mam meubelen Ds. Steinhart bevestigd bij Evang. Luth. Gein. Herv.-Ger. Jeugdverband eerste Inbrekers sloegen in weekeinde bun slag AGENDA Chr biedt Huisvuil verlaat fabriek als: stroom, slakken, as of ijzer Veelvraatkan I dertien tot zeventien ton per uur aan scl vrouwen li jke val van bouwwerk Bij velen onbekend Al tientallen jaren in Schiedam PPSC en HBSS Velen woonden dienst bij Regelmatig contaktbijeenkomsten Auto reed tegen paaltjes op maar liefst vijf plaatsen Gewonde en schade bij botsingen Soos-mectewerker kreeg ongeluk wonnen beide sMKisiig^ PE ROTTERDAMMER pagina.3 MAANDAG II JANUARI 1965 ROTTERDAM Als op 26 januari burgemeester mr. G. E. van Walswm het nieuwe vuilverbrandings- y; complex van de ROTEB aan de Brieiselaan officieel in gebruik gaat stellen, zal hij dat niet doen door f i een druk op de knop, want de ovens, de turbines en alle andere machines zijn al geruime tijd in bedrijf, - 'Tl zelfs zo dat het vijftig jaar oude complex, op hetzelfde terrein, reeds onmiddellijk gesloopt zou kunnen worden. Zo hard nodig was het dat Rotterdam een nieuwe vuilverbranding kreeg, dat niet gewacht kon worden met de ojficiële opening, Nadat op 4 december 1961 bur gemeester Van Walsum de eerste paal heeft geslagen, is de „fabriek" nu klaar. Er moet hier en daar nog wat geverfd worden, af en toe is er in de hallen nog het helblauwe licht van lasapparaten te zien of ligt er nog wat vuil of afval, maar binnenin de vier ovens laait het allesverterende vuur. Deze bewe gende massa waaruit fel de geel- oranje vlammen schieten is het hart van het bedrijf. Hier wordt het Rotterdamse huis- en straat- vuil vernietigd per oven met een snelheid van dertien tot zeventien ton per uur. Dat komt neer op 250.000 ton per jaar voor drie ovens met een werktijd van. 126 uur per week (dag en nacht). ROOSTERS wrnmMmÊMê mm. STOOM ME1SUE Ondanks de verkoop van elektri citeit, slakken, oud ijzer of vlieg- gas „draait" de fabriek met ver lies. Het verbranden van een ton vuil kost acht gulden. Het verlies bedraagt dan. ook al twee miljoen gulden per jaar. Het huisvuil is ■voóral de laatste jaren een zorgen kindje geweest van de ROTEB. Van Het nieuwe bedrijf verwacht men veel. Te veel? Dat zal. de praktijk moeten leren. Eerst zullen echter wel kinderziekten moéten worden overwonnen. broersvest 64-66 Schiedam Onwel en overleden Toespraak Geld gestolen aan boord dagboot vandaag... en morgen en dagelijks S treekvergadering Statenkring C.H.U. Door rode licht gelopen Toespraken (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dat Schiedam ook een christelijke bibliotheek bezit, zullen waarschijnlijk slechts cveinigen weten. Toch is het zo. Ze is gevestigd in het Gerefor meerde Jeugdhuis aan de Lange Haven en bestaat feitelijk al tien tallen jaren, van vóór de laatste oorlog. Schipper zwaaide matroos door winkelruit Sigarettendoosje oorzaak brandje Noad won gemakkelijk van milksteamers ÊM VUILVERBRANDING BUNA GEREED (Van een onzer verslaggevers) Ui Tweederde van dat vuil wordt aange voerd per schip vanaf de post Zaagmo lenkade en eenderde per vuilnisauto. Het hele bedrijf is opgezet om zo snel en economisch mogelijk te wer ken. Toch maakt het vuil, voor het als oud-ijzer, vliegas, slakken en elektrici teit het complex verlaat een lange reis die begint of in de overdekte haven aan de ene zijde of in een van de twee 630 kubieke meter grote door vuilnis auto's volgestorte vuilbunkers. Poliepgrijpers van vier loopkranen (iedere kraan kan zowel uit de schepen als uit de bunkers grijpen en twee trech ters vullen) brengen het vuil in de wijde trechters van de vier ovens die zo staan opgesteld dat het gehele complex bijna geheel symetrisch is. Langzaam zakt het vuil totdat het bij afgepaste hoeveelheden regelmatig op de schuine verbrandingsroosters terecht komt De roosterstaven zijn afwisselend vast en beweegbaar waardoor het bran dende vuil constant in beweging is. Aan een grote bedieningstafel, tussen de ovens, kan de luchttoevoer worden geregeld, de snelheid van de vuiltoevoer, de snelheid vin dt bewegende rooster staven en de snelheid van de slakkenaf- voer. Deze regelingen zijn nodig omdat niet alle vuil een gelijke verbrandlngs- waarde heeft Zomerhuisvull heeft onge veer 160A kcal/kg en wintervuii 21Ó0 kcal/kg. Op het rooster worden temperaturen van negenhonderd tot duizend graden bereikt Aan het einde van het rooster vallen de slakken en het niet verbrande materiaal voor afkoeling in een bak met water om daar uitgeduwd te worden op een transportband die de slakken naar een opslagplaats brengt Plantsoenen dienst gebruikt ze voor paden in parken e.d. Ijzer wordt verkocht. De gloeiend hete lucht, die bovendien met stofdeeltjes is vervuild, wordt niet zo maar via de negentig meter hoge schoorsteen boven Rotterdam vrijgelaten. En dat is juist een van de mooiste dingen van deze vuilverbranding, de lucht wordt gebruikt om cioom te maken, stoom van 28 atmosfeer en 360 graden. Hierop kunnen drie turbogeneratoren draaien en jaarlijks, na aftrek van de eigen behoefte, 75.000.000 kWh elektrici teit voor de verkoop opleveren. Nog is het proces niet ten einde, want hoewel de verbrandingsgassen hun warmte heb ben verloren bevatten ze nog wel het vliegas. Iedere oven heeft echter een eiektrofil- ter. Talrijke draden die elektrostatisch geladen zijn tot 20.000 Volt trekken de minuscule stofdeeltjes, aan. Door middel van een „kiopmedianlsme" wordt het stof losgemaakt van de draden en opge slagen in een vliegassilo. Deze installatie is in staat 88,6 procent van de vliegas deeltjes uit de verbrandingsgassen te verwijderen. De pluim die bijna constant boven de twee schoorstenen (per twee'ovens.een) hangt, '.bestaat.:, hoofdzakelijk i"ltwater damp. Huisvuil. bevat namCIijt veertig procent water. De kraanmachinisten mengen zelf het menu van de ovens, waarvan er meestal drie in bedrijf zijn. Zo zal de machinist niet achter elkaar groenteafval nemen, maar dat om en om met gewoon huisvuil, dat beter brandt, mengen.. De ruimte tussen de ovens waar de moderne regeiapparatuur staat opgesteld. Links de onderzijde van de trechter daar waar klep pen het vuil op het verbrandings- rooster toelaten. Op het terrein staat ook een oven voor het verbranden van cadavers en. aan ziekten gestorven vee. Deze oven brandt op olie. Hoewel het uiteraard een stoffig be drijf is kan zeker niet gesproken worden1 van smerig. Ook aan de buitenzijde maakt de aluminium gevelbekleding een nette indruk. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst ook inde Botlek een dergelijk grote installatie zal moeten ver rijzen om het industrlevui! te kunnen verwerken. Voorlopig kan Rotterdam het. afval hier goed kwijt. Bovendien: er zijn geen stortplaatsen meer nodig, een prettig be richt ongetwijfeld voor mensen die in de omgeving van de Xerxesweg wonen. exclusief dealer (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Evangelisch Lu therse Gemeente heeft vanaf zondag middag een nieuwe predikant in de persoon van ds. A. Steinhart, die in een indrukwekkende dienst werd be vestigd door de vroegere predikant van deze gemeente, ds. S. G. v. d. Haagen. Onder de vele genodigden bevonden zich ook de ouders van ds. Steinhart, wiens vader reeds meer dan veertig ja ren predikant is. Verder waren er vele predikanten van de Evang. Lutherse Kerken uit de omgeving, alsmede afge vaardigden van de hervormde en gere formeerde kerken, zoals ds. A. Hoffman, ds. D. J. Spaling Dz., ds. E, A. Bos, ds. A. Ie Coq, de N.P.B.-predikant ds. A. D Klaassen en ds. W. A. Krijger. Wethou- der W v. Schooneveld vertegenwoordig de de gemeente en ook oud-gemeente- secretaris mr. N. J. Post was aanwezig.. In zijn predikatie over Johannes 1 vers 29-36 wees ds. v. d. Haagen op het feit, dat het bij deze intrede niet mag gaan om de persoon van de nieu we predikant, maar om het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt „Wij mensen zijn maar woordinstru ment en mogen u heenwijzen naar Christus." „Het gaat'niet alleen om het geloven op zondag, maar ook op maandag.Het gaat bij mijn werk in Schiedam niet om mij, maar om God, op Wiens barmhar tigheid ik vertrouw. U treft bij mij thuis een jong gezin aan, dat erg aan huis gebonden zal zijn. Niettemin hoop ik, dat u mij veel zult willen betrekken op* uw kruispunten in dit leven,want. ik-mag daarbij uw richtingwijzer zijn.' Mijn tele foon mag rood gloeiend staan voor het werk van de gemeente." Aldus ds, Steinhart, die.ua de dienst met alle gemeenteleden kennismaakte via een handdruk, die hij en zijn vrouw voor het Litugisch centrum voorin 'de kerk ontvingen. O (Van een onzer verslaggevers) .SCHIEDAM Op het Koemarktplein, op het gedeelte tussen de hoogstraat en de Buitenhavenweg, verleende de 29-ja- rige heer P. v. d. ,M. uit Rotterdam zaterdagavond geenvoorrang aan een bus van de RET. Het gevolg was een botsing, waarbij de auto door de bus tegen enkele paaltjes werd gesmeten en zware schade opliep. De heer V. d. M. kwam met de schrik vrij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de hoek van de Nieuwe Damlaan en de Burgemeester Van Haarenlaan is zondagavond in de buurt van een bushalte de 58-jarige vrouw A.H.-P. uit Schiedam, die 'plot seling onwel was geworden, in bewuste loze toestand aan getroffen. Dé vrouw werd in allerijl naar het Gemeenteziekenuis vervoerd, maar bleek bij aankomst reeds te zijn overleden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het eerste jaarfeest van het Hervormd-Gereformeerd Jeugd Ver band, zaterdagavond in gebouw Irene, •was ongetwijfeld een belangrijke mijl paal m de geschiedenis van deze jonge organisatie. Dit het jaarverslag, dat men op deze druk bezochte bijeenkomst onder de loep nam, bleken de vele aktiviteiten van het afgelopen jaar, zoals het bezoek aan de bondsdag jn - Barnevrid, de oprichting van een gecombineerde jeugdvereniging, een jeugdappèl, een Lutheravond, een gezamenlijke Kerstfeestviering met de Ned. Herv. Geref., Evangelisatie met kin deren tot vijftien jaar en. een zelfstandig Kerstfeest op de Tweede Kerstdag met de Jeugd vanaf-vijftien jaar. Bovendien verzond men vele felicita- itekaarten naar de jeugd tot vierentwin tig jaar énmen correspondeerde veel. Ook het financiële verslag over 1964 gaf reden tot grote-dankbaarheid, aldus de secretaris-pènningmeester, de heer J, van der Waal. Ds, A. li.Jorissen uit Utrecht, jeugd- predikant. van de. herv.-geref. jeugdbon den, sprak vervolgens over het onder werp: „God kent jou, ken jij God?" De kern van zijn thema was, dat het kennen van God nog niet voldoende is. Er moet sprake zijn van een herkennen. Er moet als het ware een tweerichtingsverkeer zijn. Dan' eerst krijgt'men levend, bevin delijk geloof, waarbij ds. Jorissen voorbeeldéh uit het Oude Testament aanhaalde als Job, Jesaja en Samuel '/-V SCHIEDAM Tijdens het weekeinde hébben inbrekers op diverse plaatsen bón slag geslagen. In de nacht van zaferdag -op zondag is ingebroken in het pand van Ships Radio Service aan de Admiraal de Ruyterstraat. Via een ruit die werd vernield, verschaf te-men zich toegang tot het bedrijf, waarvan alle ruimten werden doorzocht. De buit bestond uit pakken koffie,, thee en suiker; Ook werdentwintig ba'dhan- doèken ontvreemd. ©Onbekenden hebben tijdens, het weekeinde ingebroken in -de Masten- broekschool aan de Meesterstraat, (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Tijdens de reis van Hoek van Holland naar Harwich werd op de dagboot Prinses Beatrix vrij dag uit de portefeuille van de 17-jarige koksmaat H. A. een bedrag van 50 gestolen. In Engeland stelde de officier van dienst een onderzoek in, dat echter geen resultaat had. Zaterdagavond kon ook de Hoekse politie de dader nog niet vinden. Arcade: De Verzamelaar", ruilbeurs, 19.15. Irene: Aquariumvereen. „Tropica lezing, 20; Aquarium- en Terr, vereen „Aqua-Pauma", lezing, 20. Stadhuis: Gemeenteraadsverg. 20. Irene, Jan Ligthartschool, Afscheids avond 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat «2, tel. 26 39 54 (b g g II 55 88 toesnel 52 na 18 uur alleen voor redactionele aamge legenheden 1958 58). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «t-raat 139a, tel. 15 24 00. Klachten bezorging: Agentschap (adr. Zie boven) dag.van 18.3019,30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 26 46 66, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 10 00. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, teL 26 75 32. De pijl op deze foto wijst op het (voor omwonenden) belangrijkste onderdeel: de filter van het vliegas. Bijna al het vliegas wordt zo uit de verbrandingsgas sen gezuiverd, Links een van de twee hoge schoorstenen, daartussen, op de voorgrond, de oven voor cadaververbran- ding. HOEK VAN HOLLAND Een Duitse automobilist reed zaterdagavond op de Harwichweg tegen de wagen van P. v. O, uit Hoek van Holland. Beide autos werden zwaar beschadigd. VLAARDINGEN De statenkring Delft van de Christelijke Historische Unie houdt zaterdagmiddag 16 januari eefl openbare streekvergadering in de zaal Harmanie aan de Schiedainseweg 51 te Vlaardinigem Sprekers zijn de heren H. K. van Minnen, wethouder te Vlaanöingen en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Hol land en ir. W. van Soet, directeur van het proefstation voor die groenten- en fruitteelt ondier glas, beiden over bet onderwerp „Industrie en tuinbouw: vrienden of vijanden". De heer Van Minnen zal speciaal in gaan op die betekenis van-de industrie in Rijnmond, en ir. Van Soest op de nade len vande stodsvermtreiniging .voor de tuinbouw. De streekvergadering begint om 15 uur. waarvan alle leslokalen werden door zocht De inhoud van de lessenaars werd over de grond verspreid. Men vermiste overigens slechts één pakje sigaretten. .Bij éen bakker, aan deSchiedamse- wegih -Kethël, de heer J. W. v. d. S, is tussen zaterdagavond acht uur en zondagmorgen twaalf uur 2200 gulden .ontvreemd.^Sporen van inbraak -wer den niet aangetroffen, zodat men aan neemt dat. dit het werk van insluipers is gewéést. Een merkwaardige diefstal gebeurde zaterdagmiddag óm vier uur in de Dr. Kuiperlaan. Daar had de heer G. v. d. B. zijn zeiljekkèr in de struiken van ■de straat hëegelegd. Toen hij zijn jek ker wilde weghalen, bleek het kleding stuk te zijn verdwenen. - De politie heeft vrijdag twee jongens van 14 en 15 jaar aangehouden, die in het Sporlfondsenbad aan de Burge meester Knappertlaan uit een kleed bokje een portemonnaie met 135 ei- gendóm van de heer B. H. uit Schie dam, hadden gestolen. Het tweetal heeft bekend. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 18-jarige brom fietser C. de B. uit Rotterdam zag zater dagmiddag op het kruispunt Dr. Wiardi Beckmansingel-Van Baerlestraat een van linkskomende personenauto te laat. Er volgde een aanrijding waarbij de rugklachten opliep. VLAARDINGEN Op het Kruispunt Van Hógendorplaan-Rotterdamseweg ver leende zondagmiddag de 44-jarige P. S géén voorrang aan een andere personen auto. bestuurd door de 37-jarige S. de B. Bij de aanrijding die volgde werden B. belde auto's zwaar beschadigd. Er waren geen persoonlijke ongelukken. en zijn jeugdig gehoor op een openhar tige en duidelijke wijze wees op het verschil van God alleen te kennen met het verstand of Hem te vinden met het hart. Het laatste houdt HERkenning in. De Herv.-Geref. Jeugdvereniging, die voortgekomeu'is uit het Hervormd-Gere formeerd Jeugd Verband en in nauw kontakt hiermee blijft samenwerken, be gint eind januari ten huize van de heer M. J. Brand, Lange Nieuwstraat 177 B om de twee weken 's zondagavonds om half acht met het regelmatig houden van kontaktbijeenkomsten voor jongens en meisjes van 16 tot 23 jaar. ROTTERDAM Dat de voetgangers lichten niet voor niets zijn geplaatst is zondagavond op onplezierige wijze dui delijk gemaakt aan de vijftienjarige kan toorbediende mejuffrouw E. Bijl, de 44- jarige mejuffrouw E. van der Knoop, beiden uit de Dordtselaan. Zij liepen door het rode licht de zebra op de rijbaan van de Pleinweg bij de Goeree- sestraat over. De bestuurder van een naderende per sonenauto remde nog uit alle macht. Een aanrijding was echter niet te voorkomen. Beide dames.werden ongeveer tien me ter weggeslingerd. - Me juffrouwr Bijl is met éen hersenschudding en mejuffrouw Van der Knoop met hoofdwonden naar het Zuiderziekenhuis gebracht - Een bestuurster van een personen auto, die zondagmiddag op de rijksweg Rotterdam-Gouda reed, veroorzaakte door haar vriendelijkheid een botsing. Zij zag een man in een verkeerskom langs de weg staan, en - dacht dat deze een lift wilde hebben. Zij remde af .en een bestuurder van een achter haar rij dende personenauto was hier niet op bedacht. Een botsing volgde. De schok was zo groot dat de bestuurster de macht over haar stuur kwijtraakte en door 'de ligusterhaag reed. De wagen kantelde en kwam op de Hoofdweg terecht. De be stuurster en twee kinderen, die in de wagen zaten, liepen geen letsel op. De dchtgenote van-de bestuurder'van de andere auto, de 56-jarige mevrouw J. van der Ven-Steenhouwer uit de Van der Vuijkstraat te Brielle is met een bloe dende hoofdwond naar het Bergwegzie kenhuis gebracht. Men heeft de zwaar beschadigde auto's weggetakeld. Een auto, die bij het remmen begon te slippen botste zaterdagavond frontaal tegen een andere personenauto aan. Bei de autos werden zwaar beschadigd en werden weggesleept. Het ongeluk ge beurde in de Tjalklaan. BLESKËNSGRAAF De 61-jarige W. van der Ende uit Schiedam is vanmorgen omgekomen bij een val van het dak van de in aanbouw zijnde zuivelfabriek in Bleskensgréaf. Hij was voor reparatie werkzaamheden op het dak en is daarbij gestruikeld. De man was op slag dood. Heel lang geleden hadden we in onze stad de zogenaamde Goslinga-bibliotheek. Of daarmee de grondslag werd gelegd, kon men ons niet vertellen, toen we zaterdagmiddag een bezoek aan deze vrijwel onbekende bibliotheek op chris telijke grondslag brachten. - We vernamen, dat, het dagelijks be stuur bestaat uit de heren J. Brinkman, Graaf Florisstraat 81, voorzitter, J. Blok land, Am. van Solmsstraat 6a, secretaris en M. Faasse, Puttershoeksestraat 26, penningmeester, terwijl drie heren en vijf dames bij toerbeurt van twee 's zaterdagmiddags voor de boekenuitlening zorgen. Debi bliotheek beschikt over ruim vierduizend boeken. Voor de jeugd za gen we verhalen als „Robinson Cru soe" van Daniël Defoe, „Niek van de bovenmeester" van de ras-verteller W. G v.d. Hulst, „Uit het leven van Ketheltje" van Cor de Bruin en „Rob en Treeske uit de plaggenhut" van Tine Brinkgreve-Wicherink. Ook voor volwassenen is er te kust en te keur: Niet minder dan twaalf delen van K. Norel, o.a. „Coasters varen uit", Clara Asscher-Pinkhof; ..Sterrekinderen" en.J. van Dorp-Ypma: „Daar ligt Jeruza lem','. De liefhebbers van theologische litera tuur vinden er bijna alle groten uit de vaderlandse wijngaard van- geestelijke schrifturen: dr. A. Kuyper „De Gemene Gratie", een trilogie, dr. B. Wielenga „Ons Avondmaalformulier", dr. K. H. Miskotte, „Bijbels ABC", dr. G. Brillen- burgh „De antithese in onze tijd" en zélfs vindt u er nog de oude Theodorus a Brakel met zijn „Geestelijk Leven", de vroeger zo veel gelezen F. Bettex „Na tuur en Wet" en „666, Het Getal des Mensen" van Philip Mauro, En leest u graag vaderlandse ge schiedenis, een mager stiefkindje in deze tijd van ruimtevaart en atoom energie, dan liggen er de dertien delen van de beide (A en H) Algra's op u te wachten: „Dispereeert niet" of de acht banden van „De Grote Historie" van D. J. Baardslag. Men kan zijn tijd minder goed besteden dan met het lezen van dit soort lektuur. Voor een dubbeltje per deel kan men een boek meenemen en als men voor tweeguldemrijftig per half jaar lid wordt, zelfs twee boeken per week. Met belangstelling zagen we zaterdag middag gédruende drie tot vijf uur het komen gaan van oudere dames, jonge echtparen, vaders e mnoeders met him kroost en kinderen, die op hun eigen houtje, eén boek kwamen uitzoeken. Doornat kwamen ze binnen, want het regende buiten pijpestelen, wat hen niet weerhouden had toch te komen. Het waren negentig mensen, die hun geeste lijk voedsel (van goed gehalte) kwamen halén en Wie weet groeit dit aantal wel na het lezen van deze summiere reporta ge, want immers eerst door kennis van enig ding komt men tot belangstelling. ROTTERDAM Wild-West-tonele speelden zich zondagavond op het Stieltjesplein af. Een 23-jarige schip per op de binnenvaat nit Amsterdam raakte slaags met een 23-jarige ma troos. De schipper ging nogal rigoreus tekeer. Hij nam de matroos in een heupzwaai. Deze sloeg daardoor met zijn benen door een etalageruit van. een kruidenierswin kel. Met een diepe vleeswond aan het rechterbeen is de matroos naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht. De schipper heeft men in bewaring gesteld. De veertigjarige caféhouder C. J. Peute uit de Paul Krugerstraat hielp zondagavond een beschonken man naar buiten. Bij deze bezigheid stootte hij met zijn linker pols door- een ruit van de toegangsduer van het café. Hij liep hier bij een slagaderlijke bloeding op. Een kel ner bond de arm af. De caféhouder werd naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Tijdens het stoeien, zaterdagmiddag in het pand van Vroom en Dreesmann aan de Hoogstraat, van een zeventien- en een achttienjarige jongeman, werd een scha de aangericht van ongeveer ƒ700. Een van de jongens gaf plotseling de ander een duw, waardoor deze tegen een glazen deur vieL De deur viel uit de scharnie ren en op de grond aan scherven. De juist passerende, 63-jarige mevrouw h. J. Trimp-van Leeuwen uit de Bloem- straat liep door het rondspetterende glas snijwondjes aan beide benen op. Zij is door personeel van V. en D. verbonden en met een taxi naar huis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een in de kelder ach tergelaten sigarettendoosje veroorzaakte zaterdagavond omstreeks acht uur een ber'n van brand in de woning van de fam. G. H. Schaap aan de Albardastraat. Tot hun schrik zagen de bewoners dat een jutezak had vlam gevat. Onmiddel lijk waarschuwden ze de brandweer en men trachtte intussen het vuur, dat zich dreigde uit te breiden, te blussen. Dat gelukte, zodat de brandweer, die spoeidg ter plaatse was, geen dienst be hoefde te doen. Na de dienst schaarden de genodigden zich onder het genot van een kopje koffie ir. de leerkamer rond de nieuwe predikant, waar wij diverse toespraken volgden. Ds. A. Steinhart is geborenop 20 december' 1927 te Poeloe -Tello, een eüandje voor de westkust van Sumatra, als zoon van zehdeling Steinhart, die toen in dienst stond van het Lutherse Genootschap voor in- en uitwendige-zen ding. In Padang genoot hij Lager Onder wijs en na 1939 in Utrecht. -Na het christelijke lyceum te Utrecht (waar hij in 1949 eindexamen deed) en 2ijn mili taire diensttijd in Den Bosch, begon in 1950 de theologische studie in Utrecht. Van september 1956 tot juni 1957 was hij hulpprediker Ln de Lutherse Gemeente te Haarlem. In juli 1957 werd hij predikant in de Lutherse Gemeente te Nijmegen, als Op volger van ds. C. ,M. de Vries. In sep tember 1958 trad ds. Steinhart in het huwelijk met mejuffrouw Hazelaar uit Nijgen, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren. In Nijmegen was hij vanaf 1961 ver bonden als Jeugdpastor aan het .Rijks meisjesinternaat „De Hunerbérg" en eveneens maakte hij deel uit van de Oecumenische Jeugdraad, de Oecumeni sche Raad en van. bet bestuur van hét Ned. Bijbelgenootschap. - SCHIEDAM Een schaduw viel za terdagavond over d-e wekelijkse coiuiakt- bij-etemkamst van de Schiedamse Jeugd Sociëteit „Guillaume" in gebouw Tivoli, want een van -de trouwe medewerkers, Leen. de Groo>t, redakteur vam' heft „Sobs'i- blad „Soul" had éen dag te voren met zijnscooter een ernstig ongeluk gekije- gen. HijJnigFmet eén ingedrukte boteükas m het gemeenteziekenhuis. - Overigens was de „soos" zaterdagavond weer eivoL The. Perdido Street Paraders (genoemd naar een volksbuurt in New- Orleans waar Louis Armstrongs .wlég stond) o.r.-v. B.' vam .Meggelen speelden beschaafde, stijlvolle dansmuziek- DC2é Week treedt het Blue Note Kwartet int Gouda op met de Gayvi'lilage Jazz Group. (Van één onzer- verslaggevers) SCHIEDAM Zowel PPSC' ais HBSS hebben het .zaterdag tot een .werwimnamg gebracht, maar toch niet op dezelfde wijze. PPSC speelde'namelijk de compe titiewedstrijd tegen Oegstgeest en HBSS deed mee aan het'door ons-'dagblad .in samenwerking met Be Fair in Waddinx- .veen - georganiseerde zaalvqetbaltomooi, PPSC kwam na éen -1—0 achterstand tot een 1—3 zege in Oegstgeest en staat er momenteel uitstekendvoor. Het verslag staat op de sportpagina. V Ook de wedervarirngenvan HBSS-tij-, dens h-et za-alvoetba-ttarnooi staat uitge breid op de sportpagina's. Aanvoerder Chris Scheffers was wat .tróts ophét bekertje dat de heer A. Wapenaar hem namens onze spórtredaktie. overhandig-cte.. HBSS had zich dan ook de sterkste getoond van alle deelnemende verenigin gen,' almoesten strafschoppen, uilteimclè- lijk de -beslissing brengen. HBSS 2 verspeelde de laatste kans op een kampioenschap. In de eerste plaats door de 23 nederlaag tegen Quick Boys 4 en ten tweede door de 5—3 zege van 's Grav. S.V. op PPSC -2, waardoor de Westlanders ongetwijfeld straks de' kampioenstitel zuilen bümenha- 1-en. (Van een medewerker) SCHIEDAM De gevoelige nederlaag die het Noadteam had opgelopen (n de wedstrijd tegen de oud-internationals is kennelijkniet van invloed geweest op de verdere prestaties van, het team. Afgelopen week traden/ zij aan voor het begin van de tweede helft van de competitie, de "thuiswedstrijdtegen hét. Rotterdamse Milksteamers. - \- Dèze wedstrijd werd in. verband met de Schiedamse kampioenschappen die deze week worden gehouden een week vervroegd. De Rotterdammers, die tot de degradatie kandidaten van de aldeiing gerekend móeten worden, hebben het onze stadgenoten-niet erg moeilijk kunnen maken - ondanks bet feit dat Noad niet in zijn sterkste samenstel- lirrg achter de tafel verscheen,, omdat /Freek. Suttorp aan zijn knie geblesseerd was \en hiervoor Fred Seger als invaller het team voQleddg maakte. Hij was het die in de eerstepartij een. nederlaag leed tegen Duimel. Tegen Enzlia en Van Erke-1 trad hij echter als- winnaar uit het strijdperk. Henk Aben en Henk Eikmaas bleven in dit duel- ongeslagen^eo ook het dubbel tussen twee laatstgenoemden werd door hen gewonnen. Door dit resultaat heer. Noad zich op derde plaats met vier. punten, achterstand .op lijstaanvoerder Scylla voorlopig kuarten h andhavenMililcsteamexs daarentegen is wat vaster in de onderste helft van deranglijst gedrukt en daar er twee teams dié op ,d« onderste plaatsen eindigen direkt degrade ren, ziét de toekomst voor het Rotterdamse team er somber uit. v Deze week speelt N id niet en de .week daarop heeft het team vrijaf, zodat er twee weken overheen gaan eer zijweer voor de competitie achter de tafel verschijnen: Nu zal het team waar moeten maken oP'.de Schiedamse kampioenschappen dat bétÜH de-'sterkste tafeltentssers van Schiedam be staat en wij zijn benieuwd of, Henk: Aben "jer in zal slagen zijn'titel weer voor een jaar t* veriengen. Zaterdagavond zal hierover dé beslissing vallen als de finales speeid in de Beurs. IA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1