WIE 8.95 en bakken dit jaar geen oliebollen CITROEN „Klein Babberspolder" op duurdere grond TEGEN INBREKERS 2% JAAR GEËIST AGENDA 14.000 laboratorium bouwen Seizoen geen invloed arbeidsmarkt Waterweg Bus botst op vrachtauto: zes ROTTERDAM vroeg of laat? lil Wegens gebrek aan ruimte Ds. Hoffman dankt allen C. C. Losecaat Vermeer sloeg paal S Investering 1,5 miljoen Scooterrijder bij botsing gewond Jongen onder auto Er werd weer veel gekocht Rooftochten in Schiedam Waarde buit Burgerlijke stand Meer buitenlanders gevraagd m Pas op liiarineiï met stof! DE pmm DE rotterdammer pagina J WOENSDAG 9 DECEMBER 1964 BRUSHED NYLON NACHT- HEMDEN 16.95 CCH1EDAM Het is om ver schillende redenen niet meer mogelijk de traditionele oliebollen- aktie van de hervormde kerk met oude jaar voort te zetten. Het gaat hierbij vooral om gebrek aan ruimte. (Van eèn onzer verslaggevers) Uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord" Vandaag en morgen... >..en dagelijks Uitslagen 3 grotere en 18 kleine brillanfen- 225ft- "Romance" 1 grote en 12 kleine brillanten 1175.- grote koffektie sieraden met brillant en losse brillanten VLAARDINGEN Zeventig werknemers van de N.V. Le ver's; Zeep Maatschappij zullen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) over andernalf jaar betere werkruimte vinden in een nieuw laboratoriumgebouw, waarvoor directeur L. Z. M. ïr. C. C. Lossecaat Vermeer dinsdag middag de officiële en maar liefst een en twintig meter lange eerste paal heeft geslagen. De bouw wordt uitgevoerd door het Aanne mingsbedrijf H. Simon te Vlaar dingen naar een ontwerp van de bouwafdeling van Unilever N.V. De totale stichtingskosten bedra gen ongeveer anderhalf miljoen. Doelmatig Voorbereiding uitbreidingsplan Havendijk en omgeving *yLAARDINGEN/SCHIEDAM - In tegenstelling tot het lande lijke ,en provinciale (Zuid-Hol land) beeld laat de beweging van de arbeidsmarkt in het Nieuwe Waterweggebied over de'maand november een verdere daling vèn het aantal werklozen en èen vrij wel op-peïl-blijven van het aan- vragenbestand zien! Vrouwen GEEN PERS REL LEERTIJD BELANGSTELLING de prijzen kent van brushed nylon nachthemden zal bij zonder verrast zijn doordeze unieke aanbieding luxueus, behaaglijk warm, voorzien van rijke kantgarnering aan hals, onderkant en mouwtje (mesatijk Mn klnln «ehoontwiaslouti») in 3 kleuren: rose, saffier, robijn normaal t ij d e I ij k in alle filialen van Speciaalzaken In textiel Meer dan eens zijn ze gebakken in de werkplaats van de loodgietersfirma C. H. 1jY.aS€rmaIm in de Beijerlandsestraat ot bij de firma D. Baron aan de Lange SCHIEDAM Omdat de scooterrijder, de heer P. J. M. uit Rotterdam dinsdag middag op de kruising Strijensestraat- Visserijstraat vlakbij de Groenelaan geen voorrang verleende, kwam hij in botsing met een personenauto, bestuurd door J IV". V. B. uit Schiedam. De GG en GD bracht de onfortuinlijke scooterrijdcr met een hersenschudding en enkele kneuzin gen ter opname naar het Gemeentezie kenhuis. SCHIEDAM De 10-jarige P. Diede- riks dis dinsdag vanuit de Vriehdschap.- straat kom-end plotseling de Vlaardinger- dijk overstak, kwam daarbij onder eén auto terecht, bestuurd, door de heer A. v. d. B. uit Maassluis. De jongen kwam er goed at De GGD bracht hem alleen met «en kneuzing aan het linkerbeen ns huis. SCHIEDAM De politie waarschuwt de ingezetenen voor mannen die' op het ogenblik langs de hulzen met lappen stof te koop lopen. Kerkstraat. Bij tienduizenden verlieten de bruingebakken oliebollen deze geïmpro viseerde „bakkerijen". P Men maakte daarbij een nettowinst van mmstens tweeduizend gulden. Eenmaal profiteerde de Schiedamse CJV ervan Dat, was bij het 75-jarig jubileum. Een' andere keer was de opbrengst bestemd voor de schulddelging van de opstan- dingskerk. Bij het 700-jarig bestaan van de Gro- f, lev-rde de nettowinst van de oliebollen een belangrijke bijdrage op voor de aanschaf van een nieuw orgel. Vanuit het toenmalige wijkgebouw aan de Lange Kerkstraat bezorgde men de oliebollen bij de afnemers tegen acht stuks voor slechts een gulden. In de Zcmdagsbode van vrijdag 4 de cember schrijft ds. Hoffman onder meer, dat men elf of twaalf jaar met een groot aantal medewerk(st)ers bij de jaarwisse ling deze oliebollen-aktie heeft kunnen- verrichten. Het heeft altijd een band ge geven. Het bracht er de stemming in. Er werd roet groot enthousiasme gewerkt. De predikant brengt vervolgens dank aan alle dames en heren, die in de loop der jaren hun beste krachten en tijd en nog veel meer gegeven hebben. Ai dezen zullen ongetwijfeld met een zekere weemoed terugdenken aan de ge zellige uren tezamen doorgebracht, ter wijl de geur der oliebollen hen omwalm de. HooM>g«„t »4»r Cttrs*. .Faahtrg nlinibidtt ""'l'aa ti «ailrai aa. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Volkstuinders" Vereniging „Klein Bab- berspolder" hield dinsdagavond in ge bouw Chr. Sociale Belangen een na jaarsvergadering', die de voorzitter, de heer J. van Rosmalen, opende. Het college van B. en W. had bericht gezonden dat met ingang van 1 januari 1965 de volkstuinen van het complex aan de Vijfsluizen aan het Algemeen Ver bond van Volkstuindersverenigingen in Nederland zullen worden verhuurd, het geen betekent, dat voortaan het inhuren en betalen van de huurprijs van de volkstuinen aan het Algemeen Verbond moet geschieden en tevens dat B. en W. de huurprijs hebben vastgesteld op elf cent per vierkante meter, een verhoging van eén cent. Door de overdracht van het complex Vijfsluizen aan het Algemeen Verbond krijgen de leden thans de gelegenheid Ingezonden mededeling Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 der Woning wet bekend, dat Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 18 november 1964 G.S. No. 826 heb ben goedgekeurd het by besluit van de Gemeenteraad van 24 februari 1964 vast gestelde uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord". Tevens is vorengenoemd raadsbesluit goedgekeurd voor zover het strekt tot ge deeltelijke intrekking van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak Kethel-Sehiedam, Het goedgekeurde uitbreidingsplan ligt voor een ieder ter gemeente-secretarie (Stadhuis Afd. Algemene Zaken) ter inzage. Schiedam, 1 december 1964. Het Hoofd van het Gemeente bestuur voornoemd, J. W. PEEK. Arcade: Natuurgenot in Huis, contact avond, 20. Chr. Sociale Belangen: Alg. Foto Kring Schiedam, contactavond, 20. Irene: Techn. Club Kappers, contact- avond, 19.30. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 2 63 95 4 (b.g.g. 115588, toestel 52, na 18 uür alleen voor redactionele aangelegenheden 195885). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- atraat 139a, tel. 1 52 400. .Klachten bezorging: Agentschap (aar. tie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 269123: alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef. 141000. Apotheek: Rembrandt, Kembrandt- laan 5, teL 268855. een model-tuinhuisje te laten bouwen op huurkoop-basis. Secretaris JL. PÏuijtn deelde mee dat een der oudste leden, de 84-jarige heer Kruse, wegens verslechtering van het gezichtsvermogen zijn tuin niet langer ftad kunnen aanhouden. Uit het verslag van de secretaris van de afdeling inkoop, de heer J. B. Blazer, bleek duidelijk dat de vereniging per lasr, heel wat kan gebruiken. Men kocht in 485 bloembollen, 109 stam- en roze- struiken, 108 sierheesters en vaste plan ten, 100 aardbeiplan ten, 170 dahliastek- ken ën chrysanten, 1046 kilo pootaardap- pelen waacvan 514 kilo eerstelingen en 552 „ilo winteraardappelen, 140 balen turfmolm, 33 balen kalk, 1200 kilo A1SF.- korrels, 650 kilo patent kalk, 100 kilo kalk .ammonium-salpeter, 200 kilo super fosfaatkorrels, 42 balen organit, 6. balen ormé en 140 balen stro. De VA..M, leverde aan 31 leden 23 ton compost, wat een heel karwei was om het te distribueren. Uit de proeftuin der vereniging verkocht men 25 appel- en 25 perebomen, tevens 80 boonstaken. Om aan de geweste tuinbouwzaden te komen moest de secretaris 143 formulieren ver zenden, De uitslag van de: onderlinge wedstrij den 1964 luidde als volgt: Siertuinen:-Ie prijs met wisselbeker van de Schiedamse Volkstuindersver, - „Klein. Babberspól- der", voor de tweede maal de houder, de heer J. van Noort, 51 punt, bovendien plaquette Alg. Verbond 2e prijs, 50% punt, D. J, Streunding. plaquette Alg. Verb,, 3e prijs, 50 punten; H. Zandwijk, waardebon 5. prijs Schied. .Gemeen schap. Algemene tuinen: le prijs met wissel- beker van Rott. Bond v. Volkstuinders, voor de tweede maal houder; H. Mak, 46% punt, medaille Gem. Schiedam, '2e prijs 44 punten, N. J. de Ronde, plaquet te Alg. Verbond. Nutstuinen: "De wissel- beker voor 1963 moest de houder, de heer J, Huisman helaas afstaan. De heren J. Hoogendoorn of J. Werkman, beiden 44 punten, moesten om de beker loten, 2e prijs, .1. Hoogendoorn, 44 punten, medail le en J. Werkman, eveneens 44 punten, medaille, ook waren er twee derde prij zen, al. M. Knoops, en F. Terwiel, bei den 41 punten, waardebon 5, Schied, Gemeenschap. Na de pauze vertoonde de heer A. J. J. Deymann uit Aalsmeer de kleuren film „Het niet verloren paradijs", in- struktieve beelden met veelhandige tips in populaire taal voor de amateur- tuinder. - (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor de rechtbank is dinsdagmorgen tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf met aftrek geëist tegen twee Schiedammers, die in juli en au- gtistus driemaal in Schiedam en een maal In Den Haag voor ongeveer f 14.040 aan goederen stalen. „Dit zijn geen diefstallen, maar roof tochten op grote schaal", zei de presi dent van de rechtbank, mr. R. J. Brun- ner tegen de eerste en volgens de re- classeringsrapporten gevoeligste verdach te, de 24-jarige Schiedamse ketelmaker H. V. Deze gaf toe samen met zijn 21-jarige vriend J. G. V., olieman van beroep, uit een etalage van een winkel aan het Broersveld radiotoestellen en an dere apparaten ter waarde van 3000 tehebben weggenomen. Deze inbraak pleegden de verdachten op 30 juli. Negen dagen later haalden de man nen de villa van een arts aan de Willem de Zwijgerlaan leeg. Dit konden zij ongestoord doen omdat de arts met vakantie was. Een bordje met een me dedeling voor de patiënten gaf de die ven inlichtingen over de afwezigheid. Ze namen linnengoed, gouden en zilve ren sieraden, dameskleding, een vloer kleed, gereedschap en een televisietoe stel mee. De totale waarde bedroeg 4000. TOT OP 2-DUIZENDSTE KARAAT NAUWKEURIG Het woord karaat, dat het gewicht van brillant aangeeft, stamt oorspronkelijk van het zaadje van de Johannesbroodboom, dat vroeger als ge wicht werd gebruikt Omdat een goed geslepen 1 kt brillant een bepaalde doorsnee heeft geeft dit gewicht meteen de grootte aan. 1 kt is 0,2 gr., nog eens onder te verdelen in 100 puntjes. Ons Certificaat (met microfoto) geeft u ook op dit belangrijke punt volstrekte zekerheid: het gewicht van uw brillant wordt er - nauwkeurig tot op twee - duizendste karaat! - in vermeid. Wilt u eens zien hoe ruwe diamant wordt gekloofd en geslepen? Bezoek dan onze diamantslijperij in de "Schatkamer onder de Lijnbaap". U bent welkom elke dag van 10 tot 5 u. Toegang vrij. "Empress" a edelsteenkundrge f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam Voor het vervoer van de buit gebruik ten de mannen gestolen auto's. Eén er van lieten zij na afloop van een nach telijke tocht in het water verdwijnen om te voorkomen dat er vingerafdrukken op zouden worden ontdekt. De twaalfde augustus braken de ver dachten in in een pand aan de Dam in Schiedam. Twee dagen daarna haalden zij uit een zaak aan de Laan van Meer- dervoort in Den Haag bandrecorders weg. Zowel de ketelman als de olieman zei den op de zitting spijt te hebben van het gebeurde. De verdachten hadden elkaar leren kennen toen zij bij elkaar in de buurt kwamen wonen. Aanvankelijk sta len de mannen kippen en konijnen. Via de diefstal van een koelkast kwamen de verdachten in het grotere werk terecht. „Op het ogenblik overspoelt een golf van inbraken ons land", zei de officier van justitie, mr. J. D. de Jong. „Mis schien dat zwaardere straffen de meu ten zullen afschrikken". Hij vond dat de verdachten even zwaar gestraft moesten worden en eiste tegen hen tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf met aftrek. Uitspraak over veertien dagen. SCHIEDAM Geboeren: Jan Z.V. T. de Voogel en E, W. Clemens: Michel z.v. G. van der Wilt en G. J. M. Kok; Clasina M. d.v. C. Schets en C. M. Clarijs: Jolanda M. d.v, M. P, A. de Groot en J. Ham,- Adrianus M. G. z.v. G. van Gogh en C. M. L. Rensman; Etty G. d.v. J. W. Wijpkema en J. G. S. Meijer: Simon J. z.v. S. J. Poot en M. J. Robberegt: Ame z.v. C. W. de Nooijer en C. N. van Walsem. Overleden! J. G. van der Bijl 37 jr; A. van Wagtendonk, 7S jr; G. de Graaf 80 jr.; A. W. Broekhuizen 71 jr.; A. van Logchem 88 jr.; W. Broeren 71 jr.; J. P. Witmaar 74 jr.: P. Zonneveld 67 jr. echtg. v. Muis. De heer Losecaat Vermeer, die in aan sluiting op de gebeurtenis in de kanti ne van het bedrijf een groot aantal me dewerkers toesprak, zei dat er twee bij zondere redenen waren voor een officieel begin van de bouw. De eerste was dat het in 1945 provisorisch gebouwde laborato rium eigenlijk al vijftien jaar geleden door een nieuw gebouw vervangen' had moeten worden. Zelfs dit jaar nog moesten daar voor zieningen worden aangebracht om in storten van het plafond te voorkomen. De tweede reden voor een „officiële paal" zag de heer Losecaat Vermeer in het feit dat de verschillende laboratoria thans produktieruimten in beslag nemen die in de fabriek niet langer.gemist kun nen worden. Het gebouw krijgt een gewapend be- tonskelet van 36 m lang, 15 m breed en 8,5 m hoog. Van de twee verdiepingen komt de vloer van de eerste op 1,30 m boven het maaiveld te liggen. In het ge bouw worden gevestigd het bedrijfs- con trole laboratorium, de kwaliteitsinspectie d e produktenontwikkelingsafdeling. Het totale vloeroppervlak bedraagt on geveer één vierkante kilometer. De skeletbekleding en de borstwering worden uitgevoerd in baksteenmetsel- (Ingezonden mededeling) Het Hoofd van het Gemeentebestuur Jan Schiedam brengt ingevolge artikel 36, 4e iid, der Woningwet ter openbare £eimis, dat de Gemeenteraad in zijn open- barevergadering van 25 november 1964 neeft bepaald, dal de vaststelling van ten uitbreidingsplan in voorbereiding is voor het gebied, begrensd door de Haven- dijk, Lekstraat, .Voorhaven, Nieuwe Maas jn Spuühavea, op de ter visie gelegde tekening -met een rode lijn aangeduid. Schiedam, 1 december 1964. Het Hoofd van hot Gemeente bestuur voornoemd, J. W. PEEK. (Van een onzer verslaggevers) Hiermee wordt weer eens bevestigd dat er in het „Nieuwe Waterwegge bied van de gebruikelijke seizoen nie tige 'beïnvloeding, die elders in den lande 's winters door de agrarische sektor wordt veroorzaakt geen sprake is. De geregistreerde mannelijke arbeids reserve bleef gehandhaafd op 0,2 pro cent tegen 0,5 in de provindie, terwijl het landelijk percentage steeg van 1.7 tot 0,9. Wat de beweging van de vrouwelijke arbeidskrachten betreft vertoont het Waterweggebied méér overeenkomst met het provinciale en landelijkebeeld. Over de gehele linie viel hier namelijk in de novembermaand een daling van het aan tal werklozen waar te nemén, die hoofd zakelijk wordt veroorzaakt door het in dienst nemen van tijdelijke krachten .door de winkelbedrijven om de decem- berdrukte te kunnen opvangen. In het Nieuwe Waterweggebied was de vraag zelfs groter dan het aanbod De vestiging van de Amsterdamse confectiefabriek Fitwell die in het voor jaar in Vlaardingen neergestreken is zal binnenkort weer worden opgeheven. On danks gehouden wervingscampagnes <s men er niet in geslaagd voldoende vrou welijk personeel uit Vlaardingen en om geving aan te trekken. De belangstelling voor buitenlanders blijft toenemen. Ook bedrijven die tot nu toe geen buitenlanders aannamen heb ben'nu aanvragen bij het Arbeidsbureau liggen. In het algemeen is de situatie zo, dat wanneer bedrijven wegens afloop van de contrakten arbeiders afstoten, er alweer andere ondernemingen klaar staan om hen op te vangen. Veelal gaan de buitenlanders na het beëindigen van «en projekt, met een nieuw contrakt van een ander bedrijf op zak eerst met va kantie naar huis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zes inzittenden zijn gisteravond gewond toen. een WSM-bus op de Rot(erdamsedijk, bij de grens met Rotterdam, in botsing kwam met een stilstaande vrachtwagen. Hot ongeluk gebeurde omstreeks tien uur. De buschauffeur, C. H. T. uit Den Haag, moést uitwijken voor een onbe kend gebleven personenauto. Hij maak te een manoeuvre naar rechts, waarop de bus botste tegen de voor een benzi nestation staande vrachtauto. Er ontstond zware schade aan de bus. De GG en GD heeft zes gewonden, onder wie de chauffeur, naar het Gemeentezie kenhuis in Schiedam vervoerd. De chef- werk, de kozijnen in bard-hout. Bij het ontwerp is gestreefd naar een doelma tige bouw, zowel wat betrett de bouw constructie als de bouwmethode. Het ge bouw wordt zó gesitueerd dat uitbreiding in zuidelijke richting mogelijk is. Het gebouw, zal door middel van warm water worden verwarmd. Ter vermijding van „zwevend vuil" zal de ventilatielucht worden gefilterd. In de diverse ruimten zullen zoge naamde schiereilandtaf els" worden op gesteld die geheel geprefabriceerd, com pleet met toe- en afvoerieidingen zullen worden aangevoerd. De zuurkasten en stoombaden worden zodanig opgesteld dat de ventilatie daar van d oor centrale schachten, kan ge schieden. Door deze schachten lopen ook de toe- en afvoerieidingen voor water, stoom, gas enz. TAB moeilijkheden van dc jeugdgemeen- teraad zijn nog niet afgelopen. Ze zijn eigenlijk in een geheel nieuw stadium getreden. Wat is er namelijk gebeurd? De voorzitter, de beer Van Dusseldorp, kwam dinsdagavond bij een van de Schiedamse redacties binnenlopen met de boodschap, dat tijdens de zitting van de jeugdgemeen teraad donderdagavond 8 uur in het stad- buis de pers geweerd zal worden. Hy had net zijn benen gelicht of daar begonnen de telefoons op de verschillende redactie- bureaus te rinkelen. De krantenmensen zochten onderling contact om hun gal hierover uit te storten. Ze namen dit eenvoudig niet, want ze wensten volgens de spelregels der democratie openbaarheid en geen vergaderingen achter gesloten deuren. Men beide allerlei daarbij betrok ken mensen op. FJG-fractievoorzitter Piek vond het belachelijk, tcrwyl JOVD-fractie- voorzitter Doorlag het ditmaal met zijn rivaal eens was. Alleen drukte hij zich wat nuchterder uit. T-TET liberale gemeenteraadslid de heer G. Verbulsdonk meende in dit verga deren achter gesioten deuren een vergui zing van de elementaire democratische beginselen te ontdekken. Met twee andere gemeenteraadsleden was hij het juist, die sterk geporteerd was voor deze wijze van politieke vorming voor de jongeren en nu was dit dan hun dank, vond hij. teleurge steld in zyn verwachtingen. En als wij als echte gemeenteraadsleden donderdagavond nu eens deze jeugdgemeenteraadszittlng willen bijwonen, kunnen ze ons dus ge woon de toegang ontzeggen?, vroeg bij bijna ongelovig. Dit is toch al té gek. Dat kan een hele rel worden, vulde hy aan. BURGEMEESTER Peek, die een van de Schiedamse redacteuren tegen elf uur 's avonds nog thuis opbelde, was evenwel ;cheel andere mening toegedaan. Deze kon liet standpunt van de jongelui ten dele begrijpen om de pers eens voor een avond buiten hun discussie te houden en ook dat ze eens onder elkaar wilden zijn. Wat de gemeenteraadsleden betreft, deze zouden zicli kunnen laten introduceren, aldus mr. Peek. Tegen middernacht hadden we nog een gesprek met de heer T. Eykenaar (prot.). Deze zei: Ik heb in Rotterdam zelf in de jengdgemeenteraad gezeten, waar we ook wel in besloten vergadering bijeen kwamen. De jongelui zijn in den beginne nog niet rijp voor hun taak. Het gevaar bestaat dan, dat ze voor de pers tribune gaan spreken in plaats van door onderlinge, verantwoorde discussies tot meer politieke vorming te komen. Ik ben er helemaal niet op tegen, dat de pers er bij is, maar deze jeugdgemeenteraad moet eerst met gesloten deuren zijn leertijd doormaken. TVTAT de vorming van een prot.-chr, jongerenfractie betrelt, ik geloof dat we daarmee op korte termijn zullen slagen, al zal dit waarschijnlijk nog niet by de eerstvolgende zitting van de jeugdgemeen teraad het geval zijn. De rjk. jongeren hebben zich daartoe tot my gewend. Ik ben toen direct aan het werk gegaan. De meningen, of het vergaderen met gesloten deuren door dc jeugdgemeenteraad al dan niet oorbaar is, zyn derhalve sterk ver deeld. We zyn benieuwd naar donderdag avond. Er heeft nog. nooit zoveel belang stelling voor onze politieke jongeren be staan dan titans. riaüüjaa controleur van de WSM, die zich ook in de bus bevond, de heer J. L. Zurendonk uit Loosduinen liep een nek wervelfrac tuur op. Hij moest ter behandeling in het ziekenhuis blijven, De GG en GD heelt drie gewonden na behandeling thuis ge bracht: twee konden op eigen gelegen heid naar huis gaan. De gewonden waren afkomstig uit Maassluis en het Westland. Door de botsing vielen van de vracht auto, waarvan L. J. P, B. uit Kapelle (Z) chauffeur was, kratten met peren, die zwaar werden gekneusd, Pas om twee uur vannacht slaagde men erin de bus weer rijklaar te maken. VLAARDINGEN St. Nicolaas is nog maar nauwelijks buiten on ze territoriale wateren of daar ko men ze al weer: de eerste lamme tjes, de eerste aardbeien en le zwaluwen. Nu maakt één geitje nog wel geen lente maar een begin is het toch, zullen we maar denken Het bonte dwerggeitje werd maandag geboren bij de gemeen telijke plantsoenendienst aan de Hofsingel. En daar is men het er nog steeds niet over eens of het hier nu een laat, dan wel een vroeg exemplaar betreft "LIET ziet er naar uit, dat het asfalt-weg- dek op het noordelijke deel van'd« Rotterdamse Coolsingel, vóór het stadhuis dus, over een week klaar is. Maandag is daarmee begonnen en de dienst van ge meentewerken heeft grote machines inge zet, die de eerste dag al dadelijk drie fikse asfaltbanen legden. Of dat werkelijk zo kan, is afhankelijk van de weersomstandighe den regen legt het werk stil. Vandaag zou de Coolsingel de eerste boom krijgen: een prachtige plataan, afkomstig van de Goudse singel, vijftien jaar, oud en met een mooie volgroeide kroon. Er komen er nu zes, 'alle voor het postkantoor. Volgend jaar komen er negen tussen het Stadhuisplein "en ,'de Aert van Nesstraat en later de rest. Als de gehele Coolsingel van Blaak tot Hofplein gereed is, zullen er zeventig platanen op de Coolsingel moeten staan. De dnbbeie .rij platanen moet op de Goudsesingel worden uitgedund, de bomen hinderen elkaar in de groei. De bnmen, die daar uit moeten, kun- nen prachtig op de Coolsingel komen. De afstand is kort, er zijn weinig tramkmisin- gen in het traject, want dc bomen' moeten in een takelwagen zo rechtop mogelijk worden vervoerd. Zowel liet nitgraven uit de Goudsesingel als het planten in dê Cool singel is geen eenvoudige zaak: in de Goud- sesingel moet het asfalt worden opengebro ken en in de Coolsingel moeten de bomen hnn wortels „om een hoekje" rond de be- tonnen funderingsplaat voeren. Anders kun nen zy niet bij het grondwater komen. aanleg van de metro bevindt zich nu in het stadium, dat voor het overige wegverkeer het allerhinderlijkste is. In die toestand kan pas eind van dit jaar wat ver lichting komen. Omstreeks maart of april zal er rond het Hofplein weer een circuit zijn. Dat cireuit heeft nog niet zijn defini tieve vorm, die komt veel later. Pas in sep tember kunnen liet noordelijke deel van de Coolsingel, bet 4S"eena tot het bouwdok en het Hofplein gereed zijn. In maart gaan de- eerste tunnelmoten uit het bouwdok in het DTcena naar liet Centraal Station en in fe bruari of maart gaan ook de eerste twee tunnelstukken uit het bouwdok-Blaak liet dok dus op dc plaats van de vroegere Bijenkorf naar hun plaats in het zui delijke deel van de Coolsingel. Het is de bedoeling, dat in september volgend jaar liet laatste stadium van de metro-tunael- bouw benoorden de Nieuwe Maas aan de orde komt: alle tunnelstukken hebben dan de houwdokken Weena en Blaak ver laten en die zijn dan op hun plaats af gezonken. Wat er dan nog moet geschie den is het construeren van de tunnelmoten,' die op de plaats van de beide bonwdokken moeien komen, de sluitstukken dus. Dat alles moet èind 1966 gereed zijn. pË is nu behalve het station Leuvehaven nog een metro-station klaar voor af werking; liet station Stadhuis aan de uiterste noordzijde van de Coolsingel. De grote hal daarvan wordt tevens een onder grondse oversteekplaats voor voetgangers tussen Kruiskade en Doelwater. De ko lommen in dit station zijn veel lichter van kleur dan de kolommen in het 'station Leuvehaven. Zij zijn bij wit af en het is de bedoeling, dat deze veel vrolyker klenr in alle stations zal worden toegepast. Ver der wordt de afwerking dezelfde als die van het station Leuvehaven: veel blauw, veel metaal, fleurig en helder. Het station' stadhuis is het enige dat in een hoog ligt;- de constructie is dus een nogal gecompli ceerd geval. Naast de metro-tunnel wórdt er nu geheid in het Hofplein-plaveisel naast de tunnel. Dc palen komen dicht bijeen: op V/2 meter afstand. Die methode, palen in de grond met zand erboven en er om heen, is nog nergens toegepast. Het is de bedoeling dat in maan de beide laatste stukken van de riviertunnel in de Jin- ker-Maasoever dus op hun plaats komen. Dan heeft het dok in het eiland Van Brie- nenoord zijn metro-taak volbracht en het kan wachten op de uitvoering van de Wil- lemstunnel.al Rotterdam daarvoor geld heeft! Het laatste lunnelstuk in zuid wordt een kort sluitstukje in de Parallelweg. Eind volgend jaar zal de R.E.T. kunnen begin- nen niet de aanleg van «dis in de helé metrotunneL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1