Houding van Bremmer c.s. goedgekeurd Vijf gezinnen krijgen uitstel tot maandag MAN DIE IN SLOOT LAG WERD MISHANDELD FTTT Politie heeft nog geen Zoetermeer heeft over 10 ••stadse allure" jaar Indonesië Hofstee Hofstee Saaie eerste raad Laat excuus aan volk van Philippijnen B DEKLèRK&ZN Burgemeester ontvouwt structuurplan Zware straffen voor de Franse examenfraude CONCIERGE N.V. MACHINEFABRIEK „GRIFFIJN" Centrale verwarmingsinstallaties Overeenkomst KLM-Garuda getekend Grote import van vloeibare zwavel: P.s. het oosten: Chauffeur sloeg oud-veehandelaar na avond uit met hamer op hoofd Duitse matroos bedwelmd Aanklacht tegen politie wegens mishandeling Grote woonwijken in verschillende polders etaleur Sloper kreeg brok steen op been Affaire Vetterstraat 595.- II -aop 0 PHILICÖRDA ïms. Wegennet Maleisië lakschrijver net meisje 99.- 272.- 420.- (Van onze correspondent) ERKEL EN RODENRIJS De Zoetermeerse chauffeur C. T„ 29 jaar oud, is vanmiddag voorge leid voor de substituut-officier van justitie, mr. A. C. van der Spek- De man, die was opgeslo ten in het politiebureau te Berg- schenhoek, heeft bekend zijn be- jcarde plaatsgenoot, de 73-jarige oud-veehandelaar H. N. B. nadat ze samen een avondje uit waren geweest, te hebben mishandeld. Zoals woensdag gemeldt, vond een patrouille van de rijkspolitie de heer B. onder verdachte omstan digheden zwaar gewond op het ijs. Babylijkje in Poldervaart V. DENKT U aan de DEMONSTRATIES I H door de bekende ORGANIST JOOP WALVIS ZOETERMEER Na lange ja ren van voorbereiding heeft het gemeentebestuur van Zoetermeer gistermiddag ht structuurplan of ficieel bekendgemaakt. Dit plan is de basis, waarop het dorp van thans, met ruim tienduizend inwo ners, uitgelegd zal worden tot an nieuwe stad van hondrdduizend in woners. He tzal in de komende twintig jaar uitgangspunt zijn voor de vormgeving van het „hart van de randstad", gevormd door de stedenring Den Haag, Leiden, Al phen aan de Rijn, Gouda, Rotter dam en Delft. (Van onze Haagse redactie) (Vervolg van pag. 1) CHR. HUISHOUD- en INDUSTRIESCHOOL GEMEENTE SCHIEDAM vrouwelijke kracht Aanleg en onderhoud van SCHIEDAM Ook morgen brengen onze advertenties weer veel nieuws Terwijl wind- en regenvlagen de kale vlakte striemden sloeg de Britse consul- generaal, de heer W. A. Morris, vanmorgen de eerste paal voor een douaneloods in Europoort. Naast de Nederlandse vlag woei van de stelling de Britse vlag, ter ere van de North Sea Ferries Ltd., die op dat terrein een dienst op Hull gaan beginnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De eerste raads vergadering in het nieuwe jaar is door toedoen van de communist S. Groenendijk wel langdradig, maar weinig enerverend geweest. Alle voorstellen werden zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De verhoging der kraantaricven van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen kreeg het fiat van de hele raad. hoewel er in eerste instantie uit de hoek van de C.P.N. en de P S P. nogal wat betwaren waren. Dankzij de verhoging kan dit jaar de kostenstijging worden opgevangen. Voor het „uitkopen" van operavoorstel lingen door buitenlandse gezelschappen heeft de Rotterdamse Kunststichting de beschikking over meer dan een halve ton gekregen. Dit bedrag is vri-komen. doordat.de Nederlandse Opera voortaan acht in plaats van vijftien voorstellingen in de Maasstad zal geven. Tegen het voorstel stemde alleen de heer C. N. van Dis (s.g.). De liberaal C. van der Linden had liever gezien, dat B. en W. voor elke voorstelling van een buitenlands opera gezelschap een subsidie aan de raad zou den vragen. Mejuffrouw mr. J. Zeelen- berg (kunstzaken) voelde echter niet voor deze suggestie. Het voorstel, 47 autobussen voor de R.E.T. aan te schaffen (het gemeentelijk vervoerbedrijf heeft er tachtig nodig, maar daarvoor, is geen geld) was ook een hamerstuk. Aan het adres van de heer Groenendijk merkte wethouder- H W. Jettinghoff (openbare nutsbedrijven) op, dat de uitlaatgassen van bussen met ben zinemotoren niet minder schadelijk zijn dan de uitlaatgassen van bussen met dieselmotoren. De communist had voor gesteld, de nieuwe bussen uit te rusten met benzinemotoren als aandeel in de strijd tegen de lui'{vervuiling. De R.E.T. geeft echter de voorkeur aan bussen met diesels, omdat deze goedkoper in de ex ploitatie zijn. aldus de wethouder. Ten slotte ging de raad akkoord met de verboging van kinderkaartjes en school a- bonnementen voor tram en bus. De nieu we tarieven worden 1 februari van kracht. DEN HAAG In Den Haag is van daag de overeenkomst getekend van de Garuda Indonesian Airways en de K.L.M. over de gezamenlijke exploitatie van de dienst AmsterdamDjakarta. De overeenkomst behelst dat Garuda die het voornemen heeft de komende zomer tweemaal per week op Amster dam te vliegen en de K.L.M. tezamen vier diensten per week tussen beide hoofdsteden zullen uitvoeren. Bovendien zullen de maatschappijen voor elkaar als generaal agent optreden in Neder land en Indonesië. Ook zullen ze eikaars passagiers en vracht aEhandelen en samenwerken bij leveranties van boord- verstrekkingen. Zij voorziet tevens in technische assistentie. MANILLA. De Nederlandse ambassadeur in de Phüippünen, dr. J. van der Zwaai, zal de regering in Den Haag verzoeken het Philippijnse volk haar verontschuldigingen aan te bieden voor wangedrag van Nederlanders in de Philippijnen meer dan honderd jaar geleden. Volgens het Philippijnse persbureau had ambassadeur Van der Zwaai on langs op een reis door de provincie Albay ten zuidoosten van Manilla een inscriptie van een kerk gezien waarin werd gezegd dat Nederlandse zeerovers dat kerkgebouw in het begin van de negentiende eeuw hadden geplunderd. De Nederlandse vertegenwoordiger had vervolgens gezegd dat hij de regering in Den Haag zou verzoeken haar ver ontschuldigingen aan te bieden, zowel aan het gehele volk van de Philippijnen als aan de plaatselijke bevolking. ROTTERDAM. De import in West- Europa (via de haven van Rotterdam) van vloeibare Amerikaanse zwavel zal dit jaar vermoedelijk vijfhonderd duizend ton omvatten. Dat is twee en een half maal zoveel als de schatting van vorig jaar mei,1 toen de import begon. Voor het vervoer van de vloeibare zwavel wordt binnenkort de tanker Schelde (1580 b.r.L) in de vaart ge nomen. Gisteren heeft het schip in Vlissingen gebouwd voor rekening van de Zwavelscheepvaart-Maatschappij te Rotterdam haar proefvaart gemaakt. Tevoren was het gedoopt door mevrouw Schoufour, echtgenote van de directeur van Swarttouw's Havenbedrijf N.V. te Rotterdam. Voor de Amerikaanse Sulphur Export Corporation verzorgt Swarttouw o.a. de tankopslag. De Zwavelscheepvaart-Maatschappij heeft nu drie tankers. ROTTERDAM Bij het omhalen van een muurtje van ean pand. dat gesloopt wondt aan de Dwarsddjk kreeg donder- dagmorgen de 55-jarige sloper J. Menge laars, uit de Ovidiusstraat, een groot brok steen tegen zijn onderbeen. Het been brak en de sloper moest naar het St. Claraziekenhuis gebracht worden. (Van onze kerkredactie) ENSCHEDE De particuliere synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Over ijssel-Gelderland heeft gisteren zich in grote trekken achter het beleid gesteld van haar vier primi- afgevaardigden ter generale syno de. Gelijk bekend hebben deze vier afgevaardigden in november zich aan de synodewerkzaamheden ont trokken naar aanleiding van de behandeling van de zaak-Gror.in- gen-Zuid. De particuliere synode heeft de vier verzocht weer naar Rotterdam, te gaan, om te pogen een verzoening te bewerk stellingen- Hiertoe heeft zij ook een ver zoeningscommissie benoemd, bestaande uit de predikanten C. G. Bos te Zwolle, J. C. Jaase te Zutphen, W. Vis te IJssel- muiden, H. Vogei te Enschede en ouder ling Verburg te Arnhem. Het besluit werd na dagenlange be sprekingen genomen met 14 tegen 10 stemmen. Een voorstel van de classis Hardenberg, dat een veroordeling van het beleid van de primi-afgevaardigden in hield, was eerst met 15 tegen 9 stemmen verworpen. Het besluit betekent, dat liet beleid van de twee secandi-afgevaardigden, die na het vertrek van de primi hnn plaatsen innamen, veroordeeld is. On der hen is ds. L de Wolff van Ensche de, die na het vertrek van de twaalf tot tijdelijk moderamenlid van de sy node werd gekozen. AMSTERDAM De vijf jeugdige Amsterdamse echtparen, die clandes tien in voor sloop bestemde huizen in de Generaal Vetterstraat wonen, heb ben tot maandagmorgen twaalf uur uitstel gekregen om te voldoen aan de gemeentelijke sommatie de wonin gen te verlaten. Overleg tussen advo caat mr. Rood en de gemeente heeft tot dit respijt geleid. Het is gegeven op voorwaarde dat de huizen „geruis loos" worden ontruimd. Er heerste overigens vanmorgen wel ds nodige spanning in de Gene raal Vetterstraat. Een uur voor hetl kritieke moment verschenen zes ge-j uniformeerde agenten, die de straat onder steeds groeiende publieke be langstelling aan beide zijden afzetten. De vfjf gezinnen hadden intussen hun boeltje al gepakt. Zij hadden besloten na een officiële sommatie door de sterke arm te vertrekken. Rond twaalf uur werd de afzetting opgeheven en verdween de politie. Zoals we uitvoerig hebben gemeld, begon de affaire zaterdag toen een VU-student met zijn. vrouw het slot van een leegstaande woning in de Ge neraal Vetterstraat forceerde en het huis bezette. Zijn initiatief werd ge volgd door zes andere gezinnen, van wie er twee weer snel verdwenen. lil®* Gezellige DAMESFAUTEUILS met onverslijtbare nylon bekleding in diverse k leuren. Handig formaat, geschikt om in elk interieur bij te schuiven q g. Nu bijzonder voordelig öOi" BANKSTEL, zeer geslaagd model met ruime 3-zits bank en twee fauteuils. De armleggers zijn bekleed met zwart kunstleer, rug en zitting met blauw groene wollen stof. Door prima binnenwerk een bankstel met bijzonder comfortabele zit, slechts EETKAMERS: ronde-teaktafe! met tuimelblad A afro-teak stoelen met skai bekleding Royaal bergmeubel in fraai teak, ook zeer geschikt als moderne salonkast VERENDÈ KUSSENS bekleed met vlotte Schotse ruit, met cretonne of wollen weefstof, per stel van 2 kussens, reeds vanaf 35.- Zeer geschikt om uw bankstel met losse kussens in één keer te vernieuwen COMPLETE WONINGINRlCMUKS ROTTERDAM: BlNNENWEG/BSJERLANDSEtAAN De indruk bestaat, dat de twee man nen na hun vrolijke avond ruzie hebben gekregen. Een roofoverval is niet •waarschijnlijk. De oud-vee handelaar had een portefeuille met 600. Van dit bedrag was nog 570 overgebleven. De toestand van H. N. B. is overigens nog ernstig. Hij is van het Berg wegziekenhuis overgebracht naar het Dijkzigtzïekenhnis in Rotter dam. Dit geval van mishandeling kan als volgt worden gereconstrueerd: Samen met nog een derde man, een inwoner van Moerkapeöe, hebben de twee mannen in het begin van de avond eerst een café in Rotte rd am - H i 11e ge rsberg bezocht. T.r eed in de vrachtauto van zijn werkgever. Het volgende bezoek van het drietal jROTTEBDAMJOENHMQtUTHECHTJVUSStNGEM Ioeventer WESTERSINGEL 42 ROTTERDAM Huar met recht van koop v.a. 33 gld. p.m. (Vail een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie schijnt nog niet veel wijzer te zfla geworden in de zaak van de moord op de baby, die zon dag (in een boodschappentas) werd aan getroffen in de Poldervaart, Zij is al thans zeer zwijgzaam. Zelfs is de politie nog niet op de hoogte van de resul taten der sectie, die dr. Zeldenmst op het lijkje heeft gepleegd. De leiding van het uitvoerige onderzoek is in handen van de hoofdinspecteur C. v. d. Haagen. Zoals bekend, deed een 13-jarige jongen de gruwelijke ontdekking Bekend is wel dat het kindje al vrij lang in het water lag, maar hoe lang precies weet men niet. De plaats waar de tas met inhoud werd gevonden geeft geen aanknopingspun ten. Juist de afgelopen week is na melijk gespuid in de Poldervaart, zo dat het mogelijk is dat het lijkje op een totaal andere plaats in het water is geworpen. Al met al staat de Schie- damse politie voor een moeilijke kwes tie. Zij hoopt nu op tips, die hoe gering ook van belang zouden kun nen zijn. ROTTERDAM In schijndode toestand donderdagmorgen de 21-jarig« Duitse matroos R. A. Fichter in de kombuis van de Duitse duwboot Gottlieb Jaeger, die in de Waalhaven afgemeerd ligt, aan getroffen- Hij was kennelijk bedwelmd door de rook van enikeLe op de vloer liggende poetslappen, die door onbekende oorzaak in brand waren geraakt. Vermoedelijk was in de beperkte ruim te van de kombuis gebrek' aan zuurstof ontstaan. Broeders van de G.G. en_ G.D. hebben hem zuurstof toegediend. Zijn le vensgeesten konden op deze manier weer worden, opgewekt. Hij is- met «en politieboot aan wal ge bracht, waarhlj hij ia het Havenzie kenhuis werd opgenomen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Bij de olitie is gister avond een aanklacht ingediend wegens mishandeling door enkele agenten. De 40-jarige chauffeur H. L. Hermans zou volgens zijn zeggen door vijf agenten mishandeld zijn, nadat hij wegens dron- kenscha naar het bureau was overge bracht. Hij zou zijn geschopt en gesla gen, terwyl ook zijn hond een trap zou gekregen. Do man had dinsdagavond een café aan de Wagenstraat bezocht en was daar in een dergelijke toestand geraakt, dat iemand de politie belde om te voorko men dat hij in. zijn auto zou stappen. De politie arriveerde snel. Men wachtte hem op en legde hem een rijverbod op teen hij buiten kwam. Het werd goed gevonden dat hij ging lopen of een taxi r.am. De man weigerde, zodat hij mee moest gaan naar het bureau. Dit ueed hij vrijwillig. Toch kreeg hij handboeien aan. Op het bureau, bij dia fouillering, werd de man recalcitrant. Zijn hond die mee gebracht was ging het hondehoit in. Hij moest in de cel. Woensdagmorgen zou hij afgetuigd zijn, toen hij moeilijkheden maakte omdat hij niet snel genoeg naar die w.c. mocht. De politie heeft een intern onderzoek naar de juiste toedracht afgesloten. Vast kwam te staan, dat er niet geslagen is. De hond heeft zonder verwondingen net bureau verlaten. Tijdens een bijeenkomstgistermid dag in het gemeentehuis van Zoeter meer, waarbij burgemeester H. G. 1. Baron van Tuyll van Serooskerken op trad namens het gemeentebestuur, werd het structuurplan nader toege licht. Het voorziet in de bouw van dne grote woonwijken in drie verschillen de polders. In deze woongebieden, dui delijk van elkaar gescheiden door al lerlei stedelijke voorzieningen en han delsbedrijven, zullen respectievelijk 24.000, 25.000 en 20.000 inwoners onder dak kunnen vinden. Achter deze cijfers ligt de ruimtenood van de Haagse agglomeratie (en met na me van Den Haag), waarvoor Zoeter meer een oplossing zat moeten bieden. Hoewel de opdracht luidde een stad te bouwen voor honderdduizend inwoners» hebben de ontwerpers van het structuur- plan, bijeen gebracht in de werkgroep ontwikkeling Zoetermeer, rekening ge- i houden met een nog grotere bevolkmgs- overloop. Zij hebben dan ook de moge- lijkhied open gehouden voor een grotere uitbreiding, waardoor nog eens vijftig duizend mensen ondergebracht zullen kunnen worden. Behalve woonstad zal het Zoetermeer- van-de-toekomst ook werkstad worden. Burgemeester Van Tuyll maakte giste ren duidelijk, dat het nooit de bedoeling is geweest om van Zoetermeer een „slaapstad" te maken, een satelliet van Den Haag. Met nadruk werd dan ook gewezen op de industrieën, de kantoren en de handelsbedrijven, die alle in Zoe termeer gevestigd zullen kunnen worden. Voor de grotere industrieën is in eerste aanzet ongeveer tachtig hectare terrein beschikbaar aan de oostzijde van Zoe termeer. Bij het ontwikkeien van het structuur plan heeft de werkgroep een compacte stad voor ogen gestaan. Om dit te ver wezenlijken is gestreefd naar een grote dichtheid van bebouwing, wat zal moe ten leiden tot hoogbouw. Er wordt ge sproken van zestig tot zeventig procent hoogbouw, wellicht een nog hoger per centage. Ér zullen in Groot-Zoetermeer woongebouwen komen van twintig etages en ook de bouw van markante torenflats van veertig hoog wordt niet uitgesloten. Overigens houdt deze compacte opzet van het nieuwe Zoetermeer ook in, dat de onderlinge verbindingen van de woon wijken kort zullen zijn en dat de nood zakelijke verbinding voor het dagelijks verkeer met Den Haag (geschat wordt dat het aantal forensen van Zoetermeer naar Den Haag dagelijks een zestien duizend kan belopen) met een kort cir cuit door de stad kan volstaan. Dit komt de exploitatie ten goede en maakt wel licht autonoom railvervoer mogelijk. Tussen de nieuwe woonwijken, die in een halve cirkel rond het oude dorp zijn geprojecteerd is een uitgezocht wegennet met bijvoorbeeld vrije krui singen gedacht. Het berust op een stel- sel van hoofdwegen, die bij het nieu we stadscentrum, dat onmiddellijk bi, het oude centrum komt te liggen, in een brede explanade samen zullen komen. De uiteinden _van_ deze hoofd wegen wijzen in de richting van Den Haag, Delft, Rotterdam en Leiden. Voor de verbinding met Den Haag zijn twee autowegen gepland. Hoe deze bui ten Zoetermeer naar Den Haag zullen lopen en waar ze in Den Haag aanslui ting zullen geven is thans nog een pro bleem, waarvoor in agglomeratieverband een oplossing gevonden zal moeten wor den. Ter illustratie van de snelheid, waarmee men in Zoetermeer de za ken wil aanpakken: verwacht wordt, dat Zoetermeer over tien jaar vijftig duizend inwoners zal hebben en over ongeveer vijftien jaar uitgegroeid zal zijn tot eeen stad als Dordrecht nu is. Deze stad heeft op het ogenblik on geveer 85.000 inwoners. Nog dit jaar wordt begonnen met de uitvoering van twee gedetailleerde bouwplannen in het Zoetermeerse poldergebied. De kosten van de gehele uitbreiding tot groot-Zoetermeer worden voorlopig geraamd op een miljard driehonderd twintig miljoen gulden. PARIJS. Het gerecht in Marseille heeft zware straffen uitgedeeld In de zaak van de handel in de opgaven voor de eindexamens middelbaar onderwijs, die in juni ji. zoveel sensatie in Frank rijk had gewekt. De voornaamste beklaagde in deze zaak, Danielle Maurel, een jonge ambte nares van het ministerie van onderwijs, die de examenopgaven had ontvreemd om er -haar voor zijn examen .staande vriend Paul Derodon een plezier mee te doen, kreeg voor deze liefdedienst tien maanden .gevangenisstraf opgelegd. Haar vadr. die ervan op de hoogte was en de zaak op haa-r beloop liet, zal even eens tien maanden moeten gaan zitten. Haar moeder werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk en een geldboe te van 1.000 frank (ongeveer 730 gul- •iden). PauL Derodon kwam er af met Tdrïe m&anden voorwaardelijk. gold een café in Bleiswïj-k. De man ufjtó Moerkapelle zou hier vandaag op eigen gelegenheid naar huis zijn gegaan. T. en B. reden met de vrachtwagen naar Zoe termeer. Volgens de verklaringen van T. zou zijn bej larde plaatsgenoot nog een be zoek aan een café willen brengen. T. voelde bier niets' voor. B. zou toep agressief zijn geworden en T. gaf hem een klap op het hoofd. Hierna wilde B. uitstappen. Maar de wagen reed nog. T. heeft vervolgens een zware hamer genomen, waarmee hij zijn platsgenoot op het hoofd sloeg. T. deelde verder mee, dat het portier was openge schoten. Zo zou de zwaar gewonde B. op het ijs terrebt zijn gekomen in de sloot langs de Zoetermeerse!aan. Het tweede bedrijf van het dra mawas, dat T. verder .naar Zoetermeer reed om de vrachtwagen af te leveren. Hij pro beerde een personenauto te huren om terug naar de gewonde te rijden. Hij kreeg deze auto echter niet Toen heeft hij de vrachtwagen weer genomen. Weer op de Zoetermeerselaaa troffen de politiemannen' uit BerkeL opper wachtmeester Th. J. Opdam en een col lega, hem aan. In zijn brief aan de Veiligheidsraad deelt Maleisië mede, de steun van de V.N. te zullen inroepen, als Indonesië de aanval zou ondernemen. Er werd niet om een bijeenkomst van de raad ver zocht. Maleisië wijst er op, beducht te zijn. dat de troepenconcentraties en het uittreden van Indonesië uit de V.N. niet toevallig zijn. Zij gaan schuil achter de landingspogingen op het schiereiland Malakka. Indonesië beschikt over een grote troepenmacht (zie elders in dit nummer). Maleisië is voornamelijk op Britse steun aangewezen. Engeland heeft thans 50.000 Britse militairen -in de Ma leisische federatie. Hierin ziin echter niet de Australische en Nieuwreelandse eenheden begrepen, die zich daar bevin den. De sterkte van de Britse vloot in het Verre Oosten bedraagt ongeveer 70 sche pen en 15.000 manschappen. Een deel van een eenheid V-bommenwerpers is reeds in Maleisië en er worden nog pa rachutisten en infanteristen overge bracht. Verwacht wordt, dat Soekarno nu spoedig zijn kabinet zal reorganiseren als gevolg van zijn besluit, de Moerba (Pro- letariaats-) partij te ontbinden)' Daar wa ren enkele ministers bij aangesloten, zo als Charoel' Saleh (vice-premier), Malik (handel) en Prijono (hoger onderwijs). De Moerba was een tegenstander van de communistische partij .en zij stond dan ook aan felle kritiek van de zijde van de communisten bloot. Soekarno's ver bod is dus een duidelijke geste aan het adres van de communisten. De re laatsten trachten meerposten in Soekarno's kabinet te krijgen. Drie be langrijke communisten bezetten reeds ministersposten. In feite waren zij tot- dasver stromannen. De mogelijkheid Is niet uitgesloten, dat de plaatsen van ge noemde drie „Moerba"-ministers door communisten zuilen worden ingenomen. Voor spoedige indiensttreding vragen wij teerling en aankomend Handige jongens die een gedegen opleiding willen hebben gelieven te solliciteren. Een vijfdaagse werkweekregeiing is van toe passing. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan onze afdeling Personeel. Hoogttraat Vtaardïngen Westmolenstraat 24 - Schiedam - tel. 263915. vraagt per 1 maart a.s. een Positief Christelijke levensopvatting 5-daagse werkweek. Salaris volgens rijksregeling. Schriftelijke sollicitatiese te richten aan de heer E. Westerveld, Van Kamebeekstraat 44, Schiedam. Op de typekamer van de afdeling Interne Zaken van de Secretarie van bovengenoemde gemeente kan een worden geplaatst. Het bezit van een U.L.O.-diploma en ervaring in typewerk zullen tot aanbeveling strekken.. Bezoldiging naar gelang van leeftijd en bekwaam-' heid. Voor 23-jarigen en ouderen 5.3% huurcom- pensatie met een minimum van 35,90 per maand. Vakantietoeslag 4% per jaar. Gunstige studietoe lageregeling. Deelneming aan gepremieerde spaar regeling is mogelijk. Eigen-handig geschreven sollicitaties,-gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, die nen binnen 10 dagen na verschijning dezer adver tentie te worden ingezonden aan de afdeling „Per soneelszaken" der Gemeente-Secretarie, Nieuw- straat 26 alhier. Mercnriusstraat 41 tel. 2163 ONTTREKKING VAN DE VLAARDINGSEWEG AAN HET OPENBAAR VERKEER. Ter openbare kennis wordt gebracht, dat ter gemeente secretarie (Stadhuis, afdeling Algemene Zaken) van 11 januari 1963 tot 11 februari d.a.v. ter visie zal worden gelegd een ontwerp-raadsbesluit (met toelichtende teke ning) om de Vlaardingseweg vanaf de grens met de ge meente Vlaardingen tot aan de geprojecteerde provincia le weg nr. 15 met in-gang van 1 maart 1965 aan het open baar verkeer te onttrekken. Belanghebbenden kunnen tegen dit voornemen gedurende de termijn van de ter-visie-legging schriftelijk bezwaren indienen bij de Gemeenteraad. Schiedam, G januari 1965. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris, De Burgemeester, M. J, BLOK H. SABEL, w.B. Voor spoedige indiensttreding vragen wij Voor controle en uitprijzen van binnengekomen goederen. Accuratesse is een 1e vereiste. Prima salaris en een vijfdaagse werkweekregeling is van toepassing. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan onze afdeling Personeel. Hoogstraat Vlaardingen PASFOTO'S Wij vinden dat elke pasfoto een klein portret moet zijn. (Daar om taten veel klanten ze ook vergroten).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1