Kapitein Peek verlaat nu Schiedams schip Zeven auto's botsing mwz AGENDA Dronken rijder fietser (die overlijdt) Z iekenzorg heeft meer leden nodig Komende jaren genieten van rust en verdere ontwikkeling volgen in Geschikt voor ambt dat hij ambiëerde iiri r De 41E Eén gulden per maand voor vele activiteiten •'''llllp'"!!»;, Boterletters en Kerstkransen van ODI Vijf inbrekertjes aangehouden palissander Twee maal Kiezen HBSS en ODI stortten weer P!ater|bpn gekregen van Hlcolaas r Elke keer als u een Caravellis opsteekt geniet u. Met Caravellis gèèn droge mondf gèèn smaakvervlakking. Dat is het verschil tussen Caravellis en een ander merk. wm> wev-mn om- Jong en oud vierde Sinterklaas el van aanhanger: heipalen op weg rotterdammeb MAANDAG 7 DECEMBER 1964 '&1 Maandag 28 december legt burgemeester mr. J. W. Peek na gedurende 36 jaar burgemeester te zijn geweest, |n Schiedam zijn ambt neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na een gesprek met de heer Peek schreef een onzer redacteuren nevenstaande terugblik op het lieven van Schiedams scheiden de eerste burger. De heer Peek werd 13 decem ber 1899 in Culemborg geboren, lezocht het Stedelijk Gymnasi- m te Utrecht en studeerde aarna tot 1925 rechten aan Is Universiteit te Utrecht, was ta zijn opleiding en diensttijd eserve-officier bij de bereden 'artillerie te Amersfoort, was vervolgens volontair in Hedei, werd in 1928 burgemeester- secretaris van Pannerden, werd in 1933 burgemeester van Al kemade en in 1946 (1 oktober) burgemeester van Schiedam. Het echtpaar Peek heeft drie zoons en een (getrouwde) dochter. vindt U I bij broersvest 64-66 - schiedam Vandaag era morgen en dagelijks j|! leilöif til ph „••■ffHISbliilBi ,f. v a«yh, Dl Zamciihat- "jaat 130 a,tel 1 52400. Wll4',|+ (Van een onzer redacteuren) gCHIEDAM De kapitein gaat nu het schipder gemeenteverlaten, aanhet stuur waarvan hij ruim 18 jaar stond. Een andere gezag voerder zal straks de richting moeten bepalen. Gezien de moeilijke financiële omstandigheden waarin ook Schiedam verkeert zal de op volger van mr. Peek het niet gemakkelijk krijgen. DANKERS - COOLS i'isii iii"T#l°Jrflh COOLSINGEL Donkers LwstjMmHaaija Man achtervolgd Schone lei s^roip&fainii fi=Ti*rr>IeKLi '"5.Q BREUK BRIEF Subèid.ie Inschrijven HEIBEL aüs SCHIEDAM N.ct minder dan zeven aio's botsten vrijdagavond op de Koe- narfetbrug tegen elkander doordat een ran de wagens plotseling voor de zich ia&r bevindende oversteekplaats stopte, gladheid van do weg speelde de ande re autobestuurders daarbij parten Alle lato's werden mm of meer beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen hier bij aiet voor. Irene: K.N.M T.P Lezing, 20 Chr, Sociale Belangen: Tutndei sverg Wein-Babberspolder. filmavond, 20 Musis Sacrum: Alg. Bond v, Bèjaarden, Nicolaasfeest. 14 en 20 bnitl redarlioueli- !D Alii aill L'i L. tSUll .Klachten bezorging: Agentschap (aar ilfbovein ling ?n n |ti,3t):-!|i;to vtitr Iltjangrljkb (oiofooll milliliters! Alarm teiliie fliéoOj alarm branchicer 2(39123: G.G en G.D 260290, ^|t®ord voor de dag: Bl|bfcilezing. telcf Op onze vraag of mr. Peek zijn „otium cum dignitate", een welverdiende rust pa zijn veeljarige ambtstermijn, in Schiedam zal doorbrengen gaf de scheldende burgemeester, althans voor wat de komende jaren betreft, een bevestigend antwoord. „Ik heb 'hier in de loop der jaren vele vrienden en kennissen gekregen en zal daarnaast toch ook graag de verdere ontwikkeling gadeslaan van de stad, waar ik burgemeester was en van de projecten in het bijzonder, waaraan ik mijn medewerking heb verleend." de het levenslicht in Culemborg, het oude, schilderachtige stadje met jeugd doorbracht. Met genoegen denkt thans nog terug aan zijn jongensjaren moegen denkt hij thans nog terug aan zijn jongeasjaf-en en aan zij schooltijd op de lagere school, waarva het onder wijs toentertijd toch wel bijzonder dege- hjk en doeltreffend was. De moeilijke Franse taal bijv. begon men al heel vroeg te leren, zodat men die bij het verlaten van de school reeds aardig on der de knie had. Hij slaagde voor het toelatingsexa men van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Het werd een prettige tijd. Hoewel de dagelijkse treinreis niet al tijd even gemakkelijk was, want de eerste wereldoorlog was inmiddels uit gebroken en al werd ons land toen nog gespaard voor directe oorlogshandelin gen, de lasten van de oorlog drukten ai gauw zwaar op het gehele leven. Schiedams latere burgemeester koos op het gymnasium de Bèta-richting. Hij heeft nog even geaarzeld of hij zich zou laten Inschrijven aan de medische, dan wel aan de juridische faculteit. Hij heeft geweifeld tussen arts of jurist. Hij koos het laatste en ging rechten studeren aan te universiteit te Utrecht, waar hij in 1925 afstudeerde. HIJ WAS geen student, die zijn dagen versleet „in een hoekje met een boekje t want hij nam integendeel al heel jeng deel aan het verenigingsleven, •ir-1 ervau met mensen om te gaan Zijn psychische instelling maakte hem dan ook bijzonder geschikt voor het van burgemeester. Zijn militaire dienst vervulde hij als eerste luitenant, zowel bij de vesting- als bij de bereden artillerie, te Amersfoort. Voordat hij in 1928 als burgemeester secretaris van Pannerden werd geïnstal leerd, was hij een tijdlang volontair ter gemeente-secretarie in het Brabantse dorp HedeL I» Pannerden is hij eigenlijk twee maalingehaald, de eerste maal bij zijn installatie, alleen, daarna met zijn echtgenote. De gehele bevolking was uitgelopen om het jonge burgemees- terspaar op hartelijke wijze te verwel komen, terwijl het muziekkorps van het aloude Schuttersgilde vrolijke marsmuziek speelde. Het was op deze dag inderdaad feest in het dorp. Een jaar tevoren had een watersnood ramp Pannerden zwaar getroffen De sporen waren nog zichtbaar in het dorp. Aangezien het oude raadhuis zo bouwval lig was geworden, dat het niet langer als zodanig dienst kon doen, begon men met spocu s«m de bouw van een nieuw ge- meentehuis, dat reeds in 1929 gereed kwam. OVER ZIJN eerste lustrum als burge meester, dat hij in deze kleine grensplaats doorbracht, zou men een boekdeel kunnen vullen vol plezante, dik wijls humoristisch-gekruide dorpsverha len, De mensen van zo'n kleine, geslo ten plattelandsgemeenschap verschillen ontzaglijk veel van de grote-stadsbewo- ners. Bovendien is de sociaal-psycholo gische structuur van een grensbevolking geheel anders dan die van maatscha- peiijke groepen dieper in het land. Xn de late middeleeuwen behoorde dit grens gebied tot het hertogdom van Kleef. SCHIEDAM Door het niet doorgaan van het korfbalprogramma heeft ODI zaterdag volop gelegenheid'gehad de be stelde boterletters op de adressen te be zorgen. Niet minder dan 365 letters wer den door de leden aan de man gebracht en in de loop van vrijdag en zaterdag bezorgd. Dat betekende voor deze oudste chris telijke korfbalvereniging van Nederland een kasstukje van ongeveer ƒ500, waar voor diverse leden in de afgelopen we ken druk aan het werk zijn geweest. ODI heeft aan deze boterletteraktiek meteen maar een aktie met Kerstkransen gekoppeld. Bij iedere bezorgde boterlet ter had men een brief gedaan, waarin verzocht werd binnenkort ook een Kerst krans van ODI te kopen De baten daar van komen eveneens ten goede aan de bouw van het clubhuis. Deze week zullen de ODI-anen de adressen bezoeken en vlagen naar de bestelling. Telefonisch kan men dat doen bij de heren H. Roozenbeek (280012) en B. Sleeuwenhoek (269155), resp. voorzit ter en sekretaris van ODI. Dit historische tijdperk drukt zelfs nog in deze twintigste eeuw zijn stempel op de mentaliteit van deze grensbewoners. Een burgemeester beeft hiermee na tuurlijk terdege rekening te houden. Ge lukkig had hij gevoel voor de humor, die er schuilt In het karakter van élk mens. De landelijke gemoedelijkheid dei raads zittingen werd weieens verstoord door het heftig oplaaien van oude dorpsveten. Do gcladèn gevoelens wogen dan zwaar der dan het gezonde verstand en dan was het de taak van de jonge burgemeester om olie op de golven te gooien. Bit lukte hem mêestal wel, omdat hij wist aan te tonen, dat de - hele rel in feite op een schromelijk misverstand berustte. Want zo is het immers in het mense lijk leven: bij de meeste ruziet is de sop de kool niet waard en is het slechts onze ik-zucht, die wrange wan verhoudingen veroorzaakt. Zo was het eerste hoofdstuk van zijn ambtelijke loopbaan in zijft geheel van sappige, anneedotische bijzonderheden een bont en kleurig schilderij,.waarop de menselijke verhoudingen geladen met een ,y)uchtig aUedags-öramatiek zich af speelden, tegen het typisch-fustieke dekor van deze karakteristieke grensstreek. NA zijn ambtsperiode in Pannerden kon burgemeester Peek kiezen tussen' 's Haerenberg, een betrekkelijk f?ot® gemeente in het natuurrijke Montferland, maar ook weer vlakbij de grens of het kleinere Alkemade, gelegen tussen de meren boven Lei den, in het hart van Holiahd. Hij koos het laatste, omdat hij liever wat dich ter bij de cultuurcentra wilde wonen. In 1933 maakte gij zijn „joyeuze en tree m Alkemade, in topografische zin een zeer uitgebreide gemeente, eigenlijk bestaande uit verschillende verspreide dorpsagglomsraties, temidden van een prachtig, weids merengebied, derhalve een veel bezocht watersport-recreatie oord. daarnaast met een agrarische be roepsstructuur van tuinders en veehou ders. Een economische ramp van een om vang, die nog nooit was voorgekomen, had inmiddels de mensheid zwaar ge troffen en nog steeds zette het fatale desmtegratieproces zich in al haar fel heid voort. Het was begonnen met de „beurskrach" van WaUlStreetin 1929. Als een epidemische ziekte taste het de volkshuishoudingen van de gehele we reld aan. In 1933 kwamen voor het eerst een. man en een beweging, Hitier en de nazi's in het nieuws, De massa besefte toen nog niet, dat ze reeds in de schaduwen van een gruwelijk Ar- maggedon leefde. DE 34-jarige burgemeester zat derhalve Bl gauw in de perikelen van werk loosheid der landarbeiders en van ellen de der berooide tuinders. Voor de eer sten zocht, en, vond hij op korte .termijn binnen zijn gemeentegrenzen projecten om deze armé drommels te behoeden voor algehele verpaupering en voor de tuinders wist hij door gemeenschappelijk overleg tbij de banken uitstel van beta- Imgën te verkrijgen met de nuchtere motivering: „,Als jullie deZe, mensen het mes op de keel zet, dan zijn jullie alies kwijt. De banken gaven uitstel. Door eën collectieve regelin" lcregcn de banken tenslotte toch htm geld binnen en wéren.de .tuinders gered, .want in 1946 brak de oorlog uit en na de bevrijding in, 1345 zijn ze er allemaal wéér bovenop gekomen. Slachtoffers zijn-er tijdens- de oorlog in dit voor de Duitse bezetters gevreesde, - want bijna ontoegankelijke merengebied, bijna niet-, gevallen. Hoog stens vijf, van wie nog.twèe door Engel se luchtaanvallen. Gevaarlijk wérd de toestand pas, toen men de burgemeester van Duitse zijde ervan verdacht zich met droppings der geallieerden ingelaten te hebben. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar de burgemeester wist alle argumenten der ondervragende officieren te ontzenuwen. Vanaf '1 oktober 1946 is mr.! J, W. Peek burgemeester .van SchiedanL Het is zijn derde en laatste standplaats. Toen Hij zijn ambt sdnvaarddè, 'kreeg hij dè zware taak om de door de oorlog ontwrichte samenleving van 'Schiedam' weer in goede banen te leiden; waarbij onmiddellijk tevens het vej-emgingsleven zijn warme belangstelling ontving, Men kan gerust zeggen, dat hij als eerste burger aan onze stad zijn béste krachten heeft gegeven. .Hij betrok als ambtswo ning het grote hoekpand "aan- de Nassau- laan 53, dat hij indeeember. 1863 verwis selde voor een flatwoning met betere accommodatie aan de Havcndijk 125. SCHIEDAM Het voetbalprogramma van zaterdag mag dan in zijn geheel afgelast zijn, voor de leden van HBSS betekende dit niet, dat men de werk zaamheden aan het nieuwe clubhuis op het Harga-veld in de steek liet, ondanks het feit, dat de viering van de 5de december bij de meesten ook nog op het programma stond. Op eigen verzoek hebben de leden van HBSS en ODI te kennen gegeven ook op 5 december weer aan de betonstorting te willen verder gaan en zo kon het gebeu ren, dat zaterdagmorgen om acht uur weer gestart werd met het storten. Bijna vijfentwintig leden van HBSS en ODI hebben onafgebroken gewerkt om weer zoveel mogelijk beton te storten. In totaal kon zaterdag 18 m3 gestort wor den, waarbij zich reeds een deel van de vloer van de kantine bevond Op de komende zaterdagen zullen de BBSS- en ODl-leden dit werk voorzetten om zo te trachten voordat de vorst invalt het stor ten van beton gereed te hebben. Mooi cadeau. Nu hebt U nog een p zierig half uurtje in het v< Gezellig gnimmofobnjjl&ten rji ji im{ i i Dankers heeff zoveel op elk gebied: 'érn, populair, folklore kÜM Milt IIIV l'LATENIjpN NAAR 'f I b, 1 H H M Ook oiiiiiai t als exiraatjè voor 1.50 het kunt mcciibillW! plaatje: anders Wt aar tophits fpn hitje «25, fjcige 'r>. wli vferkfl raswn» SCHIEDAM De 23-ja.rige bestuurder van-een personenauto J. S, uit Schiedam schepte vrijdagavond de 37-jarige wiel rijder: J.'G. v. d. B. uit de Juilanalaan 78h, die >'l» de Koninginnebnig de Maas dijk opreed. De wielrijder sloeg over de kap van de auto en werd ruim 206 meter meegesleurd. De bestuurder van de auto reed., ddor, de fiets achter zich aan «lépetld. Toevallig aanwezige ambtenaren van dfe~cUKiaaereeherche die achter de auto aan reden alarmeerden onmiddellijk 'de politié," Zodat de auto in het oosten van dè stad. tot staan gebracht kon -worden. In samenwerking met de politie uit Rot terdam werd de autobestuurder, die alco hol bleek te hebben .gebruikt, aangehou den en naar het hoofdbureau van. politie gebracht. De roekeloze autobestuurder bleek van tevoren nog een paar betonnen paaltjes in -de Rijnstraat omver gereden en een auto- in..de Lekstraat geramd te hebben. De G.G.D. had het deerlijk verminkte slachtoffer inmiddels naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd, waar het zaterdag morgen overleed. Het slachtoffer was ohgehuwd. WAT DE spectaculaire stadsuitbreiding betreft, zegt de burgemeester: We begonnen in 1946 gelukkig met een scho ne lei, wat hij natuurlijk als een belang rijke creditpost beschouwde. Met de inspanning van at .zijn krachten en 'de'inzet van geheel zijn persoonlijk heid heeft hij niet alleen zijn volie medewerking gegeven aan de totstandko ming van het nieuwe, na-oorlogse Schie dam, maar daarnaast ook intensief mede- ^iiinmiiiis! £7 üiiiiHii'-i i liiimiirliiii. geleefd-met de dynamische ontwikkeling van onze snelgroeiende stad. De hoofdmomenten vn onze na-oor logse, stedebouwkundige geschiedenis zijn, ongetwijfeld de bouw van een geheel nieuwe „bijstad", de op grootse w'IjZe geconstrueeerde wijk Nieuwland, de metamorfose van de binnenstad met de omgeving van het station, de aanleg .yan de mooie Maasboulevard, begin- oi .eindpunt van de befaamde Groene Gordel, die halve-maanvormig rondom de oude stad en wijk Nieuwland haar tegenpool in het prachtvolle Beatrix- park vindt. En thans de grote bouw projecten in voormalig Kethel. We zijn thans ongeveer op 'de helft van onze bouwactiviteiten gekomen. Halverwege de ingeslagen weg vallen helaas de donkere schaduwen van duurder geld en van een rigoureus restrictief investeringsbeleid over de verdere bouwplannen", zegt mr. Peek. Ij1 R. is flink heibel in de Schiedamse jeugdgemeenteraad, en wel tussen de socialistische F.J.G.-fractie en de liberale IiO.V.D.-fractie. Eerstgenoemde fractie beeft' op de laatste zitting van de Jeugd- gemeenteraad de verhoging van de cursus gelden bfj het Nijverheidsonderwijs als onderwerp van felle discussie aangesneden. Hiermee heeft zij zich in feite gemengd in de officiële debatten van de Schicdanise gemeenteraad, die dat natuurlijk nooit kan gedogen en daarbij heeft ze in zekere zin misbruik gemaakt van de ten stadhuize verleende gastvrijheid. Ia een onderhoud met de fractievoorzitter» van de jeugdge- meenteraad heeft burgemeester Peek hen dan ook ernstig gewaarschuwd. Na afloop zijn de' jongelui aan het napraten gegaan over deze delicate kwestie zonder overi gens tot overeenstemming te komen. De J.O.V.D.-fractie schijnt er toen een dikke streep achter gezet te hebben. De breuk tussen de liberale en socialistische jonge ren is hi'ermee een voldongen feit. TN een scherp gestelde brief van de socialistische F.J.G.-fractie aan de re dacties van de Schiedamse dagbladen ko men de volgende passages voor: „Wij (bestuur van de FJ.G-Marirnba en F.J.G.- fractie) betreuren het besluit van de J.O.V.D., aangezien-bierdoor de Schiedam- se Jeugdgemeenschap nog minder dan> reeds het geval -was, door dc afwezigheid van de prot-chr. groeperingen, een af schijnsel is van de werkelijke 1 politieke schakeringen in ons land. Hierbij zij echter opgemerkt, dat dit kwantitatieve verlies, gezien in relatie met de betrekkelijke on beduidendheid van de politieke partij, waarvan de J.O.V D. een verlengstuk ia, betrekkelijk-gering geacht" moet worden." „Daar de XO.V.D. hij herhaling ver. klaard heeft niet te znllen overgaan, op grond van haar beginselen, in de Schie. darnse jeugdgemeenteraad een werkelijke politieke activiteit te ontplooien, kunnen we het beengaan van de J.O.V.D.-fracSic moeilijk zien als een verlies in kwalita tieve zin. Noch dreigementen van J.O.VJD.- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het patroon van de moderne „verantwoordelijke maat schappij", een godsdienstig begrip met bijbelse achtergrond past ten volle de Gereformeerde Vereniging voor Zie kenzorg en Maatschappelijk Werk, die aller belangstelling verdient. Ze werd opgericht op de tiende mei 1933, wat nog niet wil zeggen, dat er voordien niets werd gedaan aan ziekenverpleging e d. in de kring der Gereformeerde kerk.1 Ze had haar voorgangster in de „Ge- ref. Vereniging voor Krenken verzor ging' vel richtte, met geen bezittingen, maar die zich gedragen wist door de Stelde van de leden en begunstigers. De ontvangsten van „Krankenzorg", >als men vereniging noemde, be joegen m het eerste jaar van het be- stdan ƒ346,68, terwijl men voor uitgav een bedrag vdn 308,64'j. nbtqljrcilj, zbc 4it eferè)6 vareklgltigSjiSt toch Hög H eep jmüf» saldo slorii Hét bestuur van „Krankenzorg" be tond tBehdertijd geheel uit dames. Zo ton net gcbeltren dat dit cerstè jaarvet- lag vermdldt „Dodf de leden eh be- jtüi'rsteden werden zeven riachteh ge waakt, en gectürende vierentwintig dtijjeh ynkfreilJfc diet ItjaaitH-brjildbliig, hüis- Killp.én wjjfci-erbjegiflg Geleidelijk 4?!1 preldcija dp'taak van de vereniging zich tilt. Er stond een officiële gezinsver zorging eb de naam gerillsverzorgster deed zijn intrede. De overheid ging de werkzaamheden op het gebied van wijkverpleging en gezinsverzorging subsidiëren, daar ze wel inzag, dat de volkshuishouding niet lan ger doeltnatig kon functioneren» indien het werk van de kruisverenigingen zou teruglouen q" wegvallen door gebrek aan financiële middelen Naast de taak van gezinsverzorging ontstond èen hieuw werkterrein, name lijk het maatschappelijk séerk. Ook hierbij ging een stimulerende in vloed tilt van de overheid. Een ministe rie van 'maatschappelijk werk w«rd toe gevoegd kan de rij van reeds bësthande ministeries. Indien door de verenigingen voor maatschappelijk werk aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kopt men in aan' zorg verpleegsters, verzorging, elf gezinsverzorgsters en helpsters, een maatschappelijk Werkster en acht jjejaardenheipsters. Aangezien het werk zich uitstrekt ovèr geheet Schiedam hebben de da tnes het gehele jaaï door volop werk. Wamieer er eef enkele maalen g- ,T„omgeving. lllrlleti „Klrl i'hnu-f!" hit '«art bflpan|t| '1|| griilMl tiiti Itiiiriilrii iteeit, duü ïilj'lil iiKin il fl hij «au zustervereniging e tenen. Hierbij zij vermeld, de prettige iamenweking met de Hervormde Stich- rng voor Gezondheidszorg en Maat schappelijk Werk. Zowel „Ziekenzorg" als de Hervormde Stichttbg zijn, wat hun afdelingen wijk verpleging aangesloten bij de Bond van Prot-Chr. en kinderhygiéne betreft, Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederïsad ,,Het Oranje-Groene Kruis". De vële taken van „Ziekenzorg", die in de statuten zijn vastgelegd zijn onder meer het verplegen van zieken aan huis, zorg voor moeder en kind (prenatale zorg, kraamzorg, postnatale zorg, zuige- lingênbescherming en kleuterzorg, t.b.c.- beifrljdlng, kanker- en rheumabestrij- diug, zorg voor lichamelijk gebrekkigen, gezinsverzorging, maatschappelijk werk enz). Zonder de medewerking van de kruis verenigingen zijn er geen consultatiebu reaus voor kleuters en zuigelingen moge lijk, is, èr geen verpleging aan huis ij zvj zo, iu gtnu «vuui-g uij, ami riuj. estujCbaar. bestaat er geen gezinsver zorging eh geen gezinshulp meer. Indien er geen Ziekenzorg meer zou bestaan, dan, was er in gereformeerde kring op velerlei gebied geen mogelijk heid ifteèrjtot' hulpverlening. liet bestuur en de medewerksters drin gen fer dén ook bij ieder gezm op aan zich, te luiten inschrijven als lid. Vrij- willigen propagandisten zijn hiertoe re gelmatig qp pad. Eén géval van ziekte kan zich plot- Sejiïlg vöordoen. Hóe vaali gebeurt het niet, dat men jlentaijfen jaren heeft geweigerd lid ie wordén en dan, a|s de nood aan de inan komt, onmiddellijke huip wensU Liefst nog vóór degenen, die al veia jaren lid zijn en de vereniging op alle mogelijke manieren steunen. Vaak horen de propagandisten hij hun bezoeken, dat ouders, familie of wèricgever in geval van ziekte wel de helpende hand zuilen bieden, maar ten eerste zijn dezen niet gediplomeerd en ia geval- van langdurige -ziekte, kan niemand deze goed-bedoelde hulp vol houden. Voor slechts één gulden per maand is men lid van Ziekenzorg, De rechten van het lidmaatschap gaan onmiddellijk in. Ieder lid heeft recht op gratis wijkver pleging ongeacht de duur, waarbij men gratis kan lenen allerlei verplegingsmate- rlaal, zoals beddensteunen, blokken, zei len, ziekenhuisbedden, enz. Men heeft bovendien recht op korting op de tarie ven VEjn het Kraamcentnrm, Men kan dagelijks van maandag tot en met vrijdag terecht op de spreekuren van het wijkhuis aan de Mesdaglaan 6a. Als de moeder bij het eerste kindje in het gezin wat onwennig staat tegenover aankleding, voeding en verzorging, dan zijn de wijkverpleegsters ten alle tijde bereid even langs te komen.' Alle ge wenste inlichtingen kan men verkrijgen bij het secretariaat, Aleidastraat 6A, tele foon 261005. Men kan zich op dit adres eveneens als lid aanmelden, of bij zr. De Langen, van Denhovenstraat 64, telefoon 265050 en bij zr. Keizer, Mesdaglaan 6B, telefoon 263722. Ziekenzorg houdt dinsdag 15 decem ber in Musis Sacrum voor de zesde maal in successie een Kerstmiddag. De financiering van dit Kerstfeest voor bejaarden en langdurige zieken, dat tot nog toe elk jaar een groot suc ces is geweest, en waaraan ongeveer tweehonderdvijftig mensen deelnemen, geschiedt door de verkoop van chocola deletters. Voor het vervoer van mensen die slecht ter been zijn, stellen zich elk jaar velen met een personenauto be schikbaar. zjjde, noch wensen van" het Schiedamse gemeentebestuur, die het parlementaire boekje in democratisch opzicht te buiten gaan, zullen ons kunnen doen besluiten een ander dan het huidige standpunt ia te nemen." De liberale fractievoorzitter, de heer Doorlag, met wie Wij zaterdag een telefonische onderhoud hadden, zei nïeM van dreigementen van j.O.V.D.-zijde af te weten, het wel eens te zjjn met de wensen van het Schiedamse gemeentebestuur en niets meer te doen willen hebben met de socialistische jongeren. TJIJ veronderstelde, dat" de vergadering 31 van de jeugdgemeenteraad donderdag avond 10 december wel "doorgang zou vin. den. „Maar wij zün er in ieder geval niet", zei hij. Hij had wel vernomen, dat er aan gewerkt wordt om op zeer korte termijn ook een fractie van prot.-chr. jongeren in de politieke arena te bréngen. Dat'er thans., een flinke scheur in het Politieke Jongeren Contact zit, zal na kennisneming van het bovenstaande wel niemand ontkennen. Nochtans wanhopen we geenszins, -want zoals de sluwe en knappe diplomaat Talleyrand (17541838) reeds zei, is de politiek de kunst der verwikkelingen. Poli tiek en gekrakeel behoren nu eenmaal bij elkaar ais de bekende Siamese tweeling. Zo bezien is het heibeltje tussen ome politieke jongeren helemaal geen uitzonde- ringsgeval. *t Is een normaal natuurver schijnsel aan het wisselvallige politieke firmament. Na dit fikse donderbuitje zal ook wel weer de zon -doorbreken. Beter heibel dan apathie, want dit laatste is de dood in de pot. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook zaterdagmiddag waren er in enkele zalen nog een aantal vrolijke Sinterklaasfeesten. 49 Zo hadden -de kinderen van de leden van de personeelsvereniging van gemeen tewerken zaterdagmorgen in Musis Sa crum hun feestelijke bijeenkomst onder leiding van de voorzitter, de heer L. M. van Dame. waarna in het zelfde ge- houw 's middags de. bejaardenverenigïng Delftshaven o.l.v. haar voorzitter, de heer. Van der Kooy, van een aardig cabaret genoten. Ook deze .ouderen vergat de Goede Sint niet. De kinderen van de Schiedamse PTT- beambten kregen zaterdagmiddag in het gebouw v-oor Chr. Sociale Belangen een traktatie cn vervolgens een geschenk mee nasx huis. De voorzitter, de heer A, Verlinde, had de leiding van deze bij eenkomst, waarop een poppenkastverto- ning de ongeveer 65 jeugdige bezoekers tot het laatste ogenblik in spanning hield. Tenslotte vierde Schiedams oudste Oranje Buurtvereniging Gusto onder lei ding van haar voorzitter, de heer A Bedaf, zaterdagmiddag in het gebouw Irene haar traditioneel. Sinterklaasfeest met filmvertoning, waarbij als hoogte punt, zoals trouwens op alle Sinterklaas- festijnen, de Sint en Zwarte Piet de zaal binnenkwamen. SCHIEDAM Een vijftal 17-jarige Schiedamse jongens die In de loop van de afgelopen zomer in diverse kantines van de Harga- en Tortels-sportterreinen en in een botenhuis had-den ingebroken en daarbij ongeveer elf diefstallen had den gepleegd, is vrijdagmiddag voor de officier van justitie te Rotterda: geleid. aam voor- SCHIEDAM -Van- een vierwielige vrachtauto met aanhangwagen, bestuurd, door B. v. L. waarop twee betonnen hei palen van elk negen ten lagen, liep vrijdagmorgen op de WestfeaokenJaadse- dijk ter hoogte van het voormalige SW- ter-rem plotseling het - middenwael van de aanhangwagen af, waardoor beide oa- SÏÏJ5L5?'6 ^eg kwamen en doormidden kaapten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1