Kerstboomverbrand ing werd groot schouwspel Gemeente ontving weer talrijke schenkingen AGENDA GEEN VOETBAL, WEL Tas met gewurgde baby lag in Poldervaart Politie pakt vandalen op ROTTERDAM Vuur loeide in 3600 bomen V uurwerk was voorspel meubelen Nu in beroep bij gemeenteraad I Huisvrouwenver. hééft weer veel aktiviteiten Yellevestsinael zial vervallen In kalenderjaar 1963 Burgerlijke stand Guillaume" was weer bijeen jaar bij PPSC en HBSS Kinderen gewond bij aanrijding Jongen doet gruwelijke vondst Kerkkoor voor Julianakerk? Vrouw ernstig gewond bij aanrijding gjjflf .'j' /•fpE 'ROTTERDAMMER - MAANDAG 4 JANUARI 1965 w Mej. Poot scheidde van zondagsschool Nieuwjaarsbijeenkomst Schiedamse C.J.V. en morgen Oud-internationals winnen van NO AD Overleden op tribune bij voetbalwedstrijd RAADGEVING VOEDSEL VOEREN broersvest 64-66 Schiedam Yrouw brak bij val linkerbeen Begrip BEKENDMAKING pagina 3 (Van «en onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van ge Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heelt weer vele aktiviteiten op het program ma voor januari- Vandaag hield ze om twee uur In Maison Westhuls een Nieuwjaarsre ceptie. Tot drie uur was er gtregenheid elkaar voor 1965 het beste toe te wensen waarna mejuffrouw Haas wat vertelde over hztgeen de Stichting Huishoudelijke- en Ge zinsverzorging oet. De leden kunnen woensdag 6 januari boe hen afhalen voor de boekencirkel bij me vrouw Steinder, Burg. Knappertlaan 225, tel 253445 van tien tot vijf uur. Op de dinsdagen 12 en 26 januari 's middags om 2 uur geeft <ie heer Popma bridgeles in de kleine zaal van Musis Sacrum, terwijl de dames o.l,v, mevrouw Nesse gymnastiekles kunnen krij gen op dinsdag 12, 19 en 26 januari in het gymnastieklokaal van de Schiedamse Huls- houd- en Industrieschool. De beer J. Verhulsdonk. voorzitter van de Schiedamse Middenstands Centrale, behan delt woensdagmiddag 13 januari om twee uur in de kleine zaal van gebouw Irene het studie-onderwerp: De winkelsluiting. De da mes mogen dan zelf hun mening zeggen over de tijden van de winkelsluiting, In het algemeen kunnen de leden van de Ned. Ver van Hulsvrouwen zich op duidelijke wijze uitspreken over de actuele vraag, of dc overwogen vijfdaagse werkweek voor de handeldrijvende middenstanders voor de huisvrouw aanvaardbaar is. Uit een oogpunt van consumentenonderzoek belooft deze cau serie belangrijk te worden. Er zijn twee rondleidingen, namelijk op de woensdagen 13 en 27 januari, in het Museum Boymans-van Beunlngen te Rotterdam o.l.v, mevrouw Slappende!. De leden kunnen dinsdag 19 januariom twee uur "s middags in de kleine zaal van gebouw Irene een demonstratie-middag van Tornado-artikelen bijwonen, met vertoning van dia's. Alleen voor de dames, die zich reeds opgaven, is er dinsdagavond 19.januari van reven tot negen uur in de Technische School aan de Mgr. Nolensïaan 3 ee.t cursus, ge naamd .Pech Onderweg". Ten slotte brengen de huisvriuwen don derdag 21 januari *s middags om twee uur een bezoek aan de schatkamers onder de Lijnbaan van de firma Heetman, waarbij wijfentwintig dames de gelegenheid krijgen in deze interessante omgeving een kijkje te nemen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De panden aan de Vei- levestsingel, die westelijk van de Veile- vestgracht is gc-iegen, werden in het kader van het Onteigeningsplan Nieuw- land eigendom van de gemeente. Zij moesten ten behoeve van de volkshuis vesting worden geamoveerd. Hierdoor heeft de Vellevestsingël niet alleen elke betekenis verloren, maar zal ook door de reeds gerealiseerde en nog te treffen stedebouwkundige voorzieningen geheel vervallen. De singel dient derhalve aan het openbaar verkeer te worden onttrok ken. Het ontwerp-besluit. om de Vellevest singel met ingang, van 1 februari 1965 aan het openbaar verkeer te onttrekken heeft na de openbare kennisgeving op 15 oktober 1964 vanaf 22 oktober tot en met 22 november ter gei-ieentesecretarie ter visie gelegen. Er zijn geen bezwaar schriften ingekomen. B. en W. stellen de raad voor met ingang van 1 februari aan het openbaar verkeer te onttrekken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Mej. J. Poot nam dezer dagen afscheid als leidster van het West- hill-zondagschoolwerk, dat ze zoveel ja ren met hart en ziel heeft verricht. Thans achtte ze evenwel de tijd gekomen dit werk aan een ander over te dragen. Zondag nam ze bij de kerstfeestviering van deze zondagschool in Irene afscheid vaii dè ouders en kinderen, waarbij ze heel wat handen had te drukken. Ds. C. van der Steen, van wie twee kinderen op de Westhill-zondagschool gaan, was aan wezig op deze afscheidsbijeenkomst. Gok as. H. W. Hemmes, die juist een preekbeurt buiten de stad 'had, kwam tegén het einde nog even een kijkje nemen.- Namens de ouders heeft ds. Van der Steen de scheidende zondagschool leidster bedankt. Mej. Poot blijft nog wel aan dé jéugdkerk verbonden. OCHIEDAM De kerstbomen- verbranding, zaterdagavond op het Plein '40'45 is een ongedacht groot succes geworden. Tevoren goot het nog pijpestelen. Een te leurstelling voor de mensen, die in dichte drommen naar het veelbe- (Van een onzer verslaggevers) daarbij niet Vergetend 'de verkenners, brandweer en politie, düe de gehele dag gesurveilleerd had, die Schiedamse Ge meenschap, gemeentewerken en de rei- ragmgsttóensit, die met enkele auto's cte bomen van de vijf verzamelplaatsen naar Plein "40'45 had gebracht. Het was allemaal prima verlopen. Even na half acht behoorde deze jaar- lovande schouwspel kwamen. Het teven uur 's avonds zouden .vBftntwüUto schfedam'was'up een'doe^tïelfendïma: waren (voornamelijk vaders» en moeders met hun kroost en natuur lijk vele jongelui, die een derge lijke „fik" niet.graag zouden mis sen. Overa! stonden groepjes mensen te schuilen. In de beschutte poort van het Proveniershuis Wachtten velen met een droefgeestig gezicht de bui af. Precies (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De gemeenteraad be sloot 24 maart 1961 bet college van B. en Ti, te machtigen tot aanvaarding van gemaakte erfstellingen of legaten of ge dane schenkingen, een en ander ten be hoeve van het Stedelijk Museum, het Gemeente Archief, alsmede de Stadskwe- kerij. de Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek en instellingen van onderwijs, voorzover daaraan voor de gemeente geen bijzondere verplichtingen zijn verbonden. Daarbij werd bepaald, dat B. en W. jaarlijks, de gemeenteraad mededeling zullen doen van hetgeen krachtens dit jaar is aanvaard. Hieraan gevolg gevend biedt het colle ge een overzicht aan van de in het jaar 1963 gedane schenkingen: Dit zijn van de heer P. Dirkzwager een gouache „Man aan de Zee" van Gerri: Brenner, van de heer H. W. Meihuizen een tekening „Kinderen met ballonnen" eveneens van Gerrit Bren ner, van prof. mr. P. Sanders een schilderij „Image sur toi" van Serge Vandercam. en een schilderij „Composi tie" van Ernst Vijlbrief, van de Ver eniging van Vrienden van het Museum een Schilderij „Ako No Maiso" van Minoru A gala, van wijlen mevr. A. E. Hofman-Paling een legaat, waaruit aangekocht werd het beeld, ..De Den ker" van Lotti van der Gaag, en een legaat bestaande uit een thee-emmer, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse C.J.V. hield vrijdagavond in gebouw Irene haar gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, die begon met een receptie, waaraan ruim honderd jongelui deelnamen. Daarna hield de voorzitter de heer W. de Wolff, een Nieuwjaarsrede, waarin hij onder meer de sociëteitsgedachte behan delde, zoals deze zich in het afgelopen laar met succes had verwezenlijkt in de opgerichte Sociëteit „Oase". In het bij zonder bestaat er veel belangstelling voor de „soos"-avonden op zaterdagavond en voor de gespreksgroepen op zondag avond. Na de rede van de heer De Wolff was er een vertoning van de komische film „Pyama voor twee", waarna er ge durende het verdere gedeelte van de avond gelegenheid tot dansen was. Chr. Soe, Belangen: Ned. Bond Oud- btrijder's, jaarverg., 20. Dagblad „DE. ROTTERDAMMER", Schiedamse- redactie Lange Kerkstraat «2 tel. 263954 (b.g.g. 115588 toestel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- «traat I39a: tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap <adr ïie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers Alarm politie 64666. alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing en Overdenking, tel. 14.10.00. Apotheek; Evers, L. Haven 81, tel 258242 en Kethel, Schied.weg 41, tel. 269927. theekistje comfoortje. waterketel, le peldoosje met acht iepeitjes en acht ged enktegels. Van de heer R. Citroen te Amster dam een zilveren potloodhouder en.zil- veren houtskoolhouder, respectievelijk ere-prijs der vierde- en ereprijs der derde klasse, uitgereikt in 1843 door de door de Stadstekenschool te Schiedam, raadsbesluit in het afgelopen' kalender Van de heer J. Denniniger te Rotter dam een negentiende eeuwse piano, merk Fois Berden Cie, Bruxelles (1847). Van de heer W. -Bergijk te Schiedam een negentiende eeuwse spiegel.'van mevrouw M. Heeren-Hersbach te. Hel mond, mejuffrouw M. P. S. Cool te Schiedam en de heer A. Hukshom te Schiedam historische prenten en teke ningen en van het ministerie van on derwijs. kunsten en wetenschappen te 's-Gravenhage acht stuks grafiek van Nederlandse kunstenaars, met als on derwerp'de Deltawerken en een por tret van prof. dr. L. J. Rogier door' J. B. Sleper. (Van éér. onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op duidelijk!* wijze heeft NOADzaterdagmiddag in de 'gezellig in gerichte Korenbeurs een lesje gekregen in tafeltennis van een drietal oud-internatio naals. dat te kennen gaf de tafeltennissport nog lang niet verleerd te zijn. Cor du Buy, Wim Stoop en Will van Zoelen wonnen in totaal met 9—1 van - de drie cracks van NOAD, te weten Hank Aben, Henk, Eik- mans en Freek Suttorp. - Een schrale troost voor dit NOAD-drietal mag zijn, dat men beneden kunnen speelde en kennelijk beïnvloed was door de. beken de klank van de drie internationaals, "die zich geheel Inzetten om het de NOAD-spelers heel moeilijk te maken. Welnu, na het openingswoord van de voorzitter van NOAD, de heer C. Marijnen hebben zij dat gedaan ook. De heer Marij' nen kon o.m. welkom heten de NTTB-bonds bestuurder G. Holswilder en de heer C. Decider, Verder de heren A. Scharroo, J. Brouër en P. Koene, geen onbekenden in de Nederlandse tafeltenniswereld. Als offi ciële bondsscheidsrechters fungeerden de he ren D. Bogmans en J. v. Kesteren. De heer Marijnen toonde zich kennelijk verheugd, dat er zoveel jeugdige toeschou wers waren bij de ongeveer 250 kijkers. Hij overhandigde na afloop aan alle spelers en de scheidsrechters een flesje „Schiedams vocht"'beschikbaar gesteld door de firma'a De Kuvper en Hasekamp. De prijzen, als mede de wisselprijs werden uitgereikt door de heer J. C, Bronneman, die dit met een toepasselijke speech deed. De uitslagen luiden: SuttorpStoop 14—21, 1921. Aben—v. Zoelen 22—20. 9—21. Eik mans—Du Buy 15—21, 14—21, Dubbel Eik- mans/Aben—v. Zoelen/Du Buy 15—21, 14— 21 Aben—Stoop 16—21. 17—21. Suttorp—Du- BUy 13—21, 14—21. Eikmans—V. Zoelen 15 —21. IS—21. Aben—Du Buy 15—21, 16—21. elen 21—14, 13—21, 9—21. Al-leen Henk E Alleen Henk Eikmans slaagde er dus in een partij te winnen. Na afloop bleef men nog even gezellig bij een waarbij het aan Nieuwjaarswensen niet ontbrak. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de tribune van het Fortunaterrein werd zondagmiddag de 64-jarige F. L. Koopman uit Krimpen a/d IJssel onwel tijdens het kijken naar dc wedstrijd Fortuna VI—-Xerxes. Hsj overleed ter plaatse. Het stoffelijk over schot is naar het Holyziekenhuis ge bracht. De heer Koopman was oud-voor zitter van de Rotterdamse voetbalvereni ging Xerxes. verkenners mei hun fakkels de braad steken in de massale berg van ruim zesendertighonderd verzamelde kerst bomen, bijna tweeduizend bomen meer dan verleden jaar. Als een denker, dreigend bastion, dat zich ettelijke meters hoog 'in de lucht verhiel, lag daar de bomenmassa te wachten, totdat het vuurvonnis aan haar zou worden voltrokken. Verlichting was er bijna niet op en rondom net plein.. Men kon de mensen niet onderschei den in deze Egyptische duisternis- Men zag slechts spookachtige schaduwen, die in steeds grotere ge,ale vanuit de Burgemeester Van Haarenlaan en de 's-Gravelanidseweg kwamen opdoemen. Voor de verlichte vensters van de 'Woon huizen boven dé winkels van de laatste straat zag men talrijke hoofden van nieuwsgierige bewoners. Het plein vulde zich elke minuut meer met personenauto's waarin kin- deren hun neusjes tegen de ruiten drukten om niets van het schouwspel ■te móssen. Het hoofdkwartier was gevestigd in een wagen van gemeentewerken. Daarin stond het geluidsapparaat opgesteld, dat voor de muzikale omlijsting van de ge ïmproviseerde brand zorgde. Vrolijke wijsjes klonken over de hoofden der me nigte. In de wagen bevond zich ook de mi crofoon, waardoor om zeven uur de heer C. A. Henrion Verpoortcn meedeelde dat er zo straks enig vuurwerk de lucht zou ingaan, waarna de verkenners van alle kanten met hum flambouwen het vreug devuur zouden ontsteken. Om drie minnen over zeven gierden de eersc vuurpijlen de lucht in, gevolgd door cascades van uiteenspattend vuur werk met zware ontploffingen, die de kleine kinderen dichter tegen vader en moeder deden aankruipen. Het was inmiddels kurkdroog gewor den. Gedurende het gehele festijn' zou er geen druppel regen meer vallen, om evenwel daarna weer als bakken uit .de donkere winterhemel neer te komen. Na het als inleid jig bedoelde vuu-- werk stond in een ommezien de kersé- bomeniberg in lichter laaie, de omgeving op fantastische Wijze verlichtend.' De .organisatoren hadden boven'ver wachting alles mee. Zelfs de wind kwam uit de goede richting, uit het zuidwesten. - -Na afloop verscheen t'n kleurige let ters van véle elektrische lampjes de woord-en „Gelukkig Nieuwjaar" op de achtergrond en verspreidde de meniigte zich langzaam om huiswaarts te keren. De heer G. Hens sprak een slot- en dankwoord. Hij bracht dank aan de vé len. die hadden meegewerkt om deze kerstbomenverb-iandingsaktie op zulk een voortreffelijke wijze te doen slagen. op nier van zijn kerstbomen afgekomen. De jeugd had „haar brandje" gehad en meer dan zesèndertighonderd gloed nieuwe, glanzende stuivers waren in de talrijke gretige jongens-; en .meisjeshan den terechtgekomen. Nut en vermaak hadden op deze wijze op de tweede ja nuari iri Schiedam elkaar de hand ge reikt. SCHIEDAM Ondertrouwd: J J Christen 20 jr en C Verwiel 18 jr; D den Hartog 20 jr en J van Vuuren 22 jr: J W B de Neef 24 jr en V Werdmüller von Eigg 20 jr; F de Ronde 21 jr en L B Klompenhouwer 17 jr; J Vermeulen 26 jr en A Klok 23 jr; J G Wijntjes 23 jr en A A Krabbendam 21 jr; J Teliez Canales 26 jr en L Lachman 19 jr. Overleden: T Mostert 76 jr eehtg v "de Pagter; J de Keizer 65 jr; T J Meyer oud 9 maanden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Jeugd- socJëteit ..Guillaume'' hield zaterdag avond in gebouw Tivoli een Nieuwjaars bijeenkomst, die de drukst bezochte van het afgelopen, seizoen was. Er waren driehonderd jeugdige bezoekers, van wie tweehonderd leden en honderd in- troducé's. De Kerstversiering hing nog steeds in de zaal, wat er veel toe bij droeg om de stemming te verhogen. De voorzitter van „Guillaume", de heer J. Montfoort, hield een Nieuwjaars rede, waarin hij een overzicht van het afgelopen jaar gaf, dat zeer voorspoedig voor de sociëteit was geweest. Men be gon het nieuwe jaar met een schone lei. Het 'entreegeld zou in verband met de kostenstijging iets verhoogd' moeten worden, aldus de heer Montfoort. Vervolgens speelde de Down Town Jazz Band onder leiding van Roeffie Hueting. De dansvloer was iets te vol om behoorlijk te kunnen dansen. Boven dien was het snikheet in de zaal, wat overigens aan de geanimeerde stemming niets afdeed. Na half twaalf speelde het West End .Combo dïxieland-muziek. meer ter opluistering dan om erbij te dansen. :van watervogels moet men ervoor zorgen de vogels niet van hun toe- vluohtsplaats te verjagen. Daarom is het beter in het begin het voedsel niet aan de rand van een wak, maar in de nabijheid daarvan te storten. jyU HET, echt wintert, wordt het voor de vogels weer moeilijk om voldoende voedsel te. vinden. Vrijwel alle vogels eten graag bruin brood. Gekookte aardappelen en andere res ten van de warme maaltijd vallen eveneens in de smaak. Bij vorst zijn vochthoudende voedersoórten minder j f~\OK IS het beter het voeder niet op „„„.„uii- 7 *-/ -ƒ langs de openbare weg te storten. Ieder jaar kost dat hon derden vogels het levgn. Bovendien vormen de dieren een gevaar voor het verkeer. Het voedsel, dat we aan wa tervogels kunnen geven, is brood, in dobbelsteentjes gesneden, gespleten granen, ongezouten gedroogde garna len, granen,, graanafval, grasmeel maïs, fijngesneden ongezouten vis,' vleesafval en vetten. Zwanen lusten graag fijngesneden boerekool. Ten slotte nog een raadgeving, .als men uitgeputte vogels vindt: zet ze nooit bij een warme kachel, maar plaats de dieren in een onverwarmd, vorstvrij vertrek. geschikt. Ze bevriezen namelijk snel. Er mag bovendien niet veel zout in het voedsel verwerkt zijn. Ongekookte havermout blijkt een traktatie te zijn voor roodborstjes, merels en lijsters. Ook doet men lijsters en spreeuwen plezier met rotte appels, snippers, ap pelschil en klokhuis. Voorts hebben vooral bij vorst vogels veel behoefte aan vet, in de vorm van olierijke za den, zoals zonnepitten, hennepzaad en pinda's. Ook ongezouten spek, spek- zwoerd, reuzel en gestold vet vinden bij de vogels een dankbaar onthaal. Aan de hand van bovenstaande kan men ook vetbollen maken of geheel klaar in de winkel kopen. JDTEN DIENT speciaal 's ochtends, zodra het licht wordt, te voeren en vlak vóór de avondschemering. Daarbij moet men kleine hoeveel heden voeren, die direct worden op gegeten. Probeer zoveel mogelijk op sneeuwvrije of vrijgemaakte plaatsen te voeren en zorg daarbij dat de die ren niet kunnen worden aangevallen door katten,- Drinkbaden moet men tijdens de vorst afdekken met kippe gaas, waar alleen de kopjes van de vogels door. kunnen. Dit is om het baden'te voorkomen. Het is aan te raden eventueel een schepje suiker door het water te doen om het vries punt te verlagen. .Bij het voederert SCHIEDAM Ondanks de pletselingedergelijke deelname. De eerste prijs (een ommekeer Van het weer, konden nóch geweldig grote worst) was voor. het duo exclusief dealer (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De wielrijdster me vrouw A. V. G, (57) die zaterdag op de kruising Broersvest-Langé. Kerkstraat slipte, brak daarbij haar linkerbeen. De GGD bracht 'naar ter behandeling naar de.Dr. Noletstichting. HBSS, nóch PFSC zaterdag' hun wed strijden tegen resp. Barendrecht e». Oegstgeesi spelen. Het gehele programma •werd door de KNVB afgelast. Door die zelfde ommekeer van het weer (de dooi) kon ook het zaalvoetbaitorpoói, dat MW in samenwerking mét ons dagblad in Maasland zon organiseren (en -waaraan HBSS en PPSC beide zouden deelne men) niet doorgaan. Dat neemt niet weg, dat de Nieuwjaars-recepties, die HBSS en PPSC voor zaterdag hadden gepland, wèl konden doorgaan. Tijdens de morgenuren hadden onge veer zestig leden van PPSC zaal „De Bron" opgezocht en nadat het voltallige bestuur de nodige Nieuwjaarswensen in ontvangst had genomen en. uitgedeeld, begon een aantal leden een door Barend Van Eyk georganiseerd klaverjas-con- coursj dat uitstekend is geslaagd;-Uitein delijk kwam Jan Teeuw met 6115 punten als - .winnaar van de derde prijs naar voren, kreeg Loek Kalden met 6140 pun ten de tweede prijs (voetbalbroekje) en Arie de Vries was met 6330 punten de eerste, prijswinnaar. Hij kreeg een waar debon. - Enkele uren later waren de blauw- witten uit „De Bron" verdwenen en begaven 70 leden van HBSS zich naar déze zaal, eveneens om een Nieuwjaars receptie en een klaverj as-concours te houden. Op penningmeester D. van Hémen na was ook hier het voltallige bestuur aanwezig. Liefst 14 tafeltjes .met vier mensen konden worden gevormd en organisator J. de Hoop kon tevreden zijn met een Hans van Vonderen en Bras. Piet v. d. Stap en Ben de Klein wonnen de tweede prijs, mevrouw Hoekstra en les Hoogen- dam de derde, Leen Oosterom en Geurt Beekhuis de vierde, Bep Westerveld en Dries v.. d. Berg de vijfde en Bep de .Geus en Joop van Waardenburg de vijf de. De troostprijs voor het duo, dat het minste aantal punten behaalde, ging naar Kees van Walsum en Tinus Streyl jr. Zaterdag nemen zowel HBSS ais PPSC deel aan het zaaivoetbaltornooi, dat ons dagblad in samenwerking met Be Fair in de eerstdaags in Waddinxveen te openen veilinghal organiseert. Hetzelfde pro gramma dat afgelopen zaterdag gepland was, zal dan. worden gespeeld. Uiteraard geldt weer de voorwaarde dat dé KNVB het gehele programma zal moeten afge lasten, wil dit tornooi doorgaan. (Van een onzer verslaggevers) die SCHIEDAM De 10-jarige L. S. achterop haar fiets de 5-jarige A. S. had, botste zaterdagmiddag ter hoogte van de rolbrug aan de Overschiesewèg tégen een personenauto bestuurd door C. G. Beide kinderen kregen letsel aan hét 'gezicht; zodat de GGD hen ter behande ling naar het gemeenteziekenhuis ver voerde. (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Een 13-jarige jongen vonil zondag om een uur in de Polder- vaart ter hoogte van Spieringhoek eeh boodschappentas, waarin zich het lijkje bevond van een pasgeboren baby vart het vrouwelijk geslacht, dat met een touw door wurging om het leven was gebracht. De jongen belde onmid dellijk de politie die spoedig ter plaatse was. Vandaag, maandag, wordt sectie op het lijkje verr'cht. SCHIEDAM -7.. Krijgt 'dé Julianakerk een eigen kerkkoor? Als het aan de organist van deze'kerk, de heer W. A. Houtman ligt, dan zal er ongetwijfeld een~ koor- komen. Voor hem betekent het een oud- idéaal, nog uit de dertiger jaren. Hij denkt hierbij aan eén klein kerkkoor met goedé krachten, die de gemeentezang in de eredienst zal moeten steunen en verbeteren.Dertig jaar gé- leden bleek de tijd riog niet rijp te zijn voor het optreden van een kerkkoor in de eredienst. Maar thans, zegt hij, maken radio en t.v.-kerkdiensten ons er regelmatig mee vertrouwd en hij kan gelukkig consta teren dat de kerkzang inderdaad fraaier en ook meer homogeen is geworden. Er bestaat tegenwoordig meer mogelijkheid tot afwisseling, bijvoorbeeld beurtzang (antfonie), enz. Hij meent, dat er nu met de invoering van een nieuwe gezangenbundel en zo straks, met een nieuwe psalmberijming ruimschoots aanleiding bestaat om zijn oude ideaal te verwezenlijken. Natuurlijk zal een. koor in' de ere dienst, evenals het orgel, een bescheiden, dienende taak blijven houden, maar deze kan toch belangrijk zijn, wanneer ze op kunstzinnige, liturgisch-verantwoorde wijze wordt uitgeoefend, aldus de heer Houtman. - SCHIEDAM Twee jongens, de. 17- jarige P. S. uit. Maassluis en de 19-jarige K. v. B. maakten in de nacht van vrijdag op zaterdag de slang van de benzinetank van een bromfiets los en lieten de benzi ne over een op de straat liggende Kerst boom lopen, die zij vervolgens in brand staken. Daarna gooiden ze de bromfiets op de Kerstboom. De gealarmeerde politie nam de beide jeugdige vandalen mee naar het hoofd bureau van politie aan de Lange Kerk straat. jD. cn V. van Rotterdam hebben overleg gepleegd met liet. seniorenconvent (ge vormd door de fractievoorzitters uit de gemeenteraad) over de situatie die is ont staan mi de regering heeft bepaald, dat het leningpiafond voor Rotterdam, zoals ge meld, slechts met een bedrag van 90 mil joen in totaal zal worden verhoogd. Rotterdam staat dus voor de noodzaak zijn investeringen ingrijpend te beperken. In verband .hiermee hebben de leden het college, aansluitend op besprekingen die eerder zjjn gevoerd, besloten voor hun departementen een nieuwe opzet te maken op basis van een beperking van de investe ringen met 25 procent. Het college zal deze nieuwe cijfers coördineren, waarbij rekening zal worden gehouden met bijzondere om- standighedén, omdat bet duidelijk is, dat niet in alle gevallen een beperking van 25 procent kan worden toegepast. Er zullen bijvoorbeeld objecten zijn, die met een hoger percentage moeten worden getempo riseerd. Het resultaat van de nieuwe opzet zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd in een nota. Het college hoopt deze nota in de gemeenteraadsvergadering van 18 fe bruari aan dc orde te kunnen stellen. SCHIEDAM Evenals vele Schie damse ingezetenen heeft de heer J. v. d. Berg, wonend in de Oosterstraat 24, als hobby de duivensport en we zouden dit niet vermelden als hij het duiven hok in zijn achtertuintje wat minder omvangrijk had gebouwd. Waar schijnlijk in zijn enthousiasme om zijn gevederde vrienden een ruime woning te geven, heeft hij e reen imposant duivenhok van gemaakt. Veel te groot volgens de bebouwings voorschriften voor de bebouwde kom. Deze verordening bepaalt namelijk dat op het achtererf wel een vrijstaand ge bouwtje mag worden opgericht, maar dan met een maximum vloeroppervlak van zes vierkante meter en een grootste hc-gte van twee meter vijfentwintig. Men mag nu eenmaal niet alles in een geordende samenleving. Het bouwsel kreeg evenwel een vloeroppervlak van twaalf vierkante meter, terwijl de hoogte varieert van twee meter vijftig tot twee meter ne gentig. Vooral dit laatste is niet al te best, want het hok is.gebouwd op de noordwestelijke erfscheiding van' de achtertuin, zodat het voor de buurman aan de zuidoostelijke kant staat en zodoende veel zonlicht onderschept. Wanneer de duivenhouder nu maar met dit plan naar de woningdienst of narr de stedebouwkundige afdeling van gemeentewerken zou zijn gegaan, zou men hem op vriendelijke 'wijze op een en ander gewezen hebben. Hij had dan zijn plannen met de voor schriften in overeenstemming kunnen brengen. Dat deed hij helaas niet. Hij bouwde eerst en vroeg pas later, na herhaalde aanmaning van de zijde van de gemeente, een bouwvergunning aan. Burgemeester en wethouders weiger den deze vergunning, omdat de door de bebouwingsvoorschriften toegestane ma ten al te zeer waren overschreden. Leiden was nu in last. Deheer Van den Berg wenste van deze beslissing in be roep te gaan bij de gemeenteraad. Door de onjuiste adressering en onduidelijke formulering werd zijn brief aanvankelijk door B. en W. behandeld en afgedaan, maar wordt thans na nadere toelichting alsnog bij de raad ingediend. De beroepscommissie bouwvergunnin gen toont begrip voor de wens van de appellant om zijn hobby op een zo goed mogelijke wijze uit te oefenen. Zij is dan ook van oordeei dat een welwillende beoordeling van zijn bouwplannen alles zins te verdedigen is. Een zekere over schrijding van de gestelde normen zou de beroepscommissie bouwvergunningen niet al te zwaar willen laten wegen,, waarbij toepassing, van vrijstellingsmogelijkheden een punt van overweging had kunnen zijn. Maar er zijn ten slotte grenzen en deze acht de commissie toch wel over schreden nu het gebouwde tweeënhalf maal zo groot is ais door de verorde ning is toegestaan en bovendien is opgetrokken op een minder geschikte plaats. De commissie is met B, en W. van mening dat het duivenhok in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Bij een onderzoek ter plaatse is geble ken, dat een andere oplossing zeer wel mogelijk was geweest en ook nu nog kan met enige goede wil een zodanige oplos sing worden gevonden, dat het bouwsel als geheel meer aanvaardbaar wordt, al dus de commissie, die de heer v. d. Berg heeft aangeraden zich hieromtrent te verstaan met de gemeentelijke instanties. De gemeenteraad zal op baar eerstvol gende vergadering (maandag 11 januari) 's avonds om acht uur het beroep van de heer v. d. Berg in behandeling nemen. (TF dc algemene ledenvergadering van de Rotterdamse-Kunstkring heeft voorzit ter dr. L. J. Pieters nogal sombere geluiden laten horen. „Wij hebben nog twee jaar te leven. Daarna zal.de Rotterdamse Kunst kring uit het Rotterdamse culturele leven verdwijnen." „Het is alleen het gemeentebestuur, dat aan dit afsterven een eind kan maken door een subsidie te verstrekken. Door uit een herbouwfonds te putten kunnen de jaar- lijk se tekorten dit jaar 15.290, vorig jaar bijna 20.000 nog bestreden worden, doch dit geldt slechts voor twee jaar. Het ziet er naar uit, dat er een cultureel vacuum gaat ontslaan na het verstikken van de activiteiten van De Lantaren en nu weer van de Kunstkring. Het merkwaardige is, dat de gemeente wel in de aanzienlijke hogere exploitatietekorten zal voorzien, die ontstaan wanneer aan het nog te bouwen laatste Lijnbaangedeelte het Kunstcentrum wordt toegevoegd, dat een soort gemeente lijke Voortzetting van de Kunstkringactivi.: teiten beoogt. Zoals bekend, is de verhui zing van de Kunstkring naar bet pand Eendrnchtswcg 23 .niet doorgegaan. De nieuwbouwr van liet Rotterdammer-concern, achter «Ie Kunstkringzaal is voor onbepaal. de tjjd uitgesteld. Daarom gaat de Kunst- kring nu rustig door in de oude, geliefde zaal aan de Witte de AVithstraat. „"Wjj ver. keren in de mist", aldus ir. Pieters. Er wordt rustig afgewacht tot de twee jaar om zjjn. Op de aanvraag om subsidie is nog geen antwoord verkregen. Men poogt het nu maar „uit te zingen" en hoopt hier te kunnen blijven tot bet nieuwe centrum aan de Lijnbaan gereed is. De vergadering, die door niet meer dan een vijftal leden be. zocht werd, verliep zo in een even mistige sfeer als waarin, de gehele financiële toe stand van Rotterdam gedompeld is. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de Schiédam- 'ÏTfS. £*ed de 48-jarige bronSeTl W. uit Schiedam tegen een personenauto d)e ployseling de rijbaan opkwam. W kon een aanrijding niet meer voorkomen. DJr, echtgenote van W.. de S3-jarige G. y. w.«S. werd van de bromfietsduo ge slingerd en moest met een bekkenfrak- tuur naar de Dr. Noletstichting in Schie dam worden vervoerd. Burgemeester en Wethouders van .Schiedam maken bekend, dat heden gedurende een week ter gemeentesecretarie (Afde ling Algemene Zaken) ter in- zage is nedergelegd een ver- zoek van de Directeur van de Gemeentelijke Woningdienst al hier, om vergunning tot de bouw van 351 z.g. Elementum- woningen op een terrein in Grocnoord-noord. Het bouwplan wijkt af van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak (Kethel-Schtedam), vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van Schiedam van24 februari 1961. goedge keurd: door Gedeputeerde- Sta ten der provincie Zuid-Holland bij besluit van 24 juli 1961 G.S. no. 579, zoals dit later is ge- 'rfjzigd (renvooivoorschriften). Eventuele bezwaren tegen ge roemd bouwplan kunnen bij hun College worden ingediend gedurende genoemds termijn van een week. "chiedam, 4 Januari. Burgemeester cn Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. SABEL. WJ3. De Secrétaris, M. J. BLOK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1