1 i I Jeugdhaven Nieuwland komt met nieuwe aanpak Bsraa; r«sdcs Kssaraïi—■- AGENDA een parti j van 80IMPORT- MERKKARPETTEN van 100% zuiver woiien kamgaren in één exclusief Perzisch dessin, formaat 300x200, vastgestelde verkoopprijs 275.- MORGEN IN SPECIALE VERKOOP li Onderlinge wedstrijd van Technische Kappersclnb IDYLLISCHE MAASKANT ^ZALMVISSERIJ ROTTERDAM Bezoek van ruim 200 kinderen Bestuur is tevreden DE KLERK ZN VROUW GEWOND BIJ BOTSING Geld uit woning gestolen Burgerlijke stand Tekort begroting Rozenburg is wat verminderd Kerstconcert en Volkskerstzang Vulkaanweg wordt nu geasfalteerd Meer aktiviteiten nodig Uithangbord van muur gehaald Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (27) II ROTTERDAMMETt pagina 3 VRIJDAG 11 DECEMBER 19fri 11 Garage Van Dalen N.V. Bromfietser gewond bij aanrijding CCHIEDAM Achter de mooie Magnalia Dei-kerk iigt de Jeugdhaven Nieuwland, eigendom van de gelijknamige Stichting, waarvan de Gereformeerde predi kant ds. W. A. Krijger voorzitter is. Hoofdleider is mej. N. Bootsman, die rteds in twee steden meer dan acht jaar dit moeilijke werk heeft verricht. (Van een onzer verslaggevers) ANDERS WONDERLIJK MOTIE Teamgeest paLiïssander eetkamers vindt I bij broersvest 64-66 - Schiedam Vandaag en morgen en dagelijks TALENTEN pajcigkf A. DEN DRAAK FRANSENSTRAAT 23 TELEFOON 6436 - VLAARDINGEN Dames Socialisten met brief naar B. en W. OP de eerste foto ziet men de idyllische Maaskant uit vroe ger jaren. Het is volop zomer en druk langs de rivier, want er is altijd wat te zien. In de verte ont waart men een machtig zeeschip, dat koers zer naar Hoek van Hol land en waarschijnlijk een reis naar verre landen voor de boeg heeft. Geen bankje is onbezet. :.z Bel ons voor een demonstratierit buys BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Omdat de 17-jarige iromI'e'ser T- F. v. d. K. uit Schiedam iocderdag op de kruising Tollensstraat- ijnljp van Bourgondiestraat geen voor- verleende aan een personenauto, be- ■uurd door A. M v. d. G., werd hij lCOr deze auto aangereden. De GGD vervoerde het slachtoffer met hersenschudding en een gekneusde tótel naar het Gemeenteziekenhuis. De into werd licht en de bromfiets zwaar teehadigd. VLAARDINGEN Op de Delftse terweg nabij de Kortedijk kwam don- ietdagmiddag de 32-jarige wielrijdster J I de B door de gladheid op het Imker weggedeelte terecht. Zij raakte de voor zie van een auto, die. direct stilstond. 5ê vrouw is vermoedelijk met een ge roken pols naar het Holeyziekenhuis «bracht Haar staf telt negentien medewerk- fiSïïV™ ,w'e neS*n dames en tien neren. Hoewel Jeugdhaven Nieuwland pas in september van start is gegaan, be zoeken reeds tweehonderdtwintig kinde ren voor het merendeel uit de wijk dlt clubhuis. Hier- uit blijkt o.a. hoe nodig deze Jeugdha ven was- De arbeid, die men hier verricht, ver schilt v/el bijzonder veel van het evan gelisatiewerk van vroeger. Het draagt dan ook de naam van Evangelisatorische van Jeugdhaven Nicuw- hoofdleidstcr land. Maar m de toekomst hoopt men even eens de ouders, de verloofden, en de jong gehuwden te benaderen om langs nieuwe wegen de oude boodschap te brengen, want dit laatste verliest mej Bootsman met haar staf geen ogenblik uit het oog. 70ALS gemeenlijk m het leven het geval is was het verloop van de leundgemeenteraad donderdagavond jt het stadhuis geheel anders dan we aaiden verwacht. We hadden gemeend dat de pers jeweerd zou worden, inclusief de ichte gemeenteraadsleden en we za gen ons reeds met een stormram ge zamenlijk de poorten van het eeuwenoude raadhuis bewerken, In plaats daarvan zaten de Schie- damse redakteuren al voor achten Spung netjes op een rij op de pers tribune, in vrolijke stemming, in ge spannen afwachting van de dingen die komen zouden. Op de andere tribune zaten de ge meenteraadsleden, de heren B. E. Collé (comm.), drs. J. H. Simons (soc) en G. P. Verhulsdonk (lib.). Dok de heer C. Brunt, chef algem, laken van de gemeente, was aanwe- ig Voorts was de openbare tribune lot de laatste plaats met belangstel lenden bezet. Bij de opening van de zitting hing ir reeds een geladen, nerveuze sfeer ji de raadszaal. De vooiznter van de eugdgemeenteraad, de heer A. K, J. Dusseldorp, keek somber voor zich ut, als voorzag hij ernstige moeilijk leden op deze tweede zittingsavond. Deze avond van verrassingen begon ;r al mee, dat de JOVD-fraktie onder 'eidmg van de ,heer Doorlag doodge- noedererd in de zetels zat. Op onze rerwonderde vraag,* Wat doen jullie uer eigenlijk. Jullie zouden toch ïooit meer komen?, antwoordde de 'raktie-voorzitter zonder een spier van zijn gelaat te vertrekken: De laken liggen thans anders. -laken, was voldoende om het :al opnieuw achter de groene lafe, te brengen. De (commumstisc.ie) ANJV, vijf -nan sterk onder leidmg van de heer W. J. Woermejer, werd met algemene stemmen in de politieke arena toege laten. Vanwege de voorafgaande strubbe- 'ingen namen pas m het tweede ge deelte van de avond de katholieke tongeren, drie man en twee in reser ve onder leiding van de heer N. A. A. VI. Overveld, aan de verhitte debat- ,en deel. Ze brachten een hele divisie sup porters mee. Later kwamen er ook de drie PSP'ers onder leiding van de heer J. H. Gerdmg bij. Prot, Christelijk Schiedam schit terde nog steeds door afwezigheid. Maar het zit te komen, izullen we maar hopen. T)E socialistische jongeren-fraktie- diende bij monde van hun rap van tong zijnde voorzitter, de heer Piek, een scherpe motie van wan trouwen in, tegen de voorzitter van het PJCS, de heer A. K. J. Dussel dorp, wiens positie op deze emotio nele bijeenkomst niet bepaald be nijdenswaardig was. In deze motie stond onder meer dat geen enkel vertrouwen m de voorzit ter thans nog langer gerechtvaardigd was, uit hoofde van het negeren van de voorgeschreven onpartijdigheid, het negeren van bestuursleden bij het nemen van belangrijke beslissingen, het bedreigen van een der frakties door haar royement als lid van de PJCS, het persoonlijk beledigen van bestuursleden, het beledigen van de voorzitter van de P.v.dA., ir. Boer- sociaal-Pedagogische Arbeid, waarbij men niet alleen de jeugd, maar ook de vol wassenen tracht te benaderen met nieu ws methoden en op een geheel nieuwe wijze van aanpak. Al blijft de boodschap van het Evangelie toch altijd de achter grond van deze arbeid. Met de oude manier van evangelisatie- arbeid zou men in deze nieuwe wijk met ver komen Allereerst probeert men zich volkomen open te stellen voor de problemen, waarmee de kinderen en ook de ouderen komen. Mej Bootsman en haar staf streven ernaar een sfeer van vertrouwen te scheppen en via de kinderen ook de ouders te bereiken. Individueel kan elk kind zijn hart uitstorten. Het weet, dat er naar zijn noden wordt geluisterd. Daarnaast leren de kinderen in veler lei leeftijdsgroepjes van vier en vijf, zich aan elkaar op de juiste wijze aan te passen. Men kweekt zodoende een gezonde teamgeest. De kinderen kunnen knutselen, spelletjes doen enz. De ouderen doen bo vine aan muziek en heeft een van i een bijzondere hobby, dan kan Ji zijn groep demonstreren oep moet een homogene een- n en derhalve wil men geen - "ssegroepen stichten De ..mi-Nicolaasfeesten zijn bijzonder geslaagd cn thans gaan de gedachten van mej. Bootsman uit, hoe ze op de beste manier Kerst kan vieren met haar kan- deren. Het gonst de gehele week van bedrij vigheid in Jeugdhaven Nieuwland. Elke dag is er wat anders te doen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevrouw M. H. van E. die donderdag op de oversteekplaats Suïgemeester van Haaredaan-Parkwea voor een suto wilde oversteken, werd daarbij door een andere auto, bestuurd door G. J. M. uit Gouda aangereden. Zij liep een hersenschudding op De GGD vervoerde haar naar de Dr. Noletstich- tmg. Toch is dit alles nog slechts het begin. Het moet groeien. Alles kan niet ineens. Mej. Bootsman is toch al dubbel en dwars tevreden over de bereikte resultaten In zulk een korte tijd. Het werk moet je tenslotte niet uit de hand lopen, aldus de litb.) en Piek (soc.) waarschijnlijk in Hun gemeenschappelijke frontvor ming tegen voorzitter Dusseldorp ge torende deze zitting de beste maatjes ffaren. Twee jonge, felle karakters, iie steeds het meest aan het woord Öjn, elkaar bestrijden, en elkaar ten slotte toch weten te waarderen. Het is overigens een wonderlijke iittmg geworden. AI heel gauw was er geen vaste lijn in de debatten neer te ontdekken. Shakespeares felueht der vergissingen was er slechts kinderspel bij. Concrete on derwerpen kwamen er in feite niet san bod. Het was meer een avond vol rerbale schermutselingen, met heftige discussies, buitengewoon scherp op -e snee. Maar er zat tenminste pit in fce knapen. Uit hun manier van psychologische wnpak en debatteren „proefde" men iverigens wel hun jeugd; een kwaal waarvan ze mettertijd wel zullen ge nezen. Reeds bij het begin legde de voor- fitter het bijltje erbij neer, vanwege ie jonge liberalen, die niet schrifte lijk hun gewijzigde houding hadden inbaar gemaakt. Hij verliet ostenta tief zijn voorzitterszetel, gevolgd ioor Alex Schell, penningmeester l'an het PJC. Ze stelden zich zwij- ?end achterin de zaal op. De jeugd- (emeenteraad was een kudde zonder •lerder geworden. Een briefje van de liberale fraktievoorzitter om alsnog hjn gewijzigde houding -kenbaar te Musis Sacrum: Schied. Ver. v. L O, «Thor", feestavond, 20. «Jpstendingskerk: Stedelijk Gymna- btun. Ouderavond, 20. Tivoli: Jeugd Soc. Guillaume, contact ed, 20 Irene; CAB., feestmiddag, 14; Geref. jjwgdsoccontactavond, 20; Rekkense S.ichtmgen, toneelavond, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Gusto's Mu- nekver., contactavond, 20. Arcade: H.B.S -ver. Onder Ons, toneel uitvoering, 20 Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie, Lange Kerkstraat f. tel. 2 63 95 4 (b.g.g. 115588, toestel ®2, na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195 88 5). Agentschap: «J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- "raat 139a, tel. 1 52 400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. *ie boven) dag. van 18.30--19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 269123: alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef. I4Ï000. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- wan 5, tel. 268855. negeren van het besluit van de raad van 5 novem ber jl. tot het houden van een open bare zitting van de jeugdgemeente- raad op 10 dec. en belediging van de raadsleden door tegen de pers te ver klaren, dat ze „de draagwijdte van hun woorden niet beseffen". Bovenstaande motie was kenmer kend voor de sfeer, waarin deze voor lopig laatste zitting van onze herbo ren Jeugdgemeenteraad werd gehou den. Het is dan ook begrijpelijk, dat voorzitter Dusseldorp het goede er mee voor had om voorlopig maar met gesloten deuren te vergaderen en in plaats van gemeenteraadje te spelen doodgewone bijeenkomsten van het Politiek Jongeren Contact gehouden. Het had trouwens ook in de bedoe ling gelegen om van het totaal van acht vergaderingen vier gewone con tactavonden te houden. Bij stemming bleken van de veertien stemmen er negen voor openbare en vijf voor gesloten vergaderingen te zijn. Voor lopig zal de Jeugdgemeenteraad als zodanig niet meer aan de weg timme ren. Het wachten is thans op een vastomlijnd standpunt van B. en •W, IVfADAT we deze rommelige en ge- I.' ëmotioneerde bijeenkomst van onze politieke jongeren hadden bij gewoond, waarop wel de spaanders om je oren vlogen, maar slechts wei nige gave planken werden gezaagd, moesten we onwillekeurig denken aan de juistheid van de woorden van het gemeenteraadslid, de heer M. Eykenaar (Prot. Schiedam), met wie we deze week de moeilijkheden in de boezem van de jeugdgemeenteraad bespraken. We citeerden ze reeds in onze „Aan de Schie" van 9 december. Hij zei: De jongelui zijn nog niet rijp voor hun taak. Het gevaar bestaat dan, dat ze voor de perstribune gaan spreken in plaats van door onderlin ge, verantwoorde discussie tot meer politieke vorming te komen. Natuurlijk spreken alle grote staatslieden voor de „galeri". Uiter aard bezitten dezen een machtig ac teurstalent en ze weten hoe ze het klavier der volksconsciëntie moeten bespelen. Abraham Kuyper, Winston Churchill zijn daarvan de bekende voorbeelden. We kregen inderdaad donderdag de indruk, dat de woordenrijke interpel- lanten voor wie de heer Bare hilari teit op de perstribune ongetwijfeld zweepslagen geweest zijn om zich nog meer te doen gelden, misschien niet eens geheel bewust, inderdaad in belangrijke mate voor de tribune ge sproken hebben. Overigens alle eer voor hun dyna misch optreden. Hier schuilen onge twijfeld talenten voor de toekomst en die moeten we op prijs stellen. We hebben ze later broodnodig.... pg/OKAAk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de nacht Van. woens dag op donderdag heeft men zich bij de familie P. aan de Charlotte de Bourbon straat, waar niemand thuis was, door een openstaand bovenlicht toegang verschaft tot de woning en een portemonnale met 15 gulden en 50 zilveren guldens uit een koker mee genomen. Bovendien heeft men een boekenkast opengebroken en enkele kasten doorsnuf feld. SCHIEDAM Ondertrouwd.' J V J van Geene, 30 jr en M A H Verheijderi, 25 )r; K van der Geer, 24 jr en C C de Ruiter, 22 ir, W Hoppe, 22 jr en A J Claris, 19 jr. J H Konings, 25 jr en M T L Vredebregt, 26 ir, C van der Lee, 26 jr en E P van Driel, 26 jr; J J D M van der Moezel, 23 jr en M R Griffiths, 20 jr; B A Mulder, 20 jr en fl Bergman, 19 jr, P A A M Opnns, 21 jr en T M van Beurden, 24 jr, A van der Pluijm, 28 jr en J van Schie, 27 jr; F A Remrie, 34 ir en J J W van der Endt, 23 jr, J H M vin der Windt, 30 jr en M Ilmer, 22 jaar, R Woltman. 29 jr en P E M de Coninck, 18 jr: a. v. Steensel, 20 3r en H BrokUng, 17 jr Getrouwd: I van der Klei), 22 jr en J i Kraan, 22 jr, J J M van den Wildenberg, 24 jren JA Smits, 23 jr: J Bergwerff, 28 jr en N Scheepmaker, 30 jr; A Smit, 19 jr en M de Swart, 20 jr; A in 't Veld, 26 jr en A M Beckers, 22 jr; J Krulsinga, 22 jr en C L van der Geer, 21 jr, J A van Wingerden, jr en J M de Boed, 22 jr; W F Meelberg, 21 jr en A M E Donker, 17 jr, J Ruijgrok 23 ir en P E van Oudenaren, 18 jr. Geboren: Walter, z v W T J de Haan en tl M van 't Slot; Jolanda, d v A aan de Wiel en H A Osephius; Elisabeth W, d v B W de Kostern en G W M van Stiphout, Johan H W. zv J H W Mulder en C C HilK Petronella J, d v G Vink en P J van Gils. Peter, z v G M van. Geene en J J Aben Overleden: M Levering, 91 jr. S Nieswaag, oud 2 maanden; M van Vonderen, 85 jr, wedHod es ROZENBURG De klok in de raad zaal wees kwart over zeven donderdag avond toen burgemeester J. C, Aschoff de gemeentebegroting 1965 in de raad aan de orde stelde. Twee uur later was men uitgepraat en was de begroting vastgesteld," De voorzitter begon met de belangrijke mededeling dat het geraamde tekort ad 75.000 inmiddels reeds was achterhaald door een rijkscirculaire waarbij de uitke ringen uit het gemeentefonds verhoogd werden, hetgeen voor Rozenburg 50.000 meer aan inkomsten betekent. Ook de straatbelasting zou door dezelfde regeling 25.000 meer gaan opbrengen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Karei de GrotelaanFlons de Vijfdelaan verleende donderdagavond de bestuurder van een personenauto geen voorrang aan een van rechtskomende combinatiewagen. Er volgde een aanrijding, waarbij de personenauto aan de voorzijde zwaar werd beschadigd. Er waren geen per soonlijke ongelukken. De Christelijke Harmonie Vereniging „Sursum Corda" geeft woensdagavond 23 december haar jaarlijks Kerstconcert m de Grote Kerk. Medewerking verleneen het dames koor Vivezza, het Mannenkoor Eupho- nie en het Vlaardmgs Jongenskoor al len. onder leiding van mevrouw Kath. Berhoeff-Tom. De orkestwerken staan onder leiding van de dirigent van Sur sum Corda, Beerd Boerman, die als solo-hoboïst verbonden is aan de Ko ninklijke Militaire Kapel. De hervormde predikant ds. G. Bies- broek zal ditmaal d emeditatie verzorgen. Zoals gebruikelijk is het Kerstconcert gratis toegangelijk. Daags tevoren (dinsdagavond 22 de cember) zal Sursum Corda medewerking verlenen aan de Volkskerstzang die dit jaar gehouden zal worden in de hal van het Sportpark „De Vijf Sluizen". Andere medewerkenden aan de volks)))))kerst- zang, die georganiseerd wordt door de bij het Vlaardings Convent van Kerken aangesloten kerkgenootschappen, zijn het Shell Mannenkoor en het Shell Vrou wenkoor. Zowel het concert als de volkszang beginnen om 20 00 uur. VLAARDINGEN Bij gunstige weers omstandigheden zal maandagmorgen 14 december een begin worden gemaakt met het asfalteren van de Vulkaanweg Zoals men weet houdt deze voorziening verband met de voorgenomen verplaat sing van de zandtrechters aan de West- havenkade Indien de werkzaamheden maandag morgen kunnen worden begonnen zal de Vulkaanweg ten minste dr e dagen voor alle verkeer in beide richtingen gesloten zijn Ook dit jaar is zij er weer in Maassluis de kerstpot van het Leger des Heils Vrli- dag en zaterdag op de Markt, bij het postkantoor en zaterdag bii het winkelcen trum „Palet' '190 m COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG 8EUERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/ VLISSINGËN/DEVENTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam' Vlaardingen van de Technische Kappers club hield donderdagavond in gebouw Irene een geanimeerde onderlinge wed strijd o.l.v. de Instrukteur van de club, de heer H. Schell uit Den Haag. De heer K. Rijkuyter uit Vlaardingen omlijstte deze wedstrijdavond, waarop na afloop een gezellig samenzijn volgde, met sfeervolle pianomuziek De jury voor het damesvak bestond uit de heren Boundeling uit Dordrecht, Verduin, eveneens uit Dordrecht en Van der Ent uit Zwijndrecht. De juryleden voor het herenvak wa ren de heren G, Biesbroek en Pons uit Hendrik ïdo Ambacht en Servaas uit Utrecht Voor het damesvak bepaalde me' vrouw Van den Burg de eerste prijs en (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aan een pand op de Broersvest hing donderdag op een ge vaarlijke manier een zwaar ijzeren uit hangbord aan één enkele scharnier te klepperen. Nadat de brandweer de elektrische be drading had uitgeschakeld, heeft zij het uithangbord veiligheidshalve naar bene den gehaald VERLÖ vtN G STJIN G E N VERLOVINGSRINGEN VERLOVINGSRINGEN '•0 KOK - JUWELIER NIEUWE BINNENWEG 295 SCHIEDAMSCHEWEG 129 mejuffrouw Liebreehts de tweede prijs, beiden uit Vlaardingen. Voor het herenvak waren dat de heren Staack, eerste prijs uit Schiedam en Kip ping uit Vlaardingen, terwijl buiten me dedinging de heer De Groot uit Schie dam een prijs behaalde. Bij het overhandigen van de prijzen spoorde de heer Van Schell de aanwe zigen tot nog meer aktiviteiten aan, wat het vak slechts ten goede kan komgn, zei hij Aangezien de komende feestdagen het niet toelaten, dat de Technische Club bijeenkomst, valt de eerstvolgende con- tatttavond op 7 januari, waarna het be stuur op 13 maart een grote stedenwed- strijd heeft uitgeschreven, waaraan clubs meedoen uit Delft, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam en Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De socialistische ge meenteraadsleden ir. C. Boerman en drs. J. H. Simons hebben de volgende vragen gesteld aan het college van B. en "VI.: 1. Heeft het college kennis genomen van een bericht in de pers, waarin te lezen staat, dat B. en W. aan de Schiedamse jeugdgemeenteraad als voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de raadszaal en/of het toekennen van 100 subsidie per jaar zouden hebben gesteld, dat de jeugd zich niet zou bemoeien met zaken, die de volwassen raad behandelde of met actuele ge- gemeentepolitiek in het algemeen? 2 Kan het college meedelen of er voor waarden en/of beperkingen en zo ja, welke zijn opgelegd aan of overeengeko men met vertegenwoordigers van de 3 eugdgemeenteraad? 3. Indien er voorwaarden en/of beper kingen zijn opgelegd aan dan wel overeengekomen met vertegenwoordi gers van de jeugdgemeenteraad, kan het college dan voorts meedelen, welke overwegingen hierbij hebben gegolden en op welke wijze voorwaarden en/of beperkingen ter kennis zijn gebracht aan de leden van de j'eugdgemeente- raad? Ondet het dichte lomer der talrijke bomen staat op een bord het voor de natuurliefhebbers fatale woord „Indu strieterrein" te lezen. Zullen de men sen op deze prentbriefkaart weten wat er boven hun hoofd hangt, want de kaart dateert uit het noodlottige oor logsjaar 1940. Het zullen vier lange bange jaren worden en daarna ral het industriali- sermgsproces de vele prachtige bomen slopen, zodat er op 14 september nog slechts veertien bomen en wat spaar zaam struikgewas over zullen zijn. Overigens was het bord indertijd langer Er stonden namelijk de woor den: „Te koop" bij. Voor het bord heeft ook nog een grote familiebank V'-v gestaan, wit geschilderd en met een gemaakkelijke rugleuning Maar 's avonds zalten de honderden jongelui op mooie zaomeravonden lie ver in het hoge gras en vermaakten zich met zang en mondharmonika mu ziek. Hun gemoedsleven was minder ingewikkeld dan dat van onze moder ne tieners en twintigers en wellicht mede daardoor hadden ze gauwer hun pleziertjes. Schiedam had vroeger ook zijn zalm visserij. Dit bedrijf lag in het lerleng- de van de Maaskant. We herinneren ons nog goed, de paar eenzame huis jes, een soort verlaten gehucht, ver naar het westen, weinig contakt met de bewoonde wereld. Wat kon het hier 's winters poken' Een merkwaardig bedrijf deze eeu wenoude zalmvisserij. Men voer met een kleine stoomboot stroomopwaarts de rivier op De zalmen zwemmen na melijk stroomopwaarts, want ze schie ten kuit in de stroomversnellingen der rivieren. Men zette een sleepnet uit, dat de gehele breedte van de Maas overspan de en dat tot de bodem van de rivier reikte Als er een zeeschip in aantocht was, liet men het op tijd zinken totdat het vaartuig voorbij was. Eenvoudige dag loners verdienden een karig weekloon met het uitzetten en binnenhalen van de zege Meestal zette men enige netten tege lijk achter elkaar in de rivier uit In de dertiger jaren brak men deze klei ne buurtschap van zalmvissers af en kwam Wilton-Fijenoord ervoor in de plaats. j\/TET de Doggersbank, die in dienst i* gesteld, is bei aantal sleepboten voor Europoort gebracht op zeven. Want er wa len er al zes Scbouwenbank, Steenbank, Middetbank, Siroombank, Europa en Azië, Binnen niet al te lange tijd komen er nog twee bij: Yikingbank en Mansbank, en dan zullen negen sterke sleepboten ter beschik king zijn van de mammoettankers. De Dog- gersbank, eigenaresse de N.V. Nieuwe Rot terdamse Sleepdienst, was niet de enige - sleepboot, waarmee (gisteren) de vloot van Rotterdamse havensleepboten werd uitge breid. Aan Leen Smit werd de Astronaut overgedragen en aan Piet Smit Jr. de Italië, beide, evenals de Doggersbank, gebouwd door de N.V. Scheepswerven v/h H. H. Bo- dewes le Millingen aan den Rijn. De Dog gersbank is de krachtigste van de drie bo ten. Zij is 1250 pk, haar grootste lengte is 26.13 meter, haar grootste breedte 7.56 me ter en haar maximum diepgang 3.04 meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Stork-Rieardo dieselmotoren. De besturing is dubbel uitgevoerd en kan in het stuur huis zowel aan stuurboord als aan bakboord geschieden. De Astronaut heeft een lengte over alles van 26.30 meter, een breedte tan 6.95 meter en een diepgang van 325 meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een Industrie-dieselmotor met een vermogen van 600 pk. Met het oog op assistentie bij ijsgang is de romp van ijsversterking voor zien. Voor de gehele equipage is slaapnc- commodatie. De Italië heeft ongeveer de zelfde afmetingen als de Astronaut en ook een voortstuwingsinstallatie van 600 pk. Voorts is bet schip voorzien van ijsverster- king en esenais dat bet geval is bij de Doggersbank, is de besturing dubbel uitge voerd. De Astronaut en de Italië zullen uit sluitend in de Rotterdamse havens opereren. VYTAAR. men eens gezellig een kopje kof fie dronk aan de Coolsingel doet zich een niet alledaags tafereel voor. Het Beurs- café is omgetoverd tot «en veilinghal, waar de inboedel van dit café-restaurant en van de dancing „Pompadour" aan de man ge bracht wordt. Onder supervisie van veiling meester II. van der Wolf uit Rotterdam komen wandsteiiingen, stoelen, tafels, clo setpotten, glaowerk, banken, lepels en vor ken, borden, en talrijke andere gebruiks voorwerpen onder de hamer. Uit het liele land waren woensdag de gerenommeerde opkopers bijeen, die er wel voor zorgden dat ze niet te veel behoefden te betalen. Ten gevolge van onder andere de overhoop gehaaide Coolsingel, is de klandizie van het restaurant en de bar bard achteruit gelopen en hebben zij bun poorten moeten sluiten, WOENSDAGMIDDAG tegen een uur of drie heeft de eerste grote lichtmast „vuurtoren" zeggen ze in IJsseltuonde! op bet ten zuiden van de Van Brienen- oordkrug in aanleg zijnde verkeerscircuit „proefgedraaid". Enkele minuten is toen de verlichting ontstoken geweest om te zien of de elektrische installatie goed was gemon teerd, Vanzelfsprekend was het effect over dag niet te zien en dat wilden technici van avond proberen: het was de. bedoeling, dat tegen een uur of v-jjf, in bet avondlijk duis ter dus, de lichten weer zullen branden. Nu om de uitwerking te zien. Donderdag kwam de verlichting van de tweede hoge mast aan de beurt Wanneer het totaal van zesendertig wordt bereikt hangt af van de weersomstandigheden: regen maakt monte ren en inschakelen van elektrische appara- tour zonder daarbij kostbare kortsluitingen te krijgen erg moeilijk. (01898) V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1