n de Groot legde steen m ROTTERDAM Echtpaar Visser is vandaan in nond jaarver. LLlrufltOTf - PgfSpAMPO AGENDA o volgend jaar in gebruik Kosten vier miljoen Flinke straf voor achteruit rijden (leis je (4) gewond Kampwerk kwam ter sprake II verkouden Toen grienden nog het grensgebied bepaalden 'Auto rijdt jonge fietser aan Bejaarde aangereden VRUDAG 20 NOVEMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) OCHIEDAM Vlaggen waaiden donderdag van de top van de in aanbouw zijnde flat voor oudere leden van de Ned. Protestanten bond, die de naam zal dragen van de grote vrijzinnige voorganger ds. Francois Haverschmidt, gele gen aan de Willem de Zwijgerlaan. Sieraden die tikken Jij tin de vraag vooral om de DUET-spaarkaart Vandaag en morgen en dagelijks nsl^S)11 ab?nneraenten>-.i h.g.g. telef. Vla-fiip, pudding, koffie, cake, vruchten-alles wordt nög lekkerder en nög gezelliger met slagroom. (Tomatensoep ook, met een wolkje ongeklopte slagroom.). Vraag morgen zo'n „huiselijk" flesje slagroom aan uw melkman! SCHIEDAM Hoe gevaarlijk het is om in een razende vaart achteruit te rijden, bleek opnieuw bij een zaak voor het kantongerecht. Voor het hekje ver- scneen de verdachte N. H. G., een Bra bander uit Willemstad. Deze man had op 20 april in de Burg. Honnerlage Gretelaan met zijn wagen achteniit gereden in de richting van ae Nieuwe Damlaan en daarbij een sing veroorzaakt, waarbij het slachtof fer een hersenschudding had opgelopen. Het was fout, hè, zei de kantonrechter, riet was heel erg fout, voegde de offi cier van justitie eraan toe, die dan ook een boete van 75 en drie maanden voorwaardelijke ontzegging van zijn rij bevoegdheid, dit met een proeftijd van drie jaar eiste. Da kantonrechter veroordeelde de roe keloze automobilist conform de eis on voegde eraan toe: Zo iets kan nog wel in Willemstad gebeuren, maar hier gaat dat niet. qCHTEDAMIn de vette kop, w gisteren boven het artikel over ie opening van het jeugdfinaal pan de Gem. Bibliotheek en de fijt. Leeszaal, tezamen onderge bracht in een groot lokaal van de St. Rosa-Kleuterschool aan de Lange Singelstraat 53, is helaas een jout gemaakt. De woorden „Noodpompleiding gelegd" kunnen natuurlijk ver- rallen. Men belde ons op om te vragen of deze noodpompleiding misschien iets met de centrale verwarming in het gebouw had te maken. Maar 'dit is beslist niet het geval..... Na afloop van de steenlegging ging het gezelschap naar Café-Restaurant Euro poort, waar burgemeester Peek in een rede onder meer zei, dat het nu een maal een menselijke tragedie is, zelfs in onze moderne welvaartsstaat, nog oude re mensen aan te treffen, die het veel moeilijker hebben dan anderen. Voor hen i het dikwijls pijnlijk, dat z zich niet meer zo goed kunnen redden. Burenhulp, zoals vroeger, is uit de tijd. Ze bestaat eenvoudig niet meer. De mensen leven daarvoor te los van elkaar. Een van de merkwaardigste verschijn selen van deze tijd is, dat liefdadigheid niet meer zo de belangstelling heeft als vroeger. In vorige eeuwen de 16e en 17e eeuw, kwamen de charitatieve instellin gen voort uit het partikuliere initiatief. Tegenwoordig vallen ze dikwijls onder overheid zemoinis. De burgemeester sprak de hoop uit, dat in de komende jaren zeer vien na een lang arbeidzaam leven hun rust zul len vinden in deze flat. Dit Francois Haverschmldt tehuis zal als het volgend jaar gereed is om zijn j 115 bewoners te ontvangen, vier mÜ- j joen gulden hebben gekost. De man, die zo veel gedaan heeft voor de totstandkoming van dit tehuis, de heer Alewijn de Groot, bevestigde een steen in de hal van het gebouw, waarop zijn beeltenis en de datum 19 november 1964 was aangebracht. Velen waren bij deze gebeurtenis ite- genwoordig. Burgemeester mr. J, W. Peek, Wethouder W. van Schooneveld, wethouder H. Sabel, de heer J. Kreber voorzitter van de Stichting van dit tehuis, ds. A. D. Klaasser, vele hoof den van dienst en het bestuur van de Ned.. Protestantenbond. De heer Kreber dankte allen, die had den meegewerkt aan de totstandkoming van.dit projekt, waarvan men hoopt, dat het medio 1965 in gebruik genomen kan •worden. ,.,<Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat donderdagmid- ■,j de 4-jarige Isabella Berkel in de iJnalaan plotseling de rijbaan overstak, on, een 'personenauto, bestuurd door V. uit Schiedam, niet tijdig uitwijken, raèrdoor de wagen het kind raakte. Het nieisje liep daarbij, schaafwonden ju het gelaat op en werd ter plaatse oor personeel van de GGD verbonden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -- De. 17-jarige wielrijder K. Huiskens uit-Schiedam, die op het mispunt -Prof. K.- O. Laan en Steven- :sstraat geen voorrang verleende aan a personenauto, bestuurd door. G.P.V. it Enscheder~werd door deze auto aan treden. Aangezien hij over rugpijn laagde,vervoerde de G.G.D. hem naar ti Gemeenteziekenhuis. Geschenken in goud, zilver en pleet. Horloges en klokken N. BINNENWEG 397 - ZWARUANSTRMT BS ROTTERDAM MGR. NOLENSLAAN 511 - SCHIEDAM SCHIEDAM Ongetrouwd; H. Burink, 28 jr en E C J Schippers, 22 jr.; H W 't Gil de, 22 jr en J M Paauw,19jr; J Kruislnga, 22 jr en C L van der Geer, 21 jr; K A Leeuwangh, 25 jr en J P Heijster, 21 jr; F N van den Oever, 21 jr en W Netten, 17 jr; A Smit, 19 jr en M de.Swart, 20 jr; A in 't Veld, 26 jr en A M Beckers, 22 jr; L van Vliet, 21 jr en A C Reinertsen,: 21 jr; J J M van den Wildenberg, 24 jr en JA Smits, 23 jr;.. C I M van Zuijlen, 26 jr en F H H M Bazelmans, 26 jr. Getrouwd: T P J Cillignon 22 jr en T R De Koning, 25 jr: JBJ Pijpers, 24 jr en E A Klooa, 23 jr;. W Boer. 22 jr en M Brokken, 19 jr; H J: Boesveld, 28 jr enPGS L van Leeuwen, 27 jr; A A Berger, 24. jr^enM J van Rossen, 22 jr; H Degeling, 21 jr en R A Sol, 21 jr: B Hokke, 23 jr en B A van der Harg, 23 jr; ."L Schruijer,'23 jr en .W A van der "Well,-22 jr;; G-H Sprpng. 27 jr en S H Ballijns, 23 jr>! T V Geboren: Petrus J H zv P C M Rooijens en JO van Hest; Erik M zv JL Troost en Boer; Elisabeth A L dv W J J Vroomen A E Beuman; Hendrikus C zv H Vermeer en A J van Gerven; Harm J zv H Kok - en W A Voshol, t v-- .-t - vi •••--.•• Overleden: A Aantjes) 92 jr,;wed- van 'der Klaauw. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor öe jaarverga dering van de Gereformeerde Ouder vereniging, donderdagavond in de gro te zaal van de Magnalia Dei-kerk be stond grote belangstelling. Veel'meer dan het vorige jaar, zei de voorzitter, de heer P. Liebeek, die de aanwezi gen,'onder wie zich ds. P. R. Everaars en echtgenote bevonden, welkom heet te. De heer G. Veen, gaf, als secretaris, een duidelijk en uitgebreid jaarverslag over de vele activiteiten van de vereni ging^. o.a. het jaarfeest in het begin van j oüy eis van een dameshorloge is, f dat het, behalve practiscb, ook een streling voor het'oog moet zijn Deze jsombinatle vindt U zeker bij Brtmott Met gouden armband reeds v.a. 1217.SO WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 BOTTERDAM/ j Eurgemeèiïfer- E. J. Groot Enzerink van •««ana heeft^dlnsdagmiddag. de verbouw- winkel .in „-gas- en elektro-artikelen I r2E2?' :dfr. lieerA.Korpel han dë 's f. ferenstraatiïwir£ .SCHIEDAM Arcade: W. F. Mannen koor. Concert, 20 u. Wijkcentrum: Tennisverg. Les Bigotes. Vergadering, 20 u. Irene: N.C.B., Feestavond. 20 u. t u,?518 S8crum: Bridge Club Schiedam Jubileum Drive, 20 u. ^Arcade: Toneelver; Intermezzo, uitv.. Gebouw CJV: Soc. Passe-Partout, soos- avond, 20. ^Tlvoli: Soc. Guillaume, contactavond, Chr. Soc. Belangen: Reis ver - R T o T. Feestavond, 20. nJf,e?eYPe,rs' Ver* FTr< feestavond, 20; Balletschool mej. Suttorp, 14t j Beursgebouw; Wandelmars iVekvogels Hoofd: Aankomst Sint-Nicolaas, 14. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 2 63 9 5 4 (b.g.g. 115588, toest. 52, na 18 uur. 19 5885) alleen voor redac tie-aangelegenheden. <t AeJ?tsc^aj?: J* S,eenstraat 29, telef. 6 5451 (alleen voor klachten, adver- Klachten bezorging: Agentschap (adr «e boven) dag. an 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123* alarm G.G. en G.D. 29290. 14IOÖ0rd V0°r dC dag' Bi3beUe25ne. teleC 20^teih2l7kd74Vaa WCSteQd0rP' Parkwe* "E'EN welbekend plekje aan het J-' einde van de West Frankeland- sedijk was het gezellige „zitje" Van Houwelingen. Op zomeravonden zat het er propvol met jongelui. Het Hierlangs vloeide een gestadige stroom van jonge mensen van bei derlei kunnen, die haar oorsprong vond in de Burgemeester Knappert- laan en genoeglijk in de richting van de Maaskant kabbelde. Het Hoe moeilijk het dikwijls-valt uit oude prentbriefkaarten' af te lei den, waar het ongeveer geweest moet zijn, bewijzen de beide laatste foto's. We hebben er lang over zitten puzzelen, maar we kwamen er niet mee uit. Het zijn derhalve echte zoekplaatjes geworden. Wie weet waar het is, kan het aan de rèdak- tie van „Be Rotterdammer" schrij ven, Lange Kerkstraat 82.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1