.12 <2 A Ons land met minder en grotere steden gediend Brede visie op de Brienenoordbrug Scheepsmodelonderzoek in nieuwe golfstromingstank f fi Twee doden en drie gewonden Prof. Delfgaauw contra minister Hoe agglomeratie te besturen? Massa-arrestaties in Portugal Ook vrouwen achter de bezem Kruisverenigingen dankbaar voor Delfts initiatief Primeur voor Wagenihgen Jaar geëist wegens steekpartij Toeslag op auto's onrechtvaardige dwangheffing Aanklacht tegen dagblad Twintig procent verlaging premie Pensioen-risico Mereaptopurine genas twee Britse meisjes ÜO ZATERDAG 5 DECEMBER 1964 pagina msg&ï ÜQ JULSING" AMSTERDAM Het kan nau welijks aan twijfel onderhevig zijn, dat de economische ontwik keling van ons land zou zijn ge diend door het bestaan van veel minder, en dus van grotere en sterkere gemeenten. Nergens is deze problematiek actueler dan met betrekking tot de stedelijke agglomeraties in het westen van het land en op het ogenblik met betrekking tot de Amsterdamse agglomeratie. NIET JUIST „MAIRIE" bestuur EENVOUDIG Het Nederlands scheepsbouw kundig proefstation te Wageningen hoopt in het voorjaar van 1965 een nieuw bassin voor proefnemingen met scheepsmodellen in golvend water in gebruik te nemen. De kosten van dit bassin, dat het vierde is van dit proefstation, be dragen ongeveer 4 miljoen gulden. N.V. Koopmansbank neemt aandelen ARM over van EMS Rotterdam en alle automo bilisten, die dagelijks van het zuiden uit over de Rijksweg 16 in file deMaasstad "binnen dringen (of verlaten) zien met .verlangen iiiU naar" Eet grote ogenblik. „Zo kort mogelijk na de jaarswisseling zal de Van- Brienenoordbrug en bo vendien (een deel) van het in gewikkelde verkeersplein ten zuiden van de brug worden opengesteld." Tot die verheu gende mededeling kwam Rijks waterstaat enkele dagen gele den. Iedereen weet-het: de nieu we Van Brienenoordbrug moet het steeds chaotischer worden de Maasstedelijke verkeer„gaan ontlasten.' Dezenieuwe oever verbinding 'zal 'een zeer wel kome aanvulling- op die twee veel te zwaar, belaste contac ten tussen'Zuid-- evi-stads een- trum.(de turmel en de Maas bruggen) gaan'worden. öf de chaos der spitsuren in "werkelijkheid-.door de nieuwe brug zal worden opgeheven al is hët 'maar voor een gedeelte dat betwijfelen verkee'rsdes-, kundigen. De A.N.yV.B; is bij voorbeeld -niet al te optimis- tisch: „Of de nieuwe brsug voor de automobilisten een reële tijdwinst zal betekenen, blijft vooralsnog een open vraag." Dat schreef de 'Autokampioen -bij'de tekening, die meer" zegt dan alle woorden hieronder. Dank zij de welwillende medewerking van .de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. konden wij van de brug en het grote, hoogst ingewikkelde verkeersplein ten zuiden ervan deze knappe tekening van Fred Julsing publiceren. Julsing is voor zijn overzicht in zijn fantasie nog aanzienlijk hoger geklommen dan de gi gantische lichtmast, die juist deze week werd opgericht. Hij stelt ons de situatie, die nu in dat oostelijk deel vanhet eiland Ussëlmondè voor de bé- woners èn voor de passerende t automobilisten nog zo bar in- 1 gewikkeld is, aanschouwelijk voor. Een web van kronkel wegen, die toch weer zeer lo gisch en aangepast aan het moderne verkeer op elkaar aansluiten. Zo wordt het straks voor de weggebruiker, die een i zucht van verlichting zal sla- ken als hij er over een paar maanden werkelijk gebruik van zal kunnen maken. Voor de bewoners van het oostelijke gedeelte van IJsselmonde, het oude dorp dus en van Bolnes en Slikkerveer betekent het ge reedkomen van het ver keersplein om een heel andere reden een op luchting. Deze Rotterdamse en Ridderkerkse stadswijken zijn door het werk aan brug en toeleidingswegen in een hoogst onaangename isola tiepositie geraakt. Daaraan kan pas een eind komen, als de zuidelijke toegang met de verkeerspleinen klaar is. Inderdaad, er zijn nu twee smalle en kronkelige toe gangen door het werk heen. Maar die zijn moeilijk te vinden en te volgen. EVO over wegenfonds Wonderverf of bedrog Middel tegen leukemie Mereaptopurine is in scheikundig op. zicht verwant aan het dodelijke mosterd gas. 'J ^&iBr^!S!S-SLsaU^cikSaa>- o,\. ie&i «©s? «tf-Vi SCHIEDAM LEIDERDORP Gistermiddag Is op d# rijksweg Amsterdam-Ypenburg ter hoogte van Woubrugge een peraonenbus- je tijdens bet passeren van een truck met oplegger geslipt en door de middenberm geschoten. Daar botste het frontaal tegen een personenauto. Twee inzittenden van de personenauto, de bestuurder, de heer J. Verhoef uit Oostmahom en zijn aan staande schoonmoeder, mevrouw A. de Jong uit Lelden, kwamen om het leven. De twee andere inzittenden, de heer H. Wiersma uit Anjum en de verloofde van de heer Verhoef, mej. W. de Jong uit Leiden, werden ernstig gewond. Ook de bestuurder ran het busje, de heer C. D. van der Henst. werd ernstig gewond. DEN HAAG Onder Warmond is gisteren op rijksweg 4 een automobilist, die met een snelheid van 360 km een inhaalmanoeuvre uitvoerde, verongelukt De auto slipte op de gladde weg, gleed ongeveer 100 meter dwars over de weg en botste tegen een pijler van het via duct bij "Warmond. De bestuurder, de 38- jarige W. van Hips uit Huis ter Heide, was op slag dood. DEN HAAG Een bijrijder van een Nederlandse vrachtwagen, de 43-jange Amsterdammer Gerardus Waasdorfs, heeft donderdag vergeefs geprobeerd zijn leven te redden door, toen de auto twin tig meter van een steile helling neerstort te, uit de cabine te springen. Hij kwam onder het vallende voertuig terecht en was op slag dood. fVENRAY De 30-jarige Ioonploeger G. Borssen uit Merselo onder Veuralj is gistermiddag om het leven gekomen toen hij met een fralsmachlne een akker be werkte en daarbij op een mijn stootte. In de oorlog heeft ter plaatse een mijnen veld gelegen, BERGEN OP ZOOM Bi] een ver keersongeluk tussen Roosendaal en Etten is de 50-jange Ludovicus van Loon uit Bergen op Zoom om het leven gekdmen. Een broer van het slachtoffer moest zwaargewond worden opgenomen in het St. Ignatiusziekenhuis te Breda. Voor zijn leven wordt gevreesd. Het ongeluk ge beurde m de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een sneeuwstorm. Als ge volg hiervan was het zicht tot een mini mum beperkt. Het wegdek was bedekt met natte sneeuw. De personenauto raakte van de weg en botste aan de linkerzijde tegen een boom. Het voertuig Werd hierbij zwaar beschadigd Toen de politie op de onheilsplaats arriveerde was de heer L. van Loon nog ui leven. Hij overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. z V LISSABON 29 studenten en. ver scheidene andere personen, die behoren tot communistische groeperingen, waar van een pro-Chinese, zijn m Portugal ge arresteerd. Zij worden beschuldigd van ondermijnende aktiviteit. De arresta ties zijn verricht tijdens een onderzoek naar aanleiding van een ontploffing op 5 oktober m Lissabon. Het onderzoek wordt voortgezet. BREDA Als eerste gemeente in Nederland krijgt Breda vrou welijke straatvegers. Oei gemeen telijk vervoerbedrijf is thans over gegaan tot een wervingsactie voor vrouwelijk personeel, nadat andere acties voor personeel voor de straatveeg dienst hebben gefaald. In de vakantie beeft men enkele malen veegstudenten ingeschakeld. AOW'ers, die men gevraagd heeft voor de dienst, hebben geen animo getoond. Gebrek aan belangstelling voor bet vak is vooral te wijten aan de status die het publiek aan dit vak toekent. Met alle beschikbare mid delen probeert Breda meer waar dering voor het straatvegen aan te kweken, onder meer door over dekte eiectrocars en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Dit zegt prol dr. G. Th, J. Delfgaauw, hoogleraar in'de staathuishoudkunde aan de universiteit van Amsterdam, in hei begin van een artikel in het laatste nummer van Economisch-Statistïsche Be richten gewijd aan het bestuursprobleem van de Amsterdamse agglomeratie. Prof Delfgaauw heeft deze agglomeratie tot uitgangspunt gekozen voor een beschou wing, welker algemene strekking z.i. ook toepasselijk kan worden geacht op ande re soortgelijke gevallen, met name op de Rotterdamse en Haagse agglomeraties, "Volgens prof. Delfgaauw is de door de minister van binnenlandse zaken met be trekking tot de groei der Amsterdamse agglomeratie aanvankelijk voorgestelde oplossing vorming van een randge meente Bijlmermeer met in overeen stemming met de principiële grondslagen voor een bestuur, dat efficiënt en demo cratisch tegelijk moet zijn. Het tweede voorstel van de minister toevoeging ter bebouwing van de Bijlmermeer aan Amsterdam brengt weinig verbetering. Reeds thans moet worden bepaald dat in 1974 dat gebied aan de kleine gemeente Diemen wordt toegevoegd. Volgens de auteur moet dat voorbarig worden geacht zolang met vaststaat hoe het bestuur van de gehele Amsterdamse agglomeratie moet worden geregeld Over de structuur en het bestuur van een agglomeratie zegt prof. Delfgaauw: „Een agglomeratie zou moeten bestaan uit een aantal, aan het inwonertal geme ten, mm o£ meer gelijkwaardige, wijken Met betrekking tot de Amsterdamse ag glomeratie kan men zich voorstellen dat die in een dozijn wijken van elk onge veer 100.000 inwoners zou worden ge splitst Elke wijk krijgt zijn wijkburge- meester en wijkwethouders terwijl de wijkraad de plaats inneemt van de ge meenteraad doch met een taak, die be perkt blijft tot een reeks in de wet limitatief op te sommen functies, uiter aard wordt de wijkraad door de ingeze tenen gekozen. Elk wijk krijgt zijn „wijkhuis" Cde .mairie"). Daar vindt men de bureaus van bevolkingsregister en burgerlijke stand van sociale zaken, van militaire zaken, alsmede voor alle takken van dienst, waaraan in verband met de taak van het wijkbestuur" behoefte bestaat Daar ook heeft de voor de .wijk compe tente commissaris van politie, zijnzetel. Een goed georganiseerde „mairie" is een belangrijk werktuig in. dienst van het streven het bestuur zo dicht mogelijk bij de bestuurden te brengen.. Overigens zal het vooral van de activiteit der vrije verenigingen in de wijk afhangen, in hoeverre de wijksgewijze decentralisatie binnen de agglomeratie een krachtige maatschappelijke werkelijkheid zal wor den Het agglomeratiebesluur bestaat uit een agelomeratieburgemeester, die voorzitter is van het college der burgemeesters van de afzonderlijke wijken en voorts uit aeelomeratiewethouders en een agglome- ratieraad. De taken van het agglomera- tiebestuur strekken zich uit over de m de wet opgesomde onderwerpen. De ag- giomeratieraad zou door alle ingezetenen der agglomeratie rechtstreeks moeten worden .gekozen. Te, overwegen -valt .aan ■de samenstelling van de-agglomes^tieraad edfa districtenstelsel tea-grondslag te leg ger.' Elke wijk zou dan in de agglomera tie raad een aantal vertegenwoordigers krijgen dat afhangt van het inwonertal \*ac de wijk. Men zou zich kunnen voor stellen, dat de raad voor de Amsterdamse agglomeratie uit 50 leden zou bestaan, verdeeld in 10 groepen van 5, die elk een bepaalde wijk vertegenwoordigen. Zulk een wijkenstelsel voor het samen stellen van de agglomeratieraad zou erop neerkomen, dat elementen van centralisa tie en van decentralisatie in het gehele agglomeratiebestuur evenwichtig tegen elkaar zouden zijn afgewogen. Uit de omstandigheid, dat zowel agglomeratiebe sluur als wijkbestuur niet alleen het karakter krijgen van territoriale maar tevens van doelcorporaties, vloeit ook voort, dat het totale bestuursapparaat weinig gecompliceerd is en dat het niet voortdurend nodig zal zijn beslissingen ovei vele -sctujven te laten lopen-hetgeen aan de slagvaardigheid van het bestuur atnreuk zou doen. Het nemen van beslissingen terzake van het hier besproken probleem van bestuursorganisatie is urgent. Niemand kan daaraan twijfelen die bekend is met de omvang van de problemen, die in de grote stedelijke agglomeraties om éen oplossing vragen en vooral met het tem po, waarin, deze problemen van. dag tot dag toenemen. Zolang het agglomeratie- bestuur geen adequate regeling in de gemeentewet* heeft .gevonden, kan aan een voortschrijdende territoriale uitbrei ding van de kerngemeente der agglome ratie niet worden ontkomen. UTRECHT De drie landelijke kruis verenigingen hebben de leden van de Delftse gemeenteraad bedankt voor het raadsbesluit het subsidie voor de kraam- centra in Delft te verhogen van 1,25 tot 4, per verzorgingsdag. Delft is de eer ste gemeente in ons land die deze bij de kruisverenigingen al lang levende wens heeft ingewilligd. Tervo orkoming van misverstanden moet echter worden opgemerkt, dat de Delftse raad in de bewuste vergade ring slechts aangedrongen heeft op een verhoging tot f 4. De raad ging ak koord met een voorstel, dat beoogde de kraamcentra voor het lopende' 'jaar zodanig te subsidiëren, dat de reke ningen over 1964 sluitend konden worden gemaakt). Eind september" hebben 'de kruisvere* nigingen hun diepe teleurstelling en ern stige bezorgdheid geuit over de inhoud van de door de minister van sociale zaken en volksgezondheid voor 1965 in-, gediende begroting. Daarbij werd onder meer een dringend beroep gedaan op de minister op de begroting .voor 1965 en ook nog voor* 1964- alsnog ruimte "te scheppen voor dé kruisverenigingen, dë kraamorganisaties in stand te houden en, verder tot ontwikkeling te brengen. De kruisverenigingen hopen' dat' -vele'"ge-* meenten nu het Delftse" voorbeeld'zullen volgen, zodat de door thaar opgezette kraamorganisaties, die voor de volksge zondheid van zulk een. essentieel'belang, zijn, in "stand kunnen worden gehouden. De klokkeluidster _yan Steep wijk, tic 73-jarige weduwe Boonstrat-de Boer -.'die haar functie bijna 40 jaar heeft-uitgeoe fend en daarvoor enkele jaren geleden koninklijk werd .onderscheiden, -is,, don? derdag overleden. Nu de laatste klokke luidster is overledep zaL.vo.or de. stads; klokken een elektrische badinstallatie worden aangeschaft. - 4 "S In de golfstromingstank worden niet meer volgens het principe van de sleepwagen onderzoekingen verricht, maar volgens moderner systemen. Met Rijkswaterstaat als opdrachtgever werkt in dit bassin afmetingen 60 x 40 meter het NSP intensief samen met het waterloopkundig laboratorium te Delft. Het gaat in deze golfstro mingstank niet zoals in de andere bas sins van het NSP om het zuivere scheepsmodellenonderzoek; de intenties van de onderzoekers zijn er in dit geval op gericht havenontwerpen aan de praktijk van de scheepvaart te toetsen op laboratoriumschaal. Van buitenlandse zijde bestaat voor deze nieuwe golfstromingstank grote belang stelling meer dan de helft van de opdrachten v het NSP komen uit het buitenland, in het bijzonder uit de Verenigde Staten maar voorlopig worden in deze tank proeven genomen ten behoeve van nieuwe kapitaalswer- ken in Nederland, bijvoorbeeld de Europoort, de uitbreidingen van de havens van IJmuiden en Scheveningen, Na de voltooiing van de golfstromings tank kan de laatste and worden ge legd aan het vijfde bassins van het NSP, de tank voor hoge snelheden. Dit bassin, afmetingen 220 x 4 meter, is voornamelijk van belang voor de mari ne. Het wordt wel voorzien van een wagen en dit laat met een snelheid van een redelijke perronenauto modellen van oorlogsschepen e' andere vaartui gen door het smalle bassin klieven. Ook onderzeeërs en draagvleugelboten en vaartuigen, die de verbeelding van de ondernemers zouden kunnen prikke len als koopvaardijonderzeeboten en luchtkussenboten. Wanneer de vijfde faciliteit van het NSP gereed is, kan 'het Wagenmgse proef station de toets der vergelijking met alle andere proefstations ter wereld op dit gebied met glans doorstaan. AMSTERDAM De N.V. Hollandsche Koopmansbank heeft namens principalen overeenstemming bereikt over overname van het meerderheidspakket aandelen in de N V. Amsterdarosche Rijtuigmaat schappij van de EMS/Zwolsmangroep. Een belangrijk motief voor de kopers van het meerderheidspakket is de wens het eigen zelfstandige karakter en de continuïteit van dit oude Amsterdamse bedrijf, waar rond 500 personen werk zaam zijn te verzekeren, zo deelt de bank mede. De nieuwe groep is ervan overtuigd dat op een goede samenwer king met het huidige bestuur kan worden gerekend, hetgeen zeker niet In de laat ste plaats in het belang is van het ARM- personeel en van de grote groep van kleine aandeelhouders, die de ARM trouw is gebleven. UTRECHT .Heeft.de 50-j"arige op perman Evert S. uit Amersfoort zijn vrouw alleen maar bang willen maken of was hij van plan haar tc doden toen hij m een cafetaria in Utrecht enkele malen met een stiletto naar- haar stak? De Officier van justitie bij de Utrechtse rechtbank, mr. G. W. von Meyenfeldt, achtte gisteren poging tot moord bewezen en eiste, rekening houdend met de be perkte verstandelijke vermogens van S„ zijn moeilijke persoonlijke omstandighe den en het feit dat hij voordat hij aan de drank was geraakt een behoorlijk leven had geleid, een jaar gevangenisstraf met aftrek van vier maanden voorlopige hechtenis, waarvan twee maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar onder toezicht van het Leger des Heiis, Als voorwaarde stelde hij daarbij dat S., mochten toezichthouders dit nodig vinden, «ch onderwerpt aan een ont wenningskuur en aan een psychiatrische behandeling. Verdachte en zijn verdediger hielden het echter op bedreiging. Verdachte gaf toe dat hij vele maanden rond had gelo pen met het plan om zijn vrouw van kant te maken -en dat zelfs in het open baar had geuit. De bewuste morgen dat hij naar, het cafetaria m Utrecht was gegaan waar zijn vrouw, na hun uiteen gaan, was gaan werken.was er echter geen sprake geweest van opzet om zijn vrouw te doden. De echtgenote van S. die tegen hem getuigde, kwam vertellen dat zij bang voor hem was, omdat hij altijd met een stiletto op zak liep. Ze wil beslist niet naar hem terug en is bezig met een echtscheidingsprocedui e. Een felle brand heeft gisteravond een varkensschuur ,en een 'hooiberg bij de boerderij van de weduwe Fontaine te Driebergen verwoest. Veertien varkens kwamen om het leven. Verder verbrand de de volledige vooraad hooi en stro. COPYRIGHT AUTOKAMPIOEN -ANWB DEN HAAG De Algemene verladers- en eigen vervoersorganisatie (EVO) is bijzonder teleurgesteld dat de Tweede Kamer zich voor een extra heffing •van. de weggebruikers ter voeding van -het •- rijkswegenfonds heeft uitgesproken. Bij herhaling en met goede .redenen -om- t kleed, zo zegt de "EVO, is door haar ett vele anderen betoogd, dat ook de ver snelde wegenbouw uit de algemene mid delen dient te worden bekostigd. De wijziging van het wetsontwerp rijkswe genfonds door de Tweede Kamer bete kent dat voor vrachtauto's boven 1.259 kilogram eigen gewicht evenveel toeslag op de motorrijtuigenbelasting zal moeten, worden betaald als in het weggeldplan van de regering, namelijk 75. Voor alle aan motorrijtuigenbelasting onderworpen voertuigen zoals ook motor- en eleo- trobezorgwagens zal toeslag moeten worden betaald voor het rijkswegen- fonds, ongeacht of al dan niet van rijks wegen gebruik wordt gemaakt. Het weg geld, dat nog enigermate de- schijn van een vrijwillige bijdrage had, wordt nu vervangen door een onrechtvaardige dwangheffing naast depermanent ge maakte tijdelijke verhoging van de ben- zineaccijnE. De EVO zal, nu de Eerste Kamer zich nog over liet rijkswegen fonds moet uitspreken, de onbillijkheid van een extra bijdrage aan het rijkswe- genfonds door de weggebruikers onder de aandacht van regering en Kamer blij ven brengen. AMSTERDAM De heer A. P. B. J. Duynstee uit Haarlem heeft bij de offi cier van justitie te Amsterdam een straf- a ..klacht ingediend tegen een Amster dams dagblad, de journalist "W. A. van G. uit Amsterdam en de heer J. G. V., handelende onde.. de naam Folytrade, uit Amsterdam, waarbij hij in alle drie ge vallen een schadevergoeding eist van mi-- nimaal 100.000 gulden. De heer Duynstee stelt in zijn aanklacht dat de journalist Van op aandrang van de heer V een artikel heeft geschreven dat is opgeno men in de krant van dinsdag 1 december. De heer Duynstee voelt zich door deze z.i. in alle delen onjuiste berichtgeving in zijn eer en goede naam aangetast en zal er zeer grote financiële schade door lijden. In het betreffende artikel wordt onder d"* titel: „Aanklacht tegen uitvinder. Is 't wonderverf of puur bedrog" vermeld dat de Amsterdamse koopman "Vermeulen, directeur-eigenaar van de im- en export Mij Polytrade, bij de Haarlemse officier van justitie een klacht beeft ingediend, waarin hij de uitvinding van de 78-jariee heer Duynstee als „puur bedrog" kwali ficeert, „De plasticverfsoort die door de uitvinder met een soort mysterieus won- derelixer zou worden geïnjecteerd, is volgens de klager in werkelijkheid verf welke de Haarlemmer betrekt van eea Amsterdamse verffabriek en zonder ver dere hocus-pocus doorverkoopt tegen ho gere prijzen", aldus het kranten artikel AMSTERDAM De vereniging Pen sioen-risico, aangesloten bij centraal be heer deelt mede dat zij over 1985 een belangrijke premiereductie aan haar le den verleent. Recente becijferingen heb ben aangetoond dat als gevolg van de blijvend hoge rentestand een verdere verlaging van de pensioenpremies moge lijk is. Door de reductie is het premieta rief over 1965 ten opzichte van dat in 1957 met 20 procent verlaagd. Over 3964 bedroeg de-verlaging reeds 15 procent LONDEN - De kinderarts dr. Keidan schrijft in The British medical journal* meisjes, die thans dertien en vijftien jaar zijn, op de leeftijd van xespectievelxjk vijf en negen jaar met het geneesmiddel mereaptopurine zijn behan deld om de bloedkanker (leukemie), waaraan beiden leden, tegen te gaan. lie meisjes verkeren thans in blakende wel- stand «n zij hebben zich, na de behande- ling, op volkomen normale wijze ontwik- keld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1