Jeugdfiliaal in school geopend N oodpompleiding Gem. Bibliotheek leeszaal doen samen Mijlpaal op gelegd en r.k. gebied leeswezen AGENDA Veel belangstelling voor jubileumfeestavond STERREBOS WERD INDUSTRIETERREIN Twaalf maanden geëist voor slaande Duitser van ÉïSèi^0*ssSSSsffiKgS^- ïSSsS* feSTL65!^ VERMEULEN S' „Illegaal" TV, toch geen boete Causerie over „orchideeën" ChrBesturenbond in Passage „Klaar-overtjes" hadden feest Toen grienden nog het grensgebied bepaalden Meisjes gooiden traangas niet Slachtoffer viel en overleed Kloosterzusters gestruikeld Boete voor rijden tegen afsluitboom Sint weet hef SUCCES - NK - RYAM - QUICK AGENDA'S In ruime sortering bij Jongens door licht reWsUSS STvoorS Sinterklaasfeest loodsenkinderen Huisvrouwen hoorden over reddingsivezen KANTOORARTIKELEN 1961 pE rotterdammer pagina 3 DONDERDAG 19 NOVEMBER' 1964. CHIEDAM De Gemeente-Bi bliotheek en de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek hebben gezamenlijk in een groot lokaal aan de St. Rosa-kleuterschool aan de Lange Singelstraat 53, ingang hek Archimedesstraat een jeugd filiaal gevestigd. Dit is het eerste nieuwe object, dat beide bibliothe ken gezamenlijk ten uitvoer bren gen. De niet officiële open-, stelling van dit filiaal gebeurde woensdagmiddag om drie uur. helpen direct tegen brandend maagzuur Behoefte Vandaas; Wijkcentrum: ere morgen ere dagelijks Zelfbediening sbawïhöï® imm :nÖTïERD^.i lilliii LEGENDE GOUD GAATJE DE bestemming van het Ster- rebos was industrieterrein. De gemeenteraad van Schiedam besloot op 12 mei 1914 onge veer 14 hectare ervan in erf pacht uit te geven aan de Scheepsbouw Mij. „Nieuwe Wa terweg". Naderhand nam de zelfde werf er nog 8 hectare bij. MAARTJE VLAARDINCEN - Tel. 2075 (Van een onzer verslaggevers) -I •ok <je uitie! lucht- a8i«w us de Air. World i deta ti on. een rerte. rpliea stem» tele, i van ncur. Joeg. -Sppij te te i. De t We! ÜM.) ml. Aanwezig waren onder meer de di rectrice van de R.K. Bibliotheek, mej. H. J. H. Hessels, de direktrice van de Gem. Bibliotheek, mej. R. G. P. Visser, mevr. E. Everard-Beukers en de heer D. M. Corpel, beiden van de kommissie van de Gemeente-Bibliotheek, zuster Ansberta, hoofd van de Kleuterschool, die dit ruime lokaal afstond, en van de kommissie van de R.K. Bibliotheek, de heren Pater J. J. Lub, Rektor van het St. Liduina Lyceum, A. A. L. Steg- mann, voorzitter, P. Groenendaal, vice- voorzitter, F. Sondermeyer, alg. secun dus. mej. Albers, leidster van de kin derbibliotheek aan de Westmolenstraat en mej. G, E. Speksnijder, die de leiding over dit jeugdfiliaal krijgt. Van WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORD (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als men een TV heeft, moet men „zegeltjes plakken". Veronder steld mag worden, dat iedereen dat wel weet Nochtans had H. J. uit Schiedam geen zegeltjes geplakt en tegen hem werd woensdag op het kantongerecht 15 boete of twee dagen geëist. De man verklaarde met nadruk ar beidsongeschikt te zijn, want hij leed tamelijk erg aan bronchitis. Kantonrechter mr. W. E. van Vloten bevond de man evenwel toch schuldig, maar legde hem heel clement geen straf op. Waarschijnlijk opgelucht over deze mfl.de uitspraak wandelde verdachte met veerkrachtige tred de zaal uit.™ SCHIEDAM Voor de Kon. Wed. Maatschappij voor Tuinbouw en Plant kunde hield woensdagavond in het ge bouw Irene ir. P. Koster uit Rotterdam een causerie over orchideeën, waarbij hij zeer fraaie dia's vertoonde. Er bestaan 24.000 soorten orchideeën in tropische en subtropische bossen. Elke orchidee be staat uit zes bloembladen. Het is boven dien een vertikale, symmetrische bloem. De bevruchting gebeurt heel merkwaar dig. Elke orchidee heeft een bepaalde insekt of vogel ter bevruchting. Een enkele bloem geeft 400.000 zaadjes. De voorwaarde voor ontkieming is schim mel, waardoor slechts weinig zaadjes tot groei komen. De wortels groeien naar alle kanten' op zoek naar voedsel- Ze nemen snel water op, maar ze geven het slechts langzaam door. Vandaar de knolvorming als water reservoir. Het is mogelijk, dat de plant in maanden geen water krijgt. Ter aan trekking van de insekten hebben mins tens 60 procent honingkliere. Trosor- chideeën hebben veelal zelfbevruchting. In ons land komen ongeveer dertig soor ten orchideeën voor. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hier was de vakman aan het woord. Dat kon je zo horen. De verdachte B. J. v. D. moest zich woens dag voor het kantongerecht verant woorden, omdat hij op 31 maart van dit jaar met zijn bromfiets tegen een afsluit boom van de Hoofdbrug te Schiedam was gereden, waardoor deze ernstig be schadigd werd. Verdachte had het derhalve aan de stok gekregen met gemeentewerken, die een nota ter grootte van 88,20 had ingediend. Met klaarblijkelijke kennis van zaken, verklaarde verdachte dat de rekening veel te hoog was. „Ik kan wel de hele brug in reepjes branden voor het geld, dat ze alleen maar voor het lassen van de hefboom opgeven", zei de man met de zekerheid van iemand die zich deskundig in deze materie voelt. Nochtans kreeg hij behalve de bijna negentig gulden ook nog een boete van ƒ20 te betalen, of vier dagen. elk van beide bibliotheken zal er altijd een assistente aanwezig zijn. Het R.K. Jeugdfiliaal aan de Emma- straat is thans opgeheven, in feite is het hier ondergebracht. Met de kinderafde ling van het gemeente-filiaal aan de Lo- rentzlaan is het evenzo gegaan. Deze blijft dus voortaan uitsluitend voor vol wassenen. SCHIEDAM ([adering, 20 u. Volksgebouw: Schied. Jeugdraad, Ver- Alg. Bedrijfs Bond, Marionettentheater, 20 u. Magnalia-Deï-kerk: Geref. Oudersver., Jaarverg., 20 u. Arcade: W.F. 50 u. Mannenkoor, Concert, Wijkcentrum: Tennisverg. Les Bigotes, vergadering, 20 u. Irene: N.C.B., Feestavond, 20 u. Musis Sacrum: Bridge Club Schiedam Jubileum Drive, 20 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, teL 2 63 954 (b.g.g. 1155 88, toest 52. na 18 uur 1958 8 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. 0.5451 (alleen voor klachten, adverten ces en abonnementen, b.g.g. telef. 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef. 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg *97, tel. 267674. Deze wijze van samenwerking, die een mijlpaal voor het openbare bibliotheek wezen in Schiedam betekent, was reeds lang in de pen. In de raadsvergadering van 28 september is de definitieve beslis sing gevallen, Overigens zal dit nieuwe filiaal ongetwijfeld in een behoefte voor zien" in deze kinderrijke wijk van het oosten van Schiedam. Zo gauw de bezoeker het lokaal bin nentreedt, wordt hij getroffen door het gezellige, lichte interieur. Al gauw ont dekt men het leesboekje met gemakke lijke, kleine rieten stoeltjes waar 's woensdagsmiddags wordt voorgelezen. Een aantal in frisse kleuren geschilder de tafeltjes nodigen de jeugd uit om er aan plaats te nemen. Ze kunnen er be halve boeken ook aller hande tijdschrif ten als Hobby-Bulletin, etc. lezen of prachtvolle naslagwerken inzien. De bibliotheek beschikt over niet min der dan zestienhonderd delen. De jeug dige lezers kunnen zichzelf bedienen. Kleuren geven op duidelijke wijze de leeftijden aan: Oranje 6-8, geel 8-10, groen 10-12, blauw 12-13, rood 14-15, wit 16 en ouder. Er is altijd wel een aantrekkelijke kleine expositie van boeken te zien, zoals thans iektuur over de poolgebieden met Thore de ijsbeer en Faavo de Lap door Aster Berhof met een Iglo-ijshut ernaast. Een jeugdkaart kost slechts een gulden per jaar, tweemaal per week kan een kind er twee boeken op halen. Is een van de ouders lid, dan is een jeugdkaart geheel gratis. De openingstijden zijn: dinsdag 18.30-21 uur, woensdag 13.30-17 uur en vrijdag 15- 17 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Er bestond vrij veel belangstelling voor de feestavond, die de Chr. Besturenbond ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan woensdag avond in het Passage Theater gaf. In. zijn openingswoord hekelde de voorzitter van de bond, de heer L. van Pelt de onnette handelwijze van sommige grote Werkgevers, die bij het likwideren van hun zaken zonder meer hun werk nemers op-straat zetten. Een der secretarissen van het Chr. Nationaal Vakverbond, dr. W. Albeda, hield een propagandistisch getinte rede, waarin hij het nut van de chr. vakbewe ging voor de werknemers op duidelijke wijze uiteenzette. - - t i Aan het feestprogramma van deze avond werkten mede de Chr. Muziekver eniging Harpe Davids, dirigent A. L. Glotzbach, de Chr. Muziekclub „Insuiin- de", dirigent H. L. de Jong en de Chr. De politie heeft woensdagmiddag drie 14-jarige en een 13-jarige jongen naar het bureau gebracht Het viertal reed met hun fietsen over de spoorwegover gang aan. de Westhavenkade, terwijl de rode lichten van de ahobs brandden. De Jacoba van Beierenstraat zal tus sen de Karei de Grotelaan en de Floris de vijfdélaan tot 21 december voor alle verkeer gesloten zijn. Toneelvereniging „Animo", regie J. Pleysïer. De toneelvereniging voerde het blijspel op „Bloemen voor Barbara", een toneel stuk in drie bedrijven door Dick van Maasland, waarbij het gezelschap met veel brio een goed technisch-verant- woord ensemblespel voor het voetlicht bracht. Ook het muzikale gedeelte van het programma was van uitstekende kwali teit. Het samenspel van muziek en toneel gaven aan deze feestavond een -afwisse lend en stijlvol karakter. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jeugdverkeersbri- gadiertjes die in september van start zijn gegaan, hadden woensdag in het wijkcentrum aan het Wibautplein te Schiedam een prettige feestmiddag, waarop een bekende automobielmaat schappij enige aardige filmpjes vertoon de, terwijl andere Schiedamse bedrijven versnaperingen, kleine speldjes etc. uit deelden. Hoofdinspekteur H. Willems van Beve- ren sprak de 120 „klaar-overtjes" toe en zei dat ze de verkeersveiligheid hadden hooggehouden waarbij hij de hoop uit sprak dat ze op de ingeslagen weg zou den voortgaan. Het muziekgezelschap van de „Optimis ten" onder leiding van brigadier J. P. van Biezen zorgde voor de muzikale omlijsting van deze feestelijke bijeen komst. •r.-vw. ii Schiedam is niet bepaald rijk aan oude sagen en legenden, vertelde men ons op het Archief aan het Oude Kerkhof, dat een oase van rust is in deze nijvere, druk-doende, be drijvige stad. Hier hangt de sereni teit van lang vervlogen eeuwen. En waar u uit de ramen kijkt, daar ziet u oud-Schiedam, dat toch ook weer zijn eigen bekoring heeft. Oud ste- deschoon is altijd pittoresk en ap- peleert aan bepaalde romantische gevoelens, die in elk mensenkind sluimeren. Al wil de hedendaagse jeugd met haar rationeel-technisch denken er meestal niet aan. Toch vonden we iets, namelijk de legende van de Heks van Schiedam. We kunnen deze aardige middeleeuwse legende ook beschouwen als de om werking van de eeuwenoude eko- nomische machtsstrijd tussen Rot terdam en Schiedam in een beeld rijk, romantisch verdichtsel. Beide steden leefden in het grijze verleden van de opbrengst van ha ringvangst. De vroede vaderen van de Maasstad, die de zeewegen wil den beheersen, wisten, dat ze veel goud zouden nodig hebben om hun doel te kunnen bereiken. De vis werd toen ook al duur betaald. Ten koste van alles moest derhalve hun rivaal, de stad aan de Schie, van haar bronnen van inkomsten be roofd worden. Zo papten de Rotter damse vissers in een obskuur kroeg je in Saarloos (Charlois) met nie mand minder dan de duivel aan, die in Schiedam van'vaders-zijde een- tante had. Deze heette Maart je, een welge schapen vrouw, met pront figuur en schalkse ogen. Ze was steeds zeer decent gekleed in een zwarte japon en ze woonde in een keurig huisje aan de Zeedijk, waar op een koperen plaat met fraaie krulletters „Be steedster" stond te lezen, wat bete kende dat ze handige dienstbodes verhuurde. Doch deze ogenschijnlij ke achtenswaardige vrouw had om gang met de aartsverleider. Maartje, zei deze, je moet de Schiedamse vissers stevig in hun vaarwater zit ten, zodat er geen visje meer boven thans bijna verdwenen Volks park, dat in 1916 werd aangelegd. Het poststempel op de prent briefkaart met het wandelende jongetje op een weggetje in het Volkspark vermeldt 19 augustus 1925. Het ventje zal nu een jaar of 42 zijn. Op de laatste foto ziet men de Admiraal de Ruyterweg vanaf het zuiden gefotografeerd. Het lijkt wel een brok Veluwse natuur. Ook in deze hoek veranderden de dekors zo ingrijpend, dat men het verleden niet meer herkent. Er vestigden zich inmiddels in het Sterrebos de N.V. Corn. Swart- touw Konstruktie-fabriek van Smeedwerken en IJzerconstructie en de Handel- en Transport Mij. Gebrs. Roest. Deze industriële ves tigingen maakten het oude Sterre bos aanzienlijk kleiner. Van de 56 hectare bleven er slechts 32 over. Voor het wandelend publiek bete kende dat een verlies. Ter compensatie van dit gemis aan recreatie deed burgemeester Honnerlage Grete het voorstel om een gedeelte van Nieuw West Fran- keland op te hogen met de grond v c de te graven Wilhelminahaven en aldaar een nieuw bos aan te leggen. Op deze wijze kwamen er voor de 14 hectare, die we aan bos verloren, 18 hectare nieuw bos in de plaats. In augustus 1914, de Eerste We reldoorlog was juist uitgebroken, begon men met de opspuiting, waarna op 1 juni 1916 burgemees ter Honnerlage_ Grete in tegen woordigheid vari vele raadsleden en hun dames het nieuwe park open de. Het park kreeg de naam van Volkspark. Het "werd geleidelijk vergroot, zodat in 1926 de gezamen lijke oppervlakte van Sterrebos en Volkspark 90 hectare bedroeg. Zou er nog 10 hectare van over zijn? Bij de foto met de paardewa- gen zou men kunnen dichten: Een karretje, dat in het Volks park reed. De zon, scheen helder, de weg was breed. Wie zou de voerman zijn? Als hij nog leeft, dan moet hij wel ongeveer zeven tig jaar zijn. Wellicht denkt hij bij het zien van deze foto aan het komt en Maartje ging mee ter vis vangst in haar kleine mosselschelp. De eerste nacht haalden de Schie dammers hun netten op, waarbij de katrollen piepten van de zware vracht dat wordt me «en reuze vangst dachten ze maar ze haal den allemaal zware stenen naar bo ven. Dit ging zo elke nacht door, terwijl de Rotterdammers netten vol zilveren haring ophaalden. VERDENKING Er zijn toch geen haaien en Nep- tunus kan toch ook niet kwaad op ons zijn, want we brengen hem elk jaar een offer in de „Vergulde Du kaat", zeiden de vissers. Maar een van hen, Klaas Boet, zei, dat dit het werk van de duivel moest zijn. Men begon al gauw Maartje te "verden ken. Doch die zat rustig in het priëel van haar achtertuin met vriendinnen te kouten. Men lag op de loer. Tevergeefs. Barrikadeerde voor- en achterdeuren, zette schild wachten erbij. Niets hielp. De Schie damse vissers bleven ladingen ste nen ophalen in plaats van kostbare haring. Er kwam armoede in de stad. Het volk werd onrustig, sloeg bij Maartje alles kort en klein en gooide haar mooie inboedel" op straat. Ze stond er bij te wenen en verklaarde handenwringend, dat ze onschuldig was. Opeens liep meester Frans, deken van het vissersgilde, naar het ven ster van haar woning en als een tweede Sherlock Holmes 'riep- hij: Nou:weet ik 't; Hij ijlde naar "de glazenmaker enkwam terug- "met een grote bal stopverf en wat pleis ters. Aan de verbaasde omstanders' wees hij een minuuskuul-klein gaat je in de ruit, niet groter dan 'n speldeknop net boven de houten omlijsting. Hij maakte het dicht met de stopverf en plakte er de pleisters kruislings overheen. Door dit gaatje verliet Maartje naar huis," verdui delijkte hij. Ga nou maar vissen, jongens. En vanaf die dag scheurden de netten van de Schiedamse vissers bijna van de grote vangsten haring. Maartje verdween voor goed van het toneel En Rotterdam moest an dere wegen zoeken om de machtig ste stad der Lage Landen te wor den. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De Rotterdamse Socië teit van de loodsen van de Nieuwe Waterweg hield woensdagmiddag in ge bouw Arcade haar traditionele Sint-Nico- laasfeest voor 136 kinderen van de lood sen. De leiding had de voorzitter, de heer H. van der Made. Er traden o.a. op een goochelaar, twee clowns en een snelteke naar. Het hoogtepunt van de middag was natuurlijk de komst van de Goedheilig man en zijn knecht. De kinderen werden niet alleen getrakteerd, doch ze kregen ook een geschenk mee naar huis. Cas Oosthoek zorgde voor de muzikale omlijsting. Volgende week, volgt- een tweede Sint-Nicolaasfeest, ook voor on geveer 140 kinderen. SCHIEDAM De causerie over .het werk van de Kon. Noord- en Zuid-Hol landse Reddingmaatsóhappij met verto ning van twee films voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen woensdagmiddag in het gebouw Irene viel kennelijk bij -de aan wezige leden, van wie velen met kinde ren, in de smaak. In de interessante film „Van strahd- rover tot Redder" zag men de gehele ontwikkeling van het reddingswezen in Nederland, terwijl de andere film tot titel had Redding bij Latrabjarg, een redding bij IJsland. De presidente van de afdeling, mevr. E. de Vos-van Harme ien sprak een welkomst en slotwoord. Modern en degelijk FRANSENSTB. WAALSTR. 38 telef. (0189W-3A97 ROTTERDAM. Naar eerst nu blijkt is het voorval met traangasampullen den- gevolge waarvan een leerlinge van- de vijfde Nijverheidsschool te Rotterdam een ontstoken oog opliep niet opzettelijk vcroorzsskt. Ofschoon de politie verklaarde dat er met ampullen gegooid zou zijn is dit, volgens de directrice van de school, niet het geval geweest Maandag kochten drie leerlingen van de school traangasampul- len, een soort versterkt niespoeder, bij een boekhandel in de .buurt" .van.' de school. In een klaslokaal" verbraken zij een ampul, er kwamen druppeltjes te recht op de kleding en zakdoeken van andere meisjes en de volgende dag bleek een van hen een ontstoken oog te heb ben. Op aanraden van 'de directrice is het meisje naar de huisarts gegaan. Het hoofd van de school waarschuwde de politie met het verzoek een onderzoek in te stellen. De politie nam bij de boek handel de ampullen in beslag en raadde het meisje aan ook even langs het Oog ziekenhuis te gaan. De drie baldadige meisjes zijn door de directrice gestraft ROTTERDAM Op 31 mei van dit jaar sloeg de Duitse zeeman B. S. (toen 18 jaar) uit Bremen op de Charloisse Kerksingel buiten een café een andere cafébezoeker tegen de kin. De man, de 23-jarige C. Nelis, verloor zijn evenwicht en viel ruggelings op straat. Nog diezelfde dag overleed het slacht offer aan twee schedelbasisbreu- ken, hersenvliesbloedingen en her- senkneuzingen. De officier van justitie eiste vanmorgen voor de Rotterdamse Rechtbank twaalf maanden met aftrek tegen de Duitser. Volgens de verdachte had.Nelis hem bedreigd door zijn arm op "te heffen. De Duitser had toen onmiddellijk toe geslagen. Hij had even gewacht en was weggegaan. Zijn schip vertrok de vol gende dag naar de Perzische Golf. In Kairo kwam Egyptische politie aan boord. In Rouaan werd hij later opge sloten en pas in september kwam hij naar Rotterdam. Een toevallig passerende serveerster zei dat ze had gezien dat Nelis tegen de Duitser opliep waarna een- korte woordenwisseling ontstond waaruit de klap resulteerde. Zij had niet gezien dat Nelis zou hebben willen slaan. Ook een vriend van Nelis verklaarde dit. De officier van justitie achtte bewezen de opzet tot mishandelen. Er was geen bedreiging. Beroep op noodweer of noodweerexes is niet bewezen. „Zijn handen zitten te los", zei de officier ten slotte. De verdediger van de Duitser wees erop dat de verklaringen Van de beide getuigen vanmorgen anders luidden dan bij de politie -en dat ze ook onderling tegenstrijdig zijn. Niemand heeft kunnen zien wat het slachtoffer heeft gedaan. Er is dus zeker sprake van noodweer, het weren van een vermoede aanval. Hij vroeg dan ook ontslag van rechts vervolging. Mocht de rechtbank noodweer niet be wezen achtte dan zou slechts enkelvou dige mishandeling ten laste te leggen z(jn. En aangezien de jongen al langer dan de maximumstraf daarvoor van drieënhalve maand „zit" vroeg hij onmiddellijke Invrijheidstelling. 3De rechtbank ging hier niet op In en zal over veertien dagen vonnissen. ROTTERDAM. Bij het instappen van een tram van lijn 4 op het Kruis plein zijn woensdagavond twee zusters van het Dominicanessenklooster in de Tuinlaan te Schiedam gestruikeld en ge vallen. Het zijn de 69-jarige mejuffrouw A. Slefer en de 44-jarige mejuffrouw G. M. A P. van Lunen. Eerstgenoemde had een scheurwondje boven het rechteroog; zus ter Van Lunen klaagde over hoofdpijn. Na in de Dr. Noletstichting te Schiedam te zijn behandeld zijn zij naar het kloos ter vervoerd. burgerlijke stand SCHIEDAM. Geboren: Frederik, z v C van Loopik en J J Regeer. Eteonora, d v L Groenendaal en T van Buuren. Carolina E, d v P Jansen en H Ulsamer, Overleden: J van den Broek 53. E Scheet 71, echtg v StaaL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1