Christelijke Besturenbond (50 jaar) recipieerde Broodverkoper „Wim Baat" „uitgeluid door klanten Wegdek van straten laat te wensen over AGENDA Sint Nicolaas maakt rijtoer door de stad Zangfeest in Aiioy' „Operatie verlovingsring" W eo van Ierland Treiler VI. 1 te water Burgemeester sprak over verleden Naar elkaar toegroeien anders dan andere let Leven lang in t vak Man (74) gewond bij aanrijding Kledingperser stal uit auto's Achterstand niet inlopen Twee uur in Voorhaven Burgerlijke stand „Verlovingsringen festival 1975" Vervoerstarieven G.G.D. verhoogd Tegen inbrekers tien maanden geëist Goede belangstelling voor lesing over Jlomaanse skulptuur Geref. Oudervereniging houdt jaarvergadering Mr. J. Heusdens in commissie benoemd Eis tien maanden Zilveren O.N. voor H. Th. de Kievith Lezing en film voor Natuurgenot in Huis' t mX 1961; KI pE rotterdammer pagina 3 WOENSDAG 18 NOVEMBER ,1964 (Van een onzer verslaggevers) Service Gevaar Vandaag fin morgen en dagelijks Route Gelijktijdig constante kwaliteit 25 stuks f 1,25 LAAT BOE PLANKJE Na een half jaar voorbereiding lanceert Leo van Ierland zijn DRANK n3oone met een totale waarde van mhimiiiïïftandigheden' Hij geloofde dat gehandeldhten in een opwelline hadden dagen raak 'n ^ez€ z®hen over veertien T, >P Ro- W het ,°f de "■veten, slijnen ■toatig brom- "tuigen Euro- n dan ■e van tebied. wizen ehter- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er bestond vrij veel be langstelling voor de lezing met licht heiden met als titel „Romaanse Skulp- hinr in Frankrijk", die mevrouw dr. H, a van den Berg-Noë, docente te Utrecht, Snsdagavond in de aula van het Stedelijk Museum hield. Bouwmeesters, beeldhouwers en glaze niers schiepen in anonimiteit de middel eeuwse kathedraal van Chartres. Het aterieur ervan is dermate subliem, dat a>' bezoeker de gebeeldhouwde portalen van de Franse gothisehe beeldhouwkunst, vr bijna door vergeet. Dit is het begin levens de laatste creatie van de Ro maanse skulptuur. Boeiend zijn de scheppingen van de somaanse periode met hun niets ont kende expressionisme. Mevrouw Van den Berg voerde haar gehoor naar de neigrimsweg, die naar het zuiden loopt, helemaal tot in Spanje, overal sporen achterlatend Onze eigen tijd is meer rechtstreeks verwant met de hevige gevoelsexplosies e0 de felle accenten van de Romaanse kunst dan met de verfijnde harmonie, joe voornaam deze ook was, van de latere Gothiek, zo zei zij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Gereformeerde Oudervereniging houdt donderdagavond om acht uur in ac grote zaal van de Magnalia Deï-Kerk haar jaarvergadering, die ditmaal een uitgebreide agenda heeft. De heer J. v. d. Meer houdt een lezing over het kampwerk en men kan genieten van de vertoning van een klankbeeld over het kamp van dit jaar. Na de lezing van de heer Van der Meer kunnen de aanwezigen vragen stellen. Vóór de pauze is er bestuursverkiezing, get bestuur van de Geref. Oudervereni ging rekent op een grote belangstelling van de zijde van ouders, donateurs en van mensen, die met het eigen jeugd werk van de vereniging wensen kermis te maken, (Van een onzer verslaggevers) VLAAEDINGEN. Burgemeester mr. J. Heusdens heeft een benoeming ont vangen van het bestuur der Vereniging san Nederlandse Gemeenten tot lid van haar commissie voor internationale aan gelegenheden. De heer Heusdens heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. CCHIEDAM Ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de Chr, Besturenbond hield het bestuur dinsdagavond in ge bouw Chr. Sociale Belangen een drukbezochte receptie. Diverse mensen voerden het woord. Allereerst sprak burgemeester mr. J. W. Peek, die zei dat het lot van de massa vijftig jaar geleden bijzonder zwaar was. Toch was het een tijd, waarin de geestdrift vaardig over ve len werd. Er was toen een maatschap pij, die de vakbeweging niet begreep, zelfs niet wilde begrijpen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zelden zal een brood verkoper een afscheid ten deel geval len rijn, als dinsdag het geval was bij de heer W. Batenburg uit de Jan van Avennesstraat, die in oktober de leef tijd van 65 jaar bereikte en zodoende wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd dinsdagmid dag in de grote zaal van gebouw Irene door zijn klanten werd „uitgeluid." „Wim Baat", zoals zijn talrijke kennis sen hem noemen, heeft zijn gehele leven in het bakkersbedrijf gezeten, of liever gelopen, want hij maakte de gehele ont wikkeling van de broodbezorging mee. Hij begon met een bakfiets. Daarna de van ouds bekende bakkerswagen. Vervolgens een wagentje met zo'n lan ge ijzeren stang eraan. En Wim maar trekken, wat sommige klanten toch niet erg lekker zat. Op een Sinterklaasdag lag er ergens op een trap een bouten klomp met sao, en een paardepeen erin, met een kaartje erbij: „Voor het paard", stond er op te lezen. Hij liet het zijn patroon lezen. Korte tijd daar na reed hij in een keurig, gemotori seerd broodwagentje de koning te rijk over deze vooruitgang zijn klanten at Er bestond tussen hem en zijn vele damesklanten nog dat oude, warme, per soonlijke eontakt, dat steeds meer verlo ren gaat. Nu hij wegging, staken ruim tweehonderdvijftig vrouwen de hoofden bij elkaar en op deze wijze kwam de afscheidsmiddag" tot stand. Vier geslachten Vlug waren eveneens aanwezig. De oprichter van het bedrijf Met echtgenote, de zoon met echtgenote en dochter. Deze zoon heeft ook weer een zoon in de zaak, die er met zijn vrouw was en de kleine Peter, die de scheidende broodverkoper een boeket bloemen overhandigde. Eerst sprak de heer M. Vlug, die zei, dat hij Willem Batenburg met lede ogen zag vertrekken. Ik ben ■altijd grootge bracht met de gedachte van dienstbetoon aan de klant en juist deze service wist mijn vriend „Wim Baat" zo voortreffe lijk te geven. We zullen hem missen. De heer Vlug overhandigde hem een cadeau onder couvert. Namens de klanten overhandigde me vrouw J. de Bloois-van Hattem met en kele woorden een envelop met driehon derd gulden aan haar oude broodbezor ger, j De heer A. Stoopman reikte na mens de Ned. Ver. van Werkgevers in het Bakkersbedrijf een oorkonde uit. Vervolgens voerden nog het woord de voorzitter van de afdeling Schiedam van de Alg. Bedrijfsbond in Voedings- en Genotmiddelen, de heer C. Tettelaar en de hoofdbestuurder van deze bond, de heer H. van Ruiven. De laatste had geen doos sigaren meer kunnen kopen omdat de sigarenwinkels gesloten waren. Die krijgt de heer Batenburg later. Ook sprak de heer Van Krogten, de voorzitter van het muziekgezelschap Q.B.K., waarvan de heer Batenburg reeds jarenlang lid is. Namens de perso neelsvereniging van de firma Vlug over handigde de voorzitter, de heer L. H. Buurman, mevrouw Batenburg een doos bonbons en haar man een doos sigaren. De heer Vlug speldde symbolisch nog een eremedaille op de borst van de heer Batenburg. Het originele ereteken volgt later. Kennelijk ontroerd sprak ten slotte de heer Batenburg een kort dankwoord In de 19e eeuw kon men de sociale rechtvaardigheid, zoals wie die in praktijk brengen, niet opbrengen. De voortrekkers van die eerste jaren heb ben onder de meest moeilijke omstan digheden de verwezenlijking van hun idealen doorgezet. De burgemeester herdacht hierbij mannen als Prof. Sla temaker de Bruine en Talma. Vroeger had men volle zalen. Men was strijdvaardig. Dat is nu anders geworden. Men beschikt tegenwoordig over meer vrije tijd dan voorheen om aandacht te schenken aan geestelijke goederen. Maar we zien het tegendeel. Culturele vereni gingen klagen steen en been over gebrek aan belangstelling. Vroeger was er bij langere werktijden meer deelneming aan vergadering. De sociale gerechtigheid is nog niet helemaal verwezenlijkt. Door samenwerking valt er meer te bereiken, aldus de burgemeester. De voorzitter van de de heer L. van Pelt, dankte de burgemeester hartelijk voor zijn gevoelvolle rede. Er bestaat altijd het gevaar het verle den te idealiseren. De tijd is nu eenmaal anders geworden. De mensen zien er ook anders uit dan vroeger, ze zijn beter gekleed. In de eerste jaren kwamen de arbeiders op de vergaderingen zonder boordje. Men had geen radio, geen TV. Het was een „Uitje". Daarom werd er veel vergaderd, altijd met volle zalen. Klasseverschil kan men tegenwoordig bijna niete meer aan het uiterlijk aflezen. Er is en roep naar eenheid. Maar on danks alles, moet de werknemer van heden ook een geestelijk houvast hebben. Die vindt hij in de chr. vakbeweging. We moeten als vakbeweging niet te veel in het culturele vlak willen organi seren. Wat de bedrijfsorganisatie betreft, deze spreekt helaas maar weinig tot de hedendaagse werknemer, aldus de heer P. Donkersloot, voorzitter van de Chr. Besturenbond te Vlaardingen in zijn toe spraak. De voorzitter, van de Schiedamse Be sturen Bond, de heer Salomons, zei dat N.V.V. en C.N.V. vroeger wel eens als kemphanen tegenover elkaar hadden ge staan, maar dat men de laatste tijd toch wel naar elkaar was toegegroeid. Een zelfde geluid deed de voorzitter van het N.K.V. in Schiedam, de heer K. Heiimann horen, die vond dat men niet slechts naast elkaar, maar ook met elkaar in de gemeenschappelijke strijd moest optrekken. Waar mensen trouw blijven, zal God Zijn zegen blijven geven, besloot de heer Heiimann zijn rede met eeh toe speling op het v/oord van dé voorzit ter, de heer Van Pelt, die gezegd had: Waar mensen trouw bleven, gaf God Zijn zegen. Ook de oude, voormalige voorzitter van de de heer H. Wiekenkamp, sprak nog enkele woor den, met een terugblik op de afgelopen vijftig jaren. Onder de aanwezigen bonden zich "wet houder W. van Schooneveld en de voor malige voorzitter, de heer P. J. Stam. Tot slot dankte de voorzitter allen voor hun aanwezigheid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 74-jarige J. H. G. u.t Schiedam botste dinsdagmorgen op de kruising Singel—Prof. K. O.-Laan te Schiedam tijdens het passeren tegen een vrachtauto, bestuurd door J. N. uit Zaandam. Na de aanrijding klaagde de man over heupldachten, waarna de GGD hem naar het Gemeenteziekenhuis te Schie dam vervoerde. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Tegen de 26-jarige Schiedamse kledingperser A. K. heeft de officier van justitie bij de rechtbank dinsdagmiddag tien maanden gevange nisstraf met aftrek waarvan drie voor waardelijk een proeftijd van drie jaar geëist, K. bekende zich schuldig te hebben ge maakt aan diefstallen uit geparkeerde auto's te Schiedam. Zeventien maal zou de man hebben ingebroken; vier diefstal len werden hem ten laste gelegd. In totaal zou hij, volgens de officier van justitie, voor 2000 hebben gestolen. Op 20 juni stal de verdachte kleding uit een auto aan de Lange Haven. Op 5 juli nam hij een kampeeruitrusting weg uit een in de Nieuwe Sluisstraat gepar keerde auto. Dertien dagen later haalde hij uit een auto in de Van Zwindenstraat een radio en vier dagen daarna stal hij uit een in de Korte Haven geparkeerde auto een tas met gereedschap en een transistorradio. Bij zijn eis zei de" officier rekening te houden met de moeilijke omstandighe den waarin verdachte verkeerde. K. gaf per week 50 uit aan drank en pleegde alle diefstallen terwijl hij min of meer onder de invloed was. Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij Koninklijk Besluit van 29 oktober 1964 is de heer H. Th. de Kievith, geboren 6 december 1899 te Schiedam en wonende in Schiedam aan de Noordmolenstraat 4, toegekend de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Kievith. die bedrijfsleider is bij P. van Gent's Distilleerderij N.V., viert vandaag zijn veertigjarig jubileum bij deze firma. Burgemeester M. J. W. Peek overhan digde de onderscheiding vanmiddag op een feestelijke bijeenkomst ten kantore van de N.V. aan de Noordmolensfraat. SCHIEDAM. Voor de aquarium- en terrariumvereniging .Natuurgenot in huis" sprak dinsdagavond in gebouw Ar cade de heer J. de Jong uit Amsterdam, van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstu die. Hij vertoonde ook kleurendia's en een interessante film, getiteld „Het riet land". Vóór de pauze hield hij een causerie over vogels. Boeiend waren de opnamen uit het rietland, vaak genomen vanuit een schuilhut. De heer De Jong gaat binnenkort over het Oude .Maasgebied een film snaken. De heer J. F. Bakkeren, voorzitter de vereniging, had de leiding van deze druk bezochte contactavond. O Het Stedelijk Museum te Schiedam zal zaterdag gratis toegankelijk zijn. Te bezich tigen zijn de tentoonstellingen .Hedendaagse Chinese Schilderkunst" en .Bonnie en Paard", gouaches van Chris Engels, ft Woensdag 25 november komt mejuffrouw ds. A. E. Ruijs, predikante te Berlijn, die speciaal is beiastmet het werk onder de Vele vluchtelingen op verzoek van de Schiedamse Oecumenische Baad van kerken in de Lutherse kerk spreken over haar werk. De vergadering begint om 20 uur en is voor ieder toegankelijk. Passage; Chr. Besturen Bond. feest avond, 20 u. Volksgebouw: N.I.V.O.N, film, 20 u. Irene: K.N.M.T.P., Lezing, 20 u. Chr. Geref. Kerk: Dankstond gewas en arbeid, 19.45 u. Wijkcentrum: Schied. Jeugdraad, ver., 20 u. Volksgebouw: Alg. Bedrijfs Bond, ■Marionettentheater, 20 u. Magnalia Dei-kerk: Geref. Ouders- Ver., Jaarverg., 20 u. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel. 2 6 S 9 5 4 (b.g. g. 1 15 5 8 8, toest 52. fa 18 uur 195 88 5) alleen voor tedactie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. J o 4 51 (alleen voor klachten, adverten ces en abonnementen, b.g.g. telef. 115 5 8 8). Wachten bezorging: Agentschap (adr tie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 69123: alarm G.G. en G.D. £9290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef. 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg *07, teL 267674. SCHIEDAM. Zaterdagmiddag om twee uur is het eindelijk zover. Dan komt de stoomboot met Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten de Voorhaven binnenvaren. Aan het Hoofd, tegen over het kantoor van de Havendienst, zal de boot aanleggen. Hier zullen, tezamen met vele kindere ren het Tamboers- en Pijperscorps „Harmonie", in hun prachtige nieuwe unifo en, en het muziekkorps van Gus- to de Goedheilig-man verwelkomen.De ze twee orkesten zullen ook de Sint be geleiden tijdens zijn rijtoer door Schie- ^^3int Nicolaas zal zich dit jaar maar liefst door 15 Zwarte Pieten laten verge zellen en, naar hij heeft laten weten, zullen er verscheidene Pieten per scooter met de stoet meerijden. Verder beooren nog een tiental Spaanse edelen te paard tot het gevolg van de bisschop. Op spéciaal verzoek van Sint Nico laas, die niet alleen van lieve kinderen, maar ook van een schone stad houdt, zal de ijzerenhond van gemeentewer ken met het opschrift „Opgeruimd staat netjes" ditmaal ook weer van de partij zijn. Het hoogtepunt van de feestelijke intocht zal ongetwijfeld zijn op de Grote Markt, waar burgemeester mr. J. W. Peek Sint Nicolaas om ongeveer half vier op het bordes van het stad huis zal ontvangen. Hierna zal de Sint nog een rondrit door Nieuwland ma ken. De route van de rijtoer luidt als volgt: Hoofd -Rijnstraat - -Lekstraat - Nw. Maasstraat - Middelharnissestr. - Groe- nelaan Willemskade Westerhaveiibrug - Stadhouderslaan -Wm. de Zwijgerlaan - Schoolstr. - Nieuwe Haven - Oranjestr. G. Verboonstr. Koemarkt Broers vest - Singel - Prof. Kam. Onneslaan Lorentzplein - Boerhavelaan - Boerhave- plein Rotterdamsedijk Hoogstraat Grote Markt. Aankomst Stadhuis 15.30 uur. "Vertrek Stadhuis 15.50 uur, vervolg rij- route: Vijgensteeg - Spinhuispad - Park weg - Nolenslaan Nw. Damlaan Vlaardingerdijk Aleidastr. Wcstfran- kelandsestr. - Mesdaglaan - Rembrandt laan - Troelstraiaan - Wibautplein. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Sommige raadsleden stellen vast dat het wegdek van vele straten in een deplorabele toestand verkeert. De indruk bestaat, dat de toestand over het geheel genomen van jaar tot jaar verergert. Wil het college bevorderen, dat de achterstand spoedig wordt ingehaald en dat men verder zoveel mogelijk bij blijft met het onderhoud van de be stratingen? B. en W. zijn eveneens van mening, dat de toestand van het wegdek van vele straten nogal wat te wensen overlaat. ROTTERDAM. Wij herinneren de lezers in het bijzonder de nog goed ter been zijnde en invalide bejaarden aan de grote zangmanifestaties van vrijdag en zaterdag in de Ahoy'-hal te Rotterdam Aan deze uitvoeringen werken zeven koren mede in totaal duizend stemmen voorts als solisten Nederlands be roemdste sopraan Jo Vincent en de bariton Henry Blackmon. Voor de begeleiding van de uit te voeren .werken zorgen 75 strijkers uit verschillende ra dio-orkesten en een du'obelkwartet van koperblazers. De Rotterdamse band van het Leger des Heils zal de samenzang begeleiden. Het geheel staat onder leiding van Arie Pronk die ook het Chr. Residentie-Mannenkoor zal leiden in de uitvoering van werken van Orlando di Lasso, Gallus, Loewenstern en Strattner. Het doel van deze avonden, tijdens welke een programma wordt geboden dat in het teken van Advent en Kerst staat, is de bejaarde en vaak langdurig geïsoleerde mens met zang en muziek enige bemoedigende en blijde uren te verschaffen. De uitvoering van zaterdag is gratis toegankelijk voor invalide bejaarden, die niet op een ambulancewa gen voor hun transport zijn aangewezen. Aanmeldingen kunnen geschieden bij mevrouw Schleurholtz-Boerma, Schopen- hauerweg 1 of telefonisch onder no. 19.41.83. De uitvoering van vrijdag is mee te maken iegen betaling van entree (ƒ!.-). Kaarten zijn verkrijgbaar aan onder staande adressen: Asra, Karei Doorman- str. 163; De Schere, Meyetihage 298; Can to di Vangelo, 2e Middellandstr. 30; Dan- kers, Cooïsingtl 47; Denis. Gr. Hilledijk 173 en Zuidplein 110; Goldschmeding, Schiedamse Vest 67; De Jong, Korte Hoogstr. 36; Lichtenauer, Korte Lijnbaan 26; Lindenberg, Slaak 8; Noorder Mu ziekhandel, Noordmolenstraat 71b; Simo- nis, Frits Ruysstraat 63; Snoek, Hoog str. 156; Radio Modern. Plemweg 152— 154. SCHIEDAM. Geboren: Linda d v H. J. T. de Bruin en U. J. Poelman, Cornells z v P Winterswijk en J. T. Nooijen. Overleden: D. van der Ende, 64 jr.; A. C. M. van Gent, 89 jr. wed. v. Zoetmulder. Verzakking van de ondergrond en repa raties aan leidingen zijn hier de oorzaak van. Het jaarlijkse onderhoud wordt de laatste jaren in hoge mate afgestemd op het, waar mogelijk, gecombineerd uitvoeren met de werken van de nuts bedrijven. Zo wordt enerzijds door de nutsbedrij ven de verbetering van het leiding- en kabelnet gelijktijdig met de herbestrating van de weg uitgevoerd en anderzijds Wordt de herbestrating van een weg ter hand genomen, waar de vernieuwings- werken aan leidingen en kabels niet meer kunnen wachten. Jaarlijks worden er in de gemeente twintig tot dertig straten op deze wijze op peil gebracht of herbestraat. Hierbij moet wel eens worden afgeweken van het vooraf opgestelde herbestratings- schema. Het tekort aan bestratingspersoneel en de hoge kosten aan het herbestraten verbonden, maken het onmogelijk op korte termijn op de verkregen achter stand In té lopen. WE ZIJN beroepshalve 's avonds nog al eens Iaat op straat. Daarbij doorkruisen we de stad in velv-rlei richtingen. Hoe nachtelijker de uren, des te gezelliger wordt het vooral in hartje van Schiedam. Leuke kroegjes zijn. daar. Je komt dan wel eens van die knapen tegen, die net iets te veel op hebben. Dan worden ze luidruchtig of baldadig. Een enkele maal tuimelt er iemand een cafeetje uit, wat niks zegt, want het is misschien een kwestie van evenwichtsstoornis. In de binnenstad vind je dan de knusse intieme kroegjes. Onlang op een avond kwamen we een heel dikke en tamelijk jonge vrouw tegen, "tussen twee mannénin.5- Eneen 'lol ■dat' ze hadden. Wat je noemt een goeie dronk. TOTDAT ze ons zagen. De pret was ineens uit. Dat is er een, zei de vrouw, ssst! Ze meende een „stille" voor zich te hebben. Maar we riepen joviaal: Hello, boys! met opzet, want dat roept een politieman nooit. We deden 't om het ijs te breken. Waarom die fuifnummers geen jolige avond gegund? Zo aangeschoten was het drietal niet, of ze begrepen, dat er in dit geval geen gevaar dreigde en ze brulden geestdriftig terug: Boe!! Boe!! EN TOEN ineens lagen ze alle drie als een warrige menselijke klu wen op het plaveisel van onze Broersvest-boulevard, waar gemeen tewerken met noeste vlijt weer eens aan het opbreken was grtogen. Ze hadden het plankje in hun enthou siasme niet gezien. Mien, want zo noemde haar paladijnen d'r, was het eerst gestruikeld en had de twee magere mannekens meegetrokken. We hielpen het klusje overeind, na de menselijke kluwen eerst ontward te hebben. We liepen haastig verder. Achter ons klonk slechts „boe". Daarna zeilden ze weer een cafeetje binnen. (10 jaar vóór op de tijd) die alleen maar kan worden gerealiseerd door 45 j*aar er varing als „Koning der Verlovingsringen". Onze zaak aan de Lijnbaan is gedurende 3 maanden grondig verbouwd. Resultaat: een speciale afdeling voor verlovingsringen, van een afmeting en allure zoals men die in Europa niet kent We zijn met deze afdeling onze tijd minstens tien jaar vooruit. Daarom noemen we deze afdeling LIJNBAAN 50 ROTTERDAM TOCH zijn wij, Nederlanders, bijna van de blauwe knoop, in verge lijking met dertig andere drinkende natiën. We staan bijna onderaan, wat het drinken van alcohol betreft. Voor ons ligt een statistische tabel, waaruit we kunnen concluderen dat er in Nederland in 1963 per hoofd der bevolking totaal (liters omgere kend a 100 procent alkoholsterkte) werd gebruikt 3,39. Alleen Noorwe gen met 2,74 en Finland met 2,54 hadden een lager gebruik. Helemaal aan de top staan de Fransen met 20.39, dat is onge veer zesmaal zoveel dan wij drinken. Dan volgen Italië met 12,90 en Spanje met 10,63. Het loopt, dus nog wel los met onze drankzucht ROTTERDAM De recente kosten stijgingen maken het, aldus B. en W., noodzakelijk het tarief voor werkzaam heden verricht door de gemeentelijke Geneeskundige- en gezondheidsdienst weer te verhogen. In een voorstel stellen zij de raad voor de tarieven te wijzigen. Het vervoer van personen met een ambulance-auto zal per rit met een "rijksdaalder worden verhoogd en op 22.50 worden gebracht Het vervoer van een patiënt met een personenauto gaat met twee kwartjes omhoog, zodat dit vervoer 5 gaat kosten. Deze beide tarieven gelden voor vervoer binnen de gemeente Rotterdam. De tarieven die betrekking hebben op het vervoer buiten de gemeente Rotter dam gaan nu bedragen 12.50 per rit vermeerderd met 0.80 per km, met een minimum van f 2250. Thans zijn ;<fe bedragen respectievelijk f 10, 0.75 en. 20. Voor vervoer met een personenauto zal in de toekomst 0.45 per kilometer worden berekend van garage tot garage, met een minimum van ƒ.5 per rit De bedragen zijn thans op 0.40 en 4,50 gesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 24-jarige J. van. D. en zijn twintigjarige vriend, de chauf- LiL fr°orden vanmorgen voor de rechtbank tien maanden gevangenisstraf me£ aftrek waarvan drie maanden voor waardelijk en een proeftijd van drie jaar tegen zich eisen. De verdachten bekenden in augustus bij een Schiedams buizenbe- arijf te hebben ingebroken. Aanvankelijk zou het de bedoeling 2ijn geweest geld weg te nemen, maar de jongemannen stalen een schrijfmachine en een reken- Zij laadden het vrachtje in een auto en verkochten de machines aan een café houder voor, ƒ70. De opbrengst deelden r» Bij de eis had de officier van justitie gezegd rekening te houden met verzach- dingse v^ersvloot te water gelaten. Het r 1 CUrsmus) een modem» motortreiler, bestemd voor de Maat- stein)1"1 H'd (Concera Kwakkel» ciSlV S7Cv?ip gebouwd bij de KT.V, Sleephelling Maatschappij Scheveningen en is van hetzelfde type als de andere nieuwe treüers die Kulakkelstein leden in de vaart bracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1