REGERING MOET HET ZELF MAAR DOEN! Posthumus: Regering met positief geluid erg laat Slechts één fotograaf was Irene Kerk in Kats op monumentenlijst VERKEERSREGELING OP NW. WATERWEG Bus voor Spanjaarden kwam niet opdagen Rennies Gemeente dagvaardt oud directrice Hist. Museum Als Rotterdam geen geld krijgt voor werken van nationaal belang: Indonesië laat Unilever nu met rust Failliete arts in arrest Lezing Europees vervoersbeleid Vier jaar geëist tegen stekende loswerlonan Vlak voor vertrek Anneke Grönloh Arbeiders bedrogen door chauffeur Beeldenstormers actief in Genève Koninklijke/Shell prijs uitgereikt aan dr. Helle Kort geding over aantekeningen M ANOF herinnert aan salariëring BLO Britten vervangen door Nederlanders 60LDSCHMEDIN6 Overtreding opiumivet I rotterdammer Pagina 3 ZATERDAG 19, DECEMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De regering wil dat Rotterdam een wereld haven aanlegt en daarmee een bijdrage levert aan de nationale economie. Maar als we geen financiële middelen krijgen om deze taak uit te voeren, moet de centrale overheid ons van onze opdracht ontlasten en het werk zelf gaan doen. De redelijkheid vraagt die medewerking van het rijk in te roepen. Een ander alternatief is er niet als Rotterdam zonder geld zit. FORMULES Ordening HAVENOVERLEG TUNNEL GRENSWIJZIGING RIJNMOND gCHIPHOL Onder de fotogra- jen op de luchthaven Schiphol ontstond gistermiddag omstreeks vier uur enige verwarring toen hleek, dat prinses Irene en haar echtgenoot, Charles Hugues de Bourbon Parma, op hetzelfde mo ment aankwamen als waarop de bekende teenersterren Anneke Grönloh en The Blue Diamonds naar Indonesië vertrokken voor een tournee van enige weken. Toen de prinses en haar gemaal het vliegveld in snelle vaart verlieten, was er maar één fotograaf, die hét plaatje van de dag in zijn toestel had (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De plannen voor een (scheepvaart)verkeers- regeling op de Nieuwe Waterweg zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling, het radar systeem, dat tot nu toe alleen bij mist wordt gebruikt, de hele dag te laten functioneren. Op de ri vier varende schepen zullen dan steeds gewaarschuwd worden voor boten, die uit de diverse ha vens komen. Over deze maatregel voor de scheepvaartbeveiliging is nog geen beslissing genomen als gevolg van de kosten, die aan de regeling zijn ver bonden. Thans ziet het er naar uit, dat de gemeente alles moet be talen. De gemeente zal echter trach ten een bijdrage van het rijk te krijgen. UTRECHT Gisteravond vroeg stonden 46 Spanjaarden, onder wie acht vrouwen en een kind, aan de Moreelselaan te wachten op de bus. die hen voor een kerstvakantie naar Spanje zou brengen. De men sen, Spaanse arbeiders van Utrechtse bedrijven wachtten in de regen drie uur tevergeefs. Ze had den voor de bus bijna 4000 gulden neergeteld, maar hij kwam niet opdagen. helpen direct tegen brandend maagzuur Verjaardag Op tournee karei doormanstraat 294 den haag 'venestraat 3 Burgemeester mr. G. E. van Walsum deed deze belangwekkende uitspraak gistermiddag in de derde (en laatste) raadsvergadering, waarin de ontwerp- gemeen te begroting voor 19GS zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard. Aanleiding om zijn standpunt over de financiering van Europoort en Maas vlakte zo duidelijk uiteen te zetten had de burgemeester gevonden in de algemene beschouwingen van de anti-revolutionaire fractieleider W. A. Fibbe. AMSTERDAM Het bestuur van de Algemene Nederlandse Onderwijzers federatie (ANOF) heeft vrijdag in een telegram aan de minister van o., k. en w. geconstateerd dat nog geen beslissing ten aanzien van de salariëring der bl,o.- onderwijzers bekend is. Het bestuur herinnert aan de toezegging in de memo rie van antwoord rijksbegroting 1964, dat een beslissing in 1964 zou worden ge nomen endringt met de meeste nadruk aan op een spoedige behandeling in de commissie van georganiseerd overleg. Mr. Van Walsum zei, dat de heer Fibbe naar zijn mening een „bijzon der waardevol b<~oog met een zake lijke en eigen uenadering van de vraagstukken" had gehouden. Op een aantal suggesties van het a.r. raadslid ging hij nader in, b.v. op die van de instelling van economische eenheden voor de vaststelling van de diverse leningplafonds. Hij vond het de moei te waard deze gedachte verder ite bestuderen. Voor de practische uit voering zal het echter nodig zijn, dat de economische eenheden bestuurlijk vatbaar zijn. De door de heer Fibbe voorgestelde budgettering van de kapitaalbehoef ten kreeg ook de steun van de bur gemeester. De rentabiliteit van de uit te voeren projecten meet de maatstaf zijn, hoewel deze regel niet steeds consequent zal kunnen worden toege past. Daarvoor zijn de diverse werken te nauw met elkaar verbonden. De aanleg van havens en industrieterrei nen .vraagt om energievoorzieningen en wegen, om maar een enkel voor beeld te noemen. (Van een onzer verslaggevers) D OTTERDAM „De Nederlandse R regering en ook het Nederlandse vervoersbedrijfsleven hebben tot nu toe teveel negatief-critisch gereageerd op de gedaehtenoritwikkelmg- betref fende 'een "Europese, vèrvoersintegra- tie,' met name door als enig vervoers- beginsel de totale liberalisatie te pre diken", aldus vrijdagavond ir. S. A Posthumus, lid van de Tweede Kamer en lid van het Europese parlement, in zijn lezing over „uitgangspunten vdor een Europees vervoersbeleid" voor leden van de havenverehiging „Rot terdam". Ir Posthumus wees er op dat nog in het vorige memorandum yan de Neder landse regering (het memoramdum- Süjkel), dat werd opgesteld met mede werking van het Nederlandse ver voersbedrijfsleven, deze totale liberali satie bijna als uitsluitende doelstelling tegenover de anders gerichte gedach- tengang van de,andere lid-staten der Europese economische gemeenschap. „Voor het eerst, maar wel erg laat, wordt van «Je zijde van de Nederlandse regering eindelijk in het door staatsse cretaris Keyzer gepresenteerde „twee de" memorandum een positiever ge dachte naar voren gebracht Dit is wel erg Iaat, maar hopelijk nog niet te laat", zei ir. Posthumus. Ir. Posthumus was van oordeel dat een vooruitgang van de ontwikkeling m de richting van één Europese sociaal econo- nusche gemeenschap praktisch niet meer te stuiten, is, hoe graag sommigen in alle staten van de gemeenschap dit op basis van bepaalde vermeende belangen, of uit hoofde van zeker politieke wensen, ook nog zouden willen. Hij was van oordeel dat het van een verstandig beleid zou getuigen indien ook het Europese bedrijfsleven in alle secto ren met drt feit rekening zouden houden. Dit is echter, aldus ir. Posthumus, tot nu toe met name m de bring van het ver- voersbednjfeleven en ook in die van bepaalde overheidsinstanties onvoldoende het geval. Ir Posthumus zei het gewenst te ach ten dat het vervoer in Europa, op natio naal niveau, beïnvloed blijft worden door enigerlei mate van ordening door DJAKARTA. Uit welingelichte Kringen wordt vernomen dat de Uni- Iever-bedrijven in Indonesië zijn vrij gesteld van de uitvoering van het besluit waarhij alle Britse bedrijven onder rechtstreeks beheer van de In donesische regering wordt geplaatst. Naar verluidt is er deze week een mjzonder besluit genomen dat Unilever «Jdehjk vrijstelt van het eerder genomen besluit, terwijl het geval van de onder neming wordt onderzocht. Het bijzondere besluit is niet in Djakarta gepubli ceerd. Aanvankelijk stond Unilever ook op de lijst- van Britse ondernemingen die de Indonesische regering rechtstreeks onder haar beheer plaatste. Enkele maanden geleden heeft de onderneming, die haar hoofdkantoor m Nederland heeft geregis treerd, het Britse personeel vervangen door Nederlanders. De Nederlandse am bassade zou de kwestie bij de Indonesi iche regering aanhangig hebben gemaakt. voornamelijk de overheid. „De nationale vervoersregimes van de Europese lidsta ten zijn op het ogenblik nog van jeer verschillende structuur. Zij zullen ech ter, bij voortgaande ontwikkeling naar een homogene Europese economische ge meenschap tot één vervoerSrègime moe ten worden omgevormd", zo zei ir,ePos~ thumus. v - Hij wees er in dit verband nog op dat ervaringen hebben bewezen dat een geli beraliseerd vervocraregime tot desas treuze gevolgen moet leiden voor het totale vervoersbedrijfsleven en dan voor al voor de bonafide ondernemingen. Men zal, zo vervolgde ir. Posthumus, deze algemene stelling moeten durven aanvaarden ook al zou voor een be paalde bedrijfstak m een bepaald land een totale hberalrsabe een tijdelijke voorsprong op de andere lidstaten kun nen betekenen. Zou men dat willen dan is men welk recht op protest tegen eenzijdige nationale maatregelen van anderen in andere bedrijfstakken (landbouw en energie) verloren. DEN HAAG De proceruer-generaal bij het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren tegen de 21-jarige loswerkman W. V. een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van voorarrest gevorderd om dat de man op 14 juli van dit jaar een 30- jarige man m Den Haag met een mes zodanig had gestoken dat deze voor zijn leven aan beide benen verlamd zal blij ven. Ter zitting bleek dat er reeds ge ruime tijd moeilijkheden tussen de fami lie van V. en een andere familie bestond. Toen de loswerkman op de avond van de 14e juli na een bezoek aan een café thuiskwam zag hij dat zijn broer een lichte verwonding had opgelopen tijdens een handgemeen met een lid van de andere familie. De loswerkman greep daarop een oud wapen, een soort zwaard, en stak daar mee een dertigjarig lid van de andere familie in de rug Daarbij werd het ruggemerg zeer ernstig beschadigd. De loswerkman verklaarde gisteren dat de leden van zijn familie herhaaldelijk door de andere familie waren mishan deld. De procureur-generaal wilde wel aan nemen. zo zei hij in zijn requisitoir, dat de loswerkman niet de bedoeling heeft gehad het slachtoffer zo zwaar letsel toe te brengen. Hij achtte de door de recht bank opgelegde straf twee jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest te lich' Over de nieuwe mond van de Nieu we Waterweg kon de burgemeester niet meer zeggen dan de mededeling van de minister van verkeer en water staat, dat de tweede toegang eerder klaar komt dan de indamming van de Maasvlakte. De kosten voor de aanleg van het haven- en industriegebied op de Maasvlakte en van de tweede ha venmond worden voor tweederde door het rijk en voor eenderde door Botter dam gedragen. De raad zal binnenkort het voorstel ontvangen, zich met deze formule te verenigen. Mr. Van Walsum merkte in verband hiermee op, dat het met de regering tot een georganiseerd overleg moet komen over de financie ring van plannen, die van nationaal belang zijn. De gemeente moet zien los te komen van de formules, die Rijks waterstaat hanteert bij de kostenverde ling. Een project als de Maasvlakte vraagt een bijzondere (financiële) be nadering. In het havenoverleg met Amsterdam is enige stagnatie gekomen. De havenbe heerders moeten samen een acceptabele gesprekspartner worden van de overheid als eerste stap naar een nationale haven- politiek. Mr. Van Walsum was er ook voorstander van. Antwerpen in het ha venoverleg te betrekken. Ter ontlasting van de Botlekbrug moet de voorkeur worden gegeven aan een tunnel onder de Oude Maas boven een heel hoge brug (de burgemeester schatte de doorvaarthoogte van deze brug op 44 meter!). De bouw van een tunnel ts wel duurder, maar zal later een veel betere oplossing blijken te zijn. Nogal cynisch was de 'heer Van Wal sum over het ontwerp tot grenswijziging in het Botlekgebiea Hij zei benieuwd ie zijn hoe lang het duurt voordat de wet in het Staatóblad wordt afgedrukt en hoeveel tijd er nog wel overheen zal gaan. voordat het wetsontwerp over de grenswijzigingen op Rozenburg wordt in gediend. Met de raadsleden, die over Rijnmond het woord hadden gevoerd hoopte de burgemeester, dat het openbare lichaam spoedig bevoegheden zal krijgen. Alleen als Rijnmond een sterk lichaam is met een stevige financiële basis kan het wor den belast mat het havenbeheer. Van harte was hij het eens met de mening van de heer Fibbe, dat in de toekomst het besturen in grotere verbanden on vermijdelijk is. Mr. Van Walsum veron derstelde, dat het over een jaar of tien al zover zal zijn. De discussies in tweede termijn namen een gedeelte van de middag en de hele avond m beslag. Alle fractieleiders en enkele wethouders kwamen nogmaals aan het woord, maar leverden geen nieuw aandeel aan het debat. De heer Fibbe zei blij te zijn met de mededeling van wethouder mejuffrouw mr. X Zeelenberg (financien), zijn suggestie voor een plan ning op langere termijn over te nemen Het s.g. raadslid C. N. van Dis adviseer de de wethouder met klem, de gemeente lijke uitgaven kritisch te bezien. Bezwa ren voerde hij aan tegen de uitgaven in de sector van kunst, volksontwikkelijk en recreatie. Hij vroeg zich verder af of de verhoging de electriciteitstarieven wel redelijk is. Tenslotte merkte de heer Van Dis aan het adres van de heer J Ree horst (socop, dat er een duidelijk verband moet zijn tussen religie en poli tiek, met dien verstande dat de religie vooraan staat Mejuffrouw Zeelenberg hield opnieuw een lang betoog over de financiële posi tie. maar zij slaagde er niet in de mist enigszins te doen optrekken. Meer licht bracht de optimistische verwachting van mr L. A. Struik (kath v), dat de dertig miljoen, die de gemeente extra mag in vesteren een gunstig voorteken is van nog meer financiële steun van de rege ring. U i-. vj .v Anneke Grönloh en de Blue Dia monds hielden een persconfe rentie by de kerstboom op de luchthaven Schiphol, voordat zij vrijdagmiddag in het vliegtuig naar Djakarta stapten. Zoals men weet, maken zij een toer- nee door Indonesië. Het drietal zal ook door president Soekamo worden ontvangen. KATS Het schilderachtig aan het eind van de Dorpsstraat gelegen kerkge bouw van der hervormde gemeente te Kats staat sinds kort op de lijst van monumentenzorg. Het interieur van deze kerk is typisch negentiende eeuws. De koperen kroon en enkele andere voor werpen van dit metaal stammen uit de achttiende eeuw. Onder aan de preek stoel bevindt zich een zandloperhouder. Wanneer de Heilige Doop wordt bediend rust hier het doopvont op. De zandloper is koperen smeedwerk. Dit smeedwerk hoort eigenlijk bovenop de kansel thuis. „We moeten ons inspannen, het aantal ongelukken op de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas terug te dringen. We moeten voorkomen, dat onze haven de naam krijgt on veilig te zijn", zo zei burgemeester mr. G. E. van Walsum gisterhiiddag bij de begrotingsbehandelingen. Ook de burgemeester was van me ning, dat een goed personenvervoer van Botlek-Europoort naar de stad dringend nodig is. Als hieraan niets wordt gedaan, krijgt de haven wel licht een slechte naam: het moet niet zo zijn, dat een zeeman vijftig gulden voor een taxi moet betalen om in de stad naar de kapper te gaan De reisleider van de groep was Arturo Alvares Gabo, een 31-jange Span jaard, die bi) Werkspoor in dienst is. Hij had een afspraak gemaakt met een zekere M. M. uit Den Haag, chauffeur van Brouwers tour- en reisbureau m Noordwijk. Deze firma heeft al ver schillende keren reizen verzorgd voor de Spaanse arbeiders en op 24 okto ber sloot Arturo Alvares Gabo met M. een contract af waarin werd over eengekomen dat de Spaanse groep op 38 december naar Gijon zou vertrek ken. De bus zou de arbeiders op 18 januari naar..Utrecht terugbrengen. De reissom was vooruit betaald. Om half tien werden de vakantiegan gers het wachten moe. Alvares belde het Noordwijkse reisbureau. Hij kreeg te horen, dat M. op 3 oktober al door de firma was ontslagen en dat men WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORD op het ibureau mets van de reisplan nen afwist: „Gaat u maar naar de po litie", zo luidde het advies uit Noord- wijk. De zaak is uiteindelijk toch nog opge lost omdat het reisbureau besloot de Spanjaarden gratis naar hun vader land te brengen. De directie van het bureau wilde niet, dat haar goede naam in het geding zou kojnen en bo vendien meende zij dat de Spanjaar den niet de dupe mochten worden van de praktijken van hun voormalige chauffeur. M, die het contract op eigen houtje heeft afgesloten, .s op het ogenblik voort vluchtig. Hij wordt door de politie ook al voor andere, minder fraaie, zaken gezocht. GENÉVE Voor de zoveelste keer is het Reformatiemonument een prooi van vandalen geworden. Van dit we reldberoemde monumentdat in 1917 werd opgericht, nemen de meer dan levensgrote beeltenissen van Farel, Calvijn, Beza en Knox de centrale plaats in. Het is de laatste paar jaar al herhaaldelijk voorgekomen, dat de stenen beelden werden overgoten met een bepaald soort verf. Men is vooral verontwaardigd over het feit, dat de politie kennelijk met in staat is, om na de herhaalde vernielingen het monument behoorlijk te beschermen Het verwijderen van de verf is op zichzelf al een kostbare geschiedenis, maar bovendien zijn er aan de beel dengroep blijvende beschadigingen opgetreden. Er zijn al verschillende plannen ontworpen, om het monument een aesthetisch aanvaardbare bescherming te geven. Op het ogenblik hoeven de beeldenstormers alleen maar op een muur te klimmen en een emmer verf leeg te gieten. Toevallig gaven Anneke Gronloh en The Blue Diamonds vlak voor hun vertrek m restaurant De Wijde Wereld, van waaruit men het hele platform kan overzien, een persconferentie, toen recht voor dit restaurant de KLM-Elec- tra Pn-LLC Mars op het platform kwam aanrijden en prinses Irene en prins Charles Hugues in de deurope ning verschenen. Beiden stapten snel in een drie jaar oude, bij de trap gereed staande, grijze Amerikaanse wagen zonder AA-nummer, maar werden ter wijl KLM-perscneel ijhngs de bagage uit het laadruim haalde op het aller laatste moment toch nog m de auto vereeuwigd door de hardst lopende fotograaf, die halsoverkop De Wijde Wereld was uitgerend, de trappen af- gesneld en het platform was over ge sprint en die aldus ademloos het vlieg tuig bereikte op het moment dat de grijze auto met prinses Irene en haar echtgenoot juist wegreed. De Prinses was gekleed in een grijs geblokt mantelpakje en stapte uit het toestel met een bontjas over de arm. Van de zijde van paleis Soestdijk was wel bekendgemaakt dat het prinselijk paar vrijdagmiddag naar Nederland zou ko men, maar over een tijdstip werd niet gerept Ook was niet medegedeeld met welk vliegtuig het paar de reis zou maken, noch waar dit vliegtuig zou lan den. Zoals we gisteren reeds in een deel onzer edities hebben gemeld, zijn prinses Irene en prins Charles Hagnes gisteren naar ons land gekomen om het verjaars feest bij te wonen van hun grootmoeder, PÏÏ85?*. Aragari4,, op het kastel JVgijneio te Diepenheim (Ov.j. De moeder., van prins Bernhard is gisteren 81 jaar ge worden- De. -gehele 'koninklijke famifle was gisteravond op kasteel Warmelo. Vandaag zouden Prinses en Prins ons land weer verlaten. De aankomst van prinses Irene verhin derde Anneke Gronloh en The Blue Dia monds niet uitvoerig de pers in te lichten omtrent hun tournee door Indonesië: het geboorteland van deze drie sterren. Het drietal vormt het eerste groepje arties ten, dat sinds de betrekkingen met Indo nesië weer zijn genormaliseerd een reis naar Indonesië onderneemt De laatste Nederlandse artiest die daar optrad was de dit jaar plotseling overleden acteur Cruys Voorbergh, die in 1957 een tour nee door Indonesië maakte. Anneke, die enkele jaren geleden toen zij alleen op een grote tournee naar Singapore vertrok tranen met tuiten huilde, was ook ditmaal weinig spraak zaam, doch heel wat vrolijker. Op deze reis wordt ze namelijk niet alleen door The Blue Diamonds vergezeld, doch ook door haar moeder en door naar echtge noot, Wim Jaap van der Laan, die daar mee een vertegenwoordiger van de N.V. Phonogram verdrong. De laatste zou als manager meegaan, doch aangezien Anne ke m mei een baby verwacht kreeg haar man de voorkeur. Anneke zal worden begeleid door het orkest van hotel Indonesia. Zij komt op 11 januari naar Nederland terug, The Blue Diamonds knopen aan het Djakar- taanse bezoek nog een tournee over heel Java vast en zullen op de terugweg naar Nederland voorts nog twee dagen optre den in Colombo op Ceylon. Zij worden omstreeks 21 januari op Schiphol terug verwacht. speciaal handschoenen magazijn rotterdam: Prinses Irene en prins Charles Hugues kwamen gisteren onver wacht op Schiphol aan. Zij wa ren op weg naar kasteel War melo tn Diepenheim, om met de andere leden van de koninklijke familie de verjaardag te vieren van prinses Armgard. DEN HAAG De Hollandsche Maat schappij van "Wetenschappen heeft de Komnkfijke/SheE prijs voor 1964 toege kend aan dr. W. Helle, entomoloog aan het laboratorium voor toegepaste ento mologie van de Gemeentelijke Universi teit van Amsterdam. Hij ontvangt deze prijs voor zijn onderzoek naar de fre quentie van het optreden van mutaties bij spintmij ten. De Komnlijke/Shell prijs wordt jaar lijks uitgereikt met het doel het weten schappelijk onderzoek te bevorderen oo het gebied van de biologie, de geologie, de geneeskunde, de scheikunde en de wiskunde, inds de prijs is ingesteld (in 1959) is deze eenmaal toegekend voor onderzoekingen op ieder van de genoem de gebieden. Met de uitreiking van de prijs voor 1964 (gistermiddag op het kan toor van de KoninkEjke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in Den Haag door ir. W. Starrenburg, directeur van deze maatschappij) komt de biologie als eerste van deze wetenschappen voor de tweede maal in aanmerking voor de prijs, dje inmiddels werd'verdubbeld en thans 20 000 bedraagt. De Helle deelde mee, dat hij het be drag van de prijs zal besteden aan -een uitgebreid onderzoek naar de mutatie frequentie bij spintmijfen. OA BLÜTHNER. SCHIMMEL KÜHIA wjuwmA» zetram wu u GMitHE t£H UITVGESiSE paosftcius t KLASSIEK Ir MODERN Schiédamst Vttt 67. Rctterdm, teL 12275» -Hïlvarwm -Haariam - Kampen - Go#* BREDA Maandag zal de 50-jarige huisarts P. van L. uit Nieuw-Ginneken die wordt verdacht van overtreding van de opiumwet, voor de officier van justi tie in Breda verschijnen. De arts zou valse recepten uitgeschre ven hebben om aan verdovende middelen te komen. Sinds het plattelandsdoktoren wettelijk verboden is daarover door mid del van een huisapotheek te beschikken was Van L. hiertoe overgegaan. Geble ken is dat de arts zijn praktijk zodanig verwaarloosde dat het niet langer ver antwoord werd geacht de patiënten aan zijn toezicht en controle toe te vertrou wen. In augustus van dit jaar is hij failliet verklaard. Hij kwam in geldnood onder meer doordat hij geruime tijd zijn administratie niet had verzorgd. In Ui- venhout, het kerkdorp van de gemeente Nieuw-Ginnekeh, waar de arts zijn prak tijk uitoefende, stond hij bekend als een hulpvaardig en menslievend man die eerder geneigd was patiënten de reke ning kwijt te schelden dan ze ermee achterna te lopen. De man zal zo spoedig mogelijk in een inrichting worden opgè- nomen. De Veiligheidsraad heeft met alge mene stemmen besloten het verblijf van de VN-strijdmacht op Cyprus met drie maanden te verlengen, tot 26 maart vol gend jaar. T? OTTERDAM -Et- il<» oud-directrice van het De gemeente heeft de Historisch Museum de 72-jarige me juffrouw F. Beydals laten dagvaarden voor een kort geding. De gemeente wil van mejuffrouw Beydals notities en gegevens die zij over het museum in haar bezit heeft. Tot nu toe heeft de oud-directrice geweigerd deze gege vens af te staan aan de huidige direc teur de heer C. J. du Ry van Beest Holle. De directeur heeft deze aantekeningen nodig om een juiste en volledige inven tarisatie van het museum te krijgen. Dit kort geding dat donderdag 31 decem ber 's morgens voor de president van de Rotterdamse rechtbank zal worden behandeld, zal hopenlijk het eind zijn van een lange reeks moeilijkheden tus sen mejuffrouw Beydals en de heer Du Ry van Beest Holle. De hele zaak schijnt nogal vaag te zijn. Mejuffrouw Beydals zegt wel aanteke ningen te hebben, maar is van mening dat die haar eigendom zijn. De direc teur daarentegen en met hem wethou der J. U. Schilthuis onder wie het His torisch Museum ressorteert, zijn een andere mening toegedaan. De moeilijkheden zijn al begonnen direct na het ontslag van mejuffrouw Bey dals. Over en weer zijn beschuldigin gen geuifc De stadsadvocaat mr. N. J. Bink, die bij het kort geding de ge meente zal vertegenwoordigen, heeft nog getracht via minnelijke weg een en ander te regelen, maar hij is daarin niet geslaagd. niirnffriiN iiïifTi i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1