Vijf weken gevangenis voor dronken kelner Dief strooide met buit tijdens achtervolging Taart met 100 kaarsjes voor opa BartKooyman Schilder Herman Mees zaterdag overleden Mariner 4 kiest verkeerde ster Heel gezin onwel door kolendamp Bromfietser kwam door botsing op schirardak Man verzon Tram en drie auto's geraakt Geen televisie van Nederland-Engeland Lichtmast (35 in op spectaculaire wijze vervoerd Veel diefstallen tijdens weekeind Grote schade bij brand aan bonten woning Ver standig, maar nog niet genoeg Lege plaats in Rotterdam Frontale botsing Concertreis R.Ph.O. door W.-Buitsland Te grazen Geld voor meubelen PB ROTTERDAMMER pagina 3 MAANDAG 30 NOVEMBER 1964 ^azijfSe2e SChade bleek n0gal mee; Kauwg. ;om Zakkenrollers Sieraden Overhoop Grammofoonplaten (Vervolg van pag. 1) Mg!SSW«y BOTTERDAM Dc politierechter heeft vandaag de 32-jarige kelner G ,de M. veroordeeld tot vijf weken ge vangenisstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid met aftrek. Bo vendien werd de auto van d ekelner verbeurd verklaard De kelr.er gaf toe op 20 september dronken achter het stuur van zijn auto te hebben gezeten. Hij reed op de Nieuwe Binnenweg tegen lijn 14 en raakte daar na nog drie geparkeerde auto's. Deze werden alle min of meer ernstig bescha digd. Hp de zitting bleek dat verdachte al eerder voor het rijden onder invloed was veroordeeld. De officier van justitie had tegen De M. èen maand gevangenisstraf en twee en een half jaar ontzegging geëist Voor eenzelfde delict stond eveneens l vanmorgen de 24-jarige Zwijndrechtse j scheepsleverancier A. H. v. D. terecht. Hij reed op 27 september in zijn auto van Rotterdam naar Zwijndrecht, had ter gelegenheid van een feestje nogal wat bier gedronken en raakte aan het begin var. de rijksweg Rotterdam-Dordrecht frontaal een tegenligger. Op de zitting verklaarde verdachte dat hij door de lichten van de tegenligger verblind was. Hij gaf toe vrij veel te hebben gedron ken. Van de wagen van de jongeman bleef na de aanrijding een wrak over, „U mag van geluk spreken dat er bij die aanrijding geen doden gevallen zijn", zei de politierechter. De officier noemde de daad van Van D .een typisch wel vaartsdelict. Hij eiste een maand gevan genisstraf en anderhalf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De politierechter veroordeelde de verdachte conform deze tis, Verdachte s verdediger zei, dat de poli tie de moeder van F. gedwongen had een verklaring te tekenen, waarvan zij de ïnhouu niet wist. Deze verklaring zou later verscheurd zijn. .tegenstelling tot de bewering, dat F. m het geheel niet dronken zou zijn geweest stond de getuigenis van een arts Deze had F, onderzocht en vond de vittfn» w ,°"der iednvloed. Op de zitting bleek, dat F. met zijn auto tegen oe wagen van een vertegenwoordiger uit'Ahimr0nCleuan-t?t dat hier drie mensen zaak t» Zt Sehaald om in deze tnciiti buigen", zei de officier van justitie verontwaardigd. Hij eiste drie weken gevangenisstraf en een jaar ont zegging van ae rijbevoegdheid. vu?d het allemaal dik en dik bewe- de politierechter. Hij veroor deelde F. conform de eis. ROTTERDAM Het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest zal onder leiding van dirigent Franz Paul Decker in mei 1S65 een tournee maken langs enige Westduit- se steden. Concerten zullen worden gege ven in o.a. Keulen, Freiburg, Bad Codes- berg, Iserlohn, Viersen en Karlsruhe. Deze concertreis maakt het onmogelijk gehoor te_ geven aan de uitnodiging, eveneens m mei, op te treden in het New Cliff Theatre te South End. DEN HAAG. Met het oog op de ge ringe belangstelling die het Nederlandse voetbalpubliek toont voor de wedstrijd Ne derland-Engeland op 9 december, heeft het bestuur van de KNVB besloten geen toestemming te verlenen voor een televi sie-reportage. De voorverkoop voor deze KNVB loopt slecht. Maandagmorgen wa ren ruim 10.000 kaarten verkocht. ROTTERDAM Stapvoets en met veel hangen en wurgen heeft de Firma Stoof N.V. uit Breda vanmorgen een lichtmast van 35 meter door de nauwe straatjes van IJsselmonde getranspor teerd. Deze lichtmasten, waarvan er zestien gemaakt worden in de fabriek van Ver- olme in IJsselmonde, worden geplaatst op het zuidelijke verkeersplein bij de Van Bnenenoordbrug. Voorafgegaan door een motorrijder van de politie startte het transport vanmor gen om negen uur. De tocht langs de Benedenrijweg verliep zonder enige hin dernissen, maar op de hoek met de Koninginneweg kwamen de eerste strub belingen. Een boom en een lichtmast stonden m de weg. Dank zij de bestuur baarheid van het achterste stel wielen en de handigheid waarmee de chauffeur ,.e geheel wist te hanteren, was het echter een kwestie van minuten Op de noek Cornells van Rijstraat - Kerkedijk ontstond opnieuw enige ver traging omdat het tegemoetkomend ver keer weggewerkt moest worden. Maar Vir verliep het transport vrij vlot. Verbaadse huismoeders, die vanachter hun ramen een en ander gadesloegen zullen zich ongetwijfeld hebben afge vraagd wat dat nu toch wel allemaal te betekenen had. Deze lichtmast is de eerste van een reeks van zestien. Zij zullen de aanvoer- weg in' een zee van licht zetten. Op de mas., zelf wordt een bordes gemonteerd van o',2. ton met een doorsnede van negen meter. Het bordes heeft een hoog te van vijf. meter, zodat in tótaai het hele gevaart veertig meter hoog zal worden. Op het bordes zullen 24 booglampen gemonteerd worden. Hef Is de bedoeling dat voor de Kerst negen van deze lichtmasten zullen wor den geplaatst. De overige zullen begin 1965 worden aangebracht. Dit eerste exemplaar wordt vandaag jeinstlaleerd aan de rijksweg naar Dor- .■recht. Men hoont het gehele karwei te klaren voor de duisternis invalt maat van de gevel van een pand aan de Wuphaertsbocht gerukt. De inhoud kwam op de grond terecht De winkelier die het glasgerinkel hoorde en de dne knapen hard zag weglopen, waarschuwde de politie. Met een radiowagen van de politie heelt men in dc omgeving een onderzoek inge steld, dat echter geen resultaten oplever- de. De derde dronken automobilist, die vanochtend terecht stond, ontkende méér dan een ^las bier te hebben gedronken. De 21-jartge jongeman, W. F. F., verte genwoordiger van beroep, beweerde dat de politie tegen hem gezegd zou hebben hwe zullen je wel eens te grazen ne men (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor twintigduizend iPucen js zondagmiddag schade door brand toegebracht aan een houten wo- hmg aan de Capelseweg. De bewoner- «genaar, de 61-jarige aannemer H. v. d. h.u't Oud-Beijerland, heeft nogal moeilijkheden gehad, toen hij, nadat hij J'bs thuisgekomen en de brand had ont dekt, de brandweer in Rotterdam wilde Waarschuwen. Hoewel hij op Rotterdams grondgebied woont is zijn telefoon aan gespten op het Capelse net. Uiteindelijk heeft een surveillancewa gen van de politie, die op de rijksweg reed via weer een andere surveillance wagen de brandweer gewaarschuwd. De Capelse brandweer was inmiddels uitge rukt en met drie nevelstralen de blussing begonnen. Later heeft de Rotterdamse brandweer met een nevelstraal een eind aan de Brand gemaakt. Toen waren een douche, oe keuken, de gang en een gedeelte van ae kamer uitgebrand. De politie heeft iemand die bij de blussing door glas scherven licht was gewond, verbonden. De oorzaak is onbekend. Uitgerukt waren de K 4, bluseenheid *13. de A 10 en bluseenheid 121. De leming had brandmeester W- v. d. Veer. ROTTERDAM. De dader van een die/stal in de Kortegenestraat bij de heer v. d, W. heeft zaterdagnacht be nauwde ogenblikken doorgemaakt. Zo benauwd dat hij een gedeelte van zijn buit, die nit sieraden bestond ter waarde van 3500, op de hoek van de Stavenissestraat en de Weineldinge- straat achter heeft gelaten. Zij werden daar door een voorbijgangster gevon den. Oorzaak van dc panische vlucht was een achtervolging door de politie, die lucht van de inbraak had gekregen. Toen de politie bij het bewuste pand arriveerde zagen zij nog juist een man nit het keukenraam aan de achterzijde van het pand klauteren. Onmiddellijk werd de achtervolging tngezeet. De politie raakte, echter het j spoor bijster. De inmiddels ter assis- j ientie geroepen radiowagens hebben nog geruime tijd de omgeving afge zocht, echter zonder resultaat. Wel kon de poiitie een bromfiets, die vermoedelijk van de daedr was, inbeslag nemen. Dat men als scheepseigenaar ook wel blj kas kan zijn '°lcek zater dagavond m een warenhuis in Rotterdam. controleur betrapte op heterdaad de 68-jarige scheepseigenaar Y. A. uit «oorwegen, die in Rotterdam logeert, bij het stelen van enkele artikelen ter waar de van ƒ25. Hij werd door de recherche van het Hoofdbureau aangehouden. Drie jongelui die kennelijk veel van kauwgom hielden hebben in de nacht van zaterdag op zondag een kauwgomauto- ROTTERDAM „Dat was heel ver- standig ayn U zei de politierechter mr. A. Heynsius vandaag tegen de 45-jarige disponent voor de Rijnvaart, L. v. E. die na afloop van een relatiefeestje waar bij nogal wat drank gebruikt was, zijn auto had laten staan en op de fiets naar huis was gereden. HeLemaal onopgemerkt was de fiets tocht toch niet verlopen. In de Diergaar detunnel slingerde Van E. zó hevig dat «en agent hem van zijn fiets liet stappen. Op ae zitting gaf verdachte grif toe te veel te hebben gedronken. Hij werd door de politierechter, conform de eis van de officier veroordeeld tot betaling van een boete van j 40. Dee zakkenrollers zijn actief en de eer- fite slachtoffers zijn dan ook al Weer ge vallen. Zaterdagmiddag was het de der tigjarige mevrouw T. j. E.-v.d. H. uit de Schepenstraat die tijdens het winke- ?ni m een ®roo': magazijn in de binnen stad, merkte dat haar portemonnee met ƒ50 uit haar mantelzak was verdwenen. Op soortgelijke wijze werd ook de por temonnee van de vijftienjarige assistent verpleegster C. v. S. uit de Uiverstraat, gestolen. Dit gebeurde eveneens in het centrum van de stad tijdens* het winkelen w een der warenhuizen. Haar werd ƒ70 afnandig gemaakt. Het was zaterdag overigens wel de dag dat de inbrekers hun geluk beproefden. In de Burgemeester Lefèvre de Mcntig- nylaan is *s avonds ook ingebroken. Alle kasten en laden werden doorzocht en de Inhoud werd over de vloer verspreid. Wat er precies vermist werd kon nog niet direct worden vastgesteld, omdat het vertrek in een chaotische toestand ver keerde. Wel staat vast dat enige gouden- sieraden, ter waarde van. 3000 en wat geld meegenomen zijn. In een carrosseriefabriek aan de Cein tuurbaan is eveneens zaterdagavond in gebroken. Ook hier zorgden de daders voor een chatosiche toestand. In het kan toor waren laden en kasten overhoop gehaald. Vermissingen konden echter nog niet worden vastgesteld. Een liefhebber van muziek' heeft ken nelijk in deze Sinterklaasdagen gedacht zijn siag te kunnen slaan. Het was de 39-jarige verkoper F. J. v. L. uit Rot terdam, die door een verkoopster in een warenhuis betrapt werd bij het stelen van grammofoonplaten. Bij controle bleek hij er negentien ter waarde van ongeveer ƒ330 Ingepikt te hebben. Hij bekende vorige week ook en kele platen in hetzelfde magazijn gesto len te hebben. (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Met het beste humeur van de wereld en vrolijk babbelend zo heeft opa Bart Kooyman in het gemeentelijk tehuis voor ouden van dagen aan de Oostervantstraat zaterdag zijn honderdste verjaardag gevierd. Hoogte punt pan die verjaardag was het bezoek van burgemeester en mevrouw Van Watsum. Onvermoeibaar vertelde opa Kooyman van zijn belevenissen in Nederland en tn Amerika en van zijn talrijke reizen, die hij als bakker op de grote vaart heeft meegemaakt. Terwijl hij nog eetis behaaglijk aan een dikke sigaar trok, keuvelde hij honderd uit over vroeger. Tijdens dat gesprek met het burgemeestersechtpaar zorgde de kok van het tehuis voor nog een verrassing. Hij droeg een grote taart met honderd brandende kaarsjes binnen. Opa schudde zijn hoojd van verbazing en vond het allemaal heel mooi. Ondertussen kwamen de cadeaus maar binnen. Bloemen, fruitmanden en sigarenwant Bart Kooyman is een genieter van een goede sigaar. Van de verzekeringsmaatschappij „De onderlinge s-Gravenhagewas er ook een kistje bij met de mededelingdat de heer Kooyman voortaan geen premie zneer behoefde te betalen. Hij had zich zo kranig geweerd, vond men. Was het dus 's morgens tijdens het bezoek van burgemeester en mevrouw Van V/alsum al een feest van jewelste, 's middags werd ter ere van opa Kooymans verjaardag nog een receptie gehouden waar velen de krasse man de hand kwamen drukken. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM Ten huize van ver wanten in Zuidlarcn is zaterdag dc Rotterdamse kunstschilder Herman Mees op 84-jarige leeftijd overleden. Al stond zijn woning aan de Mathe- nesserlaan waar hij zovele jaren zichzelf wist te blijven reeds geruime tijd leeg, toch zal dit ver scheiden menigeen als onverwacht schokken. Herman Mees heeft in zijn lange en vruchtbare leven vele, zeer vele prominenten en eenvoudi- gen mogen schilderen en zij allen stonden hem bijzonder na, want zij waren voor hem niet object, doch mensen van wie bij leerde houden. Herman Mees werd 19 september 1880 te Veendam geboren. Na zijn eerste stu dietijd, o.a. aan de Rotterdamse Acade- mie, vestigde hij zich in 1910 voorgoed in de Maasstad toen hij tot leraar aan deze academie werd. benoemd. Tot 1943 heeft Mees in deze functie zeer veel bijgedragen aan de vorming van talrijke schilders. De leermeesters aan wie Mees het .meest te danken had. waren Van Maasdijk en Van Konijnenburg. In een verder afliggend verleden vond hij zich grote voorbeelden bij Rembrandt en vooral bij Frans Hals en Van der Helst. Het artistieke leven van Herman Mees is verre van onbewogen geweest. Naast zijn vele lessen waren het de buiten landers reizen, het bestuderen van het De lancering van de 260 kilogram we gende Mariner geschiedde door middel van een uit twee trappen bestaande Atlas- Agena-raket. Het ruimtevaartuig bereikte ha vijftig minuten een „parkeerbaan" op 115 mijl hoogte, van waaruit, na 32 Minuten met een snelheid van 24.586 mijl Per uur, de 325 miljoen mijl lange reis Jaar Mars begon, Het is de bedoeling dat öe Mariner 4 Mars omstreeks 15 juli 1965 bereikt. Hij moet dan 22 foto's van deze planeet nemen en deze naar de aar de doorzenden. Na 25 minuten om Mars hebben gedraaid, zo hebben de ge leerden uitgerekend, moet het ruimte vaartuig een baan om de zon gaan be schrijven. Zaterdagavond om negen uur was het ruimteschip 85.932 km v n de aarde ver wijderd. De Mariner wordt rechtstreeks door de zon van energie voorzien. De daartoe bestemde panelen hebben zich volgens plan ontvouwd. Sedert zondagochtend echter 07.59 Ned. tijd zou het ruimtevaartuig zijn positie niet meer ten opzichte van de aarde moeten bepalen, mcar ten opzichte van de ster Canope. Deze verandering moet teweeg zijn gebracht door een automati sche klok. In deze situatie is echter later een verandering gekomen. werk der zeventiende-eeuwers en van tijdgenoten, zijn activiteit in de ge meentelijke aankoopcommissie en niet te vergeten de talrijke portretopdrach ten, die hem bezighielden. Al was Herman Mees een bescheiden mens, die zich (ogenschijnlijk) afzijdig hield, buiten het leven stond hij zeker niet. Integendeel, er zullen weinig schilders zijn die zo getrouw en met zoveel begrijpen de medemens hebben uitgebeeld zoals Herman Mees dit in een lange reeks van jaren ten aanzien van personen „uit alle geledingen van de maatschappij heeft gedaan. Met een meer en meer naar het licht nei gend palet heeft deze begaafde kunste naar een oeuvre geschapen dat een betrouwbare visie geeft op het mens beeld m meer dan de helft van onze eeuw. Hoe Herman Mees tot in de hoogste kringen stond aangeschreven als kun stenaar en als mens, is rapperend af te ui4 het feit dat wijlen Koningin Wilhelmma en zij stelde op deze punten wel zeer hoge eisen in 1937 maar liefst acht maal voor hem wilde poseren. Herman Mees zal woensdag 2 december in Zuidlaren ten grave worden gedra- (Van onze Delftse redactie) delft Vanochtend heeft de ge meentepolitie de 35-jarige vertegen woordiger H. R. uit Voorburg uit het Gasthuis gehaald en naar het bureau over gebracht. De man verbleef daar sinds donderdag, maar blijkt te hebben gesimuleerd. Hij krijgt een proces-ver baal voor het doen van valse aangifte. Hij beweerde op de Rotterdamseweg te zijn aangevallen door een lifter, die het op ijn gezld voorien hazd. De vork blijkt echter anders In de steel te ritten.' De man had zijn verloofde verteld. 5500 gvulden te kunnen lenen, zodat zij ein-' delijk meubels konden kopen en trou wen. Van een lening was echter geen sprake en hij durfde zonder geld zijn verloofde niet onder ogen te komen. Op weg naar huis verzon hij het verhaal over de beroving. Toen hij in het Gast huis verhoord werd, kwam hij met een vechtpartij op de proopen, maar de na-' men van zijn twee (hem toekende) -be lagers wilde hij niet noemen. De politie had de zaak direct al met een korreltje zout genomen, omdat de kleding va den man geen sporen van een vechtpartij vertoonde. Een speurhond kon evenmin iets vinden. Tenslotte viel de man doexr ae mand en biechtte alles op. ROTTERDAM De 39-jarige kraan machinist E. Maan, zijn 39-jarige vrouw en twaalfjarige zoon Robert zijn zater dagavond in hun woning aan de Angels- lo bijna door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. Voordat hij het be wustzijn verloor, was het de man nog net gelukt de woningdeur te openen. Op de galerij zakie hij in elkaar. Het hele gezin is naar het Zuiderzie kenhuis overgebracht. De brandweer stelde een onderzoek in en constateerde, dat de nieuwe haard een gebrek had en in ernstige mate kolendamp verspreidde. gen. Kunstlievend Rotterdam zal ze ker vertegenwoordigd zijn als daar af- scheia wordt genomen van een hoog staand kunstenaar, in wiens leven da dankbaarheid overheerste. moest op de Haakwejr in Hoek van Hniinvw? u Honsclersdiik daarbij frontaal in botstag mei die*f* HU kwam De jongen schoof over de motorkan van de auto i-i» ?e,. and®re Rant naderde, van een naast de weg staande schuur terecht Met vrii ernsiJ1 e" kwaraJ.°P het dak naar bet ziekenhuis Zuldwal in Den Haag vervolrrt verwondingen is h« zwa^ir beschadigd. s vervoerd. Auto en brommer werden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1