u I |e rotterdammer Bouw Brandersbrug nog minstens half jaar Sauna-bezoekers lopen echt nog niet zo hard AGENDA Joris Doele komt weer met kaarten se nam a Interessante kunst(mest) in ENCK-gebouw Voorname schakel in Horvathweg jBelangrijke verbinding oost-west h VERMEULEN Bergwegbrisg dicht voor vernieuwing Laatste maal dirigent in Schiedam Hond oorzaak van armbreuk Sportschool economisch succes Vier ongelukken bij het sporten keetmanjÈ Opbrengst voor clubhuiswerk Val bij turnen Ijzer tegen hoofd <-3r Pierre Jansen opent vanavond V1 Glazen schaal voor Boymans Burgerlijke stand IN 'H t Mutaties bij HAV-Bank Wilton-Fijenoord: niet onbevredigend Twee rijbanen Vandaag en morgen Tel, 2075 VLAARDINGEN Foto-expositie ROLES Scïiaakver. Schiedam: voorlopig voorsprong SCHOOLMELK TANDVERZORGING SPRAAKLES VACCINATIES Behang in brand: weinig schade Afscheid na 40 jaar trouwe dienst Verzamelaars Afscheid MV. Composities oenii 'J he) choak van Vhet 1.-^ >t hj Met fiiDSl d cbtt bn iDn a;.. as at' a- t- V- Of re* d. OOv bo- ia life A tr ail M in. en an a- I d )t ir :t '9 it SCHIEDAM Per l januari is mr. K Molenaar benoemd tot adjunkt-direkteur van de N.V. Assurantie-Mij. Nieuwe HAV Bank. Met ingang van die datum is hem prokuratie verleend. Op 31 december zal de heer C, D Koïta, chef van de afdeling brand en inbraak na een langdurig dienstverband het bedrijf wegens pensionering verlaten Als zijn opvolger is benoemd de heer A jfatenboer, aan wie prokuratie wordt verleend. Bijzondere prokuratie is per 1 januari i verleend aan mr. N. P. van Riessen, chef van de juridische afdeling. Aan de heer M. van Aalst en mr. N. P van Riessen is per 1 januari bijzonder prokuratie verleend in hun funktie van resp. chef van de fiskale en chef van de juridische afdeling van N.V. Levensver- lekering. Mij. HAV Bank. SCHIEDAM De gang van zaken bij Wilton-Fijenoord gedurende het bijna afgesloten boekjaar 1964 is volgens president-commissaris mr. J. J. Oyevaar, gezien de omstandigheden in de seheeps- houwwereld, niet onbevredigend ge seest. Hij zei dit in de gistermorgen gehouden aandeelhoudersvergadering naar aanleiding van een statutenwijziging in verband met het samengaan met N.V. Bronswerk, De in het jaarverslag 1963 uitgesproken verwachting dat de resultaten over 1964 wellicht iets zouden teruglopen, is echter bewaarheid geworden. De heer Oyevaar had optimistische verwachtingen over de resultaten van het samengaan van Wilton- Fijenoord en Bronswerk. De aandeelhouders hebben zich una niem en zonder discussie akkoord kunnen verklaren met de statutenwijziging. Bin nen het kader van de fusie zal de naam van de Dok- en Scheepsbouwwerf Wilton-Fijenoord N.V, worden gewijzigd in Wilton-Fijenoord-Bronswerk N.V. Voorts zullen twee werkmaatschappijen worden opgericht, t.w. de Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V. en de Machinefabrieken Wilton-Fijenoord N.V. Bronswerk zal dan de derde werkmaatschappij worden, die zeer nauw zal samenwerken met de machinefabrie ken Wilton-Fijenoord. De heer Oyevaar deelde in antwoord op vragen van aandeelhouders mee dat het kapitaal van Wilton-Fijenoord-Brons werk N.V., indien alle aandelen Brons werk en Becht en Dyserinck zijn aangeboden, 34 miljoen zal bedragen. Tenslotte werd nog meegedeeld dat de tantièmeregeling van voor de statuten wijziging, voor het boekjaar 1964 van toepassing zal zijn. Met ingang van 1965 zal iedere commissaris een vaste beloning van ƒ4.000 ontvangen. Voor commissaris sen die o"" zitting hebben in de commissie nr-icht zal dit bedrag nog worden ngd met 6.000. Tijdens de vergadering werden de heren ir. E. F. Boon, dr. J. C. J. MA. M. Janssens, ir. B. H. ter Kuile en rrir. W. F Lichtenauer benoemd .in de raad van commissarissen Voorts wees de vergadering drie nieuwe direkteuren aan, t.w. de heren ir. C. J. Andriessen, J. A. Langelaan en ir. E. F: Peltzer. Pagina 3 DONDERDAG 17 DECEMBER 1964 OCHIEDAM Ten einde het nog steeds groeiende, doorgaande verkeer dwars door Schiedam, via de Rotterdamsedijk en Burg. Knap- pertlaan in de naaste toekomst zo veel mogelijk te ontlasten, is men met man en macht bezig de nieuwe verbinding: Burg. Van Haaren- laanHorvathwegBeukelsdijk in Rotterdam aan te leggen. Deze Horvathweg, genoemd naar de overleden stedebouwkundige Hor- vath, komt parallel met de spoor lijn SchiedamRotterdam te lopen (Van een onzer verslaggevers) loopt en aan de beide buitenzijden komen dan de voetgangerspaden. Zoals we reeds schreven, zal deze nieuwe weg voor het doorgaande verkeer straks een belangrijke ontlasting van het stadsverkeer gaan betekenen. Vooral voor het bedrijfsleven betekent dit een tijdsbesparende faktor, die uit een bedrijfseconomisch oogpunt ongetwijfeld grote financiële voordelen zal opleveren. SCHIEDAM Een hondje dat met zijn achtjarig baasje uit het postkantoor aan de Schiedamseweg in Kethel kwam, zag een kat lopen. Het dier rukte zich los en liep pardoes tegen het voorwiel van de fiets van mevrouw Van der Sloot uit de Ribesiaan. Zij viel en brak daarbij op twee plaatsen haar rechterarm. Maar er zullen ook twee nieuwe bruggen moeten worden geconstrueerd, namelijk in Rotterdam over de Delfsha- vense Schie, niet ver van de reeds bestaande spoorbrug en in Schiedam de Brandersbrug, over de Schie, eveneens dichtbij de spoorbrug en in de nabijheid van het nieuwe Schiedamse station. Hoewel men reeds aardig vordert is deze brug bij lange niét klaar. Men rekent erop dat men nog minstens een half jaar nodig heeft, maar het kan evenwel door velerlei ongewisse faktoren ook langer duren. Het wordt een brug van beton, met een heer flauwe boog. De breedte van deze- uit een verkeersoogpunt zéér belangrijke brug zal 36 meter bedra gen. ae totale lengte 114 meter, terwijl de brug zelf, het middengedeelte dus 57 meter lang wordt. De helft van de voorgespannen liggers, een zuiver technische benaming voor deze betonconstruktie, is thans gereed. De doorrij hoogte zal vier meter en twintig centimeter bedragen. Er. komt voor elke richting een rijbaan van zeven meter, met een middenberm ertussen. Naast elke rijbaan legt men een zijberm aan, waarachter het rijwielpad (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De sauna is nog niet in! Deze conclusie kan rustig gemaakt worden nu dit novum voor Vlaardingen in de nieuwe sportschool van de heer J. van Gorsel bijna drie maanden draait. Misschien vindt men het wat te duur, misschien ook kijkt men eerst nog liever de kat wat uit de boom. In de maand oktober waren er ge middeld 75 tot 30 saunabezoeken per week. In november liep het gemiddeld bezoek per week op tot 30 a 35 en in december was er zelfs een week van 24, maar het houdt echt niet over. Bovendien is zeker de helft van de bezoekers reeds sauna-kenner. Velen gin gen regelmatig naar Rotterdam en kun nen nu dichter bij huis terecht. De heer Van Gorsel geeft toe dat de Vlaardingers niet1 in grote getale geko men zijn". Hij had dat ook trouwens niet verwacht In het algemeen is het wel zo dat de mensen die eenmaal geweest zijn ook blijven komen. Voorlopig is de heer Van Gorsel daar al alleszins tevreden mee. Hij zegt: „W"e zijn er van overtuigd dat we vakbekwaam zijn om ieder per soonlijk goed te begeleiden". En ver der acht hij het niet uitgesloten dat na de Kerstbout de behoefte aan ge- wiehtsvermiodèfifjg zai toenemen.... In januari komt er ook eenwijziging in het rooster. De damessauna, die met één dag wat slecht bedeeld bleek, krijgt nu, ten koste van de heren, de woens dagavond er bij. TYE SPORTSCHOOL zelf heeft Van u Gorsels hoogste verwachtingen over troffen. Er sporten nu wekelijks 830 Gere/. Jeugdhuis. Ned. Chr. Vrouwen Bond-Centrum. Kerstavond. 20, Magnalia-Del-kerk. Ned. Chr. Vrou wen Bond-Nieuwland, Kerstwijding, 20. De Rank: Ned. Ver. v. Huisvrouwen, Kerstfeest,-16. Sursum Corda: S.SV. „H.B.S.", leden- verg., 20. Stedelijk Museum: Opening tentoon stelling, 20.15. di'""lijkft Dagblad „DE ROTTERDAMMER Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 263954 (b.g.g. 115588 toestel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J, v. Gogh, Dr. Zamenhof- atraat 139a: tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers Alarm politie 64666. alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.B. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing tel. 141000 Apotheek Jansen, Swammerdamsingel t&L 261941. mensen, gemiddeld een a-twee keer per week. En dan te weten dat de school aan de Ketheiweg ook nog 240 leerlingen heeft. Na de opening van de nieuwe sport school in de Westwijk zijn daar onge veer 350 nieuwe leerlingen begonnen, de meesten met jeugd-judo, maar ook veel dames en heren met conditietrai ning. Verder is -het opmerkelijk dat er nog steeds geen beroep is gedaan op de overdag leegstaande sportzaal. Dit is een van de, weinige zalen in Vlaardingen die overdag beschikbaar zijn. In andere ste den zijn er veel verenigingen en clubs (b.v. huisvrouwen) die graag van een dergelijke gelegenheid gebruik zouden maken. Resumerend zegt de heer Van Gor sel dat zijn sauna voldoet aan matige verwachtingen en dat zijn school, waarover kenners al spreken als de mooiste accommodatie in Nederland, economisch een succes is. Modem en degelijk WA.ALSTR. 38 FSANSENSTK. 9 <Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Drie kinderen zijn woensdag gewond geraakt in gymnastiek zalen. In een zaal aan de Strevelsweg viel de zevenjarige C. B. J. Stuik van de Stre velsweg van een springbok. Hij kreeg een hersenschudding en is in het Zuider ziekenhuis opgenomen. De twaalfjarige J. P. J. M. Hoedema- kers;uit de Ellewoutsdijkstraat is-uit. de ringen gevallen. Hij brak de linker pols en is naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. De achtjarige scholier Yvonne C. Kruit uit de Kringenstraat struikelde tijdens een oefening in een zaal aan de Dorps laan. Zij viel en brak de linkerpols. Het meisje is naar het Zuiderziekenhuis ge bracht 9 Woensdagavond is de veertienjarige scholier M. Meiier uit de De Vlieger straat .op het RFC-terrein aan de Essen- burgsingel tijdens het trainen met een tegenspeler in botsing gekomen. Hij brak de linkerarm en is in het Dijkzigtzieken- huis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, —7 In het Historisch Mu seum wordt van 18 december tot 17 januari een tentoonstelling gehouden van de Amateur-Fotograf en vereniging Rot terdam". O Voor het landelijk examen van net Nederlands Verbond van Mandoline orkes ten, zijn de volgende leerlingen van de Schiedamse Muziekschool geslaagd met het instrument gitaar, A. elementair: Monique v.d. Toom, Odilde v. Milaan, Hans Kraan, Inge Geneuglijk, Elly v.d. Waal, Helen v, Raay, Wim Spruyt; B. praktisch: Ria Beekman: B. geheel: Anneke Westerbeek; C. praktisch: Jeannet Hamersma. Allen zijn leerlingen van mevrouw W. Mehningh-v.d Hoonaard. O Het Nederlands Padvindsters Gilde en -de Vereniging De Nederlandse Padvinders hou den zaterdag een gezamenlijke Kerstdienst in. de Opstandingskerk aan de Bur®, Honnerlage Gretelaan. Deze dienst begint-om 19 uur en zal worden geleid door de hervormde jeugdpredikant ds. A. Ie Coq. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zoals wij reeds eer der hebben aangekondigd, zal, nu de Soetendaalsebrug over het Noorderkanaal voor het verkeer is geopend, de Berg- wegbrug worden gesloten. Die wordt vervangen door een nieuwe: de Berg- wegbrug is te smal om de enorme hoe veelheid verkeer over Bergweg - en Straatweg te verwerken. Die afsluiting geschiedt vrijdagochtend om half-tien. Na die trd zal alle verkeer gebruik: moeten, maken van de Soeten daalsebrug, alleen fietsers, en voetgangers mogen via een apart paadje over een dam langs de Bergwegbrug blijven gaan. Ook de, tram blijft over deze dam rijden. Vrachtwagens met hoge opbouw en hoge ladingen kunnen echter niet van de Soetendaalseweg gebruik maken: even benoorden de Soetendaalsebrug kruist de spoorbaan naar Utrecht de kade over een hoogte van slechts 3,40 m. Hogere voer tuigen zullen dus een omweg via het Rozenlaanviaduct moeten nemen. De verbinding tussen Rotterdam en Hillëgersberg over de Soetendaalsebrug loopt benoorden de spoorbaan door de Minstreelstraat, die weer uitkomt op de Straatweg. datejust de trots van rolex, gedragen door vete beroemde mannen van deze tijd I edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.ia. LIJNBAAN 92 fiiiaa!: oost2eedijk155-157, rotterdam SCHIEDAM Dinsdagavond speelde in de lokaliteit van de schaakvereniging ..Span gen" in Rotterdam, het eerste tiental van s.v. Schiedam. Het was een topduel, een strijd waarin beide verenigingen hun ongeslagen positie op de ranglijst trachtten te handhaven. En in hoeverre deze strijd bepalend is geweest, bleek ook na afloop van dit treffen nog niet geheel duidelijk. Weliswaar bereikten onze stadgenoten tegen Spangen 3 een voorlopige 4y2—Qi/2 voorsprong, maar de twee partijen die zijn afgebroken, zullen nog voldoende problemen opleveren om een optimistische voorspelling zowel van de zijde van Spangen 3 als van Sohiedam 1 op een afstand te houden. Niettemin zuilen de Schiedammers ten. aanzien van de reeds eerder behaalde successen ook ditmaal weer proberen het beste ervan te maken, In het begin van het nieuwe jaar zullen de afgebroken partijen verder worden uitgespeeld 'en tot zolang zal de einduitslag dan ook een vraagteken blijven. - De persoonlijke-resultaten in-bovenstaande ontmoeting waren; Spangen 3—Schiedam 1; Winnaars W. de Bruin. J. Stalhie en C. Vrijland. Remise: J. de Bruyn, .H. Planken en N. v. Grevenbroek. Verliezers: J. C. Holzken en'iï. den TJyl. Afgebroken: C. K. Harmanny en A. Noordegraaf. Totaal voorlopig 3të—4\f2. DE schoolmelkvoorziening geschiedt nog steeds op de .gebruikelijke wijze. Verleden jaar onderging, de melkprijs wederom een verhoging. Met ingang van augustus 1963 steeg de prijs van de schoolmelkkaart van 36 op 37 cent en vanaf november op 39 cent (1 1/4 liter), voor de b.Lo.-scholieren van 45 op 46 cent, 1 liter 49 cent (114 liter), voor u.l.o.-leerlingen van 42 op 43 cent, later 45 cent (1 1/4 liter). Voor u.l.o.-leerlingen wordt geen rijkssubsi die verstrekt. Aan de verstrekking van schoolmelk namen deel 40scholen voor g.l.o., 25 kleuterscholen, 5 bJLo.-scholen .en 2 u.l.o.-scholen. Op enkele hervormde kleuter- en lagere scholen na profiteren alle scholen van deze waardevolle voeding. Gemid deld dronken in de 40 weken, waarin, schoolmelk wordt verstrekt, 7851kinde ren schoolmelk, waarvan gemiddeld 44 kinderen gratis.Hét totaal gebruikbe- droeg 318.231 liter melk per jaar./ T7ERLBDEN JAAR namen ruim zeven- V duizend kinderen deel aan de schooltandvexzorgning, van wie bijna tweeënzestighonderd kinderen bij een ziekenfonds waren aangestoten en ruim elfhonderd kinderen partikulier waren. Dit aantal kinderen was over vijftig scholen verdeeld. Het percentage goed gebit bedroeg 45. Verleden jaar namen 182 jongens én 142 meisjes deel aan de kinderuitzen- dlng naar de verschillende kolonietehui zen; van wie 19 -kinderen naar '„Onze Woning" te Nunspeet, 17 kinderen naar „De Reggeberg" te Hellendoom. Bei de groepen werden uitgezonden door de Ver. Chr. Gezondheidskolonie. Er gin gen bovendien nog 98 jongens en 59 meisjes naar een kamp buiten school verband van de vereniging Pro Juven- Ongeorganiseerde tute en van Jeugdvereniging. DE LOGOPEDISTE mej. E. M. B. W. Reinards vertrok verleden jaar logopediste, mej. G. van Dijk haar op. logopediste, mej. G. VAN Dijk haar op, hetgeen stagnatie veroorzaakte in de werkzaamheden. Er waren veel aanvra gen voor spraakles, namelijk van 273 leerlingen. Men kon hiervan 262 aan vragen in behandeling nemen, terwijl 71 aanvragen op de wachtlijst werden ggZfct. Van deze 202 leerlingen bezochten 39 leerlingen een b.l.o.-schooL 10 het kleuteronderwijs, 61 een -eerste klas lagere school, 90 een der overige klassen l.o., één een lagere technische school en één leerling een huishoud school. Van deze 202 leerlingen ontvingen 3 pet. gereformeerd onderwijs, 29 pet. hervormd, 27 pet. rooms-katholiek en 41 pet. openbaar onderwijs. Het schoolhygiënisch toezicht strekte zich in 1963 uit over zesentachtig scholen, waarbij 8396 jongens en 7002 meisjes waren betrokken. WAT DE vaccinaties betreft, werden verleden jaar heel wat prikjes bij de kinderen gegeven. In totaal gaf men 249 polio-injekties. Aan de kinderen geboren in 1962 gaf men 2694 injekties D.K.T.P. (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio). Tegen pokken vaccineerde men 1483 kinderen, van wie 1382 kinderen door huisartsen of consultatiebureaus en 101 kinderen door G.G. en G.D. Bovendien verrichtte men 2538 immu- nisaties op de lagere scholen en'72 op de b.l.o. scholen, zodat in totaal in 1963 2610 kinderen een prikje op school kregen tegen difterie en tetanus (D.T.). VLAARDINGEN Tijdens het turnen in de gymnastiekzaal van het Groen van Prinstererlyceum kwam woensdagmiddag de achttienjarige M. R. uit Rijswijk te vallen. Het meisje klaagde over 'pijn in haar hoofd en is overgebracht naar het Holy-ziekenhuis. vte&.W-U (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Clubhuis St. Jo ris Doele, de Stichting Clubhuiswerk Ongeorganiseerde Jeugd Schiedam, is ook dit jaar weer met een'preritbrief- kaarten-aktie begonnen. Er zitten vijf kaarten in een mapje, dat slechts één gulden kost. De bekende Schiedamse schilder, Dick Bos tekende ze, waarna drukkerij Rosman ze drukte. Ongetwijfeld zullen deze aardige kaar ten „inslaan". Juist met de komende feestdagen verzendt men immers veel kaarten. De opbrengst is voor het^ club huiswerk en zijn vele aktiviteiten. Men kan ze per giro, onder nummer 590531, of per briefkaart bestellen. Er bestaan - vele mogelijkheden voor de afzet van deze originele kaarten met typisch Schiedamse afbeeldingen. ten zullen er 'in ieder geval wel iets" in zien. Niet minder'dan vijf afbeeldingen van schilderachtige, echt Schiedamse plekjes bevat elk mapje. Het zijn de Appelmarkt- brug, het Zakkendragershuisje anno 1725, de voormalige Koren- of Koopmansbenrs anno 1792, het Hoofd aan de rivier en het Proveniershuis anno 1759. VLAARDINGEN Bij het lossen van een auto beiaden met stukken ijzer kreeg woensdagmiddag in de Mercuriusstraat de 43-jarige monteur R. van K. uit Ca- pelle aan den IJssel een stuk ijzer tegen zijn hoofd. Met een wond boven het rechteroog is Van K. voor behandeling naar het Holy-ziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Door oververhitting van een kolenkachel raakte in het pand Kreupelstraat 50a, dat bewoond wordt door de familie Kok, het behang in brand. De bewoners blusten zelf het vuur, waarna de brandweer de kachel naar buiten bracht Er was weinig schade. ROTTERDAM Wegens het bereiken van de pénsion engerecfttigde leeftijd zal déheer A. Dahnien, van de Straatweg 57c, te Rotterdam, op 18 december af scheid némen van het filiaal Rotterdam van de Steenkolen Handelsvereniging N.V. -A.TAR-fA De heer Dahmen kwam op 22 i april 1924. in dienst bij het stuwa doorsbe drij f aan de. Waalhaven. Hij. .was daar zeven tien jaar werkzaam. Tij'dens de ruim; veertig jaren, die'de heer Dahmen bij het bedrijf werkte, is hij onder meer werkzaam geweest op de boekhoudafde- ling en de olie-afdeling, f Op 1 september 1956 werdh ij benoemd tot chef-de-bureau van het PAM-dis- trictskantoor te. Rotterdam. A De VJaardlngse Scheidsrechters Vereni. ging organiseert spelregel wedstrijden voor seDioren op 4 en 11 februari 1965 (voonved- strijden). De finale is op '4 maart. Verenigingen kunnen deelnemersteams van vijf personen voor 9 januari opgeven bij het secretariaat Kamerlingh Onnesstraat 123. Bedrijven kunnen ze aan hun relaties zenden. Hoevelen van ons hebben fami lieleden en kennissen in het buitenland of eventueel in andere delen van ons land? Verzamelaars van prentbriefkaar- Het samenzangprogramma van "Kom zing met ons en doe als wij" wordt zaterdag in de Grote Kerk van Viaardlngen op het kerkorgel begeleid door de hee- L. T- van Bree, organist van de Nieuwe Kerk -n voorzitter van „Kom zing". Het programma bestaat uitsluitend uit kerstliederen Mede werking verlenen het U.V.V,-bejaardenkoor ol.v. mevrouw Kokx en de s0Ptaan mejuffrouw J, 3. Jacobs. Aanvang H.w uur. (Van een onzer verslaggevers) OCHIEDAM Voor de afdeling Schiedam en omstreken van de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst gaf woensdagavond in het Passagetheater het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse het tweede toonkunst- concert, waarvoor vrij veel belang stelling bestond. Het was een verheu gend verschijnsel dat er deze keer nogal wat jonge mensen waren. Flipse dirigeerde voor 't laatst in Schiedam. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest bracht eerst het Concerto Grosso in g, opus 6 nr. 8 van Arcangelo Corelh (1653—1713). Coucertin": Gabor Radnai, viool Cor de la Bije, eveneens viool en Samuel Brill, die in plaats van ae aangekondigde Michel Roche de celio- partij speelde. Corelii kan men ongetwijfeld de meest typische representant van de klassieke Italiaanse vioolmuziek noemen. Een jaar voor zijn dood :n 1712, componeerde hij zijn grootste werk, namelijk twaalf concerti grossi, waarvan het concerto werd uitgevoerd. Hij heeft dit voor de Kerstnacht van 1712 gemaakt De melo- diek van deze grootmeester der Italiaanse vioolkunst is eenvoudig en voor een ieder bevattelijk. Zijn- oeuvre draagt een intiem-feestelijk karakter en schept een blijmoedige, rustige sfeer.^ Het concert in A. K.V. 219 van Wolfgang A. Mozart (17561791) droeg het kenmerk van de toenmalige Rococostijl. Het laatste gedeelte van dit concert in A begint als een menuet, vervolgens klinkt de viool als zigeu- nermuziek, om daarna over te gaan m het ritme van een soort Turkse muziek, vol oosters sentiment. De compositie van dit concert in A vormt een ideale versmelting van Franse en Italiaanse viooltechniek met de muzikale gevoels wereld, die Mozart in zijn symfonische scheppingen reeds vorm had gegeven. Als derde en tevens slotnummer van het programma volgde na de pauze Symfonie nr. 7 in A, opus 92 van Ludwig van Beethoven (17701827). Deze honderdvijftig jaar oude symfonie werd 8 december 1813 voor de eerste maal in Wenen uitgevoerd. Deze symfonie vangt aan met een langzame inleiding, en een' imposant hoofdthema. Daarna breekt het „vivace" los. Eet allegretto vol muzikale schoon heid zwelt geleidelijk aan, totdat het wordt onderbroken door een prachtige lyrische melodie. Dan volgt de climax. De finale vol dynamische spanning vormt ten slotte de machtige apotheose van Beethovens zevende symfonie. Het Rotterdamse Philharmonisch Or kest schonk met dc uitvoering van dit feilloos gave concert een waardig en sfeervol afsluitstuk van het jarenlange optreden van Eduard Flipse in Schiedam. De violist Willem Noske, die op deze afscheidsavond het stempel van zijn meesterlijk vioolspel drukte, ontving mét de scheidende dirigent een eindeloos ovationeel applaus van het dankbare gehoor. De voorzitter van Toonkunst, de heer mr. A. S. H. A. Blaisse, zei in zijn afscheidstoespraak tot Eduard Fiipse onder meer: „U was op deze avond voor de laatste maal hier als officieel dirigent. U hebt niet alleen gedirigeerd, maar u hebt tevens uw stempel op het muziekle ven In Schiedam gezet." De heer Blaisse overhandigde vervol gens een fraaie kopergravure met de woorden: „Ik hoop dat deze gravure van de Grote Kerk te Schiedam een plaats mag vinden in uw nieuwe huls in Etten en dat het zien ervan voor u een aansporing zai zijn hier nog eens als gastdirigent op te treden". Kennelijk ontroerd antwoordde LAARDINGEN De Galerie C.C.G. te Schiedam heeft voor de Eerste Nederlandse Coöpe ratieve Kunstmestfabriek in het ENCK-Recreatie-oord aan de West- landseweg een interessante ten toonstelling van werken van he dendaagse schilders en beeldhou wers verzorgd. Vanavond zal Pier re Jansen de expositie openen en vanaf morgen 10 uur is zij tegen betaling van 25 cent voor ieder te bezichtigen. De collectie bestaat grotendeels uit werken van kunstenaars die de laatste anderhalf jaar bij Galerie C. C. C. hebben geëxposeerd. Daardoor kon Hans van Dijk (van Galerie C.C.C.) in het geheel een zekere samenhang (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De verzameling van museum Boymans-van Beuningen is ver rijkt met een grote glazen schaal, Vene- tiaans, zestiende tot zeventiende eeuw. Het is een geschenk dat burgemeester mr. G. E. van Walsum op 11 december heeft gekregen van de raad van commis sarissen en directie van Felshavcn N.V. Deze bijzonder grote schaal met een doorsnede van 47 cm, afkomstig uit de bekende voormalige glasverzameling F., Bodemheim uit Amsterdam, schonk het bedrijf ter gelegenheid van de algehele voltooiing van het terrein aan de Waal haven met een derde loods en bedrijfs gebouwen. Dit stuwadoorsbedrijf schonk in 1959 reeds een zilveren Amsterdamse beker uit 1622. Eduard Flipse: „Ik heb inderdaad een mooie tijd in Schiedam gehad en veel vriendschap en liefde mocht ik hier ondervinden. Daarom zai ik gaarne nog eens als gastdirigent terugkomen." BLAISSE schenkt Eduard Flipse bij diens afscheid van Schiedam een kopergravure. SCHIEDAM Geboren: Huberlus X S, z v A B C Goiben en T M van. Aken. Petra, d v W H van Mourik en G A de Vries. Matlheus AC. z v M J Schoenmakers en T H J van Deurzen. Overleden: C P Mouthaan 73 jr, J J van Dongen 71 jr. A M Hoegee 81 jr. echtge de spoorbaan Schledam-Vlaardingen Brandt. Boelhouwer 70 Jr. tot stand brengen, hoewel het gebcde- ne overigens voldoende geschakeerd is. Er zijn schilderijen en gouaches van Bonies (Bob Nieuwenhuis), Jan van de Broek, H. van Draanen, Krijn van Dijke, de Hongaar Ferenc Gögös, de Israëliër Shlomo Koren, de Amerikaanse neger Sam Middleton (collages en litho's), Ni co Molenkamp. Jan Schoonhoven en Trees Suringh, Daarnaast beeldhouw werk van H. Boekenoogen, Paul Kingma en Jan van Munster. De „Composities" (deels non-figura tief) nemen in deze verzameling een be langrijke plaats in. De Hongaar Gögös is «en jonge schilder die de heer Van Dijk zijn laatste ontdekking noemt. Deze kun stenaar exposeert momenteel ook in de Schiedamse Galerie en ook de niet-ar- tistiek geschoolde wordt geboeid door de warmte die er "van zijn beschaafde schep pingen uitgaat. De heer Van Dijk, die in Schiedam aan zo'n zestien a zeventien exposities per jaar komt. beschouwt zijn opdracht voor de ENCK een beetje als een voor loper op het twaalf-en-een-halfjarig be staan van zijn Galerie, dat komende zomer zal worden gevierd. Het is thans voor de vijfde maal dat de ENCK in het in 1959 gestichte recrea tieoord een kunsttentoonstelling geeft als bijdrage tot verruiming van het culturele gezichtsveld van de inwoners van Vlaar dingen en omliggende gemeenten. De ten toonstelling is dagelijks geopend tot en met 3 januari 1965 van 10 tot 22 uur. Gesloten op Kerstavond, Eerste Kerst dag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. jac v. U wiNisra^Ai ij» tl T Th, J. A A m f F j'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1