Huilebalken en snotneusjes Massale verbranding van kerstbomen Plein 40-45 AGENDA Geen verdere beperking voor jeugdgemeenteraad Nog slechts tachtig draaiorgels m ons land Stichting ijvert voor het behoud Ze mogen met verdwijnen Men rekent op 4.000 stuks voor vuur Ontspanning nummer één bij club De Driehoek K.N.M.T.P. maakte „Kerststukjes" Verzamelen op vijf plaatsen en dan naar centraal punt Antwoord vragen Boerman-Simons Weekmarkt op donderdag H j)E ROTTERDAMMER Pagina S DINSDAG 22 DECEMBER11964 (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAMZullen ze straks voorgoed zijn verdwenen, de moordenaars, huilebalken, cementmolens en snotneusjes? Dat is een vraag, die de leden van de Kring van Draaiorgelvrienden de laatste jaren bezighoudt. De secretaris van de kring, de heer M. J. Gouweloos, die op het jfachtegaalplein 11a woont, weet er meer van te vertellen. Twee belangrijke oorzaken brengt hij naar voren. In de eerste plaats is dat de verkoop van orgels naar het buitenland vooral naar Engeland en de Verenigde Staten en verder zijn er de moeilijkheden, die de exploitant ondervindt bij het uitoefenen van zijn beroep. Leon Wamies LIONSCLUB mmJ-xm Vragen aan B. en W. over riolen tuinen Vlaardingerdijk Aanhanger tegen jeugdige fietser Iets nieuws Zang- en orgelavond zeer goed geslaagd Vandaag en morgen.,. en dagelijks LEON WARNIES RUMOER HUMOR Sluiting gemeentelijke bureaus en diensten Cor Don bespeelt Grote Kerkbeiaard GEMEENTE SCHIEDAM N.O.A.D. won van Dordrecht (6-3) Extra controle Herenteam Juliana verstevigde positie VLAARDINGERDIJK (2) Met fiets geslipt Inbraak: uit kantoor (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Boven op de ladder van een brandweerwagen die op de Schiedamse Koemarkt staat, is een man bezig te filmen. Haarfijn registreert zijn camera de beelden op de grond. Kennelijk met veel genoegen verschiet hij meters film De man op de ladder is een van de leden van de Rotter damse smalfilmclub „De Drie hoek". Ontspanning Regisseurs SMALf iLHCLUB; VLAARDINGERDIJK (3) VLAARDINGERDIJK (4) agg.— Om de draaiorgelfolklore in Nederland voor uitsterven te behoeden werd tien jaar geleden de Kring van Draaiorgel- vrieden opgericht. Een vereniging, die nu ruim 1300 leden telt, van wie 75 buitenlanders. Da opzet was, het orgel weer in de belangstelling te brengen en het peil van de orgels omhoog te halen. Zij doet dat door oude orgels op te kopen en concour sen te organiseren. Een voorbeeld van de Werkwijze van de Kring? Wel, de Lionsclub m Tiel hielp men bij het verkrijgen van een orgel. De club restaureerde het instru ment en ging het exploiteren. Een chi rurg werd aangesteld als bedrijfsleider en de achttien leden van de club trekken er nu om de beurt met het orgel op uit. De opbrengst bestemt men dan voor liefdadige doeleinden. Ook heeft men m het Gooi eens een orgelconcours gehouden waaraan talrij ke exploitanten uit vele steden, belange loos medewerkten. Van de opbrengst heeft men een klein orgeltje laten bouwen voor het Goois Kinderziekenhuis. In Haarlem werd eenzelfde actie gevoerd voor een school voor spastische kinderen. Op deze manier en op talrijke andere wijzen probeert men het straatorgel weer populair te maken. Toch kan men niet voorkomen, dat bekende orgels naar het buitenland worden verkocht. Onlangs deed zich zo'n geval voor. Het orgel „De grote Gavwli" werd naar Engeland verkocht. Wel had de Kring pogingen aangewend om te be middelen m de verkoop naar de ge meente Emmeloord die veel voor het orgel voelde, maar Engeland bood éen hogere prijs en zo ging een van de mooiste orgels voor Nederland verlo ren r~,Dergelijke situaties zij nvaker voorgekomen. Veel kan de Kring van Draaiorgel- vrienden hier niet tegen doen, omdat de (Vaa een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde hield maandag avond in het gebouw Irene een bijeen komst, waarop 49 dames en drie heren de gelegenheid kregen smaakvolle kerst stukjes te maken. De voorzitter, de heer J. Krabbendam, bloemist van beroep, demonstreerde, hoe de stukjes opgebouwd moesten worden namelijk rondom een kaars, waarbij o.a. denneappels en dennegroen als composi tiemateriaal dienden. Zeer voldaan over hetgeen ze geleerd hadden, vertrokken de aanwezigen met hun kerststukje onder de arm huiswaarts. De KNMTP had weer een goede beurt gemaakt, want het waren geen leden, die hier hun krachten hadden beproefd. On der de titel „Omgang met bloem en plant" zond de actieve afdeling Schiedam dezer dagen een lezenswaardig programma boekje voor 1965 naar leden en belang stellenden. SCHIEDAM De leden van de raad, de toeren B. E. CoUé, J. H. Simons en G. P. Verhuisdrm k, hebben B. en W. de volgende vragen gesteld: 1. Heeft het college kennis genomen van een dagbladartikel betrekking heb bende op de toestand der noten in de tuinen van te panden aan de Vlaardin gerdijk, gelegen tussen Nieuwe Haven en Fabristraat? 2. Is het ooilege van. mening, dat hier van een onhoudbare toestand moet wor- dem gesproken, mede gelet op het ge vaar voor te volksgezondheid? 3. Kan het college mededelen welke oplossingen er technisch mogelijk zijn om aan deze situatie een einde te maken? 4. Kan het college voorts mededelen, wat het zelf denkt te doen om te bevor deren, dat er op korte termijn een af doende oplossing wordt gevonden? SCHIEDAM Hoewel we aan de vooravond van het Kerstfeest nog maar liever niet denken aan de dag, waarop dezelfde bomen, die ons zo veel vreugde gedurende de feestdagen verschaffen, volgens het motto „Op geruimd staat netjes" zo gauw moge lijk moeten verdwijnen, was het toch noodzakelijk minstens twee weken van te voren een programma op te stellen ten aanzien van de massale opruiming van dit dennenbos van waarschijnlijk vierduizend bomen. Zaterdagavond 2 januari, precies om zeven uur. zullen vijfentwintig fakkel dragers, waarschijnlijk padvinders, op het Plein 19401945 het vuur ontsteken in een torenhoog bolwerk van alle overgebleven Kerstbomen in Schiedam. De bomen zijn dan inmiddels op be leidvolle wijze met de bovenkant naar (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Van een vrachtauto die maandag op de Stadhouderslaan reed plotseling de aanhangwagen los met als gevolg dat deze tegen de rechtsrijdende 13-jarige wielrijder P. J. v.d Werf reed raakte dooor onbegrijpelijke oo rzaak die er goed afkwam, namelijk slechts met -enkele rugklachten en een gehavend rijwiel. binnen toe in een grote cirkel opgesta- worden, peld. Het zal, wind en weder dienende, een geweldig vreugdevuur worden, waarbij een versterkte geluidsband het vuur van lekkende vlammentongen „van een pas sende muzikale omlijsting" zal voorzien. Vroeger was de zandvlakte in het Ster- rebos de plaats van te jaarlijkse Kerst bomen-verbranding. Maar aangezien de stad zich steeds meer westwaarts ver plaatst, viel de laatste twee- jaren de keuze op plein '40-45, bij tot de pret van dit jaarlijkse vreug devuur. Ze heeft een bedrag van twee honderdvijftig gulden ter beschikking gesteld. Met het oog op de jongere kinderen heeft men de Kerstbomenverbranding vroeg in de avond gesteld. Vorig jaar had men veertienhonderd bomen. Dit jaar rekent men op vierduizend stuks. Als die netjes opgestapeld over een op pervlakte van vijftien bij twintig meter en een hoogte van minstens vijf meter vlam zullen vatten, zal het een laaiende vuurzee worden, die dusdanige hitte zal verspreiden, dat de toeschouwers er wel een eindje vandaan zullen blijven. Het Belooft evenwel een spectaculair sehpuw- SCHIEDAM Mt het organiseren van een zang- en orgelavond in de gere formeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Westvest, heeft het comité voor het or ganiseren van orgelconcerten weer een stap ta de goede richting gezet. Toen de voorzitter van dit comité, de heer W. Los, even na acht uur de avond opende, kon bij een volle kerk met aanwezigen verwelkomen en de toehoorders zullen beslist geen spijt van hun komst gehad hebben. Namen van koren, dirigenten en solis ten die klinken ais een klok stonden daarvoor borg. In de eerste plaats berust te de algehele leiding bij Dirk Jansz. Zwart, die ook dirigent was van het Geref. Gemengd Koor „Com nu met sang waarvan ook het Jeugd- en het Kinderkoor meewerkte onder leiding van de organist vaf Rotterdam-Delfshaven }jinL Verder zorgden de sopraan Marty Bakker en de alt Mary Bergwerff voor goede zang en bespeelde Jaap Zwart het fraaie orgel. .Met het „Komt allen tezamen" in een bewerking van Dirk Jansz. Zwart werd het programma geopend, waarna van Sebastiaan Bach het koraal uit het Wemnaehtoratorium" volgde. In het uitgebreide programma, waarin ook wer ken van Jan Zwart en Anthonio Vivaldi ten gehore werden gebracht, was ook, ruimte gelaten voor samenzang. Aad van Veelen vertolkte een fraaie solozang bij Psalm 23 van Jan Zwart. De orgelsolo met gedeelten uit „Suitekerst feest I en H" werd besloten met de sa menzang van „Daar is uit 's werelds duist're wolken De avond werd gesloten met samen- rang van psalm 118 vers 14: „Gij zijt mijn God. U zal ik loven." Aan de uit gang werd een collecte gehouden, die de onkosten moest dekken (de toegang was gratis). Arcade: Bond v. Vogelliefhebbers, con- iactavond, 20. Chr. Sociale Belangen: Ver. Philhar monics, contactavond, 19.30. Irene: Wijkgemeente III, Kerst-avond 20. Sursum Corda: Jeugdclub Wijkgemeen te IV, Kerstfeest, 19. Musis Sacrum: Schied, Gymanasiasten Bond, feestavond, 20. Grote Kerk: Chr. Harmonie Sursum Corda, concert 20. Chr. Soc. Belangen: Alg. Fotokring, Schiedam, Contactavond. 20. Sursum Corda: Stichting 40—45, Kerst feest, 20 u. Stadhuis: Brandweer en Politie Defi'e burgemeester 19.30. Aula Sted. Museum: Brandweer en po litie, afscheid burgemeester 20.25 Schïedamse redactie Lange Kerkstraat 82 teL 263954 <b.g. 115588 toestel 52) na 18 uur alleeen voor redactionele aangele genheden 195885). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a: tel. 152400. Klachten bezorging: agentschap (aar. zie boven) dag. van 18.3019J3C uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666. alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing en ■overdenking, tel. 14.10.00. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel 26.82.41. vereniging beslist niet als invloedrijke instelling wordt beschouwd. Bij officiële autoriteiten wordt de Kring van Draai orgelvrienden meestal niet ernstig geno men. Daarom is enkele maanden geleden de Leon Warnier Stichting in het leven geroepen, een stichting genoemd naar Leon Warnies Stichting in het leyen Leon Warnies, een blinde Belg, die zich ongeveer tachtig jaar geleden te Amster dam vestigde en zich daar ging bezig houden met de verhuur van straatdraai orgels. Hij was het die de ciiinderorgels in ons land introduceerde en later ook de boekorgels. Het doel van deze stichting is, het in stand houden in Nederland van waarde volle draaiorgels in de ruimste zin van het woord. Om dit te verwezenlijken wil men draaiorgels welke met ondergang of met verkoop naar het buitenland worden bedreigd aankopen of in goede staat brengen. Verder wil men het orgel weer populair maken en steun verlenen aan instellingen, die plaatselijk of landelijk hetzelfde doel nastreven. Het vragen van medewerking aan autoriteiten is vaak een heel belangrijk punt. In het blad van de Draaiorgelvnenden, „liet Pierement", staat een duidelijk voorbeeld van hoe het kan gaan. In Goucta kwam het eens voor dat JJe Lekkerkerker", die juist een toernee door Duitsland hadden ge maakt, te verstaan kregen dat ze niet in de binnenstad mochten spelén. Een nieuw aangestelde politie-inspecteur merkte op dat het draaiorgel hem niets zei en dus maar liever moest verdwijnen. Daar de exploitatie alleen mogelijk was als men m de binnenstad speelde meende de eigenaar van het orgel er het beste aan te doen maar te vertrekken. Na veel rumoer in de pers en interpellatie van een gemeenteraadslid werd de zaak in der minne geschikt en mocht de Lek kerkerker op zaterdag weer In de bin nenstad spelen. Zo heeft, dankzij het volhardend op treden van een Rotterdamse orgelvriend, de Rotterdamse politie er in toegestemd de zeven orgel-exploitanten van de Maas stad beurtelings op zaterdag in de bin nenstad te laten spelen. De „Waterpoorter" mag weer in de Schïedamse binnenstad spelen en in vele plaatsen in ons land treft men zelfs gemeentebesturen aan die een verzoek tot exploitanten richten om eens te ko men spelen. Zo hoopt men de zestig tot tachtig orgels die Nederland nog telt te behou den, bij het publiek begrip voor de moeilijke situatie te kweken en boven dien het orgel weer geliefd te maken. De Leon Warnies Stichting wil daad werkelijk bijdragen aan dit streven en daar is dus geld voor nodig. De heer Gouweloos is penningmeester van de stichting en hij hoopt dan ook op een stroom van giften. Natuurlijk is het belangrijk, dat de levensvreugde waar het straatorgel altijd van getuigt niet afgestoten wordt. Alleen de namen al getuigen van humor, want een orgel dat zwaar draait noemt men „moordenaar" en als een orgel weemoe dige registers heeft noemt men het „hui lebalk". Is het wiel van het orgel wat groot uitgevallen dan betitelt men het als „ce- mentmolen" en een klein orgel moet het leven doorgaan als „snotneusje". En dan zijn er nog de namen die de orgels meekrijgen als Turk; Bloemen- meid, Paraplu, Sik, Drie Pruiken, Kleine Mattenklopper. Twee Gouden Hoofden... Nee, het veel bezongen pierement mag niet van de straat verdwijnen. De twee instanties die daar voor waken hebben in de eerste plaats hegiip nodig, daarnaast is financiële hulp nodig! Het orgel van de Waterpoorter, dat in Schiedam op zaterdagen te bewonderen valt is een van de be kendste Gavioli-orgels SCHIEDAM In verband met de ko mende Kerstdagen en jaarwisseling zul len de gemeentelijke bureaus op de don derdagen, 24 en 31 december om 16 uur worden gesloten. Het bureau van de vleeskeuringsdienst zal op deze dagen eveneens om 16 uur wonden gestot-en. De Gemeentebibliotheek en de filialen zullen voor het publiek gesloten zijn op zaterdag 2 januari 1965. Dit is ook van toepassing op te R.K. Openbare Lees zaal en Bibliotheek en haar filialen. Op 25 december en 1 januari zal geen huisvuil worden opgehaald. Op 24 en 31 december zal de dienst om 16 uur voor het publiek worden gesloten. Het Museum is op le Kerstdag geopend van 12.3017 uur, en op 2e Kerstdag van 10.09—17 uur. Op Nieuwjaarsdag is het museum de gehele dag gesloten. Op 24 december en oudejaarsdag zal het Mu seum om 16 uur worden gesloten. SCHIEDAM Het carillon van de Grote- of St Janskerk zal op donderdag, 24 december, van 1717.30 uur door de stadsbeiaardier de heer C. Don worden bespeeld. Een programma van Kerstlie deren zal ten gehore worden gebracht (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM B. en W. vinden geen verdere beperkingen nodig voor de discussiemogelijkheden van de jeugdgemeenteraad dan die welke reeds bestaan, zo antwoorden zij op vragen van de socialistische raadsle den ir. C. Boerman en drs. H. J. Simons over deze kwestie. B.en W. schrijven: „Toen het Politiek Jongeren Contact te Schiedam, opgericht in 1956, zich in dat jaar tot ons college om medewer king wendde, heeft er namens ons collége een bespreking plaats gehad met vertegenwoordigers van het P.J.C., waarbij is gesteld, dat ons college het ter vermijding van moeilijkheden van belang achtte, dat geen raadsvoorstel len zouden worden behandeld, die ac tueel zijn en dat een grens van drie maanden na verschijning der pre-ad- viezen aan de Gemeenteraad hierbij in acht diende te worden genomen. Het P.J.C. had hiervoor begrip. Toen in 1960 door het P.J.C. een verga dering werd uitgeschreven, waarin een lezing zou worden gehouden, heeft ons college schriftelijk aan het PfT.C. ken baar gemaakt, dat het steeds de bedoe ling van ons college is geweest, dat de raadszaal 'kon worden gebruikt voor de zittingen van de Jeugdgemeenteraad en dus niet voor een gewone vergadering of lezing. Eind 1961 staakte het P.J.C. zijn activi teiten, doch begin van dit jaar wendde het zich weer tot ons college met het verzoek om medewerking. Wij deelden aan het PJT.C. op SOfebruarl 1964 schriftelijk mede, dat wij bereid waren vergaderruimte beschikbaar te stellen voor het honden van jeagdgemeente- raadsvergaderingen, zoals deze in het verleden reeds werden gehouden. Na kennisneming van de krantenversla gen over de zitting van de Jeugdge meenteraad van 5 november heeft ons college besloten de burgemeester te verzoeken om in een bespreking met een vertegenwoordiging van het P.J.C. nog eens te wijzen op de indertijd gemaakte afspraken. Deze bespreking was op 27 november en deze vertegenwoordiging toonde bij monde van de voorzitter van het P.J.C. toen begrip voor de wens van het college, dat de Jeugdgemeenteraad zich De weekmarkt, welke des vrijdags op het Broersveld wordt gehouden, zal, nu le Kerstdag en Nieuwjaarsdag op vrijdag vallen, worden verzet naar de donderdagen 24 en 31 der. 1964. Het sluitingsuur van de markt op deze dagen is bepaald op 16.00 uur. Schiedam, 22 december 1964. zou blijven onthouden van het in dis cussie brengen van zaken, die kort tevoren of spoedig daarna in de ge meenteraad zijn of zullen worden be handeld." Ons college heeft indertijd gemeend deze beperking te moeten opleggen om de volgende reten. Zowel de gemeente raad als de Jeugdgemeenteraad vergade ren in het openbaar en het verhandelde in hun zittingen wordt dus in de pers opgenomen. Niet denkbeeldig is, dat over hetzelfde onderwerp in beide lichamen geheel verschillend wordt geoordeeld, mede omdat de leden van de gemeente raad bij hun oordeelvorming beschikken over de aan een voorstel van ons college ten grondslag liggende gegevens en ken nis dragen van het verhandelde in de Commissies van Bijstand. Door de verslaglegging van het ver handelde en in de Gemeenteraad en in de Jeugdgemeenteraad zou bij het pu bliek een onjuiste opinievorming kunnen ontstaan," hetgeen wij ongewenst achten. In het vertrouwen, dat de ledeh van de Jeugdgemeenteraad zich zullen onthou den van opmerkingen, welke denigrerend ten opzichte van de gemeenteraad en de leden daarvan moeten worden geacht, achten wij een verdergaande beperking dan hierboven aangegeven van de discus siemogelijkheden m de jeugdgemeente raad voorshands overbodig." SCHIEDAM Vrijdagavond heeft N.OAD. In de Beurs zijn laatste thuiswed strijd van de eerste helft van het seizoen gespeeld. Op het programma stond een thuiswedstrijd tegen Dordrecht Een zware opgave, omdat dit Dordtse team nog onge slagen was en op de tweede plaats op de ranglijst stond. Dat onze stadgenoten inderdaad een sterk tafeltennisteam hebben, is nu wel gebleken. Achtereenvolgens werden de teams die bo ven aan de ranglijst stonden verslagen. Vorige week versloeg het team Elan, dat op de derde plaats stond en nu het op de tweede plaats Dordrecht, Eikmans en Suttorp wonnen ieder twee partijen en Aben éen. Eikmans en Aben wonnen ook het dubbel en dat waren genoeg overwinningen om de zege veilig te stellen. Aben was zeer dicht bij twee overwinnin gen, maar moest een partij op zeer onfor tuinlijke in de derde game verliezen. Dor drecht kwam in dezelfde formatie uit als waarin het team vorig seizoen nog in de hoofdklasse uitkwam, namelijk Schoon en de gebroeders Mookhoek. N.OA.D. bezet nu de derde plaats met vier punten achterstand op lijstaanvoerder Scylla 2 en één punt op Dordrecht. De wedstrijd tegen Dordrecht had een merkwaardig verloop. Nadat Suttorp de stand op l—O bracht, kregen daarna Aben en Eikmans beiden een nederlaag te slikken Het dubbel werd toen weer een zege voor NO AD., zodat de stand toen weer gelijk was, 3—2. Daarna brak het N.OA.D -geweid los, achtereenvolgens brachten Eikmans twee keer en Aben en Suttorp ieder een keer een twee games zege binnen, daarmee definitief de stand in het voordeel van hun team brengend (6—3). Suttorp verloor de laatste partij. Dit jaar hebben de organisatoren van deze prille Nieuwjaarsgebeurtenis, de he ren C. A. Henrion Verpoorten, hoofdlei der van het Clubhuiswerk St. Joris Doe- le en G. Rens, ambtenaar voor jeugdza ken iets nieuws bedacht. Voor te eerste maal komen er namelijk vijf verzamelplaatsen, waar te jeugd de Kerstbomen kan inleveren tegen vijf cent per boom. Voorheen heeft men wel eens vijftienhonderd bonnen met diverse prij zen in omloop gebracht, maar "daarvan is men afgestapt Klinkende munt spreekt de jongens en meisjes meer aan. Dit is ook veel eenvoudiger. Men kwam er toe deze vijf verspreide verzamelplaatsen In te stellen, onder meer om vooral de jon gere kinderen de gelegenheid te geven wat dichter bij huis hun bomen af te leveren. Deze vijf verzamelpunten komen op de speelplaatsen in de Jan van Avennes- straat,* hoek Aleidastraat, Iepenlaan in v.m. Kethel en op> het Frans Halsplein, Van 't Hoffplein en Rozenburgplein. Op al deze vijf plaatsen zijn padvin ders (voortrekkers) zaterdag van tien tot twee uur aanwezig om de bomen in ontvangst te nemen. Vandaar brengen auto's van de gemeente ze naar het centrale punt, Plein '40-'45. Mensen van gemeentediensten moeten hun vrije za terdag natuurlijk ervoor opofferen. De politie zal extra patrouilleren om te controleren af alles wel ordelijk geschiedt, want soms gaat de jeugd wel eens onder elkaar bakkeleien om het bezit van'een boom.. Ook de Schiedam- se Gemeenschap 'draagt haar steentje SCHIEDAM, Het eerste herenteam van Juliana heeft zaterdag zijn positie in de kopgroep van de overgangsklasse aanzienlijk versterkt door een overwinning op O.V C, Doordat koploper Delta verloor, hebben zij op deze ploeg thans nog een achterstand van slechts één punt, ondanks het feit dat zij een wedstrijd minder hebben gespeeld.. Er volgen echter nog een aantal bijzonder zwa re wedstrijden Juliana had met-O/VC niet al te veel moeite. De eerste en tweede set werden gewonnen met achtereenvolgens 159 en 1510. In de derde set ging (XV .CL wanhopig in de aanval en even wankelde de Schïe damse verdediging. De ploeg nerstelde zich echter bijtijds en won met 15—12, Uitslag dus 30. Het tweede herenteam is ook op het goede pad. Zij wonnen ditmaal van Libanon '50 IV, Mét de militairen B. Goos en A. Besuyer» maar nog zonder J. Pols, hebben zij bewe zen dat zij zich. in de eerste klassesteed* beter thuis gaan voelen De eerste en de tweede set waren met resp. 1512 en 1511 voor Juliana. In de derde set bereikte dn spanning haar hoogtepunt. Llbanon'50 nam een kleine voorsprong en behield die gerui me tijd. Juliana hield echter-kranig vol en slaagde er zowaar in ook deze set m winst om te zetten (1523). Het derde herenteam stelde danig teleur door m«°t ruim verschil (315, 815, en 515) te verliezen van DEI, 2 Het eerste damesteam heeft in dö wed strijd tegen AMVJ/BLVC-2 van begin tot eind gedomineerd. De Schïedamse dames combineerden vlot en demonstreerden nog eens duidelijk dat zij zichzelf nog niet als uitgeschakeld beschouwen voor een van de ere-plaatsen, De setstanden geven de ver houding goed weer: 157,15—2 en 157. De juniorteams komen meestal in het veld tegen ploegen die geruime tijd volleybal hebben gespeeld. Successen zijn daarom zeldzaam. Toch maken zij grote vorderingen. Het jongensteam had ditmaal geen ant woord tegen de spelers van „Hoogvliet" die stuk voor stuk een kop langer waren. Toch gaven zij van tijd tot tijd goed partij» vooral het spel van Hans Tromer viel op. De setstanden waren: 0—15, 715 en 515. Het meisjesteam is verreweg het jongste team ln haar afdeling. Gelet op het feit dat zij pas drie maanden volleyballen, belooft hun spel veel voor de toekomst. De uitwed strijd tegen BH.C. verloren, zij met 30. De setstanden waren: 515, 615 en 12-15. <- 17T A A D nivp TDDTTV ff - Ze voegden hieraan met .klem toe: V.LAAKJJlivIxHiItlllJIV V-M Aan dit project wordt met grote spoed gewerkt. Rijkswaterstaat TOEN brj de behandeling van de - - begroting der gemeente voor 1965 enkele raadsleden de vraag stelden, wanneer nueens een aan vang zou worden 'gemaakt mei de verbreding van het stuk Vlaardin gerdijk tussen de Burgemeester Knappertlaan en de Vijfsluizenkre gen ze van het College van B. en W. het navolgende antwoord: De defini tieve verbetering van de Vlaardin gerdijk moet in verband met de aan leg van de Deltaüijk en de Benelux- weg (Rijksweg 20) worden bezien. Op de totstandkoming van deze wer ken, welke een drietal jaren zullen duren, kan de verbetering van dit wegdek niet wachten. Tussentijds zal dan ook een nood voorziening c.q. beperkte verbetering noodzakelijk zijn, welke in"'het begin van 1965-zal worden uitgevoerd. De betrokken gemeenteraadsleden stel den nog twee vragen. Ze vroegen of de werkzaamheden aan de Benelux- tunnel en de afvoer- en aanvoerwe- gen daarvan overeenkomstig het tijdsschema verliepen en of er al voldoende bekend was over de ver binding met Vlaardingen in verband met de tracering van de Beneiuxweg en -tunnel. B. EN W. antwoordden hierop, dat de werken om de Beneluxtunnel met af- en aanvoerwegen, rijksweg 19 en rijksweg 20 in uitvoering zijn. SCHIEDAM De GGD behandelde ter plaatse de 17-jarige D.D. die maan dagmorgen oo de Appelmarktbrug te Schiedam met zijn rijwiel slipte en daar bij een gekneusd rechter been opliep. Na behandeling bracht de GGD de jongeman naar huis. SCHIEDAM Na vernieling van een ruit heeft men zich maandagnacht toe gang verschaft tot het kantoor van de N.vT Transferstaai aan de 's-Graven- iandseweg, waarbij men 1300 uit een lade op het kantoor ontvreemdde. Smalf ilmen is geen dure hobby Een club, die een beetje afwijkt van de normale filmclubs, maar het grote aantal leden, bijna vijftig, bewijst wel dat het hier geen afwijking in ongunstige zin betreft. Opvallend is namelijk de lage contribu tie, die de club van haar leden vraagt Ondanks het feit dat filmen toch nog een vrij prijzige hobby is, weet „De Drie hoek" de kosten, verbonden aan deze liefhebberij, op een dusdanig peil te houden dat ook de minder-gesltueerde amateur de camera ter hand kan nemen. De club, die door drie man in januari 1956 werd opgericht, gaat van het stand punt uit, dat het maken van een film niet ten koste mag gaan van het plezier dat men toch eigenlijk moet beleven. Voorop staat de ontspanning en dan pas de kwaliteit. Op deze manier kan ieder een zich op zijn eigen manier uitleven. .Natuurlijk wordt er op de vergade ringen wel op kwaliteit gelet", vertelt secretaris Joh. Adriaanse. „De drie zij den van „De Driehoek" hebben elk een betekenis, ze stellen techniek, artistiek kunnen en de liefde voor de hobby, voor. Maar het laatste aspect vinden we toch het belangrijkste. Er zijn er op de vereniging, die niet verder komen dan het maken van familiefilms of films over de vakantie. Maar ze beleven er zelf zoveel plezier aan, dat we stimuleren er mee door te gaan." Het blijft vaak niet alleen bij dit soort rolprenten. Kleine speelfilms en docu mentaires worden ook vervaardigd. Op de verenigingsavond worden ze dan be oordeeld op continuïteit, cameravoering en op de film- en fototechniek. Als producenten en regisseurs in het klein stelt men het draaiboek voor, een film samen, kiest men zijn medespelers, en zoekt men een bijpassend muziekje. Zo heeft men voor de gemeente Schie dam eens een film vervaardigd over de in aanbouw zijnde wegen. Het was ia de tijd van te bestedingsbeperking en de uitvoering van een aantal werken zou moeten worden vertraagd. De gemeente vroeg „De Driehoek" een suggestieve film te vervaardigen, waarin de ver keerssituatie zou worden belicht als de afbouw van een bepaald weggedeelte geen doorgang zou kunnen vinden. Deze film werd voor een groot aantal autori teiten gedraaid, zodat zij mede naar aan leiding van deze visuele impressie, hun besluiten konden nemen. Ook heeft men in Dordrecht voor de Hervormde Kerk eens een film over het jeugdkerkewerk gemaakt In de film werd de nadruk op het leiderstekort in dit werk gelegd. Bij de première boekte men dadelijk al succes, twee nieuwe leiders meldden zich aan. Dat de leden over fantasie, gepaard gaande aan visueel inzicht moeten be schikken is duidelijk. Zo heeft één van de leden eens het verhaal van een amb tenaar verfilmd. De man miste de bus, rende naar huis om zijn fiets op te halen, helaas was de band van het vehikel kapot, na deze gelapt te hebben kon hij eindelijk op weg gaan. Op zijn werk gearriveerd valt hij zuchtend en hijgend op een stoel neer, terwijl hij roept „Ge lukkig nog op tijd". Daarna neemt hij een krant en gaat die zitten lezen. Een punctuele ambtenaar, die kennelijk niets te doen had. Zo vindt men zijn onderwerp in een boek of krijgt men soms plotseling een idee. Een andere keer verfilmt men een van 15—is uur. waar gebeurd verhaal. „De driehoek" is een gezellige club geworden waar ieder een iedereen helpten waar soms heel aardig werk uit de bus komt De animo voor het amatenrfilmen wordt steeds groter, vertelt de "heer Adriaanse. Hij noemt ais factoren de voortschrijdende welvaart en het feit, dat de Japanners met zulk goedkoop materiaal op de markt komen. Als derde factor kan men zeker de gezelligheid en collegialiteit in de vereniging noemen, en die is er bij „De Drieboek" beslist. 9 De olbllotheek die is gevestigd ln het jeugdhuis „De Thuishaven" in Hoek van Holland ra! In verband met de feestdagen geopend rijn woensdag 23 en 30 december spoed gewerkt. -houdt in de 'planning voor werken met de opening van de Beneluxtun- j* nel mê'dio 1957 rekening.' Over de'"" verbinding Schiedam-Vlaardingen ih samenhang met de Beneluxtunnel en rijksweg 19, worden thans op tech- - nisch niveau tussen rijk, provincie, j Hoogheemraadschap Delfland en de gemeenten Vlaardingen en Schiedam x besprekingen gevoerd. De kern van de zaak is, dat het stuk Vlaardinger- dijk tussen Burg. Knappertlaan en w Vijfsluizen uit eenverkeerstechnisch oogpunt bijzonder kwetsbaar is. Men zou de situatie ter plaatsekui.Aen vergelijken met de hals van een fles en zo gauw er een of meer rijbanen uitvallen, wordt het - hier zelfs een zeer nauwe "hals, met alle nare ge volgen, die hieruit kunnen voort- vloeien. - 1 S NOU, dat laatste hebben we zater- dag gezien. Het betrof hier een gewone routinewerkzaamheid aan de rijweg. Het wegdek - was dermate slecht geworden, dat er een nieuwe asfaltlaag overheen moest. Men wil-^ de dit nog voor de winter doen." Aangezien het intensieve verkeer op een gewone werkdag het niet toeliet koos men er de zaterdag voor uit. Toevallig was het een mooie herfst dag met veel personenauto'sop dè weg, zodat het tot langdurige, tijd- rovendeopstoppingen kwam. De ge- deeltelijke afzetting van de rijbaan begonmorgens om-acht uur en pas v 's nachts om een uur was men met de asfaltering klaar. We zijn er eens wezen kijken. De arbeiders van de s Utrechtse wegenbouw Mij. werkten als paarden, terwijl een aantal poli tiemannen met een bewonderings- waardig verkeersbeleid de eindeloze, files auto's door de nauwe hals van dè fles loodsten. Er is in feite geen ongelukje gebeurd. Alleen was er een ontzettend groot tijdsverlies. Za terdag teerden we derhalve opnieuw geconfronteerd met het hachelijke feit, dat het wegverkeer ons allen, autoriteiten en weggebruikers, uit de hand begint ie Zopen. WE PROBEREN de chaos nog zo veel mogelijk bij te spijkeren en op te lappen, maar het blijft bij ondoelmatig stukwerk. Als het zó doorgaat, zullen vnj het verkeer niet meer beheersen, maar zal het ver keer ons beheersen. Het westen van Nederland groeit vast in last en ge tal. Grote kwalen vragen grote re-? mediesDat slaat eveneens op ons zwaar overtrokken-wegverkeer in Randstad Holland. We kunnen met onze wegen-projekten, die nog op de helling_ staan, allang niet meer de dynamische ontwikkeling bijhouden. Als nu nog een rigoureus restrictief investeringsbeleid een woordje gaat meespreken, geraken'we helemaal in de kou. Ook hier dreigen spanningen te ontstaan, die het sociaal evenwicht kunnen verbreken. Een moderne cul- J tuurstaat bezit nu eenmaal een veel kwetsbaarder maatschappelijk pa troon dan de primitieve gemeen schap van een natuurvolk. Het inge wikkelde raderwerk van onze tech nische beschaving is tevens i onzt achillespees. -* V*J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1