Soumialot wil naar Amerika Oog om oog, tand om tand in Stanleystad Kamer met verlaging akkoord Peron open voor REM Dijkleger paraat Stormstuw dicht mmm R.E.T. in gedrang door geldtekort gemeente? Nam R.E.M. de P.T.T. in de boot? Pedro hakt hout brede borst te NMm\v\\\\j//////J//// u BsagSgsss» m 1 tWIMMm w I li Trein gleed van tandradbaan naar beneden e: Schoorsteenveger gaat geld voor anderen bij elkaar zingen wwiiiii j.wun vv \\\\i i li ml inn i *0 Xll™CABCP«I- INNWW v ^wWWVi wê. Ifp^DE rotterdammer Lloyd's Geen commentaar VOORTGANG METRO TWUFELPUNT Haastige spoed is zelden goed VANAFVRIJDAGMORGEN UUR eoW<**^n»l0* „erbonwM: Terlenka //f pantalon 12 90 ^Xgeii. ©eo,lze m f y w DONDER AG 3 DECEMBER ■'S.$W¥T-£ Soumialot {Vervolg van pag. 1) (Vervolg van pag. 1) B.Bparaat 30 gewonden ROTTERDAM Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het feit, dat vier werknemers van de R.E.T. hun zilveren jubileum vierden, sprak woensdagmorgen drs. C. G. van Leeuwen, directeur van de Rotterdamse Elektrische Tram, over de financiële moeilijk heden van de gemeente, en de mogelijke gevolgen dié deze kun- Tij deus een hevige hagelbui werd vanmorgen omstreeks half elf de stormstuw in de Hollandse IJssel tussen Capelle en Krimpen ge sloten. Deze maatregel werd genomen in vérband met de hoge waterstand, die op deze plaats tegen het vallen van de avond werd verwacht. nen hebben voer het stadsvervoer bedrijf. Drs. Van Leeuwen zei, dat niet alleen de metro in het ge ding komt, maar ook' de andere werken, die de R.E.T. moet uit voeren om niet in moeilijkheden te komen, zoals de vernieuwingen aan trambanen en de aankoop van nieuwe autobussen. Met toestemming van de Kamer van Koophandel f tilf ^ScOSTÜÜMS^- HNV^vcir *r vcitinnvcit 7 w 'lightweight" moderne dessins y.a. 35 1 Terlenka Heren PANTALON 14.90 SCHIEDAMSEWEG 73 ROTTERDAM J TEL 010-23^27.14 PROF. DR. I. H. BAVINCK WIJ WORDEN GEROEPEN I De Y I Se Pagina 4 STANLEYSTAD/KHARTOEMt Nu waarschijnlijkheid weggevoerd naar een 1£ het de beurt aan de huurlingen om Plaats die dichtbij de Soedanese grens wraak te nemen voor de moord opll'gt. Uit Soedan kwam ..et bericht dat blanke gijzelaars in het gebied om df" rebellen dit land mogen gebruiken r>ki. i i nrM TYlllnrairn rvofflnmrrfln tn Vimtrlnn nn nl» Stanleystad. Kongolese regeringseen heden en blanke vrijwilligers hebben op het voetbalveld'van de stad onge veer tienduizend Kongolezen byeenge dreven die worden ondervraagd door een speciale jury. Zij, die niet als re bellen worden aangemerkt, krijgen het recht een witte zakdoek of een das van dezelfde kleur te dragen. Kongolezen in Stanleystad die niet in het bezit zijn van dit „vrijgeleide", worden volgens een journalist, die uit Stanleystad in I>eopoldstad is aangekomen, zonder meer neergeschoten. Drie verslaggevers zijn door de huur lingen uit Stanleystad uitgewezen. Van een van hen is de camera in beslag genomen, waarmee hij .toto's van een razzia had genomen. Volgens deze zelfde journalist vechten de honden om in staat van ontbinding verkerende lijken die door de stad verspreid liggen en die een steeds ondraaglijker wor dende reuk afgeven. Het gevaar voor een epidemie is zeker niet denkbeeldig. De linkse rebellen beschieten de rechter oever onophoudelijk. Hun vuur is echter erbarmelijk slecht gericht. Intussen is rebellenleider Soumialot in de hoofdstad van Soedan, Khartoem, aangekomen waar hij een wonderlijke persconfe rentie heeft gegeven. In de rokerige zaal vertelde hij dat de para's en huurlingen alle blanken in Stanley stad had-den vermoord. Volgens Sou- jnralot waaren de blanken gijzelaars veilig en goed gehuisvest. Slechts enkelen werden in gijzeling gehouden om druk uit te 'oefenen op de imperialistische machten achter Tsjombe. Plotseling kwam de landing en ri-at betekende het emde voor de blanken. Zij werden met tienduizenden Kongolezen omgebracht. Soumialot die zichzelf als het hoofd van de opstand beschouwt, gaf vooral Amerika, maar ook Engeland, België, Italië en Israël de schuld van het geheel. De rebellen zouden ook bij duizenden ge sneuveld zijn, m-aar op hun beurt zouden de rebellen bijna alle para's om het leven hebben gebracht. Een eerder ge- dam» mededeling dat 26 vliegtuigen wa; en neergeschoten, moest hij later in trekken. Dit zou. een vertalimgsfout zijn. Soumialot kondigde aan dat hij naar Amerika zou gaan om het Amerikaanse volk te vertellen van de bedreven gru welen. Hü was er zeker van dat het volk deze imperialistische regering zou ver jagen, want president Johnson had vol- gens Soumialot toegegeven dat hij af wist van de moordpartij. Soumialot wilde ook het debat van de Ver. Naties gaan bijwonen als vertegenwoordiger van de wettige regering van Kongo. Ongeveer 300 blanke gijzelaars die in Boenaa hebben gewoond, zijn naar alle om militaire oefeningen te houden en als basis voor invallen in Kongo, mochten de regeringstroepen er in slagen de op stand te dempen. Een officiële rege ringswoordvoerder van Soedan ontkende dit echter ten stelligste. Premier Tsjombe is uit Parijs naar Kongo teruggekeerd.- Hij verklaarde dat de besprekingen in Pairijs zeer opbou wend waren geweest en dat hij begrip had gevonden voor zijn en Kongo's po sitie. Hij was verder erg vaag. Hij hoopte op morele steun, maar repte niet over een toezegging dienaangaande. Met een auto werd hjj, onder polilie- geleide, tot voor het vliegtuig gereden met zijn -uit elf personen bestaande gevolg. Hij maakte niet de indruk een verslagen man ie zijn. HU gedroeg zich 20 waardig mogelijk. Zonder een woord te zeggen en zonder zich nog eens om te wenden, ging hij de Boeing binnen. Dè deur werd vervolgens snel gesloten en kort daarna zweefde het toestel in het luchtruim met als eindbestemming Madrid De reis van Peron was overigens ook riet van politiek belang ontbloot. Van gezaghebbende zijde in Madrid werd gistermiddag vernomen, dat Peron niet 2onder meer naar Spanje zou kunnen terugkeren. In januari 1960 werd hem door de Spaanse autoriteiten asiel ver leend na uitgebreid overleg met de Ar gentijnse regering. Zijn vertrek heeft een einde gemaakt aan een toestand, die niet automatisch kan worden hersteld, zo werd in Madrid opgemerkt. Volgens goedingelichte kringen zullen voorlopig de volgende maatregelen wor den genomen: wapens die Peron bij zich heeft, zullen in beslap worden genomen: Peron zal zijn verblijfplaats niet mogen verlaten alvorens de regering nadere besluiten zal hebben genomen. Hij zal zich tot nader order van elke politieke activiteit moeten onthouden. Tenslotte wordt van het Argentijnse ministerie van buitenlandse zaken nog vernomen, dat Argentinië zal overwegen de diplomatieke betrekkingen met Spanje te verbreken als de Spaanse regering Peron na zijn terugkeer in Spanje nog politieke activiteit toestaat. De Tweede Kamer heeft gisteren zonder hoofdelijke stemming het wets ontwerp tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting met X miljard aangenomen, Alleen de PSP stemde tegen. Als ook dé Eerste Kamer straks met het ontwerp akkoord gaat, zal het eerste deel van de belastingverlaging 560 miljoen) per 1 juli a.s. ingaan. Alvorens over het wetsvoorstel een beslissing te nemen, aanvaardde de Ka mer met 80 tegen 38 stemmen het amen dement-Scholten (c.h.) om de kleine zelfstandigen met een inkomen tot netto 12.000 een extra aftrekmogelijkheid tot ruim 100 te geven in verband met de a.o.w.-premieverhoging. Tegen dit amendement stemden de P.v.d.A.. de P.S.P. en de anti-revolutionaire C.N.V.- secretaris drs. Boersma. De schatkist zal hierdoor 25 miljoen derven. Verder aanvaardde de Kamer een amendement-Lucas (kath. v.) om het bestaande tarief voor bijzondere belo ningen (vakantiegeld, overwerk, gratifi caties e.d.) te handhaven tot 1 januari 1966 in plaats van tot 1 juli 1965, zoals in de bedoeling van de regering lag. staatssecretaris Van den Berge (fin.) had hiertegen geen overwegende be zwaren. Wel echter tegen het amende- ment-Pescbar (soc.) dat ten doel had het hogere bijzondere tarief uit te stellen tot de invoering van het tweede deel van de belastingverlaging. Het amende- ment-Peschar werd verworpen met alleen P.v.d.A., P.S.P.C.P.N. en de Boeren partij voor. Het amendement-Lucas werd daarna met algemene stemmen aanvaard. Verworpen werden het amendement- Peschar om de ongehmvdenbelasting met 50 miljoen extra te verlagen (vóór alleen P.v.d.A, P.S.P., C.P.N. en Boeren partij) en een ander amendement- Peschar om de hele belastingverlaging van ruim 1 miljard geheel aan te wenden voor de verhoging van de be lastingvrije voet (voor laatstgenoemd voorstel stemden behalve P.v.d.A., P.S.P. en C.P.N. ook drie K.V.P.). Voor de stemming over het wetsont werp legdeP.y.d.A.-woordvoerder drs. Pesehar nóg Lëënrverklaring af. Hij zei, dat .zijp,.fractie,ondanks haar mislukte pogingen óm een andere verdeling tot stand te brengen, het aantal door de re gering aangebrachte verbeteringen toch voldoende groot acht om voor deze ver laging te stemmen. „Een aantal socialis ten doet dat echter met grote tegenzin." De communist sprak in dezelfde geest. De Kamer aanvaardde ook het wets ontwerp tot bestendiging van de tijdelijke verhoging van de indirekte belastingen op sigaretten en benzine. Alleen de Boe renpartij PSP en de CPN waren tegen. Zij zullen een proces tegen de Staat kunnen aanspannen, evenals trouwens de heer Verolme. En dit proces zal wel eens jaren kunnen duren omdat waar het hier een buitenlandse onderneming be treft uiteindelijk ook het Internatio naal Hof van Justitie in Den Haag er zich mee zal gaan bezighouden. De vraag is dan, of de REM in deze periode zal kunnen blijven zenden. Op deze vraag zal de REM antwoord kunnen krijgen door een kort geding tegen de Staat aan te spannen. Hiermee zal zij dan een uit spraak van de rechter kunnen krijgen hangende het proces. Acht de réchter verzegeling van de apparatuur door de officier van justitie een onjuiste maatregel, dan kan hij gelasten deze te verbreken en zou de REM de uitzendingen kunnen voortzet- zetteri totdat de uitslag van het proces bekend zal zijn. Wie dit proces zal voeren is nog niet bekend, maar aan genomen wordt, dat dit de Britse ver zekeringsmaatschappij Lloyd's zal zijn, die de REM voor negen miljoen gulden verzekerde tegen stopzetting van de uitzendingen. Het directorium van de REM heeft tot nu toe geen enkel commentaar gegeven op het regeringsbesluit. Gisteravond is de REM-top in spoedvergadering bijeen geweest maar na afloop werd geen ver klaring afgegeven. Ook op de effecten beurs waren zo goed als geen reacties te bespeuren. Er kwamen slechts op be perkte schaal verkopen los, waardoor de koers een gulden omlaag ging en op 17 kwam. De nominale waarde was, zoals men weet, twintig gulden. Ook de ver koop van REM-antennes ging gisteren nog gewoon door. (Vervolg van pag. 1) Voome en Putten richtte speciaal de aandacht op de oevers van het Haring vliet en op Walcheren hield men de duinafslag bij Vrouwenpolder in de gaten. Noord-Beveland was bij toene ming van de wind (wat dus niet ge beurde) vooral bevreesd voor het zwel lende water in de Oosterschelde. Het telegram beperkte dijkbewaking bracht vanmorgen ook de BB tot han delen. Zo heeft in de kring Zuid-Holland C, waarvan Rotterdam het middelpunt is, het hoofd BB, de heer A. L. Nouwens, persoonlijk bijna aile burgemeesters van de 17 gemeenten in en om het Waterweg gebied op de hoogte gesteld. De com mandopost in Rotterdam is bezet met verbindingspersoneel en vandaar heeft men verbinding met de provinciale com mandopost in Hoordijk. In gevallen als deze heeft de PTT als taak het gehele z.g. stormvloednet te schakelen. Dit is dan ook gebeurd en van Rotterdam uit heeft men via Inductor- lijnen' (vla hét-gewone'net zfjiz ér te veel risico's) verbinding met alle gemeente lijke bureaus. Regelmatig wordt Hjn- controle gehouden. Voor het overige wacht de BB af. Directe hulpverlening is pas nodig wanneer een nader telegram komt. BOLZANO Een trein van de tand radbaan is vanmorgen losgeschoten en langs een berghelling 30 meter omlaag gegleden waardoor zeker 30 mensen ge- wc id werden. 1' ddingsploegen zijn bezig in het wrak var, een rijtuig en een electrische loco motief met zoeken naar meer slachtoffers die onder de -wagons kunnen liggen, en mogelijk doden. Dertig jongelui die zich in de trein be vonden, bleven ongedeerd. Allen zijn lid van een jeugdorganisatie. Het betreft het tandradhaantje dat de Renonberg opgaat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De trein gleed omlaag en kwam E, ia een wijngaard terecht op slechts en- (Zie OOK pag. 5) kele kilometers buiten Bolzano. (tot DEN HAAG De R.E.M. heeft ge ruime tijd de P.T.T. in de boot weten te nemen. Door een listigheidje hebben de R.E.M.-directie en de bemanning van het tv-platform voor de kust bij Noord- wijk, naar de P.T.T. bevestigt, regel matig racTio-telefonisch contact met elkaar kunnen houden, terwijl dit naar de regering deze zomer aan de Tweede Kamer meedeelde, precies zoals voor het radio-schip Veronica geldt, alleen in noodgevallen toegestaan zou worden. Het ging zeer eenvoudig. De beman ning van het platform meldde zich. wan neer zij de directie wilde spreken of andersom met „Hier is de Bolokan", de naam van de in de haven van Scheve- ningen gestationeerde pendelboot waar mee de R.E.M.-directie als deze op zee was wel contact mocht onderhouden. De centrale P.T.T.-directie toont zich zeer geremdbij het geven van inlich tingen. Zij geeft alleen toe dat in enkele gevallen is vastgesteld dat een oproep niet van de zich meldende boot afkom stig kon zijn. De vraag of en zo ja welke maatregelen genomen zijn wordt niet be antwoord. Kort geleden is de Bolokan. overigens voor een grote reparatie, uit de vaart genomen, waardoor automatisch een eind kwam aan de gevolgde procedure. De bestedingsbeperking is overigens wel op een ongelegen tijdstip gekomen, aldus de heer Van Leeuwen, vooral nu het openbaar vervoer zich los van -het andere verkeer in de stad gaat ontwik kelen. Als voorbeeld haalde hij hierbij de metro aan, die ongetwijfeld door an dere dergelijke werken zal worden ge volgd. De directeur van de R.E.T, noem de deze eigen plaats van het openbaar vervoer een levensnoodzaak voor de stad Hij hoopte dat de moeilijkheden op fli naneieel gebied niet zouden leiden tot een stopzetting van openbare vervoers voorzieningen, want dat zou in vele op zichten voor Rotterdam een ramp zijn „Maar", zo zei hij, „wij zullen ons niet laten ontmoedigen en blijven trach ten er het beste van te maken De heer Van Leeuwen zei de vier ju bilarissen dank voor het aandeel, dat zij hadden gehad in de taak van de R.E.T De heren M. Koster, opzichter automa- terieel, P. J. Oord, eerste hoofdcontroieur vervoer, G. van Ringelestijn, conducteur en R. J. M. Wolfs, eerste bureau-ambte naar, bestuurslid van de sportvereniging van de R.E.T. en zweminstructeur, ont vingen al eerder een draagpenning en het getuigschrift van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. LEIDEN De politie is nog niets verder gekomen met haar nasporingen in verband met de mislukte roofoverval op het Alpbetuse postkantoor. De gedach ten beginnen zich nu ook te bewegen ia de richting van een grap. Op het ogen blik van de zogenaamde overval had de politie namelijk een feestje en de „ro vers" zouden dat dan hebben willen verstoren. Inspecteur Groothuyse, korps chef van de Alpheuse politie, zei ons dat de overval wanneer deze als grap was bedoeld niet strafbaar is. ROTTERDAM.Haastige, spoed, was ook woensdag zelden'goed, zo bleek toen de politie een controle op het „rijden- door-rood-licht" hield. In totaal werden twintig processen- verbaal opgemaakt: zestien tegen be stuurders van motorrijtuigen en vier te gen wielrijders. De Zwedse bulkcarrier Carmen, 18.000 ten br., heeft van gisteravond zes uur tot vannacht een uur, het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Water-weg in hevige mate gehinderd. Driehonderd meter ten westen van de Tweede Petroleumhaven liep het schip op de zuidwal. aan de grond en het kwam met zijn lengte van een tweehonderd meter schuin op de rivier te liggen. Grote schepen konden niet meer in of uit. Alleen kleinere schepen werd het toegestaan de Zweed te passeren. Gelukkig, dat het binnenkomend verkeer van grote schepen zeer gering was. Een twintigtal uitgaande schepen moest echter wachten tot zes sleepboten de Zweed tot in het midden van de rivier hadden getrokken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Om zes uur 's morgens kunt u hem tegenkomen in het Kralingse bos. Hard aan het werk is PedroCarillo dun, want hij is aan het hout hakken. Een speciale vergun ning geeft hem toestemming hout stronken te bewerken in het enige bos dat Rotterdam rijk is. Wie deze Pedro Carillo is, wel zijn werkelijke achternaam is De Waart van Gulik en hij woont in de Vrede man de Vri esstraat in Alexanders tad. Jarenlang is hij bekend geweest als de Ringende schoorsteenveger". Pedro heeft nog steeds een schoorsteenve- gersbedrijf en ook heeft hij het zingen nog niet opgegeven. Wel heeft hij zijn zangcarrière enige tijd moeten onder breken 'door omstandigheden. Maar ondanks dat wil Pedro een carrière opbouwen en zo icomt men automatisch weer bij het houthakken omdat dit enkel en alleen wordt ge daan voor de ontspanning en.... voor de borstvel-ruiming. Want de heer De Waart van Gulik is' serieus gaan stu deren. Was hij als zingende schoor steenveger vertolker van vele smart- lappen, nu probeert hij vooral de ope rette-liederen in zijn repertoire op te nemen. Hij studeert bij Jo Bollekamp en krijgt bovendien lessen van de acteur Onno Molenkamp van de Arnhemse toneel groep Theater Om zijn stem zoveel mo gelijk in gunstige zin te ontwikkelen is niets hem teveeL Ging hij eerst veel onderwater zwemmen, een maand gele' den is hij met het houthakken begonnen. Het eerste succes is er weer, want vorige week is het derde ptaatje van Pedro Carillo uitgekomen met twee nummers ,3ianca Rosa" en „Zolang jij bij mij bent". Twee liedjes, die Pedro overigens persoonlijk niet zo geweldig SpSiiti ShSSëSï bv m aanspreken. Hij had liever „Gern habe ich die Frauen geküsst" van Frans Léhar of „Du schwarzer Zigeuner" gezongen. Maar die twee andere liedjes brengen nu eenmaal meer geld in het laatje en dat zal de platenmaatschappij wel bewogen hebben ze te kiezen. Overigens strijkt Pedro er zelf niets van op. Al de royalties van deze plaat heeft hij geschonken aan het Koningin Wilhelmtna Fonds voor de kankerbestrij ding.. Pedro heeft nog een ander bewon derenswaardig initiatief genomen. Hij heeft besloten om z9^ de gehele maand december beschikbaW te stellen voor liefdadigheidsvoorstellingen 'van .welke aard ook. Op zijn belangeloze medewerking kun nen de diverse instanties rekenen. Het grote voorbeeld voor Pedro Carillo is wel de Amerikaanse acteur Danny Kaye. „Wat die gedaan heeft is geweldig", zegt hij. Pedro, die een schoorsteenvegersbedrijf heeft met zes man personeel, zet zich er helemaal voor in om een artistieke car rière op te bouwen. Met Piet van.Hasselt van de muziekschool studeert hij de nummers -in en met een van de twee „crazy brothers" kient hij uit welk decor er het beste op het toneel kan verschij nen. De man, van wie organist George Stam eens gezegd heeft „Ik, zou het zonde vinden als je niet zou gaan studeren", is tot dezelfde conclusie gekomen en kan daarom nu zeggen: „Ik ga door, ondanks allerlei tegenslagen" ««breiains 3ongeas" i7.i e oD-ze 1 Een btmk* overdenkingen f 6,00 Verkrijgbaar de boekhandel ZOMER KEUNINO WAGENIMGEN li#' I zu 1 Nc Se j e ti va ba Vc re;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2