Animo sportkeuring is groeiend Omvangrijke taak GG-GD bij sociale geneeskunde Dienst brengt over 1963 verslag uit c nom Sint was bij kinderen in drie zalen te gast Noad-team tegen Du Buy, Van Zoelen en Stoop Wonderlijke figuren voor Kantongerecht... Gezond verstand vaak ver weg,.. ODI werkt met letters om kransen te verkopen EEN KIJKER VERMEULEN H Boze voetganger mishandelde automobilist Duitse zeeman vrijgelaten Arbeider kreeg brandwonden Glazenwassers vielen Tivee tegelijk in Irene Verlovingsringen festival 1975" "eovan ïeriand Paradijsvogel gestorven Hard rijden en liegen beboet Jenever maakt straat glad Met fiets ten val Inbraak in school Zonder rijbewijs voor tweede maal: hoge boete Jongens van lijn Oud-internationals komen Volgende week asfaltdek op Coolsingel Grebbedijk vaart circus naar Vera Cruz Meer bouwers zijn nodig Moerdijk nog in Waalhaven Burgerlijke stand Ook beperkingen voor huur van dure woningen Noodlottige Map SINTERKLAAS LIEDJES BIJ DE METRO BOUWPUT r W - geschenk van Koningin - Ongelukkige val van. meisje in zwembad Onwel en overleden ha een mnfloryn Jeugd en Evangelie is zeer actief Vrachtwagen kraakte bestelauto „Part-time"-afdeling: zelfstandige school ROTTERDAMMER pagina 5 DONDERAG 3 DECEMBER 1964 EDEN TEN DAGE bestaat er een specifiek sociale genees kunde, die het geheel omvat van ziekte, gezondheid en gezondheids zorg met de tussenmenselijke ver houdingen in de samenleving. Ze is afgestemd op het moderne so ciologische denken en heeft der halve betrekking op de samenle ving van mensen in de meest uit eenlopende groepsverbanden, zoals het gezin, de buurt, de schooi, het bedrijf e.d. In dit kader moeten we ook de omvangrijke taak zisn van de tegenwoordige gemeente lijke geneeskundige- en gezond heidsdiensten. Meer sterfte (Van een onzer verslaggevers) Keuringen Bij Dankers Coolsingel alle gezellige SintNicoIaas-lied- jes op degrammofoonplaat. Natuurlijk, èlie, want Dan kers heeft in elk genre de grootste collectieklassieke en religieuze muziek, chan sons en liederen, tophits en altijd groenen (evergreens) cabaret en toneel op de plaat, folkloristische mu ziek... Om welke plaat het ook gaat: Dankers Cool singel. Kijk in onze nieuwe afdeling (10 jaw vóór op d» tijd) naar onze laatste aanwinst model „Brigitte". Een topper I SURPRISES DILEMMA VLAARDINGEN - Tel. 2075 MIERENNEST? GEBORGENHEID Fraaie gift In het verslag va« de gemeentelijke ftneeskundlge en gezondheidsdienst v*n Schiedam over 1963 staat, dat aan deze £enst door het Burean Huisvesting voor verandering van woonruimte op raedi- ,che indicatie advies werd gevraagd, «aarhij men in 384 (vorig ja*, 520) rentten advies uitbracht. Als hoogste aantal werden vermeid hart- en vaatziek ten 80. reumatisch® en statische afwijkin gen van het bewegingsapparaat 72 en longziekten GX gevallen. Aan de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Zaken bracht de GG en GD 254 maal advies uit over plaatsing in rusthui- ten. diverse andere tehuizen en inrich tingen. Voor het ver-voer van zieken werden J922 (v.j. 28441 transporten uitgevoerd. meentelijke personeelsleden binnen. Men verrichtte 1219 (v.j. 1299) controles aan huis. Op het spreekuur bedroeg het aan tal co-t-oles 2907 (v.j. 2518). WAT ZAL HIJ OPKIJKEN ALS GEEFT MET SINTEHKL AAS OPTICIEN' HOOGSTAAT 1SO* TE130OT BOTTERDAM. Een woedende ver tegenwoordiger, de 24-jarige C. H F, vaa de Isaac Hnberistraat, heeft woens dagavond een 48-jwrëg» automobilist, de machine-bankwerker H. A. Letterman uit de lioogvlletstrtat, so'n harde klap hi zijn gezicht gegeven, dat de zaan enkele tanden brak. De automobilist verleende op de hoek van de Leeuwenstraat en de Wes te wa genstraat voorrang-aan een paar overste kende voetgangers, trok daarna op en zag plotseling nog een voetganger voor zijn wagen springen. Hij remde onmiddellijk. De voetganger opende het linkerportier van de auto en gaf L, een klap in zijn gezicht L stapte daarna uit zijn wagen en kreeg nog meer klappen. Personeel van een juist passerende surveillance wagen kwam tussenbeide en nam de ver tegenwoordiger mee naar het bureau. ROTTERDAM De rechtbank beeft vanmorgen de negentienjarige Duitse teeman B. S., die op 31 mei op de Charloise Kerksingel de 23-jsrige zeeman C. L. eta kaakslag gaf tengevolge waar van de laatste ruggelings op straat viel en korte tijd daarna overleed aan de gevolgen van schedel- en hersenletsel. Veroordeeld tot twee maanden gevange nisstraf met aftrek van twee maanden voorarrest. Dit betekent, dat S. vandaag ep vrije voeten Is gesteld. De zeeman was na de noodlottige klap in mei weer aan boord van zijn schip gegaan. De politie haalde hem in Rouaan van boord. In september werd S. naar Rotterdam overgebracht Veertien dagen geleden eiste de officier van justitie een jaar gevangenisstraf met aftrek. ROTTERDAM Tijdens werkzaamhe den bij Wilton-Fijenoord te Schiedam heeft woensdagmV.dag de 63-jarige ketel bikker P. Lucus uit de Oostervantstraat een onbekende vloeistof over zijn kleding gekregen. Hij voélde na enige tijd pijn, ging naar huis en waarschuwde de huis arts. Deze was niet thuis. Daarom werd de G.G. en G.D. gewaarschuwd. Een on derzoek wees uit dat L. vrij ernstige brandwonden aan borsten rechterschou der had opgelopen. De huisarts heeft L. verder behandeld. ROTTERDAM. Vermoedelijk door dat de leuning van de steiger brak zijn woensdagmorgen twe glazenwassers, de 21-jarige A. Bakker van de Iependaal en de 24-jarige A. Visser van het Slotboom- Plein. die bezig waren met het zemen Jan ramen aan de gevel van de Lange- norstflat, van een hoogte van binnen drie tneter op straat gevallen. De heer Visser kreeg een hersenschudding, de heer Bak ker een pijnlijke rechterelleboog. Beide glazenwassers zijn naar het Dijkzigtzie- kenhuis gebracht. Maandagmiddag is de 63-jarige brom fietsbestuurder A. Stokhof op de Bos en Lommerweg te Amsterdam ernstig ge wond geraakt tengevolge van een aanrij ding tussen hem en een bestelauto. Met een schedelbasisfractuur werd hij over gebracht naar het Wilhelminagasthuts, Waar hij gisternacht overleed. Vervoerd werden bovendien 3235 (v.j. 31«) patiënten. De GG en GD rukte 996 (v.j. 990) maal uit en verleende aan 1026 patiënten (v.j. 1023) hulp, waarvan 826 gevallen op de openbare -weg, 131 geval- len fabrieken en bedrijven en 81 gevallen in openbare gebouwen. De GG en GD keurde gedurende het verslagjaar voor de gemeentelijke bedrij ven of diensten 252 (v.j. 314) kandidaten. Afgekeurd werden 33 personen of 13.1 uct., tijdelijk goedgekeurd 28 personen of 11.1 pet De GG en GD keurde voor de gemeen te politie 39 taxichauffeurs. Dit in "ver band met het afgeven van rijvergunnin gen. Voor particuliere instellingen keur de men 130 personen. De medische sportkeuring wordt regel matig ia het GG en GD-gehonw gehou den. Ze mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Vier artsen hebben in 1363 de keuringen op 144 ■vonden verricht. Ze keurden 1377 per sonen goed, keurden één persoon defini tief en 3 personen voorlopig af. Vooral het aantal keuringen bij jongens van ongeveer 12 jaar en dames en heren boven at 35 jaar is toegenomen, terwijl dit aantal bij personen van 19 tot 35 jaar een daling vertoonde. De helft van het aantal gebeurden beoefent de voetbal- sport Gedurende het verslagjaar kwamen 1509 (vj. 1416) ziekmeldingen van ge- Er werden in 1963 675 huwelijken ge sloten, tien minder dan in 1962. Het aantal levend geborenen bedroeg in 1963 1594, in 1962 1597. Opmerkelijk was de toename van het aantal sterfgevallen in 1963 van kinderen beneden het jaar, nJ. 35 of 22 pet per duizend levend geboren kinderen, terwijl dit in 1962 23 kinderen of 14,4 pet. was. Ook het aantal sterfge vallen van alie leeftijden vertoonde een lichte stijging, in 1963 n.l. 8,2 pet. en in 1962 73 pet. per duizend der bevolking. (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM Sint Nicoiaas en Zwarte Piet waren woensdagmiddag in drie zalen de gast van de Schiedanae kinderen. In het gebouw Irene waren er zelfs twee Sinterklazen tegelijk. Ten ein de in de kinderzieltjes geen verwarring te scheppen, werden ze strikt- afzonder lijk in de kleine voorzaal en In de grote achterzaal binnengeloodst. Doch hét is niet zo ver gekomen, dat de twee Goedheiligmar.nen uit lage con currentiezucht elkaar te lijf gingen. Dit komt in onze moderne welvaartsstaat ge lukkig niet meer voor. Vroeger waren hevige knokpartijen tussen de Sinterkla zen als het ware schering en inslag. Trouwens in sommige gemeenten hebben verordeningen tegen het optreden van pseudo-Sinterklazen, wier talrijke aan wezigheid bijv. in de rond de Sinter' klaasviering gecomponeerde film. „Mak kers staat uw wild geraas", een vrolij ke noot vormt. In de grote zaal van het gebour Irene zaten de kinderen van de laden van de personeelsvereniging van Vegla in ge spannen verwachting de komst van de Sint te verbeiden. De voorzitter, de heer J. de Pater verwelkomde de per soneelschef, de heer A. van Eijk. Een vlot kindereabaret hield de kinderen bezig tot de komst van Sint-Nlcolaas en zijn knecht. In de pauze kregen de kinderen chocolademelk en versnape ringen. waarna de Sint hen ook nog een geschenk mee naar huis gaf. In de voorzaal van Irene recipieerde heel stijvol de Sint voor een tachtigtal kinderen van de personeelsvereniging van Bakkerij Vlug. De kinderen van de- leden van de personeelsvereniging van het Schie damse politiekorps genoten in het ge bouw Arcade van een spannende fil getiteld De Strandvonders. Ook hier UJNBAANS0 was het hoogtepunt van de middag de komst van de Sint met liefst twee Zwarte Pieten. De kinderen werden getracteerd en kregen een geschenk mee naar huis. Het muziekgezelschap d'Opthnisten speelde Sint-Nocolaas wijsjes. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Blijdorp heeft een kostbaar dier verloren. De gele paradijs vogel, die de Koningin In het begin van 1952 aan de diergaarde ten geschenke gaf, is gestorven. Naar schatting is hij een achttien jaar geworden en hij heeft dus een voor een paradijsvogel hoge leeftijd bereikt, want de maximale leef tijd van dit soort ligt, naar deskundigen aannemen, op twintig jaar. Het dier kwam in vol prachtkleed in Blijdorp aan en moet op dat ogenblik vijf jaar zijn geweest Immers, paradijs vogels verwisselen het jeugdkleed ge lijk aan dat van de vrouwelijke vogels eerst na vijf jaar voor het bekende prachtkleed met de schitterende pluimen aan de flanken. Juist om die pluimen, die dooï de hoedenindustrie zeer zijn gezocht, is er van oudsher jacht op paradijsvogels gemaakt. In de eerste helft van deze eeuw gingen ze tot de be schermde vogels behoren en namen de jachtpartijen enigszins af. De gele paradijsvogel van Blijdorp was wijd en zijd bekend. Zijn (kleurig) beeld verscheen enkele jaren geleden op een affiche van de diergaarde en deze affiche trok. tot zelfs in het buitenland, grote aandacht. ROTTERDAM In het sportfondsen- bad aan de Gooilandsingel kwam woens dag de twaalfjarige Nelly 1 Hart van de Axelse'tcreek tijdens het zwemmen op ongelukkige wijze met een klasgenootje In aanraking. Met een hersenschudding is zij naar het Zuiderziekenhuis gebracht. ROTTERDAM. In een café aan de Paul Krugerstraat is woensdagmorgen de 57-jarige koopman H. van der Schans uit de Kerkstraat te Sprang Capelle onwel geworden. Hij zakte in elkaar. Onmiddellijk werd hij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden. NV. OtSTkLEERDERU M. KRKZWASER ta SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Of Sint Nicoiaas in het spel was, weten we niet, maar de be klaagdenbanken waren op deze woensdag buitengewoon schaars bezet Geen was lijst van verkeersdelicten ten aanzien van het overtreden van de maximumsnelheid. Kenmerkend voor de weinig sportieve mentaliteit van vele jeugdige verdachten is het dikwijls met opzet opgeven van een verkeerde geslachtsnaam en straat. .Misselijk", zei de kantonrechter het te genover een van de twee verdachten, die zowel een verkeerde naam als een mislei dend huisadres had opgegeven, terwijl een andere knaap „slechts" een verkeer de naam tegen de agent had gezegd. Ze kregen allebei behalve hun boete Voor het te hard rijden, ook nog een geldboete van ƒ30 of 12 dagen voor hun leugen van de officier van justitie, die het sportiever had gevonden- als ze eer lijk voor hun fout waren uitgekomen. Dit vond de kantonrechter trouwens ook, zodat hij beide knapen, die niets met elkander te maken hadden en dan ook afzonderlijk voor het hekje verschenen, veroordeelde conform de eis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Jeugd en Evangelie vergaderde woensdagavond in het ge bouw Sursum Corda met als gast de hervormde predikant ds. Le Coq. Bijbel studie en een geanimeerde discussie vor men wel de hoofdschotel op de hijeen- komsten van Jeugd en Evangelie, die worden bezocht door jongeren van 18 tot 30 jaar. Jeugd en Evangelie is eigenlijk reeds gedurende de Tweede Wereldoorlog op gericht. Vooral de studenten hadden een groot aandeel in haar arbeid. Tot voor ongeveer een jaar geleden werkte men over het algemeen onder buiten-kerkelij- ken. Maar nadien verschoof een gedeelte van de arbeid van Jeugd en Evangelie tevens naar het vlak van interkerkelijke contacten. Vooral gereformeerden en hervormden vinden hier elkaar, doch ook andere gezindten. Men werkt thans nauw samen met de Oecumenische Jongeren, zodat op 15 de cember voor de tweede maal een inter kerkelijke Oecumenische Kerstzang in de Grote Kerk zal worden gehouden, waar aan Jeugd en Evangelie ook baar mede werking zal verlenen. In landelijk ver band houden deze jongeren van J en E ook week-eind-bijeenkomsten, waar men de vraagstukken van deze tijd tegen de achtergrond van het Evangelie onder de loep neemt. SCHIEDAM De vierwielige vracht auto, bestuurd door R. B., verloor woens dagmorgen bij een inrit aan de Celsius- straat een kist met flessen die in scher ven vielen. De bestuurder verwijderde netjes de scherven, maar de inhoud van de flessen, dure Schiedamse jenever, maakte de glazuren klinkers glad en vet tig, zodat toen 's middags een andere vrachtauto, bestuurd door A. W. de* in rit inreed, deze door gladheid slipte en daardoor tegen een zich ter plaatse bevin dend hek aanreed, dat eveneens de auto zelf beschadigd werd. SCHIEDAM De wielrijdster mevr. J- P. de B. had aan de Buitenhavenweg een tas aan haar stuur hangen die op een dusdanige wijze tegen haar been terecht kwam dat zij viel, waarbij ze haar rech ter elleboog kneusde De GG en G.D. behandelde haar ter plaatse, waarna zij haar weg kon vervolgen. SCHIEDAM Het hoofd van de Thor- beckeschool aan de Dr. Kuijperlaan deed woensdag bij de politie aangifte dat dinsdagnacht onbevoegden zich toegang tot de school hadden verschaft, waarna Zij, alle klasselokalen hadden doorzocht en tenslotte in de kleuterschool de spaar gelden ter waarde van ƒ20 hadden ont vreemd. ROTTERDAM Op de kruising West- Zeedijk-Scheepstimmermanlaan - wester singel is woensdagmorgen een bestelauto, bestuurd door de 55-jarige kantoorbe diende C. J. Lourentse van de Nieuwe Binnenweg, tegen het rechteraehterwiel van de aanhangwagen van een vrachtwa gen gereden. De kantoorbediende werd uit zijn auto geslingerd en kreeg een pijnlijk linkeroor en een gekneusd linker scheenbeen. Hij werd naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht en kon, na behan deld te zijn, weer naar huis. De bestel auto werd zwaar beschadigd en moest door een takelwagen worden wegge sleept. De vrachtauto liep slechts lichte schade op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sommige mensen zijn hardleers. Ook deze verdachte R. van W. uit Schiedam had een dikke schedel. Hij was aangehouden in de B.K.-laan, omdat hij te hard reed, waarbij tevens was gebleken, dat de man geen rijbewijs had. De officier van justitie noemde het dan ook. een opzettelijke overtreding van de wet, die ernstig gestraft moest worden. Hij eiste dan ook 30 boete of zes dagen voor het te hard rijden en 150 of tien dagen voor het feit, dat de verdachte voor de tweede maal een proces-verbaal had gekregen voor het rijden zonder rijbewjiS. Een volgende maal zou hij er niet zonder gevangenisstraf afkomen, nu ge bleken was, dat alleen een geldboete niet hielp. Derhalve hoorde verdachte boven dien nog eisen drie dagen hechtenis met een proeftijd van twee jaar. SCHIEDAM De politie verwijderde woensdag twee 9-jarige jongens van de spoorlijn bij de 's-Gravenlandseweg die daar aan het spelen waren. TJj7EET je waar bij het St.-Nicolaasfeest alles om draait? vroeg mijn \riend Van Tutteren me gisteravond. "We woelden de rommelzolder van on? brein tot het laatste plekje om, doch er kwam niets te voorschijn, waarmee hij genoegen nam. Wc gaven het ten slotte op en hjj antwoordde rap van tong: Surprises, verrassingen. Dit is het grote feest der verrassingen, zoals het gehele leven er een is. Wees eens eerljjk, is alles in je leven niet anders uitgekomen, dan je verwacht had? Volgens een prognose van onze stadesociograaf moesten we thans 93000 inwoners hebben, het zjjn er precies 81.910. Ik geloof niet aan de voorspelbare toekomst, aldus mijn vriend met nadruk. TY-VT is het komisoh-trajdsche hy om menjan. moeien plannen maken voor de toekomst «n dan komen de ver» ramingen, die ze weer omverwerpen. Het blyft h'-t prote dilemma in ons klein individueel bestaan en in de gehele ge- (Van een medewerker) SCHIEDAM Voorzitter H. Marijnen van de Schiedamse tafeltennisclub NOAD had het plan om in Schiedam een wed strijd te organiseren tussen het eerste teamvan zijn vereniging en de oud- internationals. Hij besprak dit voorstel met zijn medebestuursleden en toog aan het werk. Als uiteindelijk resultaat is het us werkelijkheid geworden, dat NOAD en uiteindelijk heel tafeltennissend Schiedam de oude glorie die Jarenlang tot de onverslaanbare top van het Neder landse tafeltennis heeft behoord, in zijn midden krijgt- Op 2 januari om 15 uur begint deze wedstrijd. NOAD, bestaande uit Henk Aben Henk Eikmans en Freek Suttorp tegen de oud- in tertjnionals Cor du Buy, Will van Zooien en W im Stoop. De toegang tot de Beurs voor het bezoeken var. de wedstrijd Is gratis. Hiermee doopt NOAD weer een steentje bij te dragen tot de propaganda voor de tafeltemnssport in Schiedam Daarnaast bestaat echter de mogelijkheid om na afloop van de wedstrijd elkaar nieuwjaar te wensen NOAD vtl deze wedstrijd jaarhiks organi seren. Het hoofdbestuur zal vertegenwoor digd zijn en men verwacht uit den lande veel belangstelling van afdelingsbestuurders. Al met al schijnt voorzitter Marijnen met zijn plan midden in de roos gemikt te hebben. Van alle zijden krijgt hij tenminste spontane reacties. Een en ander brengt met zich mede dat het NOAD-bestuur zijn han den meer dan vol heeft om alles goed te doen verlopen. Men rekent op 300 bezoekers althans dat schat men maar. maar het bestuur heeft er geen flauw idee van hoe veel toeschouwers er zullen komen Men ia heiig cfti le onderzoeken de stoel zn zo neer te zetten dat ieder de wedstrijden goed kon volgen. Men denkt aan trapsgewij ze plaatsing van stoelen. ROTTERDAM De winkeliers en za kenlieden, dSe gevestigd zijn aan ibet noordelijk gedeelte van <he Coolsingel, tussen Meent en Hofplein, krijgen van Sinterklaas een heel fraai en waarschijn lijk bijzonder welkom geschenk: een aantal v-rachtrwfegenladingen. asfalt! Want het is de bedoeling diat er volgende week zal worden begonnen met het asfalteren van dit gedeelte van de Coolsingel, dat nu eindelijk, na jaren lang te hebben open gelegen voor de metro-tunnel, zijn definitieve profiel zal krijgen. Een aantel gemeentelijke diensten houdt er rekening mee, d«2 dit werk reeds maandag kan aanvangen. Maar dat 'hangt vaa heel wat factoren af. De weersomstandigheden moeten gunstig zijn en het v% bovendien nog helemaal met zeker, of de afdeling bestratingen van de dienst van gemeentewerken, die deze asfaltering moet uitvoeren, maan dag met de voorbereidingen gereed is. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Op 5 december neemt de Grebbedyk van de Holland- Amerika Lijn in Antwerpen een merk waardig gezelschap aan boord: zes tijgers, twee olifanten, vijf cireuspaar- den, vier Shetland pony's, een zebra en een kangeroe, die het schip naar Vera Cruz 2al brengen, waar het op 20 decem ber wordt venvacht. Deze menagerie wordt gedurende de overtocht gevoederd met 2500 kilo hooi. 1.000 kilo paardevoer. een enorme hoeveelheid wortelen (voor de kangeroe) en honderd koeiekoppen (voor de tijgers), die in de koelruimte worden vers gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wonderlijke figuren verschijnen dikwijls voor het hek je in de fraaie Rococo-zaal van het Kantongerecht, waarbij de objectieve toeschouwer zich afvraagt, waarom ze zich eigenlijk al die narigheid op de haJs halen. Het gezond verstand blijkt meestal ver te zoeken. In hun armetie rig verweer zit gewoonlijk zo weinig logische argumentatie, dat men hen wel zou willen toeschreeuwen: Hou toch liever je mond met de draaierij. Eerbied moet je dan wel hebben, voor de kantonrechter en de officier van justitie, die dat allemaal met stoïcijn se kalmte aanhoren. Op het bekende gele plaatje van de bromfiets van de jeugdige Rotterdam mer R. H. van V, stond met zwarte letters SexciÜnder Rotterdam. De knaap moest zich, woensdag op de zit ting van het kantongerecht verant woorden, dat hij op 26 juli jl. in de Van Leijden Caelstraat te Vlaardingen met een snelheid van 55 kilometer pel uur had gereden. Niets meer, maar ook niets minder, zoals de kantonrechter zei. Hij was een van die kwajongens, die graag met hun bromfiets een oorverdo vend geknetter maken. Om dit te be reiken 4 had hij aan de uitlaat zitten morrelen en er zoveel aan verandtrd, dat het geluid niet voldoende kon wor den gedempt. Zijn stuurinrichting deugde ook niet. Dit zogenaamde Telsiarstuur kon zowel naar voren als naar achteren worden gedraaid. Geen wonder dat de kanton rechter zich afvroeg: Wat bezielt dit heerschap? Ben je gewoon om voor clown te spelen? De verdachte fel, dat hij niet wist, dat dit niet mocht, terwijl hij die 55 kilometer ernstig betwijfelde. HU mompeide iets over inhalen. „Wou je dat ook nog ontkennen. De politie heeft je over een afstand vah minstens vijfhonderd meter gevolgd en al die tijd reeds je 55 km.", aldus de kantonrechter streng. Wat het stuur be treft, dat je zo mooi naar voren als naar achter kon buigen, daarvan zei de kan tonrechter: Dit stuur is er zeker met het oog-op de ruimtevaart. Vervolgens verklaarde de officier van justitie met een duidelijkheid die niets te wensen overliet: Het Telstar- stuur is een bijzonder gevaarlijk stuur. Men komt bij het nemen van de bocht klem te zitten met de handen en nu mogen de astronauten in hun ruimte vaartcabine misschien wat nauw zitten, in ieder geval kunnen ze zich nog bewegen. De officier eiste een aantal boetes, namelijk voor het overschrijden van de maximumsnelheid 45, voor de lawaaie rige uitlaat 15, voor het stuur f 20 en voor het dwaze opschrift op de gele plaat nog een riks. Toen de kantonrechter de verdachte nog vroeg, of deze nog iets te zeggen had, sprak deze de hoop uit, dat hij zijn bromfiets terug zou krijgen. Wat maak je er dan weet van? Ik moet er niet aan denken, wat er allemaal zou" gebeuren, wanneer je met zo'n bromfiets en zo'n snelheid gaat rijden, aldus de kanton rechter. De onfortuinlijke bromfietser kreeg een boete respectievelijk van 35, lo, 15 en 2.50 en verbeurdverklaring van de brommer. Even wachtte de kanton rechter en hij vroeg toen wat de brom fiets had gekost? De jongeman zei zeven honderd gulden, waarop de officier van justitie vroeg, hoe lang dat geleden was. Vijf Jaar, -was het antwoord. Je kan bij de rechtbank in Rotterdam nog in hoger beroep gaan, zei de kanton rechter. Pioenrood verliet de verdachte de zaal. j Het NOAD-texm is zich thans onder lei ding van trainer-coach Remy Seelaar danig aan het voorbereiden voor deze ontmoeting. Uiteindelijk rijn zij de vertegenwoordigers, de top zo kan men wel stellen, van feet Schiedamse tafeltennis en terecht beschouwt NOAD net als een eer het zover in sterkte te hebhen gebracht dat men de cracks kan uitnodigen die het team thans redelijk par tij kan geven. Hiervan was in het verleden geen sprake. NOAD toont hierbij tevens aan Jat net Schiedamse tafeltennis wat speelsterkte be treft in stijgende iijn is. De wedstrijden worden geleid door de bondsscheidsrechters de heren Van Kesteren en Bosnians. Modern en degelijk FRANSENSTR. WAALSTR. 38 schiedenis der mensheid. Van de toekomst weten we in feite niet» en snlïea we nooit iets weten. „We kennen slechts ten dele staat er in de Bühel. We hebben een man gekend, die in het begin van de Tweede "Wereldoorlog een machtig-sterke bomvrye bunker liet bouwen om het vege Ijjf te redden Hy vatte kou en stierf doodgewoon aan longon^teking, voordat zyn bohverk klaar was: We hebben mensen gekend, die als kind zo zwak waren, dat de dokters hen opgaven. 2e overschreden de leeftya der sterken, terwijl bomen van kerels nog voor hun bloeitijd heengingen. MEN spreekt over wonderlijk grote ge- tallen van bewoners, die in het jaar tweeduizend de lage landen tot een wiemelend mierennnest van mensen zullen maken. Nog afgezien van een oorlog of van andere calamiteiten, is het best moge lijk, dat we alsdan nan onderbevolking zullen leiden net als thans Zweden, dat kostbare diepte-invcatering (automatise ring) moet toepassen door gebrek aan vol doende mankracht. Speelgenootjes uit onze^ jeugd, die we niet zo byzonder «aö vonden, toeren met Je borst vooruit in grote -iecen van auto's rond en de beste van de klas vonden we laatst op een kan toor aan het postzegeltjes plakken. We weten bet wel. Het i* heus niet allemaal geluk, of *n knappe kop hebben, of hard werken. Het loon der braven moet je ook niet in klinkende munt denkeu. Dat ligt heel ergens anders. TJET leven is een paradox en een surprise tegelijk. Overal stoot je nuchter ver stand op onbegrijpelijke schijnbare tegen stellingen en onvoorzienbare goede en kwade verrassingen. Het leven, uit die hoek beschouwd, is een groot Sinterklaas feest. Elke dag kan het onverwachte brengen. Men spreekt tegenwoordig zo graag van een „crisis der zekerheden", als of dit iels nieuws is. Het leven in zyn uitwendigheid is altijd onzeker geweest en •was altjjd vol risico's voor het menselijk bestaan. Ook in de kalme eeuw van post koets en trekschuit. En wat de „Nieuwe geborgenheid" betreft, een begrip waar men heden ten dage ook wel graag mee speelt. "Welnu er bestaat slechts een enkele geborgenheid, niet nieuw, noch oud en niet gebonden aan enig historisch tijd perk, waarbij men geen risico loopt en voor geen kwade surprises behoeft te vrezen en dat is de geborgenheid bij Hem, van Wie en tot Wie alle dingen zijn. In Zijn Koninkrijk, dat binnen ons is, zfin alle tegenstellingen verzoend en vinden we de enige zekerheid in dit leven. SCHIEDAM De aktieve christelij ke korfbalclub „O.D.L" (men leze wat we er deze week over schreven) heeft een verstandige zet gedaan bij de be zorging van de boterletters, waarvan er zo'n 365 zijn verkocht. Bij iedere bezorgde boterletter wordt een brief gevoegd waarin aan de afnemers ge vraagd wordt of men ook een kerst krans van O.D.I. wil kopen. Natuurlijk zullen maar weinig kopers hierop negatief reageren, hetgeen weer een extra winst in de ODI-kas zal brengen van ongeveer ƒ500. "Welis waar zullen de ODI-leden hiervoor op pad moeten, maar daar geeft men niet om. Toch zoekt ODI voor de werkzaamhe den op het Harga-veld nog enkele mede werkers. want we lezen in het zojuist verschenen weekblad van ODI onder de titel „Op het bouwterrein" van de hand van secretaris B. Sleeuwenhoek het vol gende: Afgelopen zaterdag hebben HJ3.S.S. en O.DX hard gewerkt aan de bouw van het clubhuis. Wie het niet gelooft leze De Rotterdammer van maandag. Op een daarbij afgedrukte foto staan vier ODIA- NEN uit te blazen van het storten van beton: Jan Verhey, Jan van Otterloo, Rens Brinkman (toezicht) en Bas Sleeu wenhoek. Er zijn grote dingen gedaan. A.s. zaterdag wordt er weer beton gestort. De 5 aanwezige ODI-leden hebben stellig verzekerd weer aanwezig te zullen zijn. Er zijn echter zeker tien Odianen nodig. Laten wij nog beter voor de dag komen. "Wanneer de vorst straks invalt zijn de mogelijkheden verkeken en zullen wij tot het voorjaar moeten wachten. Als alles in dit tempo blijft verlopen is het clubgebouw het volgende jaar gereed. Van het oud-lid, de heer A. Bovenberg uit Vlaardingen ontving ODI de medede- (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM! De coaster Moerdijk, 368 ton, eigendom van de Rotterdamse beyrachtings- en Scheepvaart Maatschap pij aan de Glashaven, mocht gistermid dag weer naar zee vertrekken. Een on derzoek had uitgewezen, dat er geen bezwaren zijn tegen de reis van het schip naar Great-Yarmouth. Maar op het laat ste ogenblik werd de reis afgelast in verband met de minder gunstige weers omstandigheden. Zodra het weer echter ia opgeklaard zal de coaster zijn reis beginnen. Op het ogenblik ligt het schip nog bij Stuwaro aan de Waalhaven N.Z., waar het zoals bekend dinsdagavond, geladen met havervlokken, op punt van vertrek plotseling een slagzij van onge- raaakte Bokken van Van den Tak hadden het na een paar uur hard werken weer recht gekregen en ook het ingekomen water weggepompt. Des kundigen zouden daarna onderzoeken of „Li5een dusdanige schade had haar, reis niet kon digend verl'opeji.00 ek dus bevre- SCHIEDAM Geboren: Edwin zv L Ro- •c.e-? t. Winkel, Jeanette dv B J Pil en P J Barvoets, Edward zv K T den Her- der en A van Gelderen, Petra dv J van der MADEN EN I Bürge!, Augrust A. zv A A Klepke en A Peute. Vivian J M dv W P J M Verzijden en 3 G Poel, Astrid dv E Rijsdorp en N Fris. Overleden: W Berkhout, 69 jr, echtg van der Pas: R L van Luijn, 21 jr: P A de Kort, 70 jr. ling dat hij ten behoeve van de bouw van het clubhuis de volgende zaken sa! schenken: 1. een septic tank. 2. 8 beton- putten. 3. 50 meter betonplaat Deze grootse schenking vertegenwoor digt zeker een waarde van om en nabij de 500. De heer A. Bovenberg zal namens geheel ODI een bedankbrief worden gezonden, voor deze geweldige bijdrage. Het toont weer eens aan dat zeer veel oudleden nog steeds met ons meeleven en op grond van prettige her inneringen aan ODI's roemruchte jaren gaarne iets voor ons overhebben. Laat deze gewelidge steun ons allen aanzetten om met nog meer kracht te pogen de gestelde doeleinden te bereiken. Laat dat zaterdag weer eens blijken!" aldus het ODI-blad. ROTTERDAM. Met het oog op de nog steeds heersende woningnood achten B. en W. het noodzakelijk, wederom normen te moeten stellen ter verkrijging van een redelijke bezetting van de parti culiere woningen in de bogere huurklas- se. Zoals men weet, was het verlenen van een woonvergunning in deze categorie grotendeels een formaliteit Deze wonin gen waren vrij en daarvoor werd het bezit van een'huurmachtiging niet meer geëist B. en W. stellen de Rotterdamse ge meenteraad thans voor, de imperatieve bepaling dat er voor deze categorie wo ningen geen bezettingsnomen gelden, uit de woonruimteverordening te schrappen. Bovendien stellen B. en W, voor vast ie leggen, dat de algemeen geldende voor waarde, dat men bij vestiging econo misch aan Rotterdam moet zijn gebonden ook ten aanzien van deze woningen wordt gehandhaafd. Wel achten B. en W. het niet meer noodzakelijk dat alle aanvragen om een huurmachtiging eerst ter beoordeling worden voorgelegd aan de huisvestings commissie. Alleen omtrent de gevallen van bijzondere aard, die niet voldoen aan de richtlijnen zal het advies van de commissie noodzakelijk blijven. Uit de woonruimteverordening worden dan ook de bepalingen, die dit adviesvoorschrij ven, geschrapt. ROTTERDAM B, en W, stellen de gemeenteraad voor. van de afdeling „part time"-onderwijs der Nicoiaas Wil- senschobl een zelfstandige school te ma- ben. Toen de afdeling in 1959 startte, waren er 87 leerlingen. Thans telt zij er rond twaalfhonderd. Van de directeur kan moeilijk worden verlangd blijvend lei ding te geven aan zijn circa vijfhonderd leerlingen tellende Lts. aan de Oranje- boomstraat en aan de in betekenis nog steeds toenemende dependance aan - de Moerkerkestraat. Verheffing van de de pendance tot een zelfstandige school is dan ook noodzakelijk. De twintigjarige zeeman P. J. P. en de 21-jarige schilder T. S., die onder andere flessen drank en filmcamera's stalen, zijn' veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek. De officier van justitie eiste veertien dagen geleden tegen beiden anderhalf jaar gevangenïs- rm a*trek. De 24-jarige schilder K, W. J. werd, na een eis van een jaar, veroordeeld tott ien maanden gevangenis straf met aftrek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1