Krant Wethouder H. Sabel hield Nieuwjaarsrede Weinig concreets over moeilijkheden metaal 1 AGENDA Geen brommers in Kralingse Bos Capelle: geen klaagzang over financiële zaken |IJ« stroom te verwer ROTTERDAM r~ Hoofdstad operette tier Somber geluid over ingrijpen van overheid B. en W. antwoorden wijkraad ïf mm mm m fiifi:; rs 'li run m&-v Twee jongens (14) vallen vrouw aan STADSGEHOORZAAL VLAARDINGEN CMB-hestuurder C. Boender sprak R Burgemeester: „Er is f 17 miljoen" Tot 1970 bouw van 8.000 huizen 1' M a Onwel en overleden KOKOSMATTEN I isaw,,. DE rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 12 JANUARI 1965 (Van een onzer verslaggevers) OCHIEDAM Ook in de Schie- L-5 damse raadszaal klonk, zoals reeds in vele andere gemeenten, een somber geluid over de maat regelen die de regering de ge meenten oplegt ten aanzien van hun kapitaalsuitgaven. Wethouder H. Sabel zei als waarnemend bur gemeester maandagavond in zijn Nieuwjaarsrede dat men van mening kan verschillen over het tijdstip en de wijze waarop de maatregelen zijn getroffen, maar niemand zal kunnen ontkennen dat een bepaald ingrijpen van overheidswege nodig was om erger te voorkomen. Sanering Moeilijkheden Veel vragen ass -jE i Vandaag en morgen on damdVkft Dagbihd .iHte .itlfttfèBiUMsU#*» bchiedahise rfmacHc fwiige. Rentslriuil 82, tel. 2639 54 tb.g.g. 11 55 88 toestel 52 na 18 uur alleen voor rcdautionel aan gelegenheden 19 56 85). M- Pil Ontwikkeling Zorgen Lezing „Acjxia Fauna" aquarium-onderhoud lïïMiMMï BÉlISfiÖS STIL SCHILDERIJEN ANDERS (Van een onzer redacteuren) OTTERDAM Hete is niet Spelenderwijs onder auto geraakt Bromfietser merkte auto te Iaat op uitgesloten dat het grootste gedeelte van het Kralingse Bos voor., bromfietsen, verboden zal worden. Het autoverkeer door het bos zal echter niet geweerd kun nen worden. Nog geen principiële beslissing is genomen om het bos in de toekomst al of niet laten aansluiten op het Zuidhollandse recreatiegebied. Het aanleggen van enkele openbare toiletten in net bos is niet te realiseren. Waar schijnlijk zuilëhsbij de diverse in gangen van het Kralingse Bos plattegronden worden geplaatst, als de borden aan de Westzeedijk met de plattegronden van het Park zullen voldoen. Dit zijn enkele belangrijke pun ten uit het antwoord van het eolle- (Van een onzer verslaggevers) CiAPELLE a. d. IJSSEL In tegenstelling tot wat men zou kunnen hebben verwachten heeft burgemeester J. van Dijk in zijn nieuwjaarsrede geen klaagzang over de financiële toestnad doen horen. Hij zei het jaar 1965 vrij optimistisch tegemoet te zien en hij liet merken dat Capelle nog een „spaarpotje'' heeft. .'il iï fiflê mtTimtiilft lus' Mn «i; iw<ii!sr.k Jüfi si» i dV Üói'ièb op Turk kreeg gedeelte Gelijkspel voor Schiedam 1 Parkeren Crescendo krijgt gift van Anjerfonds Lasser pleegde acht maal een kraak 9 .(iillt! iiïijl* jirVlï'iïini imaevimj' J üsiiq,— imp) llU 6811 In IfRIlk till de firma a; r Taf)ï)e inbraken pleegde h|j na 24 dec: N. Heeft tu'ltnnl aetit inbraken in Lijiitjadil. Öiuii-, lllilvteiil VOOR ALLE MERKEN AUTO'S Prijzen der plaatsen f 3.507.50. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Weer heeft de afdeling Schiedam van de CMB woord gehouden, want om precies acht uur begon voorzitter J. C. Verkade maandagavond de leden vergadering in de grote zaal van Chr. Soc. Belangen en precies tien uur kondigde hij aan, dat er een punt achter zon worden gezet. Natuurlijk zou men best nog wel een poosje langer kunnen vergade ren, maar waar is de grens? Het CMB-lid de heer Van Vliet zei bij voorbeeld, dat hij in tweede instan tie met zijn vragen zou komen en dat de „ouden van dagen" dan wel om tien uur weg mochten gaan, maar dat hij met bondsbe- stuurder C. Boender gerust tot twaalf uur wilde confereren. Zover kwam het evenwel niet, want tien over tien stonden de le den weer op de Lange Haven. Dat onze krant ook door de CMB-leden goed wordt gelezen, kwam in. deze geanimeerde ver gadering tot driemaal toe duide lijk naar voren. Eerst haalde de heer Boender een artikel uit „De Rotterdam mer" aan, hoewel dat intermezzo niets met de vergadering uitstaan de had, maar op het feit, dat HBSS zaterdag het door ons dagblad ge organiseerde zaalvoetbaltornooi in Waddinxveen had gewonnen, fin de zaal bevonden zien verscheidene HBSS-Ieden). De heer A. K, Bot haakte in op een bericht uit „De Rotterdam mer" van maandagavond, waarin iets stond over een bijzonder be sluit van de arbeidsverhouding en hij vroeg of dit iets te maken had met het stakingsrecht. Dezelfde heer Bot stelde een vraag over de jeugdlonen, waarbij hij een artikel over jeugdlonen aanhaalde uit ,.De Rotterdammer" van afgelopen zaterdag en wel uit het Zondagsblad, waarin de jeugd wordt aangeraden een vak te leren. SCHIEDAM: GEEN VALSE HOOP Wel vroeg de wethouder zich af of het ook noodzakelijk is de gemeente zo sterk m haar gewone inkomsten te beperken, dat zelfs de normale lopende uitgaven beperkt moeten worden. „In het verstreken jaar deden de be perkingen zich eerst tegen het eind in aantal woningen in uitvoering van 1036 o» zich zelf slechts een bescheiden troost; Op 1 januari 1964 waren 1040 wonin gen in aanbouw en slechts iets meer dan de helft daarvan kwam gereed, Gezien de stand van de uitvoering evenwel meende -de wethouder dat een aantal van zeven- a achthonderd voor 1965 wel verwacht mag worden. HET zal medie van het sanerfagstarnpo afhangen hoe groot het nettoresultaat zal zijn. In 1964 werden slechts 98 wo ningen aan de bestemming onttrokken, namelijk 69 wegens sanering en 29 ten behoeve van bedrijven, zodat. de. woning voorraad met 487 steeg (in 1963 met 160). Dit aantal is niet om er over te rbépen; het is zeer bepaald on voldoende om in de behoeften van de bevolking te voor- zien", zei hij. „Van de 733 huwelijken in Schiedam gesloten, vonden in 193 geval len de partners oen woonplaats buiten Schiedam; 164 jonge paaien -vonden een woonplaats bij de ouders en 100 bij anderen terwijl nauwelijks 100 paren dlrekt een eigen woning konden betrek ken; in 175 gevallen moesten dié echtelie den afzonderlijk blijven wonen. Het behoeft dan ook geen verwonde ring te wekken, dat ook in 1964 sprake' is van een vertrekoversehot, namelijk van 320. Doordat het aantal geboorten het aantal overledenen met ongeveer 900 overtrof, groeide de bevolking met 580 mensen. Deze groei werkt echter door in de kaartenverzameling van bureau-huis vesting, waar het aantal ingeschrevenen steeg met 153, namelijk 93 ingezetenen en volle omvang gevoelen. De eerste maan- 00 vestigingen", aldus de heer, Sabel, den leefden wij nog in de blijmoedige H. SABEL somber (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ondanks het feit dat de onderhandelingen over de CAO voor 1365 onlangs zijn vastgelopen en ondanks het feit, dat bondsbestuurder, de heer C. Boender, maandagavond in de grote zaal van Chr. Soc. Belangen voor de leden van de CMB Schiedam weinig concreets kon vertellen, hadden bijna zestig leden (ook uit Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis) gehoor gegeven aan de oproep, die de bondsbestuurder had verzonden en waarin hij stelde, dat de CMB-vergaderingen niet uit de tijd zijn, maar bij de tijd. Voorzitter J. C. Ver kade memoreerde hij. dat deze vergadering eigenlijk een verlengstuk, was van de bijeenkomst van 15 december 19G4, toen ook gesproken werd over „De hedendaagse situatie in de metaalindustrie." De heer Verkade vroeg zich af. wat de heer Boender voor nieuws zou brengen, nu de besprekingen zijn gestrand en eigenlijk alles over de nieuwe CAO is opgehouden te bestaan; „DeVakbeweging heeft" reidtSvahrdigc eisen gestold en doet er goed oati nu voet bij stuk te houden. Bij de vorige CAO zijn we aan het oor getrokken en nu we die achterstand willen inhalen moeten de boaden ook volhouden en niet capituleren." Aldus de heer Ver- kade, die na de notulen van secretaris K, J. van Otterloo 'net woordgaf aan de heer C. Boender. De heer Boender zette da moeilijkheden duidelijk uiteen, hetgeen hij op een vorige vergadering ook had gedaan. Het is be kend dat de moeilijkheden kwamen toen de 2Vi pet. ziekenfondspremis besproken werd dan uiteindelijk aür naar voren ge brachte voorstellen categorisch werden afgewezen, zowel voor handarbeiders als voor ambtenaren in de metaal. Bondsvoorzitter H. Peters had duidelijk gesteld, dat men nu eerst maar eens een CAO moest afsluiten en die dan voor moest, leggen om getoetst te worden. Door de huidige situatie wachten 60 be drijven op een nieuwe CAO en zitten 260.000 werknemers in de metaalindustrie zender CAO. Een klein lichtpuntje was, dat woens dagmiddag een bespreking bij de vak- raad wordt gebonden, zodat hei niet is uitgesloten dat er donderdag iets con creets bekend is. Men vermoedt wel dat er iets uit de bus zal komen. Evenwel zullen de werknemers met aanvaardbare voorstellen moeten komen. Prettig was het, dat dia heer Boender niet al te lang aan het woord bleef, waar door er voldoende ttjd vrij kwam voor het stellen van vragen. Dat de led-en daar wel voor voelden bleek uit het feit, dat er al spuedóg zo'o twmtiig vragen wa ren, die hij daarna ging beantwoorden. De heer Boender stelde duidelijk, dat bonden beslist niet met zich laten sollen, hetgeen bewezen wordt de door de weige ring van de medewerking, die gewoonlijk geschiedt tegenover de Stichting van de Arbeid. Ook de deskundige adviezen aan de Vakraad worden sinds de crisis niet meer gegeven. Verder is men van plan de rechtvaardige eisen van dc bonden niet in te trekken. Wel gaf hij toe dat het niet is uitgesloten, dat er bij eventuele nieuwe besprekingen best een chaotische toestand kan komen te ontstaan, hoewel hij de wens uitsprak, dat alles op zijn pootjes terecht zal komen. De folders van'de MBGK vond de heer Boender valse voorlichting. Het is een klein kunstje om de leden prachtige voor stellen voor te spiegelen, maar men moet die ook waair kunnen maken. Een derge lijke valse voorlichting zal bij de CMB niet voorkomen en tekent a-Heen maar de ware aard van de bond, die deze folders verspreidt. Irene, Jan «vond 20. Ligthartschool, Alscheids- Irene; Ned. Ver. van Huisvrouwen, lezing, 14. Sursum Corda: Jeugd en Evangelie, vergadering, 20. Chr. Soc. Belangen: Alg. FolnkcilIK Schiedam, kdntabtavönd, 21). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zaineilhot- otraat 139a, tel. 15 24 00. Klachten bezorging: Agentschap tadr. zie boven) dag, van 18.30—19.30 uu Belangrijke telefoonnummers: A ami "jitlc 2ji 46 6ii, al;ji;iii U nldlm Cj.q, (ijl Ci.ll. Wóórd j oiil' ili- i| Apotheek: Nisu 17, fél.; SB1S ,ll. 11., Dr iieU'vlm: "li Wijiaiiipleiti O SCHIEDAM Het onderwerp „Rijn mondgebied en de verkiezingen van ita Ri>n- mondraad" slaat woensdagavond op de agenda van de vergadering, jie de A.R.- Kiesvereniging „Nederland en Oranje" dan zal houden in de bovenzaal var het Gere formeerd Jeugdhuis aan -de Lange Haven. Om acht uur zal deze vergadering beginnen en secretaris W. van Ravens toet ook een beroep op de oudere jeugd om deze bijeen komst te bezoeken. Spreker is de heer H. A. Brokking, voorzitter van de Anti-Revolutic- naire Centrale Rijnmond. Aanvang acht uur, 9 SCHIEDAM De S.G.P. „Groen van Prinsterer" houdt dinsdag 26 januari om, 20 uur in gebouw Chr. Soc. Belangen en leden vergadering (zaal 4) Spreker is ds. D. Slag boom, chr. geref, predikant te Dordrecht. SCHIEDAM Geboren: John z v D. v. Helten en E. Zwamborn; Inge d v tV. H. Schater en F. J. P. Koedijk; Ingeborg C. d J. E. G. M. Mertz en E. Drok. Overleden: N. M. van Wassenaar. 84 jr. verwachting, dat het allemaal misschien nog wet zou meevallen. „Laat gaan zo die gaat", was het motto, waaronder de wet houder van financiën de begroting 1964 van stapel deed lopen, en onder de bekoring van dit brede gebaar vingen wij in 1964 aan", zei hij. „Zeven voetbruggen (vijf in Nieuw- Land en twee in Kethel} bracht de woonoaraicn meer gerief; de openbare u.Lo.-schv»ol aan de Van Hogenidorp- straat wend in gebruik genomenhet scholencomplex aan de Dwarsstraat kwam in aanbouw. Met de uitvoering van de Rrandersbrug indlusief par keergarage werd een aanvang gemaakt. Na jarenlange voorbereiding ging de ■eerste paal voor de uhtbreiidinig vain het hoofdbureau van politie de grond in. Het houten hulpgebouw voor die ge meente-secretarie aan de Nieuwstraat kwam nagenoeg gereed en zal binnen kort in gebruik worden genomen". De wethouder zei da.t nieuwe straiten werden aangelegd "in Nieuwland, Groen- oord en Kethel; dat de Horvadnveg wacht op de aansluiting via de Brandeisbfug met de Burgemeester van Haarenlaan; dat de omlegging van de Westfrsnkeland- sedijk over het oude S.V.V.-terrein een telt werd; dat de profielwijzi-ging van de Broensvest i.n recondtempo tot stand kwam en dat vele honderden meters riolering werden opgehaald en verbe terd. DE gedachten omtrent de ontwikkeling vam de stad werden in plannen vast gelegd. De gemeenteraad stelde een her ziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Kethel en dé uitbreidingsplan nen in onderdelen Groenoord en. Kethel- Centrum vaat. Binnenkort zullen de plannen Groenoord-Noord en het reeds befaamde plan Schinoko (Schie/ Noord vest/Korte Haven worden aan geboden. De problemen rond de op heffing van de Poldervaart zijn praktisch alle tot eon oplossing gebracht en in overleg met de andere daarbij betrokken instanties wordt* de vastlegging-der on derlinge verhoudingen thans voorbereid, waarna een totaal plan op bestuursniveau zal worden bezien", aldus do wethouder. Over de woningbouw zei de heer Sabel dat die in 1964 niet florissant is gegaan. Ook zonder financiële perikelen kunnen tegenslagen van allerlei aard een aan merkelijke vertraging in het bouwpro gramma brengen. Veel moeite vraagt het de bouwterreinen vrij te krijgen van bestaande bebouwing, maar uiteindelijk is het tempo van de bouw de voornaam ste faktor voor het bapelen vrr de-datum van oplevering. In 1964 kwamen gereed 585 woningen, waarvan 337 woningwet woningen en 248 woningen in de vrije sefctor. Na het uitgesproken slechte jaar 1963, toen slechts 313 woningen gereed kwa men, dus wel een verbetering, maar tóch is de verwachting van ongeveer 800 wo ningen voor 1964, uitgesproken in de vo rige Nieuwjaarsrede, niet verwezenlijkt kunnen worden. Daarom vond hij in het „Het is dan ook voornamelijk déze groei, die ons de komende jaren onder da-uk zal stellen. Want het is gemakke lijker om de investeringen te verlagen dan het geboorte-overschot, en hét te kort aan wonhugen in nieuwe stadswij ken is slechts van zeer geringe beteke nis als rem op de huwe-lijksdrang. Het leven gaat verder en van de overheid wondrt verwacht, dat zij het tempo bijhoudt. Het stelsel van de prioritei ten zal de harmonische ontwikkeling van onze gemeente verstoren, want een voorziening op het ene gebied zal het tekort eidters .scherper doen gevoelen". De wethouder waagde zich niet aan voorspellingen omtrent de plannen voor 1955. „Dit zou een slag in de lucht betekenen", zei hij. „Ik vertrouw, dat er wel zal kimtum worden doorgebouwd, dat wij wel ergens rlc middelen zuilen vinden om de Invoering van het a.ardans verder voor te bereiden, ent maar enkele voorbeelden te nee men. Maar zrkcr zul ten wij dag aan dag nauwlettend moeten toezien en overwegen waf wij nog kun nen doen' ;,IK geel u -geen valse hoop. Het jaar 1965zal worden een jaar van zorgen en weinig mogelijkheden. -Aan vele rechtmatige verlangens zal. niet kunnen worden voldaan. Maar ons vertrouwen is geleden in de veerkracht van de bevol kte®. Niet alleen Schiedam kampt met deze problemen, zij zijn van landelijke aard. De economische verhoudingen zijn niet ongezond; de meeste bedrijven zijn wel vol goeds hoop en nog steeds wor den buitenlandse arbeidskrachten aange trokken om hot prcduktieproces op gang te houden. Waar gewerkt wordt, wordt het gezamenlijk belang gediend en zo zullen wij door gezamenlijke inspanning ook deze periodie weer te boven komen". De waarnemend-burgemeester besloot zijn rede met een uitspraak van Paul Krugsr: „Alles sal reg kom als elkeen sijn pltg döe". De heer II. M. WiUemse (kath.) ant woordde als nestor van de raad de wet houder. Hij zei dat deze door zijn dub bele funktie een moeilijke tijd zal krij gen. „Maar u heeft de volledige steun van de raad", aldus de heer Willemse. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De aquarium- en ter rariumveren iging „Aqua Fauna" heeft maandagavond in zaal 2 van gebouw Irene een. contaktavond voor de leden gehouden. Op deze. bijeenkomst heeft de heer G. van Ommen uit Alblasserdarr. gesproken over .diverseaangelegenheden rond het onderhouden, van een aquarium. Koe het aquarium verlicht moet worden, hoe men visziekten kan voorkomen en hoe de al- genbestrijdirig moet geschieden, waren onder meèr de punten die de spreker in zijn lezing aanhaalde. Voorzitter F. W. J. Scheflers deelde de leden mee dat binnenkort door de keur meester een huiskeuring van de aquaria zal worden'gehouden. Maandag 8 februa ri zal In gebouw Irene de volgende bij eenkomst worden gehouden, waar de heer A. v.d. Nieuwenhuizen uit Heem stede dia s zal vertonen. AAN 'activiteit 'en. debatten is de Schiedamse raad maandagavond nog niet toegekomen. Het nieuwe jaar zette zich in de raadszaal opmerkelijk stil in. Was het omdat burgemeester Peek niet meer op de voorzittersstoel zat o/ was de weinig zeggende agenda van eenentwintig 'voorstellen er oor zaak van dat de raad, de weinige belangstellenden en de verslaggevers nog voor negenen het donker in stapten? De burgemeesterszetel werd ingenomen door wethouder H, Sabel die in zijn Nieuwjaarsrede het voor bije jaar nog eens met cijfers voor de geest haalde. Zijn woorden waren vrij wel de enige die klonken in 1het kleine uurtje raadsvergaderen. jTVE voorstellen, waarvan twee onder- wijsbenoemingen afvielen omdat de sollicitaties waren ingetrokken, gaven de leden geen aanleiding ook maar één woord te zeggen. In de pauze konden zij hun stem geven aan een enkele benoeming. Velen zagen wij drommen rond twee schilderijen die achterin de zaal waren opgehan gen en kennelijk de belangstelling van de raadsleden trokken. In de memorie van antwoord had het college een vraag bereikt of er aan de wandver siering niet eens wat veranderd kon worden. B. en W. hebben snel gehoor gegeven. Twee schilderstukken wer den verhangen. fERRIT Bender en Jef Diederen zijn de makers van de expressionis tische produkten die de raadszaal voor een tijdje zullen sieren. „Fries Land schapen Mijnstreekhebben zij de doeken genoemd. In hel gekleurde ROTTERDAMBij-het spelen lief) maandagmiddag de zesjarige' Herman van Tanheren uit de Putselaan plotse ling de rijbaan van de Putsestraat op. Hij werd aangereden door een juist pas serende bestelauto. Met een hersen schudding en een diepe snijwond aan het gezicht is hij naar het Zuiderziekén- huis gebracht. ROTTERDAM Een personenauto reed maandagmiddag achteruit het par keerterrein aan de Hordijk af. Halver wege de rijbaan werd de wagen aange reden door een bromfietser, die hem te laat had opgemerkt. De bromfietser, de 23-jarige schilder J. C. van der Tol uit Rijsoord, is met een rechteronderbeenfractuur en een pijnlijke rechterschouder naar. het Dijk- zigtziekenhuis vervoerd. Een snelle groei eist extra voeding, al dus de heer Van Dijk. die daarbij roer de aan de samenwerking mét Rotter dam in het kader ran (If bouw van iiail g i (till1 vhoi 'asis. üaji dij ómstaiuliglicl reit "we in de gunstige omstandigheid dat dc gemeente kortgeleden voor uij- ilil f 17 miljoen tiiitl gronden t'ónr de tVfeilinfelHlIlli' Iteéfl vt'rkiic lit". Tevoren zei dc burgemeester dat Capel zonU alle gemehptch colc met vcp Ie zorgen t" in l:|e i mf;'1 [teii. De laak om i plell- MR air;)! (jail ook het verwezenlijken van alle noodzake lijkheden niet toe, laat staan van alle wenselijkheden. Capelle heeft nu ruim 1.000 woningen in aanbouw. In het eerste kwartaal van dit jaar zullen nog eens 1.000 huizen in aanbouw komen. Deze zomer zal worden gestart met de bouw van ruim 600 Dura- woningen. Plannen voor nog enkele gro te woningcomplexen worden viiorbcréid Een vijfjarenplan is gemaakt dat Itt Ut bouw van 1600 woningen pér jaar voor ziet zodat dus tot 1970 een totaal' van 8.000 huizen kan worden gebouwd. Omdat de bouw van grote complexen zeker twee jaar vergt betekent dit, aldus de burgemeester dat steeds 3000 hutzen in aanbouw zijn. Dit aantal wordt in 1965 ten naaste bij bereikt. (Zoals be kend zijn steeds zeer grote delen van de ze woningcomplexen bestenul voor de huisvesting van Rotterdammers-red.). ifOttERDAM Tijdens werkzaath-' iedl'lv lli r|ö machinekamer van hel Noor- Je lts. Ttliik Dilkë, 'dal h[gemierd likt aan de Heypiahi; is maandagmlcltlnp de 43-jarige sjouwer J. I. Ossoy. verblijden de in een hensipn aatt.de ;s Grnveridijk- wiiimm on till hik iivj'i lioiuoii. •teil halve zllllb'l ijle! heil. Sjm jijl! ah 251) kg. waarvan niuti dacht dal deze bovenaan dr .ziligéhlihig vjislzat. gleed van éliii hoogte villi 2h meier lukte bt- lll'tloli.. luéli inell een moer ondel- nnn dc Sli iilj lossloeg. Iet gevaitije kwam op hel linkcrboven- ■ji vn:i de slullwer terecht. liet been ik Menheeft de sjofjwer naar hef SCHIEDAM Zoals viel te verwachten, zouden de tientallen van de schaakvereni ging .Schiedam" nietgeheel zonder kleer scheuren door de derde ronde van de competitie van de Rotterdamsche Schaak bond heenkomen. Na de reeds verkregen voorlopige 4*4-312 stand van Schiedam 1 tegen' Spangen 3, werd op voorstel van laatstgenoemde vereni ging de eindstand verder op vreedzame wijze geregeld en de uitslag bepaald door een 55 gelijkspel, die gezien binnen het raam van deze ontmoeting, wel een juiste afspiegeling gaf van de onderlinge speel- sterkte. Bij Charlois 2 stuitte Schiedam 2 op heftige tegenstand. Naast de twee overwin ningen die zij achtereenvolgens boekten, moesten de Schiedammers ditmaal een ne derlaag aantekenen. Met een uitslag van 6—4 moest Schiedam 2 in CharIoois-2 haar meer dere erkennen. Het is jammer dat Schiedam 3 iets te weinig stootkracht bezit om tot betere pres taties te komen. Weer werd dit keer met gering verschil verloren, nu van Pion-Rot? terdatn Zuid 4. De volgende ontmoeting die nu op het programma staat is Schiedam lR.S.R. Ivo ren Toren I. Met deze krachtmeting die op maandag 18 jan. is, zal ook de spanning weer niet ontbreken, temeer daar bij een nederlaag de kans op een eventueel kam pioenschap zo goed als verkeken zal zijn: De persoonlijke resultaten van de ohtmae? ting Charlois 2—Schiedam 2 waren: wihndi*: M Hersbach, Remise A. Moleman. J. de Bruyn. H. Huizer, J. R. Kok. J, P. v. Leusden en A. V. Etten. Verliezers: W. de Bruin, S. Koster, en C. Ammersdorffer. Totaal 6—4, Schiedam 3Pkm-Ratterdam Zuid 4: winnaars: A. v. Etten i F. v4 d. Heuvel. G. H. den.Uyi en J. A. Koudijzer. Remise; P. tViiierris. - Verliezers: M. Hers bach, H. Bpgers, C. A. deii Uyl A. Sctieele en H W. Boele. Totaal 4J,a5l,2. ge van B, en W. aan de wijkraad voor Kralingen naar aanleiding van een brief met liet verzoek maatre gelen te nemen ter bescherming van het bos. Tqt de voor bromfietsen verboden ver klaarde rijwielpaden vallen niet-die ten noorden en ten zuiden van de Bosdreef omdat deze paden een functie hebben in het woonveTkeer ter plaatsel Het ten zui den van de Bosdreef gelegen pad voor het west-oost verkeer is aan de kant van Crooswijk voor ongeveer de helft in bei de richtingen berijdbaar, omdat daar een rijwielpad in zuidelijke richting af takt. JDat rijwielpad zal eveneens voor bromfietsen worden verboden. Verder zal waarschijnlijk ïn.jiet ooste lijke gedeelte van het bos een toeristisch rijwielpad-worden aangelegd. De toer- weg kan dati voor alle rijwielen worden verboden, zodat bromfietsen uit het ge hele bos zijn geweerd met uitzonderin gen van de rijwielpaden langs de Bos dreef. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Twee 14-jarige jongéhs hebben maandagavond om streeks acht uur in de Willem Beu- kelszstraat de 27-jarige mevrouw A. S.-B. bij haar woning aangevallen. Het tweetal gaf te kennen geld van de vrouw te willen hebben. Omdt mevrouw S. een van de jongens herkende en zijn naam noemde sloegen de aanvallers op de vlucht. De vrouw liep geen letsel op. Nadere informatie bij de politie leerde dat de kinderpolitie de knapen na aanhouding ernstig heeft onderhouden over hun- daad. De politie sprak van „een ernstige vorm van baldadigheid". Onze zegsman voegde daaraan toe dat de jongens, de aanval als een grapje hebber,beschouwd. Zij zullen zich geen rekenschap hebben kunnen geven van eventuele gevolgen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De Arbeiders Muziek Vereniging „Crescendo" heeft ter ge legenheid van haar vijftigjarig bestaan van het Anjerfonds een gift van honderd gulden ontvangen, te bestemmen voor dé aankoop van instrumenten. VLAARDINGEN De 62-jarige kan toorbediende J. van K. werd maandag middag op de Insulindesingel onwel en overleed ter plaatse aan een hartverlam- ihing. Hef stoffelijk overschot is haar hei Hoiy-ziekenhuis gebracht. flstst* F. rfil jjët vdHff jaiir, l}l|ü ih twéé weiteil tijd. Hij zal morgen voor de officier van 1 u.uiijjjj,' jrfelcm! aan de december miuis vervoert iMJtjë' iiofdfen géi Eveneens zujieii morgen worden voorgeleid de 23-jarige antennezetter H. P. B. uit Noordwiik eti cle 21-jarige.verkapér A. J. 31. uit: Rotterdam; Ook z(j hadden een iiibraak gfpjéëgil aan t)e ljjrit>aan, jn de nacht van vrijdag op zaterdag vehtoajreit JjEjj L'élj teiijft .Vfp Hf) firma B, en namén hieruit twee étuis met Iftiietgarniturëii én een kóperen sicrasbak weg. B. en W. zijn verder van mening, dat uitbreiding van het aantal parkeerterrei nen in het bos niet nodig is zeker niet als daar recreatieve gedeeltes voor moe ten worden opgeofferd. Ook merken B. en VV. op dat het langs het noord-oostelijk gedeelte \an de plas geplande restaurant van zee- bescheiden omvang zal zijn. Plannen voor de herbouw van de roo ien De Ster zijn bijna gereed, maar in verband met de financiële moeilijkheden van de gemeente zal er xvei vertraging optreden. B. en W. zijn er van doordrongen dat het autoverkeer de rust in Let bos niet ten goede komt, maar zij achten het niet verantwoord auto s te verbieden. Zij zijn van oordeel dat het huidige gebru'k een redelijk evenwicht bied; tussen de belangen van voetgangers en automobilis ten. B. en W. venvachten dat de Pias- zoom in de toekomst in hoofdzaak uit recreatieve overwegingen als ver keersweg zal worden gekozen. B. en W. zijn voorshands niet van plan het terrein van dc Rotterdamse Golfclub te laten ontruimen en bij het Kraling se Bos te voegen, hoewel dat zeer aantrekkelijk zou zijn. blokken geeft Bender zijn idee over het lage Friese weideland, gelardeerd met zwart-witte koeien, 't Limburgse heuvelland op een zwaar bewolkte dag inspireerde Diederen tot het hanteren van het penseel. Beide schilderijen zijn geput xdt de voorraad van het Stede lijk Museum. Behalve over de voor stellen waren de meeste leden het ook over deze wijziging eens. ,,'t Is weer eens iets anders." KORTE SINGEL5TRAAT Ila.b Telefoon 269628 - Schiedam. 1\/TR. A. HEYNSTUS, de Rotterdamse politierechter, die, vanzelfsprekend lol zijn ongenoegen, een steeds groeiende rij verdachten langs zieli ziet paraderen, die worden beschuldigd van het rijden onder invloed van alcoholica, is bezig niet het samenstellen van een interessante collectie. Want de mate van dronkenschap en het juist aangeven van die mate leveren vaak moeilijklicden op bij het opstellen van processen-verbaal. Daarom is mr. Heynsius dankbaar voor iedere uitdrukking, die een bepaalde graad van dronkenschap weergeeft en al die zegswijzen verzamelt hij zeer zorgvuldig. Behalve „blauw", „z'n zakken vol" eu „(lik in de mist" verwierf mr. Heynsius tijdens dc strafzitting van van morgen de uitdrukkingen „behoorlijk schrap" en „topzwaar". Met die aanvulling van het politierepertoire toonde, mr. Heyn sius zich opgetogen. Voor veel opgetogen heid liet de strafzitting maandag weinig gelegenheid. Zoals mr. Heynsius bij de aan vang van het nieuwe jaar had medegedeeld, worden de straffen voor dronken rijders zwaarder. Veertien dagen gevangenisstraf is nu echt geen traditie meer. Maandag kreeg een dronken rijder, die met de auto van zijn haas tegen een lichtmast was ge komen, vier weken gevangenisstraf en een iaar en drie maanden ontzegging van rij bevoegdheid. Eenzelfde straf kreeg een taxi. chauffeur, die een aanrijding had gemaakt, maar hij krepg anderhalf jaar ontzegging van rijbevoegdheid. Eveneens een vertegen woordiger, die legen twee geparkeerde auto's was gereden. T)E'N.V. Ijzerhandel „Hoüaridia" "te Amsterdam heeft voor haar vestiging in de.Maasstad, „Holland's Waalhaven", een Amerikaansemachine vóórhet opruimen van autowrakken besteld; Deze machine zal de wrakken kunnen samenpersen tot pakjes van 40 bjj KL centimeter. Rotterdam zal als eerste stad in 'West-Europa een dergelijke machine krijgen. Het probleem van de'ver- wjjdering van autowrakken zal op deze manier kunnen worden opgelost. In Rotter dam zal de machine voor de Roteb worden gebruikt." Deze heeft namelijk de bevoegd-"; héid' op aanwijzing van "de politie, »le^ wrakken van de straat te verwijderen. .«Het 13 de bedoeling, dat „Hollandia" nog drie; van dergelijke antowrakkenpersen zal aan schaffen. CMIT-LLOYD N.V. een maatschappij ge- vormd door L. Smit Co's Internatio nale Sleepdienst en de Koninklijke Rotler- damsche Lloyd, die zich in de toekomst zal; gaan bezighouden met het bevoorraden van boortorens op zee, heeft een vierde supply- schip besteld b(j Van der Giessen-De Noord N.V. te Krimpen aan den IJssel. Direct ra ile oprichting gaf Smit-LInyd N.V. aan drie Nederlandse werven de opdracht tot de houw van in totaal zes schepen; drie «cliepen l>1j Van der Giessen-De Noord, twee schepen bij II. H. Bodewes te Alillingen en een schip bjj de Gebrs. Pot te Boines. Met de jongste opdracht aan Van der Giessen- De Noord zijn dus nu zeven schepen in aanbouw. Ten aanzien van de teehnis'che gegevens van deze schepen wordt enige terughoudendheid betracht. Een supply- schip is een nieuw soort schip waarvan de bouw zelfs de meest ervaren scheeps bouwers nog voor problemen stelt, Cezien de enorme concurrentie, die er op het ogenblik bij de bouw van supply-schepen is, blijft men voorlopig liever aan de voor- zichtge kant. Vast staat, dat tie seliepen een dertig nieter lang vlak achterdek krjjgen voor het vervoer van boorpljpen, verder, dat zy worden uitgerust met twee roeren, twee schroeven en twee motoren en dat er tunkruimlc komt voor olie, water en boor- cement. De snpply-schepen van Smit-LIoyd zullen in alle delen van de wereld ingezet kunnen worden. VLAARDINGEN In het pand Cailen- burgstraat 127. ontstond maandagmiddag eer, begin van brand achter de kachel in de voorkamer. De oorzaak was vermoe delijk een defecte olieleiding. Om het vuur geheel meester te kunnen worden moest de brandweer de schoorsteen ge deeltelijk verwijderen, maar verder was er geen schade. ."tl- in veerfzetting van deveermaijgé yv s *>1 HAMEL '»t;uER ocereTTS ótl Kaartverkoop cn plaatsbespreken aan de kassa op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 januari van 101 uur en voor de voorstelling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1