Mr. P. v. Bochove heide bij Sportparkbrug Twee maal m verrassing de sportwereld M*- PPSC heeft door zege kampioenskansen Burgemeester start AGENDA Veel jeugd bij Bach van „Intertexta Leger des Heils zorgde voor fcwss Kerstconcert S.K.A.V. op hoog niveau Burgerlijke stand C. Go La Rivière overleden (82) Kaarsen zorgden GSS verloor en GTB won voor Drukke dagen op komst Kerstsamenkomst voorkinderen Meisje valt door gladheid „Bedrijfsvoetbal^ nu gesloten In kantine Wïlton-Fijenoord Leuning stuitte slippende taxi Myosotisgaf Kerstfeest mtmurm Grondslag was Kerstgedachte gebrek w Gontactbij eenkomst „Schiedam-Zuid" Geld uit woning gestolen Bronzen O.N. voor Chr. Pelgrim Wisselbeker voor tafeltennisduel palissander eetkamers I Batterij nog goed? ROTTERDAMMER pagina 5 MAANDAG 21 DECEMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) CHIEDAM Het was dan ein delijk zo ver. Zaterdagmorgen rtos&loeg de wethouder van sportza al (en, mr. P. van Bochove de eerste u tè )aal voor de sporthal op het ter- r?in nabij de Sportparkbrug in 'te Kethel. EEN MILJOEN WIE ER WAREN Knap werk Vandaag.., en dagelijks 99 Woensdag Donderdag Maandag Dinsdag Maaltijd vindt U I Mi broerwtft 64-86 Kchiedam TELEFOON }00? Geschiedenis ■8) «1 'aa •te j •l* 'fitó ■au j «M noem l Voc zorg, •te jfadat de wethouder lieh in een stem awaï jL zwart heierscostuum, gecoiffeerd met yinkende helm, had gestoken en de mc- .jfte zich rondom het grote heigevaarte M? bid geschaard, Het mr. Van Bochove, W Lassisteerd door de „echte" helers, met j, |«gelmatige tussenpozen het heiblok val- ■obgj i(B- toib De paal ging -ais gesmeerd de grond in. Geen wonder, 't is hier allemaal boter- tes Jjchte veengrond", mompelde een der ;J dl jgjtfieiaars, mat kcrunis van aken. ;™l .Voor een aardige verrassing zorgden de jportverenigmgen, die met veel tromge- •ntpi iVii. 2 lo sas i de i te te Jfc. ts ins ?er. t roffel en wapperende vlaggen plotseling v het terrein kwamen opmarcheren. Steeds als het heiblok met een 'doffe L plof "op d» kop van de eerste van de nog volgende 579 palen neer kwam, klonk «i (d geestdriftig tromger f.'el Na afiooptrok het gezelschap naar de kantine van Herrr.es-DVS, waar wethou der Van. Bochove fax een goeiige toe- rotsak. gelardeerd met de nodige gal- genhimor, vele rake opmerkingen maak te, in het bijzonder ten aanzien van Nederlandse volkseiigenschappen, als ge brek aan creatieve fantasie, benepenheid, overdreven zuinigheid en een kleingees tige „kruideniersmentaliteit", die alle te zamen niet bepaiald bevorderlijk zijn om grote projefcten te ontwikkelen. De moeilijkheden, waarmee men tat- dusver bij het star-tbla armaken van het Sporthalprojekt te kampen had, sproten volgens de wethouder groten deels voort uit de door hem gesigna leerde mentaliteit Hij bevond zich met zijn boutade ove rigens waardig gezelschap. Kennelijk met het genoegen een geestverwant in deze te hebben gevonden, citeerde mr. Van Boc hove de Leidse hoogleraar in de psycho logie, dr. A. M. J.- Chorus, die in een recent geschrift, over het karakter van de Nederlander op wetenschappelijke gron den totdeze overigens niet bepaald vleiende conclusies komt. Wethouder Van Bochove behandelde op luchtig-badinerende wijze de. gebeur tenissen en fasen van. de,fameuze sport halgeschiedenis. Vanaf het begin, toen niemand eigenlijk enig doorzicht zag en men twijfelde of de sporthal er wel ooit zou komen, totdat op een gegeven ogen blik, een zekere Cor BoJmers ten tonele verscheen. Deze wierp, zich met al zijn energie en kennis van zaken'op de sport- halplaimen met gevolg, dat op deze d.ag de eerste paal kon worden geslagen. Vele dingen vertelde de wethouder nog op quasi nonchalante wijze, maar hij zei het toch maar, met klaarblijkelijke in stemming van de gnuivende aanwezigen, cue zich bij deze rede nu eens niet verveelden. Hij releveerde de befaamde „steen tjes aktie", de aankoop van „honderd duizend ton verroest ijzer", de zesen- halve ton renteloos voorschot van de gemeente de aangevraagde anderhalve ton bij de Nederlandse Sportfederatie en de vijftigduizend gluden, die men van de Kon. Ned. Voebalbond had ontvangen. Men schat de_ totale investering voor de hal op een miljoen gulden. De resterende honderdvijftigduizend gulden, die men nodig heeft, wil men trachten van het bedrijfsleven te krijgen, waarbij men tevens zal proberen de zakken van de stadgenoten wat lichter te maken, aldus de wethouder, diè de totstandkoming van de sporthal ook nog ter loops in verband bracht met zijn toekomst visie op een volledig geautomatiseerde maatschappij, waar men voor een groot deel slechts op een knopje zal behoeven te drukken om het technische produktieproces in stand te houden. Teneinde menselijke degeneratiever- schijnseien te ontgaan, zal men dan aan sport groter aandacht moeten wijden. De wethouder sprak tenslotte de hoop uit dat In de zomer van 1966 de sporthal in gebruik genomen zal kunnen worden. Verder sprak nog namens de S.V.H.V. „Schiedam", de heer J. v. d. Touw, die namens de Schie4air.se sportverenigingen een verrassing overhandigde, namelijk een bedrag van 1070,50, met een oor konde, verpakt in' een aardige maquette van de sporthal. Deze gift was een niet- verwachte reaktie uit het Schiedamse sportleven, evenals de vlaggenparade. De voorzitter van de Schiedamse Bond voor Liehamellijke Opvoeding, de heer A. de Jong bracht tenslotte een dank woord aan de wethouder, die de Schie damse sport altijd zulk een warm hart heeft toegedragen en aan het gemeente bestuur voor de geschonken hulp, „zon der hetwelk wij als stichtingsbestuur ■nooit hadden kunnen bereiken, wat be reikt Is", aldus'de heer De Jong. De gehele Schiedamse sportwereld was op deze zonnige najaarsmorgen in de kantine van Hermes-DVS aanwezig, ook zakenlieden die aan de hal hun steentje had-den bij gedragen. De gemeentelijke overheid gaf eveneens in grote getale blijk van haar belangstelling. Er waren onder meer burgemeester M. J. W. Peek, de wethouders H. Sabel en W. van Schooneveld, cpmmissaris van politie K. Rijpma, inspekteur van het onderwijs C. A. Kamp, namens de Schiedamse Gemeenschap de heren E. A. Leenderts en J. v. d. Griend, ir. J. C. Broeyer, dir. van gemeentewerken, J. van Hartingsveld, dir. technische bedrijven, mr. Joh. Knape, chef finan ciën en mr. H. Snoep, chef juridische zaken. Ook vele gemeenteraadsleden woonden de plechtigheid bij. 70 zal de Schiedamse sporthal er- uit zien als het gebouw, volgend jaar, gereed is. SCHIEDAM. Geboren: Robin rv J L A vd Heiden en F H vd Kruijt; Walter zv A Herfst en J C Krommenhoek; Miranda J A dv M J M v Krugten en J M Bouman; Johannes G zv J Verhaar en H P L de Kok; Adriaan zv A W M de Groot en A Meljers. Overleden: M N v d Weijden, li jaar. (Van éen onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nadat de heer C. G. La Rivière zaterdagmiddag nog de Kerstbij eenkomst voor da kinderen van de leden van de Herv. Geref. Evangelisatie in gebouw Irene had bijgewoond, overleed hij diezelfde avond plotseling. Met zijn echtgenote bracht hij 's avonds een bezoek aan familie in Maas land. Toen hij daar bij de bushalte stond te wachten, zakte hij in elkaar en over leed ter plaatse. De heer La Rivière is 82 jaar geworden. De ontsteltenis in kringen van de H.G.E. was zondag bijzoader groot. De heer La Rivière was een man die prettig in de omgang en een ijverig werker was. Hit is jarenlang tweede secretaris van de H.G.E. geweest en de laatste tien jaar eindredakteur van het blad ,3and der Beginselen". Tot zijn pensionering was hij fijn-bankwerker bij Wilton Fijenoord. De begrafenis is woensdag om 14.45 uur op de Algemene Begraafplaats. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de familie Nieuwen huizen aan de Van der Hallstraat 20 wa ren zondagmorgen twee zoontjes (5 en 8 jaar) in de huiskamer met een bran dende kaars aan het spelen, terwijl de vrouw des huizes in de keuken bezig was. Op een gegeven ogenblik vatte de kap van een schemerlamp vlam en vervol gens ook de gordijnen. Buren hielpen de brand blussen, zodat de inmiddels ge arriveerde brandweer niet meer behoefde te helpen. Er was toch nog duizend gulden scha de. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door een schitterende 6-1 zege op leider TSB heeft PPSC de kampioenskansen aanzienlijk vergroot en maken de Schiedammers in ieder geval grote kans dit seizoen bij de eerste twee in deze afdeling te eindigen. Ook de tweede plaats kan na wedstrijden met de andere nummers van de vierde klaa- gen voor promotie zorgen. Het slt er dus dik in, dat Schiedam volgend jaar twee derde Wassers in de «aterdagcompe- tltle van de KNVB zal tellen. Voor het uitvoerige verslag van de wedstrijd PPSC—TSB verwijzen we n naar de sportpagina's. De vraag of GSS de korte rustperiode in de bovenste of in de onderste bent van de ranglijst zal doorbrengen is na de nederlaag tegen DOS voorlopig beant woord en wel met de onderste helft. In de eerste helft ging de strijd gelijk op, maar Weasels c.s. bleken niet in staat om het doel van de Rotterdammers te doorboren. Aan de andere kant hield de defensie van GSS moedig stand, zodat met een „brilstand" de thee werd ge bruikt In de tweede helft kwam DOS fel opzetten en de mannen van Schottlng kwamen in de tiende minuut op 1—6, even later gevolgd door een tweede treffer (2—0). Dat ontmoedigde GSS zodanig, dat de mannen van Gusto geen vuist meer konden maken om terug te dringen. Wel slaagde midvoor Wessels er twaalf minuten voor het einde in om de achterstand terug te brengen tot 2—t. maar verder liet DOS het in deze sportieve wedstrijd niet komen. Van GTB was het kna pwerk om het sterke ZBVH met lege handen naar Zuid- Betjerland terug te sturen. De zo goed 2Iderustinging. succes had, zodat GTB met 3—1 leidde. MR. P. v. lri treerd, BOCHOVE, geconcen- aan óe heitouuien (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De in juli opgerichte Wandelsport vereniging „Schiedam- Zuid", die in nog geen half jaar reeds tot grote bloei kwam, hield zaterdagmiddag in gebouw Sursum Corda een contactbij eenkomst, die in hef teken van het nade rend Kerstfeest-stond en waarop vijftig jeugdleden van veertien tot achttien jaar oXv. de heer H. de Smits enkele gezelli ge uren doorbrachten met vertoning van aardige films, het optreden van een goo chelaar en het doen van gezelschapsspel letjes. Er was nog. een extra attraktie aan deze genoeglijke bijeenkomst verbonden. Van alle juniorleden nam men de maa-t voor het officiële uniform, waarmee ze eerstdaags naar buiten zullen optreden, onder andere met de grote W.K.R.-mars in maart 1965. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit de woning van J. V. aan de Oosterstraat werd zaterdag nacht ingebroken, waarbij 500 uit een kistje werd ontvreemd. T)U1ZE,ND gulden van de Schie damssportwereld werd als surprise zn een aardige verpakking aangeboden SCHIEDAM Burgemeester mr. J. W. Peek heeft vandaag een bronzen ereme daille overhandigd aan ir. Van der Want, direkteur van de N.V, Verenigde Glasfa brieken, met het verzoek deze uit te rei ken aan-de heer Chr. Pelgrim, die vrij dag bij dè uitreiking van koninklijke on derscheidingen niet aanwezig was omdat zijn echtgenote onlangs is overleden." De heer Pelgrim is geboren 30 septem ber 1904 te Schiedam en woont aan de Parallelweg 180. Hij is momenteel sorteur. Irene: K.N.M.T.P.. bijeenkomst, 20. Musis Sacrum: Zakenstudi ekring, 20. Aroade: Bond v. Vogelliefhebbers, con tacts vond, 20. Chr. Sociale Belangen: Ver. Philhar monics, contactavond, 19.30. Irene:: Wijkgemeente III, Kerst avond, 20. Sursum Corda: Jeugdclub Wijkge- m een te IV, Kerstfeest, 19. Musis Sacrum: Schied. Gymnasiasten Bond, feestavond, 20. Dagblad „DÈ ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 263954 (b.g.g. 115588 toestel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- Itraat 139a: tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. ïle boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers Alarm politie 64666. alarm brandweer 269128 alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezinö en overdenking, tel. 14.10.00. Apotheek: Evers, Lange Haven ai, tel. 26.82.42. SCHIEDAM Dat de muziek van Jo- harrn Sebastiaan Bach groeiende belang stelling ondervindt juist bij de jeugd is voor de meer Ingewijden niet'20 on verklaarbaar. Babhs universeel oeuvre, dat loopt van de simpelste melodie tot de hoogst geperfectioneerde abstractie, heeft zóveel aanknopingspunten, dat er voor welke geaardheid ook, bevrediging te vinden is voor de muzikale behoefte, die in onze dagen hijzonder groot is. Ook in Schiedam, dat nooit een tref punt van muziekcultuur is geweest, groeit de belangstelling voor goede muziek. Konden we enige tijd geleden melding maken van een springlevend Schiedams Kamerorkest een enthousiaste groep amateurs, die een verdienstelijke uitvoe ring gaf in „De Rank" zaterdagavond was de aula van het Stedelijk Museum overvol, zelfs de galerij was bezet, toen het Kamermuziekgezelschap „Intertexte een Bachavond aanbood onder auspiciën van de Vereniging vrienden van het ste delijk Museum. Het interessante van dit ensemble, voor het grootste deel bestaande uit zeer vergevorderde amateurs, is, dat het geen concertallure heeft. Het principe ik te streven naar een musiceertrant, zoals die in Bachs tijd in vele hulskamers werd eecultiveerd. Hier is dus geen sprake van adembenemende virtuositeit evenmin van geraffineerde spanningen, die de beroeps- ensembles weten op te wekken, Het programma werd geopend met het bekende Concert in D voor klavecimbel strijkers, meer bekend ais vioolconcert, maar door Bach zelf voor klavecimbel bewerkt. Vervolgens het Vyfde Branden- burgse concert voor klavecimbel, fluimen strijkers, een van de zes m geheel .ver schillende bezettingen. Verder twee delen uit de Kunst der Fuge. waarvan het eer ste voor dubbel strijkkwartet en he. tweede voor viool, altviool, tenorqulnton en cello: het zijn de eerste twee delen uit Bachs laatste werk. En tenslotte het ,con~ cert in c kL t voor twee klavecimbels en S^Een programma dus dat, zeer zeker voor amateurs, hoge eisen stat aan har monie, stemvoering en ensembletechniek. Evenals dat in Bachs tijd werd gedaan. speelt „Intertexta" zonder dirigent Het is natuurlijk niet zo, dat alles even ge makkelijk ging. Dat het een opgewekt en onbezorgd musiceren was is echter een feit en dit is in het amateuristische vlak een weldaad, .niét alleen voor de uitvóe- renden maar ook voor de toehoorders ook al zijn daar verwende oren bij' dié de oude meesters slechts van beroepsvertol kers kennen. Het groepje blazers dat vanaf de galerij drie kerstkoralen, liet horen, is n<xg te weinig expressief om te kunnen ontroe ren. Eer. bepaalde affiniteit met Bachs muziek kon door onvolkomen homogeni teit en een zich schoorvoetend ontwikke lend klankbeeld maar nauwelijks tot stand komen. K. V. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het N.O,A.D.-bestuur heeft voor het tafeltennisduel tegen de oud-lnter- nationaals op 2 januari In de Beurs van het gemeentebestuur bericht ontvangen dat zij voor deze wedstrijd, die Jaarlijks gespeeld wordt, een wisselbeker beschikbaar heeft gesteld. Deze wisselprijs zal namens het gemeentebestuur door de secretaris van de gemeentelijke sportraad, de heer J. Bronne- man. aan het eind van de wedstrijd uitge reikt worden aan het winnende team. De belangstelling die het, N.O.AJD.-bestuur ondervind voor deze wedstrijd is zeer groot en het zou wel eens kunnen gebeuren dat de Beurs te klein is om alle bezoekers te herbergen. De toegang is gratis De wisselprijs zal nimmer definitief in het bezit komen van N.OA.D. of de N.T.T.B. omdat het bestuur niet de bepalingen er aan wil verbinden dat hij definitief naar .het team gaat dat hem vijf keer in totaal of drie keer achter elkaar wint. Het zal dus een blijvende wisselprijs zijn. Bestuur en trainer van N.O.AD. zijn er van overtuigd dat hun team het tegen de oud-internatio naals met spelers als-Cor du Buy, Will .van Zoelen en Wim Stoop zeer moeilijk zal krijgen, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester mr. J. W. Peek en zijn echtgenote zullen het de komende dagen buitengewoon druk krijgen. Hieronder volgt een ge detailleerd programma van de af scheidsbijeenkomsten die woensdag, donderdag, maandag 28 december en dinsdag 29 december zuilen worden gehouden: Woensdag", afscheid van het politie korps en het brandweerkorps. Om te beginnen zullen personeel en materieel van beide korpsen om 19J3G uur voor de burgemeester, die op het bordes van het stadhuis laag in de richting van stelt zich op nabij de brandweerkazer ne en loopt dus in de richting van het stadhuis. Lange Kerkstraat en dan vóór het stadhuis, langs in de richting van de Boterstraat. Na afloop van dit défilé zal er in de aula van het museum een bijeenkomst worden gehouden met alle leden van -beide korpsen. Aangenomen kan worden dat deze bijeenkomst om 2025 zal aanvangen. Donderdag, afscheid vatt net gemeen te-personeel. Op deze dag wordt om elf uur een bijeenkomst in de aula gehou den, waar aanwezig zullen zijn de wet houders (voor zover het hun mogelijk is) de gemeente-secretaris, de' chefs van de gemeente-secretarie, de hoofden van de gemeente-secretarie. Aangeno men wordt dat deze .bijeenkomst om 12 uur zal zijn afgelopen, waarna éen receptie begint voor alle leden van het gemeenepersoneel. Maandag, afscheid van de burgerij. Op deze dag wordt 's middags om drie uur een bijeenkomst belegd door het 'Comité afscheid Burgemeester Peek, eveneens in de aula van het museum. Gezien de beperkte ruimte ook in deze aula, zijn een bepaald aantal organisa ties uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Deze organisaties vormen in het (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De Ned. Hervormd- Gereformeerd Evangelisatie hield in sa menwerking met het Herv.-Geref. Jeugdverband zaterdagmiddag voor kin deren tot veertien jaar in gebouw Irene een Kerstsamenkomst, waarvoor veel be langstelling bestond. Vóór de pauze leid de de heer J. van Brandwijk deze sa menkomst en na de pauze de voorzitter van het Herv. Geref-Jeugdverband, de heer C. Ritmeester. Als aanvangsteksfen had men gekozen Jesaja 9:1 „Het volk dat in duisternis wandelt" en Joh. 3:16 „Want alzo lief heeft God de wereld gehad", terwijl de tekst van de schriftlezing zich bepaalde tot Lukas 2:1-21; de geboorte van Jezus. Middelpunt van deze middag was de Blijde Boodsahapp van het Kerstevange lie. Voorts waren er een vrije vertelling, declamatie en orgel- en blokflultspeL Oék kregen de kinderen een traktatie. Er was veel samenzang. Het Hervormd-Gereformeerd Jeugd- vérband houdt voor de jongeren vanaf vijftien jaar in zaal vier van gebouw Irene een Kerstamenkomst op Tweede Kerstdag, 's avonds om acht uur. De initiatiefnemers hebben voor deze avond een aardig programma samenge steld. Men rekent erop, dat de jongelui ook hun broers en zusters, vrienden en vriendinnen zullen meebrengen. Het Jeugdverband houdt zijn eerste jaarfeest zaterdag 9 januari in Irene. De jeugdpredikant van de Herv.-Geref. Bon den, ds. A. Jorissen, zal dan een toe spraak houden met als thema: „God kent jou, ken jij God?" (Van een onzer-verslaggevers) SCHIEDAM De 10-jarige VvonDe van Elten uit de Vlaardlngerstraat 49a gleed zondagmorgen op het door ijzel gladge- worden voetpad aan de Gerrit Verboon- straat uit en kwam doarbij met haar linkerbeen tegen een uitstekende punt van een laag hekwerk terecht. Zij liep daarbij verwondingen op. Na eerst door de GGD, ter plaatse geholpen te zijn. vervoerde deze het meisje naar het Gemeenteziekenhuis, waar zij door de gewaarschuwde ouders werd afge haald. algemeengesproken wel een vertegen woordiging van de burgerij. Na afloop van deze bijeenkomst volgt een openbare receptie van kwart voor vijf tot kwart voor zes. Nadat burge meester en mevrouw Peek even tijd gehad hebbes om bij te komen, wordt ae openbare receptie 's avonds om acht uur voortgezet Voor beide recepties 2ijn enkele uitnodigingen verzonden, maar uiteraard is ledereen van harte welkom. Dinsdag, afscheid van de gemeente raad. Op deze dag wordt 's middags om half vier een bijzondere raadsver gadering gehouden, weer in de aula. Voor het bijwonen van deze vergade ring zijn een aantal plaatsen gereser veerd, zoals voor de Commissaris der Koningin, de burgemeesters van omlig gende gemeenten enz. ROTTERDAM De 21-jarige spuiter H. M P. Verhagen uit de Spanjaardstraat is «zaterdagmorgen op het Weena tegen het onvoorzichtig geopende portier van een personenauto gereden en daarna ge vallen. Hij is met een gebroken sleutelbeen en klachten over pijn in zijn rechter been naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht SCHIEDAM Het heeft lang geduurd, maar de Algemene Bedrijfscompetitie (ABC) is eindelijk voor dit seizoen afge sloten. Tijdens de zomermaanden werden diverse wedstrijden gespeeld en vrijdag avond was in de kantine van de Schie damse Cartonnage-fabriek de officiële prijsuitreiking. Voorzitter A. Verlinde had weer voor alle deelnemende teams een bekertje, hoewel dat van kampioen Helios groter was dan al de anderen. Aanvoerder Wim Koning nam de prijs glunderend in ont vangst De prijs voor de sportiefste vere nigingen zou eigenlijk gedeeld moeten worden, want volgens de heer Verlinde kwamen diverse elftallen daarvoor in aanmerking. Na loting werd besloten om het team van de „Vegla" hiervoor in aanmerking te laten komen. Een bijzondere verrassing voor sport- hal-direkteur Coe Bolmers was. dat hem een cheque ter grootte van ƒ1000 werd overhandigd, bestemd voor de sporthal waarvan juist zaterdag de eerste paal werd geslagen. Dat. geld was de op brengst van de, recettes van dé' ABC- wedstrijden, want aüe .tóeschouwers moesten destijds een kwartje entree beta len. Een orkestje onder leiding van Freek Brederode verzorgde de'rest van de avond, waarbij ook de dames van de spelers waren uitgenodigd. ZBVH ging daarna feller spelen en af en toe werd men zelfs onsportief. Men ver oorloofde zich diverse overtredingen te maken, waarbij ook veel handsballen, waarvan GTB dan de schuld kreeg. Ge lukkig trad arbiter Brussaard streng pp en kon de wedstrijd zonder narigheid eindigen. ZBVH scoorde nog eenmaal, zodat dit voor GTB voldoende was om 2—1 de rust inging Nog vlugger dan het eerst doelpunt tót «tand was gekomen, kwam de eerste goal na de rust Nu was het Bont e.dje houden. Door deze zege zit GTB in de lift en bezet men de tweede plaats achter leider Sunlight, dat weer geen fout maakte. Zaterdag 25 december en 2 januari worden geen wedstrijden voor de afde ling Rotterdam vastgesteld, op dreef zijnde midvoor v. Donge had de doelman van ZBVH al heel gauw naar het net gestuurd, want binnen vijf miu- ten stond GTB door ee treffer van v. Doge met 10 voor. Toe nBonte er even later 2—0 van maakte, kon GTB het wat rustiger aandoen. Dat resulteerde in een tegendoelpunt van ZBVH, zodat met 2—1 de rust inging. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op waarlijk grootse wijze bereidde hei Leger des Heils zater dagmiddag in de kantine van Wllton- Fijenoord aan ongeveer vijfhonderd men sen een Kerstmaaltijd, waarvan de orga nisatie dankzij de medewerking van elle zijden, in de eerste plaats van de direktie van Wllton-Fljenoord, feilloos werkte. De direkteur, ir. B. Wilton gaf door zijn aanwezigheid blijk van zijn belang stelling voor dit vreugdevolle feest, dat onder leiding stond van de huidige, plaatselijke majoor S. A Drijver, wiens echtgenote, mevrouw M. E. Drijver- Sa lomon het aloude Kerstevangelie uit Lukaa 2. 121 voorlas. Envoy B. F. J van den Hoek ging voor in gebed. De ruime kantine was voor deze bij zondere gelegenheid in tweeën gesplitst. Eerst was er in het ene gedeelte een Kerstwijdingssamenkomst met muziek en samenzang, een aardig nummer van da tamboerijn brigade, dat kennelijk bij de aanwezigen in de smaak vielen een Kerstverhaal door mejuffrouw Tui- nenburg. NA afloop schaarden de bezoekers zich aan lange tafels, waar ze in een vlug tempo een heerlijke Kerstmaaltijd opge dist kregen. De gastheer Wilton-Fijen- oord, had voor de heren voor een sigaar gezorgd. De employé's van de Volksbond hadden zich gratis beschikbaar gesteld om deze vUfhonderd mensen een gezelli ge middag, te verschaffen: De Schiedamse Rode Kruis Kolonne was met niet minder dan achtentwintig helpsters en helpers, aanwezig om de behulpzame hand te bieden, terwijl ook de commandant, dokter J. Stevens kwam kijken, of alles naar wens ging. De CAB onder leiding van de heren De Jong, secretaris en E. T. Schudde- beurs, voorzitter, had zich ingezet voor het vervoer van hen, die slecht ter been waren, terwijl ook De Snelle Vliet enige autobussen gratis beschikbaar had ge steld. ROTTERDAM Een door de 28-jarige chauffeur J. Brouwer van de Kromme- weg bestuurde taxi, die op de Stokken- burg door het gladde wegdek begon te slippen, is zondagnacht tegen de brug leuning gereden. Een stuk leuning met een lengte van zes meter viel in de Zalm haven. De chauffeur bleef ongedeerd. ROTTERDAM Maar liefst vijf auto's zijn zaterdagmorgen ten gevolge van het door bevriezing glad geworden wegdek geslipt en min 01 meer ernstig bescha digd. Een automobilist brak een arm. Andere bestuurders liepen minder ern stige verwondingen op. Alle gezinnen en natuurlijk ook de al leenstaanden kregen het traditionele Kerstpakket mee naar huls en een fraai Kerststuk: dat de dames van de leden van de Schiedamse Lions Club op smaak volle wijze hadden gemaakt Op de morgen van de eerste Kerst dag houdt het Leger des Heils zoals gewoonlijk om zes uur een Kerstvroeg dienst in het Passage theater, met op voering van een Kerstspel. SCHIEDAM In'het kader van chari tatieve arbeid op protestants-christelijke grondslag neemt de eigenlijk nog te wei» nig bekende vereniging Myosotis (yer- geet-me-niet), die zich onder meer ten doel stelt geestelijk en lichamelijk ge handicapte kinderen eenmaal in de veer» tien dagen 's zaterdags een geeellige spelmiddag te geven, ongetwijfeld een ereplaats in. Myosotis ontvangt de steun van bijna alle prot.-christelljke gezindten. Ze is dan ook interkerkelijk, wat zich weer spiegelt in de samenstelling van het be stuur, waarin leden van verschillend? kerkgenootschappen .zitting hebben. F j auto haalt men de kinderen van huiven brengt ze na afloop van de spelmlddags weer thuis. Verdienstelijk werk verricht hierbij de heer J. van Dam, bestuurslid, teven* gereformeerd ouderling, die met enkele andere autobezitters elke veertien dagen de zaterdagmiddag voor dit mooie doel opofferen. Twaalf dames, zes bij. toer beurt, hebben zich reeds twee Jaar lang, sedert de oprichting, aan dit waarlijk christelijk liefdewerk gewijd. Ze doen dit met hart en ziel. Nooit is het hun teveeL Myosotis gaf zaterdagmiddag voor een achttiental kinderen In het wljklokaal van de hervormde Bethelkerk aan'de Nieuwe Maasstraat, gratis voor dit doel afgestaan, een sfeervolle Kerstbijeen komst, schoner van Inhoud dan menige meer spectaculaire Kerstviering. Een voor een kwamen de kinderen binnen en ontstaken hun kaarsje aan een grote kaars, wat ze prachtig vonden. - Aan de hand van een flanelbord htèld mejuffrouw Spits een mooie Keratvertel ling. Ontroerend was de samenzang van deze kinderen. Natuurlijk kregen ze allemaal wat mpf naar huis. Bij het heengaan drukten dankbaar en onder de indruk dé aanwe zige oudera de medewerkende dames én de heer Van Dam de hand voor alles wat zij voor hun kinderen gedaan hadden. Kom vóór de Kerstdagen nog even naar Foto Mostert Uw flitsapparaat wordt gratis voor u gecontroleerd. Geen flitsproblemen tijdens de feestdagen. HHoiterOêervlee (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de vijfde maal gedurende haar achtjarig bestaan gaf de Schiedamse Accordeon Vereniging S.K.A.V. zaterdagavond in gebouw Chr. Sociale Belangen een Kerstcon cert, dat op een hoog kwalitatief ni veau stond. De bekwame dirigent, de heer H. Groeneweg, had een programma samen gesteld waarin op muzikale wijze de Kerstgedachte ten volle tot een. fijnzinni ge interpretatie kwam. Het programma omvatte de volgende numme«: Offertoire (Sur les Noëls) van L. Boëlmann (arr. H. Groeneweg), Suite over Oud-Nederlandse Kerstlie deren van H. Groeneweg, a. Prelude, Maria die zou naar Bethlehem gaan, b. Cr conisch Trio, Het was een mated uitverkoren, c. Fughetta, Hij Ls van een maged geboren, d. Pastorale, Herders, HIJ is géboren- In deze sfeervolle prelude hoorde het auditorium als het ware de gewijde ge schiedenis van het Kerstgebeuren In haar verschillende stadia. Vervolgens speelde het gezelschap, dat uit zeven dames en vier heren bestond, de machtige Fuga in D maj. B.W.V. 580 van Johann Sebastian Bach (arr. H, Groeneweg) en daarna nog vóór de pau ze het Preludium en Fuga in c. min. van H. Groeneweg. Na de pauze bracht S.K.A.V. nog een viertal uitstekend uitgevoerde nummers ten gehore, namelijk Pastorale uit het We'.nachts Konzert van A. Corelli (arr. H. Groeneweg), Chromatische Fantasie van J. P. Sweelinck (arr. H. Groene weg), Prlère et Berceus e(op. 27) van- A. Guilmant (arr. H. Groeneweg) en het wondermooie Choral nr. 4 en 7 uit Can tate 140 van Johann Sebastian Bach (arr. H. Groeneweg), Wachet auf, ruft una die

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1