Geen vrede met tekort van Reinigingsrechten blijven nan lage kant Prot.-Schiedam is somber gestemd over financiën Nog geen reconstruktie binnenstad Binnenkort reglement verkeerscommissie AGENDA #11 X SE 0] Tien dagen cel voor slaande ijsverkoper Medeiverking leden is eerste vereiste Bouw HBBS-clubhuis spannend Verkouden? fS7.sa VAN IERLAND Rotterdamse Rotonde Oranjebrug urgent J. A. VOGEL Plan voor aula komt in raad VRAGEN OVER BEZETTING PERSONEEL Ketlielzaak van discussie WAAROM GEEN IJSBAAN voor Slachtoffer ziekenhuis in Prinses Margriet bezocht tentoonstelling MïïE&Ede Cura5a0SE Contributie Hoekse V.V.V. omboog 0400 Blacks. Decker Th. J. Krebbers kreeg S.G.-penning BONDEN WISTEN NIETS VAN FUSIE PE ROTTERDAMMER Pagijaa 3 WOENSDAG 25 NOVEMBER ,1964 uctéteituï. c/> Mr. J. B. Schueler OCHIEDAM Ook dinsdagavond stond nog in het teken van de algemene beschouwingen. Fractie voorzitters en andere gemeente raadsleden zeiden wat ze op hun hart hadden. Burgemeester en wet houders repliceerden. Vlaardingerdijk Vandaag en morgen en dagelijks De meest verkochte 6 mm boormachine Spijtig Drs. J. Houtman: YÓÓR ÜW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. Bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horioge. 2 jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest e» afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1964 Bij voorkeur laten wij U ad» viseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven1 wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe In staat gesteld door ons eigen, met de meest modems apparatuur uitgerust, atelier. Bromwerk/ Wilton OUDERDOM SPONTAAN Water Beton storten Tegenslag TEHUIS FILM m a Rillerig Onprettig? Pas dan op! Neem bijtijds 'ASPRO'. 'ASPRO' bevat alles om Uw verkoudheid snel en doel treffend te bestrijden. I SCHIEDAM. De roomskatholieke fraktievoorzitter mr. j, schueler bleek tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond nog steeds geen vre de te hebben met het tekort bij het .ge meente-ziekenhuis, terwijl de Dr. Nolet- suchting een sluitende begroting heeft. Burgemeester mr. J. W. Peek probeer de de situatie op duidelijke wijze uiteen te zetten. maar we kregen de indruk, dat de heer Schueler toch niet helemaal tevreden met dit antwoord was. Vele faktoren oefenen overigens op de exploitatie-uitkomsten een ongunstige in vloed uit, o.a. het feit dat indertijd uit sociale overwegingen de tarieven van kraamverpleging op sociale indicatie la ger zijn gesteld dan die voor verpleging op medische indicatie. De Burgemees ter sprak ook van een „historisch" te kort, dat nog steeds op het budget van het ziekenhuis drukt. Sommige raadsleden denken, dat ik plot seling tot fraktievoorzitter ben gebom bardeerd, maar dat is niet het geval. De heer Kuiper is nog steeds voorzitter van onze fraktie. We maken er een gewoonte van om zoveel mogelijk elk jaar bij de behandeling van de ge meentebegroting van woordvoerder te wisselen. Het volgend jaar zal dat weer een ander fraktielid zijn, zo begon de heer M. Eykenaar (prot.) zijn betoog. Hij darfkte de wethouaer van financiën, mr. P. van Bochove voor zijn duidelij ke, openhartige uiteenzetting over de financiële toestand van de gemeente. Deze had daarbij een grote objektivi- teit getoond. De heer Eykenaar was van te voren al niet geestdriftig geweest ten aanzien van de gemeentefinanciën. Het exposé van de wethouder overtrof hem evenwel in sombere gevoelens. Daarbij mag men niet bij de pakken neerzitten. Als de partikulieren en de lagere publiekrechtelijke lichamen niet vergeten hun medewerking te geven aan het streven van de overheid om de algemene financiële situatie te verbete ren, dan kan alles nog wel meevallen. Ook de betekenis van de verhoging van de elktriciteiistarieven en de reini gingsrechten moet niet worden overtrok- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het actuele ver' keersprobleem met zijn vele facetten behandelde dinsdagavond tijdens de gemeenteraadszitting de heer J. Schef- fers (soc.), die met nadruk vroeg of er reeds voorbereidingen waren getroffen voor de samenstelling van een regle ment voor de verkeerscommissie. Reeds eerder in het algemeen verslag van het onderzoek der gemeentebegro ting 1964 antwoordde het college op de vraag of er reeds voorbereidingen waren getroffen: ofschoon wij niet een bepaalde termijn kunnen noemen, zal dit regeie- raent, naar we vertrouwen, niet lang op zich laten wachten. De gevaren bij de verkeersrotonde aan.de Nieuwe Haven bij de Oranje- "brug achtte de heer Seheffers dermate urgent, dat hij vroeg om speciaal poli tietoezicht ter plaatse. Niet minder nodig achtte hij de verbe tering van de Vlaardingerdijk. Het gaat hier om een rijwielpad èn een rijweg, waarvan de huidige toestand uit een oogpunt van verkeersveiligheid niet lan ger gecontinueerd kan worden. Ten aanzien van rijklare en niet-rij kla re voertuigen die langs de weg staan, verklaarde hij, dat de laatste in ieder geval moesten worden verwijderd, het geen niet mogelijk was, volgens de bur- 'gemeester. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Door ver laging van de gemeentelijke subsidie en stijging van verschillende uitgavenposten, ziet het bestuur van de Hoekse Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer zich ge noodzaakt de contributieregeling ingrij pend te herzien. De logiesverstrekkenden zullen in het vervolg geen vaste contributie meer beta len. Inplaats daarvan zal 5 pet. worden ingehouden van de bonnen voor de Lo gies Informatie Dienst, dat zijn boekin gen die via het VW-kantoor worden verricht. Niet-logiesverstrekkende bedrijven (winkeliers etc.) zullen hun contributie verhoogd zien van minimaal ƒ25 tot minimaal 30 per jaar. De contributie voor particulieren' blijft 10. Van de bonnen van de Logies In formatie Dienst zal echter 10 pet. in rekening worden gebracht, met een mi nimum van zestig cent en een maximum van ƒ2,50. Het VW-bestuur is zich er van bewust dat deze maatregel niet po pulair is, maar men acht het de enige Mogelijkheid om de vereniging financieel op peil te houden en een goede functio nering te verzekeren. Musis Sacrum: Pers. Verg. Gemeente werken, feestavond. 20. Chr. Soc. Belangen: Alg. Fotokring Schiedam,.Kontaktavond, 20. Lutherse Kerk: Oecum. Raad, bijeen komst, 20. (ieref. Jeugdhuis: N.C.V.B., Ledenver gadering, 20. Musts Sacrum: Pers. verg. Wilton- Fijenoord, filmmiddag, 13.30. Musis Sacrum: Jeugd v. d. Alg. Geref. Bond, feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, teL 263954 (b.g.g, 115588, toest. 52, Ba 18 uur 195885) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 20, telef. 654 51 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen, b.g.g. telef. 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef. 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, teL 267674. Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan 127, teL 268035, De heer Seheffers meende, dat men geen terrein voor autowrakken moest zoeken, want we hebben elke duim grond hard nodig. Ze moeten eenvoudig worden vernietigd. De heer A. A. J. van Dijck (kath.) vond, dat er op de Broersvest geen rij wielbeugels moeten geplaatst worden. Ze maken het voetpad nog smaller en vor men een lastige hinderpaal voor de wan delaars. VERKRIJGBAAR BIJ: Eendrachtsstraat 21-23 Telefoon 2575 Liesveld 14 Telefoon 3650 VLAARDINGEN ken. We zijn van mening, dat de gemeen tebedrijven zoveel mogelijk self-suppor ting moeten blijven. De reinigingsrechten in Schiedam blij ven, in vergelijking met wat in andere gemeenten reeds werd betaald, stellig aan de lage kant We prijzen het in het college dan ook, dat het ondanks de financiële druk wil blijven streven de gemeente-belastingen en -tarieven Zo laag mogelijk te houden. We vinden het mét de wethouder van financiën eens, dat het algemene voor- zieningspeil thans omlaag gaat door oorzaken buiten onze wil en we delen zijn zorg over deze zaak, zei de heer Eykenaar. We vinden het met de wethouder van gemeentewerken, de heer W. van Schooneveld (prot.) spijtig, dat voorlopig de reconstruktie van de oude binnenstad nog niet zal kunnen worden verwezen lijkt. De wethouder heeft evenwel, toege zegd, dat onze opmerkingen met betrek king tot de stadsontwikkeling en stads uitbreiding in het bijzonder over de plaats van het winkelbedrijf daarin, deel zullen uitmaken van de desbetreffende studies in de commissie voor Stadsuit breiding en woningdienst. Veel positiefs is daarbij niet gezegd over de contakten, die we voorstelden met de middenstand te hebben, maar we willen gaarne vertrouwen, dat ook hier aan aandacht zal worden besteed. Wet houder Van Schooneveld gaf hierop een bevestigend antwoord. Wat de cultuurnota betreft, heeft de wethouder van woningdienst, technische bedrijven en culturele zaken, mr. M. J. M. van Kinderen de gedachte van de heer mr. H. B. Engelsman (sod.) overge nomen om niet drie maar vijf raadsleden te benoemen in de commissie ter voorbe reiding van de cultuurnota.' We kunnen er begrip voor hebben, dat hierbij uitgegaan wordt van de gedachte om alle raadsfrakties te betrekken bij deze studie. Hoewel we een brede .sa menstelling van deze commissie aantrëk- kelijk vinden, lopen we bepaald niet over van enthousiasme over de samen stelling die dan ontstaat. Onze verwach tingen zijn namelijk niet hoog gespannen over het evenwicht inzake de levensbe schouwelijke uitgangspunten in deze commissie. Dit neefnt niet weg, 'dat we onze medewerking hieraan zullen geven. We hebben de beer Kuiper aangewezen als lid van de te vormen, commissie. Voorts is het ons uit het antwoord van mr. Van Kinderen nog wat duidelijker geworden, dat het collége in het ant woord, dat het geeft op vraag 161 van het algemeen z-erelag, niet meer tot uitdrukking heeft willen brengen dan de wenselijkheid om het bestaan van de Schiedamse Gemeenschap als uit gangspunt te nemen. Dat zal in de te vormen commissie een punt van over weging kunnen zijn. De heer Eykenaar toonde zich voorts erkentelijk voor hetgeen wethouder Van Kinderen over de woningbouw in de oude stad had gezegd. De huren zullen SCHIEDAM. De aula op de Algeme ne begraafplaats is nog steeds een ern stig punt van discussie. Dit was op nieuw het geval tijdens de gemeente raadszitting van dinsdagavond. Vooral drs. J. Houtman, fraktievoor- zittei "VVD, en de heer B.. E„ Collé (comm.) toonden belangstelling voor een nieuwe aula en vroegen hoever de voor bereiding gevorderd was en waarom er nog steeds geen plan bij de raad was ingediend.. De heer Collé kon zelfs een aanne mer aan de hand doen, die een nieuw gebouw in vier maanden kant en klaar zou kunen construeren. Wethouder W. va Schooneveld ant woordde dat in verband met het ont werpen van plannen voor toegangswe gen naar de beneluxtunnel vanaf e Burg. Van Haarenlaan de plaatsing van een aul op de Algemene Begrafplats in studie was. Binnenkort zal evenwel aan de commissie voor stadsontwikke- inderdaad volgens de voorlopige bereke ningen zorgen geven ais de woningen bezet moeten worden door de lagere inkomstengroepen. De wethouder is het met ons eens dat de doorschuivingstnogelijkheid nog meer aandacht zal moeten krijgen. We willen graag zijn suggesties onderschrij ven om het bureau huisvesting hiervoor concrete richtlijnen tc laten ontwerpen. Wat de gedachtengang van de wethou der betreft, over wat hij noemt de kop pelverkoop van de ongesubsidieerde bouw aan de woningwetbouw, willen we de zaak zo stellen, dat bij de uitgifte in deze sektor voorkeur moet worden gege ven aan bouwers, die bereid zijn ons uit de nesten te helpen en onze moeilijk heden te helpen overwinnen in de woningwet-sektor. De wethouder heeft een uitspraak in de raad gevraagd en op deze wijze willen we hem gaarne helpen, inzake de moeilijkheden met betrekking tot de premiesektor hopen %ve, dat de besprekingen, die gaande zijn met insti tutionele beleggers tot een goed resultaat mogen leiden, zo zei de héér Eykenaar. Tot burgemeester mr. J. W. Peek zei de heer Eykenaar met genoegen te heb ben vernomen, dat er ad hoe een com missie inzake wetswijziging territoriale en funktionele decentralisatie (voorstel Prot. Schiedam en P.v.d.A,) zal worden benoemd. De heer Eykenaar wilde, evenals de heer Engelsman, niet van uitstel weten, totdat er een nieuwe burgemeester komt. Hij hoopte dat de opvolger van mr. Peek er even positief "tegenover zal staan. SCHIEDAM Nu'bet met de f-'nan- ciën van de gemeente niét zo best is ge steld, meende dinsdagavond tijdens de gemeenteraadszitting de fraktievoorzit ter der KVP mr. J. B, Schueler, dat in velé gevallen de vakatures bij de ge- pieente niet meeer moéten worden aan gevuld. Hij stelde tevens de vraag of niet alle afdelingen periodiek worden doorge licht, ten eirde na te gaan of er te veel personeel werkzaam is. - Het college van B. en"W. deelde mee, dat een periodieke doorlichting van alle afdel ngen tot heden niet geschiedde. De verantwoordelijkheid voor een juis te taakverlening ónder het personeel van een dienstvak en een doelmatige tijds besteding berust bij" het hoofd van dienst, aldus B. en W. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Over de zandopspuiting inKéthel was dinsdagavond bij de alge mene beschouwingen In de gemeenteraad mr. J. B. Schueler (kath.) niet te spre ken. Men hoort dat er bijna lke week een rechtskundig adviseur aan te pas moet komen en dat het "zand blijft weg zakken, zei hij. Is het contrackt me deze zandleveran- eier wel op de juiste wijze opgemaakt? vroeg deze jurist en is er wel goed gesondeerd alvorens menbegon? Wethouder W. van Schooneveld ant woordde dat er maar één enkele zandle- veraneïer in Zuid-HollSnd is en dat is deze firma. Overigens zöu de zandopspui- terij zijn volle aandacht blijven houden. GEEF 'T TENBEKER 1 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De liberale fraktievoor zitter drs. J. Houtman brak dinsdagavond tijdens de gemeenteraadszitting weer eens de lans voor de meest Hollandse van alle sporten, namelijk de schaats sport. Als men geen grond voor deze sport beschikbaar heeft, waarom maakt men geen ijsbaan? 's Avonds zou deze verlicht moeten zijn, zei de heer Houtman. Het college van B. en W. vond even wel dat het houden van schaatswedstrij den een aangelegenheid is, die de S.U.V. aangaat. Indertijd heeft het gemeentebestuur dienaangaande met deze vereniging be sprekingen gevoerd en indien gewenst en oorzover mogelijk van gemeentewege hulp geboden. Nadien heeft de S.IJ.V. niets meer van zich laten horen.... SCHIEDAM De heer Th. J. Kreb bers is zaterdag de penning van verdien ste van de Schiedamse Gemeenschap uit gereikt Dit gebeurde tijdens de bijeen komst van leiders van de Schiedamse Schooltuinen, die de heer Krebbers voor het laatst bijwoonde. Na vanaf het begin (1927) tot op heden werkzaam te zijn geweest als leider van «Ie Schiedamse Schooltuinen heeft de heer Krebbers besloten het volgend jaar niet meer als leider te fungeren. De heer E. A. Leenders, voorzitter van de Schie damse Gemeenschap, die de onderschei ding uitreikte zei o.a dat men bij de S.G. niet erg scheutig is met het verle nen van de penning van verdienste. Men moet zich buiten zijn dagelijks werk wel bijzonder verdienstelijk maken voor de gemeenschap wil men er voor in aan merking komen. Hij vond dat iemand, die 37 jaar leider is geweest van de schooltuinen al een aardig eind op weg was om de penning van verdienste te verwerven. .De heer Krebbers dankte daarna de heer Leenderts en in hem het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap voor de hoge onderscheiding. De heer Hukshorn feliciteerde de heer Krebbers namens de leiders van de Schooltuinen. Hij vond het niet alleen een eer voor de heer Krebbers zelf, maar hij zag tevens in het verlenen van deze onderscheiding een blijk van waar dering voor het sehooltuinwerk In het algemeen. NA UW AANKOOP LIJNBAAN SO UTRECHT Beschamend noemt de districtsbestuurder van de Katholieke Metaalbewerkersbond „St. Eioy" het ingelicht over de fusie tussen Bronswerk feit._dat de erkende vakbonden niet zijn en de Dok- en Werf Maatschappii Wil ton -Fij en oord. De bonden hebben het nieuws uit de kranten moeten lezen. In het maandblad van Bronswerk lazen zij' voorts het antwoord van de direktie op het verzoek van de bonden betreffende toekenning van vier procent onderne mingsgewijze differentiatie. BÜ de onderhandelingen was afgespro ken dat de bondsbestuurders het stand punt van Bronswerk nog zouden verne- mén. Ze hebben dat nu in het maand blad van de Amersfoortse firma kunnen lezen: de direktie weigert in het belang vah de" onderneming. „Dat is overleg an no 1964 zo signaleert „St. Eloy" deze s gang van zakenIn zijn bondsor gaan. De .districtsbestuurder ziet in deze geng van zaken een miskenning van het zo yeel geroemde overleg met de erken de vakorganisaties. "Ti WAS een mistige herfstavond. 1 Achter de ramen van het Zakken dragershuisje brandde licht. Alles in deze omgeving draagt het stempel van hoge ouderdom: De grauwe pan den, de donkere steegjes, het drabbi ge kolkje van het Oude Sluisje. De contouren der dingen tekenden zich op deze avond vaag af. Naast het pittoreske huisje van het voormalige Sint-Anthonius-gilde straalt er nog licht uit een ouderwets, knus-gezellig cafeetje, met dichte, schuine gordijn tjes met de suggestieve woorden Bar Intiem. Toch wonen er nog jonge mensen in deze vergrijsde buurt De verlichte ramen van het eeuwenoude gildegebouwtje deden ons de ouder wetse dubbele boven- en onderdeur behoedzaam openen. Waar licht is, moeten mensen zijn, dachten we. In derdaad was er nog iemand op die late avond aan het werk, terwijl de rest der Schiedamse autochtonen thuis in de luie stoel voor het kijkglas zat of zich op gezapige wijze vermeide in de feestzalen. Met noeste vlijt was hij aan het boenen en schrobben, alsof zijn leven er van af hing. Niet zonder resultaat overigens, want alles blonk als een spiegel. IJ OE gaat het met Jan?, vroegen we, alsof we hier kind in huis waren. We begrepen, dat we met deze aanloop onmiddellijk een sfeer van gemoedelijkheid en begrip zou den scheppen. Nou ja, Jan Schaper bleek het goed- te maken en dit was zijn artistiek domein. Hij filmt er nog lustig op los. We kenden hem vooral van zijn toneelkundige expe rimenten, die we enige jaren geleden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Ik heb niet gesla gen", zei vanmorgen de 31-jarige zoon van de ijssalon-eïgeaaar K. J. v. d. W., die ervan werd beschuldigd een zeven tienjarige kantoorbediende vrij ernstig te hebben mishandeld. De politierechter geloofde de man blijkbaar niet. Hfl ver oordeelde hem tot tien dagen gevange nisstraf.,, .De 23e augustus was het druk geweest op het trottoir voor de Vlaardingse ijs- salon. Volgens verdachte zouden er ruim zestig jongelui hebben gestaan. Van der W. wilde de brommers van de jongens wegzetten. Na eerst te hebben gevraagd dit zelf te doen. Er was daarna door het ijssalon-perso- neei met water gegooid en een zeven- SCHAEDAM. Nu de winter voor de deur staat, begint het voor de voetbalvereniging HBSS geducht te spannen wat betreft de bouw van het nieuwe clubhuis annex kantine. Zoals we reeds eerder schreven kreeg HBSS op maandag 29 juni van dit jaar de vergunning om te gaan bouwen en eerst nu blijkt pas goed, hoe deze vergunning in feite veel te laat is gekomen. Maandenlang kon de bouw niet worden voortgezet omdat op de vergunning werd gewacht en die maanden kon men wel eens tekortko men wanneer de vorst straks zijn in trede zal doen. Toch is aktieve bestuur vol goede moed. Men hoopt op de verjaardag van HBSS (27-3-1965) de zoveelste mijlpaal bereikt te hebben. Men hoopt dan namelijk de kantine „dicht" te hebben, zodat in de daarna volgende maanden met de afwerking kan worden voortge gaan en met de bouw van de kleedlo kalen die aan de kantine grenzen. Bij de opening van het nieuwe seizoen moet de hele zaak dan kant en klaar zijn, hetgeen uiteraard met een feeste lijke openingswedstrijd gepaard zal moeten gaan. Voordat het zover is, zal er evenwel nog heel wat moeten gebeuren, waarvoor we ons oor eens te luisteren hebben gelegd bij voorzitter H. Breevoort jr. en bij de penningmeester van het bouw fonds, A. W. den Hoed. Onder de titel van „Commissaris" is de heer Den Hoed (zeg maar: Ton!) één van de bestuursle den van HBSS en uiteindelijk komt al het nieuws over de bouw, alsmede de financiën bij hem terecht. Geen wonder dat mevrouw N. den Hoed-Hijmans zich af en toe afvraagt of Ton met haar of met HBSS is getrouwd- Overigens vindt mevrouw Den Hoed het reuze leuk, dat de bouw vordert en zij zou zelf wel willen meehelpen het werk nog meer te doen voortzetten, Maar daarvoor heeft HBSS zijn mede werkers, want iedere week is een vaste - kern van tussen de 15 en- 20 leden bijzonder aktief op het terrein om de bouw voort te zetten. Voor 's-zater- dagsmorgens, regen of geen regen, is die vaste kern present, hoewel de bouwcommissie die graag uitgebreid zag tot 30 of zelfs 40 man. Vooral in de komende weken zal het er voor HBSS op aan komen, want deze week zal worden begonnen met het stor ten van het beton, waarop' straks de schotten en spanten komen te rusten. Voor dat betonstorten is veel medewer- !r .r, nodig, vandaar dat het clubblad van HBSS, dat deze week verschijnt, om zoveel mogelijk medewerkers zal vragen. Over medewerking gesproken: het bestuur van HBSS is vol lof over de medewerking van „derden", zoals; de Christ Technische School waarvan de jongens van direkteur H. v.d. Waal toestemming en zelfs opdracht kregen om een groot deel van het houtwerk gereed te maken. Dat houtwerk is reeds zover gereed, dat het bij wijze van sppeken vandaag nog weggehaald zou kunnen worden. Voorzitter H. Breevoort is vorige week een kijkje wezen nemen en heeft kunnen zien, - hoe ijverig de CTS-jongens zijn Eeweest Daarnaast mag de fa. J. K. imon niet onvermeld blijven, want de heer Simon (heeft zelf jarenlang in HBSS I gevoetbald) verleent ook bijzon der veel medewerking, vooral ook bij het betonstorten dat deze week gaat be ginnen. Verder het loodgietersbedrijf M. Soeters, de fa. J. Bovenberg, de fa. D. Baron en vele anderen. Er komen in totaal zeven kleedlokalen van 3,75 x 3,60 meter, een van 2,50 x 3,60 meter (voor ODI) en één dameskleedlo- kaal, eveneens voor korfballend ODI. Er komt een scheidsrechterslokaaï, een EHBO- en bestuurskamer, een verblijf oris het materiaal op té. slaan, een grote hal en natuurlijk een grote kantine (af metingen 8,75 x 13,45 meter). Verder komen er waslokalen, toiletten en vijf douches. De totale afmetingen zijn 17,32 x 33,87 meter, waarvan het deel van de kleedlokalen 8,57,meier breed is. Wie van mening is, dat HBSS dus alles maar laat aankomen op de medewerking van „derden" slaat de plank ver mis. Via diverse acties heeft men in eigen kring reeds een groot bedrag bijeengespaard. Er is reeds een bedrag binnen van f 12.500 en verder zijn er nog voor i 2.500 aar. toezeggingen. De chr. korf balvereniging ODI (medebewoonster van het nieuwe Harga-complex) beeft toege zegd 6.000 te zullen bijdragen, hetgeen voor deze kleine vereniging toch al een hele opgave zal zijn. Al deze bedragen zijn evenwel nog veel te weinig voorhet benodigde bedrag, want dat draait zo om de 65.000. In Feite zijn de kosten op 85.000 geschat, maar de 20.000 ar beidsloon die daarin berekend zijn, wor den door het „doe-het-zelf-idee" in feite terugverdiend. Van de 600 uitgezette obligaties van ƒ25 zijn er- reeds 60 Vverkocht". zodat men vla de aanvoerders-van de 9 senior- elftallen van HBSS de verkoop daarvan heeft willen stimuleren. De bouwcommissie bestaande uit de heren J. v. d. Kraan, C. Slotboom, E. v. d. Kley, G. de Jager, M. Soeters, P. v. Wolferen en adviseur J, Griep heeft reeds enkele tegenslagen te verwerken gekregen. Niet alleen doordat de vergun ning zo lang wegbleef, maar ook door diverse omstandigheden, waardoor de werkzaamheden ongeveer een maand ge stagneerd werden. Dat neemt niet weg, dat men vol optimisme is wanneer het er om gaat de streefdatum te halen. Wanneer het storten achter de rug is (er moet zo'n 20 m3 gestort worden en 1 m3 duurt ongeveer «en half uur) dan moet het vlechtwerk bewerkt word en, het hout weggehaald en al met al is men heel blij bij HBSS, wanneer dat allemaal achter de mg is wanneer de vorst zijn intrede doet. Direkt na de vorstperiode zal met de opbouw van de schotten en spanten worden begonnen en in het voorjaar van 1965 verwacht men nog méér .medewerking van de leden. Nogmaals zei opgemerkt, dat het al of niet klaarkomen van deze plannen voor een zeer groot deel van de leden afhangt. Niet voor niets vermeldt het wekelijks verschijnend cluborgaan van HBSS iede rs week weer op de omslag de medede ling: :,De vrienden zijn aan het bouwen!" Dan volgt even iater: „Wat doej Ik?" Tenslotte zijn de laatste -woorden van elke uitgave van „De HBSS-er" de vol gende: .'k Ga helpen!" En juist op dat helpen komt het in de eerste plaats aan. vandaar dat we voor iedereen die met HBSS en ODI meeleeft gaarne het giro nummer van de penningmeester van het bouwfonds (A. W, den Hoed) vermelden: 511433. tienjarige kantoorbediende, die nu ver klaarde eigenlijk niet bij de rest van de samenscholende jongelui te behoren, kreeg van verdachte een paar klappen in zijn gezicht. Hij liep een hersenschudding en een gebroken neusbeentje op, moest negen dagen in bet ziekenhuis blijven en zei tijdens de zitting nog last te hebben van zón ogen. Ofschoon de verdachte ver klaarde niet te hebben geslagen zei een matroos, een vriend van het slachtoffer, dat dit wél het geval was geweest 'De officier van justitie eiste een week gevangenisstraf. Toen v. d. W. bleef ont kennen, maakte de politierechter er tien dagen van. flE negentienjarige Henny van der Aa van de Schiedamseweg hoorde vrijdagmid dag in de foumiturenwinkel van zjjn vader plotseling van een klant, dat hy eigenlijk was overleden.... Zijn advertentie had in verschillende Rotterdamse avondbladen ge staan! Omdat Henny volgens beste weten op dot ogenblik nog springlevend in de winkel stond, bleek de onjuistheid van die advertentie voor de klant wel bewezen. Maar anderen die de winkel bezochten, meenden dat wellicht niet Henny, maar zijn vader was overleden, en dat men zich tn dc leeftijd had vergist. Van alles bleek gelukkig niets waar. Een {nog anonieme) grappenmaker belde (zo heeft men by één avondblad kunnen nagaan) vanaf een gefin geerd adres op de Schiedamseweg op en gaf dc advertentie. Wie dat geweest zo« kunnen zijn is voor de familie Van der Aa nog een raadsel. Hy moet hel gezin wet kennen, want de voornamen van Henny, Hemlrikus Theodora» Roelof August, ston. den, evenals zijn leeftijd en adres, precies zoals het hoorde in de advertentie. De oor zaak van het overlijden was „een noodlottig ongeval". De begrafenis zou om half vier maandagmiddag op Craoswyk zjjn. De heer II. van der Aa, de vader van Henny, belde direct na bet ontdekken van de „grap" de Rotterdamse recherche. De politie heelt de zaak onmiddellijk in handen genomen. De vraag is echter of men de dader ooit zal kannen vinden, en of men hem, wanneer hy wordt gevonden, kan bestraffen. Er is namelijk geen wetsartikel waari neen derge lijk geval wordt beschreven. "Wei kannen Henny en zijn familie financiële genoeg doening vragen. Het hele geval heeft in het gezin Van der Aa grote opschudding ver oorzaakt Ontstelde familieleden en kennis sen belden op, en maandag kwamen ver schillende kennissen zelfs naar de begrafe nis. Maar intussen zat llenny, slachtoffer van een bijzonder misplaatste grap, hoog en droog thuis..,, in de holle, ongezellige Korenbeurs met belangstelling volgden. Daar speelden toen een aantal jonge actri- ces onakteurs toneel, zonder dat ze eerst hun rol uit een tekstboekje ge leerd hadden. "Wat ze zeiden of de- 't den, was zuiver spontaan. Ze speel den a l'improviste. Er bestond veel belangstelling voor deze kunstzinnige proef voorstelling. In dichte rijen stonden de auto's rondom de beurs. Er was ook veel discussie en Jaa Schaper legde ons uit, waar het bij - deze nieuwe marnier van toneelspelen om ging. Geestdriftig als altijd. Voor ons was het een geweldige ontdek king. Jaar in, jaar uit hadden we beroepsmatig amateurs- en beroepsto neel voorstellingen bijgewoond. We hadden spelers en souffleurs zien transpireren vanwege al te zware to- neelkost. Krampachtig hadden we debutanten, zich zien vastklemmen aan moeizaam ingestudeerde rollen. Er. daar kwam nu Jan Schaper met zijn „New Look", zijn nieuwe, mo dern-gestroomlijnde toneeltechniek en hij kegelde alles omver, wat eeu- wenlang overeind had gestaan. Deze herinneringen bestormden ons, toen - we bij het clubhuis van-de zakken dragers, op even spontane wijze als Schapers akteurs binnenstapten. TNEZE nieuwe gedachte op het veelomstreden gebied der heden- daagse toneelkunst vindt in dit oude gebouwtje haar tehuis. Toen de ploeg van Jan.Schaper voor de eerste maal hier binnenkwam, zat alles onder le- lijke verf en eeuwenoud) "vnife "Men begon aan het afkrabben, boenen, - schoonmaken en restaureren en het resultaat was een juweel van een oud- Hollands binnenhuisje, proper-schoon en onbegrijpelijk warm, gezellig in- gericht. Men komt eerst gelijkvloers J in een kale, stenen hal, waar voor- - heen de zakkendragers stonden te „smakken", met een knus keukentje en een ruim kaal vertrek met 'houten banken, waar de mannen ze. en te wachten. Op de achtergrond is er nog zo iets als een opbergplaats. Een hou ten trap voert naar de eerste verdie ping, smaakvol ingericht met gemak kelijke stoeien rondom brede tafels. Nogmaals een houten trapje op en men belandt in een grote kamer, eveneens met gemakkelijke stoelen rondom een grote kachel. Hier in de hoogte van het massieve gebouw heerst de rust van vervlogen eeuwen, waar men niet zou zeggen midden in een moderne roezemoezige industrie stad te vertoeven. Het ligt in de bedoeling van het Zakkendragers- huisje een open kunstcentrum te ma ken, waaraan zelfs een bibliotheek zal verbonden zijn. jVOG staat beneden de glimmend- - koperen trechter, waar de zak kendragers hun dobbelstenen ingooi- «- den. Ze kwamen terecht op een lede- - ren draaiende schijf. Op deze 2onder- linge roulette van de arbeid gokten de noeste werkers om zakken graan of kolen vanaf de lichters over een. «malle loopplank naar de branderij te mogen brengen. Maar eerst luidde Het klokje in de kleine toren. Dan <- werd de zandloper omgekeerd. Bin- nen zesenhalve minuut moesten."-de mannen binnen zijn. Vervolgens be gon het „smakken" met de dobbel- stenen. Soms hadden ze geen zin om te sjouwen, dan presten de vier hoofdleden er waren twee protes tanten en twee rooms-katholiekea hen ertoe. Men noemde dat dan. pres- werk. Deze mannetjesputters brach ten eens met zeven mannen en twee tonners, de laatsten schepten het graan in houten tonnen, in twee uur vijftienduizend ton gerst in tweehon derd zakken, elk wegend zeventigen- eenhalve kilo uit het schip naar de - mouterij. Wat de lang verwachte do-" kumentaire film van Jan Schapers betreft: Hij draaide reeds in stomme versie op 13 oktober voor het college van B. en W. Door de grote hoeveel heid opnamen duurde de montage langer dan de cineast oorspronkelijk verwachtte. Jan Schaper monteert thans af met geluid en hoopt de film dit jaar nog te kunnen afleveren. Daarna zal waarschijnlijk het open kunstcentrum 't Zakkendragershuisje, de dubbele boven- en onderdeur voor zijn gasten openen.... SCHIEDAM Prinses Margriet heeft vanmorgen in gezelschap van een vrien- ,„ecn bfrzoek gebracht aan de tentoon. Deze tentoonstelling bestaat uit gouaches

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1