PCG vraagt uitspraak van college Scherpe kritiek van liberale zijde VEERPONT OP HAVENDAM AGENDA WESTSTRATE PRIJST GEM.-PERSONEEL Morgen roept de kloli M: Eykenaar met standpunt Prot. Schiedam Winkelcentra van allure nodig. Zondag weer een brugsamenkomst A. Jansen sprak over Chili ZaalHarmonie5 officiéél open Personeel URL hoorde Haagse studenten Oogst zelf lof van fracties Komnklijk brons voor C. Hartman Orgelbespeling Jet Dubbeldam Burgerlijke stand Medische dienst Tegemoetkoming in ziekteverzekering wordt verhoogd Sint Nicolaas-aktie met-vele prijzen, Rob van Houten speelde mime hervis ^aarei **SS3* 2r® E ROTTERDAMMER pagina S ZATERDAG 21 NOVEMBER 1964 GAARDINGEN De heer E. P. van der Veen (prot.) heeft vrijdag avond bij de begrotingsbehandeling ,an de hoofdstukken maatschappe- j(: werk en volksgezondheid een dui delijke uitspraak van het college van en W. gevraagd over de vraag of wethouder G. Walstra met deze por- [jfeuille niet te zwaar is belast. Te voren had de heer H. M. J. Dubbel- (lib.) de vraag gesteld: „Eisen 0 niet te veel van deze wethouder?" get het stellen van deze vragen vlammetjes die raadsleden op onderdelen men op dit tere pent nog even 3 nS," WERKPLAATSEN yer te zijn als verleden jaar bij de be grotingsbehandeling, toen eveneens te taakverdeling binnen het college m de orde werd gesteld. De heer Van der Veen liet daar over trouwens geen twijfel be staan: „Precies dezelfde gedachte eeft nog steeds in mijn fractie," Uiteraard kon hij het zelf niet be oordelen maar, zo zei hij, de in- aruk wordt wel gewekt. VLAAJRDÏNGEN 'andaas; - morgen «.en maandag ..en dagelijks SCHIEDAM Vandaag '•-en dagelijks ZIEKENHUIS Punten SCHIEDAM Op de gemeente raadszitting van vrijdag avond, waarop de fraktievoorzit- ters zich hoofdzakelijk bepaalden tot het geven van algemene be schouwingen inzake de gemeente begroting voor 1965 zette de heer M. Eykenaar (Prot.) in een uit voerige en goed gedokumenteerde rede het standpunt van Protes tant Schiedam uiteen. Commissies (Van een onzer verslaggevers) Winkels Rijnmond Kritisch IS WALSTRA TE G. WALSTRA te veel hooi Zo'n vlammetje was er o a bijde GSW-werkplaatsen, waar de heer Wal stra wist aan te tonen dat de fabrikage van sjaals financieel gezien toch echt wel een uitstekend objekt is geweest: „Wat we er aan besteed hebben is meer dan verdiend en de dure machines kunnen thans voor andere objekten würden ge bruikt". "Vergelijking van de exploitatie b.v. met de werkplaats van Maassluis gaat met op, omdat daar veel meer personeel van elders dan uit de eigen gemeente werkt. Van het loon voor werknemers van buiten kan namelijk 35 procent aan de gemeenten van herkomst worden berekend. Daarnaast heeft de werkplaats in Vlaardmgen een veel gro ter percentage geestelijk gehandicapten Eerder op de avond had de heer Wal- ,ra naar aanleiding van de plannen met beirekking tqt de nieuwe bestemming Van het fiatziekenhuis (verpleeginnch 'ting bejaarden) een bijzonder scherp ge stelde kritiek van mevrouw H. A. Blee ter-van Styrum (libmoeten incasseren die de algemeenheid van zijn beleid raakte De heer Walstra zou te weinig delegeren en te veel hooi op zijn vork aanen. De wethouder kon de persoonlijke isnval niet anders dan persoonlijk be- ïntwoorden en de vraag van de heer Van der Veen om een uitspraak van het toliege is dan ook vooralsnog blijven c'ffen. De heer Walstra gaf toe een zeer drukke periode achter de rug te heb ben. Met name de afbouw van het ziekenhuis heeft veel van hem ge vergd. Hij bestreed de mening dat hij onvoldoende zou delegeren en gaf de raad de verzekering echt wel alarm te zullen slaan wanneer het werk hem te veel zou worden. Overigens zegde hij de heer Van der Vwn toe dat de verdeling van de wet houderlijke taken een punt van bespre- hijg zal uitmaken in het college. En met deze sisser werd clan het aan de schenen van de wethouder gelegde viitir (voorlopig) weer .gedoofd, en met de veHere inhoudvan. zijn betoog ook de Gisteravond otntreekis half acht is de veerpont „Dordrecht" van de Provinciale stoombooffchensten bij dikke mist op de Oosthavenöaoi van de Veerhaven in Kruiniiigen gevaren. De „Dordrecht", een reserve-pont, was op een extra reis onderweg van Walsoorden naar de Veer is, ren. Aan boord bevonden zich enige temllen -auto's met him chauffeur en passagiers. De sleepboot „Tijgerbaas" raa firma Polderman uit Hansweert slaagde er omstreeks elf uur in de pont vlot te trekken. De „Dordrecht" heeft schade aan de schroef opgelopen. VLAARDINGEN Zaal Oosterkerk: Jaarvergadering A.R. Statencentrale -p™1» 15; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30; MZfanathakerk: Orgelconcert Kees van Eersel, 20. ZWAAR BELAST? Het rapport over het organisatie-on- Contact met industrieën, met name met MAASSLUIS De 1> rugsamenkomsten voor jongeren en belangstellenden, door de Gerei Jeugdraad belegd, hebben bij velen al een bekende klank gekregen. Hoewel in de eerste plaats voor de Jongeren bedoeld, tonen ook de ouderen een verheugend stij gende belangstelling Zondagavond 22 november wordt de twee- dé brugsamenkomst van, dit seizoen gehou den ln de Maranathakerk aan de G. A. Brederolaan De aanvangstijd is kwart voor acht. Predikant is ds J Wilschut te Dordrecht. Zijn prediking wil een antwoord geven op de vaak gestelde vraag: „Is God wel lief de?" De titel „Dank U..„ Uw liefde kent geen grenzen" is genomen uit het reeds bekende nieuwe geestelijke lied „Dank U", dat met een aantal andere frisse geestelijke liederen zal worden uitgevoerd door de Jeugdzanggroep onder leiding van Koos Bons, Voor het eerst zal het koor ook een werk van oudere datum zingen: het bekende „Wdhl mir daas ieh Jesum habe" uit de cantate 147 van J. S. Bach. De Hobopartij hierbij wordt - gespeeld door Aad Sluy ter. Verdere medewerkenden zijn: Gert van der End, fluit; Hans Stehouwer, orgel, en Wim Vos, trompet. Na de samenkomst, die ongeveer een uur zal duren, wor.it de wat oudere jeugd een kopje koffie aangeboden in de grote zaal van „De Sluis" en is er gelegenheid met ds Wilschut van-gedachten te wisselen over zijn onderwerp. 1 MAASSLUIS Maranathakerk: Brug- «amenkomst, 19.45. VIAARD IN GEN Stadhuis'. Gemeen- PU» en 39,30. MAASSLUIS Raadhuis: Raadsverg., Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER", «hardingen, Smalle Havenstraat U, tel. f!5, bgg. 010-115588. Uitsluitend redac- tiezakcn 6619, bgg. 010-280037. Machten bezorging Vlaardingen: tijde- •jij G. Bodenstab, Van Beethovensingel te'- 7270, maand, t/m vrijd. 18— «30 uur, zaterd. 17.30—18 uur. Belangrijke tel.-nummers Vlaardingen: J'eid. brand en ongevallen 4444; GG.D.- ffleidingen 2541. ipotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- wrplaaa 129a, tel. 4233, ^Arcade: Toneelver. Intermezzo, uitv.. Gebouw CXV: Soc. Passe-Fartout, soos- hond, 20. Tivoli: Soc. Guillaume, contactavond, Chr. Soc. Belangen: Reisver. R.Ï O.L., feestavond, 20. Irene: Pers. Ver. PTT, feestavond, 20; Dagblad „De Rotterdammer", Schie- ™ase redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. Ï63854 (bgg. 115588, toest 52, «18 uur 195885) alleen voor redac- ««-3 afgelegenheden Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. °H51 (alleen voor klachten, adver- ~jues en abonnementen, bg.g, telef. I«588). .Klachten bezorging: Agentschap (adr. ««boven) dag an 18 30—19 30 uur Belangrijke telefoonnummers: Alarm *®phe 64666; alarm brandweer 69123; *khu G.G. en G.D 29290. j^noord voor de dag: Bijbellezing, telef. .Apotheek: Van Westendorp, Parkweg ®J.tèL 267674. Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan tel 268035. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Geen zendings avond, toch zendingsavond vrijdagavond in de Bethelkerk. In ieder geval was het een grote teleurstelling voor de vele aanwezigen, dat de-vroegere Vlaardingse predikant, ds. W. Sirag, nu predikant te Rotterdam-Vreewijk, ter elfder ure wa gens ziekte verhinderd was om aan de hand van een serie dia's te spreken over zending en '.chr. kerk in West-lrian (voorheen Nieuw-Gumea). De redder in. de nood was de heer A. Jansen uit Rotterdam, die de bezoekers confronteerde met 'een ander bepaald deel van de wereld, met name over Chili, naar welk land de heer Jansen vorig jaar een uitstapje maakt Onder de zeven miljoen invyoners be vinden zich ongeveer 100.000 protestan ten, mensen die het wel moeilijk hebben en veelal verdeeld zijn in ideme toege wijde gemeenschappen. Tochzijn de pro testantse werknemers overal zeer gezien, zei de heer Jansen. Het geval doet zich namelijk voor, dat er m Chili veel aan corruptie wordt gedaan, iets waaraan iedereen wel mee moet doen, wil hij m tel blijven. De protestanten echter wei geren mee te doen aan iedere vorm van corruptie, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld bij werkgevers. De protestantse zending verricht zegen rijk werk in Chili, maar ook wordt daar hard gewerkt door de priesters, onder wie zich veel Hollanders bevinden. Er is echter een ontstellend gebrek aan pries ters en in het land loopt het kerkbezoek hard achteruit, aldus de heer Jansen, die zijn causerie met dia's toelichtte De plaatselijke predikant, ds. J. van Noort, die zijn teleurstelling had uitge sproken over het ziek zijn van ds. Sirag, toonde zich zeer erkentelijk ten opzichte van de heer Jansen, die de aanwezigen toch een goede avond had bezorgd, ds. Van Noort noemde het een grote zegen als de gemeente oog en hart heeft voor de wereld, waarbij hij de nadruk legde op de zending. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM B. en W. stellen de raad voor de uitkering als tegemoetko ming in de kosten van ziekteverzekering aan het gemeentepersoneel zoals dat ook voor het rijkspersoneel gebeurt te verhogen van ƒ165,15 tot ƒ189,45 per ^Dit is nodig, omdat ook dit jaar nog geen regeling tot stand is gekomen voor vergoeding van ziektekosten- De gemeen te heeft wat dit betreft de rijksmaatrege len willen afwachten. De eerder genoemde verhoging komt omdat op 1 maart de vrijwillige zieken fondsverzekering is verhoogd. De toeslag voor kinderen van 16 jaar en ouder, voor wie kinderbijslag wordt genoten, zal we gens een hogere reductie van de zieken fondsen worden verlaagd van ƒ66 tot ƒ61,20 per jaar. De kosten voor de gemeente bedragen 265.000, maar omdat de uitkering pas op 1 juli geschiedt, voor 1964 nog slechts ƒ132500. De personeelsorganisaties heb ben er bij B. en W. opnieuw op aange drongen een „eigen" ziektekostenverze kering in het leven te roepen. derzoek, waarnaar de heer J. Vermeer (prot.) had geïnformeerd is inderdaad in lebruan uitgekomen. Het bevindt zich thans bij de GSW-commissie, die B. en W. erover zal adviseren, waarna de raad de resultaten zal worden bekendgemaakt. Andere rapporten zijn er met geweest. De GSW-werkplaats heeft thans een nieuw objekt gevonden in de ombouw van gasmeters en de wethouder had daarvan goede verwachtingen. De verpleegtaneven van het Holy-zie- kenhuis zitten de raad hoog, maar zij zijn nog niet definitief. Er is afgestemd op landelijke normen voor een bezetting van 75 procent in het eerste jaar. Dat percentage is nog lang met bereikt en zou hoger kunnen zijn dan het thans is, indien er voldoende gediplomeerd perso neel zou zijn. Een nieuw ziekenhuis heeft nu een maal altijd de twijfelachtige eer van de hoogste tarieven, maar overigens zullen Ook de prijzen ln de omliggende gemeen ten volgend jaar onherroepelijk omhoog gaan. Het verschil met elders wat betreft de kraamverpleging is inderdaad zeer groot, maar het ziekenhuisbestuur stu deert op een oplossing. Een beslissing over de beheersvorm verwachtte de wethouder voor de offi ciële openstelling van het ziekenhuis In tweede instantie drong de heer Van der Veen (proter op aan m ieder geval een betere verhouding tussen de klasse- prijzen onderling te bewerkstelligen. De intergemeentelijke samenwerking inzake luchtverontreiniging is traag tot stand gekomen doordat het moeilijk was data te vinden waarop alle gesprekspart ners een lege agenda hadden, maar op 3 december zal er dan toch een samenspre- king met de Raad voor de Luchtveront reiniging komen. Is de stank in Vlaardingen erger dan in Rotterdam? Wat betreft de S03 wel (in de winter ook tweemaal zo hooge cijfers genoteerd danin de zomer), maar rook" is er in Vlaardingen beduidend minder dan in de Maasstad, Overigens nemen da S02-concentraties toe en daar moet achterheen gezeten worden, vond de wethouder. da ENCK, is er thans in voldoende mate TNO is bereid Vlaardingen te betrekken in bet landelijk bevolkingsonderzoek op storingen in de luchtwegen. Heel wat belangrijker vond de heer Van der Veen (prot) echter nu ook eens te doen on derzoeken hoe het. stgat met de psychi sche beïnvloeding van de stank en ook daarvoor wilde de heer Walstra z'ijn best doen. Uit het betoog van de wethouder kwam verder nog naar voren dat de deelneming aan de schooltandverzorging vrij opvallend terugloopt. Momenteel neemt nog 66,3 procent van de scholieren deel. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND „Dit gebouw heeft een grote verdienste gehad in het culturele leven van Hoek van Holland Laten we hopen dat na de ingrijpende restauratie de mensen meer van hun televisie-toestellen weg zullen gaan om de verenigingsavonden te bezoeken" Deze woorden sprak de voor- gtter van de wijkraad voor Hoek van Holland, de heer H, Foppen, donderdag avond bij de officiële opening van de geheel verbouwde en gerestaureerde zaal „Harmo- ne De heer Foppen vertelde hoe In 1912 de heer A. Zonnevijlle in, een grote behoefte voorzag door deze zaal te laten bouwen Na een aanvankelijk onrendabele exploitatie werd de zaal later een trefpunt van de Hoekse bevolking, vooral onder leiding van de latere exploitant, de heer J. van Velzen. De heer Van Beijeren die nu bijna twee jaar de zaal exploiteert, heeft het aange durfd een zo ingrijpende verbouwing aan te gaan, daarbij financieel gesteund door de eigenaar van de zaal. de fa Boekestein. Diverse verenigingsbestuurders voerden hierna het woord Onder hen waren de voorzitter van, de Hoekse Sport Vereniging, de heer H. van der Made en de harmonie- vereniging Rotterdam aan Zee, de heer C van Zwienen. Zij allen toonden zich zeer voldaan over de vernieuwde zaal en hoopten op een lange en vruchtbare samenwerking tussen de verenigingen en de zaalexploitant, (Van een onzer -verslaggevers) VL AARDE*©»* De personeelsver eniging van het Unilever Research Labo ratorium heeft het seizoen wel wat laat, maar in ieder geval goed, ingezet met een aantrekkelijk cabaretprogramma. Ditmaal was het Haags Studentencabaret naar de Stadsgehoorzaal gekomen om het programma „Opzitten en pootjes geven" te brengen. Het gezelschap onder leiding van Rinus Ferdinandusse treedt al geruime tijd op met dit programma, maar toch is het wel prettig, dat er steeds enkele wijzigingen zijn aangebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de bezoekers. Zo ook vrijdagavond m de redelijk bezette zaal. Aanvankelijk was het tempo van de schetsen wel wat aan de hoge kant, met als gevolg, dat de reakties van de aanwe zigen van dien aard waren, dat een andere richting werd ingeslagen. Met succes, want het samenspel tussen spelers en publiek werd beter en men wist _wat men aan elkaar had. Diverse creaties met of zonder politiek accent werden ruimschoots gewaardeerd door de Umlever-leden, die met een hartelijke ovatie instemming gaven met het gebo- dene op de Gehoorzaalplanken, Behalve door Rinus Ferdinandusse werd medewerking verleend door zijn broer Daan, en verder door Else Hoog. Koos Alsem, Frits v. d. Jagt, Henry de Ruiter, Hans Gelderblom en Hans Punt De avond werd ingeleid door URL- yoorzitter, de heer H. Dronkers. die zich beperkte tot een welkomstwoord. In de Harmonie volgde een verieng- stukje van de openingsavond in de' vorm van een gezellig bal, waarbij de muzikale tonen afkomstig waren van The Music- makers en het Move Trio. I (Van een onzer verslaggevers) A/XAARD IN GEN Behalve roa'at- schappeluk werk en volksge zondheid heeft de gemeenteraad vrij dagavond ook de personeelszaken en openbare werken, een onderdeel van de portefeuille van wethouder M. H. L. Weststrate, rond gekregen. In zijn beantwoording op bij de alge mene beschouwingen gemaakte opmer kingen en gestelde vragen ging de wethouder o a. in op de beloning van het huishoudelijk en remigingsperso- neel, die de toets met die in andere gemeenten ruimschoots bleek te kun nen doorstaan. De heer Weststrate sprak met grote waardering over de wijze waarop het Vlaardingse gemeentepersoneel zowel bij de diensten als op de seeretarie „van hoog tot laag" zijn taak vervult:- Het college is daarover uitermate tevreden en meer dan dat, aldus de wethouder, die een intensivering van de gemeentelijke aktiviteiten, als daarmee „harder laten werken" werd bedoeld, zonder meer van de hand wees. „Het zou roofbouw op de ambtenaren en dus niet tolerabel zijn". Dezelfde lof die de wethouder het Personeel toezwaaide kwam, zij he* met andere woorden op zijn eigen hoofd terug van alle kanten uit de raad. li; twee technische en één administra tieve taakanalist zijn thans inge werkt; eenzijdige parkeerverboden op be paalde dagen om het automatisch straatvegen te vergemakkelijken en planting van bomen in groenstroken zijn PCG-suggesties die B. en W. op uit voerbaarheid zullen bezien; woningen van vertrokken onder wijzers reserveren voor opvolgers is in verband met bij het huisvestingsbureau ggende urgenties een moeilijke zaak. Er wordt' alles aan gedaan onderwij zend personeel dat naar Vlaardingen komt zo snel mogelijk aan een huis te helpen; betrokkenen moeteh echter geen hoge eisen stellen. Enkele concrete punten: het leidinggevend personeel zal volgend jaar in de gelegenheid worden gesteld aan cursussen deel te nemen; (Van onze correspondent) MAASSLUIS Evenals vorige jaren hou den ook dit jaar de winkeliers een St. Nicoiaas-aktie met duizenden guldens aan prijzen Van vrijdag 20 november t/m zater dag 5 december moet men zoveel mogelijk St Nicolaas-inkopen doen bij de deelnemen de winkeliers, kenbaar aan een speciaa! raambiljet. Bevindt men zich in de winkel van deze winkeliers, dan kan het gebeuren dat men door een Blanke Piet een envelop wordt uitgereikt. Deze uitreiking geschiedt aan iedereen, boven de 16 jaar, die zich op dat moment in de winkel bevindt Deze envelop kan van grote waarde zijn, want zij kan een waardebon bevatten van 4 2 50; ƒ5 00; 10.—; 25.— of zelfs van 100.- Het spreekt-vanzelf dat er ook enveloppen bij zijn. die een „niet" bevatten, maar dit moet niet ontmoedigen, want op dezelfde dag kan een straat verder bij een andere deelnemende winkelier hetzelfde gebeuren en behoort men misschien wel tot de geluk kigen. M. EYKENAAR voorlichting SCHIEDAM: Herv Gem Grote Kerk 10 ds Spallng, 17 ds Meijer; Bethelkerk 10 ds Wissink, 17 ds Scroten: Opstandlngskerk 10 ds Le Coq, 19 ds Spaiing; Vredeskerk 9 en 10.45 ds Hemmes, 19 ds Van der Steen zangdienst. De Rank 8 30 ds Vons, Dorps kerk Kethel 10 ds Vons, 19 ds Van Noor dennen. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Schuurman, 17 ds Everaars: De Ark 9 30 ds Couvée, 34 30 ds Heynen; Magnalia Del Kerk 10 ds Heynen, 17 ds Schuurman, woensdag huwelijksbevestiging; De Goede Haven 10 ds Krijger, 17 ds Couvée; Julia- nakerk 10 ds Everaars, 17 ds Krijger. - Herv Geref Evang Irene 10 ds Timmer; Bethelkerk 17 dr Schroten. Chr Geref Kerk 9 30 dienst des Woords, 1430 ds Van Havenzwaaij. Leger des Heils 10 heili- gingsdienst, 12.15 zondagsschool, 18.45 open- luchtprediking, 19 30 verlossingssamen komst Vrije Chr Geref Gent 10 en 16 ds Usselstejn. Oud Geref Gem 10 en 17 ds Luitjes. Geref vrijgent 9 30 en 15.30 dl Vonk. VLAARDINGEN: Hervormde Gemeente Gro te Kerk 10 ds J Bouterse, 17 dhr J Hoogendam, HCZ 45: Hehobothkerk 9 en 10 30 ds J van Noort. 19 ds J Kruyt van Hillegersberg: Bethelkerk 10 ds J Kruyt, 19 ds J Bouterse; Immanuélkerk 10 ds A J Hoorn, 19 as P v d Vloed, HCZ 45; Nieuwe Kerk 10 dhr A van Zetten, 17 ds J W Kolkert. HCZ 45: Zaal Maranathakerk 8.45 Cs A Hoffman van Schiedam. Westwljkka- pel 10.30 ds JW Schouten. 19 ds J W de Jong, bijbeistuciiedienst; Commissie .Het Woord'", Zaal Harmonie 10 39 ds A Kla nt er. radio-pastoraat, oïtd, „Het is ook nooit goed"; Holy-Ziekenhuis 9 ds G Aal- bersberg, 1Geref Kerk Oosterkerk 10 ds H J Kouwenhoven, 17 ds G Aslbexsberg, Is voorlichting aan pers wel goed? i We kunnen niet bepaald zeggen, dat de behandeling van de gemeentebegroting in het centrum van de belangstelling van al onze burgers staat, evenmin als gemeen lijk de behandeling van de raadsstukken in onze gewone vergaderingen, die we liegen te houden. Niettemin zijn we telkens weer bijeen om zaken te bespre ken en besluiten te nemen, die onze burgers ten nauwste raken en waarvan de gevolgen op zich zelf, zo ai niet de massa, dan toch wel de individuele bur- ger tot emotionaliteit kan brengen. Onze stadsbevolking wordt met over heidsbemoeienissen geconfronteerd, zo wel op straat als in haar woningen. Het lijkt allemaal zo goed te gaan, maar toch komt bij elke behandeling -van de begroting opnieuw de vraag bij ons op, hoe we op de beste wijze voor het front van de burgerij kunnen blijven optreden, aldus dit gemeenteraadslid, waarna hij met nadruk vervolgde: In elk verslag komen dezelfde vragen en op merkingen weer terug. Is de voorlichting aan de pers wel goed? Zijn er wellicht nog andere wegen om in direkt contact de burgerij voor- en toe te lichten? Voor alles wat hier gebeurt, hebben we de hulp nodig van de pers. Slecht verteerbaar is het voor ons, dat ondanks de pogingen, die het college van B. en W.» zegt in het werk te stellen tot een goed contakt met de pers te komen, de persvertegenwoordigers van hun kant toch nog steeds menen, dat de nieuws voorzieningen soepeler zou kunnen ver lopen. „Public relations" beoefenen is een vak dat niet iedereen verstaat. Toch moet met begrip voor de wederzijdse wensen en mogelijkheden een vrucht bare samnwerking te realiseren zijn. Dit is veelrfSeen kwestie van mentali teit We blijven aandringen op een efficiënt contact met de persorganen. Het antwoord, dat het college geeft op vraag vijf van het algemeen verslag kan ons niet geheel bevredigen, omdat hier met uit blijkt, dat het college het ernstig meent met het streven naar verbetering. Het gevaar bestaat dan. dat dit een statische aangelegenheid wordt. Wellicht wil het college omtrent dit punt nog toezeggen er de vaart in te houden We willen, ging de heer Eykenaar verder, wat nader ingaan op hetgeen aan de orde is gesteld in punt twee van het algemeen verslag, namelijk de jongste wijziging van de gemeentewet met be trekking tot de gemeentelijké commissies, Ieder aie de handelingen van de Staten- Generaal inzake "deze wetswijziging heeft gelezen, zal het met ons eens zijn, dat in de art. 61 tot en met 64 nieuwe stijl, aan de taak van het gemeentebestuur een nieuwe inhoud wordt' gegeven, een in houd, die verband houdt met het in mijn inleiding genoemd Contact met de bevol king. De bedoeling van deze" wijziging is namelijk om de afstand tussen bestuurder en bestuurde te verkleinen. De proble men zijn zo moeilijk geworden, dat het voor de gemiddelde burger niet goed mogelijk is zijn stem op dit „technische" vlak te laten horen, ondanks een goede voorlichting. Daarnaast wordt het ge meentebestuur soms voor verstrekkende beslissingen geplaatst; waarbij advies van deskundigen nodig is. Juist hei feit, dat de gemeenteraad de ruimte en de vrijheid wordt geboden om een aangepaste spreiding dan te brengen in het bestuur van de gemeente, legt de verplichting op na te gaan, waar -dit mogelijk en wenselijk is. Daarbij denken we aan: a) de mogelijkheid van het delegeren van meer bestuursbevoegdheid aan de bestaande commissies en b) uitbreiding van de bestaande commissies met specia listen uit de burgerij, al of niet met bestuursbevoegdheid. Met betrekking tot de uitbreidingsplan' nen en het in staat; van voorbereiding verkerende saneringsplan van de binnen stad achtte de heer Eykenaar het gevaar niet denkbeeldig, dat bepaalde voorzie ningen niet geheel met de sneele ontwik keling en wijziging van de objekten, waarvoor ze -dienstbaar moeten zijn, meegaan. In het bijzonder dacht hij hier bij aan het winkelbedrijf. Als de Schiedamse middenstandsorga nisaties van mening zijn dat op een bepaald ogenblik het verzadigingspunt is bereikt ten aanzien van het aantal win kelbedrijven, zal er voor hen een ge opend oor moeten zijn. Er zullen in Schiedam enkele winkel centra van allure moeten komen. Schie dam is slecht bedeelt met het groot winkelbedrijf, waardoor de Schiedamse consument meer aan zijn stad kan wor den gebonden. Bij de voltooiing van de grote wegen wordt ook 1 het achterland van betekenis voor onze stad. De heer Eykenaar dacht tevens aan het aanleggen van recreatie-oorden, wat meer 'in het sociale vlak ligt. Over de woningbouw sprekend zei hij dat de oppervlakte van een woon- flat nauwelijks toereikend is om er werkelijk, goede woningen van te ma ken. In de 152 woningen van de ge meente bij de Nieuwe Damlaan is met voldoende rekening gehouden met een moderne keuken en badcel-apparatuur. Een zaak. d:e ons ook bezighoudt, is de hoogte van de huren van de nieuwe woningen. Is deze op den duur nog wel op te brengen voor bepaalde groepen van onze bevolking? Ook over het parkeerprobleem sprak de heer Eykenaar, die verzocht zo spoe dig mogelijk een terrein aan te wijzen voor het opslaan van autowrakken en het scheppen van speciale parkeerplaatsen voor grote vrachtauto's. De bejaardenzorg is een belangrijk fa cet ip onze samenleving, die steeds meer overheidszorg en dienstverlening gaat eisen. Wij kunnen niet nalaten er onze teleurstelling over uit te spreken, dat er zo weinig samenwerking op partikulier terrein m. b. t deze zaak is. We zijn van mening, dat het onjuist is om een aantal bejaardentehuizen te bou wen. zender naar samenwerking te stre ven op bet gebied van verpleegmogelijk- he-ien. Hier is gebrek aan coördinatie. Wat de financiën betreft, moeten we erkennen dat dit een benauwende zaak is. We kunnen op het kredietplafond geen Invloed uitoefenen want dit is een regeringszaak. Echter het sluitend maken van de be groting met bepaalde administratie ma noeuvres, al zijn deze op zichzelf geoor loofd, valt onder het controlerend aspekt van de taak van de Raad en dat vervult ons met zorg. Aan de totstandkoming van de cultuurnota verlenen we gaarne onze medewerking, zei de heer Eykenaar, maar hij voegde daaraan toe, dat vele aardse bezigheden „tijdelijke" bezighe den zijn, waarvan de eigenlijke waarde is gelegen in het feit, dat ze moeten heemvijzen naar Gods eeuwige Konink rijk. Drs J, Houtman (lib), frak tie voorzit ter, behandelde velerlei onderwerpen in zijn breedvoerige beschouwingen, waarin vooral het wetsontwerp Rijn mond een plaats innam. De Raad van Rijnmond zal steeds meer, die van Schiedam steeds minder bevoegdheid krijgen. Di. proces zal geleidelijk ver lopen We zullen daar automatisch naar toe groeien Deze ontwikkeling is niet tegen te hou den. Ze is onder ae gegeven omstandig heden de teste oplossing. Aanvankelijk coördinerend zal Rijnmond weldra wet gevende bevoegdheid krijgen. De positie van Schiedam in Rijnmond is interessant en niet slecht. Met het oog op deze toekomstige ont wikkeling zullen we met de sanering en wederopbouw van onze oude binnenstad ernstig rekening moeten houden. Sedert het vorig jaar la de intensiteit van het autoverkeer enorm toegenomen. Passeerden in 1962 3.752 auto's tossen 16 en IS uur de Koemarkt in november 1963 waren dit er 6.371, een-toename ln één jaar van 70 procent. Verkeersintensl- ond „Laat naar u kijken" Phil. 4 8 en 9; Emmauskerk 9 en 1030 ds Y J Tiemersma, 17 ds H J Kouwenhoven; Pnielkerk 9 en 10.30 dr L Bos, 17 ds Joh Lever: Maranathakerk 10 ds Joh Lever. 17 ds Y J Tlemersma. Volle Evancelle Beweging Huize Sion Broekkade 15.30 dhr J Ver- steegh van Amsterdam Remonstrants- Geref Gemeente Kerk HoiJaan 10 30 ds H R Postma, dodenherdenking. Geref Ge meente Kerk Westnieuwland 10 en 17 lees- dienst. Chr Geref Kerk Kerk Emma- straat 10.30 en 17 ds K Bokhorst van Naarden; Aula H de Cockschool Ph de Goedestraat SudsK Bokhorst, 35 ds H C van der Ent van Middelhamts. Leger des Hells Gebouw Baansiraat 10 u Heiü- gingsdienst, '8.30 Gpenluchtsamenkomst bij de Visbank, 19.30 Verlossingssamenkomst. Leider brigadier M Souverein. HOEK VAN HOLLAND: Henr Gem 10 ds C v d Brink. 19 ds W Kwant Geref Kerk 10 en 5 ds P BuHmann, - Herv. Evang. 2.30 ds L Vroegtndewey. Vrijz Herv 7 u run ds L van Qss. MAASSLUIS: Herv Gem Grote Kerk 10 ds Vogel, 7 ds Meijer: Herv Rusthuis 10 ds Meijer. Jeugd- en kinderkerk; Sursum Corda 10 de heer M J Siepman, Cat lokaal Grote kerk 30 mevr Smit, Gen De Wet straat 10 u de heer B v d Stoep. Geref Kerk Immanuélkerk 9 30 dr A Wind te Bussum, 4.30 ds A J Aaftink; Maranatha kerk 9.30 ds A J Aaftink, 4.30 dr A Wind. Geref Kerk (vrijgem) SL30 en 2.30 ós. W H de Boer van Vlaardingen. Leger des Heils 10 opdrachtdienst door brig G Smid, 630 openluehtsamenkomst op de Markt, 7.30 verlossingssamenkomst o.l v kap t A Dijkstra. 12 uur zondagsschool, 4.30 kinder- samenl- ROZENr lerv Gem Immanuélkerk 9.45 ds r 18 30 ds S van den Bosch; Wet SdsWJ Kolkert. Geref kerk 13 30 ds J F Mantz Chr Geref i. 45 en 15.30 ds J Plantinga. Geref Kei a (vrtigem) 9 45 en 15.30 ds G Mul. MAASLAND: Herv Gem 10 en 7 ds H J J Keljzer. -- Geref kerk 10 en 2 30 ds Fr de Jong. teit en bevolkingstoename gaan in de toekomst een belangrijke rol spelen. De heer Houtman herhaalde zijn sug gestie van verleden jaar om vrouwelijke verkeersganten in te schakelen. Een voetgangerstunnel bij de Koe- marktbrug zou niet overbodig zijn, ter wijl de overkoepeling van het Koe marktplein in de toekomst gerealiseerd dient te worden. De zeer slechte verlichting van. de Vlaardingerdijk tussen BK-iaan en Vijf sluizen is gevaarlijk. Spoedige verbete ring is noodzakelijk. Een nadere studie van het verkeersplein aan. de Nieuwe Haven bij de Oranjebrug, in het bijzon der t a.v. de wielrijders, is gewenst Men ondervindt veel overlast van het parkeren van grote vrachtwagens ge durende het weekend in de stad. Het aanleggen van een of meer parkeervel- den aan de rand van de stad zou er veel toe bijdragen om aan dit probleem tegemoet te komen. Ook-het euvel van autowrakken langs de weg blijft nog steeds een probleem. Met belangstelling volgen we de ontwik keling rondom de Sporthal en eventueel een instructïebad. De heer Houtman zou ook graag een ijsbaan m het Beatrixpark zien. Betreffende de woningnood is het ein de van de ellende nog steeds niet ln het zicht. We zitten in Schiedam nog steeds met een tekort van 2000 woningen, ln 1964 zijn er slechts 674 i.p.v. 841 wonin gen gereed gekomen. De bouw van de aula op de begraafplaats is wederom voor de zoveelste maal vertraagd. De bekendmaking van de datum van levering en de prijs van het aardgas in Schiedam dient spoedig te worden be tracht Teveel onzekerheid heerst er nu. Waarom worden er eigenlijk geen namen van straten vernoemd naar overleden Schiedamse Verzetstrijders. Het carillon van de Grote Kerk verkeert ln zeer slechte staat Vanuit de burgerij worden thans bepaalde initiatieven genomen om te komen tot het behoud van het caril lon. Had het evenwel niet op de weg van het gemeentebestuur gelegen om het ca rillon te behoeden voor vervol? De heer H. B. Engelsman (Soc.) toon de zich uiterst kritisch gestemd tegeno ver het beleid van B. en W. Het was in feite een voortzetting van de oppositione le houding van zijn fraktie in de Tweede Kamer. Hij zei dat de regering met haar restriktief financieel beleid het gemeen tebestuur voor een verschrikkelijk di lemma plaatste. Verhoging van de gemeente-tarieven zal de minst draagkrachtigen het meest treffen. Volgens de regering moeten we de tering naar de nering zetten. Hij sprak ook over verontrustende grondprij zen en was uit conjuncturele overwegin gen geporteerd voor uitgifte van grond- In-erfpacht. Wat de volkshuisvesting" betreft, vroeg hij of het college van B. en W. niet te lang wacht met het overstappen van een niet-haalbaar plan op een ander plan. Met de Dura Coignet-woningen waren niet al te beste ervaringen opgedaan. We zijn bereid aan plannen voor volkshuis vesting mee te werken, mits het gaat om de vaststelling van goed-afgeronde plan nen, aldus de heer Engelsman. In vele opzichten bleek de heer B. E Colle (com.) het met hem eens te zijn. Wat denkt het college te kunnen doen binnen het kader van het restriktief in vesteringsbeleid, vroeg mr. J. B, Schue- ler (kath.). We zitten met een tekort Daar moeten we ons op instellen. Over het tekort bij het gemeente-zie kenhuis sprekend, vroeg de heer Schue- ler, hoe het mogelijk was, dat een parti- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer C. Hartman, gepensioneerd bankwerker van Wflton-Fijenoord, is vrijdag onder scheiden met de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau. Burgemeester mr. J. Heusdens heeft hem gistermiddag in zijn woning aan de Oranjelaan 23 de versierselen opgespeld. De heer Hartman, die 19 augustus de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, is veertig jaar bij de werf in dienst geweest. Als meewerkend voorman in de machinefabriek verdiende hij de laatste jaren zijn sporen bij de monta ge van turbine-installaties. Ook werd hij ingeschakeld bij 'werkzaamheden aan het geschut van de kruiser De Ruyter. Bij de uitoefening van zijn funktie gaf hij steeds blijk van een nuchtere beschouwingswijze. "Hij ging steeds te werk met verantwoordelijkheidsgevoel en vaktrots. Na de uitreiking van de onderschei ding voerde ir. F. C. Smit, chef machi nefabriek het woord namens de direc tie. ROTTERDAM De vrijdagmiddagbe speling in de Laurenskerk werd verzorgd door Jet Dubbeldam, organiste van de Duitse Kerk. Tijdens een kort maar inte ressant en veelzijdig programma leverde deze organiste andermaal duidelijke be wijzen van haar grote dispositie voor het instrument. Stijlvol en muzikaal' werden eerst drie composities uit de barok-periode vertolkt: de Toccata in F-groot van Dietrich Bux- tehude, met levendig passagespél, ge broken akkoorden met echo-effecten, en een prachtig vijfstemmig gedeelte; een zangerig Koraalvoorspel „Warum be- trubst du dich, mein Herz" van Johann Gottfried Walther en een weinig ge hoord. afwisselend Concerto in c-klein van Georg Philipp Telemann. Uit de nieuwere tijd klonk het sfeer volle „Annonciation sol majeur,. Mëdita- tion pour Orgue" van de bekende Franse orgelmeester Marcel Dupré. Jet Dubbel dam besloot baar voordracht met een imponerende weergave van de boeiende Toccata en Fuga g-klein van Max Reger (ajP diens Sm te für, Orgel, op. 92) De yr'J talrijke aanwezigen-hebben onge- twijfeld genoten van Jet Dubbeldam's poëtische vertolkingen, P. Veens (ra - ROTTERDAM Onder de titel t ootje» heeft vrijdagavond Rob Houten m De Lantaren een-mime-clown, programma gebracht. Het programma bestond in totaal uit twaalf nummers de meeste ervan komisch. Weliswaar is er af en toe gelachen maar het is voor namelijk bij een glimlach - gebleven. Het valt ook voor Rob van Houten, dia' overigens over een uitstekende mimiek beschikt, niet mee de toeschouwers te blijven boeien. Het waren .er trouwens maar weinig. HoogstensA twintig. WaT ook wel weer erg aan de-krappe kant is voor een gezelschap dat rich.- toch. - serieus inspant om het publiek te ver- maken. Vn2°fPSlrplaSl H7a cn Comelia Johanna Foet 27, Havenstraat 22. Joh an Cornelia Her g"* der Windt 24? BM^vesSaaï 29 SL,GcrritJe Goedhart 23, Insulindestcaat 70. Willem van,der Ende 23, Bachstraat Annigje Johanna Vons 20. Handelstraat 3? Willem Troost 23, Madoerastraat „w Olga Sodderland SoostenSaat S. Adri£ nua Smit 21, Soendalaan 35 en. Maria Hen» drika Bokhorst 18, Chop in laan 28c Badtha» van Haren 30, Ant Hein» siusstraat 28. Horst "Walter de Beurs 2d Jonr 28 Jacoba Weterncüa de Jon?, 25, Wm Beukelsznstr 6a. Rudolf Kwa- Ge<* Biersjoot 20 en Frede- rika Bat» 21, Schiedam. Abraham Loolj 25, E WUlemir.a Elizabeth Schut 103. Eric Donald Rodrtgues 24. Rotterdam en Johanna Elizabeth Weed a 11. i,83.Joha-hnes Christen 26, MarU Bakst«= *ot- Jaciues Josephus Maria Anto- "n wuh«lmina Maria de Johanna WnicTs VSn °0£ten 29 05 SIartini P J van der Linde en M J Weber», Maas- rialsNoorddijk 30. Tineke Maria, dvD van der End en C H van Buuren» van Boisot- atraat 27, deTmter?ni®"g 64, echtg v H Schiedam: W. H. F. Meijer. Swam- merdamsmgel 43. tel 69696; F. Junae- rius Jac Catskmn 8, tel. 67355; L. H. Geerdes, V eenlantstra&t 2, tel. 63357; Vhardlngen: R. Stoop, Verpl. Chasse- picir. 6, tel. 2138; A. A. de Koning, Bttra Verkadesmgel 24, tel. 3573; H<£* v£i HoUawï: H. J. Fokkens, Harwich-weg m i u. if25®5! Maassluis: E. W. Melchior, V-eerstraat 15, tel. 2103; ver loskundige: Mej. van der Veen, Kac. Catsstraat 24, tet 2376; Rozenburg: A. ?e, Y.?"- Koninglnnelaan 23, Rozenburg, teL 2217; Maasland: J. W. D. C. Marck' en a E. Marck Van Meerten., Molen weg i, teL 01899-2035; veearts; P. H. Kletnjan, Pr. Irenalaaa 13, teL 01899- 2467, ;,In van. culiere inrichting als de Dr. Nolet-stich- ke wef?Cn tekort had en een Kemeentelij- Hoeveel geld mogen we lenen tot het volgende jaar en hoo staat het met het temporiseren der openbare werken? On- öef de drang der omstandigheden zat het prioriteHsbègimel weer ingevoerd moe ten worden, meende de heer Schueler;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1