van Geref. „Ziekenzorg'' AGENDA Oecumenische Kerstzang werd druk bezocht Chauffeur stal geld en spaarboekjes bij zaak IJSBAAN LAG NABIJ SPIERINGSHOEK mBi ROTTERDAM Man verbrand bij schoonmaak tanker Ds. W. de Graaf hield toespraak C.M.Bc besprak C A.O.-plannen Geld gestolen uit scholen DRONKEN MAN RIJDT ZES AUTO'S AAN Buurman met vurige pook te lijf Zingen en luisteren ,yerlovmgsrmgen festival 1975" w eovanieriand Twaalf maanden geëist Toen grienden nog liet grensgebied bepaalden (29) m mm Goede resultaten S.V.C.-teams Hfc>£ m Wasgoed in brand weinig schade I ROTTERDAMMER WOENSDAG 16 DECEMBER 1964 B, directeur Cor J. M. Bolmers van de sporthal kan nu lachen! j staat hier bij het nieuwe bord iü de accommodatie, die er nog iet is, maar die er nu snel gaat .omen .Aan de laan die in het verlengde van de Nieuwe Dam- laan loopt, bij de Sporthalbrug wordt zaterdag immers de eerste paal geslagen voor Schiedams eer ste sporthal. Een mijlpaal „na lang streven", inag men wel zeggen. Het is niet in het minst aan Cor Bolmers te danken dat de plan nen nu doorgaan. Daarom mag hij wel eens in de krant. Met daarbij dan (boven) een indruk van het werk dat inmiddels is begonnen: er wordt zand gestort. De sport hal is onderweg, wie zal haar nog tegenhouden? Verrassing Vandaag era morgen dit""iiiks VOORKEUftSWONWGEN BOUWVAK-ARBEIDERS Éi Tït SCHOOLHYGIËNE Kleur Kijk in onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór op ds tijd) naar onze laatste aanwinst model „Brigitte". Een topper DE LAAN op 9e eerste foto be staat niet meer. Ze kwam op de Maas, de rivier die altijd boeit. Rechts ligt „de villa van Wilton". Links lagen de volkstuin tjes. Aan de bomen kan men dui delijk zien, dat de wind meestal zuid-west is, want zij nijgen naar het noord-oosten. M SANATORIUM om- Punt dant met toen l en rote de 3ak- 'age ocd nd. van dc re- Uit 'er- eer ed, ?m Uk de ca- da iS el, to, COR BOLMERS LACHEN! VLAARDINGEN Bij het schoonma ken van een tank aan boord van een Noorsetanker, liggende bij de Nieuwe liatex. gleed dinsdagavond de 29-jarige terreiaarbeider B. M. uit Rotterdam uit. Hij kwam terecht in een hoeveelheid warm talkvet. De man liep hierdoor brandwonden op over het gehele li chaam. De GGD heeft het slachtoffer war het Eudokiaziekenhuis in Rotterdam gebracht. (Ingezonden mededelingen) (Van een onzer verslaggevers) CHIEDAM De Gereformeerde Vereniging voor Ziekenzorg en Maat schappelijk Werk te Schiedam hield dinsdagmiddag in Musis Sacrum haar tesde Kerstwijdingsbijecnkomst, die ge opend werd door mevrouw E. Moor-Hu- wn. De belangstelling voor deze Kerstmid dagen van Geref. „Ziekenzorg" wordt elk jaar groter. Zo druk ais dit jaar, is het overigens, nog niet geweest. Zaal en galerij waren geheel bezet. De organisa tie liep dankzij de vele flinke mede- zerk (st)ers gesmeerd. Ieder stak een. had uit om te helpen. Prachtig werk deed weer de bekende organisator van vrijwillige automobiiis- tenhulp. de heer M. Vroegh, gesecon deerd door zijn zoon en ongeveer vijf entwintig bezitters van personenauto's, die zich op deze middag beschikbaar hadden gesteld om een groot aantal genodigden te vervoeren. Muziek, zang en declamatie wisselden oe samenzang af, waarbij mevrouw M. ue Klark-Hoebee als alt en mevrouw M. Kieyn-Hageman als sopraan optraden. Met mevrouw Boendermaker-Veldheer san de piano en de heer F. Scheepens [net fluit bracht dit muzikale-vokale kwartet een speciaal voor deze Kerstvie- riBg_ geselecteerd programma in het po pulair-klassieke genre, zoals het Ave Ma- na van Schubert (viool), L'Ange gardien van Cesar Franck (duet), Rondinelia van Handel (viool), een negro spiritual (alt), en Kerstnacht van Tierie (sopraan). Ook de deelamatienummers had men met inzicht weten te kiezen, zoals: Er klinkt een wonderlijk gerucht, In Efra- ta, nabij de stad en Nu is de Stille Nacht gedaald. De Initiatiefnemers van deze mooie Middag hadden voor de talrijke aanwezi gen een verrassing in petto. Ds. W. de Graaf uit Zaltbommel, die in de moei lijkste jaren van kerkstrijd en oorlogs wee, van juni 1937 tot juni 1948 met zijn gemeente in Schiedam lief en leed, voor al het laatste, had gedeeld, was met zijn ^Passage-Theater: Toonkunst, concert, Irene: Gew. Arbeids Bureau, Voorlich tingsavond, 20. Geref. Jeugdhuis. Ned. Chr. Vrouwen Bond-Centrum, Kerstavond. 20. Magnalla-üei-kerk. Ned. Chr. Vrou wen Bond-Nieuwïand, Kerstwijding, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 263954 (b.g.g. 115588 toestel 52 ia 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- S'raat 139a: tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30—39.30 uur. Belangrijke telefoonnummers Alarm Politie 64866. alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing tel. 141000 Apotheek Jansen, Swammerdamsingei 41, tel. 261941. echtgenote dit jaar aanwezig, temidden van zijn oude vrienden en kennissen. Staande op het toneel sprak hij de zaal met een spontane, geïmproviseerde rede toe, waarin hij vele herinneringen uit het verleden ophaalde. Wat hebben we het benauwd gehad in de oorlog, maar hoe hartverwarmend waren bijvoorbeeld die donderdagavon- diensten in de Flantagekerk, zei hij. Ds. Graaf herdacht ook de mensen, die verleden jaar nog het Kerstfeest hadden bijgewoond en er nu niet meer zijn. Hij wees zijn toehoorders, die kennelijk ont roerd waren, op het heerlijke feit, het wonder, dat eenmaalin Bethlehem is geschied. De ongeveer driehonderdvijftig gas ten werden in- de pauze onthaald en kregen bovendien een traktatie mee naar huis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De op 31 december aflo pende CA.O. in de metaalindustrie en de besprekingen over de nieuwe C.A.O. vorm den dinsdagavond in de grote zaal. van Chr. Soc. Belangen het voornaamste punt van bespreking tijdens de vergadering, die de C.MJ3, daar heeft gehouden en waar een kleine dertig leden acte de présence gaven. Nadat voorzitter J. C. Verkade een gedeel te van Mattheus S had voorgelezen en de vergadering opende, gaf deze voorzitter te kennen-dat de ledenlijst van de afd. Schie dam van de CMB veel meer ieden aangaf dan aanwezig waren. Toeh zal hij tot zijn voldoening, dat de vaste kern (van ouderen) aanwezig was en ook:enkele jongeren hun belangstelling toonden. „Of de leden geloven het wel, Cf ze weten alles al wat de nieuwe CAO ons straks zal brengen" aldus de heer Verkade. die na de notulen het woord aan da heer C. Boender gaf. De heer Boender stond geruime tijd stil bij een groot aantal voorstellen, dat door de CMB -bij de vakraad is. ingediend en die-alle betrekking hebben op verbeteringen voor de uurloners in de metaalindustrie. Sprekende over de vele reeds bestaande funktlelljsten (waarbij er zijn, die dikker zijn dan een groot boekwerk) zei de districtsbestuurder, dat die teruggebracht moeten kunnen wor den tot een klein boekje. Bij de niet-in-tanefwerkende-bednjven zal een bepaalde toeslag moeten worden gege ven bij gelijkwaardig werk zal het loon voor vrouwen moeten worden opgetrokken aan dat van mannelijke arbeiders, de huur- eompensatie zou in de loontabeilen verwerkt moeten worden, er zal een verschuiving van het week- naar het maandloon moeten ko men, wijzigingen in karwdwerkzaamheden zijn eveneens van belang en de toeslag bij ploegendienst zal minder moeten verschillen dan momenteel bij diverse oedrijven het Ê<Intus;en arriveerde de toekomstige voorzit ter van het Centraal Bestuur, de heerJ. Lanser van de beambtengroep. Na een bij zónder welkom tot deze bondsbestuurder kon de heer Lanser meteen inhaken op de aan de orde gekomen beambtenverbeterin- waarvan de heer Boender ook zon. 19 voorstellen ter tafel wilde brengen Beslotea werd om dit op een vergadering van de heambtengroep te behandelen en het initia tie! daartoe van dat bestuur te doen uitgaan. Breedvoerig besprak de heer Boender met behulp van een schoolbord, de achtergrond van de gerezen moeilijkheden, waarbij hij opsomde, dat er op de betalingsbalans een tekort van meer dan een drie kwart miljaid gulden bestond. Dat het besprokene een levendige discussie teweegbracht, was te verwachten. De heer Boender wist evenwel nagenoeg alle vragenstellers het waren er vejete antwoorden op hun vragen. q Van de verloting die de voetbalverenl- fine Hoekse Boys in Hoek van Holland heeft gehouden, zijn zeven boterletters nog met afgehaald. De houders van de nummers 115. rn 260, 357. 371, 381, 708 kunnen op vertoon van een winnend lot alsnog nun prijs in ontvangst nemen bij A. Mostert. Columbus- straat 36. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Na vernieling van. een ruit verschaften inbrekers zich dinsdag nacht toegang tot de gereformeerde kleu terschool aan de Be Wildestraat 38. Men doorliep de lokalen, waarvan de grond bedekt was met aarde, afkomstig van een gebroken bloempot. Men heeft veertig .gulden aan geld meegenomen. Ook in de Marijkeschool in de Dr. De Visserstraat bracht men dinsdagnacht een bezoek, waarbij men zich eveneens toe gang verschafte door het vernielen van een ruit en uit drie verschillende lokalen 120 ontvreemdde. VLAARDINGEN Op de Delftseveer- weg liep dinsdagmorgen de 42-jarige A. C. de M. met de bromfiets aan de hand tussen enige geparkeerd staande auto's door de rijweg op. Hij lette niet op het verkeer en werd aangereden door de bromfiets van de eveneens 42-jarige L. C. R. R. kwam te vallen en liep een hersen schudding op. OFFICIËLE KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter -algemene kennis, da-t de door de Minister van VoBkshu investing en Bcu.w- nijverheid uitgeNiaardigtie regeling voor het beschitóbatarsteOen van een bepaaLd aantal Rijks-voorkeurswoningen voor bepaalde groe pen van bouwvakarbeiders. ook zal gelden in die .£>r**ente Schiedam. Deze voorkeursregeling geldt voor dié bouw vak-arbeiders, die op 1 januari a.s. reedi? tenminste twee jaren echtereen werkzaam zijn bij de bouw van nieuwe woningen in Nederland en wel ais: metselaar, voeger, be tonwerker. beton.viech.ter. heier, opperman, stukadoor, steengaaswerker, tegelzetter, ter- razz/o-werker, timmerman-, loodgieter, schil der, dakdekker of electridën- en niet voor hen, die werkzaam zijn in de zogenaamde toe! everittgs-b e d rij ven. De bouwvak-arbeiders die niet over voldoen de woonruimte beschikken en voor een voor- keurswoning in aanmerking wensen te ko men, ddenen dit vóór 1 februari a.s, uitslui tend schriftelijk te melden aan» de Chef van het bureau Huisvesting, Westmolenstraat 26. alhier-' Vermeld moeten worden de persoonlijke ge gevens, zoals naam, adres, geboorte-datum, aowel van die mran als van de vrouw als eventueel van. de kinderen, over welke woon ruimte men beschikt, alsmede hoeveel huur men ten hoogste kan verwonen. Tenslotte vanaf welke datum men bij de bouw van nieuwe woningen werkzaam is en wéér. Om trent dit laatste moeten bovendien, bewijs stukken worden overlegd. Naar gelang van de urgentie van de inge komen aanmeldingen zullen de woningen alsdan worden toegewezen. De aanmelding moet geschieden, ook aJ staat men bij het bureau Huisvesting reeds als woningzoekende Ingeschreven. Er dient rekenting mede te wonden gehouden, dat het gaat om een betrekkelijk gering aantal woningen. Schiedam. 16 december 1364. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris. De Burgemeester, M. J. BLOK J. W. PEEK (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een 22-jarige Vlaar- dinger reed dinsdag in de Burgemeester Knappertlaan plotseling naar de linker- leant van de rijbaan, waar hij tegen een zestal auto's botste. Hij verkeerde onder invloed van sterke drank. Zijn ouders, die in een andere auto achter hem reden, namen hem eerst mee naar Vlaardingen, maar brachten hem naderhand terug naar het hoofdbureau van politie te Schiedam, waar hij n ontnuchtering weer werd vrij gelaten. Zij auto werd zo zwaar beschadigd, dat hij nauwelijks kon worden weggesleept. Persoonlijk deerde hem niets. Van de auto auto's werden zwaar beschadigd een Opel, een Renault en een Ford Taunus en werd licht beschadigd een Opel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een 42-jarige expedi tieknecht, wonende in de Mariastraat, die juist bezig was zijn kachel op te poken, werd zo woedend op zijn 32-jarige buur man, die zelfs na een waarschuwing zijn bromfiets met veel' lawaai bleef starten, dat hij hem met de vurige pook te lijf ging en hem het gezicht ermee bewerk te. De GGD bracht het slachtoffer ter behandeling naar het jgemeentezieken- huis. B. en W. van Maasland stellen aar. de raad voor om aan het Groen van Prinsterer- lyceum over 1963 een subsidie te verlenen van 315,91. In 1963 bezochten 35 leerlingen uit Maasland dit lyceum. Tevens stellen B. en W. voor om de HoH. Mij van Landbouw Jongeren een subsidie van S 79 te verlenen CCHIEDAM Er bestond dit jaar ondanks de killé regen vrij veel belangstelling voor de oecumenische Kerstzang, dinsdagavond in de Grote Kerk, Ongeveer vijfhonderdvijftig be zoekers, grotendeels jonge mensen, maar onder wie ook vele volwasse nen, waren op deze avond bijeenge komen om in de sfeervolle oude kerk gezamenlijk Kerstliedèren te zingen, te luisteren naar een toe spraak van mej. ds. Bos, vicaris van de Hervormde gemeente en naar het zingen van het Orpheus Tiener Koor onder leiding van Leo Smit, terwijl de organist, de li"er Beckers de sa menzang begeleidde. Het comité van het Oecumenisch Jongeren Contact bestaat uit een acht tal jongelieden van diverse gezindten: twee hervormden, twee gereformeer den, twee rooms-katholieken, een oud- katholiek en eeniLuthers lid. De jeug- dige initiatiefnemers hadden deze bij- eenkomst,uitstekend georganiseerd. De heer Kees van der Zee sprak een inleidend openingswoord. Achtereenvol gens betraden de kansel, om hetzij een gedeelte uit de Heilige Schrift te lezen (men had Jesaja 9, 1-7 en Lucas, 2, 1-21 als tekst gekozen) hetzij om de samen zang te leiden, de heer Jan Mackenbach, mejuffrouw Digna Schade van Westrum en de heer Nico Elshof. „Mensen over de gehele wereld ma ken zich thans klaar voor het komende Kerstfeest'', aldus ds. Bos, in haar toespraak, die ze hield aan de hand van de bekende Bijbelse gelijkenis van de wijngaardenier, wiens zoon werd gedood. Ds. Bos legde de nadruk op de beslis sing, die we allen in dit leven moeten nemen. Bijzonder mooi klonk het gezang van de Orpheus tieners onder de hoge gewel ven van de kerk. Het gaf een aparte kleur aan deze bijeenkomst. Ze zongen met veel brio en overgave drie Engelse liederen: Mary had a baby, Nobody knows, Sing low sweet Chariot en het kerklied Dona nobis pacem. Hun mede werking zal ongetwijfeld bij de aanwezi gen in de smaak zijn gevallen. Gemeenschappelijk zong men de van ouds bekende Kerstliederen, die elk jaar opnieuw de harten verwarmen, als Komt allen tezamen, Hoe zal ik U ontvangen, Nu sijt wellecome, Er is een roos ont sprongen en tot slot het klassieke Kerst lied Stille Nacht. Van hervormde zijde was aanwezig de jeugdpredikant ds. A le Coq en van katholieke zijde waren er deken Boel rijk, pater dr. E. Robben en een aantal andere geestelijken. HOE gaat het eigenlijk met onze schoolhygiëne? De Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst doet hierover in haar verslag over 1963 „een boekje open". Over het algemeen blijkt de gezondheidstoestand van de schoolkinderen goed te zijn, maar men dient daarbij op te merken, dat diverse schoolkinderen, ook voor het voortgezet en middelbaar onderwijs, onvoldoende nachtrust krijgen en te veel snoepen. In februari kwam vrij veel griep voor maar meer bij het onderwijzend perso neel dan bij de kinderen. Op een gere formeerde kleuterschool in Nieuwland deden zich in het begin van het jaar meerdere gevallen van roodvonk voor. Het bleek dat sommige roodvonkpatiënt jes na veertien dagen van de huisarts toestemming kregen de school weer te bezoeken. Niettegenstaande boze woor den van enkele ouders werd ter beteu geling van de infektiehaard besloten alle patiënten gedurende vijf weken van school te weren, ongeacht peniciline-be- handeling. OOK in oktober -werd de schoolarts gealarmeerd door roodvonkgevallen, thans op een r.k.-kleuterschool, even- SCHIEDAM D eteams van de Schie damse Volleybal Club hebben ook dit maal weer voor behoorlijke resultaten ge zorgd. Dames 1, op bezoek bij het sterke OVC in Den Haag, bevocht na felle strijd een 22 punten verdeling (1015, 158, 10—15 en 15—6). Heren 1 klopte Libanon 4 met 03, waar bij slechts de eerste set wat spanning te zien gaf. (12—15. 215 en 9—15). Heren 2 kwam met twee Invallers in het veld en bleek hierdoor zo aangeslagen dat van het waar lijk niet sterke J ULIANA MET 03 verloren werd. De SVC-aanval faalde volkomen en ook de verdediging deelde in de malaise. Dames 4 zette haar opmars voort door een overwinning op het goed partij gevende DRL 2. Ook dames 5 zegevierdeen wel met 30 over DOS 2. Heren 3 verloor met 30 van het sterke Jong Pendredht, heren 4 speelde 2—2 te gen Jong Pendrecht 2, heren 5 en 6 ze gevierden weer, beide met 3I, resp. over Polyantha 1 en Phoenix 1. LIJNBAAN 50 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 31-jarige Schiedamse chauffeur J. M. heeft voor de rechtbank gestaan omdat hij in de nacht van 11 op 12 september een geldkistje met ƒ1400 en twee spaarbankboekjes met een totaalwaarde van ƒ1395,53 had gesto len. M, werkte bij de firma A. K. van der Wijnbaart aan de Gustoweg. Hij be schikte over een sleutel van de zaak en kon daardoor gemakkelijk binnen komen. M. maakte met een schroevendraaier een bureau open, vond daar de sleutel van een geldkistje, haalde het geldkistje leeg en gooide het daarna in de Maas. „Verdachte is gedeeltelijk het slachtoffer van de welvaart", zei de officier van justitie, mr. Meeter. Hij vertelde dat 51. een auto had gekocht cn daardoor gedwongen was per maand ƒ110 af te betalen. Toen hij in dienst was van de marine werd M. tweemaal voor diefstal veroordeeld. De verdachte hoorde twaalf maanden gevangenisstraf waarvan drie voor waardelijk met een proeftijd van drie ■jaar tegen zicheisen. Spieringshoek leest men duidelijk op de tweede prentbriefkaart van een bar winterlandschap. Waarschijnlijk heeft hier vroeger een. kasteel ge- Het idyllische laantje loopt naar di Poldervaart, dat altijd veel wande laars heeft getrokken. Rechts vooraar had men het café „Sport", een ouder- wetse, gezellige speeltuin met schom mels en wippen, waar het 's zomers nogal eens druk kon zijn. Langs café „Sport" liep de weg via naar Kethel. In de laan zelf, aan de rechterkant, lag een tijdlang de Schiedamse Ijsbaan, 's Winter, als de ijspret in volle gang was, wemelde het hier van belangstellenden en ';&t 3-.*". -V; schaatsenrijders. Als het flink gevroren had, kon men zich op de nabij gelegen dichtge vroren Poldervaart gratis vermaken. Het was dan een echte oud-Hollandse winterkermis, compleet met warme anijs- of schocolademelk, polkabrok- ken en baanvegers. Soms zorgde een accordeonspeler voor „de muzikale omlijsting" van het plezante ijsfeest. Met harmonikamu- ziek voorop trok dan een lange sliert vrolijke schaatsenrijders zig-zag over het ijs. Maar dit behoort thans alle maal tot het verleden, zoals wellicht de schilderachtige Poldervaart ook eenmaal nog slechts in de herinnering zal bestaan eens in Nieuwland. Er bestond contact tussen diverse klassen. Ook een moeder van een aan roodvonk lijdende twee ling, die op deze school kleuterleidster was, kreeg roodvonk. In voor- en najaar deden zich waterpokken en bof voor. Mazelen constateerde men, hoewel niet epidemisch, gedurende het gehele jaar op de scholen. "Verheugend is, dat hoofdonreinheid steeds minder is waar te nemen en op vele scholen bijna met meer voorkomt. PRIMAIRE longtuberculose werd ge constateerd bij een kleuter die een kleuterschool bezocht en zijn nog niet schoolgaand broertje. De infektiebron bleek buiten de school en buiten het gezin gelegen te zijn. De kinderen wer den in een sanatorium opgenomen. In verband hiermee werd op deze kleuter school bij de kinderen een contacton- derzoek verricht. Hierbij werd in een andere klas bij een meisje primaire longtuberculose vastgesteld, waarbjj geen verder contact met tuberculose, ook niet in het gezin te vinden was. Ook dit meisje wordt in een sanatorium verpleegd. De schoolarts werd op school geconfronteerd met een in de mode zijnd spelletje van „bokje springen", dat wat ruw toeging en waarbij de kinderen elkaar soms letsel en rugklachten be zorgden. Er werd afgesproken dit spel letje op school voortaan na te laten. TN DE niet zo heel lang geleden geopende school in Kreekhuizen in het nieuwe Usselmonde te Rotterdam doet zich een explosie voor van tbc, waarvan thans nog niet bekend is, of zy ernstige vormen heeft aangenomen. Een onderzoek van de medi sche dienst de Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose en van de afdeling ge neeskundig schooltoezicht van de Rotter damse gemeentelijke geneeskundige- en ge zondheidsdienst is thans in volle gang. Het personeel en alle kinderen worden zorgvul dig onderzocht en ook wordt nagegaan f en in hoeverre 'dit onderzoek zich ook builen de school zal moeten uitstrekken. In dit gebouw is éen openbare lagere school jevestigd. Drie van de klasselokalcn wor den lijdelijk bezet door de hervormde school, voorlopig als dépendance van de school van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs aan de Sportsingel. Boven dien heeft een r.k. school enkele lokalen in gebruik. De onderwijzer van de klasse in een van de drie door de christelijke school gebruikte lokalen werd ziek en via zijn behandelende huisarts en de in con sult geroepen specialist werd in de afgelo pen week tbc geconstateerd. Aan de onder wijzer is langdurig ziekteverlof verleend en hy wordt thans verpleegd. Een plaats vervanger staat reeds voor de betreffende klas. Vanzelfsprekend zijn onmiddellijk alle instanties, die bij tbc-onderzoek cn tbc- bcstrijding zijn betrokkeD, gewaarschuwd met als resultaat dat tegen het eind van de week een grootscheeps onderzoek is begonnen. Het hoofd der school heeft de ouders over de gang van zaken ingelicht.' Hoewel de resultaten van dit onderzoek, dat vanzelfsprekend tijd in beslag neemt, nog niet bekend zijn, is er aanleiding een aan tal kinderen van de betrokken klasse door te zenden naar het consultatiebureau van de Vereniging tot Bestrijding der Tubercu lose. Het resultaat van de bekende „schrap- jesproef' gaf daartoe aanleiding, hetgeen echter nog helemaal niet wil zeggen dat al deze kinderen met tbc zyn besmet. Bij een aantal hunner is echter besmetting ge constateerd. Eevenzeer bleek het noodza kelijk, een aantal kinderen van andere klas sen naar bet consultatiebureau door te zeh- den. Allen die met deze kinderen in con tact staan, in de eerste plaats dus de gezin nen, moeten eveneens worden onderzocht. Hoeveel kinderen en andere contactper sonen er uiteindelijk door deze tbc-explosie zjjn getroffen en welke maatregelen er moeten worden genomen kan eerst over enige tijd wórden vastgesteld als er resul taten van het onderzoek bekend zijn, TV/ANNEER de Rotterdamse rechtbank naar de zin van officier van justitie mr. P. A. H. Bos handelt zal 'de in Dor drecht geboren in de Schalk Burgerstraat, in Rotterdam gewoond hebbende 30-jarige schoenmaker C. S., die in de middag van de 21ste mei zijn echtgenote met een stiletto diepe wonden in armen, borst en hals toe bracht, bijna vier jaar in de gevangenis moeten doorbrengen. In de vanmorgen ge houden zitting bleek dat er voor de steek partij al herhaaldelijk moeilijkheden tussen S. en zija vrouw waren geweest. S. had zijn. vrouw al eenmaal met een mes bedreigd en een andere keer een nachtjapon om haar hals getrokken. Verdachtes vrouw knoopte Intieme relaties aan met andere man nen. Uiteindelijk ging S. bjj zijn moe der wonen nadat hij uit de gevangenis kwam wegens een veroordeling voor diefstal. Met Pinksteren haalde hij zijn dochtertje van huis om haar een dagje mee te nemen. Toen hy het meisje thuisbracht ontstond er ruzie tussen verdachte, zijn vrouw en een minnaar. S. zou toen gedreigd hebben beiden om liet leven te brengen. Enkele dagen na de/.e gebeurtenis maakte S. een wandeling. Hij kocht in een sportwinkel een stiletto. Met het mes in zyn broekzak wandelde hij naar het huis van zijn vrouw. Er ontstond een woordenwisseling die weldra overging in een hooglopende ruzie. S. greep het mes en stak zijn vrouw een paar keer in armen en borst. De stiletto bleef uiteindelijk tot aan de belft in de hals van zyn echtgenote steken. De zuster van het slachtoffer en een schoonzuster, gewaar schuwd door het gillen van de vrouw, von den haar op de grond. Zij durfden de sti letto niet te verwijderen, waarschuwden de GG en GD en in een ziekenhuis baalde een arts het mes uit de wond. De vrouw kon na veertien dagen het ziekenhuis verlaten, maar heeft aan de steekpartij een gedeelte lijk verlamde linkerhand overgehouden. Na zijn daad rende S. de deur uit. „Ik heb mijn vrouw vermoord", riep hij tegen zijn moeder. SCHIEDAM Doordat dinsdagnacht in pand 194 aan de Burgemeester Knap-» pertlaan de gehele nacht wasgoed op een gascomfort had staan sudderen, was het water verdampt en het wasgoed in brand geraakt. w,£*b^dweJ? ,heeft „het wasgoed naar buiten gebracht de gastoevoer afgesloten. Er was geen noemenswaardige schade.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1