en bussen nog achterwege blijven Meer lueht „Hitier een ons wacht" Oppositiepartij stemming boycot Nigeria R'dam uit en bus ook voor kinderen duurder Nu operavoorstellingen door buitenlanders Opera DonPasquale voor het voetlicht Nie.uwe bussen voor RET, maar... 9 Kraan kwam op plecht vail schip terecht in Hij verbleekte toen hij al dat geld zag Geen geknal in Brielle... Gooi maar in zijn tuin Nieuwe voorstellen aan de raad: Bornkamp Iaat geen taxi's meer rijden aar met oud brood Levenslang geëist tegen ad judanten vanE^mann Voorstel aan gemeenteraad Van overschot subsidies Sparta actie! op Nieuwjaarsdag Brutale overval op directeur ZEER OUDE GENEVER IE ROTTERDAMMER pagina 3 WOENSDAG 30 DECEMBER 1964 "O OTTERDAM De RET heeft in het komende jaar tachtig nieuwe Al autobussen nodig, 56 ter vervanging van bussen ouder dan tien jaar en 24 als aanvulling, Door de moeilijke financiële positie van de gemeente is het echter slechts mogelijk 47 bussen aan te schaffen. en W. stellen de gemeenteraad een bedrag van 4.239.000 té KRITISCH Niemoeller: blanco stem is voor de vrede (Vervolg van pag. 1) Lloyd en Nederland bestellen in Japan vier schepen Mutatie Shell Tankers Jaarwisseling eh RET-diensten 1 LAGOS In de Afrikaanse staat Nigeria, waar op het ogenblik de grootst mogelijke verwarring heerst, zijn vanmor gen de algemene verkiezingen be gonnen. Bij sommige stembu reaus kwam niemand opdagen en in andere lokalen ontbraken de toezichthoudende functionarissen en zelfs de stembiljetten. In het midden-westen en het oosten wa ren de meeste .stembureaus be schadigd door aanhangers van de oppositiepartij, de U.P.G.A., die de verkiezingen boycot. Zij is voor uitstel van de verkiezingen, aangezien naar haar mening de voorwaarden voor vrije en eer lijke verkiezingen ontbreken. TEGENSTELLING 99 ROTTERDAM Van de vieren zestig opera's die Gaetano Doni zetti schreef, hebben er slechts vijf repertoire behouden. Daartoe be hoort behalve „Lucia di Lammer- moor", de in 1843 gecomponeerde opera buffa „Don Pasquale" (op tekst van Salvatore Cammerano), die dinsdag in de Rotterdamse Schouwburg door „De Neder landse Opera" voor het voetlicht werd gebracht Van deze opera worden door hel gemeentebestuur van Rotterdam vier voorstellingen aangeboden aan de leerlingen van de hoogste klassen der scholen voor voortge zet onderwijs. TTÈT is geen wonder,-dat de mensen vroeger meer indi vidualistisch ingesteld waren, zoals men wel zegt. Zie deze foto er maar eens op aan! Ongehin derd wandelt of fietst mpn kris kras door elkaar, de massa Wordt nog niet bijeen gedreven óp zebrapaden. Richting aangeven was er nog niet bij; dat begon pas te komen. Er was een oudere bootwerker, die het vertikte om zijn hand uit te steken bij het veranderen van richting en twee bekeuringen kreeg. De derde keer werd hij aangereden door een Fordje op hoge wielen. Hij kwam met een gebroken enkel in het ziekenhuis terecht. B. voor voteren voor de aanschaf van deze bussen. Voor tachtig bussen zou 7.940.600 nodig zijn. Nog voor het einde van het jaar heeft Rotterdam financieel wat meer „lucht" ge- kregen. De ministers Toxopeus en Witte- veen hebben toegestaan, dat het negentig miljoen gulden extra uitgeeft ter voltooiing van een aantal werken, waarvan zij de be- laagrijldteid, niet alleen voor de stad maar voor het gehele land, erkennen. Europoort is dus veilig gesteld. Als gevolg van de ministeriële beslissing is Rotterdam voorlopig wel uit de ergste financiële nood, maar geenszins uit de zorgen. Want dit bedrag van negentig mik joen gulden zal beslist niet wor den verhoogd. De ministers heb ben daar geen twijfel over laten bestaan. En dat betekent, dat Rotterdam in het plannen-pakket diep het mes moet zetten. Het college zal moeten uitmaken welke werken in hun uitvoering wel doorgang vinden en welke niet. En de raad zal worden gevraagd daaraan zijn goed keuring te hechten. Het vaststellen van een prioriteiten schema zal een moeilijke zaak worden en van de betrokken wethouders veel inschik kelijkheid eisen. De wethouders zullen be reid moeten zijn een aantal van hun „eigen' plannen af te stolen. En moeten durven erkennen, dat wat zijzelf belangrijk vinden door.de huidige omstandigheden onbelang rijk is geworden. Grote wijsheid zij hun daarlijj toegewenst. Hoewel het college van burgemeester en wethouders geen commentaar beeft gegeven op het besluit van de twee ministers, kan men toch aannemen, dat er een tikkeltje teleurstelling is over de grootte van het be drag. Negentig miljoen gulden zijn op het ogenblik voor Rotterdam niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Van Rotter damse zijde had men toch zeker op een royalere houding van het Binnenhof ge rekend. - Maar er kan in elk geval voldoening zijn over het feit, dat in en aan Europoort ver der kan worden gewerkt. De situatie daar was beslist precair. Enkele wekengeleden heeft de directeur vau het gemeentelijk havenbedrijf ir. F. Postliuuia gezegd, dat hij voor dé helft van de eerste maand in bet nieuwe jaar de beschikking móest hebben ovèr vijftien miljoen gulden, wilde bij niet gedwóngen zijn bavenwerkzaamlicden te stoppen. Dat dit maar niet een loze kreet was blijkt hieruit, dat indien Rotterdam de negentig miljoen gulden niet had gekregen vandaag enkele baggermolens uit Europoort waren vertrokken Vorige week hebben we reeds geschreven, dat er moeilijkheden waren met de vestiging van British Petroleum. BP beeft haast en wil volgend jaar, dus zeer aanstaande, met de bouw van haar installaties beginnen. Van het oorspronkelijk daarvoor aangewezen terrein moest worden afgezien omdat de grond in korte tijd niet bouwrijp was te maken. Er werd toen een ander terrein ge vonden, maar hiermee waren de moeilijk heden niet verdwenen. De Engelse olie maatschappij nl. vroeg ook havens, kaden, steigers, en voor de aanleg daarvan waren geen gelden. De gevolgen hadden desastreus kunnen zijn. Nog afgezien van het feit, dat de naam van Rotterdam op het spel stond, was er ook de mogelijkheid, dat BP, bij gebrek aan service, Rotterdam de rug zou moeten toekeren en de raffinaderij elders oprichten. Dit zwaard van Damocles is dus. mag men aannemen, voorlopig boven hel hoofd van Rotterdam weggehaald. De heer Postliuma kan (even) verlicht ademhalen. En Rotterdam ook. Bij de tachtig bussen zouden er dertig zijn van een kleiner type. De nieuwe bussen worden namelijk weer afgestemd op het zogenaamde standaardtype waar over in beginsel met Den Haag en Am sterdamtot overeenstemming is gekomen. Dit type gaat uit van een grote stadsbus met 95 zit- en staanplaatsen, heeft een breedte van 2,50 m. en is 11,50 m. lang. Er zijn bij de RET echter lijnen (o.a. ?aar waarop het rijden met fr -lk grote bussen bezwaarlijk of zelfs onmogelijk of misschien uit oogpunt van vervoersbehoefte niet nodig is. Voor deze lijnen zullen dertig kleinere bussen, me 'plaats bieden aan 75 personen, wor den aangeschaft. u™aalrCapeIle heeft dea andacht van de KfcT. Noodgedwongen zal namelijk op deze lijn grote moderne bassen gaan rijden. Een omstandigheid die het wat gemakkelijker maakt dat te doen is dè opening van de Van Brienenoordbrug en de nieuwe wegen. De dijk wordt dan veel minder druk en er is meer plaats voor RET-bussen. Ais in de toekomst de kleine bussen toch kunnen worden gekocht zullen die wor den ingelegd. Uiteraard vindt- men het bij de RET jammer dat slechts 47 bussen kunnen worden gekocht. Maar men staat voor het feit. Deze 47 'bussen zullen dati ook voor eend eel als vervanging van oud mate riaal (ouder dan tien jaar) wórden - ge bruikt en voor een ander deel al3 aanvul- Img van het wagenpark ook in. verband met de lijn over de Van Brienenoórd- brug. De „vloot" blijft in ieder geval iets ouder dan men graag had gezien. -De chassis van de bussen zullen bij Ley- land-Holland worden besteld, de car rosserieën bij de N.V. Werkspoor. SCHIEDAM Het Engelse motorschip North Highness, wegens 15.000 brt. dat dinsdagmorgen langs de kade -Van de scheepswerf en machinefabriek De Niéu we Waterweg voer o.m te meren, werd door een hevige windhoos tegen-een zich aldaar bevindende kraan aangédrukt, die een eind over het water hing. Als gevolg hiervan kantelde de opde kraanwagen staande viertonskraan en kwam op de voorplecht van het vracht schip terecht waar het zware schade aanrichtte. Ook de aanlegsteiger werd ge deeltelijk beschadigd. De rijkspolitie 'uit VJaardingen was spoedig ter plaatse om een onderzoek naar de aard van het on geval in te stellen. FLO kapitaalsuitgaven voor in uitvoering zijn de projecten en nieuwe investeringen te financieren binnen het kader van het leningsplafond. Een delegatie uit het col lege van B. en W. heeft naar aanleidto,: van de financiële moeilijkheden twze besprekingen met de ministers gehad en verzocht voor een deel van de kapitaal suitgaven vrijstelling te verkrijgen van de eis van voorafgaande vaste financte- rüig. Uitvoerig hebben de ministers daarna het verzoek besproken met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dit leidde tot de conclusie, dat het „onontkoombaar is, dat Rotterdam zijn voor 1965 voorgeno men kapitaalsuitgaven" voor een belang rijk deel achterwege laat of uitstelt maar dat „anderzijds moei worden er kend, dat Rotterdam zich in zoverre in een uitzonderlijke situatie bevindt, dat het bezig is met de voltooiing van een aantal bijzonder belangrijke, voor de pla- fondperióde begonnen, projecten, zoals het van nationaal belang zijnde Euro poort-complex." Aan deze projekten moeten volgend jaar noodzakelijkerwijze nog belangrijke bedragen worden besteed en daarom hebben de ministers besloten, dat Ro.ter- dam in totaal negentig miljoen mag uit geven zonder de verzekering van de vaste financiering. ROTTERDAM Burgemeester en wethouders hebben bij de gemeente raad nieuwe voorstellen ingediend voor de verhoging van-kinderbiljetten en schoolabonnementen. De door de raad eerder goedgekeurde tariefver hoging van kinderkaartjes en school abonnementen kreeg op het laatste ogenblik niet de goedkeuring van de regering. Gevolg hiervan was, dat met ingang van zaterdag 19 december alle tram- en bustarieven omhooggingen, (Van-een onzer redacteuren) ROTTERDAM De directiesv an „Nederland" te Amsterdam en de Ko ninklijke Rotterdamsche Eloyd delen mee, dat zij ieder bij de Japanse werf Nippon Kokan Kabushiki twee lijn- vrachtschepen hebben besteld. Devier schepen krijgen een laadver mogen van 12.900 ton. Zij zullen worde uitgerust met 6-cylinder hoofdmotoren vain de Koninklijke Machinefabriek Stork en Co. te Hengelo. Het vermogen van deze motoren is 17.000 pk. De sche pen worden 162 meter lang, 23.70 me ter breed en krijgen een vaarsnelheid van rtiim twintig mijl per uur. (Van een onzer verslag gevers) ROTTERDAM Het garagebedrijf Bornkamp, een van de oudste Rotterdam se taxibedrijven met een staat van dienst van zestig jaar, zal vanaf 1 januari geen taxi's .meer laten rijden. De afdeling ziekénvervoer zal blijen bestaan mede in verband met het contract met de Rotterdamse ziekenfondsen. Het bedrijf stopt met de taxi's omdat het niet meer mogelijk was chauffeurs te vinden die staan voor hun werk. Garage Bornkamp had, zeker in Kralingen, een geede naam, een naam die was bereikt door dé chauffeurs. Maar de vertrouwde chauffeurs vertrokken en de nieuwe gingen „op de taxi" omdat zij het avontuur zochten. Dat avontuur is echter bij een bedrijf als Bornkamp niet te vinden. Op het ogenblik reden er nog maar twee wagens de andere stonden in de garage, zonder chauffeur. Vijf chauffeurs zullen worden ontslagen. Waarschijnlijk kunnen zij wel bij andere taxibedrijven werk vinden. ROTTERDAM Tussen werkgevers en werknemers in het bakkersbedrijf is overeenstemming bereikt over de bezor ging en verkoop van brood op zaterdag 2 januari. Dan zullen alle bakkerswinkels gesloten zijn; er wordt geen brood gebak ken noch bezorgd. De huisvrouw zal dus donderdag voor drie dagen brood in huis moeten hemen. Het besluit is genomen om de bakkers een vrije zaterdag te geven, aldus de Rayonale Bakkerijcommïssie Rotterdam en omstreken. ROTTERDAM Ir. A. Oosterveld, chef van de afdeling technische en nauti sche diensten, en algemeen procuratie houder van Shell Tankers N.V., wordt met ingang van 1 januari overgeplaatst haar Shell International Marine Ltd. in Londen. De heer G. den Bakker, een van de ttvee „fleetmanagers" van Shell Tan kers N.V., zal de heer Oosterveld opvol gen. ROTTERDAM Op 6 januari zal de heer T. Keuzenkamp het feit herdenken dat hij vijftig jaar geleden in dienst kwam bij R. S. Stokvis Zonen N.V. Dé heer Keuzenkamp is van het 'begin af werkzaam geweest in de vervoers- branche. In de gehoorzaal van het hoofdgebouw van Stovkis aan het Heiman Dullaert- plein zal op 6 januari van 15.30 tot 17.00 uur een receptie worden gehouden. de kinderbiljetten en schoolabonne menten echter uitgezonderd. Het college van B. en W, wil het tarief van.de kinderkaartjes in eerste fase vast stellen op vijftien cent (een kwartje óp enkele trajecten van bijzondere, buslij nen) en in tweede fase (1 december 1965) op twintig cent (dertig cent). De tarieven van de schoolabonnemen ten worden als volgt: in de eerste fase 6,25 per maand voor een lijn, 7,50 voor twee lijnen en 8,75 voor drie lijnen. De maandtarieven waren aanvan kelijk bepaald op resp. ƒ7.50 (tweede fase: ƒ8.10). ƒ8.75 (ƒ9.30). ƒ10 (ƒ10.50). Het ligt in de bedoeling de nieuwe tarieven op 1 februari 'e doen ingaan. (Van een ónzer vejslaggevèrs) ROTTERDAM Op oudejaarsdag zul len trams en bussen tot acht uur 's avonds rijden als op weekdagen en daar na volgens een gewijzigde dienstregeling tot half twee 's nachts. Omstreeks die tijd vertrekken bussen en trams van de beginhalten om nog een volledigerit te maken alvorens in te rukken naar gara ges en remise. Een uitzondering op deze regel vormen de bussen op de lijnen 55, 64 en 65. De laatste ritten van deze bussen - zijn als volgt: Lijn 55: om 1.00 uur van Pemis naar het veer Petroleumweg; om 1.32. uur van Hoogvliet naar Pemis; om 1.45 uur van Pemis naar Hoogvliet. Lijn 64: om 1.30 uur van Hoogvliet naar Vondelingenplaat: om 1.41 van Von delingenplaat naar Charlois (rechtstreeks via de Vondelingenweg). Lijn 65; om 23.10 van Poortugaal naar d-e fiochussenstraat; om 1.30 utir van de Rocussenstraat naar Poortugaal; 'om 2.10 uur van Poortugaal naar de garage Sluis- jesdijk. - - Op Nieuwjaarsdag zal met Versterkte diensten worden gereden van 's morgens acht tot middernacht. Op de industrielij- aen 51 en 53 wordt ech-ter geen dienst gedaan. FRANKFORT In een artikel in het'in Frankfort verschijnende week blad „Stem der gemeenschap" wekt predikant en oud-onderzeebootcom mandant, de Westduitsers op bij de in oktober a.s. te honden algemene ver kiezingen ongeldige stemmen uit te brengen en' aldus hun wantrouwen in de huidige politieke partijen in de bondsrepubliek tot uitdrukking te brengen. Ds. Niemoeller schrijft, dat de demo cratie in West-Duitsland alleen maar in naam een democratie is. Er bestaat geen échte oppositiepartij en de democratie moet wel tot corruptie, ontaarden. „Deze corruptie kan alleen maar tot dictatuur leiden en Hitler was vergeleken met wat ons te wachten staat, maar een onschul dig weesjongetje", aldus ds. Niemoel ler. Geen land ter wereld gelooft in een verlangen naar vrede bij West-Duitsland. zo 'schrijft hij verder. De ontwikkelings hulp lijkt alleen maar te bestaan uit het zenden 'van wapens naar onderontwik kelde landen en het leveren van huurlin gen voor oorlogen in Afrika en het Verre- Oosten. Door ongeldige stemmen uit te bren gen, moeten de kiezers aande machts hebbers duidelijk maken, dat tenminste een deel der Duitse bevolking naar vrede haakt en in dit opzicht geen vertrouwen heeft in de bestaande partijen, aldus ds, Niemoeller. FRANKFORT Aanklager Gróssmann hééft gisteren levenslange dwangarbeid geëist tegen 'e twee voormalige mede werkers van Adolf Eichmsnn in Honga rije, de 53-jarige'voormalige kapitein 'van de SS. Otto Hunsche en de 59-jarige voormalige kolonel van de SS. Herman Krumey, die in Frankfort berecht wor den vanwege hun rol, bij de moord op tenminste driehonderdduizend Hongaarse Joden. De aanklager zei dat de, beschul digden hadden afgeweten van de depor- .tatie er) he4 vergassen der Joden. De U.P.G.A. heeft de bevolking gisteren opgeroepen, zich achter haar te scharen ,.om het land te behoeden voor tirannie, despotisme en feoda lisme". Het comité voor gezamenlijke actie van de vakbonden, dat meer dan een half miljoen arbeiders ver tegenwoordigt, heeft bovendien met onmiddellijke ingang een algemene staking uitgeroepen, die echter door het Noordnigeriaanse vakverbond is afgekeurd. Om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, zijn de politie en het leger in staat van paraatheid gebracht. In de hoofdstad Lagos moest de politie al ver scheidene keren krachtdadig optreden, toen betogers van de U.P.G.A. onder het schreeuwen van leuzen stembureaus aanvielen. Ook elders in het land deden zcih ernstige ongeregeldheden voor. In Afinko (Oost-Nigeria) viel één dode en werden tientallen mensen gewond. Het rumoer rond de verkiezingen wordt gezien als de ernstigste politieke crisis in deze federatie sinds het land in 1960 binnen het Britse Gemenebest on afhankelijk werd. Zij is een gevolg van de scherpe tegenstelling tussen het noor den van het land. overwegend moham medaans en traditionalistisch ingesteld, en het zuiden dat een meer op het ..Afri kaanse socialisme" gerichte politiek voorstaat. Ook de president en de pre mier staan tegenover elkaar: president Azikiwe. die aan de kant van het zuiden staat, wenst ook uitstel van de verkiezin gen, terwijl premier Balewa plaatsver vangend leider van de regeringspartij. ROTTERDAM Doordat de Neder landse Opera in verband met de over gangssituatie in 196.5 iripiaats van vijftien voorstellingen in Rotterdam nog maar acht' voorstellingen zal geven blijft er van de door de gemeente aan de 'Rotter damse Kunststichtingbeschikbaar gestel de subsidie nu ruim vijftigduizend gul- den over. In januari zal de, raad beslissen over een voorstel van' burgemeester eh wet houders' om dit bedrag te bestemmen voor het uitkopen yan.,voorstellingen van buitenlandse gezelschappen en het .gezel schap Forum te Enschedé. Tot op heden was het de gewoonte'dat de Nederlandse Opera in Rotterdam 'vijf tien vrije voorstellingen pér jaar gaf. Per voorstelling werd ƒ7200 subsidie gegeven. Nu dit gezelschap in 1965 maar acht maal optreedt blijft er van de totale subsidié groot ƒ108.000, ƒ50.400 over. ROTTERDAM Op de morgen van nieuwjaarsdag zullen op het Sparta-com plex Vreelust in Spangen de veteraren elftallen van Sparta en DFC tegen el kaar uitkomen. Voor deze wedstrijd die om half twaalf begin- is het Spartaans- team als volgt geformeerd: d: Kouwen, a Verineker en Tiebout; m v.d. Water Terlouw en Verbeek; v. Weber, Sonne- veld, Den Boer, Benningshof en v. Male 's Middags om 2 uur wordt op hï'. hoofdveld van Spangen een wedstrijd ge houden tussen een Sparta-combinatie en Neptunus. de Nigerian Nation?! Alliance, niet van uits-tel wil weten. Van de regeringspartij is bekend, dat zij een pro-Westerse politiek voert. Daar entegen wenst de U.P.G.A. een grotere neutraliteit. Op het laatste moment is nog getracht een oplossing voor het geschil te vinden door vertegenwoordigers van beide par tijen uit te nodigen besprekingen te voe ren. Afgevaardigden uit het noorden en westen van het land hebben echter ge weigerd met de president en de premier aan één tafel te zitten. Zo ontbrak ook sir Ahmadoe Belo. de vertegenwoordiger van de noordelijke provincie, die twee derde deel van Nigeria omvat. Overigens zijn meer dan zestig kandi daten uit dit gebied zonder stemming al gekozen daar er geen tegenkandidaat is. Onder hen is ook premier Balewa. Het federale parlement van Nigeria bestaat uit een Senaat van 44 benoemde leden uit alle streken van het land en een Huis van Afgevaardigden van 312 leden die in Oost- en West-Nigeria door alle volwassenen worden gekozen en in het noorden door de mannelijke volwas senen. Bij de verkiezingen in 1959 kreeg het noordelijke volkscongres 142 zetels, de Nationale Raad van Nigeriaanse bur gers en de Kameroenpartij 89 zetels en de actiegroep 71 zetels. Verder is er nog een aantal kleinere partijen. Nigeria telt 55 miljoen zielen. ALPHEN De heer J. van der Snoek, batorvtimmerman (26), vond gistermiddag in de Prins Hendrik straat een schooltas. Hij ging met het gevonden voorwerp naar een café en maakte de tas daar open. De jongeman verbleekte van schrik; geen schriften en boeken zaten er in, maar det as was vol gepropt met briefjes van tien en vijf en twintig, in totaal voor 25.000. De heer Van der Snoek rende naar een telefoon en belde het politiebureau. Daar kwam even later een hijgende bediende van een Alphense bank binnen stormen om het verlies te melden. Lakoniek werd hem tot zijn grote verrassing meegedeeld dat het geld al terecht was. Binnen een kwartier had zich alles afgespeeld: het ontdekken van het verlies en de geruststellende mededeling dat het geld was gevonden. Op de bank heerste grote con sternatie toen een tijdelijke be diende onthutst binnenkwam en het ongeluksbericht uitstamelde. Hij had de tas met het geld nota- bene tussen de snelbinders achter op zijn fiets gebonden. Toen hij bij hot postkantoor kwam waar het moest worden gestort, bleek de bagagedrager leeg. Personeels leden van de bank gingen vlug overal zoeken, maar naar later bleek was de heer Van der Snoek hen voor geweest De eerlijke vinder is een flinke beloning in het vooruizicht gesteld. Dat wordt dan een prettige ver rassing na een onaangename:,. Ik voelde me zo ellendig, toen ik al dat geld zag", zei hij tegen zijn moeder, toen hij thuis kwam. De muzikale leiding berustte ditmaal bij Giuseppe Martelli, terwijl in de plaats van de in het programma aange kondigde hoofdrolspeler Carlos Feller, Fritz Ollendorff optrad. BRIELLE In Brielle kan men er voortaan zeker van zijn dat de nachtrust niet meer wordt verstoord door knallen om de drie minuten van de knalappara ten, die de tuinders gebruiken on^, dieren (in hoofdzaak vogels) van hun tuinde rijen te verjagen. De gemeenteraad heeft gisteravond een voorstel van B. en W. aanvaard, dat bet gebruik van knal apparaten verboden is tussen een half uur na zonsondergang en half zes 's mor gens. Het voorstel van B. en W. was een gevolg van klachten van inwoners, ter wijl burgemeester Van Es ook wees op de belangen van de toeristen. Namens de tuinders reageerde het raadslid de heer Briggeman met op te merken, dat de tuinders de halve nacht wakker worden gehouden door de bad gasten UIT VERVLOGEN JAREN Dit zag men vroeger als men met de rug gekeerd stond naar het Cool- singclziekenhuis. ongeveer op de boek van de Binnenweg, toen nog (ong. 1920) van Hogendorpsplein, en meer op de achtergrond, achter het lommer van de bomen, de Boymansstraat. Links ziet men de Passage, het Ca- landmonument, en een deel van het Mamix"ymnasium, men denkt nog verder aks de molen de Hoop, maar dm:- was waarschijnlijk toen ai afge broken. De Passage, door de buitenmensen wel „Glaeze straete" genoemd, was een trekpleister. Was men er niet geweest, dan had men Rotterdam maar half gezien. Het was daar inder daad een schuilplaats voor de hitte en voor de regen, men kon er „droógwin- kelcn". Dit gebouw, door een particu liere onderneming gesticht, mét een overkoepeling van glas, heeft een ver binding tot stand gebracht tussen de Korte Hoogstraat en de Coolvest. De eerste tijd werd de Passage 's nachts afgesloten; volgens ons later niet meer. De 15de oktober 1879 werd het gebouw, ontworpen door de architect J. C, van Wijk, voor het publiek opgengesteld. Toen de Coolvest nog niet gedempt was, was de Pasrage er al. Een smaUe kade van enkele meters breed scheidde het imponerende ge bouw. met de hoge ingang, van het water. De opzet was afgekeken in Italië. Zoiets zou het, evenals het Witte Huis, in Rotterdam ook wel doen, zei men. Het deed het ook wel al kwam De Passage, ais winkelcen trum bedoeld maar gedeeltelijk tot zijn recht. Men flaneerde meer door de Passage dan dat men er over het algemeen kocht. Dat wil niet zeggen, dat er geen goede zaken werden ge daan, .His Masters Voice", muziekin strumenten. grammofoons, Willem de Jong. Graafland Apotheek en Fotogra fie. Er was ook een drukbezochte badinrichting. Zestig jaar is de Glazen Straat een bezit geweest van Rotter dam. Het monumentale gedenkteken voor Pieter Caland bezitten wij nog. Bij de onthulling van het door burgemeester s'Jacob geschonken monument werden op 23 december 1907 door burgemees ter Zimmerman o.a. de volgende woorden gesproken: „Ais een vinger der Onsterfelijkheid is op de kaart van Nederland een streep getrokken, welke van Rotterdam wijst naar zee en die ten eeuwigen dage zal herinneren aan den schepper van det> Waterweg, aan de eigenlijken stic'nier van Nieuw-Rotterdam. den Inf--.icur Pieter Caland". Wij zien rechts van de Passage „De Landbouw", een zaak, die regelmatig werd bezocht door de buitenmensen, die in Rotterdam zaken deden. En de roomijsman zit tegen de paal geduldig te wachten op een klant. Roomijs k la Vanille 18 2 3 of 5 cent, ver schillende smaken. Voor de kinderen een puntje van een cent. A FAASSE Vergeleken bij de vorige keer (uitvoe ring opera „Tosca") was het orkestspel aanmerkelijk beter, al kwamen er over stemmingen voor, b.v. in het eerste bedrijf, waar de stem van Fritz Ollen dorff niet opgewassen bleek tegen de orkestbegeleiding, die teveel domineerde. Voor het acteren van Ollendorff, die de rol van Don Pasquale vervulde, heb ben wij veel waardering: De oude welge stelde vrijgezel niet enigszins excentrieke manieren kwam goed uit de verf. Het-, zelfde kan gezegd worden van de levens lustige weduwe Norina. vertolkt door Cora van Doesburg, al leed haar muzika le weergave ónder een teveel vibrato (vooral in het begin). Neef Ernesto (de tenor Etlore Babini) en Dottore Mala testa (Paolo Gorin) en zeker ook de (schijn)-notaris (Geraard Krake) gaven staaltjes te'zien van goed toneelspel, terwijl hun zang zeer ver zorgd en welluidend klonk.' De koorzang, soepel en zuiver van toon. gaf een uitstekend relief, aan het geheel, terwijl decors en kostuums niet weinig hebben bijgedragen tot het wel- slagen van deze opera-opvoering., die bij de jongelui waarvoor ze bestemd was, wel in de smaak zal zijn gevallen. Burgemeester Van Walsum en echtge note woonden de voorstelling bij. W. P. VERHEUL ALPHEN AAN DEN "RIJN Drie mannen, de 24-jarige, chauffeur J. J. van L. uit Alphen aan den Rijn, de 33-jarige G. M. L. uit Woërden en zijn 21-jarige broer P. L. uit Bodegraven, hebben gisteravond .de 68-jarige directeur A. V. overvallen. Zij sleurden hom in hun; Volkswagercbusje; reden weg en be roofden hem onderweg van zijn geld. Ver volgens gooiden ze hem in de buurt van Ter Aar weer op straat. De heer V.. die onmiddellijk aangifte bij de politie deed,, verklaarde dat hij, toen hij het kantoor vati zijn transport bedrijf had verlaten eèn gestalte op zich zag afkomen. Voor hij zich goed reali seerde wat er was gebeurd, was hij al neergeslagen en in het busje gesleurd. De drie mannen waren gewapend met een automatische vuurbuks. Het drietal heeft inmiddels beikend, ook op 10 december een mislukte gewapende roofoverval te hebben gepleegd op het Alphense postkantoor. De heer V. heeft bij de overval een dtepe hoofdwond opgeiopen. Een zoon van het slachtoffer vond fn de Hofzicht- straat waar het transportbedrijf is ge vestigd, de hoed van zijn vader, dé ijzeren staaf, waarmee de heer V. werd neergeslagen en bloedsporen, waarop hij de politie alarmeerde, die direct de plaatselijke verhuurbedrijven contro leerde. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de broers L. de heer V. hebben over vallen; de jongste heeft de ijzeren, staat" gehanteerd. G. M. L. had bovendien de' vuurbuks achter de hand. Zowel bij de, overval van gisteravond als bij de mis lukte poging het postkantoor te over vallen had het trio nylonkousen over hét hoofd getrokken. SASSENHEIM Een grappenmaker heeft in de turn van de groepscomman dant van de rijkspolitie te Sassenheim, de heer W A. de Romph een chaos willen aanrichten; Hij plaatste een adver- tentie in het dagblad waarin de lezers" m ba ssenheim werd verzocht oude Kranten en flessen te deponeren in de ten ni1? Vaa de,heer. Knoet. ParklaatV loO. Dat is het adres van de politieman. nfJl ijnheer Knoet is in Sassenheim niet bekend. Groepscommandant De Komph is in Sassenheim een gezien p?. I'15rnant?.1? h'i heeft geen uitgesproken It Jïl 1 gaa,1 thans 03 wie de oo stelier van de advertentie kan zijn ge- - ^SV. waarbU hej handschrift van de wellicht kan helpen. Dé advertentie is namelijk aangeboden per vëor tfeafosLÜen ^Wen was ^sloten Schuiten in Hustings j-53 het schaaktornóoi,' ufai-Si 83 tradltl0neel rond de nieuw- werelHtozmtM rga nisaert- ^eft de dames- wereldkampioene, Nona GaprindashvUI ULi V uur en eeB kwartier tot remisie ^et. de 'wint'8iarige Braziliaan Antoma Rocha. De partij was na de eer-S ste ronde afgebroken. Paul Keres. die? hTrt I'S tc,t de kanshebbers be-' aïil 2yn itohgpartij tegen dr Brit Peter Lee tot Winst,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1