Bijna 150 palen voor nieuwe s VIER NAMEN GENOEMD VOOR BURGEMEESTER AGENDA DEKLERK&ZN Weer twaalf leerlingen voor van start Direkteur C. J. M. Bolmers manusje-van-alles Bouw vordert gestadig en actie groeit V.N. F. -expositie reist door land Drie eerste burgers en een lid van Ged. Staten op nominatie Duiker met voet in draad bekneld School draait anderhalf jaar Gering uitzicht oorzaak van aanvaring VEROLME OOK IN TEXTIEL Zeeland vervoerde meer passagiers Duitse fabriek in Van Nelle concern Bevolking achteruit in november 1964 Spannen partijen om tafeltennistitel t 0 rotterdammer pagina'5 WOENSDAG 13 JANUARI 1963 CCHIEDAM Het slaan van de houten palen, waarop volgend jaar de nieuwe sporthal zal komen te rusten, vordert gestadig. Dins dagochtend kon direkteur C. J.M. Bolmers ons meedelen, dat er 130 palen de grond in wraen geslagen en dat er gemiddeld dertien per dag de grond ingaan. Dat betekent dus, dat er na vandaag 143 gesla- gen zijn en dat morgen in ieder geval de 150-ste paal door de man nen van de firma J. K. Simon zijn bestemming in de grond zal vinden. (Van een onzer verslaggevers) Folders Stimulerend A-b-c COMPLETE WONINGINRICHTING Uitreiking BOEK Vondaag da rr olöks Dagblad „DE ROTTERDAMMER", (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder de naam „Bestuurde Trillingen" is,van daag in de bil.o.-scholen aan de Dr. A. Kuyperlaan èeö tentoonstel- ling van start gegaan die de -school- jeugd in kennis brengt met de be- grippen elektriciteit en electron!- ka, die in deze tijd van goede en |f ingenieuze verlichting, van radio en televisie, stereofonische en nor male geluidsweergave, van zoveel betekenis zijn. Bijna vol VERRASSINGEN VREEMDELINGEN BUITENKERKELIJKEN a h0EK VAN HOLLAND De Stoor.), «aart Maatschappij Zeeland heeft verle en jaar meer passagiers en auto's vsr- toïrd dan in 1963, Het vrachtver\*oer !s ongeveer gelijk gebleven n» vervoersontvangsten zijn mede doir tariefsverhogingen aanzienlijk gesto ei, maar niet voldoende om de hoge-e fvoloitatiekosten op te vanger.. Overigens verwacht de directie niet, dat de netto winst veel zal afwijken van die over isfiS In dat jaar nam de winst toe van f591'000 tot ƒ617.000. Het dividend werd verhoogd van dertien tot veertien pro- cent. ROTTERDAM De Van Nelle-Standard R-ands levensmiddelenindustrie N.V., houd- Jiérjnaatsciiapptj van de Erven de Weduwe J van Nelle N.V., heelt een van de voor naamste consumptiebedrijven van Duitsland, Felix Daub in Dortmund, overgenomen. Van NeUe-Standard Brands Industrie N.V. ontwikkelt gemeenschappelijk met Standard Brands Incorporated te New Fork haar Duitse zaken. ROTTERDAM In november 19(54 ls de bevolking verminderd met 288 personen. Tweeduizend personen vestigden zich ln de Maasstad, terwijl 2713 personen vertokken. Br werden 95» kinderen geboren en er overleden 534 personen. Ir, de eerste elf maanden van 1964 werd »en bevolkingsoverschot van 694 personen eeconstateerd. De totale bevolking van Rot terdam bedroeg op 30 november: 732.219. VLAARDINGEN Op het kruispunt Van Beethovensingel-Wagnerstraat ver leende dinsdagmiddag de 23-jarige chauf feur R. van E. uit Rotterdam met zijn vrachtauto geen voorrang aan een andere vrachtauto. Er volgde een aanrijding, waarbij Van E. een hoofdwond opliep. Zijn voertuig werd zwaar beschadigd. IJs er, weder dienende zegt een reken sommetje, dat de 500 palen eind februari geslagen kunnen zijn. Op 19 december 1964 sloeg wethouder mr. P. van Bocho- ve de eerste paal, zodat ruim tweeëneen- halve maand later het slaan van de palen achter de rug kan zijn. Maar, dan zal er niet te veel regen en uiteraard geen strenge vorst mogen komen, aldus de heer Bolmers. die het als direkteur van de sporthal bijzonder druk heeft. Juist omdat men de sporthal zoveel mogelijk met eigen krachten wil gaan bouwen, heeft de heer Bolm-ere overdag al zijn tijd nodiig met toezicht houden en (Van een onzer redacteuren) THANS zijn namen van vier waar schijnlijke kandidaten in de cir- eulaite voor het burgemeestersambt van Schiedam. Drie burgemeesters en een lid van Gedeputeerde Staten wor den genoemd. Twee van hen zijn so cialist, twee roomskathol-eik. Zekerheid dat een van deze vier figu ren mr. J. W. Peek zal gaan opvolgen 3s er echter op dit ogenblik niet. De indruk bestaat In leder geval dat de te benoe men burgemeester rJc. of socialist zal II zijn. Naar verluidt zat de benoeming 8 voor t maart afkomen, omdat voor die 1 datum een rij benoemingen afkomt voor I burgemeesters van o.a. Botterdam, Gou ds, Dordrecht en ook Schiedam. De na- men van de volgende prominenten in den lande zijn thans ln de aandacht: E. J. M. Kolfschoten: Sedert 1954 burge meester van Alkcmade (ZH), de ge meente waar mr. Peek ook dit ambt bekleedde, sedert 1959 lid van de Tweede Kamer voor de KVP, voorzit ter van de rk land- en tuinbouwbond (L.T.B.) bestuurslid Landbouwschap, ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd geboren in 1917, doorliep het {Van een medewerker) SCHIEDAM De C-groep. bestaande uit derde klassers en de È-groep voor vijfde Wassers hebben op de tweede toernooiavond van de Schiedamse tafettenniskampioen- «chappen In de Beurs vee) spanning ge bracht. Vooral de spelers in de derde klas hebben het elkaar moeilijk gemaakt. Twee keer moest de wedstrijdleiding games en punlen tellen om de winnaars aan te wijzen. Dat was in de poule van J Buylc <T.Si\j, F. Valk (Noad). A. Snijders (R.AP.) en H. Degenaar (Service). Uiteindelijk bleek Buyk het beste gemiddelde te hebben 'en tverd winnaar. Snijders kwam hierdoor op de tweede plaats en blijft dus in de herkan sing. Nog spannender maakten Kapelaan van Dijk van Service, Gerard Streng van Noad en René Timmer van T.S.F. het. Nadat bij de game-telling nog een gelijke stand was, moesten de punten geteld worden en toen bleek Streng de gelukkige. Bij had van Timmer verloren en van Van Dijk gewon- hen. terwijl Van Dijk van Timmer gewonnen had. maar door een beter puntengemiddelde werd hij winnaar. Kapelaan van Dijk werd tweede en gaat over naar de herkansingen. M. Donkers kwam in d« C.groep ook goed voor de dag. Ais vierde klas-speler had hij eok in de derde klas groep ingeschreven en ln een poule van vier spelers met uiteraard derde klassers, kwam de Noadspeler onge slagen uit het strijdgewoel, al heeft hij van Wigmara die tweede werd het vuur na aan Ce schenen gehad en met klein verschil in de derde game wist hij toch te zegevieren. In de D-groep werd al een partij gespeeld «oor de plaatsing in de kwart finale tussen Sala van Ready en Joosse van Noad. die Sala met de cijfers 24—22 ën 22—20 wist te verslaan, ook hier aan spanning geen ge- brok. Noad heeft op deze avond zijn kansen op het behoud van de wisselbeker aanmerkelijk vergroot. Zij scoorden 20 punten, na op de eerste avond 23 punten binnen gehaald te hebben. Hun totaal is dus nu 43 punten. Service is tweede gebleven, het voegde 12 punten aan zijn totaal van 15 toe en heeft er dus nu 27. T.S.F, veroverde 6 punten en zag zijn achterstand op Service, van één punt tot zeven groeien. HUn totaal is nu 20. Ready kon zijn vierde plaats behouden op RAP., dat onderaan, staat. Beide verenigingen Scoorden. 5 punten en hun totalen zijn resp. ■0 en 9 punten. 'Donderdagavond wordt het tournooi voortgezet. De eerste avond werden partijen gespeeld uit -de B- en D-groep. Er deden zich geen verrassingen voor, of het moet zijn de nederlaag van Wim Bruning. gymnasium, werkte ter secretarie van Edam, was van 1948-1954 burgemeester van Eemnes (Utrecht), van 1055-1956 waarnemend burgemeester van Voor hout (Z.H.). Is neef van de Haase burgemeester. 1. G. S. Bruinsma: Sedet 1957 burge meester van Beverwijk, lid van de K.V.P., voorvechter van de federale (Europese eenwording) idee, betrokken bij kwestie bestuurlijke indeling der z.g. IJmond. Hij werd geboren in 1913 ie Utrecht, waar hij gymnasium volg de, in 1933 werkzaam ter secretarie van Oudewater, later ter secretarie van zijn geboortestad, in 1946 burgemeester van Eolsward-destijds, als enige r.k. in Friesland. H. Roelfsema: Sedert 1958 lid van Ged. Staten van, Groningen, lid-van de JP. y. d. A., vervulde - vele funcitës in instel lingen op onderwijsgebied. Hij werd geboren in 1909 te Ten' Boér (Gr.), volgde de rijkskweekschool, was ver bonden aan het Vrije Volk, was van 1946 tot 1951 wethouder van onderwijs- kunst-,en personeelszaken van de stad Groningen, van .1951 tot, 1958 burge meester van Hoogezand-Sappemeer. Mr. dr. H. Wyiensa: (zoals reeds eerder bericht) Sedert 1948 burgemeester van Alkmaar, lid van de P.v. d. A, (doops gezind), zdon van de bekende burge meester van Rotterdam voor de oorlog. Hij werd geboren in 1906 te Haarlem, studeerde en promoveerde in Leiden, werd in 1938 burgemeester van Beilen (Dr.), ontslagen- door bezetter in 1942, terug in 1945. VLAARDINGEN De 25-jarige dui ker A de N, uit Oost- en West-Souburg geraakte vanmorgen bij werkzaamheden aan boord van een motorschip met zijn linker voet bekneld in een draad. Met vermoedelijk een gebroken linker enkel is hij naar het Hoïyziekenhuis gebracht het regelen van andere zakelijke aange legenheden die met de' bouw te maken hebben. Daarnaast moet hij 's avonds ook d'e organisatie van het werk regelen, folders opmaken, verzenden en veïdioende ver spreiden, .enz. Zo is er dezer dagen ee n folder ^verschenen, waaraan een ant woordkaart is bevestigd. Veel medewer king.' wordt gevraagd. „Wij vragen uw daadwerkelijke medewerking bij 'de bouw van de sporthal.... ja van uw sporthal! Mogen wij u -enkele tips geven boe u -ons het beste kunt helpen? Het. invulformulier kunt u in bijge sloten. envelop, ongefrankeerd, loeren den. Wilt u meer weten? Bel dan even 26 5197." Aldus de folder, waarvan er momenteel reeds 500 zijn verzonden, - maar waarvan er nog 2500 n-aar diverse bedrijven zuilen -gaan, In totaal dus 3000 folders, waaro-p men kan opgeven of men een bedrag wil schenken, of men een renteloze len-in-g wil toestaan, of men kosteloos materiaal wil verstrekken, -of men materiaal tegen de kostprijs wil verkopen, of men be langeloos arbeid wil verrichten als schil der, tegelzetter,, timmerman, verwar- mingsmonteur, elektricien of schoon- maakhulp. Ook kan men om een onder houd verzoeken omtrent medewerking, terwijl men ten slotte medewerking naar eigen keus aan kan bieden. We zijn -geneigd te zeggen, dat er voor elk wat wils is. Gezien de' grote aktiviteiten, die de heer Bolmers voor de sporthal .aan de dag legt, mag wel gesteld worden dat Cor Bolmers het manusje-van-ailes is voor de sporthal, waarvoor reeds vijftien bedrijven en winkeliers belangrijke me dewerking toezegden, terwijl verder alle plaatselijke sportverenigingen zullen meewerken en de handen goed uit de mouwen zullen laten steken door hun leden. Bijzonder stimulerend is bij de aktie van déStichting Sporthal Schiedam, dat de Schiedamse Middenstands Centrale (SMC) m een door voorzitter G. P. Verhulsdomk en secretaris J. Ooykaas ondertekend schrijven via een tweede folder een beroep hebben gedaan op de winkeliers vanSchiedam, waarin ook wordt c-pgeroepen om daadwerkelijk me dewerking -te willen verlenen voor de zo dringend noodzakelijke sporthal. „Sport is noodzakelijk voor een goede mentale training -en houdt ons fit' bij onze drukkeza-kem. U'moet dit zien als een algemeen belang. En' daarom staan wij als middenstanders achter de Sport- halorganiisatie. Wellicht is het mogelijk, d at groepen ambachtslied e», zoals lood gieters, installateurs, schilders, electri- eiëns,,enz.gezamenlijk iets. doen of.zich voor een bepaald.onderdeel.interesseren! Uw geldelijke of stoffelijke bijdragen zijn uiteraard zeer welkom." Aldus de folder, die bij de andere is ingesloten. De "bouwsteentjes-aktie is voor een groot deel geslaagd, diverse verenigin gen spanden zich reeds eerder in voor de sporthal (zo schonk het bestuur van de Algemene - Bedrijfs-Competitie (ABC) -nog onlangs- 1000 aan de Stichting Spo-rthal Schiedam) en wan neer ook de n-ieuwe folders niet on beantwoord blijven, dan ziet het er wél naar uit, dat he t plan, om de sporthal in heit voorjaar van 1966 te openen, werkelijkheid zal kunnen war- d-en. Sporiminn-end Schiedam neen heel Schiedam heeft nu a gezegd en zal ook b moeten zeggen. Langzaam maar zeker zal men dan tot de z kunnen kamen, voor welk a-b-c men dan gezamenlijk heeft gezorgd. Voor diegenen, die zich willen aaomelöen vermelden we hier nog eens het teie- fooiunumnre-r, dat 24 uur per dag graag allerlei medewerkers noteert: 26 51 97. Dan is er ook nog een girorekening (nummer 9399 fcn.v. Ned. Miriden- stamdsbank NV te Schiedam) dat voor het kleinste bedrag ontvankelijk is. Het bestuur van de Stichting Sport - hal Schiedam bestaat uit: A. de-Jong (voorzitter), N. Spitshoven (secreta ris), Th. Janse (penningmeester), E. A, Lecnderts, C. J. M. Bolmers, J. v. d. Meer, B. Drukker en L. v. d. Kraan. Het ontwerp van de sporthal ls 'ge maakt "door architect A. ter Braak van het architectenbureau Apon, v. d. Berg, TerBraak en Tromp te Rotter dam. Het speelveld zal 73 x 37 meter worden en er zal een Vastetoeschou wers-accommodatie komen van 800 plaatsen, en daarnaast tri-bunee die ge makkelijk gedemonteerd kunnen wor den, waardoor duizenden toeschouwers toegelaten kunnen worden. Het gemeentebestuur bleef niet ach ter, want reeds vorig jaar werd beslo ten om een renteloos bedragvan 550.000 te lenen aan de stichting, om een staalconstruktie van 97.500 te schenken als gemeentelijke bijdrage en om een krediet te verlenen van 280.000 voor het bouwrijp maken van de' grond, die, rechts van de Sportpark- brug intussen in gereedheid is ge bracht. HüTTEHDAM: BINNENWEG -BEIJERLANDSELAAN/DEN HAAG: GROENMARKT UTRECHT: VOORSTRAAT/VLISSINGEN: OUDE MARKT/DEVENTER: BRINK 93 (Van-een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Christelijke school voor Administratieve en Huishoudelijke Vorming heeft weer ecn; aantal leerlingen afgeleverd. Dit nieuwe type schooi draait sinds ander half jaar onder leiding van de heer W. Groeneweg uitstekend. De school slaat een brug tussen de lagere school,' u.l.o.. Lt.s. en het maat schappelijk leven. Opgeleid wordt voor funkties in de -economisch-administratie- ve sektor. In december hebben twaalf leerlin gen examen gedaan voor het I.V.X.O.- diploma. Alle. zijn geslaagd. Voor het'type-diploma zijn geslaagd: Gerrit Sehaay, Hans Steenbergen en Wim v. Dorst. Voor bet I.V.I.O. Sleuteldiploma voor Algemene' Ontwikkeling .-zijn geslaagd: Lenie Harte, Willie van Zijl], .Jan van Asten, Dik Bunskoek, Henk Ossentjuk, Andre van Wensen, Gerrity Sehaay, Li rens Valkenburg. Voor het diploma Maatschappijleer is geslaagd: Vera Buisseher, Donderdagavond 14 januari zullen in het schoolgebouw aan het Oude Kerkhof 13. in tegenwoordigheid van de ouders de diploma's worden uitgereikt. In 1964 zijnalle twintig leerlingen geslaagd voor diverse diploma's. De Christelijke school voor Administratie ve- en Huishoudelijke Vorming leidt op voor type-diploma, praktijk type diploma, Sleuteldiploma voor Algeme ne Ontwikkeling. Kantoorassistent(e)- diploma en Winkelassistent(e)-diplo- ma. ROTTERDAM Ondanks het feit dat men op het voorschip een uitkijk had neergezet, zijn dinsdagmorgen in de monding van de Waalhaven het 1434 ton metende Nederlandse motorbinnenschip Eugenius, dat geladen was met kolen, en het 982 ton metende Zwitserse motorbi.i- nenschip-Bubenberg, geladen met stuk goed, in aanvaring .gek imen. De Eugenius voer de Waalhaven u-t, terwijl de Bubenberg de haven in wilde TfR was vroeger een boek, dat naast de Bijbel in elk protestants- christelijk gezin, een ereplaats innam. Dit was Jo-hn Bunyan's Christenrei- zen. We hebben de laatste tijd in eigen kring eens navraag gedaan, in varen. Daar men slechts een gering uit—J hoeverre dit allegorisch verhaal nog zicht op het westelijk havennoofd van re Waalhaven heeft door bebouwing had men op beide voorschepen een uitkijk neergezet. Op het moment dat- deze uit kijkposten elkaar in de gaten gregen was de afstand al zo gering dat een aanvaring onvermijdelijk was. De Bubenberg boorde' zich met 'haar voorsteven in de Eugenius ter hoogte van ruim vier en vijf.' Het bestek van dit schip werd naar binnengedrukt, a-et gangboord opgebold, en bovendien ont stond er een gat van tien centimeter, even onder de waterlijn. Da Bubenberg kreeg een ingedeukte voorsteven. Het schip had verder last van lekkage, omdat er enige nagels gesprongen waren. Ge vaar voor zinken deed zich niet vo<_r. Ook persoonlijke ongelukken gebeurden niet. Sursum Corda: Jeugd en Evangelie, Vergadering, 20. Chr. Soc. Belangen: Alg, Fotokring Schiedam, kontactavond, 20. Geref. Jeugdhuis: A.R.P., verg. over Rijnmond,- 20. Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 62, tel. 26 39 54 (b.g.g. 1155 88 toestel 52 ha 13 uur alleen voor redactionele aan gelegenheden 19 58 85). Agentschap; J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 15 24 00. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zte boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 26 46 66, alarm brandweer 26 9123, alarm G.G. en G.D. 26 92 90. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 14 10 00. Apotheek: Nieuwland, Dr.. Wibautplein W. tel. 26 75 32. De expositie is een onderdeel van de aktiviteiten van de Vereniging Neder lands Fabrikaat, die daarmee beoogt, door middel van objektieve voorlichting, de kennis van eigen nijverheid te vergro ten, eerbied voor het vakmanschap te kweken en de noodzakelijkheid van vak manschap aan te tonen en de jongeren te confronteren met industriële beroepen. De heer G. A. Kamp, gemeentelijk in- spekteur van het onderwijs, heeft de ten toonstelling dinsdagmiddag officieel ge opend. Hij wees erop dat de V.N.F. reeds veertien jaar met onderwijstentoonstellin gen door het land trekt. „Bestuurde Trillingen" is de vijfde. De heer Kamp zei dat de exposities geen commerciële inslag hebben, zoals wel eens wordt beweerd. Eind 1962 was in Schiedam de tentoonstelling" Neder land maakt V te zien, toen nog in de oude school aan de Gedempte Baan- sloot. Deze expositie trok toen vier duizend belangstellenden. Ook „Bestuurde Trillingen", die tot 26 februari in Schiedam verblijft, is al vrij wel geheel volgeboekt. Erzijn nog slechts een paar uurtjes over voor schoolklassen. Aan de tentoonstelling is een vaste leer kracht verbonden, de' heer J. C.' L. Be rends ten Kate, die de jeugd langs de diverse panelen leidt. Er zijn zes ver- gelezen wordt. Het resultaat was werkelijk beschamend. Niemand bleek het boek meer te lezen. Het was taboe geworden. Er lag iets in de toon der antwoorden van: Wat denk je wel? We lopen niet achter, want, oh, de moderne mens, ook de Christen, is zo bang om aangezien te worden voor een duisterling, die nog geloof hecht aan oudwijfse- fabe len", zoals een zeer links-vrijzinnige professor in de theologie zijn artike lenreeks in een bekend „progressief tijdschrift noemde. In het kader van onze steekproe ven vroegen we er ook naar in de Christelijke Bibliotheek in het Ge reformeerde Jeugdhuis aan de Bange Haven. Kennelijk verwonderde men zich over onze vraag en men wist niet eens, of men het wel in bezit had, maar na riaarstiglijk zoeken in de kartoteek, kwam onze brave Bunyan, ie ketellapper uit Bedsford- shire toch nog voor de dag. Ge vraagd wordt het evenwel nooit, zei mevrouw Boele, die er assisteert. Even een welgemeende raad onzer zijds: Ga het op een zaterdagmiddag halen en lees het eens een keer. Het is heus geen saaie kost en u steekt er licht wat van op. (Er is ook een moderne pocketuit- gave van.) /}P mijn reis door de woestijn van dit leven leidde mijn weg naar een spelonk, waar ik mij neer legde om te slapen. En toen ik sliep had ik een droom". Zo begint dit klassieke boek. De lezer maakt ken nis met een groot aantal mensen wier wonderlijke namen een duide lijke taal spreken. Het zijn onder meer Evangelist, Halstarrig, Onnozel en Geldwolf. Het is een avontuurlijk verhaal vol zinvolle verrassingen. Christen bestijgt bijvoorbeeld de heuvel der moeilijkheden, Hij door waadt de Poel der Wankelmoedig heid en trekt door de Vallei der T INKS de heer G. A. Kamp en rechts de leerkracht van de expositie, de heer J. C. L. Berends ten Kate, bij het paneel van de opname- en afspeel apparatuur. schillende onderwerpen uitgebeeld, waar uit de leerkracht er voor zijn klas twee mag kiezen. Het zijn elektronika, opna me-eif afspeelapparatuur, licht, radio, geluid en televisie. Lampen; die op elk ofatjax kunnen branden, vergrote modellen van radio buizen, transistors, een opengewerkt te- levisie-apparaat enz. geven een duide lijk en voor de leek een vrij goed te begrijpen beeld van wat er in die my sterieuze wereldleeft De uitleg van de heer Berends ten Ka- te kan worden aangepast aan de leeftijd van de scholieren, die .varieert van elf jaar (hoogste klassen van de lagere scho len) tot achttien jaar (hoogste klassen fvan middelbare scholen). ROTTERDAM Verolme heeft een deelneming van dertig procent verwor ven in het uitgebreide kapitaal van de Koninklijke Textiel Veredelingsindustrie v/h G. J. ten Cate en Zonen N.V. te Eibergen. Tussen beide ondernemingen bestaat reeds geruime tijd contact op het gebied van het metaliseren van textiel- weefsels. De nauwe samenwerking opent de mo gelijkheden tot uitbreiding van de activi teiten in andere landen dan de Benelux. Verootmoediging,. Tenslotte, gaande door de Enge Poort;, komt de reiziger Thuis. „De dagen van mijn pelgrimsschap zijn voorbij. Ik ga heen om het hoofd te zien, dat om mijne zonden met doornen werd. gekroond en om het gelaat te aanschouwen, dat om mijnentwil werd bespogen. Tot hier toe leefde ik door het geloof. Maar straks zal ik leven door aanschou wen," aldus Christen. fHRISTEN en Getrouw belandden ook op de Kermis der IJdelheid, Met grote ogen werden ze aange staard. De een zei: 't Zijn een paar dwazer.. Een ander zei: Ze zijn weg gelopen uit het gekkenhuis, en omdat de bezoekers van de kermis van de - z e wereld waren, beschouwden ze de twee vreemdelingen als barbaren. Eigenlijk was er nog iets, waarmee de kermismensen (de ivereldgelijk- vormigen) de draak staken, namelijk het feit, dat beide pelgrims naar hét scheen niet de -mirste aandacht schonken aan de heerlijkheden, die op de kermis tentoongesteld stonden. Ze keurden ze zelfs geen blik waar dig. Getrouw staat vervolgens voor zijn rechters, die hem beschuldigen vijand van de kermis te zijn geweest en op roer in de stad verwekt te hebben. Geestig schildert de auteur de taal der gezworenen: Kwaadwillig zegt: Ja, ik kan't niet uithouden, als ik hem nog een uur langer voor mij moet zien. Lichtzinnig roept uit: Weg met hem. Ik heb hem nooit kunnen uitstaan, terwijl Losbandig bijvalt: Ik ook niet, want hij had altijd iets op me aan te merken. Hang hem op, besluit Stijfhoofdig. Getrouw wordt veroordeeld en weggevoerd, om op de wreedste wijze ter dood veroor deeld te worden. Aan Christen wordt nog enige tijd uitstel verleend. JOHN Bunyan's Ohristemreizen is 4 een allegorie, d.w.z. een wijze van voorstellen, waarbij het beeld de bedoeling als het ware omsluiert. Het beeld is slechts van secundaire betekenis. Het is de bast, die de geurige vrucht omsluit. Het Kruis is voor Bunyan het enige antwoord op alle levensnood. De literatuurkenners stellen dit boek op één lijn met het oeuvre van Shakespeare. Vooral twee grote Duitse dichters hadden veel aan dit klassieke verhaal te danken: Het in spireerde Schiller en Wieland. De struktuur van deze diepzinnige alle gorie heeft men wel eens vergeleken met het werk van Dante en Vergi- lius. De Engelse historicus Macauly u>as er vol lof over. Dit is toch wel een andere taal dan van de bleek- neuzige betweters van tegenwoordig, die altijd bang zijn om „achter te lopen", maar in feite universele eru ditie missen. In kerkelijke, protestants-christe lijke kringen mag het boek dan vol komen zijn eeuwenoude aantrek kingskracht verloren hebben, maar weet tl, t»ie Het. wel nog lezen, zei ds. Jorissen, hervormd-gereformeerd jeugd-predikant: Dat zijn de buiten kerkelijken Dit is weer een van die onbegrij pelijke dingen, die we dagelijks in het (irrationele) leven meemaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1