens een hondje van het vuilnisbakkenras mee naar de Poort (die niet meer bestaat). Dan zijn er de continuërs. Dat- is nu echt een welvaartsstaat-begrip. Driemaal in een etmaal komt een ploeg mede werkers op, om de raderen van onze industrie feilloos te laten draaien, wat betekent dat er. tweederde man kracht kan filosoferen op het hoekje van de Hoogstraat of op de stenen borstwering van de Koemarkt. Dan zijn er nog de zieken, de herstellen-- den, de melancholieken, de beroeps- niks-doeners en weet ik wat al. moet men denken aan doelbewuste lei ding bij ruimtelijke ordening. Verkeer en recreatie zijn elementaire begrippen bij de stedebouw. In de Randstad Holland woont de helft van de Nederlandse bevolking. Dit ge bied wil men bewoonbaar houden. Re creatie speelt hierbij een belangrijke roL Men zal recreatie steeds dichter bij huis gaan zoeken. Het gezin moet men be schouwen als het middelpunt van het gehele maatschappelijke leven. Vooral het jonge gezin heeft behoefte een recreatie. Bmnen de vierhonderd me ter wil het jonge gezin een kinderspeel plaats, liefst met zandbak. Ook de be jaarden moeten voor hun recreatie niet "erder dan deze afstand behoeven te lopen. De opgroeiende jeugd zoekt haar re creatie verder van huis en de buitenste kring van de recreatiecirkel mag vier kilometer ver liggen. Hier vindt men de voetbalvelden, de stadsparken met eventueel een kinderboerderij en de volkstuinen. Schiedam heeft overigens niet te kla gen over zijn recreatiegebied. Met 30 vierkante meter per inwoner staat het boven Rotterdam met 25 vierkante meter. Na de pauze genoten de bezoekers van enkele films, die dpor de Rijksvoorlich tingsdienst beschikbaar gesteld waren. De landelijke voorzitter van het Alge meen Verbond van Vólkstuindersvereni- gingen in Nederland, de heer P. Visser, woonde .deze voorlichtingsavond bij. SK De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben ook ditmaal weer voor fraaie successen gezorgd. 'Dames 1 ontving nummer twee van de ranglijst, het sterke C.S.V.D. uit Delft en wist deze ploeg een 2—2 gelijkspel af te dwingen. Het was een redelijke wed strijd, waarm de SVC-aanval echter te kort schoot. Het lijkt wel alsof de Schie damse meisjes niet meer durven slaan, terwijl dit toch juist in vele gevallen de doorslag kan geven. Setstanden: 9—15, 1013, 515 en 15—7. Heren 1 kreeg hei nog eveneens onge slagen Spel. Hilligersberg op bezoek en verzekerde zich na een 31 overwinning „voorlopig" van de eerste plaats. Het was een goede en spannende partij volleybal, waarbij beide partijen zich zeer sportief gedroegen. Hier waren de setstanden: 187,15—12, 9-15 en 15lf). Dames 2 en heren 2 waren vrij. Dames 3 verspeelde onnodig een punt tegen het tegenvallende WICO (2—2) terwijl heren 3 een keurige 30 zege behaalde op het derde team van AMVJ. Overige uitslagen: dames: CW 1—SVC 5 2—2, heren: DVO 1—SVC 4 3—0, jon gens: SVC A—ZVC A 0—3, SCHIEDAM. In een van begin tot eind boeiende wedstrijd heeft Juliana tegen het sterke Achilles uxt Delft een volkomen ver diend gelijkspel weten te bemachtigen. De ontmoeting met deze studentenploeg was terecht met enige zorg tegemoet gezien. Juliana heeft van meet af aan getracht haar tegenstahder door een hoog tempo en harde aanvallen de wil op te leggen en dat is haar ten dele gelukt. De eerste set werd een IS12 overwinning. Juliana was in deze fase van de strijd duidelijk beter. Ook in de daaropvolgende set leek het er op dat het overwicht gehand haafd zou blijven en zij kwamen zelfs voor te staan met 1411. Door enkele aanvalsfou- ten werd het zelfvertrouwen echter onder mijnd. waardoor Achilles de kans kreeg terug te komen. De Delftenaren wonnen met 17—15 De Schiedammers waren duidelijk aange slagen. Het wilde in de aanval niet meer vlotten en bij de stand 12—14 leken zij uitgespeeld. Het pleit voor hun mentaliteit dat zij volhielden Zij brachten de stand in evenwicht en in de daaropvolgende zenuw slopende ogenblikken gingen zü door naar 1715 De derde set had te veel van hun krach ten gevergd. Achilles liep snel weg en nam een voorsprong van 13—5. Wanhopig trachtte Juliana de bakens te verzetten en ondanks twee time-outs van Achilles verkleinden zij de achterstand tot 1113. Toen was ook het allerlaatste restje ener gie verdwenen. Twee technische fouten brachten de beslissingen: 15—11, Uitslag.dus 2—2, een resultaat waar .belde partijen dik tevreden mee waren. - Juliana bezet thans met 10 punten uit -7 wedstrijden de tweede plaats achter Delta. Er staat hun echter nog een zeer zwaar programma te wachten. Zaterdag spelên zij in de Th. é.Kempisstraat tegen het Haagse Syrena. dat na een slechte start thans sail in opkomst is, aanvang 21 uur. Het eerste damesteam stelde teleur door thuis met 3—1 te verliezen van V.C.K. Weliswaar traden zij aan met twee inval sters, maar dat kan nauwelijks als. excuus gelden. Een gelijkspel heeft, er zeker .In gezeten. In de tweede set verzuimden zij bij de stand 137 door te drukken en verloren daardoor nog met 1517. De overige setstan den zijn: 515, 15—7 en 515. Dames 2 zorgde weer voor een fraaie overwinning. Het Rotterdamse Tenaco-2 werd met 15—1, 3—15, 15—9 en 15—10 ge klopt. Na de veel te gemakkelijk gewonnen eerste set gingen zij er te licht over denken, waardoor de zege nog een ogenblik In gevaar kwam. Zij herstelden zich echter en hielden de punten In eigen huis. Heren 3 tenslotte liet zich door Set tlp-2 volkomen overbluffen. De bezoekers speel den In een enorm hoog tempo en de Jonge, onervaren Juliana-ploeg bleef hierop het antwoord schuldig. De nederlaag had beslist niet zo groot behoeven te zijn. Setstanden: 1—15, 4—15, 4—IS. 0 D. H. deed maandag aangifte dat van hem op een bouwwerk op de Overschiesestraat te Schiedam twee stukken gummikabel, elk van 30 meter, ontvreemd waren. 'L. D, B. deed maandag aangifte dat er een grijze plastichoes, die om zijn bromfiets was geslagen, was gestolen Deze bromfiets stond aan de Aleidastraat te Schiedam. 0 S. J. V kwam op het hoofdbureau van politie meedelen dat een accu van zijn motor, die hij het Schiedamse Stationsplein gepar keerd stond, was ontvreemd. (Won oAia nn7pr vorslaffftRVsrs) ke tarieven zal een sluitende exploitatie (Van een onzer versiaggev ersj kunnen worden verkregen? Wat zal in 1965 moeten gebeuren en wanneer zal de gemeente op het aard- gasnet worden aangesloten? Hoe staat het met de ombouw van de toestel len? In hoeverre acht het college, gezien de komst van het aardgas, het nog nodig de onderring van de natte gashouder te vernieuwen? Ligt het in de lijn der verv* ichtmgen, dat gasberging in de toe komst aan betekenis zal inboeten? B. en W. antwoorden op deze vragen, dat bij de behandeling van de begroting tn de gemeenteraad een aantal globale gegevens zijn verstrekt over de mogelijke investeringen. De vragen, die de commissie voor het onderzoek naar de gemeentebegroting van Schiedam heeft gesteld, zijn dan ook geheel afgestemd op de opportuniteit van deze belangrijke materie, waarvan de problematiek zich grotendeels afspeelt in de sociaaleconomische sector. Het complex vragen vormt een derma te afgerond geheel, dat wez e als een totaliteit kunnen samenvatten. Evenzo de respektievelijke antwoorden erop. Kunnen reeds aanvullende gegevens worden verstrekt, over de aansluiting op het aardgasnet en iz daarmee gepaard gaande investeringen? Op basis van wel- Er worden nog steeds onderhandelin gen gevoerd over essentiele punten, be trekking hebbende op de levering van geleverd, de kostenverhogende faktor in het aardgas, onder meer betreffende de druk, waaronder het aardgas zal worden verband met ongelijkmatig verbruik, de eisen ten aanzien van de gasberging, de kosten van ombouw. Het is thans dus nog niet te zeggen op basis van welke tarieven tot een sluiten de exploitatierekening kan worden geko men. Deze tarieven zullen, zowel voor in-al s verkoop door de gemeenten vermoedelijk landelijk worden vastgesteld in overleg tussen de Gasunie, de minister van eco nomische zaken en de commissie voor Samenwerking Regionale Organen Gas- voorziening (S.R.O.G.). In hoeverre de indertijd genoemde ta rieven nog wijziging zullen ondergaan, is thans nog niet te zeggen. Het heeft dus weinig zin en het is bovendien vrijwel onmogelijk de gevraagde berekening te stellen. B. en W. menen voorshands te moe ten volstaan met de mededeling, die het vorige jaar bij de begrotingsbehan deling werd gedaan, namelijk dat aan vankelijk met vrij aanzienlijke verlie zen voor het bedrijf zal moeten wor den gerekend, die, naarmate de omzet- vergroting aan de verwachting beant woordt, zullen teruglopen tot te zijner- tijd weer een sluitende exploitatie kan worden bereikt. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de levering van aardgas kunnen in drie categorieën gesplitst wor den: A. Onderzoek van het gasleidingnet op lekkages. Er is slechts een vrije gering aantal lekken geconstateerd Deze zijn trouwens onmiddellijk gedicht. B. Het voorzien van de lood-striktouw- verbindingen in het leidingnet met pro- dorit en het vervangen van oude leidin gen. Deze werkzaamheden zijn zeer om vangrijk. Ze worden uitgevoerd in nauw overleg met de dienst van gemeentewer ken om het werk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. C. Het onderzoek van de binnenleidin gen op hun dichtheid en de vervang van kranen en meters. Deze werkzaam- gen op hun dichtheid en de vervanging wordt, dat ze in april 1966 gereed zullen komen. Zowel in Zuid-Holland als lande- .lijk is nog geen urgentieplan vastgesteld, volgens hetwelk de ombouw per gemeen te zal geschieden. B. en W. houden er echter rekening mee, dat in de zomer van 1966 de gehele ombouw van toestellen in Schiedam zal kunnen zijn voltooid en de aansluiting op SCHIEDAM. T S.F. I heeft ln de (vier weken oude) tafeltenniscompetitie dan toch eindelijk het zoet van de overwinning ge smaakt, met 8—2 werd H.P.V. 2 het slachtof fer van de kennelijk hervonden vorm van Han Wigmans c s. Ook verder was het een uitstekende week voor T.SJ1., want van de res gespeelde wedstrijden werden er liefst vijf gewonnen: alleen het vierde team moest met een nederlaag genoegen nemen. Na vier weken nemén nu drie TSP-teams de leidersplaats van hun afdeling in: de drie overige - competitieteams nemen (nog) een mtddenrooot-olaats op de ranglijst in. 1 hep in de thuiswedstrijd tegen HP.J. 2 onverwachts snel en gemakkellik naar een 5—9 voorsprong. HJP.V. verkleinde de achterstand daarna weliswaar nog tot 2—5 maar moest toen toch toestaan 'dat TSF. de overige parijen won en de eind stand op 82 bepaalde. Een herboren 'John Schilperoord had met drie eneklspel-over- wlnningen het grootste aandeel in deze eer ste T S F.-zege. Het tweede T.S.F.-team kwam teverreefs naar de Beurs, want tegenstand?- T.BSM 1 liet het op het laatste ogenblik afweten. T S.F 3 handhaafde ziin ongeslagen konnos*- tie door een gemakkelijke 9—1 zege In de uitwedstrijd tegen 21 up 6 Donderdag wacht dit T S.F.-team de krachtproef in de vorm van de thuiswedstrijd tegen het eveneens nog ongeslagen Hobart 1. T.S.F. 4 kon ook nu niet winnen. Hoewel Ssavr 2 tot nu toe geen enkel puntje had behaad, moesten Rien.Klink es. toch toe staan. dat de mannen van de spoorwegen met 82 aan het langste eind trokken. Oppassen wordt voor T.SJ. 4 dat nog slechts drie punten uit vier wedstrijden verzamelde, de boodschap. Het vijfde team ging onverstoorbaar vort op de weg der overwinning: nu moest Shell 4 ervaren, dat Th. van Dijk en de ziinen een sterk en hecht team vormen. Hetgeen mede tot uitdrukking komt uit de resuttaten tot nu toe: volle linst uit vier wedstrijden! T.S F. 5 tenslotte werd alléén lijstaanvoer der met twee punten voorsprong op de naaste concurrenten door een tweetal zege's: met 64 werd van Smash 2 en met 8—2 van Eendracht 17 gewonnen. het aardgasnet successievelijk met het gereedkomen van de ombouw per sektie, waarin de stad zal worden verdeeld, 'zal kunnen geschieden. De gasberging zal in verband met de komst van het aardgas zeker niet aan betekenis inboeten. Integendeel, ge vreesd moet worden, dat op dit gebied Hogere eisen zullen worden gesteld. Het is verantwoord de onderring van de natte gashouder te vernieuwen, indien het aardgas r-der beperkte druk wordt geleverd Wanneer echter het aardgas onder rela tief hoge druk wordt geleverd," zal het totaal van de daarvoor noodzakeiijk te maken kosten aan Je natte gashouder, die dateert van 1916, van dien - aard worden, dat het wellicht doelmatiger-zal zijn in plaats van vernieuwing van deze oude gashouder over te gaan tot de bouw van een grotere ni-uwe. Zodra bekend^1 zal zijn onder welke druk het aardgas hier ter stede zal worden geleverd, kan ,dit vraagstuk nader .bezien worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1