K ZEEK GROTE SCHALMEN VOOR BOMBAY GEMAAKT ..Onder Ons" speelde en AGENDA faterstoker Schruyer zet z'n laatste emmer neer Beton storten maakt goede vorderingen m te Inbrekende toe Toneel voor propaganda „Rekkense Inrichtingen" Bij Anker- en Ketting fabriek Spectaculair kariveitje I ,THOR sloot feest met revue af Paal uitbreiding fabriek bij NV Van den Bor Eerste van drie grote avonden Weinig publiek bij Cefa-film leugdmiddag van Hoe¥ Pers.ver. C.A.Bhield het winterfeest I Klanten vinden het jammer Twee inbraken zonden buit - Storm bracht schade teweeg Regen geen spelbreker De dochters van de baas" GSS en GTR wonnen op vreemde bodem Elke keer als een Caravel lis opsteekt geniet u. Met Caraveliis gèèn droge mond, gèèn smaakvervlakking. Dat is het verschil tussen Caraveliis en een ander merk. ttjrhwop mu Schade bij botsing in dichte mist Bromfietser óver kop: weinig Schade !de rotterdammer pagina 3 MAAOTJAG MGÈMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Het was een machtig vuurwerk van rond spattende vonken vrijdagavond in de ruime donkere fabriekshal van de Anker- en Kettingfabriek Schiedam aan de Buitenhavenweg 94. Vier zwaar-gebouwde mannen bogen met ijzeren tangen een vurig-rode staaf tot een van de grootste schalmen van vijfentach tig kilogram, die ooit in Nederland gemaakt is. IS iet overdag -f>Ti doenlijks Huldiging (Van eèn ottzer verslaggevers) VLAARDINGEN' „We zijn hier in de slechte tijd begóni- lien; de zaak moest van de grond af worden opgebouwd, maar we hebben al die jarén' plezierig ge werkt." Dat zegt/de 70-jarige héér P. Schruyer, die vandaag voor goed uit zijn - ievehsmiddelenbe- drijfj e aan dé 'leMaasbosstraat 46 stapt,' een gebeüf tenis waarmee Vlaardirigen>'Benvan.'Zijn:'laatste waterstokers verliest.". D grotè waterketel, föe 'een inhoud van- drieduizend -liter .-hóéft gaat .er :nu uit. De nieuwe "éigèn&ar, de heer R. Poot, (22) ziet; géén brood in het water: Er 2it veel te veel .werk aan vast. hét zou minstens eenkwartje per emmer moeten gaan. kosten, eö dan Is het nog niet rènaabë!,; aldus-;déze bij«.zijtt. Vader in de levensmiddelenbranche (Van der Duyn van Maasdamlaan) opgegroeide jeugdige- zakénrnah. r (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als waardig sluitstuk van het zestigjarig jubileum voerde de Schiedamse Verenigng voor Lichamelijke Opvoeding THOR vrijdagavond in Mu sis Sacrum een jubileum-jeugd-revue op. waarvan de secretaris van de vereni ging, tevens voorzitter van de feestcom missie, de heer G. de Niet de tekst en regie had verzorgd. De instudering van gymnastiek en dans was in handen van mej. Boender. De muzikale begeleiding was van mej. A. Zwaans. He oudercom missie had deze revue aangeboden. De voorzitter van de feestcommissie, de heer G. de Niet opende deze feest avond met enkele woorden van welkom. De voorzitter van THOR. de heer A. van Schie sprak een passend slotwoord. Bij de opvoering van deze aardige re vue waren een groot aantal jeugdige medewerkenden betrokken, alle leden van THOR, twintig kinderen verzorgden io neel en zang, zestién kinderen demon streerden met gymnastiek- en dansnum- mers. terwijl ook een kleutergroep van dertien adspirantjes meespeelde. De talrijke aanwezigen, de zaal en de galerij waren geheel bezet, genoten van het bonte programma, dat de kinderen met veel brio opvoerden en waarvan de nummers afgestemd waren op het ver enigingsleven, wat onder meer bleek uit titels als: Zo was het jubileumjaar, de zware weg naar het insigne 'en hand in hand Thorianen. Na afloop was >r ge zellig samenzijn. <Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij Van den Bor Fa briek van Apparaten en pijpleidingen N.V., Strickledeweg 19 te Schiedam sto-:- gen de beide directeuren, de heren Van den Bor Senior en Junior vrijdagmiddag de eerste paal voor de uitbreiding van de fabricagehallen. De hallen krijgen een oppervlakte van 34 bij 3J. meter op de begane grond. Op de verdiepingen komen bedrijfskantoren, een ruime personeelskantine en een groot waslokaal. In de hallen zullen roestvrijstalen, alu minium en speciaal stalen apparaten worden gebouwd van de petro-chemische industrie. Het bedrijf, dat tot op heden op beperkte schaal aan de vraag naar bovengenoemde apparatuur kon voldoen, zal door deze uitbreiding aan de grote re vraag in binnen- en buitenland kunnen beantwoorden. Bij deze plechtigheid wa ren vele relaties aanwezig, o.a. van AKU, Brinkers, B.P., Calvé, Cindu, Bols Con cern, Gouda Apollo, Hoogovens, Verenig de Glasfabrieken en V.O.Z. Het architectenbureau Van Kluyven te Schiedam maakte het ontwerp, terwijl de Aannemers Mij D. Baron de bouw van de nieuwe fabriek zal uitvoeren. Toen de schalm onder de afbrand-smelter op vervaarlijke wijze lag te sissen, snoten de vuurvonken tot ver in de omgeving rond, zodat de talrijke geno digden vol schrik een veilig heenko men zochten, ver van het vonkenspu- wende monster. Alleen de werkers we ken geen duimbreed, alsof ze immuun voor de gevaren van verbranding wa ren. Nadat ze de gloeiend-hete schalm met lange ijzers van onder de machine hadden weg?'' ""d, braamden ze de vurige sche' "cht,-"wat--wel een kwar'!-r d Het gehele proces van -n nam ongeveer drie kw in I Ten einde de staaf van gwaarnig staal te kunnen om buig-, n, verhitte men deze tot niet minder dan achthonderd graden Cel sius. De directie van de Anker- en Ketting- fabriek schafte deze afbrandsmeltma- chine in 1956 aan, waardoor men veel minder mankracht nodig had. Een nor male schalm bezit een diameter van 76 mm, maar voor deze bijzondere op dracht stelde Siemens-Nederland de machine af op een diameter van 105 mm. De fabricage van deze reuze-schal men, waarvan men tweemaal drie stuks vrijdagavond tussen zeven en twaalf uur maakte, kon niet overdag gebeuren, doordat dit te veel stroom verbruik, namelijk 4200 ampère, kost te. De fabrieken in de omgeving zouden er nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. De Gemeente Electriciteits Bedrijven hadden voor deze machine een speciaal transformatorhuisje voor 100 KB laten plaatsen en vrijdagavond was er een ambtenaar vzn het G.E.B. aanwezig. Men (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De HBS-vereniging „Onder Ons" hield zaterdagavond in Musis Sacrum de eerste van de drie grote avonden van het seizoen Aangezien de voorzitter, de heer Rob 't Hart in het toneelstuk moest mee spelen, sprak de penningmeester, de heer Jan Gilhuis, een kort welkomst woord. „Onder Ons" voerde ditmaal een mys terieus geval in één bedrijf op. Het droeg als titel „Het Spook van Cam- brooke-Castle", geschreven door P. J- Dorrenboom, waarbij de heer J, A. van Hove de supervisie had, terwijl de regie was toevertrouwd aan een van de leden van „Onder Ons", de heer Peter J. de Vos, die zich met veel talent van zijn delicate taak kweet. Overigens had het niet veel ge scheeld of deze was op het laatste ogenblik nog verhinderd geweest aan wezig te zijn. Een dronken man was op de Lange Haven tegen zijn motorfiets aangelopen, waardoor de jonge regis seur een val had gemaakt, met als gevolg een flinke wond onder zijn Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 263954 (b.g.g. 115588 toestel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a: tel. 152400. Klachten bezorging Agentschap (adr zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers Alarm politie 64666. alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing tel. 141000 Apotheek Jansen, Swammerdamsmgel 41, tel.. 261941. rechteroog. De gehele avond liep hij dan ook met een pleister op zijn ge zicht rond. De heer De Vos had een aardige ver rassing voor het publiek in petlo: Hij presenteerde namelijk, alvorens het spel oegon de spelers aan het publiek. Het stuk, dat zich afspeelde in de huiskamer van het Cambrooke-kasteel, die aan de auteur Percival Pembroke (Jan Wansleben) was afgestaan, zat boordevol avontuurlijke verwikkelingen. In een vlot tempo wisten de tien me dewerkenden de spanning erin te hou den. Marjan Keuzenkamp speelde uitste kend als Emilia Amesbury, het verlei delijke nichtje van de rijke kunstbe schermster Lady Hoggarth. Ook Jan Postrr.a als haar broer Sir Richard Langham deed het goed in zijn rol. Rob 't Hart beeldde op voortreffelijke wijze de dichter Saladin Malone uit. Na afloop huldigde Rob 't Hart de direkteur van de Rijks-H.B.S„ dr. R. Oort, die met zijn echtgenote op het toneel verscheen. De direkteur, die zijn veertigjarig ambtsjubileum achter de rug heeft, daarbij veertig jaar gehuwd bleek te zijn en het volgende jaar wegens, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn funktie neerlegt, ontving het erelidmaatschap. Mevrouw Oort kreeg een boeket bloemen. Direkteur Oort, omhangen met het be- stuurslint met de eremedalle, hield ver volgens een korte toespraak, waarin hij drie overleden ereleden herdacht, name lijk mevrouw Van Buysen en de heren Vollewens en De Windt. De heer Oort roemde de samenwer king, die er altijd had bestaan tussen de direkteur, leerkrachten en de vereniging. Hij onderstreepte het bestaansrecht, dat „Onder Ons" in de loop der jaren had weten te verwerven. Een geanimeerd bal met medewerking van „The Green River Jazzband" o.l.v. Ron Wieringa besloot deze geslaagde toneelavond. fabriceerde vrijdagavond twee kettingen van drie schalmen, elk lang 1.20 m, waaraan nog een formidabel sluitstuk kwam van tweehonderdveertig kilogram. Nadat het fabricageproces geëindigd was, moesten de beide kettingen nog do Lloyd's keur beproefd worden op een trekkracht van negenhonderveertig ton. Deze order is bestemd voor Bombay, waar de kettingen bevestigd worden aan de losse boeien op de rede, waaraan men dan zelfs zeeschepen, zoals reuzetanlcers van negentigduizend ton. kan vastmeren. ..Alleen de Schiedamse Anker -en Kettingfabriek kan in Nederland der gelijke geweldige schalmen maken. Wel zijn er in het buitenland, zoals in Spanje en Zweden, fabrieken, die tot dergelijke prestaties in staat zijn. De normale dagproductie van deze fa briek bedraagt anderhalve ton kettin gen. De orderportefeuille voor repara ties is tot op heden stevig gevuld SCHIEDAM De stromende' régen van zaterdagmiddag heeft niét; kunnen voorkomen, dat er tofchno g v-olop'.'ge voetbald is, ook door de Schiedamse elftallen. HBSS stelde enigszins teleur door een 30 nederlaag bij CSVD, waarvan "op de sportpagina het verslag staat. PPSC -on De Lier kwamen vergeefs naar het Thur- lede-terrein, want scheidsrechter' Ros achtte het terrein onbespeelbaar. Mogelijk komt PPSC zaterdag aan de beurt om-de acl.'erstallige wedstrijden in te lop/n dooi de ingëlaste wedstrijd PPSC— TSB. GSS en GTB hebben veel last van de regen en gladde velden gehad, maar.ua afloop van deze „glijpartijen'^ hadden zowel GSS als GTB alle winstpunten voor zich opgeëist. GSS kwam in de wedstrijd, tegen het Vlaardingse The Red Stars pas na .de ■■ust op dreef. In de eerste helft hadden de gastheren een 10 voorsprong ge nomen, welk doelpunt kort vóór de, rust werd gescoord. Tien minuten na de rust gelukte het midvoor Wessel om de par tijen op gelijke voet te brengen (1—1). GSS zag, dat er meer inzat en wist, dat bij een nederlaag of gelijk spel de. de- eradatiekansen groter zouden worden De Gusto-mensen zetten alles op alles en tien minuten vóór het einde schoot Weber het winnende doelpunt in, waarmee GSS met 21 won. Bij WIAGTB was het terrein één grote blubbermassa en terecht, berichtte voorzitter A. Noordijk ons. dat de wed strijd meer op een modderballet leek dan op een voetbalwedstrijd. Het was eigen lijk geen doen om zo te voetballen. Maar ja, scheidsrecheer De Regt wilde toch laten spelen en achteraf zal vooral GTB daar geen spijt van hebben gehad. GTB had het elftal grondig gewijzigd, en o.m. linkshalf v. Dongen naar de midvoor- plaats doen verhuizen. Deze v. Dongen zorgde voor een goed „debuut" door'met een zuivere hattrick de stand al spoedig op 0—3 te brengen. WIA kon vóór de rust nog niet op 13 komen. Na de rust werd het zelfs 2—3, maar Bonte (2—4) en Steenbergen (25) stelden -de zege voor GTB veiliger. Wel kwam WIA nog op 35, maar teenbergen zorgde weer op 36, waarna Wia nog eenmaal het net vond (46. Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM -• De Cefa vertoonde za terdagavond in. gebouw Arcade dè ont roerende film „De slaap der rechtvaar digen", gemaakt naar' de novelle „Das Brandopfer" van -de Duitse predikant Albrecht Goed, naar het script van Oli ver Storz. De belangstelling was slechts matig en zij bestond grotendeels uit, jongeren. De Tweede Kerstdag, ,'s middags om vier uur, vertoont de Cefa in Arcade de kleurenfilm van Billy Graham: „Lucia". Het was zaterdagavond de dórde van de in totaal tien geplande filmvoorstel lingen in dit seizoen. In het algemeen heeft men in Schiedam, niet te klagen over het bezoek. Verleden jaar bezochten gemiddeld tweehonderd vijf tig bezoekers per avond de voorstellingen in Schie dam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zoals elk jaar tussen Sint Nicolaas en Kerstmis hield Hoek's Personeelsvereniging zaterdagmiddag in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen een gezellige feestmiddag voor de kinde ren van de leden, echter zonder aanwe zigheid van de Sint. Vóór de pauze hielden een jongleur en een goochelaar dé jeugdige bezoekers bezig en na de pauze voerden leerlingen van de Schiedamse Balletschool „Het verdwenen olifantje" op, met muziek van Rubinstein, Strausz, Tschaikofsky, e.a. en met choreografie van Peggy var. Ham en Carlix Suttorp. De kinderen ontvingen een traktatie. De voorzitter, de heer Th. van Kouweri- hoven, had de leiding van deze mid dag. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het C.A.B. (Comité Auto- en Boottochtjes voor Lichamelijk Gebrekkiger) hield zaterdagmiddag in gebouw Irene zijn traditioneel winter feest, dat de voorzitter, de heer A. T. Schuddebeurs met een kort welkomst woord opende. Hij releveerde hierbij vooral de akti- viteiten van het comité gedurende de afgelopen zomermaanden en deelde bo vendien meedat -men zich kan opgeven voor de Kerstviering van het Leger des Hèils. Het meredeel der aanwezigen gaf zich hiervoor op. Er volgde daarna een nrogramma van variété-nummers met Mario Rigetti als conferencier-telepaat, de Spelbrekers, de Boerenkapel cn Tosca Balm met leerlin gen van haar balletschool.'die met haar demonstraties 'van fraaie bewegingskunst veel bijval ooestte. Het ensemble J. M. Meed er verzorgde de muzikale omlijsting van het program ma- Alle bezoekers kregen een pakket mét lekkernijen mee naar huis. Vele autobe zitters hadden zich beschikbaar gesteld om de mensen van en' naar huis tc vervoeren. (Van een onzei* verslaggevers) SCHIEDAM Inbrekers- verschaften zich zaterdagnacht toegang tot. de direk- tiekeet van de firma Muys en De Winter aan de Valeriusstraafc waarbij zé wél èeh bureaulade openbraken, - maar daarna zonder resultaat weer de aftocht'bliezen. De concierge van de Marijkeschool aan de Dr. De Visserlaan deed bij de politie aangifte dat inbrekers zich zaterdagnacht j toegang tot de school hadden verschaft, waarna ze zonder resultaat overigens verschillende lokalen e'en bezoek hadden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door de storm raakte zondag op het dak van eèn pand aan de St. Liduinastraat een grote, zinken plaat los, ter grootte van 200 bij 60 cm. De gewaarschuwde brandweer verwijderde het gevaarlijke obstakel. Van de direktiekeet van de firma Muys en De Winter aan de, Valeriusstraat waaide zondag door de stórm een gedeel te van het zinken dak af, terwijl een lichtbak aan een van de winkels van de winkelgalerij aan de Mgr.- Nolenslaan eveneens naar beneden kwam. 9 In de gereformeerde kerk aan de West- vest te Schiedam geeftmaandag 21 decem ber om acht uur een Kerstconcert. Mede werking van „Com nu met sang" met jeugd- en kinderkoren. Verder Matty Bakkér, so praan, Mary Bergwerff, alt en Jaap Zwart, orgel. Uitgevoerd worden werken van Vival di. Bach, Zwart en anderen. Er is samen zang. De algehele leiding heeft Dirk Jansz. Zwart. SCHIEDAM. De zelfwerkzaam heid van de ledden vanHBSS en ODI is nog steeds niet aan het ver minderen, want er is de laatste da gen weer hard gewerkt aan het stor ten van het beton, waarop binnenkort een kantine en kleedlokalen op het Hargacomplex gebouwd zullen wor- den- Na de reeds gestorte 12 en 15 m3, op de zaterdagen 38 nov. en 5 dec. is er afgelopen zaterdag weer 15 m3 beton gestort, waardoor nu de werkvloer van de kantine geheel gereed is. en reeds een deel van de fundatie der kleedlo kalen gestort is. i Dat kon allemaal gebeuren, omdat de ijverige wrkers woensdagavond de KNVB-jubileumwedstrijd Nederland—En geland lieten voor wat deze was en men is druk bezig geweest om de betonstor- ting regelmatig door te kunnen laten gaan. Ook woensdag gaat men hiermee verder, zodat zaterdag waarschijnlijk het laatste beton gestort kan worden (dus ook de werkvloer van de kleedlokalen), waarna met de stenen en het houtwerk begonnen kan worden. Vooral het achtste elftal van HBSS vormt de vaste kern van de „bouwploeg" en het mag een prestatieop zichzelf genoemd worden dat dit elftal' zaterdag om half één nog in staat was om in de stromende regen de competitiewedstrijd tegen HVO 7 te spelen. Sommigen van hen hadden tot twaalf uur aan de beton- storting van de kantine gewerkt. On danks dat slaagde het ongeslagen HBSS 8 erin om HVO 7 (dat onvolledig opkwam) met 13—0 te verslaan. Ook het ophalen van oud papier is zaterdag weer doorgegaan en de HBSS- leden A. C. P. v. d. Berg, B, Hoekstra, N. D. Mulder en E. Westerveld hebben weer voor tientallen guldens aan oud papier opgehaald. Ook bij ODI gaat de papierophaaldienst gestaat ver en mo menteel is een bedrag van 842 voor deze aktie binnen. Secretaris B. Sleeuwenhoek noemt men streefbedrag van 900P dat voor de jaarwisseling behaald kan Worden en wie weet aldus de heer Sleeuwenhoek schieten we uit onze slof en halen we de 1000 wel. Maar dé- heer "Séh'rnyér heeft hét dan toch maar tet vandaag toe volgehouden. Zeven centenvoor een emmertje heet water. Sri zijn klanten vinden het jam mer dat hij ér'ineè. ophoudt. Nog altijd waren zo'ri kléine „dertig vasté:, afne mers die,-' ook al'hadden zjj .thuis, een geiser, hét 'gemakkelijke* vonden hun waswater; bij Schmycr-te- halen. Desge wenst braèht hij Let, jtejèn een redelijke prijsverhoging, nog thuis óók! t'roeger was wêtër ia deze zaak hét belangrijksteverkoop-artikel. Vooral' op' maandag. Dan. stonden de vrouwen vóór dag en dauw. öp: om „de waste doen". ;5 Zondagsavonds vond de heer Schruyer (met nooit de 'ifiöëitë om naar bed te gaan,. Want. om' drié .uur tnóest hij gaan stoken én am. half - vijf stónden de klanten, in de rij, 'Iri de-régel had hij ,'s maandags' Voor- de iniddag zijn grote'ketel al vièr keer léegverkocht! 7" Geen wonder: dat rér;'ohvoorstelbaar hard gewerkt is bij Séhruyer. Maar met de hulp van zijn' vrouw,f zijn nicht en twee kinderen mocht' zijn zaak 32 jaar lang, van enorme'betekenis1 zijn vóór het functioneren van hét allédaagse. gangetje in deze vroeger 20öicht bewoonde volkswijk, .die nu al gedeeltelijk aan de sanering tén offer geva" -n is. - s Het kamermuziekgezelKchap Intertexta geeft zaterdag om 20.15 uur In dé aula' van het Stedelijk Museum ;té Schiedam voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Mu seum een concert van Bachmuzlek. De -toe gangsprijs'is voor leden l:S0,' voor niet-,.:, leden' 2.60 ien vooir jongëren -(tot .18 jaar 1. VoorVérkoop ;<tagelijkB van '10- tot 17 uur In het museum. :-L .i'.'-; SCHIEDAM Geboren: Yvonne M J dv N van Oudheusden en M J Thijssen; Edith, dv A M Boogers 'en N Roefstra: Roberto J tv J, N Dreesen en J H J van Bilsen; Frederik C zv' M Zuidema en G C Zomer- schoe; Cornells zv W J Hoogendijk en A v Berk;., Edwin zv J H G Trimp en J de Jager. Overleden: JH Klein, 75 jr; M Holswil* der, 86 Jr. SCHIEDAMDoor de. dichte mist reed vrijdagavond ter hoogte van pand 498 aan de Burgemeester Honnerlage Grethelaan een personenauto,bestuurd door G.J.K., met de linkerzijde tegen de rechterkant van een andere auto, be stuurd 'door D.H.J.V.H., waarbij beide- voertuigen zware schade opliepen.. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor.. (Van ecu onzer-verslaggevers) SSCHIEDAMDe Spanjaard R. L. J. verschafte zich zaterdagnacht door aan een' touwtje te trekken dat uit de brievenbus hing toegang tot de woning aan de Hoogstraat, waar een tot dnsver onbekend 'gebleven Italiaan verbleef. Waarschijnlijk zijn de heren aan het vechten gegaan want enige tijd later verscheen de Spanjaard zwaar bloedend met een diepe wond aan de linkerarm cn enige lichte snjjwonden aan het gezicht op het hoofdbureau van politic aan de Lange Kerkstraat, waar de inmiddels ontboden GGD hem ter behandeling naar de Dr. Noletstichtlng bracht. Hier aangekomen trachtte de Spanjaard -ie ontvluchten, maar hij kon door een van de personeelsleden van de GGD weer in dé ambulancewagen teruggebracht worden, waarna men hem voor verhoor naar het' politiebureau bracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Toneelgroep In termezzo voerde zaterdagavond in gebouw Irene op „De dochters van de baas", een blijspel in drie bedrijven door C. v, d. Lingen, met régie van Piet de Kaper. Het tiental medewerkenden gaf aan dit bekende en reeds meermalen op gevoerde toneelstuk het'nodige tempo. De rolverdeling was als 'volgt: Mijn heer Dirk Wortel (aannemer) Bas v. Gelder, mevrouw Trude "Wortel Cok Weltevrede: Gerda (oudste dochter): Henny Meeuwsen-Elderson; Rita (2e dochter): Irène v. 't Hof; Anne-miek (jongste dochter): Carla v. d. Berg: Jhr, Archibald van Hooghaeren (vëdoofde van Gerda): Hans Ooms; George (but Ier): Jan Schenk; Toon van Vliet (technisch uitvoerder): Rob Dijl; Peter van Hoek (assistent van Toon van Vliet): Carel v. Leeuwen: Karei Molenaar (boekhouder): Joop Uljl. Deze avond was bedoeld als een propaganda-bljeenkomst van dèProL Chr. Vereniging voor Reclassering, en Zwakzinnigenzorg ,JDe Rekkense In richtingen". De heer G. G. Uijl van de propagan- dacommissie sprak een kort welkomst woord, waarna de secretaris van de ver eniging, de heer H. M. Langbroek een propagandawoord sprak. De Rekkense Inrichtingen houden zich bezig met het in prot.-christelijke geest opvoeden en heropvoeden,-reclasseren en verzorgen van jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Teneinde dit doel te bereiken be schikt de'vereniging te Rekken-over de afdeling Gelders-End, .waar'meisjes en vrouwen .zijn opgénomen in vier pavil joens; de afdeling Dééskensveld, waar jongens zijn opgenomen in zes pavil joens en de- afdeling Oldenkotte,waar mannert zijn opgenomeia in: vijf pavil- joens. Voorts Is ,er te Apeldoorn bet-Sophla- huis voor wérkende-meisjes,:'te Warns- veld Huize Baank voormoeders en kin-, derën, te Eeide Huize 't Mastler voor verstandelijk zwak-begaafde vrouwen, en Huize Groot Hungerink voorverstande lijk zwak begaafde.mannën. .v:. Aan mensen die iets voor de Rekkense -t Inrichtingen, willen, dóen, gaf de heer Langbroek de ratid er eerst- eens een nachtje over te slapen en, zich dan tot de direkteur van de inrichting ie wenden - Er was een: tombola met vele fraaie prijzen. Aan- de Uitgang; wérd een Céi- lekte gehouden. $r bestond .veel be langstelling voor deze avond. (Van een ónzer Verslarrevtxsi aerCKH DArrti0_ ,D,li3':'aiiige J»oinfiet- |*r ^.H-D. diezaterdag- in de Lange Kerkstraat moest uitwijken Voor iemand; o f»,. 8Y.an achter -een stilstaande auto tevoorschijn kwam, :sloeg met zijn hnw °,ver ihp,: waafdoor wonder SST?? wonder zijn voertuig sléchts lichte sch^en^wam.^2^®1 ^^eer-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1