i Vragen over volkshuisvesting Aantal ingeschrevenen geeft somber j beeld Zeker 2000 woningen nodig Kleine verkeersdelicten aan lopende band AGENDA Verwarde discussie over verkoop van panden heetmanA BfacksiDecker DULFER Iedereen kan heel vlot flitsen Jiost&rt 0500, DE ROTTERDAMMER Uitbreiding van slachthuis Rijden met te hoge snelheid Commissie ad hoe ziekenhuis moet er snel komen Wethouder Van Kinderen hoos m Man gewond bij aanrijding Vrouw brak been ib keuken Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (22) J. A VOGEL DUSTER .Vanaf 19.75 PYAMA vanaf 11.90 M. Eykenaar: Fietsende jongen bij val gewond ■•mms. Zij is dolgelukkig met een g ROTTERDAMMER pagina 3 DONDERDAG 26 NOVEMBER 1964 6.90 AART pontier Sr CCHIEDAM Er is waarschijn- lijk geen maatschappelijk probleem dat de mensen meer aanspreekt, dan dat van de volks huisvesting. Mevrouw J. Krikke- Hein (soc.) had dan ook met haar vragen dienaangaande tijdens de gemeenteraadszitting van woens dagavond de wind mee. Of ze er veel wijzer van is geworden, is een andere zaak. -*-% - (Van een onzer verslaggevers) Vandaag en morgen ...en dagelijks Zeventig Nieuwe regeling (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Misschien raak ten de hoofdenvan de gemeen teraadsleden lichtelijk vermoeid, in ieder geval ontspon zich tégen het eind van de gemeenteraads zitting van woensdagavond een ta melijk verwarde discussie, vwaarbij wethouder mr. M„ J. van Kinderen (kath.) zich zelfs even-een beetje boos maakte op de socialistische fraktievoorzitter mr. H. B. Engels man. Het ging in dit geval om een voorstel van B. e nW. over de on kosten bij de verkoop van twee panden. TEST ZELF DE KLEUR VAN UW BRILLANT "Grand Gala" met 15 briljanten 2735,- "Tosca" met 4 briilanten 625,* grote fcollekde sieraden met brillant en lossa briilanten edelsteenkundige f.ga. diamantexpert gla. NIET WIJZER JAGER AFSCHEID tegt sim Boswachter De meest verkochte 8 mm boormachine SCHIEDAM Bekendmaking Plaatst een Koerier, 't is dè manier NYLON GEWATTEERDE IN NYLON-VELOURS, ZWANENDONS OF SATIJN-FLANEL Met de tegenwoordige technisch vol maakte camera's en het bijbehorend flits- apparaat gaat flitsen u heel vlot af. Vraagt U voor Sinterklaas juist een en ander dat bij Uw camera nog ontbreekt, Mostert doet U heel graag meer goede suggesties. HOOGSTRAAT ISO TELEFOON 3007 EEN ADVERTENTIE IN BRACHT VELEN SUCCES BfflW ft y»rschenen VOOR MOEDER MOOIE SINT-NIC. GESCHENKEN bij Boekverkoper Smalle Havenstraat Nr, 3 Telefoon 4304 VOOR VADER imrxw Geïllustreerd 9.50 VOOR DE KINDEREN: KINDEREN in de BIJBEL door Anne d© Vries GeTilustreerd 10.75 3V Haar eerste vraag gold de hoeveelheid klachten, die hij de zogenaamde -klach tencommissie zouden zin 'ingediend, over (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De uitbreiding, van het Openbaar Slachthuis was woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een onderwerp dat drs, J. H. Simons (Soc.) aansneed. Hij vond, datde plannen in schetsvorm reeds te lang op een „te laag pitje" waren gezet Gezien de uitgaven, die er voor de uitbreiding moeten worden gedaan, achtte hij een gedegen, uitge breide studie met voorlichting van deskundige zijde een eerste vereiste. Hij voeide er niets voor het schetsplan op lange termijn in de ijskast te zetten. Burgemeester M. J. W. Peek ant woordde dat het huidige plan in schetsvorm tot stand is gekomen op grondslag van hetgeen in langdurige en uitvoerige besprekingen in de Slachthuis commissie is besproken. Hij zegde toe voortvarendheid in deze zaak te zullen betrachten. SCHIEDAM Als aan de lopende band volgden de kleine verkeersdelik- fen woensdagmorgen in het kantonge recht elkaar op. Een jongeman had op de Rotterdamsedijk te hard gereden, waarom hij voor deze daad was aangehouden. Ik had de storm in mijn. rug en een meisje achterop, voer de knaap te üeref. Jeugdhuis: N.C.V.B., Ledenver gadering. 20. Grote Kerk: Kon. Schied. Mannenkoor „Orpheus", .Concert, 20. De Bron: Scnied. zwemclub, lezing, 20. ittusis Sacrnn): Jeugd v. d. Alg. Graf. 3ond, feestavond. 20. Irene; Techn. Club Kappers, Kontakt- svond, 19.30; Wijk V N.H.G., Toneel uitvoering, 20. Sursum Corda: Schied. Tippelaars, St. Nicolaasfeest, 19. Irene: Acc. Ver. K.D.O., feestavond. 20. Galerie Punt Vier: Tentoonstelling, opening, 20. De Rank: Schied Kamerorkest, con cert, 20.15. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- Oinnse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 263 954 (b.g.g. 115588, toest 52, ia 18 uur 195 885) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: J, Steenstraat 29, tele! 6545 1 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen, b.g.g. telel 115588), Klachten bezorging: Agentschap (adr. Zieboveni dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64656; alarm brandweer 269123; alarm G.G: en G.D. 269290. iüOOG^ voor -öe d3S: Bijbellezing, tele! Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan 127. tel. 268035. zijner verdediging aan. De officier van justitie eiste een boete van ƒ30 of zes dagen.. De kantonrechter maakte er 6 en 5 dagen van. Op dezelfde Rotterdamsedijk had de Rotterdammer Van P. er ook al een fikse gang in gehad, waarvoor hij of tien dagen kreeg en twee maanden onvoor waardelijke ontzegging om te rijden, want hij had al een. voorwaardelijke op zak. De kantonrechter was zo clement er vier maanden voorwaardelijk van te maken, waarbij hij de verdachte ernstig de waarschuwing gaf zijn leven te gaan beteren. Een volgende maal zou deze roekeloze rijder onherroepelijk een tijdje zijn motor moeten missen, aldus de kantonrechter. Een andere verdachte had voor de verandering zijn advokaat, mr. Van Waarenburg meegebracht. Deze snel heidsmaniak J, van H. uit Zevenhuizen had op zijn motorfiets in de bebouwde kom van Schiedam een vaart van niet minder dan zeventig kilometer ontwik keld. De motor was daarom in beslag genomen. Het ergste was, dat de bromfiets eigenlijk niet aan de ver dachte toebehoorde. De officier eiste ƒ45 of 9 dagen, waarmee de kanton rechter ten volle instemde. Het was blijkbaar geen gezellig ge sprek geweest, dat de verdachte K. G. uit Schiedam met een politieman ad gevoerd een beetje aan de grove kant, zou men het kunnen noemen toen eerstgenoemde was aangehouden wegens het rijden door het rode stoplicht op de SingeL De officier van justitie eiste voor deze overtreding tien guide boete of twee dagen hechtenis, waarna de kanton rechter er ƒ7,50 en twee agen an maakte. VLAARDINGEN Ter voorziening in de vakature ontstaan door het overlijden van de heer H. van Munster is tot lid van de gemeenteraad voor de fraktie van de Partij van de Arbeid benoemd verklaard mevrouw J. Vermeule-Van Dijk. Mevrouw Vermeule wordt het vijfde vrouwelijke raadslid in Vlaardingen. tencomnalssie zouden zijn ingediend, over het puntenstelsel. Vervolgens stapte mevrouw Krlkke over op enkele andere vragen. Is het juist, dat ongehuwden met meer kunnen worden ingeschrevn als woning zoekende of geldt dat speciaal, waneer de woningzoekende buiten Schiedam woonachtig, maar wel hier werkzaam is? Het aantal als woningzoekenden bi] bureau huisvesting ingeschrevenen, we schreven het reeds eerder, vormt nog steeds een uitermate somber beeld, want nog steeds geeft het te denken, dat er ingeschreven staan ongeveer 1350 inwo nende gezinnen, echtparen al of niet inwonend en aanstaande echtparen die een woning nodig hebbe, respektievelijk wensen. Tevens zijn er nog woningen nodig voor ongeveer 150 woningzoekenden alleen al in het komende jaar voor het opvangen van ontruimingen, ongeveer 250 dringende aanvragen voor vestigin gen, onder adere in het overheads- e bedrijfsbelang en ongeveer driehon derd voor het liquideren van wonin gen, die deze naam niet meer dragen, zodat er ruim tweeduizend woningen nodig zijn om het bereiken van. een enigszins normale toestand mogelijk, të maken. Het bureau huisvesting is eind juni van dit jaar gereedgekomen met het omwer ken van hat kaartsysteem. Per 1 juli is januari 1965 een nieuwe regeling, men begonnen met het invoeren van een puntenstelsel, dat met zorg en na rijp beraad is opgesteld. Er komt per 1 Op een vraag dienaangaande van mevrouw Krikke antwoordde burge meester mr. J. W. Peek, dat het niet mogelijk is een exemplaar van dit puntenstelsel zo maar in omloop te brengen, aangezien de mensen dan zelf zouden gaan puzzelen en. het dan wellicht ten onrechte klachten zou regenen. Ongehuwde ingezetenen schrijft m'eii wél in Schiedam als woningzoekenden in. Buiten Schiedam wonenden, maar wel hier werkzaam zijnde woningzoekenden, schrijft men slechts in, wanneer ze gehuwd zijn. Dit overenkomstig een beschikking van de minister van maat schappelijk werk. Ook over het leegstaan van woningen, onder andere in Zuid stelde mevrouw Krikke enkele vragen. Het antwoord van de burgemeester was dat in het algemeen ernstig getracht wordt om leegstaan van panden of te voorkomen of zoveel mogelik tc bekor ten. In sommige gevallen kan het bureau huisvesting niet snel tot overeenstem ming komen over de huurders van een pand. Ook bestaat er wel eens stagnatie bij de verkoop van panden, aldus de burgemeester. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de behandeling van zaken het gemeente-ziekenhuis betref fend, in het bijzonder de ziekenhuis commissie, zette woensdagavond tijdens de gemeenteraadszitting de heer M. Eijkenaar (Prot.) in een helder en zakelijk betoog nogmaals het standpunt uiteen van zij n fractie inzake de Wetswijziging Funktioneie en Territo riale Decentralisatie, waarvoor op korte termijn de heren Eijkenaar (Prot.) en Engelsman (Soc.) willen dit nog gedu rende de ambtsperiode van burgemeester M. J. W. Peek een commissie ad hoe moet worden benoemd. Deze commissie zal de verschillende facetten bestuderen rondom de delegatie van bevoegdheden. Er zal na 1 januari 1965 bij de van kracht wording van de Bijstandwet een ziekenhuis-comnfissie- nieuwe-stijl komen. Tevens zal het probleem van open baarheid bij het vergaderen onder de loep worden genomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De 16-jarige wielrijder C. V. H.. die op de kruising Rubensplein- Rembrandtlaan woensdag geen voorrang verleende werd door de wielrijder A. S. uit Rotterdam aangereden. Hij kwam te vallen.en liep daarbij schaafwonden aan het gezicht op. Bovendien klaagde hij over hoofdpijn. De GGD behandelde de jongeman ter plaatse. Het ligt in het voornemen van bet gemeentebestuur om over te gaan tot algehele sanering van de Parallelweg, aangezien de aldaar gelegen "panden in het algemeen in slechte staat verkeren. Een gedeelte van de panden aan deze straat is trouwens reeds gesloopt. Toen dan ook onlangs de panden Parallelweg 11 t/m 122 per advertentie te koop werden aangeboden, slaagde het college vla een makelaar de koop af te sluiten op een bedrag van ƒ42.500, welke koopprijs in overeenstemming mei de taxatla bleek te zijn. Teneinde de zeven panden, omvattende 21 woningen, na de ƒ12.500 overdracht nog enigszins bewoonbaar te maken, waterdicht, zoals Wethouder VanKinde- ren in zijn antwoord zei, moet ter bestrijding van de reparatiekosten kun nen worden beschikt over 12.500. Bij devaststelling van het bedrag is men ervan uitgegaan, dat deze panden zo spoedig mogelijk moeten worden afge broken. Uit het bedrag van ƒ12.500 kunnen dan ook geen grote herstellingen of verbeteringen, die dus ook niet in debedoeling liggen, worden betaald. Nu deze panden toch op korte termijn moeten worden afgebroken, vond drs. J. H. Simons (soc.) het bedrag van ƒ12.500 toch wei wat te hoog. Het college, vooral bij monde van de Wethouders 'Van Kinderen (kath) en W. van Schooneveld (Prot) konden de vrager evenwel ua lange discussie overtuigen, dat dit bedrag tenvolle verantwoord was, want huis vesting kan deze 21 gezinnen voorlopig niet opvangen en de eerste de beste partikuliere huiseigenaar ban men dwingen zijn panden in goede staat te verhuren, aldus Wethouder Van Kin deren. Het voorstel, tot aankoop van deze panden werd aangenomen. Over het voorstel I. H. Z. Ake het pandje gelegen aan het Broers veld 164, dat men van de Erven H. Wapenaar- Winkelman voor ƒ2000 had gekocht en waarbij het college een krediet van ƒ1800 vroeg om het pand tot pakhuis te verbouwen, kregen B. en W. van ir. K. J. J. Dominicus (Prot.) te horen, dat dit bedrag van ƒ1800 niet was verantwoord. In een nuchter en zakelijk betoog zette hij zijn bezwaren uiteen. Het voorstel werd dan ook ingetrokken. De mooiste brillant is kleurloos, als helder bronwater. Diamant met kleur komt zelden voor en als de kleur diep Is, is de steen uiterst zeldzaam. De meeste briljanten hebben een van de 10 gradaties tussen kleurloos en lichtgeel. Wij beschikken overeen speciaal testapparaat en waardevolle "Master Stones" waarmee wij u graag de kleinste kleurverschillen laten zien. AI ons brillant krijgt een scherpe kieurbeoor- deling, die wij vastleggen in ons Certificaat met microfoto. Ook hier dus: volkomen zekerheid! Wilt u eens zien hoe ruwe diamant wordt gekloofd en gesiepen? Bezoek dan onze diamantslijperij in de "Schatkamer onder de Lijnbaan". U bent welkom elke dag van 10 tot 5 u. Toegang vrij. LIJKBAAR 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam Het polderland rondom Schiedam biedt nog zo vele onbekende curiositei ten, dat men «en boek erover zou kunnen volschrijven. W« zoeken meestal in het buitenland het avontuur dat we echter vlak naast de deur kunnen vinden. We hebben wel ogen, maar we zien. niet, want het doelgericht observe ren komt van binnen uit. We vroegen eens een zeeman, die jarenlang de zeven zeeën had bevaren. Daar zijn „verbijste rende avonturen". Hij nipte even aan zijn glas „ouwe" en zei dat hij zich eigenlijk alleen maar kon herinneren de pittige „jen", waarvan hij in de loop der jaren okshoofden vol had geconsumeerd, veel zout water, tot vervelens toe en de „plezante" oorden van vermaak, die niet bepaald waren afgestemd op geestelijk genot. Nu was hij oud. Zijn leden waren stram geworden en hij overdacht de woorden van Prediker, dat het allemaal ij delheid is, wat niet uit de Geest Gods is. Het leven ontdekken, dat volgens Goethe overal en altijd weer belangwekkend is, kost- geen 'rooie cent; je hoeft er geen auto voor te hebben - en geen buiten landse reizen voor te maken. Je kan het wonder elke dag weer in je huis, op je werk en in je straatje vinden. Je hebt er slechts eén enkele zielseigenschap voor nodig en dat is mateloze verwon dering voor het kleinste deel van Gods schepping. In de schoonheidsleer, de esthetika, noemt men dat met een onvertaalbaar- woord ■„Einfühling" aanvoeling «en begrip, dat de Duitse filosoof Lipps bedacht. Zonder dat aanvoelen van de heerlijkheid van het alledaagse kan je wel met al je geld en je gaven in de kou op het dak gaan zitten. En deze aanvoelende mens is tevens de tevreden mens, omdat zijn ziel in harmonie is- met het eenvoudige, ongecompliceerde leven. Als we niet oppassen gaan, we tegenwoordig geeste lijk kapot aan onze ingewikkelde, verstandelijke instelling tegenover het leven. Dit is niets nieuws, want na een wandeling op de markt in Athene, zei reeds Socrates met lichte spot: „Ik wist niet dat de mensen zoveel nodig hadden om gelukkig te zijn." "Wij mensen van een zogezegde verlichte twintigste eeuw, wij zijn nog niets wijzer geworden. OP EEN MOOIE HERFSTDAG van verleden jaar waren we op zoek naar het particulier „natuurreservaat" van een oude Kethelse jager. Het lag niet aan de verkeersweg en we vonden dit Datuurparadijsje eerst na veel zoeken. Het lag namelijk aan een eenzaam, doodlopend weggetje, dat gestoffeerd was met krom-gewaaide wilgebomen. Het liep parallel met de drukke spoorlijn SchiedamDelft. Ein delijk haddeh we dan het privé-terrein van deze rustieke vrije-tijds-besteder gevonden. We herinneren die mooie herfstdag nog als de dag van gisteren, 't Was half vijf in de middag en melktijd. Tegen vijven, had een boerin' in de buurt verteld, zou de jager met zijn auto wel komen om zijn pluimvee te voederen. Vóór ons lag een weiland, waarin slome koeien graasden. Daar naast het onbekende natuuroord om zoomd en gecamoufleerd door dicht geboomte. De enige toegangsweg was een wankele plank over het drabbige slootje. Daarna volgde een modderig stuk land. Een krakend hekje gal tenslotte toegang tct deze kleine wereld van een namaak-Giethoom-in-miniatuu met rietpollen, verborgen Robinson Crusoëeilandjes, met een overdaad van nooit geziene weideQorn, kakelende kippen, hele vluchten ongesehrikte eenden en een stilte, die alleen onderbroken werd door dierengeluiden. Een waterrat schoot uit het riet te voorschijn en een- wezel niet verschrikte oogjes zocht een goed heenkomen. In de' verte hoorden we een auto aankomen en even later stond de oude jager, 80. jaar, voor ons. Hij had eén Zowaar gebogen gestalde,- als iemand die Sard? in zijn leven gesjouwd had. Hij' vertelde óver het ontstaan van deze kleine, ongerepte wildernis. We hadden minstens gedacht, dat het een overblijf sel uit de tijd der Kaninefaten was. Maar zoals veelal het geval is, lagen de feiten heel wat nuchterder. De spoor wegen hadden namelijk indertijd grond nodig gehad, voor de talud van de spoorbaan en hadden het veen daarom hier weggegraven. De oude man had het gekocht voor een gezonde tijdpas sering. ELke dag was hij hier te vinden. Hij maakte het touw los en samen, roeiden we over zijn uniek domein, waarbij hij zich een prima reisgids toonde. Het kleinste ding had zijn levendige belangstelling. In het houten schuurtje liet hij een groot aantal rattevaüen zien, ingenieus gemaakt, die in het water werden uitgezet om de bloeddorstige moordenaars van zijn pluimvee te verschalken. _In de verte denderde een trein voorbij,, de express naar Parijs. Twee werelden, dachten we even. Naderhand hebben we hem thuis bij het oude veerhuis aan de Schie nog eens opgezocht Trots toonde hij zijn geweer en zijn jachttrofeeën. We namen afscheid voor altijd. Een jaar later stierf onze jager en natuurminnaar. Zijn laatste rustplaats is het familiegraf op de begraafplaats van de hervormde kerk in KetheL SCHIEDAM. De 64-jarige wielrijder N. J. V. die woensdag op de kruising Rot terdamsedijk-Nieuwe Mathenesser- straat de rijbaan opreed, werd aangere den door een personenauto, bestuurd door F. A. uit Vlaardingen. De wielrijder kwam te vallen en liep een hersenschudding op en een wond aan het linkerbeen. Bovendien klaagde hij over pijn in de rug. De GGD vervoerde de man naar het gemeenteziekenhuis, waar hij ter behan deling werd opgenomen. r. (Van' een onzer verslaggevers) t SCHIEDAM- De'85-jarige mevrouw J. Lugihart-Leerenlvelt, wonende Groes- véld 130, gleed woensdag in haar keuken; uit over het (gladde.; zeil, dat er juist was gelégd. Ze brak - haar lïnkeronderbeen. De GGD bracht haar naar het zieken huis, waar zij ter behandeling werd opgenomen. Eenzame woningen middenin 't groen 1Z" Wat een landelijk beeld geeft de eerste kaart. Het is de woning van de machinist van bet pompgemaal, aan het einde van de Stadhouders- taan. Vroeger woonde hier de heer Keterse en daarvóór de heer Vlaming, De omgeving is sterk veranderd. Rechts ziet u het Julianapark met een gedeelte van de vijver. De bomen op de achtergrond zijn van de Diefhoek. Tegenover de woning ligt het Volkspark. Thans zijn er tennisvelden en meer naar het oosten vormt het nieuwe consultatiebureau, omzoomd door ge boomte, een fraaie en esthetisch- verantwoord bouwkundig afsluitstuk op de hoek Stadhouderslaan en Prins Bernhardlaan. Hiernaast is dan de boswachterswo ning (tweede foto), die in 1912 werd gebouwd en waarvoor we in nummer 18 van onze serie (3 november 1964) u reeds inlichtten. Overigens een groot'verschil met de oude woning. Boswachter Arte de Graaf woonde hier minstens even eenzaam als in zijn oude woning. Hett gehele westen van Schiedam bestond toen nog niet. Eelektriclteit en telefoon waren een weelde, waarvan slechts de dunne bovenlaag van de maatschappij profiteerde. Het ls zelfs de vraag of er al gas- en waterelidin- gen waren. De weg langs deze woning leidde naar Vlaardingen. Dominee Van Dui nen, Gereformeerd predikant te Schiedam, had de gewoonte wanneer hij in Vlaardingen moest preken, bij het boswachtergezin aan te wippen en een kopje koffie of thee te drinken. Menig geestelijk gesprek is daar ongetwijfeld met moeder De Graal gevoerd. Dominee Van Duinen legde name lijk altijd te voet de reis van Schiedam naar Vlaardingen af. vice versa. Waarschijnlijk zijn de twee meisjes en de jongen rechts op de foto kinderen uit het gezin De Graaf. VERKRIJGBAAR BIJ: EENDRACHTSTït. 21-33 TEL. 2575 LIESVELD 14 TEL. 3650 VLAARDINGEN. Meldingsplicht in het gebied van de Rechter Maasoever. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat de Mi nister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid bli zijn besluit van 27 oktober 1964 nr. 66 heeft bepaald, dat het verzoek, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet van 28 septem ber 1930. S. nr. K415 (inhou dende meldingsplicht) wordt geacht te zijn gericht tot leder, die het voornemen heeft bin nen de gebieden, op de bij dit besluit behorende kaart nr. 13075 met een rode lijn aan gegeven. enig werk uit te voe ren of voor zover betreft openbare lichamen grond aan te kopen, xuFxs met dien verstande, dat van die voorgeno men werken of grondaankopen tijdig tevoren mededeling moet worden gedaan aan het Bureau van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, Lange Voor hout nr, 19 te 's-Graverthage. De hier bedoelde gronden zijn gelegen op de Rechter Maas oever in de nabijheid van de Rotterdamse agglomeratie. Ter Gemeente-secretarie (afd. Algemene Zaken-Stadhuis) lig gen ter inzage een exemplaar van genoemde kaart nr. 13073 alsmede een exemplaar van kaartblad 37E, waarop, voor zover de Gemeente Schiedam betreft alle gebieden zijn aan gegeven, waarvoor thans de meldingsplicht van toepassing is. Schiedam, 26 november 1964. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De secretaris, M. J, Blok De Burgemeester, J. W. Peek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1