Recreatie te ontwikkelen door wegenaanleg Capaciteit van vele wegen uitbreiden Deurwaarder ontslagen na ruzie met rechter heb ik ze wel bij me?... Mt Cineast wil schroothopen in de stad Foto-artikelen niet vrij in prijs Bromfietser gedood Vluchtelingen uit Kongo op Schiphol KLM: VOLGEND JAAR WELLICHT WINST Boete van 1000 gld. geëist tegen arts Directe steun van rijk niet nodig Kongo CONCLUSIE IN PRE-ADVIEZEN: ffIVBVVif Zegelherdenking 10 jaar instituut voor Koninkrijk Chauffeur en lifter dood na botsing Prins opent fabriek WYBEFtT Weggelopen danseressen moeten terugkomen Dode bij botsing Vrouw kreeg te veel slaapmiddelen Automobilist rijdt man dood Minder Nederlandse slachtoffers Regering ontvangt invalide sportlui Afdelingsvoetbal Zeeland afgelast Beul Betromvbaar Prijswinnaars puzzel van de week DROEVIG WEERZIEN Vergiftiging PE ROTTERDAMMER UTRECHT - De loop van de wegen bepaalt in belangrijke mate de ontwikkeling van de openlucht recreatie. Bij het uitzetten van nieuwe tracés moet meer dan tot nu toe de recreatie dienende func tie van de wegen in beschouwing worden genomen. Dit zijn een paar conclusies van ir. P. L. van zodat ruimte tussen de weg en het water voor de recreatie beschikbaar konden cc.tR O O M s MELK AMSTERDAM Is de 59-jarige deurwaarder bij de arrondisse mentsrechtbank te Amsterdam H. de Jong terecht eervol ontslagen of dient dit bij Koninklijk besluit per 1 mei van dit jaar verleende ontslag nietig verklaard te wor- worden? Voor deze vraag zag het hoofdstedelijke ambtenarengerecht zich gistermiddag geplaatst. De raadsman van de heer De Jong, mr. Teekens, liet in zijn bevesti gend antwoord op de laatste mo gelijkheid ernstige kritiek horen op de president van de Amster damse rechtbank mr. U. W. H Stheeman. Hij verweet deze de heer De Jong ia een brief aan de minister ran justi tie zonder nadere motivering een leu genachtig figuur genoemd te hebben tn hem eveneens ongemotiveerd een tlechte reputatie te hebben aangewre ven. De aanleiding hiertoe zou, aldus sir. Teekens, gezocht dienen te wor den in voortdurende conflicten tussen mr. Stheeman en de heer De Jong, als gevolg van kleine persoonlijke grie ven. CAPACITEIT KUSTSTREEK (anders even naar de drogist of apotheker) Jjr SCHIPHOL Met twee ontroost bare jonge vrouwen, wier beide echtgenoten door de Kongolese rebellen zijn vermoord, is gister middag de 34-jarige Nederland se mecanicien Frans M. Chris- tiaans, afkomstig nit Leidschen- dam, via Brussel in een lijntoe- stel van de Sabena teruggekeerd op Schiphol. Evenals de respec tieve ouders barstten zij alle drie in bittere 1 ranen uit bij het weer zien in de aankomsthal. DEN HAAG De ministers Van Aartsen (verkeer en water staat) en WItteveen (financiën) hebben goede hoop, dat de K.L.M. er in 1965 in zal slagen haar be- drijfsrekening in evenwicht te hrengen. Er is volgens de minis ters sedert de inwerkingtreding van de wet tot verlening van tijde. I ijke financiële steun aan de K.L.M. in 1962 veel bereikt bij de K.L.M.. In alle geledingen van het jedrijf is de efficiency snel toe genomen en de ministers menen dat er thans een belangrijke ont wikkeling ten gunste is gekomen in de gang van zaken bij onze na tionale luchtvaartmaatschappij. DE OFFICIER van justitie bij de lijk overschot werd In beslag genomen rechtbank te Assen, mr. C. W. «loor de patholoog-anatoom dr. J. baron van Dedem, heeft gister morgen tegen de 59-jarige arts G. O. uit Borger een geldboete van 1.000,of twee maanden geëist. De arts was ten laste gelegd, dat het aan zijn grove nalatigheid te wijten is geweest, dat een 40-jarige' vrouw te Borger vorig jaar april overleed. Hij had de vrouw, die aan zwaarmoedigheid leed, voor een slaapkuur tabletten voorge schreven. Na een paar dagen kon den de tabletten haar niet meer toegediend worden en op de vijfde dag overleed zij. Als doodsoorzaak vulde arts O in: „Overleden tengevolge van hartspier- ontsteking, ontstaan door influenza". Toen er na enige dagen geruchten de ronde deden, dat de vrouw geen na tuurlijke dood was gestorven, stelde de politie een onderzoek in. Het stoffe- LIQUIDITEIT AIR UMON TROUWRING AF (Vervolg van pag. 1) SPOORLOOS Rotterdam leiden in 25 minuten ROTTERDAM De politie krijgt langzamerhand grote bekendheid in het sue! en zeker escorteren van spoed- (ransporten van zieken. Moest donder dag een chirurg van het Leidse aca demische ziekenhuis naar het Dijkzigt- liekenhuis in Rotterdam worden ver roerd men deed er 45 minuten over vrijdag was de rit net andersom. Een zieke van het Dijkzigtziekenhuis moest zeer snel naar Leiden worden (ebracht. Om 20.01 uur vertrok de ziekenwagen voorafgegaan door de RT2 van de po litie. De politie van Rijswijk had daar ie doorgang vrijgemaakt en de Leidse politie zorgde voor een „schone" door gang vanaf de rijksweg naar het zie kenhuis. Om precies 20.26, dus in slechts 25 mi- auten arriveerde patiënt en politie bij het ziekenhuis waar een operatiekamer inmiddels in gereedheid was gebracht Het ging ditmaal om een hartpatiënt O BOTER OVfftHttttLUK 1 Steenveldt, directeur van de re creatiegemeenschap noord- en middenveluwe. Hij legde deze conclusies neer in een pre-advies voor het congres „Weg en Recreatie", dat op donderdag 10 december in Utrecht wordt gehouden. Hij stelt in dit advies dat de weg in positieve zin een bijdrage kan leveren, wanneer deze op een doelmatige wijze de recreatiegebieden benadert en goed bereikbaar maakt. Er kunnen juist re creatiemogelijkheden ontstaan in het kader van wegenaanleg, Een voorbeeld- ziet men bij de aanleg van rijksweg 28 in de gemeenten Putten en Ermelo. Hier is door Rijkswaterstaat deze weg Over een lengte van 8 kilometer langs de oever van het Veluwemeer getraceerd, Op een brief van mr. Stheeman aan de minister en op het daarin vermelde mis bruik van gezag door bij een kamerver huurster binnen te dringen, het verande ren van een verkeerde naam in een vonnis en op het meewerken van de heer De Jong aan een veiling van Perzische tapijten, waar de kleden voor iedere geboden prijs verkocht zouden worden is net ontslag gebaseerd, aldus mr. Tee kens. Mr. Teekens bestreed de ernst van bet misbruik van gezag dat de heer De Jong gemaakt zou hebben en de ernst van de verandering in het vonnis aan de hand van getuigenverklaringen. Verder merkte hij op dat in de deur waarder de „beul op civielrechtelijk gebied" gezien wordt, waardoor het verklaarbaar wordt dat iemand die ïich over de heer De Jong heeft be klaagd spreekt van bruut optreden ter- Wij! een andere getuige het optreden van de ex-deurwaarder resoluut noemt. Een drietal getuigen, mr. Abel Herz- berg, waar de heer De Jong tien jaar gewerkt heelt voor hij deurwaarder werd, de voorzitter van de vereniging DEN HAAG Ter gelegenheid van de herdenking 10 jaar statuut voor het Ko ninkrijk zal van 15 december 1964 tot en mei 15 januari 1965 op alle postinrichtin- gen in Nederland een bijzondere fran keerzegel van 1 ct zonder bijslag ver krijgbaar zijn. De zegel, ontworpen door de heer S. L. Hartz te .Haarlem, toont een afbeelding van H.M. Koninain Julia na Boven het portret van H.M. staat de tekst „tien jaar statuut voor het konink rijk" en eronder de jaartallen 1954-1964. de namen van de rijksdelen: Nederlandse Antillen, Suriname en Nederland en het waardecijfer. Voorts zal op 14 december 1964 door de postadministratie van de Nederlandse Antillen een bijzondere frankeerzegel van 25 et (Antilliaanse munt) zonder bijslag worden uitgegeven. De prijs in Nederlandse munt bedraagt 50 ct. De tegel is ontworpen door de Antilliaanse kunstenaar Oscar Kavelo Nadal. Op de zegel zijn 6 Antilliaanse vlaggen, die de 6 eilanden symboliseren, af|>e" beeld. In de linker benedenhoek ^staat het wapen van de Nederlandse Antillen met daarnaast de contouren van Nederland, Hierover is de volgende tekst aange bracht: „10 jaar statuut" en de jaartallen •1954-1964". ZUTPHEN -- Op-het kruispunt van de rijkswegen Zutphen-Apeldoorn en Zut- phen-Deventer te Voorst (Gld) is gister avond een stationcar, bestuurd door de 20-jarige B. Boekhorst ui Zutphen m botsing gekomen met een vrachtauto me- aanhangwagen, geladen met bieten. De heer Boekhorst was op slag dood. Een bfter uit Hengelo, de 18-jarige student H.V., kwam eveneens om het leven. De heer Boekhorst, die achter het stuur bekneld zat, moest door de Zutphense brandweer worden uitgezaagd. van gerechtsdeurwaarders A. C. Legel en ae deurwaarder G. van Leeuwen, ver- klaarden de heer De Jong als een be trouwbaar man te kennen en hem ge schikt te achten als deurwaarder. Mr. Droogleever-Fortuyn, die de minis ter van justitie vertegenwoordigde ant woordde hier In een wegens tijdnood - kort betoog, dat hij in uitvoeriger vorm op schrift aan het gerecht en zijn collega Teekens voorlegde, dat de oor zaak van de slechte verhouding tussen mr. Stheeman en de heer De Jong ge zocht dient te worden in de vele klach ten over de deurwaarder, die de presi dent van de Amsterdamse rechtbank be reikten. Hij voerde verder aan dat de heer De Jong een gebrek aan normbesef heeft dat hem ongeschikt maakt voor de uitoefening van zijn ambt Het eervol ontslag is dan ook verleend in verband met deze ongeschiktheid en niet als straf voor de fouten die de heer De Jong gemaakt heeft, zei hij. RIJSWIJK Prins Bernhard heeft de computerfabriek en het researchlaborato- rlum officieel geopend. De Prins knipte een bandje door, met welke handeling hij tevens een ponsband „inlas" in een computer, die via een regeldrukker een tekening van de fabriek, een vignet van het bedrijf en de volledige lijst van namen en aanwezigen produceerde. Twee minuten later stond prins Bernhard als eerste met het gastenboek in zijn handen. Minister Andriessen van economische zaken, die ook bij de opening aanwezig was, noemde in een toespraak de compu terfabriek in een typische groei-industrie, voortgekomen uit research, waarbij het gaat om een bij uitstek hoogwaardige kwaliteitsproductie. Nederland zal het toenemende mate als gevorderd ind tri eland van kwaliteitspeil moeten heb ben, meende de minister. Hij vestigde er de aandacht op, dat in ons land in de administratieve sector nog te weinig begrip voor de computer be staat. Hij vond het maatschappelijk ge zien te prefereren dat de vervanging van mensen door computer geleidelijk ge schiedt. ■komen. Hij stelt verder dat het uit een oog punt van recreatie wenselijk is om dt capaciteit van de wegen, die naar be langrijke recreatiestreken voeren, aan het toeristiscne verkeer aan te passen. Als zodanig zijn in het geding: de Noordzeekust (geraamde toekomstige ca paciteit van het strand van Den Helder tot en met Voome 1,5 miljoen), de Velu- we met het Veluwemeer (geraamd toe komstig bezoek 150.000 vakantiegangers en een half miljoen dagtoeristen), de overige randmeren langs de Usselmeer- polders (vooral dagbezoek), de Brabantse Kempen <50.000 vakantigangers en een grote ontplooiingsmogelijkheid voor het dagtoerisme) en als laatste het Deltage bied, waar alleen al voor het Grevelin- genplan een capaciteit van 500.000 perso nen is geraamd. Dit zijn nationaal gezien de streken waarnaar een massale trek te verwachten is, zo meent ir. Van Steen veldt. Ir. C. A. Kuysten, adjunct-directeur verkeer en recreatie van de A.N.W.B., constateert in zijn pre-advies een behoef te aan recreatiegebieden in directe om vang van de woonplaats binnen de 10 kilometerring. Het grootste deel van de recreatie-trek speelt zich af binnen de 30 kilometer-ring. Daarbij behoort ook de dagrecreatie per fiets die van groot be lang blijft. Die aanwezigheid van attrac tieve recreatiegebieden op kortere af stand van de woonplaats houdt velen vast en voorkomt dat men grote afstan den moet gaan rijden. Kortgeleden zo merkt ir. Kuysten in zijn pre-advies op heeft de regering als beleidsbeginsel aangenomen het plan voor de aanleg van een aantal recreatie gebieden van groot formaat in de directe omgeving van grote steden. Het gaat hier om elf gebieden van elk ongeveer 1000 ha binnen een afstand van 10 kilometer tot de bebouwing: vier bij Rotterdam, drie bij Amsterdam, een bij Utrecht, een bij Den Haag, een bij Leeuwarden en een bij Groningen. De totale kosten wor den geschat op twee miljard gulden. Ir. Kuysten is van mening dat recreatiemo- gelijkneden ook moeten worden getroffen voor fietsers. Een zesde gedeelte van de trek geschiedt per fiets. Vandaar dat de AN.WS. een aantal ringvormige fiets routes en bromfietsroutes gaat bewegwij- zeren. Ongeveer 20 procent van de recreatie- trek richt zich op strand en duinen. Vele autobezitters in de randstad plegen in het weekeinde naar het strand te rijden. De randstad heeft 120 kilometer strand en duinen als recreatiegebied ter beschik king. Het grootste deel daarvan iigt in de directe omgeving van de steden. Het moet echter naar het oordeel van ir. Kuysten mogelijk zijn het strand beter te gebruiken dan thans het geval is. Het verkeer naar het strand zal meer moeten worden gespreid en de parkeervoorzie ningen moeten niet alle op één plaats worden geconcentreerd. Gebeurt dit niet, dan zullen de verkeersmoeilijkheden op zondag in de kuststreek groter worden. menthol m AMSTERDAM De Amsterdamse cineast Louis van Gasteren heelt zijn idee voor wat hij noemt een „auto-sculptuur in tele-creatie" vandaag gelanceerd. De overheid zal een terrein en de fondsen voor de boutv van zo'n sculptuur ter be schikking moeten stellen, aldus Van Gas teren, die zei de samenleving te wiHen verrijken met een „eenvoudige overden king". Van Gasteren wil een bijdrage le veren tot oplossing van het internationale vraagstuk van de autowrakken. De opzet is aldus: op een plein, waar omheen gebouwen en woonhuizen, wordt eerr sculptuur gemaakt, opgebouwd uit autowrakken. Daarvoor komen in aan merking: sloopauto's die intact zijn, maar ook wagens die total-loss zijn, reeds ge heel of gedeeltelijk mechanisch als ichroot zijn samengeperst De ruimtelijke vorm van de sculptuur waarvan de afmeting van eenzelfde schaal moet zijn ais de omliggende bebouwing zal wor den bepaald door de maker, die dus ge bonden is aan de stedebouwkundige si tuatie ter plaatse en aan de beschikbare typen autowrakken. Is de auto-sculptuur geconstrueerd dan zal de oorspronkelijke verlichting (kop lampen, achterlichten, clignoteurs en bin- nenverlichting) bedrijfsklaar worden ge maakt en de voedingslijnen van deze lichtpunten en de schakeiapparatuur worden verzameld in de telefooncentrale van de auto-sculptuur, want deze krijgt een telefoonnummer. Des avonds kunnen de bewoners van de huizen rondom de sculptuur het nummer daarvan draaien en daarmee het inschakelen van een der beschikbare lichtpunten bewerkstelligen. Na de telefoon wordt, aldus Van Gaste ren, de ruimtelijke vorm van de sculp tuur bepaald. De ontwerper schat het aantal te ver werken autowrakken voor zo'n sculptuur op 250 tot 1.000 stuks. Niet bekend is, of Van Gasteren met zijn jongste clownerie er van uitgaat, dat niets meer te dol is en dat vele sculpturen toch ook al schroothopen zijn. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 21 november jl. zijn: H Blom, Breekade 3, Krimpen aan de Lek ƒ5, C. Verhagen, Sagiusstraat 63, Pemis ƒ2,50; J. de Roo, Oudelandstraaf 73, Dordrecht ƒ2,50. AMSTERDAM - Ook na 1 december zullen de fotografische en cinematografi sche artikelen blijven vallen onder de verticale prijsbinding, hetgeen dus bete kent, dat de vastgestelde verkoopprijzen in de fotohandel blijven bestaan. Een en ander is een gevolg'van bet feit, dat de gezamenlijke importeurs en grossiers in foto-artikelen op dezelfde wijze als fabrikanten en importeurs van stofzuigers en grammofoonplaten hebben gedaan tijdig gebruik bebben gemaakt van de mogelijkheid ontheffing te vragen van het verbod tot collectieve verticale prijsbinding. Daardoor blijft, in afwach ting van de behandeling der onthefficgs- aanvrage, de collectieve verticale prijs binding in de fotobranche ten volle van kracht Dit niettegenstaande het feit, dat de individuele verticale prijsbinding voor een aantal foto-artikelen inmiddels is verboden, aldus een communiqué van de Nederlandse vereniging van leveranciers van fotografische en cinematografische artikelen. Daar het zich laat aanzien, dat met de afhandeling van de ontheffingsaanvrage in ieder geval zeer geruime tijd gemoeid zal zijn, zal het systeem van de vastge stelde verkoopsprijzen in de fotohandel m elk geval nog in volle omvang voor alle. foto-artikelen blijven voortduren. ROTTERDAM Vrijdagmiddag is de zeventien-jarige musicus Peter Michael van Nassou uit Poortugaal bij een ver keersongeluk dodelijk gewond. Hij reed met zijn bromfiets op het Groenendaal in Rotterdam, toen een naast hem rijdende vrachtauto plotseling rechtsaf sloeg. Van Nassou kwam tegen de auto terecht en viel, waarna een van de achterwielen over zijn hoofd ging. Ernstig gewond werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis overgebracht, waar hij overleed. AMSTERDAM Aan de Vrije Universi teit slaagden voor doet. ex. gesch.: mej. H. H. H. Hommes te Botterdam; voor kand. ex. psych.: A. Buyk te Leiden: voor senu- arts: mej. C. L. de Bruyn te Rotterdam, MEJ. E. p„ Elfferich te Delft: Bevorderd tot ars: D. Mulder te Delft. Koningin Juliana heeft gisteren een bezoek gebracht aan het In stitute of social studies. Zij woonde een college bij, dat ge geven werd door prof. Jac. P. Thijsse. MAASTRICHT Twee balletdanseres sen van de Euidnederlandse Opera zijn door de uitspraak van de president van de rechtbank, mr, P. Janssen, in een kort geding verplicht om binnen veertien da- "en hun werk bij de eiseres de Zuidne- erlandse Opera te Maastricht, te hervat- tn en te blijven vervullen. Dit op straffe van een dwangsom van 25 gulden per dag. Hoewel hun contract tot en met 31 augustus 1965 liep, waren de balletdanse ressen^ de 19-jarige A S. uit Geldrop en de 21-jarige L. D. uit Nijmegen, vanaf 2 november niet meer op hun werk ver schenen^ Zij hadden een contract gete kend bij een Duitse show, waar ze veel meer zouden kunnen verdienen. De pre sident van de rechtbank was van oordeel, dat de beëindiging van de dienstbetrek- king_ nietig was, omdat het gewestelijk arbeidsbureau daartoe geen toestemming had verleend. CTJLEMBORG De 41-jarige heer W. J. Ooms uit Amsterdam is gisteren om het leven gekomen toen zijn auto op de rijksweg Utrecht-Den Bosch in botsing kwam met een tegenligger, die door de middenberm was geschoten. De heer Ooms was op slag dood. De bestuurder van de tegenligger liep lichte verwon dingen op. Het ongeluk gebeurde bij regenachtig weer. Het is de politie nog niet bekend, door welke oorzaak de auto door de middenberm was geschoten. In Kongo had Frans Christiaans zijn 32- jarige broer Willy moeten achterlaten. Een van de jonge vrouwen was de 23- jarige Hermanna Christiaans-van der Vegte uit Den Haag, die getrouwd was met Willy Christiaans, de 32-jarige thans vermoorde broer van Frans met wie zij naar Nederland terugkeerde. De andere weduwe was de 26-jarige mevr. Ans de Wild uit Amsterdam. Samen met Willy Christiaans was haar man, Gerrit de Wild, op 28 oktober door de terugtrekkende rebellen mee genomen en begin november, toen de rebellen door 'hen achtervolgende Zuidafrikaanse vrijwilligers van Zeldenrnst onderzocht. Hij kwam tot de conclusie, dat de dood een gevolg was van een opeenhoping in het li chaam van veronal. Prof. dr. T. Huizing, hoofd van de apotheek van het academisch ziekenhuis te Groningen, die met de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Groningen, dr. R. Mantingh, bij het on derzoek was betrokken, verklaarde voor de rechitbank, dat de arts onvoldoende op de vocht- en urine-afscheiding van zijn patiënt had gelet. Dr. Zeldenrust was van mening dat de dood van de vrouw bet gevolg moest zijn van een vergif tiging door slaapmiddelen. De raadsman van de arts, mr. J. Staal, bestreed de ten laste legging. Volgens hem was het ernstige feit niet bewezen. De raads man legde de rechtbank drie brieven van een zuster van de overledene voor, waar in onder andere staat, dat de patiënte gezegd heeft: „Als ik er een eind aan wil maken kan ik het thuis ook wel doen". De bewindslieden delen dit mede in hun memorie van toelichting op een bij de Tweede Kamer ingediend ont werp van wet tot verlenging van de geldigheidsduur van de wet van 2 augustus 1962 tot verlening van tijde lijke financiële steun aan de KXM, De voorgestelde wet heeft tot strek king de tot 1 januari 1965 verleende financiële steun met één jaar te ver lengen. De financiële steun houdt, zoals bekend in, dat de Staat zich garant stelt voor de betaling van rente en aflossing op door de KL.M. op te nemen geldleningen tot oen bedrag van ƒ375 miljoen en voorts dat de Staat directe liquiditeitshulp tot een bedrag van ƒ50 miljoen kan verle nen. De omvang van de steun, waartoe de wet de mogelijkheid verschafte, is de afgelopen jaren ruim voldoende geble ken, zo zeggen de ministers. De KLM. had tot heden nimmer meer dan ƒ250 min. gegarandeerde leningen uitstaan, bij een limiet van 375 min. Het bedrag aan opgenomen leningen onder rijksgarantie zal per 1 januari 1965 ƒ217 min. bedra gen. De liquiditeitspositie van de K.LM. bleef in de betrokken periode bevredi gend, zodat geen beroep behoefde te worden gedaan op de directe liquiditeits- steun ad ƒ50 min. Het rijk heeft de K.LM. derhalve niet op directe wijze behoeven te steunen. De kans dat het rijk aangesproken zal worden uit hoofde van de verleende garanties moet, bijzon dere omstandigheden voorbehouden, ge ring worden geacht. Wat het lopende jaar betreft, hoewel dit nog met een verlies zal afsluiten, zal er volgens de ministers van een aanmer kelijke verbetering t.o.v. het voorafgaan de jaar sprake zijn. Dat nog geen even wicht tussen inkomsten en uitgaven in 1964 kan worden bereikt moet voor een goed deel worden toegeschreven aan de loonsverhogingen in Nederland per 1 ja nuari 1964. Deze treffen een bedrijf als de K.L.M. ernstig, omdat er voor haar geen mogelijkheid bestaat haar tarieven, die internationaal worden vastgesteld, te verhogen. Integendeel, op enkele belang rijke routes zijn de tarieven juist aan zienlijk verlaagd. Met name is de effi ciency van het vlootgebruik snel toege nomen. Bij een grotere produktie is het aantal werknemers belangrijk vermin derd. Ook de regelmaat van de dienstuitvoe ring verbeterde merkbaar. De bedrijfs kosten werden en worden rigoureus in de hand gehouden. Een en ander houdt overigens niet in, zo zeggen de ministers, dat het proces in efficiency-verbetering binnen de KL.M. hiermede is beëindigd. Deze blijft bij voortduring de grootste aandacht houden. De verwachting bestond, ten tijde dat de wet van 2 augustus 1962 tot verlening van tijdelijke financiële steun aan de KLM. werd ingediend, dat na een pe riode van ruim twee Jaar de positie van de KL.M. zich zou hebben geconsoli deerd en dat het mogelijk zou zijn daar na een definitieve regeling voor de KLM. te treffen. De ministers achten de situatie rond de KLM. op dit ogenblik echter nog te weinig overzichtelijk om een dergelijke definitieve regeling door te voeren en wei voornamelijk omdat het overleg in take het tot stand komen van Air Union nog in volle gang is. De resultaten van dit overleg zullen immers in belangrijke mate de toekomstige positie van de KLM. bepalen. Het is vooral deze onzekerheid die voor de ministers aanleiding is geweest een wetsontwerp in te dienen, waarbij de geldigheidsduur van de wet van 2 augustus 1962 tot verlening van tijdelijke financiële steun aan de KL.M. slechts met één jaar wordt verlengd. De ministers hopen dat de omstandig heden die het thans nog niet verant woord maken een definitieve regeling voor onze nationale luchtvaartmaatschap pij te treffen, over een jaar zodanig zullen zijn gewijzigd, dat zulks in een voor de K.L.M. positieve zin wel het geval zal kunnen zijn. BURGERSBRUG De 22-jarige heer J. Mink Pzn is gisteravond vlakbij zijn ouderlijke woning door een auto op de Burgerweg in Burgerbrug aangereden en gedood. De bestuurder van de auto eveneens uit Burgerbrug had een schok gevoeld en is toen teruggereden. Hij en zijn echtgenote zijn op de plaats van het ongeluk gaan zoeken. Het duurde echter drie kwartier voor het lichaam van het slachtoffer, dat in de sloot langs de weg was geslingerd, door omwonenden werd gevonden. De heer Mink was toen ai overleden. Tegenover de politie heeft de automo bilist verklaard, dat hij de heer Mink niet heeft gezien, omdat hij werd ver blind door een tegenligger. Tsjombe in het nauw dreigden te wor den gedreven, zonder pardon doodge schoten. Twee Europese artsen, die samen met de ongelukkige "Wiily Christiaans en Ger rit de Wild waren weggevoerd, werden door de rebellen gespaard en in Stan- leystad bevrijd. Het zijn deze twee medici geweest, die enkele dagen later in Leopoldsjad de daar angstig wach tende beide vrouwen en broer Frans van de wrede dood van Willy en diens collega Gerrit op de hoogte brachten. Willy Christiaans, in de wetenschap dat hij doodgeschoten zou worden, trok de trouwring van zijn vinger en gaf die op het laatste moment aan de artsen. Deze overhandigden de -ring aan Her manna in Leopoldstad, Zij droeg bij haar aankomst op Schiphol dan ook beide trouwringen. Beiden waren zij werkzaam geweest op een plantage in Bokotola, 300 km ten westen van Stanleystad. Hun vrouwen waren vier maanden geleden al uit veiligheidsoverwegingen, naar Stanley- stad geëvacueerd. Twee maanden gele den hebben de rebellen de plantage bezet en namen Willy, Gerrit en hun Belgische directeur gevangen. Frans en diens directeur wisten te ontkomen door de bossen in te vluchten. Daar werden zij bevrijd d.oor de Zuidafrika nen. Vrijwel op hetzelfde moment ech ter werden Willy en Gerrit doodgescho ten door de rebellen, die waren inge licht over de komst van de blanke militairen. Wat er met de lijken van de drie ver moorde blanken is gebeurd, wist Frans Christiaans niet. „Ik ben van plan binnenkort toch weer terug te gaan om er naar te zoeken", zei hij voor zijn ontroerde broers hem meenamen naar een auto. Hermanna ging met haar vader en moeder naar het ouderlijk huis aan de Pompstationweg in Den Haag. Ze poogde zich te troosten met de gedachte, dat ze daar tenminste haar baby van 6 maanden weer gezond en wel in de armen kon nemen. Het zelfde gold voor de andere jonge we duwe, Ans de Wild, want haar kind vertoeft ook al enige maanden in Ne derland. DEN HAAG Er is geen vierde Nederlander in Kongo door de rebellen omgebracht zoals gisteren werd gemeld. Intussen is nL,gebleken,,dat dit slachtof-, fer geen Nederlander is. In Leopoldstad" is Ret echtpaar Finken met kinderen aangekomen. De heer Finken is werk zaam bij de Nieuwe Afrikaanse Handels vennootschap. Allen maken het goed. Voorts zijn zes geestelijken in veiligheid gebracht, nL de priesters van het Heilig Hart J. A van Eijk, Feyen. P. H. A Jansen en Schijvens, de Nobertijn Pit- jens en de Kruisheer Mensink. Ze konden echter niet officieel worden bevestigd. Zouden ze inderdaad juist blijken te zijn dan zou daarmee' het aantal doden op 125 zijn gekomen. In totaal zijn 270 vluchtelingen uit Paulis in Leopoldstad aangekomen. Vandaag wer den er nog 40 verwacht. Een woordvoerder van het Belgische minister van buitenlandse zaken heeft geweren van Russische makelij zijn 'ge in Brussel verklaard, dat in Stanleystad-1 vonden, die waarschijnlijk uit Algerije afkomstig zijn. Vele rebellen zouden on derricht hebben gekregen door middel van handboeken van Chinese adviseurs, die vanuit Brazzaville en Boejemeboera werken. De Chinezen hebben daar grote ambassades. Over de plaats waar de rebellen-„pre- sident" Gnebye zich thans bevindt is weinig bekend. In Leopoldstad wordt vernomen, dat hij bij aankomst van de para's uit Stanleystad is gevlucht met medeneming van een valies, waarin zich 500 miljoen Kongolese franc bevond. Hij zou dit bedrag door inbeslagneming bij de bank van Stanleystad en particulieren, hebben verkregen. Thans zou hij trach ten Soedan te bereiken. Terwijl de dramatische reddingsmissie op baar einde loopt, kwam de Kongo- commissie van de Organisatie voor Afri- kaanse Eenheid in Nairobi bijeen onder voorzitterschap van premier Kenjatta van Kenya. Kenjatta verklaarde dat een nationale verzoening tot stand gebracht moet worden om een regering op brede basis aan het bewind te brengen. Haile Selassie, de keizer van Ethiopië, heeft opgeroepen tot het houden van een bij zondere bijeenkomst van de O.AS. ter bespreking van de kwestie Kongo. H.1AG Teneinde persoonlijk uitdrukking te kunnen geven aan hun waardering voor hetgeen de Nederlandse afvaardiging naar de tweede Paralymni- sche spelen 1964 (Olympische Spelen voor lichamelijk gehandicapten) te Tokio heeft verricht en mede voor het vele goede werk van de Nederlandse invali- densportbond; zuilen de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschan- pen, drs, J. L. EL van de Laar en de staatssecretaris van volksgezondheid, dr. A J. H. Bartels, op vrijdag 11 december 1964 een ontvangst geven in het gebouw van het Ministerie van onderwijs, kun sten en wetenschappen. Voor deze ont vangst zijn de Nederlandse afvaardiging naar de tweede Paralympische spelen te Tokio en de besturen der betrokken sportorganisaties uitgenodigd. „n«-ID,PErfBURG De wedstrijden, die voor vandaag waren vastgesteld in de Zeeland van de KNVB, zijn in afgetosf m gesteldheid der terreinen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1