met Broe rsveld te denken- dia's en voor leden ..Aqua-Fauna" AGENDA Fraaie Hervormde Gids volgt „Wegwijzer' op VOOR STERREBOS ROTTERDAM meer dan veertien jaar Elke week 100 kramen Andere naam voor Muziekschool Scholieren kunnen tafeltennissen Plafondbrandje snel geblust Blijft maandblad bestaan Bob Zijlmans in Visbank Cyclecross bij leiim van „Schiedam" Burgemeester was jarig Inlichtingen en gegevens Toen grienden nog het gr ensgeMed bepaalden (28) m Ruilbeurs werd druk bezocht Matroos - net vrij - weer uit stelen palissancfier woii met 64 van Af sclieidsr ecep ti e L. v. d. Berg Vrouw valt hoofdwond hij afdalen trap CCHIEDAM De weekmarkt op het Broersveld, die talrijke Schiedamse ingezetenen reeds meer dan veertien jaar lang elke vrijdag trouw bezoeken, is inmid dels dermate ingeburgerd, dat ze niet meer is weg te denken uit onze plaatselijke samenleving. De heer J. Domhof, algemeen-adjunkt be stuurslid van de Centrale Vereni ging voor Markt-, Straat- en Ri- vindt bij Dil broersvest 64-66 - schiedam Vandaag en morgen en dagelijks Veel kosten (Van een onzer verslaggevers) vierhandel, waarvan bijna alle marktkooplieden lid zijn, en die zelf vanaf het begin met vaste planten op de markt staat, vertelde ons, dat er elke week ruim honderd kramen op de markt staan, terwijl er meestal ongeveer zes stand werkers met ongeëvenaarde spreekvaardigheid en acteurs kunst hun waren aan de man brengen. AKTIE MOEILIJK FILM DANSEN GESPREK Hoe Tekening WWMm OP de eerste foto ziet men de martiale figuur van de heer A. de Graaf, de eigenlijke bos wachter, een van de twee be wakers van het oude Sterrebos. Naast het onontbeerlijke rijwiel ligt zijn herdershond. Het dichte geboomte vormt een passend decor. (Van een onzer verslaggevers) I SCHIEDAM Nadat reeds enige tijd ■releden het bestuur van de Stichting •Schiedamse Toonkunst Muziekschool had besloten over te gaan tot wijziging en 'vereenvoudiging van ae naam, is met ingang van II december bij goedkeuring van het college van B. en W. de naams verandering van de muziekschool inge- ■gaan* De naam is thans gewijzigd in Stich ting Schiedamse Muziekschool. SCHIEDAM De Centrale School- srortcommissie heeft aan de hoofden van onderwijsinrichtingen boven het g.l.o. doen weten, dat het voor de leerlingen van hun scholen mogelijk is, gratis deel (e nemen aan het in de Kerstvakantie te jouden individueel schooltafeUennistoer- aooi. Daarbij zijn tevens inschrijvings formulieren toegezonden. De wedstrijden zullen worden gespeeld In de Koopmansbeurs op maandag 28 en dinsdag 29 december. De deelnemers zul len naar gelang hun leeftijd in groepen worden ingedeeld. Naast de medewerking van de Schie damse Gemeenschap, hebben enkele le den van de plaatselijke tafeltennisvereni ging zich weer evenals in voorgaande jaren belast met de organisatie, te weten de heren Jos Clazing, H. Degreef en W. de Raaij. De leerlingen, die zich opgeven en waarop wordt gerekend, dat zij dan ook Inderdaad zullen deelnemen zullen persoonlijk, aan hun huisadres, een op roep ontvangen. Dit teneinde de bemoei ingen van de leerkrachten met het orga nisatorische deel van deze buitenschoolse aktiviteit, tot een minimum te beperken. De inschrijvingslijsten kunnen tot en met donderdag worden ingeleverd bij het secretariaat van de Sportraad, Oude Kerkhof 19a. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door een verkeerde werking van de schoorsteen ontstond maandag ten huize van de firma Solingen aan de Hoogstraat een kleine brand, waarbij het houtwerk tussen het plafond vlam vatte. De bewoners van het pand konden het brandje met enkele emmers water blussen. De inmiddels gearriveerde brandweer onder leiding van commandant Lelie- kamp behoefde alleen nog maar te con troleren of de laatste resten van het vuur verdwenen waren. «Mts. Vf 4 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Aquarium- en Ter rariumvereniging, „Aqua-Fauna" hield maandagavond in gebouw Irene onder gróte belangstellingde laatste contact- avond van' het .kalenderjaar. Na. bet ope ningswoord van de voorzitter, de heer F. \V, J. Schéffers en enkele mededelingen van de secretaris, sprak de heer W. Ho- gendoorn over het onderwerp ,,'s Avonds bij de bak". Hij vertoonde hierbij tachtig kleurendia's. De heer Hogendoorn behandelde vooral nieuwe jmportsovrtcn, zoals de eryptocorynen uit het Amazonegebied. De tropische vissen zijn bijzonder mooi, zoals het zebravisje en de klomp- baars uit Zuid-Azië, de beeldschone neon-tetra met rode band en groene rug en de grijs-groene regenboogvis met een blauwachtige glans uit Noord-Aus- tralië. Overigens behoeft men aan een aqua rium met goed biologisch evenwicht slechts weinig te doen. Waterplanten die te sterk groeien, moet men uitdunnen. Oudere afstervende planten dient men te verwijderen. Deze gaan namelijk tot rot ting over, met als gevolg meer zuurstof verbruik. 7 I'm**» k Volksgebouw: N.I.V.O.N, lezing, 20 Arcade: Aquar.- en, Terr.-ver. N.I.H., contactavond, 20, - Grote Kerk: Oec. Kerstzang, 20. Passage-Theater: 20. Toonkunst, concert, Irene: Gew. Arbeids Bureau, Voorlich tingsavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 263954 (b.g.g. 115588 toestel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J. v. Gogh, Dl". Zamenhof- straat 139a: tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (aai. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers Alarm politie 64666. alarm brandweer alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing ter Apotheek Jansen, Swammerdamsingei 41, tel. 261941. Elk aquarium eist een goede verlich ting. Bij een tropisch aquarium moet men zoveel mogelijk het water opde vereiste temperatuur houden.. Bij de beplanting van het aquarium behoort men uit een. esthetisch oogpunt de laagblijvende pianten vooraan en de hoog-groeiende planten achteraante plaatsen. Op deze wijze krijgt het aqua rium meer diepte. Een. belangrijk punt. van bespreking was de gedachtenvvisseling over het maandblad van de aquarium-vereniging „De Aqua-Koerier". Men had thans een jaar proef gedraaid, zodat nu de beslis sing moest vallen over het al of niet voortbestaan van het orgaan. Aangezien het, doel om meer contact te leggen tussen het bestuur en de leden niet ten volle was bereikt en er tamelijk vee! financiële kosten aan de uitgave verbonden zijn, zal het de vraag blijven of men ermee zal kunnen doorgaan. VLAARDINGEN Onder auspiciën van de Commissie voor Beeldende Kuns ten exposeert de kunstenaar Bob Zij'.- mans van 19 december tot 4 januari 1965 schilderijen en tekeningen in de Visbank De heer Frans Duister, kunstrecensent van „De Tijd-Maasbode" zal vrijdag om 20 uur de tentoonstelling openen. De openingstijden zijn op werkdagen van 15- 21 en op zaterdagen bovendien van 14-17 uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten en Tweede Kerstdag geopend van 14-17 uur. Ze hebben steeds een uiterst dankbaar gehoor van geïnteresseerde marktbezoe- kers, die in een dichte kring om hen heen staan. Ze vormen steeds een aparte marktattraktie en zijn beslist onmisbaar in het bonte patroon van bijna alle bestaande kleinhandel-branches, die hier. vertegenwoordigd zijn, uitgezonderd ver pakte geneesmiddelen. Overigens is deze weekmarkt, op oor deelkundige wijze gesaneerd, zodat er van dezelfde branche niet een teveel van aanbod wordt getolereerd. Wij allen, zegt de heer Domhof, komen- graag op de Schiedamse markt. De mees ten van ons staan hier al vanaf de eerste gehad. In het begin vonden de nering- dag en ze hebben er nooit spijt van gehad. In hetbegin vonden de nerig? doenden in de omgeving het niet zo prettig, dat hier een weekmarkt was gekomen, want ze waren bang voor con currentie. Maar toen het bleek, dat ze er juist' wel bij voeren, veranderden ze dtelemaai van gedachten. Mensen trekken nu eenmaal mensen, zegt de heer Domhof filosofisch. De weekmarkt zou nergens zo goed gedij en als juist hier in het oude Broers veld, De nieuwe toegangswegen over de Schie naar de volkrijke wijk Nieuwland voeren tegenwoordig ook veel marktbezoekers aan.. Drie- of viermaal per jaar houden de marktkooplieden een grote gemeenschap pelijke koopaktie, zoals onlangs met Sint Nicolaas, toen men duizenden waarde bonnen uitgaf, terwijl elk kind een heer lijke chocolade-letter kreeg. Zulke aktlvl- teiten geven faam aan de markt. Vol lof is de heer Domhof over de medewerking van' het gemeentebestuur en van de politie. De laatste maakt nooit chicanes bij de vele verkeersproblemen, die zich elke vrijdag voordoen, in deze nauwe pijpela van een straat, met bijna middeleeuwse ruimte proporties. Met veel takt weet de politie steeds het intens-drukke vërkèer, dikwijls met velerlei kleine opstoppingen, te regelen en het .loopt'elke vrijdag op nieuw gesmeerd. Vooral de markimeester, de heer M. J. Stoppel weet uitstekend met dit goed hartige, maar dikwijls. moeilijk-grijp bare volkje van hardwerkende, kleine zelfstandigen om te gaan. Ze waarderen hem, omdat-hij-zich. naast zijn'zakelijke ambtenaarsplichten,, .ook mens tegenover hen toont. Het volgende "jaar september vieren we ons derde lustrum.. Dit feest zullen: .we op spectaculaire wijze opzetten; wat we zullen doen we ten we nog niet precies: Misschien .verlo ten -.' we wel een auto. Enfin, als de decémberdrukte voorbij-is,, gaan we 'onze plannen zo gauw 'mógelijk op de helling zetten. Dit vijftienjarig bestaansfeest moet 'in- ieder geval onvergetelijk worden. Denkt u eraan, we hebben, hier op de markt een grole kern vap .vaste klanten. Er zijn erbij, die eerstzelf ais' kinderen kwa men, daarna als verloofden, en vervol gens- als getróuwde1 paren; ook wetr' met kinderen. Tvssén al' dezen' en-ons is: een hechte band gegroeid, aldus de liéer Domhof: 1 t r SCHIEDAM Ondanks het' feit dat*Henk Eikmansin h etr tafêltenniscé'n trim" riïétzijn beste wedstrijden speelt, hij Won irt: het duel tegen Elan 'alleen van vCor'Kesselring, heeft het Noadteam toch de overwinning behaald. Het leverde Hiermede een prach tige prestatie-. Elan, waarvan; het eerste team bestaat uit."Cor Kesse'rirïf*,GtiU3 Kustcrs en<3an Eykels, neeft een g.iede reputane "en .-.is vorige seizoen .uit. de-hoofdklasse gedégra deerd en heeft 'dit ^eizbnn'torsie* king.. ge kregen van Jan EyköU. Deze speler was het ook die "voor zrjfi teain" 'ongeslagen bleef .en ^drie overwinningen boêkre, alle in twee games me;«motiie.cijfers.; - v - Elan, dat voor. de wedstrijd begon.-nog op de derde plWS troonde niet 'slechts twee verloren zw.edptrijderr. is nu door de nederlaag tegen onze stadgenoten.zijn.ulaats kwtjtgeraakt aart'N.O.A'.D.V j., Henk Aben. z>rgde. vóór »wpe overwinnin gen: een. gemakkelijke", zege op'.Cor Kessél- ring en een drie game<5 -zege. op Guus Kusters. Freek Süttrop' toon-eveneens'* m tweegamesvap f maar - ooló in twee games van Kusters. Herik Eikftians won alleen - v^h/rKesseVing". en .verloor' twee partijen in twee games .van .Kusters en Eykels. f.\' "i - N.O.A.D. boekte,dus uiteindelijk eerv.pr.ach-. tige S—4 overwinning en bezet hu'de derde plaats. Vrijdagavond, komt "het op de tweede plaats staande Dordrecht op bezoek in de Beurs. Dit teanv is dlog .ongeslagen" en heeft slechts twee' 'wedstrijden' gelijk - gespééld tegen het boven a an staan de Scylla 2 en. 'te gen Gispen-. -•- De Brinses. fieatrixschool 'aan-: de Buys Ballotsingel 108' Je 'Schiedam bestaat .vijfen twintig iaari Ter gelegenheid van dit jubi leum houdt -het bestuur, van de Verenging tot Bevordering-van Christelijk Onderwijs te Schiedam een' herdenkihgssamenskomst. Dit feestelijk samenzijn zal/ worden gehouden- vrijdag 18 december in - de- .aula van ';-de Christelijke Technische School „DePoort" aan de Laanslootseweg1 te Rotterdam. r (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Wielervereniging „Schiedam" bestaat dertig jaar. Teneinde dit jubileum te vieren, houdt zij zaterdag een nationale cyclecross in het Sterrebos. De' 'voormalige zandvlakte, ter hoogte van het café-restaurant „Paviljoen" heeft men uitgekozen ais plaats van start en finish. 'De heer Van den Bor. direkteur van een machinefabriek, maakt door zijn daadwerkelijke medewerking de organi satie van dit sportevenement mogelijk. De nieuwelingen gaan om 14 uur van start. Hun parkoers heeft een lengte van 15 km. De profs, onafhankelij ken en amateurs starten om 15 uur voor een afstand, van 25 km. De deelnemers ver rijden deze wedstrijd onder de reglemen ten van de K.N.W.IT. De toegang is gratis.' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdag zal in de Dr. A. Kuyperschool aan de Stadhouderslaan 30 officieel afscheid worden genomen van dé heer L van den Berg. Deze avond moest eerder wegens ziekte van de heer Van den Berg, die reeds per 1 oktober werd gepensioneerd, worden uit gesteld. Meer dan veertig jaar,waarvan ruim de. helft als hoofd, heeft hij zijn krachten aan de school gegeven. Om allen die persoonlijk afscheid van hem willen ne men daartoe in de gelegenheid te stellen, is er van acht uur tot half tien een receptie. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zondag heeft burge meester mr. J. W. Peek zijn 65ste ver jaardag gevierd. Uiteraard geschiedde dit in intieme kring. Gisteren kwamen de gemeente-ambte naren van Schiedam in het stadhuis hun gelukwensen aanbieden. STEEVAST horen we bestuurders van verenigingen en ouderen, die ten aanzien van de jeugd sociaal-pedago gisch werk verrichten, erover klagen, dat het zo moeilijk is de jongeren op te vangen voor serieuze, aktieve vrije tijdsbesteding. Een bestuurslid van een onzer plaatselijke muziekverenigingen zei: De jongelui hebben geen zin meer om lid te worden van een muziekgezel schap. Ik neem nu maar mijn eigen dochter. Als je haar vraagt: hou je niet van muziek? Je vader blaast toch ook al jaren mee. den antwoordt ze verwon derd: Natuurlijk ben ik dol op muziek. Ik heb toch een hele kollektie plaatjes, die ik geregeld afdraai. Ze begrijpt niet eens, dat dit zuiver passieve genot he melsbreed verschilt van zelf musiceren. Zo zouden we talloze voorbeelden kun nen opnoemen. Het dagelijks kijken naar de televisie maakt de jeugd nog passiever dan ze reeds is. Hier sluimert alle creativiteit voor goed in. DE CEFA vertoonde zaterdagavond in het gebouw Arcade de ontroe rend mooie speelfilm ,,De slaap der rechtvaardigen", gemaakt naar de no velle „Das Brandopfer" van de Duitse predikant Albrecht Goed, waarin een jonge Duitse vrouw geconfronteerd wordt met het kwaad, dat haar volk de Joden heeft aangedaan, een eerlijke schuldbekentenis, waarbij het beruchte ,,Wir haben es nicht gewusst" niet aan bod komt. Een film vol aktuele proble matiek. bijzonder geschikt om erover te discussiëren, meenden we. We zeiden dan ook tegen het bestuurslid van de r"efa. de heer J. van der Drift: Wat een prachtig thema zou deze film zijn voor onze prot.-christelijke jeugdverenigin gen. om aan de hand van de novelle en na een bezoek aan deze filmvertoning tot een geanimeerde discussie te komen. Daar zit tenminste wat in. riVNMOGELIJK hen daarvoor warm AA te krijgen. Ze gaan liever dansen, antwoordde het Cefa-bestuurslid. Men heeft het al eens willen proberen met speciale filmvertoningen van een. be paald osthetisch-literair cinematogra fisch genre, maar hiervoorbleek onder de opgroeiende jeugd te weinig belang stelling te bestaan om ermee te begin nen. Nu mag dansen, en dan alleen nog op een verantwoorde wijze en in een milieu dat de toets der morele kritiek" kan doorstaan, ongetwijfeld wel aardig zijn, geen mens met gezond verstand zal het als zinvolle vrije-tijdsbesteding kwa- lificeren. Het is op zijn hoogst een gezellige ontspanning/waarbij men zijn verstandelijke vermogens een paar uur tjes vrijaf geeft. Het is niet meer dan een afreageren van overtollige ener gieën. Als zodanig begrijpelijk. Een beetje meer naar de diepte van het leven koers zetten, zou de hedendaagse jeugd overigens heus geen kwaad- doen. want daar ontbreekt tegenwoordig nogal wat aan. GAUW vervelend geestloze, slechts uiterlijke schoonheid wordt, illustreert de volgende anecdote met diepe zin: De bekende auteur van „De Citadel", Cronin, een aristocraat naar de geest en van grote eruditie, trachtte op een van de grote Oceaanstomers, varend van Amerika naar Europa, een gesprek aan te knopen met een paar kauwgum- mi-consumerende platina-blonde schoon heidskoninginnen, gehuld in dure, op zichtige pelzen. Helaas de arme zieltjes konden het niet verder brengen dan een Amerikaans-temerig „Yes" en „No". Ongetwijfeld konden deze jongedames geweldig dansen, maar hun verstande? lijke kennis was zo gering en hun ge moedsleven dermate arm, dat ze zelfs niet een eenvoudig gesprek met de-we reldberoemde auteur konden voeren. Hij kreeg het dan ook al gauw zo benauwd, dat hij zich met enkele hoffe- lijk-formele verontschuldigingen ijlings uit de voeten maakte. "Waar geen inner lijk, geestelijk bezit is, verschrompelen leven en conversatie als een vrucht, waaruit alle sap is verdwenen: Dit moge onze sport- en vermaaklievende jeugd wel eens bedenken. Als er geen geeste lijke keerzijde der'medalje is, blijven slechts over de leegte en. verveling. De kinderen van de-leden van de Ned. Hervormd-Geref. Evangelisatie te SchiOd&m zullen zaterdagmiddag om 15 uur ln de grote zaal van gebouw Irene' hun Kerstfeestviering hebben. Het bestuur van de N.H.G.E. heeft besloten dit te doen In samenwerking met het Herv.-Geref. Jeugdverband té Schiedam. SCHIEDAM Dezer dagen is ver schenen de „Gids" voor de. Hervorm de, Gemeente Schiedam, de opvolger van. de „Wegwijzer", die in 1960 het levenslicht zag. Evenals in de „Weg wijzer" .staan alle gewenste inlichtin gen en gegevens van en over de Her vormde, Kerk te Schiedam in de „Gids" vermeld. Ds.' C, vari'i der Steen schrijft in-de in leiding als' praeses van de centrale ker- ke'raad dat. ér de laatste jaren heel wat is veranderd1, waardoor het uitgeven van eèn- t^ieuw boekje hoog nodig .was ge worden.. „We hebben - het „Gids" ge noemd,, omdat we niet alleen de- wens koesteren.-dat -het u .zal helpen bij' het vindenvan namen en adressen;-:,of:-;u antwoord zal géven op vragen omtrent het-dopen van..uw .kind,, .de catechisatie of :de club. We hopen, dat het u als een echte gids ook Opmerkzaam zal' maken op verschijningsvormen van.ons kerkelijk leven, waar u a'ndders 'misschien zon- öer' erg:aan voorbij zou gaan. En u er zo toe" zfil brengen, uw schouders onder éen' of -meer takken van kerkewerk te Zetten." Aldus ds. v.d. Steen in het keurig vèrzorgde boekje dat op de om slag diverse facetten van het leven in Schiedam laat zien (spoorwegen, ver voer, druk'verkeer, scheepsbouw) met als centraal punt de toren van de Gro te Kerk; - Voorts valt op dat een apart verhaal tje van elk- hervormd kerkgebouw is geschreven, waarbij een tekening van de 'kerken het boekje siert. Een. fraaie foto van .het'interieur van bet nog niet. zo lang .geleden geopende kerkelijk bureau aan de Lange Kerkstraat geeft de lezers een goede indruk, waar hun bescheiden e,d: bewaard worden, terwijl er naast de gegevens en adressen over de zeven.wijk- gemeenten ook een ruime plaats is ge- geveil aan'het Jeugdwerk yan de Herv. Jeugdraad. Verder krijgen de diverse bij de CJV aangesloten verenigingen de aandacht, alsmede de Vrijzinnig Hervormden, de Ned. Herv., (Geref.) Evangelisatie, de Oecumenische Raad van Kerken en het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken. De laatste bladzijden zijn benut met Hij ontving zijn aanstelling op 29 mei 1909. Zijn taak was toe te zien, of er niets werd beschadigd aan het nog jonge bos. Tevens moest hij nauwgezet Controle uitoefenen op de bezoekers, of ze voor zien waren van een wandeikaart, want die moest men bezitten als men in het Sterrebos wilde wandelen. Men kou deze kaarten op het politie bureau gratis verkrijgen. De politie ver strekte het eerste jaar 870 en in 1911 2319 kaarten aan Schiedamse families. De kaart was voorzien van een num? mer en van de naam en het adres van de bezit(st)er. De tekst van dit dokument luidde als volgt: No. 1022. Bewijs van toegang tot de wegen in het zogenaamde Sterrebos der gemeente Schiedam nabij het Zuidergors voor en dan volgden de naam van de kaarthoud(st)er en siraatnaam met huisnummer en de. leden van zijn gezin tot wederopzegging. De Jager, een oude, maar nog krasse griendwerker, die niet langer in de grienden werkte. Hij is bezig met het bewerken van het hakhout. Hij overleed in 1934. De onderbeplanting van het wilgenhout werd gedurende de eerste jaren regelma tig kaal gehakt. Men vexwerkte het daar na tot mandemakersteen, hoepelhout en rijsmaterialen voor waterbouwkundige werken. Het is wellicht aardig te vernemen, dat in de dertiger jaren tussen de dertig en veertig vogelsoorten in het Sterrebos broedden. Met inbegrip van de vogels, die het bos op 'de trek .aandeden, kwa men er bijna zestig vogelsoorten voor. Schiedam, den 3den juni 1911. Rechts beneden in de-hoek stond een stempel, waarop vermeld stond: Politie Schiedam. De tweede unieke .foto geeft een ie,t- gegevens over het onderwijs en verschil lende Prot. Chr. verenigingen. Op een enkel schoonheidsfoutje na (de leider van „Werkende Jeugd", de heer H. de Vla ming woont niet meer in Schiedam en is niet meer aan de plaatselijke afdeling daarvan verbonden en mej. N. Planke, Bilderdijkstraat 27 als secretaresse van „Jeugd en Evangelie" heet N. Planken en woont op huisnummer 47) verder niets dan lof voor deze gids, die voor velen een bijzonder nuttige leidraad is in het Her vormd Kerkelijk leven in Schiedam. De redaktie-commissie bestaat uit de heren ds. C. v.d. Steen, N. Koren en D. Krommenhoek, het ontwerp van de omslag is van J. Boer, de oplaag 7500 stuks en de drukkerij Embedé te Maas sluis, waar ook de Hervormde „Zon dagsbode" wordt gedrukt. - - r wat somber, maar daarnaast tóch ook een bijzonder treffend beeld van het Sterre bos in een naargeestige winterstemming en in een weemoedige sfeer van een zaamheid en verlatenheid, herinnerend aan die van de uitgestrekte bossen van Veluwe, Brabant, Drenthe en Twenthe, terwijl dit kale boslandschap toch-grenst aan een van de volkrijkste wijken van een grauwe, bedrijvige fabrieksstad. Hier in dit populierenbos ziet men de schoonvader van de boswachter, de heer (Van een onzer-verslaggevers) SCHIEDAM Er bestond maandag avond' in gebouw Arcade bijzonder veel belangstelling voor de ruilbeurs van de vereniging „De Verzamelaar". Ruim tachtig bezoekers kwamen met tassen en koffertjes, gevuld met allerhande ruilob- jekten, om hun geluk te beproeven.' Postzegels, sigarenbandjes en lucifers merken ruilt men het meest. Ook suiker zakjes dóen het nog wel. Voor speldjes bestaat in Schiedam geen liefhebberij meer, des te meer in het naburige Vlaar- dingen. Plakplaatjes hebben eveneens be tere tijden gekend.' Oude munten blijven van oudsher een moeilijk .objekt- De echte muntenverzamelaars trekken naar de ruilbeurs in Rotterdam, waar men,er een gehele hoek van vindt, met een levendige ruilhandel. Een groot verschil is er ook tussen Vlaardingen en Schiedam, voor zover het om een drukke, lawaaierige of een beza digde, rustige sfeer gaat. In eerstgenoem de stad zou je zeggen.dat iedereen hardhorig is, maar in onze stad hoor je slechts het zachte gegons van menselijke stemmen, dat nooit aanwakkert ..tót het geluid van windkracht zeven. De consul voor Schiedam, de heer G. Poot tevens voorzitter van de afdeling Rotterdam, die elke tweede maandag van de maand de ruilbeurs leidt, deelde ons dit terloops mee. ROTTERDAM „Ik héb uitgerekend dat verdachte in de laatste zeveneneen half jaar zeseneenhalf jaar in de gave- ngenis heeft gezeten", zei vanmorgen de officier van justitie toen daar de 30- jarige Schiedamse matroos W. K. terecht stond omdat hij op 17 oktober uit de salon van het aan de Parkkade liggende m.s. Annie, een schip waarop hij als matroos voer, 926 had gestolen. K. was tienmaal eerder voor diefstal veroordeeld. Hij zei zelf ook niet zoveel vertrouwen meer in de toekomst te heb ben. Verdcahte was net een' maand vrij toen hij de diefstal pleegde. De officier van justitie eiste een jaar onvoorwaarde lijke gevangenisstraf! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevrouw H. G. van de Hoogstraat 50, viel maandag van de trap die van haar winkel naar de huiskamer voerde. Ze liep daardoor een bloedende hoofdwond op. De GG en D bracht haar terbehandeling naar de Dr. Noletsctich- ting. 7ELDEN zullen zoveel belangrijke figuren- samen een rit in 'een tram "gemaakt hebben als inaandag tüdetis de officiële, feestelijke proefrit van de dubbelgelede tram. Om kwart voor tien reed'de mét vlaggen versierde wagen van bet Weena naar Rotterdam-Zuid om allen, die -'bijriiet vc'rVöer cn wat:' daarmee samehhatfgt -be-, trokken zijn, i» de' gelegenheid tc stellen zélf te beoordelen boe de nieuwe tram zich gedraagt. De It.E-T.directeur drs. C. G. van Leeuwen maakte bekend'dat de nieuwe tram, die een maximumsnelheid van 60 km/per uiir kan hatenen plaats 'biedt aan 2-10 personen, misschien aan liet einde van deze week zal worden, ingezet op l(jn 2. Dc grote capaciteit van de wagens heeft tot gevolg dal de trams in de eerste plaats zullen worden gebruikt voor het opvangen van de drukte tijdens de spitsuren. In 1964 zullen er een stuk of vier -wagens worden afgeleverd. In juli '65 hoopt de. R.E.T. 36 dubbelgelede w agens in djenst te hebben.1 Daarna komt er dan nog cê'n tweede serie enkelgelede trams in dienst. De dubbel gelede wagens (roodpolyester stoeltjes, plaats van de conducteur achterin, grote t' deur aan de vóórzijde waarlangs nu bezitters 1' van toonkaarten naar binnen zullen mogen stappen) zal worden ingezet op de Ijjnën 2 (ongeveer acht wagens), 3 (9), '10 :(9)-'en 1 14 (4). In juli komen de nieuwe enkeL gelede trams in dien.-t op de lijnen 9, 14,.16, 17 en 22. Dc nog vrij moderne lichtgewicht, trams gaan dan de oude wagens van lijn 15 vervangen. Lijn 14 zal nog geruime tijd met 7 de „oude" wagens blijven rijden. Zo spoedig mogelijk zullen de bijwagens van verwar ming worden voorzien. By de keuze van de nieuwe tram heeft de R.E.T. er naar: gestreefd de" capaciteit van de wagen zo y groot mogelijk te makenzonder daarvoor meer personeel in dienst behoeven té nemén. De bahetijd is door de plaats van de con- ducteur bekort. De R.E.T. denkt ér zelfs". over in stille lijden de trams door één man-'"-7 te laten bedienen. Dit zal echter alleen in uitzonderingsgevallen gebeuren. Het is niet - dc bedoeling de Rotterdamse tn^ps alle even groot te maken. Naost de dubbelgelede wagens blijven kleinere trams in dienst. De Rotterdammers zullen-binnenkort'zëlf kun- neu beoordelen of de nieuwe tram veel pieer biedt. De vering is. beter, de snelheid verschilt niet van de oudere types, de venti latie kan door dc naar binnen klappende ramen zonder tocht geregeld worden en zelfs vrij lange mensen kunnen tussen de zitplaatsen hun henen kwijt. J-J^T was eigenlijk een vreemd gedrocht, dat vandaag in de Rotterdamse'haven veel bekijks trok: een wagenveer met een aantal televisieauto's, in dikke jassen ge- stoken eamera-lieden en enkele speciale antennes. Dit reservcvcer was gereserveerd voor de actualitrilenploeg van de KRO-telc- visie, die dinsdagavond van 22 tot 22.25 tiur - een reportage brengt over het Rotterdamse havengebied. Ruim vijftig man en een hele..; tclcvisictrein waren aan boord gebracht, 3, vanmorgen in Vlaardingen. Tijdens dek: vaart werd de installatie in orde gebracht, onder meer twee straalzenders (er werd een proef genomen met een iiicuw systeem, om. dat voor het eerst regelrecht vanaf een schip naar Bussum (via Euromast en Delta- hotel) werd „doorgestraald". Tussen de vier vrachtwagens lag op het dek een wirwar 'i van draden, reden camera's rond ën werd geroepen en via allerlei telefoonverbin dingen commando's doorgegeven die alléén voor „insiders" begrijpelijk waren. Het duurde by „de Boeg",, waar de eerste van acht „shots" werd opgenomen wel éven voor er een goede straalverbinding ract Bussum was. muur ook voordat commentator R. Schoonhoven aan boord was. Geruime tijd stond hij ouder „de Boeg" te zwaaien, Een bootje, dat eerder van harte was toe gejuicht, omdat er voor de verkleumde ,t-y.- mensen koffie aan boord was, baalde hem op. Over het algemeen wa9 men over de beeldkwaliteit wel tevreden. Hoe dat bjj de andere opnamen vandaagzou zijn, was uiteraard niet bekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1