Sensationele St.NIKOLAAS AANBIEDING Realisering in september 1965 3.E.S. en ,ï)e Voorloper willen tot fusie komen Morgen begint H.B.S.S beton te storten VffcKADÉ SYSTEMEN Pr. Marijkeschool gaf ouderavond Leden pakten karivei aan aanrii .yerlovingsrmgen festival 1975" Schade aan auto's bij aanrijding Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (23) A. DEN DRAAK E ROTTERDAMMER VRIJDAG 27 NOVEMBER 1964 pagina Berlijns predikante sprak over haar werk broersvest 64-66 - Schiedam ZEGT DE KLERK MEUBELSTOF VOOR MINDER DAN 50% VAN DEPRIJS! Eenaanbod,zoaIs alleen De Klerk dat maar kan doen: éérste kwaliteit bekledingsstof in "Scandinavian Style" voor minder dan de helft van de prijs. Een prachtige en sterke stof in vele kleuren en dessins, 130 cm breed, slechts «w T iwU per meter i£B6l38i MELK Garage Van Dalen N.V, KOFFIE Kijk In onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie kollekde Bejaarde brak neusbeen? je Flanellen jongens-sporthemden in vier fraaie dessins 6jaar,niJ £SO de Aleidastraat beginnen pas de eerste woningen. De foto dateert uit 1928. Het ziekenhuis werd in 1918 gebouwd, nog zon der rechtse vleugel. Op de voorgrond staan enkele huizen van de Warande. HOE eenzaam de bewoners van de boswachterswoning hier leefden, laat bijgaand pa norama duidelijk zien. Achter het gemeente-ziekenhuis ziet u heel flauw de boswachterwo ning en het pompgemaal. Bij iNCVB-iNieüwland hoorde over Suriname A,~J Clfr1 iyfc op 8 5eP'crfiber 1659 te realiseren, de Schïedamse Coöparatie is de I I /ffl f) I v/f| Reeds een jaar of zes geleden is hetpro- A. v.d. Wel en Vice-voorzit ter de i v fiWVyt; J. y M t/ ces can struetuurwijzing in coöperatief J. Oostlander. Van de Vlaardingse Nederland begonnen, waarbij het uit- operatie is de heer C. de Vries v< TO 7 gangspunt was te komen tot grotere zitter. I -C TT? 7 7 fl/JTl De bestaande coöperaties in Schiedam J-111'l'l/ L/ol 1/ en Vlaardingen zijn nationaal gezien als i ry 1 Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder het motto „TJ vraagt en wij draaien" hield de Prinses Marijkeschool aan de Dr. De Visserlaan, donderdagavond in twee bovenlokalen van de school een drukbezochte ouder avond, waarop het hoofd van de school, de heer S. Kuiper, een openingswoord sprak aan de hand van 1 Kon. 3. De jonge Salomo vroeg geen rijkdom of macht, maar wijsheid. Ook de ouders en wij als schoolpersoneel kunnen onze taak ten aanzien van de opvoeding van onze kinderen niet verrichten, tenzij wij wijsheid van boven vragen, aldus de heer Kuiper, die eraan toevoegde, dat we heden ten dage in een bruisende, dy namische tijd leven, waarin de wijsheid van God verkregen meer dan ooit nodig is. De ouders zetten het forum onder een spervuur van vragen, die geheel op de praktijk van het schoolleven waren afge stemd, zoals de schoolmelk. blokschrift en psycho-tcchnisch onderzoek. Kan in de vijfde klas reeds bepaald worden, welke richting een kind uit moet gaan?, luidde een der vele vragen. Per 1 september is op de Prinses Ma rijkeschool de vrije zaterdag met behoud van de vrije woensdagmiddag ingegaan. Bij een schoolenquête waren er 70 pet. van de ouders voor een vrije zaterdag geweest, een enquête op alle hervormde scholen had gemiddeld 62 pet. uitgewe zen. Aangezien er voor deelname aan_ de oudercommissie indertijd geen kandida ten waren geweest, had men noodge dwongen van boven af een oudercommis sie moeten benoemen,^ aldus het ant woord van de heer Kuiper, naar aanlei ding van een vraag van een van de aanwezige ouders. Na de pauze speelde de toneelgroep Onyx met veel brio en goed ensemble- spel „Als een dief in de nacht', een blijspel in drie bedrijven door George de Tervagnes. SCHIEDAM De- wielrijdster, mej. V. ■t de Burgmanstraat, werd donderdag- :ond op het kruispunt Lange Nieuw- rsat-Oranjestraat aangereden door een srsonenauto, bestuurd door mej. D. uit [otterdam. Zij brak daarbij haar linkerdijbeen. De ;.G.D, bracht de onfortuinlijke wielrijd- jter naar de Dr. Ncletstichting, waar zij ter behandeling werd opgenomen. SCHIEDAM In de "Lutherse Kerk sprak donderdag mejuffrouw drs. N. E. Ruijs, predikante te Berlijn, tijdens een door de Oecumenische Raad van Kerken belegde bijeenkomst, over haar werk in Oost en West Duitsland Drs. Ruijs is belast met de geestelijke verzorging van de ongeveer tweeduizend Nederlanders in Berlijn, meestal dwang arbeiders, die in Duitsland bleven en.er een gezin stichtten. Mejuffrouw Ruijs belichtte de problemen van het commu nisme en de godsdienst in Oost Duits land. De groep bestaat uit hervormde, gereformeerden en Luthersen. Na de lezing volgden nog veel vragen. De bijeenkomst stond onder leiding van ds. L. J. Cazemier, voorzitter van de Oecumenische Raad. (Van een onzer verslaggevers) I SCHIEDAM „De betonmolen jaoet nog op zijn plaats komen, anders {tranen tve zaterdagmorgen niet gaan korten." Dit min of meer alarmerende jjericht werd donderdagmiddag ter ore gebracht van IIBSS, dat zaterdagmor gen om acht uur wil gaan beginnen Ut bet storten van de 20 m3 beton, feaarop over enkele maanden de nieu we kantine en de kleedlokalen moeten rosten. HHM COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG - BEUERLANDSELAAN Zaterdag 28 Nov. tot's avonds 9 uur geopend ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT VLISSINGEN - DEVENTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 6-jarige T. H. uit de Paulus Potterstraat, die donderdagmor gen van de Bosboomlaan uit plotseling de rijwbaan van de Burg. Knappertlaan opliep, werd gegrepen door -een bestel auto, bestuurd door C.V. uit Schiedam. Hoewel het kind ong. viereneenhalve meter werd meegesleurd, liep het slechts een buil aan zijn hoofd op en schaafwon den aan een van zijn beentjes. Nadat de GGD het knaapje ter plaatse onderzocht en behandeld had. kon het kind naar zijn woning terugkeren. een appel, banaan of sinaasappel mee te geven. De laatste heeft 's winters even wel meestal te weinig sap en het. gaat trouwens om melk, vond hij. Maar er was één enkele moeder aan wie de kinderen het wellicht straks te danken zullen hebben, dat ze schoolmelk zullen krijgen. Haar beweegreden was dermate overtuigend, dat het schoolhoofd zei: Waar u mee aankomt, is iets, waaraan ik ook wel eens gedacht heb. We zullen uw argument in de oudercommissie be spreken: Het argument van deze moeder luidde heel eenvoudig: De kinderen gaan veel al 's morgens om acht uur al van huis en komen dan pas om twaalf uur terug. Al die tijd, krijgen de arme schapen geen druppel drinken, terwijl wij vol wassenen. thuis, op kantoor of werk plaats om tien uur ons kopje koffie gebruiken. Een eenvoudig, maar gevoe lig argument. Hoe een doodgewoon onderwerp als melk tot spannende discussie kan leiden, bleek donderdag bij hetforum op de ouderavond van de hervormde prinses Marijkeschool aan de Dr. de Visserlaan, waar aan'de kinderen geen schoolmelk wordt verstrekt. Het regende vragen van vaders en moeders. Het hoofd van de school, de heer S. Kuiper, zag het melkdrinken van kinderen allereerst als een gezinszaak. Alles goed en wel, zei een van de aanwezige moeders, maar het is ook een zaak ten. bate van de gezondheid van het kind, waarbij de school haar medewerking moet verle nen. Een andere moeder zei: Thuis kun je de melk bij de kinderen er niet in krijgen. Ze vertikken het gewoonweg. Op school moeten ze drinken. De heer Kuiper vond dit niet zo'n erg steekhoudend argument. Dit is alleen een gebrek aan gezag bij de betrokken ouders, zei hij lachend. Iemand van het mannelijk personeel, tevens lid van het forum, adviseerde Als speciale schooi-attraktie doet COSTER U een weerga loze aanbieding: FLANELLEN JONGENSSPORTHEMDEN in vier fraaie dessins, pracht- kwaliteit, beslist kleur- en wasecht, open of gesloten te dragen, tegen ongekend lage Bel ons voor een demonstratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 Ja, ook op de fabrieken drinkt men 's morgens zijn bakje leut en om het haar werknemers gemakkelijk te maken, heeft de direktie van Wilton-Fijenoord dan ook verleden week bij wijze van proef achtentwintighonderd thermos flessen met warme koffie erin in de kantine uitgereikt, die de mensen mee konden nemen naar hun werk buiten aan boord van de schepen. Natuurlijk heeft men eerst in de kantine-commissie met de werknemers beraadslaagd over dit thermosflessen-experiment, waarvan men nog even wil afwachten, hoe de mensen erop zullen reageren, alvorens ermee verder te gaan. Men moet derge lijke proefnemingen altijd eerst aan de praktijk toetsen, en daarna pas zijn conclusie trekken. In het kader van het moderne „human-relations "-beleid, de bedrijfspolitiek der inter-menseUjke verhoudingen, is de keuze van een werknemer tussen een warm bakje leut of een thermosfles met koffie, die ge makkelijker is mee te nemen en onge twijfeld langer heet blijft, in ieder ge val een interessante „test-case." Het le ven hangt nu eenmaal van kleinigheden aan elkaar.... (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door W. uit Delft, die donderdag een inrit van de Bettoweg wilde inrij den, slipte op het natte wegdek en kwam daardoor midden op de weg te staaD. Een andere auto, die hem tegemoet reed, botste tegen zijn auto aan, waarna ook een geparkeerde auto werd geramd. De laatste werd licht beschadigd en de twee eerste auto's zwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. te lel. (01898) 3697 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 84-jarige heer J. J. struikelde donderdagmiddag op het voet pad van de Broersvest en brak daarbij zijn neusbeentje. De G.G.D. bracht de oude man ter behandeling naar het Ge meenteziekenhuis. f 8 jaar, nu 10 jaar, nó 3.- 12 jaar, nó 3.25 14 jaar, nó 3.50 16 jaar, nó 3.75 PER KLANT KUNNEN SLECHTS 2 STUKS WORDEN VERSTREKT. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de afdeling Nieuwland van de Ned. Christenvrou wenbond hield donderdagavond in het wijkcentrum de heer Uittenbogaard aan de hand van een aantal fraaie kleuren dia's een interessante lezing over het werk van het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente in Suri name, waar het Zeister Zendingsgenoot schap sedert 1735 zijn zegenrijke arbeid verricht. Suriname is bijna vijfmaal groter dan Nederland en telt slechts 250.000 inwo ners. De bevolking woont voor bijna de helft in Paramaribo. Het Zendingsgenoot schap geeft onderwijs aan meer dan 18.000 kinderen op ruim 50 scholen en houdt twee zendingshospitalen in stand. Het heeft Creoolse, Hindostaanse en Ja vaanse kindertehuizen. Voor dit alles is veel geld nodig, aldus deze medewerker van het Zendingsgenootschap. De leiding van de bijeenkomst had de presidente mevrouw M. Valkenburg. lants lezen, dat de Woningstichting „Vrede" hier 584 arbeiderswoningen wilde bouwen. De Raad besloot 42400 voorschot te verlenen. Dat de bouw niet doorging, werd door niemand betreurd, maar wèl dat de Waterpartij met natuurlijke omlijs ting van lis, lisdodde, riet en zwane bloem en bevolkt met watervogels voor goed verdwenen was. Wie kan zich het idyllisch plekje op de tweede foto nog herinneren? Het lag vóór de boswachterswoning en droeg de naam „waterpartij", 't Was een schilderachtig hoekje. Nadat het in de zomer gedempt was, kwam hier een dorre zandvlakte, waarvan nog een gedeelte over is. Ukunt in het boekje „Het Sterrebos te Schiedam, vijfentwintig jaar, zo mer 1394", uitgave van H. A. M. Roe- ROTTERDAM WesJ-Kruiskade •ROTTERDAM j Kort# Hoogstraat ROTTERDAM Meent ROTTERDAM Katendr. Lagedijk HOOOVMET Winkeieentrui» VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN Haarlemmsrstr.sal ZEIST Sla!laan FRANSENLAAN 23 Telefoon 6436 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1