Drie brandweerlieden gewond geraakt We wisten wat kon gebeuren Schade ruim 2 miljoen aan fabriek en huizen Bedrijf een gevaar voor omgeving LOF I s Henrico Coppo vandaag aan oog geopereerd chipper beroofd en met staaf bewerkt RYNBENDE'S Rotterdamse studenten huldigden klimmers m Hoofdpijn? Russen stelen wielen nieuwe autobussen Bedrijf voor tweede keer in vlammen Hoofdman J, C. van Senden meent: Substituut nu voor gerechtshof Als alles slaagt in twee weken uit ziekenhuis Aanvaller neemt de vlucht voor gillende vrouiv Directeur-eigenaar J. A. Hartman: Roofovervaller niet „echt" gewapend? Dronken achter stuur van gestolen auto Lading schuift (bijna) van auto Ijsbaan in tuin vieux speciaal*** (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM Due brandweerlieden zijn gewond geraakt, vier gezinnen zijn dakloos geworden, een fa itec is vei woest en. er is voor ruim twee miljoen, gulden schade toegebracht door een van flT- j'1 8100lsle anden van dit jaar in Rotterdam. Het bedrijf van Goodwill Schuimrubber tus sen c ie amseueg en Blokmakersstraat in het westelijke stadsdeel is voor de tweede keer binnen vier jaar door een alles verterend vuur verwoest. F. van 'Apeldoorn: Het was een brand die duizen den Rotterdammers op de been heeft gebracht. Zij waren gealar meerd door de tientallen meters hoge vlammen met lange uitschie ters die de huizen in de omgeving in een fel licht zetten en door de dikke zwarte en stinkende rook die laag over de stad hing. De po litie had handen vol werk om het talrijke publiek uit de gevaarlijke zone te halen. Vrouw viel uit raam van eerste etage Bij plotseling remmen voor overstekende kinderen geslipt JSaar voren Verloren 260 bekeuringen in anderhalf uur eeifrirüU>-Cf) Duits boef je (16) aangebonden TSlgli RUBBER WERD VUURZEE DOTTERDAM Een van de ge dupeerde bewoners is de heer F. üan Apeldoorn. Nog geheel onder de indruk van het gebeurde zijn wo ning is gelukkig voor een groot deel gespaard gebleven vertelde hij zijn relaas. „Mijn vrouw was aan de achterzijde in de keuken. Ik was met onze dochtertjes van zes en tien jaar in de kamer een spelletje aan het doen. Plotseling kwam mijn vrouw de kamer binnen, rennen. Zij had iets vreemds geroken cn onmiddellijk gedacht: De Goodwill staat in brand Omdat we van de vorige keer wisten wat er kan gebeuren hebben we snel, maar niet in paniek, onze kinderen aange kleed en naar de buren in veiligheid gebracht. Later ben ik nog even terug geweest voor de papieren. Ik moest er weer snel uit want de hele achtergevel stond al in brand. Gelukkig zijn de vlammen maar op enkele plaatsen naar binnen gedrongen. Wel is alles in huis bedekt met een vieze laag verbrande rubber Hoe groot de schade is. weet ik nog niet". De andere verdreven gezinnen zijn: de weduwe H. Brasker-Willemse, de fami lie J. M. Stolk en de familie H. Drees Mevrouw Brasker heeft slechts twee trouwjaponnen kunnen redden die zo voor de trouwerij van haar dochter, de volgende week. had gemaakt. De hele uitzet is echter verloren gegaan. De woning van mevrouw Brasker is vol komen uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet met zekerheid te zeggen. Dat is ook nooit bekend geworden van de brand in augus tus 1960. Het is niet uitgesloten dat een felle steekvlam, door kortsluiting veroor zaakt, schuimrubber in vlam heeft gezet. Om kwart voor zes, toen de brand uitbrak, bevonden zich nog ongeveer tien mensen van het uit zeventig man be staande personeel van het bedrijf in de fabriek aan de zijde van de Blokma kersstraat Omstanders beweren een knal te hebben gehoord die door een steek vlam werd gevolgd. Hoe dan ook, de tien mensen konden maar ternauwernood ontkomen aan de direct erop ontstane vuurzee. (Van een onzer verslaggevers) T> OTTERDAM Hoofdman J. C. van Senden gaf als zijn commen- taar, toen de brandweer het vuur had bedwongen: „Dit bedrijf is een gevaar voor de omgeving. Er ligt veel en veel teveel brandbaar materiaal". Óver de blussing zelf was hij erg te- het even mogelijk was zijn brandwee rreden. De heer Van Senden zei dat vooral lering is getrokken uit de vorige brand. Toen werden niet de huizen ver nield, maar slechts beschadigd. Nu was de wind echter veel sterker. Hij was verheugd in ieder geval de twee rechts gelegen woningen van totale verwoes ting te hebben kunnen redden. Dat is gebeurd door het trapportaal een afscheiding tussen de linkse en recht se twee huizen flink nat te houden door met persluchtmaskers uitgeruste brand weerlieden. Even is er paniek geweest toen twee mensen die het laatste in een van de woningen waren geweest, toen het bene den al brandde, ieder afzondcilijk dach ten dat de ander nog boven was. Toen We hebben er behoefte aan otue waar dering te uiten voor het werk van de brand weer, Alleen zij (lie van nabij hebben ge zien wat de individuele brandweerman heeft gedaan, zal de juiste waardering kunnen op brengen. 2y hebben gezien hoe brandweer lieden «iet slangen onder de armen de brandladders oprenden terwijl de top van de ladder nog in vlammen en rook stak en hoe de brandweerlieden het brandende pand ingingen, terwijl boven hen de balken nog brandden. Dankzij deze brandweermen- ■eti is een ramp voorkomen. Toch moet een kritische opmerking wor den gemaakt, maur die hetreft niet de brandweer. Een Ahrens Fox nog steeds een sterk wapen moest uit Overschic komen maar vond zowel de Mathenesser- brug als de Lege Erfhrug open. De wagen die dringend nodig was iedere minuut en iedere straal ds belangrijk en kan beslis send zijn moest omrijden via de Pieter de Hoochbrug. Het is bekend dat de eerste twee bruggen gelijk open mogen, maar is liet wel goed dat ook te doen als Sn de na bijheid een dergelijke brand woedt? De wa gen had bovendien de Pieter de Iloochhrug geopend kunnen vinden, want hoewel deze brug en de Lage Erfburg «iet gelijk open mogen gebeurt dat dagelijks toch vele keren. Zou hier een regeling niet op zijn plaats zijn zoals tussen alarmcentrale en brugwach ter van de Spaansebrug? Bij een brand in dc Spaause Polder mag dc brug niet open zolang er braiidwcermatcnee! kan passeren. w. Opnieuw is ook gebleken dat een derge lijk bedrijf midden in een woonwijk een (lopende vulkaan is die ieder ogenblik mei een verwoestende kracht kan uitbarsten. Vreemd is dat liet bedrijf er zich na de vo rige brand weer mocht vestigen. We nemen aan dat wat hinderwetsaanvragen en derge lijke betreft, volkomen naar de regels der wet is gehandeld. Het is dan ook hard nodig dat die wet wordt gewijzigd of dat de „ma zen" in die wet worden gesloten. Een dergelijk zeer brandbaar bedrijf in een woonwijk kail rampzalig zijn. We hopen voor de bewoners (die er ditmaal nog het leven hebben afgebracht) dat die vulkaan voorgoed is geloofd. Nog sterker: het is noodzakelijk dat het bedrijf verhuist naar buiten de woonwijken, naar een industrie gebied. lieden gaan zoeken, zonder resultaat. De mannen waren beiden via verschillende wijzen naar buiten gekomen De nablussing die om ongeveer kwart over zeven werd ingezet, heeft de hete nacht geduurd. Voordurend zijn enkele slangen op de waterleiding gereedgehou den. Duidelijk zijn de scheuren in de muren weer te zien die er vier jaar ge leden zijn ingekomen bij de vorige brand. ROTTERDAM Het zemen van de ramen op de eerste etage van het pand aan de Keijenburg 40 heeft voor de 63- jnrige mevrouw M. Brugman-Veldhoen kwalijke gevolgen gehad. Zij verloor haar evenwicht en viel uit het raam. Met kneuzingen in het' onderlichaam en bloeduitstortingen aan beide benen is zij naar het Zutderz'ekenhuis gebracht. ROTTERDAM De 46-jarige schilder G. J. Waterkamp van de Mathenesser- dijk moest maandagmorgen met zijn be stelwagen plotseling remmen voor een paar overstekende kinderen. De auto slipte en kwam tegen een boom tot stil stand. De heer Waterkamp is met ver- Dit vuur vond gretig voedsel in de grote hoeveelheid gereedgemaakte sciiuimrubberproducten «ongeveer 4000 matrassen, grote hoeveelheden kussens enz. enz.) in afval en in vaten latex-lijm waarmee vellen schuimrubber op elkaar worden geplakt. Waarschijnlijk hebben enkele van deze vaten voor ontploffingen gezorgd. Bij een van die ontploffingen in de fabriek zijn de drie brandweerlieden die de „hel" aan de zijde van de Blokma kersstraat waren binnengedrongen, ver rast. Zij moesten met gereedstaande am bulances naar het Dijkzigtzlekenhuis worden gebracht. Het zijn de beroeps brandweerlieden W. Labrijn (29) uit de Steinwegstraat, M. Arts (27) uit de Baks- straat 9 en J. de Vos (26) uit dc Oranje boomstraat. Gelukkig kon de heer Vos na behandeling weer terugkeren. De andere twee zijn er erger aan toe. Zij hebben derde-graads verbrandingen in het ge zicht— Zij bevonden zich samen met brandmeester J. Diks van de G 11 in de fabriek. Door de ontploffing werden zij in de richting van de deuren geworpen. Brandmeester Diks werd niet gewond. Hoewel de brandweer zeer snel. ter plaatse was de gereedschapswagen 11, de autospuit 11 en de ladderwagen 4 zelfs in drie minuten kon uitbreiding nie: worden voorkomen. Om negen mi nuien voor zes werd dan ook groot alarm gegeven. Huizen links en rechts van de fabriek werden ontruimd en door de brandweer natgehouden. Deze huizen kregen dan ook geen ernstige schade. Ondanks de 36 stralen (33 hoge druk en drie lage druk) vrat het hoogoplaai- er.de vuur dat een intense hitte veroor zaakte waartegen de brandweerlieden (hun aantal op het hoogtepunt van de brand bedroeg ongeveer honderd) soms nauwelijks opgewassen waren door de fabriek naar voren. Ondanks verwoede pogingen het te gen te houden zag men toch het vuur langzaan- door de aan de Seiiiedamseweg gelegen kantoren kruipen. Ruit voor ruit sneuvelde totdat ook de grote spiegelruit aan de straatzijde het begaf en het vuur als één grote vlam meteen tot ver boven het dak uitjoeg. De hitte was zo groot dat winkels aan de overzijde van de niet smalle Schie- dainseweg moesten rvorden natgehouden evena's de daken. Brandweerlieden gin gen languit op straat liggende spuiten en andere kropen dicht achter elkaar om toch zo dicht mogelijk te kunnen nade ren. Soms, als de ergste vlammen even verdwenen werd het aardedonker voor al als de rook in de straat neersloeg. Bijzonder gevaarlijke ogenblikken voor de brandweerlieden die zo geen enkel richtinggevoel hadden en die door de steeds weer oplaaiende vlammen werden bedreigd. Jammerlijk gingen echter de boven de kantoren gelegen woonhuizen in de vlammen op. Het vuur was zowel aan achterzijde als aan de voorkant binnen gedrongen. Van drie zijden werd het vuur bestreden, van voor, achter en opzij. 5 ïuct vei- I v.«3/>Mh'vnL- wondingen aan gezicht en rechterknie rectUDan naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. DEN HAAG De substituut-officier bij de rechtbank in Amsterdam, mr. R. L. H. zal op 11 december in hoger beroep terecht staan voor het gerechtshof in Den Haag. Mr. H. werd door de rechtbank in Den Haag op 28 juli van dit jaar veoordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf en ontzegging van de bevoegdheid een mo torrijtuig te besturen voor de tijd van een jaar. Hij werd ervan verdacht in de nacht van 13 op 14 juni van dit jaar na een verjaardagsfeestje onder invloed van sterke drank auto te hebben gereden en meerdere keren opzettelijk niet aan een bevel van de politie te hebben vol daan. De officier van justitie bij de Haagse rechtbank, jhr. mr. Th. W. van den Bosch, -had tegen mr. H. een maand gevangenisstraf plus -een jaar intrekking van het rijbewijs gevorderd. Jhr. mr. Van den Bosch tekende ook hoger beroep aan tegen het vonnis van de Haagse Vanuit zijramen van andere huizen waarvar de bewoners ook aL aanstalten maakten ta vertrekken en waarvan de brandweerlieden gordijnen hadden weg getrokken. werd ook gespoten. Telkens werd opnieuw glasgerinkel ge hoord gevolgd door het weer oplaaien van de vlammen. Toch moest het vuur tegen een dergelijke grote overmacht van mensen en materieel wel in kracht afne men. Tegen zeven uur kon de leiding zeggen de brand meester te zijn. Brandmeester A. C. Saakes die ifï eerste instantie de leiding had geno men, had die gedurende het gevecht overgegeven aan hoofdb Tandmees ter Koornwinter en die weer aan de pas benoemde hoofdman J. C. van Senden. Ook wethouder J. U. Schijt huis was op het brandweerterrein aanwezig. Uitgerukt waren (in volg orde van aankomst) bluseenheid 422, G 11, A 11, L4, bluseenheid 421, A 2, bluseenheden 431 en 432, M 2, L 2, A 12, A 6, G 3 met P 3, A 4 en K 4 met P 2. Een van de gewondes br&ndweerlie* den wordt door. een 'collega en een EHBO'er naar. de, ziekenwagen ge-* bracht. L UTRECHT Ongeveer 260 automobi listen, fietsers en voetgangers zijn gister avond tussen vijf uur en half zeven in Utrecht bekeurd wegens overtredingen bij verkeerslichten. De Utrechtse politie voerde een verscherpte controle uit bij alle verkeerslichten in de binnenstad. SALATIGA Plannen bestaan om hier op Midden-Java een internaat te vestigen. Dit internaat is bestemd voor de kinderen van de zendingsarbeiders. In deze stad is een christeliike univer siteit gevestigd. Uet/iCüiC- 'cyb Dankzij z ij hwe te n s c h a p- pelijke sartièji^teliing bevat; 'ASPRO' alles «aUnodig is - om u shfel y^an uw, pijn af< te. belpèii.. Doeltreffend en b etró uw ba ar?v; jvf ■/*-,*+ v: - .5 ROTTERDAM Het halfblinde Ma rokkaanse jongetje Henrico Coppo uit Casablanca is vanmorgen in het oogzie- deze operatie het succes zal hebben, dat de tien of acht jaar oude Henrico, tij-n ouders en zijn weldoener er van eerwachten, moet vanzelfsprekend nog blijken. Maandag ging Henrico, die enkele ja ren geleden bij het afsteken van vuur werk aan zijn gezicht werd gewond en die sedertdien aan één oog blind is, naar iet oogziekenhuis. De her B. Slavenburg van het Bentinckpiein in Rotterdam kwam tijdens een zakenreis met hem in aanraking en trok zich zijniot aan.. Hen- -ieo ging per vliegtuig naar Brussel en daar werd hij afgehald door zijn wel- ioener. De algemene aspecten voor de operatie schenen gunstig: Henrico is gezond en iet is dan ook te verwachten dat hij binnen veertien dagen het ziekenhuis zal runnen verlaten. -._ Een aandere zaak is het zien met het oog, dat immers zo lang niet is gebruikt. Als de operatie slaagt, moet immers het (ezichtscentrumin de hersens van Hen rico er zich van bewust worden, .dat het oog weer kan zien. Bovendien moet de -.amenwerkingpiiet. het andere oog weer tot stand komen en dat is evenmin ge- nakkelijk. Misschien mogen we hier niet meer herbouwen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het pand van de N.V. Schuimrubberfabriek Good will staat ongeveer tien jaar aan de Schiedamseweg. Ook de vier woningen zijn eigendom van de N.V. De eige- naar-derecteur, de heer J, A. Hartman (60), was binnen zeer korte tijd van zijn huis in Zevenbergen (bij een an dere fabriek van Goodwill) naar Rot terdam gekomen. Hij zei dat de zeven tig man personeel voorlopig zullen gaan werken in Zevenbergen, Ridder kerk of aan de Voorhaven in Rotter dam. „Ik geloof niet", zo zei hij, „dat ik na deze brand en omdat pr vier jaar geleden ook al brand is geweest, nog hier mag herbouwen". Hij merkte ook nog op dat er zeker zeven dure machines zijn ver loren. In de woningen woonden geen werkne mers van Goodwill. Vogens de heer Hartman waren in het bedrijf blusmidde len voorhanden. Welke soorten kon hij niet vertellen. Ook is er een rookverbod. „Ik vraag me af of er nog wel iets van het pand te redden is," vroeg hij zich af. „Ik denk dat de schade zeker 2.600.000 zal bedragen. Maar we zijn verzekerd". Hij wist niet of het personeel nog gepro beerd heeft de blussen. Wel heeft het personeel nog een gedeelte van de kan toorinventaris gered en aan de overzijde binnengedragen. ROTTERDAM Een tot nu toe on bekende man heeft zaterdagavond tus sen elf en twaalf uur de 23-jarige schip per van het aan, pier 3 van de Waal haven liggende binnenschip Lida, toen deze aan boord in bed lag, met een ij zeren staaf op het hoofd geslagen. Toen de schipper wakker werd, stond de man over hem heen gebogen.. Onder het uiten van bedreigingen eiste hij geld. De schipper, die een diepe seheurwond op zijn schedel had en veel bloed verloor, gaf hem onder druk al het geld dat hij aan boord had. De indringer bedreigde ook een aan boord verblijvende vrouw en die greep hij bij de keei. Er ontstond een worste ling, waarbij de vrouw hulp kreeg van de schipper. Toen de vrouw de aanval ler met haar nagels in het gezicht krabde en begon te gillen, probeerde de AMSTERDAM De Amsterdamse re cherche begint ernstig te twijfelen aan de echtheid van het schietwapen, waar mee donderdagmiddag een onbekende •■can een geslaagde roofoverval pleegde in de verkoopwinkel van J. C. Boldoot aan de Kalverstraat te Amsterdam. De winkeljuffrouw, die door de onbekende in het Duits werd bevolen de kassa te openen, heeft nl. tegenover rechercheurs verklaard dat het wapen lichtgrijs van kleur was. Hoofdinspecteur Valken van bureau Singel, dat zich met deze roof overval bezighoudt, zei: „Onze wapen deskundigen hebben ons .verzekerd, dat er in Nederland geen lichtgrijze pisto- 'en bestaan. Als het zoals wij begin nen te vermoeden een speelgoedpis tool was, moet het in ieder geval veel op een echt wapen hebben geleken". De recherche meent dat deze roofover val nog wel een tijd op haar oplossing zal moeten wachten. „Ieder aanknopings punt ontbreekt vooralsnog", aldus de beer Valken. VEENDAM Het 7-jarig jongetje Tonnis Bloem, dat al gedurende tien dagen spoorloos was. is gisteren uit een sloot, in de onmiddellijke omgeving van zijn ouderlijke woning opgedregd. Een paragnost, die werd geconsulteerd, wees de plek als vermoedelijke plaats van het ongeluk aan. APELDOORN De 37-jarige heer J. C. Burry is zondagavond omgekomen toen hij met zijn auto in een flauwe bocht op de Jachtlaan tegen een boom botste. De 49-jarige G. S,, die als passa gier in de auto zat. werd- zeer ernstig gewond. De auto sloeg na de botsing over de kop en kwam in hetvoortuintje van een woning terecht. man haar met zijn ijzeren staaf te raken. Hij miste en nam, afgeschrikt door de gillende vrouw, de vlucht over de stei ger van.pier 3, Daar nam hij een brom fiets en hij verdween in de richting van de Waalhaven o.z. De man is ongeveer 1,80 m. lang en heeft een fors postuur. Hij moet krabwon- den in het gezicht hebben opgelopen en zijn overjas werd met bloed bevlekt. De Rotterdamse politie verzoekt ieder,, die meent inlichtingen over de ze man te kunnenverstrekken, con tact op te nemen met de recherche der rivierpolitie, tel. 010235115. Voor Henrico zal, als alles goed gaat, waarschijnlijk het effect zijn, dat hij liet beter ziet dan tevoren zijn ene log was immers goed maar dat hij aan een zekere mate van diepte-zien wint. ROTTERDAM De politie hield maan dagavond op het Zuidplein, een auto met een Belgisch nummerbord aan, waarvan de bestuurder onder invloed van sterke drank verkeerde. De man wilde een ver- blijf in de gevangenis waarschijnlijk ver mijden, want hij gaf een gefingeerde naam op. Bij nader onderzoek bleek het de 22- jarige bijrijder H. J. V. uit Heerjans- dam te zijn, die verklaarde de wagen in Dordrecht te hebben gestolen. Daar was bij navraag nog niets van de diefstal be kend. Bovendien was de bijrijder met in bet bezit van een rijbewijs. Hij is ter^ be schikking van de politie Dordrecht m be waring gesteld aan het bureau Sande- lingplein. Een eveneens dronken bestuurder, oe 31-jarige glazenwasser C. J. M. de G., botste maandagavond met een. personen auto tegen een op de Hi lied ijk geparkeer de oplegger. Waarschijnlijk heeft hi} de ze, omdat hij „onder invloed" reed, he lemaal niet gezien. Bij de botsing liep hij hoofdwonden op. Personeel van de G.G. en G.D. behandel de hem ter plaatse. Het rijbewijs van De G. werd ingevorderd, en hij werd naar het bureau Nassaukade meegenomen om daar nuchter te worden. De 32-jarige vertegenwoordiger J.O., cue naast de bestuurder zat, werd vrij ^ern stig aan het hoofd gewond. Hij is in de Sint Clarastichting behandeld. De per sonenwagen werd weggesleept door een. takelwagen. ROTTERDAM De politie van bet bureau Nassaukade heeft vanmorgen een minderjarige Duitse jongen uit Osna- brück aangehouden. De knaap, die zes tien jaar is, stond met een in Deventer gestolen auto op de Nassaukade. Veertien dagen geleden zou hij, met medeneming van driehonderd Duitse Mar ken van zijn broer, zijn woonplaats heb ben verlaten. Dat het stelen hem kenne lijk in het bloed zat bleek verder uit het feit, dat hij ook in Duitsland enkele auto's had gestolen. Bovendien was hij in het bezit van goederen van twijfel achtige herkomst. Men heeft de knaap overgegvn aan de kinderpolitie en zal vermoedelijk op transport gesteld worden naar Deventer. ROTTERDAM Gistermiddag .heeft eén chauffeur van Koch-Spedition uit Neuss (Duitsland) door tijdig ingrijpen een ernstig ongeluk voorkomen. Rijdende op de Brielselaan consta teerde hij, dat de lading, bestaande uit kisten met Machine-onderdelen voor landbouwwerktuigen begon te schuiven en reeds een halve meter buiten de wagen stak. Op de hoek van de Putters- hoekstraat/Mijnsheerenlaan zette hij de wagen langs de kant en waarschuwde de cargadoor. Daar de lading verzegeld was, moest ook de douane worden gewaar schuwd. Toen ook nog een vorkheftruck verscheen was het euvel snel verholpen De schade bleef beperkt tot enkelege broken latten. - ROTTERDAM Tijdens het achter-; uilstappen uit een wagon kwam maan dagmiddag de 33-jarige havenarbeider J. M. Timmermans uit de Koepoortstraat te. Woudrichem, op een circa anderhalve meter gelegen kade. te vallen. Het onge val gebeurde op-het terrein van de M.T.B. aan de Waalhaven. I ZIT GEMAKKELIJK (OOK NA UREN...) IN DEZE COMFORTABELE ROTAN FAUTEUIL." i - DIE STABIEL STAAT OP. EEN MAT VER- j CHROOMD OF ZWART GEMOFFEl" FRAME, NAAR KEUZE OOK IN PIT-RIET.,I KORTE LIJNBAAN 21.TEL.010m29SS ROTTERDAM GROTE MARKTSTR. 5TEL.070/J 13611 DEN HAAQ MARIAPLAATS 2 TEL.O30'! 6930 UTRECHT N.V. DISTILLEERDERIJ V» SIMON RYNBENDE 4 ZONEN - SCHIEDAM MOSKOU Een aantal nieuwe auto bussen stond op het punt door de fabriek afgeleverd te worden toen iemand tot de verbijsterende ontdekking kwam dat de wielen verdwenen waren. Die wielen waren in Riga, de hoofdstad van Sowjet- ï.etiand, gestolen, Een dagblad aldaar constateerde, dat autobuswielen lastig te vervoeren zijn. Het uitte verbazing over het feit. dat niemand de dieven aangehouden had. Het blad, de Sovietskaya Latvia, schrijft, dat de dieven in de nacht voor de aflevering van de nieuwe bussen, in de staatsautobusfabriek te Riga hebben ingebroken. Zij hebben zich uit de voeten weten te maken met 20 wielen plus een halve ton aan materiaal, maar "de dief stal werd eerst de volgende morgen ontdekt. De politie stelt thans een onderzoek in. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gekleed in jacquet met daaronder een skibroek en ski- shcoenen zijn maandagavond de drie Nederlandse studenten-Himalayabe- klimmers Charles Dufour, Fons Dries- sen en Jan de Lint met expeditieleider Jan Boon op het Centraal Station ge arriveerd om, na een korte tocht door de stad in vier open rijtuigen, gehul digd te worden in de studentensocië teit Hermes aan de Eendrachtsweg. Even leek het erop alsof de aankomst van de klimmers in de war zou, lopen omdat aanvankelijk het NS-personeel niet erg gebrand bleek te zijn op dc fakkels, die de studenten in. de hal van het station met zich meedroegen om daarmee de intocht nog wat meer luister bij te zetten. Uiteindelijk loste men de moeilijkheden op en toen gingen zelfs even de lichten in de stationshal uit om de gloed van de fakkels beter te doen uitkomen. Nadat een op skies staande student de vier reizigers had welkom geheten reed de stoet naar de Eendrachtsweg waar alles al voor de aankomst gereed was gemaakt. Terwijl in de voorzaal van de sociëteit de huldiging geschiedde werkt.e men in de tuin achter het gebouw koortsachtig aan de voltooiing van een met staven ijs beklede glijbaan waarlangs de expeditieleden in de loop van de avond op een bobslede nog een afdaling zouden moeten maken. Vóór het zover was waren er al heel wat vriendelijke en lovende woorden gesproken. De 21-jarige Jan Boon. lid van hei Rotterdamsch Studenteh Corps, was een van de eerste sprekers. Hij boodhet corps een Tibetaanse gebedsmolen aan.. Vóór die tijd had de president van de Rotterdamse senaat de klimmers welkom geheten. Hij gaf Jan Boon een sigaret tendoos met inscriptie eh'de overige drie leden een fles rum: Ook de vertegen woordiger -van de Delftse-student voerde het woord en na hem achtereen volgens rector magnificus professor H J. Kuhlmeijer en de. heer De Moncbyy voorzitter van de .Koninklijke Nederland se Alpenvereniging. Professor Kuhl meijer kreeg van de expeditieleden een Sherpa shawl. - Nadat de toespraken „achter de rug waren, konden de vier Himalaya-beklim- mers op de slede laten zien in hoeverre tij met de gladheid vertrouwd war=n geraakt. De drie jongstere van het gezel schap kwamen weliswaar véilig, maar nogal onelegant in de stapel hooi aan de voet van de glijbaan terecht. -Leider Jaa Boon was de enige die zijn afdaling volgens de regels der kunst voltooide. Deze 55-jarige ,ih Kitzbühel wonende: Nederlander reist donderdag terug naar Oostenrijk. Eind april höopt hij het 'tij dens de expeditie verzamelde filmmate-' riaal te hebben gesorteerd. Dan zullen-'er in Nederland over de belevenissen van de Rimalaya-expeditie lezingen worden gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1