BURGEMEESTER IN NIEUWJAARSREDE: /Zelfstandigheid van gemeenten is levensgroot vraagstuk! Leningplafond volkomen willekeurig bepaald i as NIET LANGER WACHTEN MET GRENSWIJZIGINGEN OP EILAND ROZENBURG Waarom rijdt deze auto zo prettig? Herman Haan voor tweede maal op Tellemexpeditie Laat industrie ook delen in gas- en olierash Hoge toren bij Esso opgericht Rotterdam krijgt medisch centrum Noorse zeelui Willem Ruys toch nog overgedragen U bent voor ons stimulerende bestuurder Pompbediende bekent poging tot oplichting; Partai Moerba verboden „Noordzee-Mijnbouiv" Prof. G. de Grootli fj overleden KRITISCH DE ROTTERDAMMER pagina 3 DONDERDAG 7 JANUARI 1965 (Fan een onzer verslaggevers) ROl TERDAM Als de investeringsbeperking ergens tot een calamiteit leidt, dan is niet de gemeente, maar de regering verantwoordelijkDe ministers stellen het investeringsvolume vast en daardoor ivordt de gemeente in feite een onderdeel van de rijksadministratie. Er is alleen dit verschil: als er iels misgaat, menen de betreffende ministers er onderuit te kunnen door met het begrip ge meentelijke autonomie op de proppen te komen. Dat is onaanvaardbaar. Op deze wijze ivordt de autonomie niet in ere gehouden, maar tot een caricatuur verlaagd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zelfstandig heid van de gemeenten is een le vensgroot probleem gewor len. Tenzij men aanstonds bereid is zich erbij neer te leggen, dat de gemeenten administratieve appa raten van de centrale overheid worden, vraagt dit probleem om nadere bezinning. Deze zal be trekking moeten hebben op aard en taak van de gemeenten, maar ook op de organisatie van het ge meentewezen. Burgemeeester mr. G. E. van Wal sum maakte deze opmerkingen van middag in zijn Nieuwjaarsrede naar aanleiding van regeringsmaatregelen, die de vrije beslissingsbevoegdheid van de gemeenten beperken. Dit was de .kern van de scherpe kritiek, die burgemeester mr. G. E. van Walsum vanmiddag in zijn (laatste) Nieuwjaarsrede tot de ge meenteraad leverde aan het adres van de regering. De rijksoverheid heeft de Maasstad weliswaar uit de ergste financiële nood gered, maar dat neemt niet weg, dat ook het nieuwe leningplafond volkomen wil lekeurig is vastgesteld. Aan Rotterdam is niet gevraagd of het daar mee zou kunnen uitkomen en een onderzoek naar de werkelijke be hoeften is niet gehouden, ofschoon daarom wel uitdrukkelijk is ver zocht. Het was geen onredelijk var- langen, de regering te vragen sa men met de gemeente de Rotter damse situatie te onderzoeken en aan de hand daarvan het defini tieve bedrag vast te stellen. Dit overleg is er niet geweest. De re gering heeft zich met Gedeputeer de Staten verstaan en het resul taat daarvan is Rotterdam opge legd, aldus mr. Van Walsum. De burgemeester had het groot ste gedeelte van zijn rede gewijd aan de huidige financiële moei lijkheden, waartoe de strikte toe passing van de wet kapitaaluitga ven publiekrechtelijke lichamen onmogelijke en onaanvaardbare consequenties van deze toepassing niet voorzien of gewild. Men mag dus vaststellen, dat er een leemte in de wet is. Uit het feit, dat de regering spe ciale maatregelen heeft getroffen om aan de moeilijkheden van Rot terdam tegemoet te komen blijkt de erkenning van de rijksoverheid, dat de wet in dit geval een onge wenst effect heeft. Uit« 02" 8i Wetswijziging Aandacht Waarschuwend zei de burge meester, dat de problemen niet van de baan zijn, als de betalings balans weer in evenwicht is, de overspanning op de arbeidsmarkt is verminderd en de wet kapitaal uitgaven publiekrechtelijke licha men niet meer wordt toegepast. Het vraagstuk blijft bestaan in de budgettaire sector zolang de wet op de financiële verhouding in toe passing of constructie niet wordt gewijzigd. Het zal daarom nodig zijn daar telkens weer de aandacht op te vestigen. Ir. Blom tot burgemeester: Gewoon omdat deze automobilist zich meer fit voelt dan andere. En zijn geheim schuilt in het dashboardkastje Daar ligt altijd een rol King. Heerlijk frisse King pepermunt, het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking. Natuurzuivere King hoort in uw wagen als uw papieren. BEKEKEN MEER GELD NODIG ANDERS. RIJNMOND Simplistisch (Vervolg van pag. 1) (Van een onzer verslaggevers.) DEN HAAG Met bet doel de Nederlandse industrie een graan tje te laten meepmken van dê te verwaachten gas- en olie rush op de Noordzee is opgericht de Stich ting Noordzee Mijnbouw. Deze zal zich gaan beijver an de werkzaam heden, die mogelijke concessiona rissen zullenlaten verrichten in verband met de exploiratie, win ning en transport van olie en gas, zoveel mogelijk door Nederlandse ondernemingen te laten uitvoeren. Autonomie wordt caricatuur In het beleid van de gemeenten heeft de rijksoverheid een grote stem. De omvang van de inkomsten wordt op het hoogste niveau vast gesteld. Lonen en salarissen worden eveneens centraal bepaald en geen gemeente kan zich in onze moderne samenleving nog veroorloven bene den deze normen te blijven. De regering kan ook de vrijheid der gemeenten met betrekking tot de investeringen beperken en voor henjup„ft n„ v, j» de tOeeanS tot de kanitaalmarkt af. nee" SeIeI«- De Wetgever heelt de i C? Er moet geld voor de verdere uit voering van het Europoortcomplex komen, want dit project is van natio nale betekenis vindt de regering. Wat doet zij nu? Zij probeert een uitweg te vinden binnen het raam van de wet door toepassing te geven aan een bepaling, die voor gevallen van deze de toegang tot de kapitaalmarkt af sluiten. De tarieven van de gemeen telijke diensten zijn aan bet prijs beleid van de regering gebonden en ■de bouwactiviteiten worden be heerst door het systeem van woning contingenten en rijksgoedkeuringen. De ruimtelijke ordening kan de ge meenten allerlei beperkingen opeg gen. De bedoeling van al deze maatregelen is te voorkomen, dat de gemeenten het regeringsbeleid doorkruisen „Men kan", aldus mr. Van Walsum, „kritiek hebben op de wijze waarop deze maatregelen worden toegepast en de vraag stellen of zij soms niet verder gaan dan nodig is. maar men kan moeilijk ontkennen, dat zi! in een moderne maatschappij meesta! in beginsel gerechtvaardigd zijn. j Bij de problematiek rondom de auto-' nomie van de gemeenten komt ook nog dat. naarmate het regeringsbeleid dieper in do gemeentelijke sfeer penetreert, 'bij de raadsfracties de neiging groter wordt, bun houding te laten bepalen door de positie, die d<_ politieke partijen tegen over het kabinet innemen. Ook daarin kan een gevaar liggen! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester mr. G. E. van Walsum heeft er in zijn Nieuwjaarsrede op aangedrongen, de grenswijziging voor geheel Rozenburg ineens te regelen. ..Het is zonneklaar dat dezelfde argu menten, die voor de grenswijziging in het Botlekgebied gelden, ook van kracht zijn voor de rest van het eiland, het dorp Rozenburg en naaste omgeving uiteraard uitgezonderd", zo zei hij. aard en omvang zeker niet Ls geschre ven en die een werking heeft (finan ciering van grote werken met kort geld), die tegen de strekking van de we', ingaat. ais de Rottend<amse behoren de taken, die de gemeente te vervullen heeft zwaarder te wegen dan de ruimte, die de wet laat. Als de noodzaak daartoe is, moet hetzo worden geregeld, dat er geen essentiële belangen worden geschaad. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Het oudste lid in jaren ir. F. TV. C. Blom heeft namens de raad de rede van mr. G. E. van Walsum, die deze bij de opening van de eerste gemeenteraadszitting in het nieuwe jaar uitsprak, beantwoord. D bent voor ons, zei hij, de stimuleren de bestuurder van deze grote haven, u bent ook d estrijder voor een zo groot mogelijke gemeentelijke autono mie. En ingaande op hetgeen dè burgemees ter had gezegd over de toepassing van de wet Kapitaaluitgaven-publiekrechtelij ke lichamen, vervolgde bij: Wij raads leden van Rotterdam hopen dat en de Tweede Kamer en de regering daar hun voordeel mc>' zullen doen. De heer Blom was van oordeel, dat er toch aanleiding is om over de beslis-I singen, in 1964 genomen door de Sta-jvv-erd gearresteerd, heeft hij nu ook be' Filharmonie In het januarinummer van „Intermezzo", kroniek van het Rotterdams Philharm'o» nisch Orkest, worden de lezers uitgenodigd, liun mening kenbaar te maken omtrent de naam voor. de muzetempel die door het gemeentebestuur reeds officieel Concert gebouw Rotterdam is genoemd.' Velen zijti bet met deze naamgeving niet eens omdat dit in de wereld van'de mu> ziek aanleiding kan geven tot verwarring met hei. Amsterdamse Concertgebouw. .Het Concertgebouw", zo heeft dirigent Eduard Flipte verklaard," „is in de hele-' Wereld een begrip, dat volledig een Am sterdams' merk artikel dekt. Welke naam er ook aan het Rot terdamse mu ziekcentrum gegeven wordt, het mag onder geen voorwaarde „Rotterdams Concert- geitouw" zijn. Dat kan eenvoudig niet". Het is toch gebeurd en dat noemt de heer Fiipse „eenvoudigweg een vergissing van 'de Rotterdamse overheid". „Het is een raadsel waarom men het gebouw niet „Filharmonie" heeft ge noemd. Het is een naam die de verbonden heid met het Philharmoniseh Orkest tot uit drukking brengt en die in alle talen uit- spreekbaar en begrijpelijk, is". De oud-concertmeester van het R.Ph.O., Willem Noske, die een groot kenner van Nederlands muziekhistorie is, heeft zich eveneens tegen de naam Concertgebouw gekant en op historische gronden de sug gestie gedaan, de naam Doelenzaal aan het gebouw te verbinden, Met het Haagse Manri'.shüis behoorde de om zijn voor treffelijke acoestiek vermaarde Rotterdamse Doelenzaal tot de eerste Europese zalen, waarin openbare concerten werden gegeven. Rotterdam heeft reeds de naam, uit een zeker chauvinisme grote wereldsteden te willen imiteren, nochtans zonder werkelijk de allure, en de behoefte van een wereld stad te hebben. Meningen in deze richting zullen door de nu gekozen naam nog meer grond van waarheid krijgen. Ons dunkt dan ook, dat het „Wij gaan naar de Fil harmonie" in korte tijd een gevleugelde betekenis kan krijgen en in elk geval meer Rotterdams zou zijn. Naast een „Doelen zaal" als naam voor een van de concert ruimten, zouden we met een „Flipsezaal" de man kunnen eren, die zozeer stuwende kracht is geweest in het Rotterdamse muziekleven als leider vau bet orkest, waarvan hij binnenkort afscheid zal nemen. AMSTERDAM De 19-jarige pomp bediende A. van S. die verklaard heeft dat hij op Oudejaarsdag in rijn kantoor tje bij een garage aan de Middenweg in Amsterdam door een vooralsn-og onbe kende man werd neergeslagen,, zal vrij dag voor de officier van justitie geleid worden. Behalve de diefstal van een auto radio in verband waarmee hij maandag Enkele weken geleden is het wetsontwerp om het Botlekgebied bij Rotterdam te voegen ingediend bij de Tweede Kamer. Uit de me morie van toelichting blijkt, dat GsS. van Zuid-Holland van mening zijn, dat de gemeentelijke herinde ling van de rest van Rozenburg pas kan worden overwogen, als meer zekerheid over de ontwikkeling van de Maasvlakte is verkregen. Mr. Van Walsum zei het met dit standpunt niet eens te zijn. De zui delijke begrenzing van bel haven en industriegebied op de Maasvlak te is in overeenstemming met de wensen van het provinciaal bestuur nauwkeurig vastgesteld. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat dit gebied, dat aan Rotterdam grenst bij Rotterdam zal worden gevoegd. „Is het niet al te dwaas, voor de hand liggende grenswijzigingen te laten liggen tot zekerheid is verkre gen omtrent een gebied, dat thans nog tot de territoriale wateren be hoort en met de inpoldering waar- fan nog moet worden begonnen? Ais men de grenswijziging beslisl gefaseerd wil doen, laat men dan de Maasvlakte als laatste, afsluitende fase daaraan toevoegen". Sprekende ovei de verdere ontwikke ling van Europoort, de aanleg van de Maasvlakte en de nieuwe mond van de Nieuwe Waterweg zei de burgemeester, dat op de rijksbegroting voor deze wer ken niet andermaal met een bedrag van tien miljoen gulden kan worden volstaan, zeker niet in het licht van de plannen de drie projecten eerder klaar te krijgen dan aanvankelijk geraamd. Oyerigens moet worden afgewacht of deze planning zal blijken te kloppen met d eisen van de praktijk. Als er schepen van 130.000 ton komen, voordat de wer ken gereed zijn, ontstaat een hachelijke en onaanvaardbare situatie. Om te voor komen, dat deze tankers naar elders Baan, komt men voor de noodzaak te «taan, kostbare tijdelijke voorzieningen te treffen. Aandacht besteedde de burgemeester verder aan de berichten over plannen, PflH fSt f 1 n.'d f - - -- 1 j. 1.G van de leiding zou de raffinaderij van ruwe olie kunnen worden voorzien. Als een dergelijk plan ooit aan de orde zou komen, dan zou dat een goed voorbeeld zijn van een doelmatig gebruik van de mogelijkheid, waarover ons land be schikt. aldus de heer Van Walsum. Het voorbeeld illustreert tevens wat het be lang kart zijn van een georganiseerd overleg tussen de havens, waarvoor Rot terdam de grondslag probeert te leggen. Rijnmond is meer geworden dan de burgemeester ervan had verwacht, maar aanzienlijk minder dan hij ervan had gehoopt. Hij zei het te blijven betreuren, dat de Rotterdamse agglomeratie het moet stellen met een districtsbestuurs organisatie, die niet opgewassen zal blij ken te zijn tegen de belangrijke taken, die er wachten. Als niet vanuit Rijnmond zelf op een verandering van de regeling der bevoegdheden wordt aangedrongen, zullen wij mogelijk kunnen varen in het kielzog van volgende experimenten, ver onderstelde de heer Van Walsum, die hierbij de Groot-Amsterdamse plannen in het achterhoofd had. Burgemeester Van Walsum: „Hetj kost mij niet ds geringste moeite tel begrijpen waarom de regering deze weg bewandelt Zij ontkomt dan aan[ de noodzaak te erkennen, dat de wet te minitieus is geredigeerd om met uit zonderingsgevallen als dit uit de voeten te kunnon en zij probeert te vermij den, da/t er een opening ontstaat, waar van ook andere gemeente zouden kun nen trachten gebruik te maken door te stellen dat geen anders gemeente zich ki een vergelijkbare positie bevindt". „Ik ben van mening, aldus vervolgde hij, dat het eerlijker en constructiever zou zijn geweest, als de regering de onvolkomenheid in de wet had erkend en een wetswijziging aanhangig had gemaakt Deze zou de mogelijkheid hebben geopend om voor de vermoede lijk toch wel zeldzame uitzonderings gevallen van deze aard een legitieme verruiming van het leningplafond te krijgen. Lr: afwachting van deze wets wijziging zou Rotterdam hebben kun nen verder werken". ten-Generaal en door de regering niet ontevreden te zijn. „En als u zo richtte hij zich tot de burgemeester alles zou kunnen overzien wat er in de 124 jaar, waarin Rotterdam onder uw leiding heeft mogen staan, is verricht en gebeurd, dan hopen wij, dat u. daar toch ook niet ontevreden over zult zijn. U heeft een vlotte samenwerking tussen de havengebieden van Nederland aangemoe digd. Als dit streven op den duur suc cessen zou mogen boeken, dan zult u daarvoor de grondslag hebben gelegd". Ten slotte bood de heer Blom burge meester en mevrouw Van Walsum de beste wensen van de raad aan voor het zo juist aangevangen jaar, „dat voor u persoonlijk misschien nog spannender belooft te worden dan het spannende i jaar 1964". kend een poging gedaan te hebben zijn werkgever op te lichten. Hij heeft een loonzakje dat voor hem in een Iade was neergelegd in zijn zak gestoken en vervolgens zijn baas verteld dat hij zijn loon nog niet ontvangen had. De politie zoekt nog steeds naar de dader of daders van de overval. Van S. blijft bij zijn verklaring dat hij neerge slagen is door een man met een Indone sisch uiterlijk en een kort sikje, die hij Maleis heeft horen praten met een twee de man. Een automobilist uit Diemen, die ter wijl de overvallers bezig waren in totaal ongeveer 1200 gulden te roven, bij de garage stopte om benzine te tanken, heeft tegenover de' politie verklaard door een man met het door Van S. beschreven uiterlijk geholpen te zijn. Verder wees de heer Van Walsum erop. dat het een te simplistische bena dering is wanneer men het Europoort- complex als een zaak van nationaal be lang apart plaatst. Met Europoort haagt immers de rest van de Rotterdamse ha ven samen. De ontwikkeling van de ha ven heeft consequenties voor de energie voorziening, watervoorziening, wegen aanleg, luchtverontreiniging en de re creatie. Bij de vorige bestedingsbeperking zon derde de toenmalige regering bepaalde werken daarvan uit. Deze methode zou model kunnen staan voor een wetswijzi ging. Thans geeft de regering prioriteit aan Europoort, ma-ar zij laat na zeker te stellen, dat het project als zodanig kan en zal worden behandeld. In een situatie Blijdorpse apen leden aan tropische huidinfectie fVan een onzer redacteuren) ROTTERDAM Vrijwel alle specialisten in Nederland hebben zich in het ft voorbij weekeinde beziggehouden met de tropische huidini'ectie, waarmee een aantal apen in het apenhuis van diergaarde Blijdorp bleek te zijn besmet. Deze huidinfectie komt alleen bij apen voor en behoort een goedaardig verloop te hebben. Toch is een jonge orang-oetan, de eenjarige Geert, zoon van Tineke en Adriaan, er aan overleden. Voor de overige apen bestaat, naar wordt aangenomen, geen gevaar meer. Het apenhuis is ook niet meer voor de bezoekers van de diergaarde gesloten. Zo is dus voor de Rotterdamse diergaarde 1965, het jaar waarin zij het feit herdenkt, dat zij 25 jaar geleden naar Blijdorp werd overgeplaatst, slecht ingezet. De tropische huidziekte deed b(j bezoekers het vermoeden ontstaan, dat de apen lijdende waren aan builenpest, en dit gerucht verspreidde zich zeer snel. Het hoofd van de G.G. en G.D. kon dit gerucht gelukkig al direet - - tegenspreken. En een verder onderzoek bracht aan het licht, dat de dieren poort»mZL MoSi aan een voor aP®n goedaardige ziekte leden. In Blijdorp hoopt men nu maar, zirii^zou wine^ vestigèn Door middel I dat het ziekteproces „geheel volgens het boekje» verloopt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse archeoloog Herman Haan zal over en kele weken aan het hoofd van een groep van zes onderzoekers voor de tweede maal naar Mali in Afrika ver trekken om onderzoekingen te ver richten naar het volk van de TelJem. Zijn medeexpeditiegenoten zijn Hansje Haar, dr. Hefting expeditiearts, dr. J. Huizinga hoofd van de physisch antropo- biologische dienst van de Rijksuniversi teit te Utrecht, Alain Gaily een Zwitser se archeoloog, Willem van Leeuw assis tent van Herman Haan en René Wassing de conservator van het Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam. In grote trekken komt het doel'van de expeditie neer op de expeditie van vorig jaar. Op enkele punten zullen de onder zoekingen opnieuq worden verricht en ook enkele nieuwe naspeuringen worden gedaan. Een_ uitgebreide groep Dogon zal hel pen bij de technische zijde van de expe ditie. Verleden jaar hebben die mensen er de nodige ervaring voor opgedaan. Ditmaal gaat de expeditie per vliegtuig naar Mali, De gehele uitrusting, inclusief stalen korf voor het onderzoek van de Er zijn nu nog negen politieke partijen in Indonesië overgeoleven, waarvan de communistische partij en de Partai Nasion.d Indonesia veruit de grootste zijn. Vallens sommige waarnemers is Soeka. no's maatregel vooral gericht tegen minister Saleh, omdai deze indiscreet en overijld zou zijn opgetre den totn er geruchten waren over een mogji'/k overlijden van de president. Minister Maiik is al geruime tijd het doehvit van betogingen tegen de sterke prijsstijgingen, Zijn broer 's naar ver luidt verleden week zesendertig uur voor een verhoor door de politie vastgehou den. Vugens welingelichte kringen zijn deze week tot dusver al ongeveer vijfentwintig leden van de Moerba m hechtenis gesteld op verdenking van overtreding van de valutabepalingen. Opmerkelijk is In verband met het decreet, dat de Indonesische minister van buitenlandse zaken. dr. Soebandrto, zon dag jl. zei dat de strijdmakkers van vandaag de tegenstanders van morgen zouden kunnen zijn wegens hun onver mogen, de revolutie te volgen. loodrechte rotswand en de voertuigen zijn in Bamako achtergebleven. De expe ditie zal ongeveer twee maanden in. be slag nemen. De stichting „Volkskracht" te Rotter dam subsidieert 3000 voor welk bedrag de heer Wassink een speciaal onderzoek kan instellen bij het volk van de Kouroumba. Van de stichting „Weten schappelijk Onderzoek Tropen" is een subsidie van f 14.000 verkregen. De NCRV heeft toegezegd na afloop enkele reporta ges voor radio en tv. te zullen verzorgen. Er gaat ditmaal echter geen cameraploeg mee. De expeditieleden zullen zelf films opnemen. Dit doel zal worden nagestreefd door het bevorderen van en het verlenen van bemiddeling bij: (Van onze onderwijsredactie) WASSENAAR Op 72-jarige leeftijd is te Wassenaar overleden prof. mr. G. de Grooth, oud-hoogleraar in het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht aan de rijksuniversiteit te Leiden. Prof. De Grooth wp.q lid van de staatscommis sie voor herziening van de Nederlandse burgerlijke wetgeving. Prof. De Grooth. die in Winschoten is geboren, studeerde rechten te Leiden. Hij promoveerde in 1918. Van dat jaar tot 1948 is hij advo caat en procureur in Rotterdam geweest. In 1947 werd prof. De Grooth gewoon hoogleraar in het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht te Leiden. In 1955 werd hij buitengewoon hoogleraar in het Engelse privaatrecht. Hij heeft vele belangrijke beschouwin gen geschreven. ROTTERDAM Op de terreinen van dê Esso Raffinaderij Rotterdam in De Bot lek werd woensdag de bijna 65 meter lange destiliatietoren opgericht die daar eind vorig ja^I is aangevoerd. Het is op één na de hoogste toren van de Esso-installatie en de hoogste die als eenheid is opgericht. De werkzaamheden geschiedden onder supervisie van het constructie-bureau Fluor-Schiiytviot, Haarlem, en werden door Werkspoor N.V., Utrecht, tot een goed einde gebracht. De gehele hande ling duurde van 9.30 uur tot 15 uur. DEN HAAG De Noorse regering heelt van de Néderlandse regering toestem ming gekregen om in Rotterdam een medisch centrum te vestigen, waar Noorse medici en tandartsen zich met de zorg voor de gezondheid van de schepelingen van Noorse vaartuigen zullen belasten. Minister Luns (buitenlandse zaken) heeft de Staten-Generaal per brief op de hoogte gesteld van een desbetreffende overeen komst met de Noorse regering. De Noorse regering stelt zich op het standpunt, dat de gezondheidszorg voor zeelieden moet worden behartigd door de nationale staat der zeelieden oü door de staat oner wiens vlag zij varen. Op het voorstel van Noorwegen, dat Nederland een gelijksoortig centrum in Oslo zou vestigen, is de Nederlandse regering niet ingegaan. Het verkeer van schepen onder Nederlandse vlag naar Oslo en naar de nabij gelegen havens is niet zo groot, dat aan de vestiging van een Nederlands centrum in Noorwegen behoefte bestaat. Groot is wel het aantal Noorse schepen, dat Rot* terdam aanloopt, In 1963 waren het er reeds ongeveer 2.500 (ruim 10,5 miljoen b.r.t.) 1. het leggen van contacten met de overheid, oliemaatschappijen, en an dere mogelijke concessionarissen. 2. het financieren van materialen- aanschaf en activiteiten, 3. het verkrijgen van wetenschappe lijke en technische steun van Neder landse instellingen van wetenschap en onderzoek. De basis van de stichting zal zo breed mogelijk, worden gemaakt, aldus werd vanmorgen op een persconferentie in Den Haag meegedeeld. In het bestuur hebben thans naast vertegenwoordigers van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek en van een drietal banken, zitting vertegenwoordigers van die sectoren van het bedrijfsleven, die bij de activiteiten zijn betrokken. Het bestuur, waarvan oud-minister prof. dr. J. Zijlstra voorzitter is, hc#pt de vertegenwoordiging uit het bedrijfs leven nog te kunnen uitbreiden. De groep van deelnemers is nog open, aldus prof. Zijlstra. Op het ogenblik zijn o.m. besprekingen gaande met de K.L.M. over toetreding. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Geheel tegen de verwachting in is het m.s. Willem Ruys gisternamiddag toch nog aan de Italiaanse rederij Flotta Lauro overgedragen. De moeilijkheden die op het laatste ogenblik waren gere zen en betrekking hadden op de uit rusting waarmee en de staat waarin het schip moest worden opgeleverd, konden na enkele uren confereren tot een bevredigende oplossing worden gebracht. De overdracht werd echter, als ge volg van het eerst aangekondigde uit stel, een snel-geïmproviseerde plech tigheid. Namens de Koninklijke Rot- terdamsche Lloyd voerde een der di recteuren de heer Th. A. W. Ruys het woord. Hij dankte het gehele perso neel voor de grote toewijding, waar mee het in de loop van de vele jaren het vlaggeschip had „bestuurd". De nieuwe eigenaar, de reder Lauro narh. met een korte toespraak in het Ita liaans het schip over Nadat de vlaggen waren gewisseld kreeg kapitein Herman van den Heu vel uit Roermond, die de laatste jaren, gezagvoerder op de Willem Ruys was, als herinnering de maatschappijvlag, de beroemde negen-blokjes-vlag va.n de Lioyd. Vanmorgen om zeven uur heeft de Achille Lauro, zoals de Willem Ruys van nu af heet, zee gekozen, op weg naar Palermo, waar het schip zal worden verbouwd. BUSSUM Enkele -magazijnen van «ie papier- en kartonnagefabriek van de firma Van Meurs, gelegen aan de pro vinciale weg op de grens van Bussum en Hilversum, zijn vanmorgen geheel uitgebrand. Het is nog niet precies be kend hoe groot de aangerichte schade Ls, maar dene zal zeker enige miljoenen bedragen. Er ging onder meer een gommeer machine ert 2.600 ton papier verloren; een golfkartonmachine met, een waarde van twee miljoen gulden, die kort ge leden was geplaatst, bldef gespaard. Ook slaagde mén erin de gehele administratie van het bedrijf in vrachtauto's te laden en af te voeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1