ot ziens op de die ooit n Rotterdam j IN BE GDI TE 1K( YHAL gehouden is! PRIIIUR VOOR NEDERLAND EXTRA AT RACTl :S Hssisient-Le dsters JUNGHANS^de mooist e ti d 'sWerelds modernste hallpen nu met STAINLESS STEEL POINT epoca De weg ait% 0 1 ri i R 11 cent voordeel door de grotere aanboof 40 waardepunten voor toegiftartikelen een gezellige opbergpot met dekoratief glasmotief en na het laatste kopje koffie,.. SENSATIONEEL VLOEIENDER - LAN JACK Le VIEN'S ELECTROSTOOM a. magazijnbedienden b. embalieurs c. expeditieknechten d. aankomend draaier e. plaatknipper KUNST- n ANTIEKVEILING KUKDAGEN: SïaV'ïtto'fetTSS"30 DOVembeï en 1 N.V. VENDU NOTARISHUIS AN GORP 'S t UTOI O 3IELBEDRIJ EN Een bevrijdend boek de boeiendste man van onze tijd in een waar verhaal dat de stoutste fantasie WWmiB-MUWSB'YP* miM-PmaïIB-MMI Wat heeft de grote voorraadpot Moccona u te bieden? f5.50 «,j de Rotterdammer op donderdag 26 november vrijdag 27 november en zaterdag 28 november van 's morgens 10 tot *s avonds 10 uur. De nieuwste typen VAUXHALl personenauto's '65 Bestelauto's: Bedford (450 kg en 950 kg) Vespa (400 kg) acfitauto's: Bedford - GMC - Saviem - Henschel Scooters: Vespa 50 cc - 90 cc - 125 cc - GLx - GS TOTAAL MEER DAN HONDERD AUTO'S Testauto politie Enige „oldtimers" Miniatuur racebaan Accessoiree shop DE BALLPEN MET DE LANGSCKRUFVULÜNG VAN STAINITSS STEEL zegge en schrijve de beste...! DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG Ós FAUtTOURNIE Ringleiding slechthorenden "&t,-ev2>~v&tu, C/CuPjdvÜCkS 90^-ve^i/zianda^ filmverslag over hef leven van Sir Winston Churchill, gebaseerd op diens memoires; an ce Tweede Wereldoorlog overtreft iimmimiiMMWun IH (ÉMllüÉPIIIH - J/.;j k ELECTROSTOOM N.V. GROTE VOORRAADPOT f 7.60 COFFEINËVRIJ f 8.60 NSFECTEUR HANAUD :efa OKKE JAGER WIJ MOGEN VAN GELUK SPREKEN en 5 t pagina 4 GROOTSTE AUTO! iHO/V WOENSDAG 25 NOVEMBER 1954 (Ingang Wijtcmaweg en Westzeedijk) Verder worden tentoongesteld: (Met complete opbouw voor zeer uiteenlopende doeleinden test uw reactievermogen) (auto's van rond 1900) (directe verkoop) HeBIcnoiird - Boonsveg 4 Bij de STICHTING PROTESTANT CHRISTELIJKE TEHUIZEN VOOR Z t.N Re ndssn, ij door personeelsuitbreiding enige plaatsen Wij vragen: in de tehuizen voor verzorging van zwakzin mge meisjes en jongens. (Het /jrootate aanUl der pupillen verricht overdag werkzaam- heden buitenshuis.) Salariëring volgens Rijksregeling Verpleegster». Brieven met uitvoerige inlichtingen aan het séer». tariaat, Wilgenlei 80, Rotterdanj-12, teL 010-186382. m Dit betekent de grootste voor uitgang Sinds de ballpen werd uitge- vonden. De fabricage van deze punt duurt twintig maal langer dan die van een gewone bronzen. Let op de uit stekende combinatie van de wereld- beroemde -Satiograf kogel en de nieuwe kogelhouder, waarin hij op hoge snelheid ronddraait m \td::UlElr,n9 f«U"u h.?8ue«'heid Inkt geven van de eerste tot de laatste druppaf. Dat verzekeren wij u! Met de stainless steel langschrijfvuIISng schrijft U 50 in envelop (of op kaart geplakt) verzenders aan het bureau van dit blad O kunt noleren als nieuwe abonnee Datum tnm ingang t betaling per fPEBKlMAAmiKIPARTAALlGlRO (doorhalen «*tt niet van toepassing itt f* Zelf hen ik al abonnee. Voor het aan. brengen van nevenstaande nieuwe abonnee heb ik dut recht op J)K DOKTER ZEGT (ij Jlh DOKTER ZEGT <2j Elk deel is een anderJ geheel. TIP-PARAUE TWEE Een zaklantaarn mei knipperlicht (zonder batterij (Vul het hokje in voor uw wem) Schrijf kier uw eigen naam en adresr ff WffltWft ij Deze agenda verschijnt elke v/oensdag HIEUW ROTTERDAMS TONEEL zaterdag 28 nor. 8.15 uur VAN DR. PAUL TOURNIER ov«r d« overwinning ven de eenzaamheid ZOO OF DE MENSLIEVENDE MOORDENAAR van Yertc Regie Robert de Vries Vertaling Adrlaan Mor n Caupcnt gtldlg U proeft 't... koffie van Douwe Egberts! ETHERY PAVAG LA SOMNAMBULE Serenade - Etudes rri.m.V. Het Kunstmaand Orkest CutpmpUlg HERDENKING HERMAN HEIJERMANS gebaren te Rotterdam, 3 december 1364 SCHAKELS Vrolijk spel van de huiselijks haard egie Jan Teuliogs Coupons geldig Prijzen X- 3.50 5.- é.S0 8.50 r.t. Plaatsbespreken 2 dagen voor de dag van de voorstelling (couponhouders 3 dagen) van 10-7 uur Telefonisch van 11-7 uur (tel. 11.17.66) fondverkoop Vanaf 7 uur Volgnummers vanaf 9 uur v.m. (HET NATIONALE BALLET dinsdag 1 dec. 8.15 uur NIEUW ROTTERDAMS TONEEL donderdag 3 dec. 8.15 uur Voor 1 Inlichtingen H. C. SCHOOHENBESG Walenburgerweg 26-28 Tel. 87420. cmo COUMA-iNlERNATIONAl pmrnlwri Door v«i« sreffond* voorbwiden uit «igtn praktijk laat dt chntttn-ini Dr. Paul Tournier de tragiek zien van al die mannen en vrouwen die de weg uit hun persoonlijke eenzaamheid met kunnen vinden De vereenzaamde tracht hij te helpen en vanuit zijn situatie ceruf «e leiden in de gemeenschep. Hij getroost zich •lie moeite hem te brengen tot aan vaarding van zijn opdracht als noeste en verantwoorde!ijko partner in huwelijks gezin kerk «n samenleving. Ztm wijze w behandeling getuigt van gedegen zielkundige kennis, geloofskracht en rijke ervaring Allen die In een isole ment teven, fiomt de ■chrijver met rijn heil zame therapie liefdevol tegemoet. gebonden f 12.50 Verkrijgbaar n de boekhandel ZOMER 4 KEUNING-WASENINGEN finest Hours" COMMENTAARs MUZIEKs SCENARIO REGIE- PRCSMICTiP vraagt voor spoedige indiensttreding of jongelui die hiervoor willen worden opgeleid. De werkzaamheden omvatten het verpakken van goederen In kisten, dozen e.d. en gereedmaken voor verzending. Ook degene, die geen speciale kennis en ervaring op dit gebied bezit, doch we! nauwkeurig is, kan voor deze functie worden opgeleid. Aantrekkelijke pensioenvoorzieningen. foor telefonische afspraken en inlichtingen toestel 35. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: ELECTRICITE1T MAATSCHAPPIJ ROTTERDAM H.EKTi50W£9ïa -POSTBUS SOl-TEUlaOÏSO P^i (ojxl uit versch. nalatenschappen e.a. bezit) ma3ndag 7 Aecember 1S64' 10 u- overstaan van ^Di^ea^rSS^01 F^SS®Uen vFOTOJï88' Ch.t?e®s Porselein S Aaröewerfc - Koper- en Tiuwerken - Varia Curiosa - OnRtm» Selen Gt"£ - &n ™ve^erken Perzische Kleden - Aniieke ea Vrk1sfb^ffi^SeClVCrZelne,,Iiï C°Uecae "^n^HJeelplaten (klassiek) De geïUustreerde Katatogus wordt aan de bekende adressen verzonden en is ad -««-«- Dir. Makelaar J. P. A. Koks HAEINGVLIET 96 BOTTERDAM TELEFOON 122440. ■vertoont a'aterdag U november in gebouw Bejieboth, OztoKastraat Pernis de spannaale detective ïilm p.3 mJr" Zsal opfn 7 uur' toegangsprijs 1.50 Filmdienst Rotterdam Tel. 231665 CINEAC N.R.C COOtSISBFilia m. nu], Nieuws OJLI Herdenking President Kennedy in d. V.S. Onthulltea Ifll Kannedy-momimeflt In Amrterdam Ballich» danien In Trop«nmui#tim (In ZON EN DANS OP DE BERMUDi EILANDEN (In kleuren) tm ».««Sn.lr.l°.rf3ianto fcletiranlilm ov«r niir^m^yF16'èPEKSCHIP "ENTERPRISE" BUGS BUNNY!la Mn koste' l K 1LI uur 2 TEKENFILMS een prachtig boek In de boekhandei verkrijgbaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2