Halve eeuw terug gierde de storm Verliest dit jaar Vlaggetjesdag beteke a BURGERLIJKE STAND AGENDA Te weinig leerlingen op drie lagere scholen ROTTERDAM Logisch gevolg van likwidatie drijfnetvisserij Fietser gewond bij botsing Knoeierij in magazijn van autobedrijf DEKLERK&ZN Gestolen auto aangehouden Meisje zat klem tussen deuren van autobus Uitstalling van gevonden fietsen Kleermaker stal twee mille in postkantoor Congresbureau gesticht Vrouw (52) loopt tegen oplever B. en W. benoemen nieuwe leden in commissies Op teldatum in september Vrouw gewond bi] val in tram Opbrengst concert „Symph Vrouw brak been bij val van barkruk wig* Kinderpistool kan gevaarlijk zijn Auto beschadigd bij aanrijding Verkoopster slipte over tramrails Huisvrouwen Melden hun receptie Zeven centra voor G.G. en G.D. in Alëxanderstad Nieuwjaarsreceptie corps consulaire Kleuter viel tegen winkelvitrine Sigarettenautomaten leeggeroofd oma de rotterdammer pagina S DINSDAG- 5- JANUARI 1965 VLAARDINGEN Traditiege trouw was de vissersvloot „thuis" tijdens de jaarwisseling. In en rond de Koningin Wilhelminahaven had de bezige bedrijvigheid plaats ge maakt voor een sfeer van rust en stilte. Een zekere voldaanheid sprak uit het schijnbaar lijdelijk voor de wallekant liggen van de moderne motortreilers. Voor wie die taal verstond, was dat een sprekend contrast met de waas van geheimzinnigheid en onbestemd heid waarmee de vleetloggers wa ren omhangen. De vleetloggers, nog altijd meer dan een derde van de Vlaardingse visserijvloot. Symbolisch Een partij l00°/o zuiver scheerwollen MERKDEKENS "Didas" [n bijzonder moot biokdessin. Extra lange maat Een partij eerste keus DUBBELE DIVANBEDDEN (de ideale oplossing voor kleinbehuisden), met zware zilvergrijs gelakte buizen en extra versterkte spiraalmatrassen, afmetingen 80 x 190. rQ QA Zeer voordelig, compleet vïJiOv Een partij eerste keus WENTELBEDDEN. Verplaatsbare opklapbeddsn met zware, in de nieuwe kleur zilvergrijs gemoffelde buizen en extra versterkte spiraaimatras. Uitzonderlijk voordelig. Een partij SCHUiMftUBBER MATRASSEN van bekend merk, beslist eerste keus, 10 cm hoog. Warmte isolerend, stofvrij en hygiënisch. Overtrokken met zeer exclusieve meerkleurige damast. Deze />Q prima matrassen vèr beneden de waarde, 1 persoons 190x80 wO«" BOEKJES VROUW BEGROTING Vandaag cn morgen da«"iiihs Schiedam-Zuid INENTING TEGEN POKKEN EN DIFTERIE - KINKHOEST - TETANUS - KINDERVERLAMMING. SPROOKJE Zulten ze In 1964 hun laatste teelt gemaakt hebben? Gaan ze vóór 1 april voor de bijl van minister Biesheuvel? Of zal bet buitenland een hogere prijs bieden dan de vijftienduizend gulden die de bewindsman als slooppmme io uitzicht heeft gesteld? (Van een onzer redacteuren) Hoe het zij, de drijfnetvissenj heeft naar glorietijd gehao En mèt de schepen verdwijnen ook het tarnen en het drogen val* de netten uit het beeld van deze stad, nadat deze werkzaamheden eeuwen lang een dominerende plaats daarin had- dien Een vermeldenswaardig, maar overi gens bijzonder logisch gevolg van het verdwijnen van de vleetvisserij is het volkomen zinloos worden van de tradi tionele Vlaggetjesdag, die generaties lang in het voorjaar het uitvaren de vloot markeerde. Immers, de motortreilers die na het verdwijnen van de vleetschepen nog overblijven, zijn aan geen teelt ge bonden en mogen het gehele jaar door vissen. Dit laatste heeft men nog dezer dagen kunnen zuen want onmiddellijk na Nieuwjaarsdag is alweer een aantal trei ters uitgevaren en ook gisteren en van daag zijn nog verscheidene schepen van dit soort naar zee vertrokken. (Daarbij was het opmerkelijk dat de NV. De Doggermaatschappij het com. marde van de hektreüer VL 115 „Voor. aan" van schipper J. Spaans op schipper F. P. H. van Schoor liet overgaan. De vraag rijst in hoeverre de geringe resultaten die verleden jaar met dit nieuwste scheepstype zijn be haald op deze mutatie van mvloëd zijn geweest In ieder geval heeft schipper Spaans nu de VL 142 „Voorwaarts" van Van der Schoor overgenomen, en dat is de trailer waarmee tot voor kort uitstekende besommingen werden ge maakt.) Overigens bewijst deze eerste uitvaart van de treilervloot m 1965 tevens dat het ..zo'n vaart niet gelopen ts" met de gedreigd hebbende vissersstaking. Ook in de Scheven mgse bakermat zijn de trei ters norrrtaal uitgevaren. Enkele jaren geleden heeft Vlaggetjes dag de officiële naam van „Dag voor de Nederlandse Zeevisserij" gekregen en het zwaartepunt van de jaarlijkse „viering" zou telkens voor één van de drie vissers- havens zijn. In 1963 gold dat IJmuiden, verleden jaar waren de feestelijkheden in Schevemngen en voor 1965 stond Vlaardmgen op de lijst. Wat moet men nu hiermee aan? Als de w drijfnetvloot inderdaad gelikwideerd trede doen bu de Evangelisch Lutherse j wordt en er van een uitvaren van de vloot dit jaar geen sprake meer zal zijn. Jan heeft een Vlaggetjesdag zoals gezegd geen enkele zinvole betekenis meer, Men kan dan alleen de viering handhaven als -en soort folkloristisch gebeuren met een symbolische betekenis, die herinneringen san eer, afgesloten verleden tracht leven dig te houden. Indien hieraan behoefte zou bestaan, dan zal het weislagen van een Viserij- dag zeer hoge eisen aait de organisatie stellen Als men niet in staat of bereid is kwalitatief iets goeds te brengen, zal men er verstandiger aan doen de hele Vlaggetjesdag maar liever te vergeten. MAAR nu terug naar het beeld van de jaarwisseling 19641965, dat goed twintig vissersschepen in de nieuwe haven te zien gaf. In minder, dan een mensenleef tijd is er zo wet het een en ander veranderd. Precies vijftig jaar geleden telde de Vlaardingse haven in de Oude jaarsnacht maar liefst 278 loggers, 32 stoomloggers en 22 bommen! Die vijftig jaar zijn voorbijgevlogen, zullen de oudere Ylaardingers zeggen die zich het beeld van 1914-1915 nog goed voor de geest kunnen halen. Ongetwij feld zijn er onder hen die zich ook het barre stormweer van toen. nog kunnen herinneren. De eerste „Nieuwe Vlaar- dmgsche Courant" die in 1915 verscheen bracht daarvan het volgende verslag.' „Maandagavond begon, nadat het de gehele dag afwisselend hard of zacht had geregend, te negen uur de wind op te steken. Steeds harder blies hij uit het Zuid-Westen tot het te tien uur al A De Stichting voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting te Schiedam geeft don derdag 7 januari een grote propagatiria- loorlichtiagsavond In Sursum Corda. Nieuwatraat 12. aanvang 20 uur. toegangs prijs 0,40. Men krijgt dan alies te horen mer het werk van de huishoudelijke voor lichting en het programma voor de komen de maanden Daarna volgt een lezing met als titel' „De was aan huisgeen kruis" Naast de bekende „snel- en langzaamwas- eers" heeft ook de wasautomaat zijn in tree gedaan. Vele vrouwen weten met goed welk type wasmachine ze moeten kiezen en hoe ze er mee moeten omgaan Op al deze vragen krijgen ze op deze avond ant woord. A In verband met klachten over vertra ging bij het geschikt maken van het tele- vtsie-antennesysteetr. in gemeente-woningen te Schiedam voor de ontvangst van de uit zending op het tweede net, wordt van de zijde van de gemeente opgemerkt, dat de afwerking stagneert door de trage afleve ring van bepaalde onderdelen. Van gemeen tewege wordt alies m het werk gesteld om da leveranties te bespoedigen. Zondag as. zal ds. A Steinhart zijn in- Cemeente te Schiedam, na te zijn beves tigd door de vroegere predikant van deze gemeente, ds. S. G v. d Haagen Dit ral gebeuren tijdens een dienst, die 's middags om drie uur zal beginnen De morgcndiens. ïaj die dag komen te vervallen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op het kruispunt Mr. L. A. Kesperweg—Schtedamseweg verleende maandagmorgen een autobe stuurder geen voorrang aan de 21-jarige fietser G. v. d. B. vut Schiedam. Er volgde een aanrijding, waarbij v d E. een hereenschuddmg en een hoofd wond opliep. Het slachtoffer is door de GGD naar de Dr. Notetstichting te Schiedam gebracht. een heele storm woei. Maar nog steeds nam die in kracht toe ea tegen mid dernacht gierde hij over en door alles, dat voor de te bed liggenden slapen onmogelijk was. Want ramen en deu ren kreunden, dakpannen raakten los en slingerden op straat, takken braken af. En dat duurde zo tot de morgen aanbrak. Toen was het op verscheidene plaatsen te zien wat de wind die nacht voor kwaad had gedaan. De straten lagen overal bezaaid met puin van schoorstenen en ruiten en dakpannen, van takken en takjes. In de Hoilaan vlak bij de ingang van het Hof lag een boom geveld, evenzo op de Maasslui- schendijk. Enkele huizen hadden bij zonder geleden, o.a. het magazijn „Bet Anker" op de hoek Markt-Hoogstraat en een woning in de Pieter Karei Drossaertstraat. Persoonlijke ongeval len kwamen niet voor. Te Maassluis sloeg een met stenen geladen schuit liggende aan de Maaskant voor de asphaltfabriak vol water en zonk. De schipper en zijn knecht konden zich redden. Aan de Rozetiburgschenwal gleed een heistelling van een bom. In Rotterdam sloegen stoomschepen los van hun meertrouwen, enz. enz." (Van onze rechtbaankverslaggever) ROTTERDAM Zowel tegen de hia- gazijnknecht C. F. J, W, als zijn collega P. J. vorderde vanmorgen de officier van justitie, mr. J. A. Hoek voor de rechtbank zeven maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Maar zijn re quisitoir had veel weg van een pleitnota- want mr. Hoek beschreef hen allebei als hoogst fatsoenlijke mannen die het, toen zij in moeilijke omstandigheden waren gekomen, „met hebben kunnen laten". Beiden hebben gewerkt in het maga zijn van het Automobielbedrijf Broedeiet N.V., beiden zijn, toen het „al te gek" werd, met knoeien opgehouden, beiden hebben een baan gezocht bij een andere werkgever en in allebei de gevallen was de nieuwe werkgever zeer tevreden. De mogelijkheid tot knoeien werd hun eenvoudig gemaakt: van eik uit de ma- gazijnsvoorraad afgeleverd stuk moest een factuur in drievoud wordèn geschre ven: één exemplaar voor de klant, één voor het magazijn en één voor de ad ministratie via de buizenpost, die nogal eens stoorde. Het wegbrengen van een formulier naar de administratie duurde de klanten te lang, de mannen gingen ten slotte, mede onder de dïuk van de omstandigheden thuis, er maar toe over zelf de facturen af te tekenen en zelf het geld te incasseren. ROTTERDAM In een café aan de Mlelaan kwam maandagavond de zestig jarige mevrouw A C. C. Zwarts uit de Hillestraat bij het afstappen van een barkruk zodanig te vallen, dat zij met een gebroken rechteronderbeen naar het Zuiderziekenhuis moest worden gebracht. sLM 220 x 150 slechts 39.80 220x180 49.80 1 persoons 49.80 2 persoons 68.- Elk redakttebureau is een bonte ver zamelplaats van allerlei schrifturen. Je vindt ar dikwijls de wonderlijkste uit broedsels van het vernuftig menselijk brein onder, In dieze dagen zijn fraaie kalenders en zakagenda's aan bod. In de prille lente verschijnen de verleidelijke reisfokters vol sinanezang van aardse paradijzen. Je tornt trouwens elk jaarge tij „proeven" uit het soort paperassen, dre je in de brievenbus vindt. Dezer dagen ontdekten we een paar leuke boe k j es. Drie stuks. Hoe deze trouwhartige schrifturen m onze kriti sche redaiêtionele club verzeild raakten, zal altajd wel een raadsel blijven. Mo- depn Financieren, met als verleidelijk onderschrift: Rondkomen met minder zorgen, etonid er op de sneeuw-blamke kaft van de ene brochure ke instelliftg zelfs eên- begrotingsstaat uitgeeft met de süggektieve titel „Opera tie Ping-Ping" 'is inderdaad een bloem ie zuig van waar-diavóUg citaten, die we zouden, willen .uitknippen om ze als wamdtekKtèn in om ze huiskamer op te hangen. mm COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUEHLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSING EN 1EVENTER DAT IS juist, wat we nodig hebben, dachten we en we begonnen gretig te lezen. Reeds de eerëte bladzijde palmde ome geheel in. De auteur het moet een vrouw zijn geweest, zo fijn zinnig en ontdekkend stond het er zwart op wit schreef: Br zijn enkele gelukkigen, die ruiken en -gevoelen en haarfijn weten, wat ze wei en niet met hun geld kunnen doen. Eerlijk gezegd konden we ons bij het lezen niet tot die enkelen rekenen. Maai nu komt het: Br wordt over geld veel gepiekerd; er zijn tussep man en vrouw van dies bepaalde woordenwisselingen, die beslist niet tot de gezelligste ge sprekken, behoren. Kortom, er gaan met de besteding van het, inkomen veel zorgen, soms veel spantHngBh, ruzies en verdriet gepaard. Deze scribent kijkt door je ziel heen, móntpekïe we met bewondering. We sloegen' de bladzijde om, be nieuwd naar de climax en ja hoor, daar stonden .zie helemaal bovenaan de pagi nal Zij, zo ver mogelijk rechts met een stogzuiger in de linkerhand en haar rechterhand beschuld'gend naar een dikbuikig, mannetje licks wijzend, die in zijn linkerhand een krant achter zich deed wapperen en met zijn rechter even ostentatief .naar zijn ega wees. - Ett'tuasen het kijvende echtpaar stond in vette letters het edhtelij k Mené Tékél: De begroting is een zaak van main en vrouw. Dit aardige boekje van Het Gezins- RegnotiivgE -Instituut xe Rotterdam, wel- (Van «en onzer verslaggevers i Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN 'Op de Schiedani- seweg raakte maandagxnkidag'de 9-jarige Jacoba. van D. met haar 'linkerbeen be kneld tussen de uitgangdeüren van een RET-bus. Het meisje stond vermoedelijk op de onderste tree bij d,e uitgang. Op het moment dat het Slachtoffer wilde uitstappen, sloot de chauffeur de Beuren, SCHIEDAM Gebofen: Gerrit J. z.v. G, J. Gerrets en G. Bïoem; Andreas zv. G J Gerrets en G. Bloem, Geerdlna M G d v. A, J. M. Reuvers en W van Von del; Ronald z v. I. M Va2 Dlas en J. Goedkoop: Anne M E.' d v J Giesselbach en L Suvaal; Markus A zv M. Roza en M A„ S. van Hees; Vincentlus A. M 2 v. H. J, Keijsbergen en P. J Sperber: Albert F. z.v. A. Joziasse en S M. van Oosten: José d v. H J. Sreuker en M E Mak; Caroline M MS d v A H Wesshng en H G de Kievith: Monique d v. A. A. Bijksma en M T. H. Timmers Overleden: A. Geurtsen, echtg v Dinke- laar 81 jrA C- M. Rijkuiter, 68 jr. wed. v. Hoenderkamp; H. Schipper, 56 jr. echtg. IZStël VIAARDINGEN3 Chr. Sociale belangen: Ned. Bond van Dud-Strijders, jaarverg 20. Arcade: Kon. Schied. Mannenkoor „Or pheus, jaarverg., 20. Irene: Schied Volleybalclub, jaar verg., 20. Wi, entrum: Tuinbouwver. Nuttige Ontspanning. alg. verg., 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 283954 (b.g.g. 115588 toestel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 195885) Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 339a: tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—-1930 uur. Belangrijke telefoonnummers A arm politie 64666. alarm brandweer 2G9123 alarm G.G. en G.D. 269290. TVoord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, teL 14.10.00. Apotheek: Evers, L. Haven 81, tel. 288242 en Kethel, Schied.weg 41, tel. 269927. v. d. Bocgert, T G. Ulrich, 80 jr; A. W. Verbeek, 71 jr. wed. v Nijman Getrouwd: J J Desserts 23 jr en B M S Hersbach 22 jr: T de Hoop 26 jr til C C H Krabbendam 22 jr; J W P Bedeker 23 jr en VI F den ELzen 23 jr: P F A Martinez 35 jr en 14 J Schrijver 25 jr; K Bakker 28 jr en A J M Meiief 27 jr: J V J van Geene 30 jr en M A H Verheijden 25 jr: F van Heezik 22 Jr en H T Sip 22 jr; A B Kruinmg 25 JR EN L G Vermeulen 21 jr, T W Brexelmans 24 jr en F G van Gerven 20 jr: H B H Meijer 32 jr en A C A Hoedjes 23 jr, P H van Nispen 43 jr en J Brouwer 28 jr: J D Tolsma 27 jr en M H M van Dorp 2" jr; J H M Bouhuis 20 jr en A P W M Beysens 24 jr; H W t Gilde 22 jr en J M Paauw 20 jr; D E Gontag 22 jr en M E Treurniet 19 jr; W Brak 44 jr en M van Boon 32 jr. Geboren: Michel z v J Ploeg en A M C Bollen, Marcellis M z v H J Zondag en C D IJzennans; Franciscus J z v F J Suttorp en C L, M de Boer; Dammes z v H A Onstenk en A Witter: Martin z v P Foncke en F van der Plas, Rudi z v B Korpel en J J Vermeulen; Moestafa M z v M Spaman en C J T M Hoherhoek: Astrid d v T Knikman en J C de Vries; Ronald C z v C J Ttrnmers en A M van der Sloot; Arthur z v M M Boeren en S P Krommenhoek: Henncus V z v H Vlasveld en H C Steeg; ROTTERDAM Dat speelgoed vaak niet zo ongevaarlijk is ais het er uit ziet is maandagmiddag, de 38-jarige me vrouw M. E. Kreukniet-Neele van de Schoonegge, wel gebleken. Zij werd in de kelder van haar woning door een ongeveer achtjarig jongetje met een kinderpistooltje tegen haar rechter been geschoten. Een en ander bleef niet zonder gevolgen. Het been zwol op ,en deed vee) pijn. Het slachtoffer zou zich onder behandeling van haar huisarts stellen. BoTiedrechtfnijp aM ROTTERDAMDe politie heeft in de afgelopen week zoveel fietsen en brom-fietsen van de straat gehaald in de Afrikaanderbuurt, het Noordereiland en Oud Feijenoord, dat zij het nodig acht een show van deze vervoersmiddelen te organiseren. Bii de Roteb in de Nijverheidsstraat kunnen zij, die hun fiets of bromfiets ver gaten op slot te zetten, aanstaande don derdag. 7 januari, van 16.00—18.00 uur een kijkje komen nemen om te zien of hun eigendom misschien tot de uitstalling behoort. Zij raakte beklemd en "is, enige meters met de rijdende bus meegesleurd. Op gegil van inzittenden stopte de chauffeur de bus. Het meisje is met een gekneusd imkerbeen an schaafwonden naar het Holyziektaihuis gebracht. (Van onze rechtbankverslaggever) ROTTERDAM Er was in september in het postkantoor te Leiden een enorme opschudding: een loketambtenaar miste bijna tweeduizend gulden. De rijksre cherche begon een uitgebreid onderzoek, alle ambtenaren ram hei Leidse postkan toor en vooral de desbetreffende loket- ambtenaar werden uitgebreid verhoord. Het skzt van deze opschudding dler.de vanmorgen voor de Rotterdamse recht bank, waar de achttienjarige kleermaker D. A, terecht stond wegens diefstal niet alleen van de tweeduizend" gulden in Leiden, maar ook van een bandrecorder uit De Bijenkorf in Rotterdam en een leren jas uit de Haagse Bijenkorf. A. had in het postkantoor postzegels gekocht en in een onbewaakt ogenblik bad hij een greep naar het geld gedaan. Toen A. in het Huis van Bewaring in Rotterdam verdween, zaten er nog twaalfhonderd gulden in zijn broekband genaaid! De presiden t, mr. R. J. Brunner: „Een appeltje voor de dorst? Vrij glashard!" De eis werd een jaar en drié maanden met aftrek. Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM De commissie ad hoe die de opdracht had het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de weg waarlangs Rotterdam het best congressen kan aantrekken, heeft in haar rapport gepleit voor de instelling van een congresbureau. Overeenkomstig dit advies heeft het college besloten tot de stichting van zo'n bureau over te gaan. Het congresbureau zal bij het werven van congressen nauw samenwerken met de V.V.V, en het bureau voorlichting en publiciteit van de gemeente. Hoofd er van wordt de heer B. Verbist, directeur van het Concertgebouw, waarin naar de bedoeling is in de toekoms tal van congressen zullen worden gehouden. Zo als bekend heeft het Nederlandse Insti tuut voor Efficiency (Nivé) het voorne men, als eerste, een internationaal con gres in het Concertgebouw te organise ren. Maar ook het Comité International d'Organisation Scientiflque komt voor een congres naar Rotterdam. Voor het aantrekken van congressen hebben tal van Europese steden, die een congresgebouw bezitten, zich aangesloten bij de Congrescentrale te Brussel. SCHIEDAM De Vlaardingse politie ontdekte maandagnacht om dme uur in Vlaardingen. de personenauto waiarmee twee jonge Eogefee zeelieden van 20 en 23 jaar van de tankèr'Valtalli, liggende te Pemis, aan. het pJ.ezienrijd.en waxen. De agenten achtervolgden de auto tót aan het Rubensptein 'in Schiedam, waar ze de wagen tot stilstand brachten en de beide zeelieden naar hst* hoofdbureau vm politie aan ds LangeNieuwstraat brachten. De personenauto bleek van de heer A. K. te zijn, die hem 's. avonds op de Oostsingel te Schiedam had gepar keerd. (Van een ónzer verslaggevers) SCHIEDAM Een- oude vrouw kwam maandagavond op de gladde rij weg van de Burgemeester Vanj IJaiareniteatï te val len vlak voor een personenauto, bestuurd door de ht-vr J. v. d. G„ die-onmiddellijk stopte en vervolgens dei vrouw overeind hielp en haar veilig naar, het trottoir bracht - Inmiddels reed een aaqere auto, be stuur-d door G. -B„ tegen <te stilstaande auto van de heer v. d. G aan, die daardoor licht werd .beschadigd. Eveneens op de Burgemeester Vm Haarenlaan slipte maandag de personen auto bestuurd door D. K4 die vervolgens van de rijweg reed. en eerst op het srasgazon langs de weg telt stilstand kwam. (Van een onzer verslaggevers) - SCHIEDAM De 52-jarige mevrouw J. F. van M„ die maandag op«de Burge meester Knappertlaan voor éen> stilstaan de autobus de rijbaan wilde oversteken, liep met haar hoofd tegen een oplegger van een trekker .aan, bestuurd door M. V. uit Rotterdam. Ze liep een hersenschudding op. De GGD bracht haar naar de Dr. Noletstich- ting. (Van een onzer verslaggevers 1 SCHIEDAM Het'college van B. én W. stelt voor te benoemen drie leden van de Commissie, voor de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, ter voorziening in da vakatures, ontstaan door de periodieke aftreding als zodanig van mejuffrouw A. C. Suyver en de heren D. M. Corpel en Ch.'A.-Bo-IL B. en W. stellen tevens .voor te benoe men een lid van de Commissie voor de Gemeentelijke Openbare Leerzaal en Bi bliotheek, ter voorziening in de vakature, ontstaan door het ontslag nemen als zo danig van de heer A. Bakker,waarbij zij aanbevelen de heer \V. C. de Vries, wonend te Schiedam. Ter voorziening in de vakature1 ont staan door het periodieke- aftreden van de heren H. G. van Hoogdalem en C. A. Habermehl als lid van het college van regenten van het St. Jacobsgasthuis wor den aanbevolen de heren Z. Th. Haze- tvindus en C. A, Habermehl, J. A. Ver kade en H. J. van Gameren. Op zijn verzoek verleenden B. en W. de heer E. Wouda, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, per 1 februari eervol ontslag v/egens zijn benoeming in een betrekking ter secretarie der gemeente Smallingerland. ROTTERDAM Op' de Fuiselaan slipte maandagmiddag de vijftienjarige verkoopster A. H. van de Broek uit de Clemensstraat met haar fiets over de rails van de N.S. Zij is met een hersenschudding, schaaf wonden aan het gelaat eir een opgezwol len linkerknie naar het-Zuiderziekenhuis, gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er bestaat een socio logisch verschijnsel dat men „vergrij- rihg** noemt. Een bepaalde wijk kan „vergrijzen", wat dan meestal zijn weerslag vindt in de bezetting van de scholen. Zo waren er op de laatste teldatum, op 16 september, in Schie dam drie openbare scholen voor ge woon lager onderwijs, die niet volde den aan het i« artikel 22bis van de Lager-onderwijswet 1920 vereiste aantal (voor Schiedam 100) leerlin gen. Op deze datum telde de bezetting van de Jan Litrthartechool A aan bet Frans Halsplein 73, van de Klaas de Vries- school A aandeZwartewaalsestraat 91 en van -deWillem Brouwersehool aan de eervlietsestraat 92 leerlingen. Teneinde een juist overzicht te krijgen ,an de situatie, is het goed te vermelden dat in het schoolgebouw aan het Frans Kalsplein twee openbare scholen voor gewoon lager onderwijs zijn gevestigd, némèlijk de Jan Lïgthartscholen A en Leerplan en werkwijze van beide scholen zijn gelijk. In de bevolking van beide scholen is geen verschil. Op 16 september was de bezetting van ?.Jan Lighthartschool B 211 leerlingen. de B. en "W, smelten. willen beide scholen samen- Voor de wijk Schiedam-Zuid ligt de situatie minder- eenvoudig. Behalve de Klaas de Vriesschool A en de "Willem Brouwerschool, is daar ook de Klaas de Vriesschool B met 215 leerlingen. Door vermindering van het aantal gevallen van samenwoning en vergrij zing van deze wijk, liep het aantal Op donderdag 7 jan. J9S5 van 1.30 - 2.-- n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen ge legenheid worden gegeven voor kosteloze inenting: Tegen pokken voor kinderen beneden de leeftijd van twee jaar. tegen difterie kinkhoest - te tanus - kinderverlamming voor kinderen geboren in 3950 of !a- ler; tegen difterie - tetanus - kin derverlamming voor geborenen m 1959. Aan kinderen, die een half jaar gèleden driemaal werden inge ënt tegen difterie - kinkhoest - tetknus kinderverlamming, moet nog een vterde injectie worden gegeven om de verkre gen immuniteit voor een aan tal jaren te bestendigen Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bij de hutsarts, waarbij het in- ehtingsboekje moet worden overgelegd Ouders, die hun kinderen gebo ren in 1959, I960 en 1991 volle dig beten inenten tegen difte rie - kmtohoest tetanus en te gen kinderverlamming, worden eg aan herinnerd, dat deze kin deren nu voor een hemnentmg m aanmerking komen. Hier door wordt de immuniteit weer verlengd. Deze hennentmg vindt plaats door gebruik van een gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten Door de hujsarts zal bon S uit het oran je inentingsboe-Sje worden in genomen. leerlingen óok hier geleidelijk terug. Deze"wijk is evenwel de laatste jaren aanzienlijk verjongd. "Uit de opgegeven kjLsfebezetting van deze beide scholen blijltt dat het dieptepunt inmiddels Is gepasseerd- Dé Willem Brouwerschool. ook gesi tueerd in Schiedam-Zuid, is al jaren lang eeti school rnet 90 a 100 leerlingen. Gezien de verdeling van de leerlingen over de klassen, is hier voor de toekomst eerder groei dan teruggang te verwach ten- Bovendien heeft deze school een spéciaal karakter. Dè 'sodlate'Struktuur van de schoolbe volking maakt een voorzichtige en pe dagogisch verantwoorde aanpak noodza kelijk. MAAR WAT Zal dit alles baten, als de huidige geldsootwaardmg ntet tot staan komt? Als je Straks voor je gulden slechts een kwartje .aan waardis krijgt? Ze zijn zo goed bedoeld al diie leuke boekjes, ais „Anuria en Jan gaan trou wen" en „Verdienende jeugd", maar je kan ze met de huidige financiële con junctuur slechte lezen als een „Alice im WcHnderlacd"-sprookje. Als het zo doorgaat, gaan we ten onder aan ons ziek geld, waarvan da kiem ligt in het gebrek aan verant woordelijkheid en aiEin eenvoud. Achter de sluipende" inflatie woekert een morele crisis verder, waartegen geen „Operatie Pteg-Ring" helpt Onze gehele tijdgeest, is trouwens m- flatorisch. Ook de geestelijke waarden kenmen heden ten dage hun inflatie. Het een staat met het andbr in verband. De moderne Westerse mens gelijkt op het weeshtii^jochie uit een van Dickens' verhalen. Bij het uitdelen van de pap, vroeg hij steeds om meer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Ned. Vereniging van Huisvrou wen hield maandagmiddag van twee tot drie uur in Maison Westhuis een druk bezochte receptie, waaraan ruim zeventig dames deelnamen. De voorzitster, me vrouw E. de Vos-van Harmeien sprak een inleidend openingswoord. Na de receptie behandelde de leidster van de Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvcorlichting, mejuffrouw G. M. de Haas de vele aktiviteiten van de stich ting waarbij ze opmerkte, dat het niet altijd meevalt een goede huisvrouw te zijn. Men verwacht nu eenmaal van haar dat ze een deskundige is op velerlei terrein, zoals voeding, kleding, verzor ging van haar huis en huisraad, waar naast ze zich nog moet wijden aan de opvoeding van haar kinderen. Men ver onderstelt eenvoudig <Tat ze met al deze problemen wel raad weet, maar men vergeet, dat dit in onze moderne, inge wikkelde maatschappij wel een beetje anders dan vroeger ligt. De centrale doelstelling van de stich ting is de bevordering van het zo doel matig mogelijk doen lunktioneren van de gezinshuishouding, vaü een harmonische ontwikkeling van het gezinsleven en van alles wat daarmede samenhangt, aldus mejuffrouw De Haas, die haar gehoor opwekte .aanwezig -te zijn op de grote propaganda-voorlichtingsavond op- don derdag 7 januari 's avonds om acht uur in gebouw Sursum Corda. Ook mevrouw H. G. A. Beek-Linthorst was op deze bijeenkomst aanwezig. (Van een onzer-verslaggevers) SCHIEDAM,-De. heer J. K. stak maandag de rijbaan'van de Rotterdamse- dijk over toen er juist een tram naderde. Slechts door de voetrem te gebruiken, kon de bestuurder; .erger voorkomen, maar het gevolg was dat mejuffrouw P. M„ die op het balkon 'stond, viel eix daarbij hqofdleteel opliep. De GGD bracht haar ter behandeling naar haar huisdokter. ROTTERDAM Alexandersiad krijgt een groot gezondheidscentrum en zes (kleine) sub-centra in de wijken Het Lage Land, Ommoord, Prinseniaan/'s- Grav.enland, Kralingseveer/Capelle West, Middelwatering en Schollevaart. Wet houder G. Z. de Vos (sociale zaken en volksgezondheid) zal woensdagmiddag 20 januari -in de Springerstraat, hoek Van Bilderbeekstraat (Het Lage Land) het eerste -sub-centrum officieel openen. De'sub-centra zijn bestemd voor gebie den van ongeveer 25.000 bewoners. Zij zullen consultatiebureaus voor zuigelin gen-en kleuters bevatten, alsmede lokali teiten voor school geneeskundig toezicht. ROTTERDAM Burgemeester en me vrouw Van Walsum hebben maandag avond in de rijk met bloemen versierde Burgerzaal de leden van het corps consu laire op Nieuwjaarsreceptie ontvangen. In een korte' speech dankte burgemeester voor de vriendschap, die hem. en zijn echtgenote was betoond. Namens het corps antwoordde de consul-generaal van Monaco, mr. A. J. H. Hankes Drielsma, die goede wensen .aanbood. ROTTERDAM Spelenderwijs viel maandagmiddag de vierjarige Sonja van Os van de Schiedamseweg tegen de zij vitrine van een winkel in staalwaren aan de Korte Hoogstraat. Zij kreeg een soheurwond boven het rechteroog. De G.G. en-G.D, behandelde haar ter plaat se. ROTTERDAM In Zuidwijk is maan dagavond kennelijk een „sigarettomaan" bezig geweest. Een sigarettenautomaat, die aan de gevel hing van. een supermarkt aan De Slinge. werd löl pakjes lichter gemaakt De dader wist de rokertjes te bemachti gen door het ruitje van de automaat in te slaan. Aan de Asterlo werd uit een automaat een vijftigtal pakjes gestolen. 11 ROTTERDAM Het concert dat de Kon.Orkestvereniging Symphonia op 21 december gaf, is weer met succes be kroond. Het batig saldo, dat bestemd is voor" de Vereniging tot Instandhouding van-het Rotterdams Philharmonisch Or kest bedraagt 4000, Aangezien er voor culturele doeleinden zelfs geen vrijstel ling van belasting kan worden gegeven vervjej .een bedrag van 800 van de to- taalöpbrengst aan de belastingen, zodat het eerstgenoemde bedrag overbleef. Met deze .opbrengst is het bedrag dat Symphonia ha de oorlog heeft afgedra gen voor filantropische en culturele doel- eindèn gestegen tot 185.600. Het volgen de cóncert heeft plaats op maandag 3 mei en wel ten bate van het Anjerfonds. fht, het gemeenteziekenhuis te Schiedam aagden voor het op 28 december gehou den, bxatnen voor de aantekening kraam- verplêgtag: zr. J. M. Krommenhoek, zr. W. Troost, zr. J. de Waal. "TjE aankomst van een Queen Air A 30 Beecheraft gisteren omstreeks het mid daguur op de Luchthaven betekende de opening van 'de lijn-DiiseehtorfRotterdam. Deze dienst zal vanaf vandaag worden on derhouden met dit toestel, dat plaats biedt aan zeven passagiers. Het heeft een snel heid van 335 km per uur en vliegbereik .-an 14000 km. Voor deze opening bestond ;rote belangstelling. De Duitse gasten, die aankwamen werden verwelkomd door de direkteur van de Luchthaven Rotterdam, de heer A. van der Hoeden, die zei, dat de ze opening een goed begin is op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.-Hij hoopte dat de luchtlijn op den duur zal uitgroeien tot een meer frequente dienst. De direkteur Nederland van de Lufthansa, waarvan de dochteronderneming Condor Fluggeseli- schaft de dienst verzorgt, de heer R. H. Flink, memoreerde de grote plannen die be staan om de Luchthaven Rotterdam uit te breiden. Hij zei: „Wij zijn nu niet met een reuzevliegtuig aangekomen, maar we be ginnen kleiti evenals de Luchthaven Rot terdam. We willen ook graag meegroeien met die luchthaven." De heer Flink stelde nog dat de Lufthansa op deze manier een brug wil slaan tussen Duitsland en Neder land en wel in liej. bijzonder tussen Noord* rijnland-Westfalen eri Rotterdam. De nieuwe luchtlijn zal worden l onderhouden van maandag tot en met vrjjdag. Het eerste toestel vertrekt om kwart over twaalf uit Düsseldorf en komt om half twee in Rotterdam aan, waarna itfet om twee uur weer vertrekt om half vier in Düsseldorf aan te komen De belangstelling voor deze nieuwe luchtlijn is uiteraard nog gering vanwege de korte lijd'van voorbereiding. Toch heeft men reeds enkele boekingen ge noteerd. De mogelijkheid staat nog open om vanuit Rotterdam tnct deze lijn naar Hannover door te vliegen. F)E beide politierechters bij de arrondis- sementsreehtbank, mr. A. Heynsius en mr. A. R. Jolles', hebben'bet afgelopen jaar niet minder dan 454 strafvonnissen uitge sproken wegens het ,„itt- kennelijke staat" besturen van een motorvoertuig. Daarbij in begrepen waren enkele scooterberijders, het merendeel van deze «dronken rijders reed in een auto. In acht gevallen volgde vrij spraak, zodat het totale aantal rijders, dat wegens dronkenschap voor de politierech ter verscheen 462 was. Dat betekent, dat er in 1961 iedere tw.ee dagen drie dronken rij ders werden aangehouden I Mr. A. Heynsius constateerde gistermorgen dat het aantal te Rotterdam' aangehouden dronken rijders veertig procent hogèr-was:(laa in 1963, loen er slechts 332 waren, -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1