Toekomst scheepsbouw meer vertrouwen ove Vrouw hanteert mes uit minnenijd 'Autoiveg niet groot van capaciteit Tien kinderen en onderwijzer m Hoogovens gaan spreken met vakorganisaties op de Verlengde Maasboule vard, vlak voor het Kraling seplein, worden pijlen aange bracht voor het afslaand verkeer dat de Van Brienenoordbrug (achtergrond) rechts wil bestij gen.... Beroepscollege behandelt 11 jan. dé Pierprijs ROTTERDAMMER WOENSDAG' 23 DECEMBER 1964 pagina 3 C. Verolme in jaaroverzicht Over eigen cao BINNENKORT wordt tegelijk met de Van Brienenoordbrug de nieuwe, korte, rechtstreekse verbin ding tussen Rotterdam en Capelle en de Krimpenerwaard opengesteld. Het is de eerste fase van provinciale weg 24, vanaf de Honingerdijk tot de Algerabrug. Een belangrijk stuk wegenbouw is daarmee voltooid, to; grote opluchting van velen, die than' dagelijks over smalle wegen tusser de Maasstad en Capelle/Krimper moeten rijden. Maar de ig. „Ver lengde Maasboulevard" zal snel „vol" zijn (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Als gevolg van de tbc-explosie die omstreeks het vorige weekeinde is geconstateerd op de school in Kreekhüizeh van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs zijn behalve de klasse-onderwijzer thans negen kinderen onder medische behande- Zes kinderen moesten worden opgenomen in een sanatorium, drie zijn er -thuis onder behandeling van de huisarts in samenwerking met het consultatiebureau van de Vereniging tot Bestrijding der Tu berculose:? ,i Bovendien' was een tiende mèis- je reeds tevoren onder behandeling „Conflicten" AMSTERDAM De Amster damse politie heeft vanmorgen vroeg de 45-jarige Hostess M. C. B. van haar bed gelicht, omdat zjj ervan wordt verdacht de 25-jarige Amsterdamse zonder beroep M. Koomneef vannacht op de Blauw brug te Amsterdam in de rug te hebben gestoken. Daarbij werd de linkerlong van het slachtoffer zo danig geraakt, dat een spoedope ratie noodzakelijk bleek. Daar de artsen vanmorgen meenden dat direct levensgevaar geweken was. mocht een rechercheur haar reeds een voorlopig verhoor afnemen- De directie van de Koninklijke Ne derlandse Hoogovens en Staalfabrie ken is oriënterende besprekingen be gonnen met de vakorganisaties in de metaalindustrie, ten einde de moge lijkheid te onderzoeken van een eigen collectieve arbeidsovereenkomst voor het bedrijvencomplex in LJmuiden. - Dit is een. bevestiging van het be richt dat we gisteren reeds in een deel van onze edities publiceerden, waarin ook werd gezegd, dat de werk gevers in de vakraad voor de metaal industrie naar de mening van Hoog ovens de ontwikkeling naar een mo dern sociaal beleid afremmen. In het officiële communiqué van de directie staat echter, ,,dat het overleg geheel los staat van het feit dat tot dusverre in de Vakraad geen overeenstemming over een nieuwe cao kon worden be reikt". „De eventuele overgang naar een eigen afzonderlijke c.a.o. houdt verband met het verschil in geaardheid tussen enerzijds de Hoogovens en de daarmee verwante bedrijven en anderzijds het overige deel der metaalindustrie, waar toe ondernemingen behoren, die over- vvegens metaal verwerken. Een eigen c.a.o. zou een betere aan passing mogelijk maken aan de eisen van het personeelsbeleid in het groeiende be drijvencomplex te IJmuiden dat meer en meer het karakter heeft gekregen van proces-industrie", aldus het communiqué van Hoogovens. Wanneer die openstelling zal zijn is een grote vraag. Zeker wel in januari, maar waarschijnlijk niet op de vijfde van die, maand. Die datum schijnt niet haalbaar te zijn welke wel? Daarover hullen de betreffende instanties (rijks- en provinciale waterstaat) zinc in ne velen.... De provinciale weg 24 moet wel gelijk met de Van Brienenoordbrug open, anders kan men de brug wel dicht laten, omdat het verkeer op de noordelijke oever Rotterdam niet kan bereiken. De eerste halve kilometer van de nieuwe weg tussen Honin gerdijk en Kralingseplein fungeert namelijk als aan- en afvoerweg van de Van Brienenoordbrug. Zoals bekend, ral voorlopig de op- en afrit van de brug naar het noorden niet gereed zijn. Met deze. functie van de Verlengde Maasboulevard is rekening gehouden, want vanaf het grote verkeersplein aan de noordzijde van de brug. het zg. Kralingseplein, bestaat de weg uit twee wijd uit elkaar liggende banen van ieder twee stroken. der stad naar Den Haag te gaan. En tevens met de mogelijkheid bij het toekomstige verkeersplein aan. de noord-oostrand van het bos af te tak ken richting Gouda. HET verkeer voor Utrecht en Gouda zal, komend van de Van Brienenoord brug, ook via Rotterdam worden ge leid. Dat kan dus bij de ingebruikneming der „reuzenboog met klap" verbin ding een waar feest worden. Wie echter ter plaatse enigszins bekend isen dat leert onder automobilisten snel, slaat van de brug af gekomen rechts, af op het Kralingseplein om de Verlengde Maas boulevard te nemen naar Capelle. Di$ beseffen de bevoegde instanties ook wel cn het Kralingseplein krijgt dan ook niet voor niets verkeerslichten. Mede omdat de viaducten nog niet gereed zijn zal er op dit plein nog wei eens stagnatie voorkomen. Maar terugkerend op de provinciale weg 24, die eindelijk zeggen velen open zal gaan, wat ontmoet de auto mobilist (het is een autoweg, langzaam verkeer wordt geweerd!) die richting Capelle rijdt? Na het Kralingseplein oostwaarts een anti-climax in de vorm van een zeven meter brede eenbaanstveg met twee rijstroken. Het is een wat verhoogde weg, omdat, hier het tracee van de oude spoorbaan (voormalig Maasstation naar Gouda) is gevolgd en omdat de weg ten dele ook reserve-waterkering is. Groten deels rijdt men dus gewoonweg over een dijk. 13ul5 Na een kleine kilometer bereikt men Kralingseveer, waar een baan- splitsing wacht. Daar is een gelijk vloerse kruising met de IJsselmondse laan, waar dus dwarsverkeer moet invoegen. Kennelijk in de verwach ting dat de IJsselmondselaan te zijner tijd toch verdwijnt is hier geen via duct gebouwd, wat anders wel logisch zou zijn geweest- Geen gemakkelijk is er zich van bewust dat de komende jaren veel „doortrekverkcer" (Van Brie- nenoordb: ig-Gouda-Utrecht) gebruik zal maken van de nieuwe aanwinst, die daarop niet is berekend. Wat het normale gebruik bctreft, meent men echter-dat thans het aantal auto's per dag niét boven de 7000 zal komen en dat is dan we! ongeveer de maatstaf. In ieder geval is er een belangrijk korte re verbinding tot stand, gekomen tussen de Maasstad, Capèlle en de Algerabrug. De Verlengde Maasboulevard zal een winst betekenen vergeleken met de smalle, bochtige en hobbelige, rondweg gevaarlijke dijk langs Maas en IJssel, die tot dusver hoofdverbinding is. Die dijk zal uit de belangstelling van de automobilist raken. Maar of de nieuwe weg van voldoende capaciteit zal zijn om het aanbod snel te verwerken is te betwijfelen.Zeker in de spitsuren kan men moeilijkheden; verwachten.' r Men - kan dan verheugd - zijn over de; Verlengde, Maasboulevard, hoera roe4; pen is bepaald overbodig... TOT 'AAN DË HONINGERDIJK, waar zich' langzamerhand een ingewikkeld verkeersplein vormt, is slechts een halve kilometer.. Daarna heeft de automobilist die Rotterdam' in moet de keus tussen Oostzeedijk en Maasboulevard. Wie rich ting Den Haag wil en niet goed bekend is krijgt het erg moeilijk. De ANWB, die op de brug met grote DEN HAAGHet-college va» beroep voor het bedrijfsleven 'in Den Haag zal op maandag 11 januari in een openbare zitting de pierprijs behandelen. Het college zal zich moeten uitspreken over de vraag of de beschikking van minister Andriessen (economische zaken) om de pierprijs terug te brengen van een gulden tot hoogstens 55 cent op juiste gronden is genomen. De Exploitatie Maatschappij Scheveningen. is tegen, het besluit van de minister in beroep ge komen. 'In een toelichtende brief aan de mi nister heeft de heer R. Zwolsman toen namens de E.M.S. verklaard dat de pier geen roerend'goed is en dat alleen èen prijsmaatregel maf worden genomen als het algemeen sociaal economisch belang het nemen van zo'n maatregel vereist. Dit belang is volgens de brief allerminst in het geding. Wie de toegangsprijs van één gulden niet wenst te betalen, wordt niet gefrusteerd in bevrediging van' de behoeften. Ook had volgens deze brief een prijs- bcsc hik king achterwege moeten blijven, omdat voldoende was aangetoond, dat er een dringende reden was voor prijsver hoging. Deze reden werd ontleend aan de financiële omstandigheden van de E.M.S. ROTTERDAM Mr. J. Kroese, lid van de raad van beheer van Phs. van Ommeren N.V. zal deze maand zijn funk- tie neerleggen. Hij doet dat op dokters advies. Op zijn verzoek zal er geen officieel afscheid zijn. De heer Kroese is bijna 35 jaar in dienst bij Van Ommeren. In 1930 trad hij In dienst bij de Nieuwe Matex te Vlaar- dingen en werd na de overname door Van Ommeren prokurat.iehouder bij dit bedrijf. In 1946 werd hij benoemd tot direkteur en in 1949 tot lid van de raad van beheer. Mr. Kroese werd in 1954 honorair consul-generaal van Japan in Rotterdam. Verder naar het oosten rijdend komt men dan aan het Capeiseplein. Rechtsaf slaat wie naar dc Algerabrug wil (nog een halve kilometer), rechtdoor wie naar Capelle en verder gaat. Het is een onvol tooid klein klaverblad, zonder viaducten, dat Capeiseplein, want de noordelijke tak geeft slechts provisorisch aansluiting op de's-Gravenweg. DE, REST. van de provinciale weg 24 is dan niet lang meer; Op bet traject door Capelle zijn er twee gelijkvloerse kruisingen te nemen, waar. dus /.conflic ten" met lokaal verkeer kunnen worden verwacht. Die dwarswegen zijn inmid dels nog niet alle gereed, maar mischien over enkele weken wel. De tweede geeft (naar links) aanslui ting op de niet onvermaarde Capelseweg als men eerst de Kanaalwcg berijdt die smal is en waar vrij veel bussen rijden. Na nog een kilometer kan zo de rijksweg 3 (naar Gouda en Utrecht) worden bereikt. Op dat punt zullen ver keerslichten komen en dat is dan ook wel nodig! Rechtdoor op de tweede kruising in Capelle is voorlopig niet mogelijk. Als voorloper van de nieuwe, rechtstreekse weg naar Capelle die de functie van de 's-Gravenweg moet overnemen ligt hier 500 meter weg, een doodlopend stuk, dat pas later wordt doorgetrokken. NAAR wij van de zijde der provinciale waterstaat vernamen Is het niet uit gesloten dat de Verlengde Maasboulevard van Kralingseplein tot Capeiseplein zal worden verdubbeld in de toekomst. Men T)E situering derVerlengde T' Maasboulevardtussen Ho ningerdijk in Rotterdam (links) eii Algerabrug (rechts) laat dui- de lijk. zien dat deze weg een be langrijk kortere route tussen Rot terdam en Capelle betekent. "pER hoogte van .Kralingseveer ligt in de' Verlengde Maas boulevard een baansplitsing, waar het dwarsverkeer van de IJsselmondselaan wordt ont moet... portaalborden voor bewegwijzering zorgt, zal het verkeer naar rijksweg 13 dwars door Rotterdam sturen, via de Maasboulevard en het Oostplein. Maar een prettige route wordt het niel.s Hiér. wreekt zich het feit, dat de noor delijke op-' en afrit. Van de brug niet gereed is, gekomen. Voor het rechtdoor- gaande verkeer is zelfs een der viaducten over he) Kralingseplein nóg niet gereed... Misschien is in een verdere toekomst een tijdelijke, aansluiting naar het noorden een oplossing. Dan zou men de stroom kunnen voeren óver -de Boszoom en de Bosdrift rond en door het Kralingsebos om zo via Gordelweg door het noorden die- garage niet tegelijk met het con certgebouw gereed'komt ën dat het Rot terdamse stadscentrum voorlopig bljjft lijden aan een ernstige verminking. Er is bij dat alles één lichtpunt: wij kunnen ons heel moeilijk voorstellen, dat het Rotterdamse gemeentebestuur aan geld zal kunnen komen voor een betonnen reuzensëhepping van Picasso in het Kralingsebos. Die zal ons Rot terdammers tenminste bespaard blij ven.... BEWEGWIJZERING óp'hst Ca- pelseplein, het klaverblaadje waar men rechts naar de Algera brug bij de stormstuw (achter- grand rechts), kan rijden en rechtdoor naar Capelle....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1