V-MI December-akties in Zuid uitstekend geslaagd Caland-Westvandaag en morgen onder hamer AGENDA In Hoogstraat staan winkelpanden leeg 1 I ROTTERDAM Christelijke Sportfederatie vraagt morele steun bii kerkraden Tijd winnen kost geld... Prijswinnaars gaan naar Snip en Snap Gorzen heeft eigen -karakter Vertrouwen in toezeggingen van kerken Voor bendeleden zware straffen isje gewond bij aanrijding V. V .V.d-ireeteur naar Veluwe S: en P. Adams dreven er handel Burgerlijke stand pE ROTTERDAMMER pagina S WOENSDAG 20 JANUARI I960 Prinses Margrietfonds hield bijeenkomst Weer werd huisvuil verkeerd neergezet QCHIEDAM „Onze december-ak ties zijn bijzonder goed ge slaagd", zei zitter van de denstandsbedrijven Schiedam- Zuid, de heer J. Crama. „Eerst hadden we de tekenwed strijd voor kinderen met St. Ni- colaas en daarna de grote Kerst- aktie voor volwassenen, waarbij vijfenveertig foto's van bekende mensen uit Zuid in de etalages van de deelnemende winkeliers werden geplaatst.". (Van een onzer verslaggevers) Schieland herdenkt overlijden van dijkgraaf J. v. Stolk Kijkavond Johannes Calvijnsehool Vandaag en morgen en dagelijks Auto verbeurd PASEN GIDS Expositie prenten Aat Veldhoen Belangstelling voor hoor W. A. Houtman Gewonden en schade SOZEN Onbegrijpelijk •*V TAAK VROEGER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de gister avond gehouden jaarvergade ring van de CSFS (Christ. Sport federatie Schiedam) heeft het be stuur en de aanwezige afgevaar digden van de verenigingen ,De Golfbrekers", DOK, HBSS, Julia na en ODO het vertrouwen uitge sproken in de kerkeraden, die heb- 3en toegezegd dit jaar te willen meewerken aan de SSS-aktie, die het Christ. Nationaal Sportfonds van 25 april tot 1 mei organiseert en waaraan ook Schiedam weer mee zal werken. •GEEN SPORTDAG vosv-ewi (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Traditiegetrouw hield het Prinses Margrietfonds op de verjaar dag van de prinses naar wie het fonds is genoemd, dinsdagmiddag een feestelijke bijeenkomst in gebouw Irene voor veer tig familieleden van in de Tweede Wereldoorlog omgekomen koopvaardij- officieren. Mevrouw Schaberg, die deze mensen regelmatig namens het fonds bezoekt had de organisatie van deze middag in handen. Natuurlijk was ook mevrouw A G. A. Dirkzwager-Cool, de voorzitster van het plaatselijk comité, aanwezig Behalve de gebruikelijke traktatie was er tevens een filmvertoning, met als fasci nerend onderwerp de gevaarvolle arbeid van de Nederlandse sleepboten op de zeven zeeën. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tien mensen kregen dinsdag een proces-verbaal omdat zij huisvuil naast hun vuilnisemmer hadden neergezet. Het waren er drie in de Troelstralaan, drie in de Wibautstraat twee in de Mariastraat, een in de Huis manstraat en een aan de Noordvestsm- gel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Vijf bestuurders van autos die dinsdag met opzet op het ver keerde vak waren gaan staan bij stop lichten op de Rotterdamsedijk, teneinde daardoor via een kortere route om het plantsoen op de Broersvest tijd te kun nen winnen, kregen voor deze onsportie ve handeling een proces-verbaal. ijn Dijzonaer gaea ge- r De mensen moesten de naam raden van de betrokkene, zodat ze verplicht waren alle vijfenveertig etalages te gaan bekij ken. En van kijken komt dikwijls kopen, zoals u weet. „Zowel de winkeliers als de prijswin naars (24 paren) die we op 20 februari een gezellige uitgaansavond in Rotterdam presenteren met een bezoek aan de revue Snip en Snap, blijken enthousiast te zijn. Gaat u maar eens naar een willekeurige winkelier en een prijswinnaar toe, dan zult u het uit hun eigen mond horen", aldus de heer Crama. 5HOWROOMS: SCHIEDAM, PoilcweB 201-205; VIAARDINGEN, Ged, Bïersloot 37 Te!. (010) 264500. I ROTTERDAM - (Van een onzer verslaggevers) Café na café, restaurant na restaurant verdwijnt uit Rotterdams stadsbeeld. Vandaag en morgen speelt het definitieve einde van Caland-West. Veilingmeester H. van de Wolff die wel ervaring begint te krijgen m het veilen van café- en restauramtinboedels was vanmorgen weer goed op dreef. De stoelen, tafels, maar ook koperen ijsbekers, naaimachine en alles wat er bij komt kijken om een café-restaurant draaiende te houden, ver dwenen onder zün hamer naar het talrijke publiek, dat voor zeker* drie kwart gedeelte uit „vakmensen" bestond. ^r®n!^aa.g-zouden 346 kavels worden verhandeld, morgen volgen er nog 196. De veilingmeester was best te spreken over de resultaten. ROTTERDAM Tijdens een bij eenkomst der Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Slie- land zijn dinsdagmiddag woorden ge sproken ter herdenking van dijkgraaf <J. van Stolk, die op 4 december 1964 zoals gemeld na een langdurige ziekte overleed. Loco-dijkgraaf J. F. Heijkoop schetste (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De ouders van de leerlingen van de Johannes Calvijnsehool in Nieuwland hebben dinsdagavond goed gebruik gemaakt van de gelegenheid het werk van hun kinderen op de school te komen bekijken. Van haif acht tot negen uur werden de klassen van deze gereformeerde school druk bezocht en vele ouders maakten Va2 gelegenheid gebruik met het onderwijzend personeel een gesprek aan te knopen over zoon- of dochterlief en hun toekomstmogelijkheden. Dit laatste was vooral het geval in de hoogste klas, waar het hoofd van de school, de heer J. van den Bosch, de scepter zwaait. Op de schoolbankjes lagen de schriften van de leerlingen uitgestald en iedereen was vrij daarin oen blik te werpen. De heer Van den Bosch deelde ons mee dat de ouders op andere avonden na afspraak ook gelegen heid krijgen om met het onderwijzend personeel te spreken over de kinderen. Chr. Sociale Belangen: Pers.ver. Hoek, dia-avond, 20. De Rank: Coöp. Melkcentrale. toneel avond, 19. Irene: Ned. Bond Kappers, techn. club, contactavond, 19.30. ROTTERDAMMER", t Lu Dagblad „DE Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 26 39 54 <b.g„g. 11 55 88 toestel 52, hg-g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 28 00 37. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 15 24 00. .Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 26 46 66, alarm brandweer 26 Si 23. alarm G.G. en G.D. 26 92 90. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, teL 14 10 00. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg. wijlen de heer Van Stolk, die negen jaar lang het dijkgraafschap heeft bekleed en tevoren sedert 1938 als hoofdingeland zitting had, als een man van grote allure. Zeer veelomvattend is het werk geweest dat de heer Van Stolk voor Schieland deed. Met name de bijzondere werken genoten zijn belangstelling en ook heeft hij veel tijd besteed aan de voorberei ding der plannen voor het nieuwe Gemeenlandshuis. Het aanbieden der lichtkronen van Schieland voor de St. Laurenskerk was een idee van de overledene. Helaas heeft de heer Van Stolk het resultaat van zijn gedachte niet meer kunnen zien. Hij was een beminnelijk man, met veel overtuigingskracht en zijn optreden gaf steeds blijk van veel doorzicht. Wij zullen de edele mens Jacobus van Stolk blijven gedenken. Staande nam de vergadering enige ogenblikken stilte in acht ter nagedach tenis.. Namens de hoofdingelanden sloot voorzitter A. Kroes zich bij de woorden van de heer Hijkoop aan. Hij beschreef de overledene als een humaan mens, met een sociale inslag, die de genegenheid van allen had verworven en met wiens heengaan Schieland een zeer groot ver lies leed. (Van onze rechtbankverslaggever) ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen uitspraak gedaan in de zaak tegen een aantal jongelieden, die teza men een foende vormden en die op ver schillende plaatsen in Rotterdam en in de omgeving van deze stad in de alge lopen zomer inbraken hebben gepleegd. De „gang" was gemotoriseerd, een van de leden had een auto, die thans ver beurd is verklaard. De eenentwintigjarige matroos A. P., de v.vee ën twin tigj a rige matroos J. N. en de 19-jarige W. N„ zonder beroep, wer den veroordeeld tot één jaar en zes maanden met aftrek van de in voorar rest doorgebrachte tijd. De eis tegen P. was twaalf maanden, waarvan vijf voor waardelijk met drie jaar proeftijd, tegen N. twaalf maanden met aftrek van voor arrest en tegen N. een jaar en drie maanden met aftrek. De vierentwintigjarige expeditieknecht D. T. B. werd veroordeeld tot'een jaar en drie maanden met aftrek van voor arrest. De eis was twaalf maanden met aftrek. De fabrieksarbeider A. H. 21 jaar werd veroordeeld tot zes maanden met aftrek van voorarrest, de eis was zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De vierenveertigjarige caféhoudster Marretje v. d. V., wier café het centrale punt van afzetting was voor de „gang" gestolen goederen, werd wegens heling veroordeeld tot vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Zij werd veroordeeld tot een lagere straf dan de eis, die zes maanden gevangenis onvoorwaardelijk luidde. Dit deden we dan ook en we brachten eerst een bezoek aan de heer Jac. van Unnik, die een varkens- en paardenslage- rij in de Willem Brouwerstraat 18 heeft. Deze zei spontaan: „Het is een prima geslaagde aktie voor ons, winkeliers, geweest. Ik ben er dik tevreden over.' Vervolgens stapten we bij mevrouw H. M. C. Chambonne, Willem Brouwerstraat 13, binnen. Het was al tien uur 's avonds, maar we 'werden toch nog gastvrij ontvangen. „Van kind af heb ik in deze wijk gewoond. Dus ik ken heel wat echte Gorzenbewoners, zoals ze vroeger zei den. Ik vind het fijn om een avondje met mijn man naar Snip en Snap te gaan en weet u, wat ik zo leuk vind, dat mijn schoonouders uit de Numans- dorpsestraat 6 ook tot de prijswinnaars behoren, zodat we met zijn vieren kunnen gaan. 't Was een reuzenaktie. Dat vond trouwens iedereen", aldus mevrouw Chambonne. We waren er nu vast van overtuigd dat de andere 44 deelnemende winkeliers en 22 prijs winnaars zich even geestdriftig zouden tonen. „We zitten nu al weer te broeden op onze Paasaktie", zei de heer Crama. Wordt dat er misschien een met paas eieren?", vroegen we. „Zou niet gek zijn", was het antwoord. We zagen een heel dossier onder zijn arm. „Wat is dat nu weer?", vroegen we wat onbescheiden. „Oh, dat handelt over de kinderspelen met Koninginnedag en het Bevrijdingsfeest. Het laatste vieren we dit jaar op grandioze wijze. Er komen natuurlijk weer kinderspelen op de Maasboulevard en misschien een geweldig vuurwerk aan de Maas, com pleet met een muziekkorps op het ter ras", aldus de dynamische voorzitter van de Ver, Middenstandsbedrijven-Zuid. Hij voegde eraan toe: „We begonnen vier jaar geleden met zeventien leden en thans hebben we er zesenvijftig. Onze jaarvergadering houden we in oktober, dan bespreken we tegelijk de december- akties." De heer Crama is een warm voorstan der van de wijkgedachte. Ieder kent zijn eigen wijk het beste en elke wijk heeft haar eigen karakter. „Ik weet ook niet, hoe het in het Oosten of in Nieuwland is en omgekeerd is het precies hetzelfde. Steeds meer komen er wij korgani saties van handeldrijvende middenstanders, die daarnaast ook aktiviteiten op maatschap pelijk gebied ontplooien", zei hij. „Uit ons komen nog eens de wijkra den voort", profeteerde hij, zonder een ogenblik enige twijfel aan zijn stout moedige prognose te tonen. De flatgebouwen aan de Maasboulevard blijken eveneens voor de middenstands zaken in Zuid gunstige zakenperspektie- ven op te leveren. „Wat deze mensen hier kopen, halen ze nu eenmaal niet in de Lijnbaan", was de conclusie van de secretaris van de vereniging van Midden- standsbedrijven-Zuid, de heer C. Osse- waarde. Teneinde de nieuwe bewoners van deze oude wijk op de juiste wijze te benaderen, liet het bestuur een fraai uitgevoerde gids van Schiedam-Zuid drukken, een vademecum, waarin men op een handige manier de adressen der leden-winkeliers goed deed uitkomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de kruising Rubens- laanRubensplein reed dinsdag een per sonenauto, bestuurd door H.N.H., tegen de 15-jarige wielrijdster W. G. D., die daardoor een lichte kneuzing aan de rechterschouder opliep. Haar kleding werd beschadigd. Mochten een jaar of tien geleden pessimisten nog praten over het' ver grijzen van deze wijk, thans heerst er in ieder geval een mentaliteit- van vernieuwing en van aanpassing aan de nieuwe tijd. Heel vroeger sprak men over de Gorzen als over een eiland en dit stadsgedeelte ligt inderdaad aan alle kanten ingesloten door water. Men 'heeft slechts de bruggen op te halen en men is geïsoleerd van de rest van de stad. Dit geeft aan deze wijk haar typisch apart eiland-karakter, een afgerond geheel, dat een eigen sfeer bezit van gezelligheid en van een gemoedelijkheid, die moderne wijken als NieuwenLand ten enen male missen. De menselijke verhoudingen bézitten hier nog iets persoonlijks, wat vooral tot uitdrukking komt bij het winkelen. .Voor de pas aangekomen boulevard-bewoners moet dit ongetwijfeld een aantrekkelijke ontdekking zijn. (Van een onzer verslaggevers)" SCHIEDAM Onze stad kan in de komende weken iets interessants op'het gebied van de kunst beleven. In Galerie Honger (Idenburgstraat 8, Nieuwland) exposeert Aat Veldhoen, over "wiens werk de laatste tijd nogal wat te doen Is geweest, van 22 januari tot 28 februari zijn bekende Rota-prenten. Ze zijn te zien op werkdagen van, 19 tot 21 uur en 'szaterdags van 14-tot 17 uur. Toegang vrij (Van -een onzer verslaggevers)" SCHIEDAM De organist van de Julianakerk, de heer W. A. Houtman, heeft reeds in zoverresucces met-zijn pogingen een koor te vormen, dat er twintig aanmeldingen zijn, voor het merendeel, dames. - - i Voor een evenwichtige verhoudmg-van de koorklank heeft hij evenwel 'nog tenoren .en bassen, zowel jongere, als oudere krachten, nódig. Maar in iéder geval is er zaterdagavond 23 januari om acht uur bij hem thuis (Singel 116) eén eerste bijeenkomst om onderling kennis te maken, de--*repetitie-avond,-vast te' stellen en «én en ander te bespreken. "We. zullen ongetwijfeld binnenkort meer over het nieuwe "koor Vaïi de Julianakerk- horen. Er,, blijk tin ieder geval wel'animo voor te zijn.' "(Van een'onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer H. A. D. van der Meèr uit Schiedam is benoemd tot direkteurvan de Streek V.V.V. -- zuid- West-Veluwe (Ede-Lunteren-Bennekom- Otflerlo).-Hlj volgt als zodanig de heer B. J. Welsing op. De heer Van der Meer (30) is op het ogenblik nbg-direkteur van de Schiedam se' -V.V.Vi Voordat hij dit werk deed, is hij" een paar .jaar werkzaam geweest in de journalistiek en de reclame-sector. BOT OP "6.13 1965 StiHIEDAM' Op de kruising Lange Kerkstraa't-Broersvest kwam dinsdag morgen een personenauto, bestuurd door M.'.J. W., in botsing met een vrachtauto met aanhangwagen, bestuurd door F. A. G., welke laatste, geen voorrang verleen de.» De linkervoorzijde van de personen- alito-werd flink beschadigd en de voor ruit verbrijzeld', waardoor de bestuurder én zijn mede-inzittende snijwonden aan het gezicht opliepen, die door de GGD ter plaatse werden behandeld. WIE 's zaterdagsavonds onze jeugd- sociëteiten bezoekt, komt al gauw tot de ontdekking, dat de animo voor het dansen bijzonder groot is. Al mag dan niet elke zaal uitpuilen van danslustigen, gebrek aan belangstelling heeft geen enkele „soos". Dit soort instellingen voorziet derhalve in een behoefte. Men kan ze stuk voor stuk onder de loep nemen of ze nog zo dikwijls bezoe ken, nooit ontdekt men werkelijke excessen. En als men dan weer buiten staat en de lege straten en de donkere haveris voor zich ziet liggen, dan moet men eerlijk zeggen: Waar moesten deze jongelui anders hun zaterdagavond-vertier zoeken? Hoe kil en verregend zijn juist deze SCHIEDAM Er is niets zo funest voor een winkelstraat als leegstaande panden. Dat weet elke winkelier en daarom is hij)altijd weer blij als ze maar weer bewoond zijn. Zo denkt ook de heer -G. P. Verhuisdonk er over, want behalve dat hij liberaal gemeenteraadslid, voorzitter van de Schiedamse .Middenstands Centrale (toekomstige Handelsraad?) en voor- zitter van. „Hoogstraat Belangen" is, heeft" hij ook. zelf een zaak in deze misschien wel- oudste winkelstraat vanSchiedam. Hij'heeft er-dus direkt belang bij, dat de. Hoogstraat een florissant aspekt voor de-consument heeft. Wetoonden hem de foto van de leegstaande winkelpanden, waarin •'sinds mensenheugenis de gebroeders S. 'ten P., Adams-hun zaken dreven. Adams waseën begrip van degelijkheid in ~SchïëdamrMeh kocht er aardewerk en andere huishoudelijke artikelen, maar bak in de winkel ernaast produkten van. kunstnijverheid en al die fraaie - dingen, waarmee de mensen him inte rieur «versieren. - Nu staan dé "panden al een hele tijd leeg, -met' bordjes' achter de wït-gemaakte spiegelruiten, met „te koop" en „te huïir'.',. 'maar zowel de kopers - als de huurders- blijven tot nog toe weg. ".'Het js ,'epn" triest beeld, die drie grote panden. Ze -krijgen van dag tot dag een armoediger uiterlijk. Zoiets geeft altijd iets neerslachtigs en het herinnert vaag aan tijden van crisis en depressie. Thans, in deze welvaartstïjd vol ver blindende glans, is het contrast met al deze weelde en overdaad dubbel opval lend en voor de man-ïn-de-straat bijna onbegrijpelijk. Men schreeuwt over ruimtenood zegt hij terecht, en hier staan zomaar maandenlang drie panden leeg en te verpauperen. Ja en verderop, op nummer 76, bij de afrol staat nog zo'n geweldig pand in een stijl, die herinnert aan de laatste eeuwwisseling. Hier was name lijk de winkel in fijne leerwaren van de gebroeders Adams gevestigd. Hoe veel oude Schiedammers hebben daar niet hun koffers, tassen en portemon- naies gekocht! Dit hadden onze grootouders eens moeten aanschouwen, want die dachten minstens, dat het bestaan van de firma Adams en de stad Schiedam met elkaar verbonden waren als de bekende Siamese tweeling. „We hadden vernomen, dat er op 101- 103 een kunstgalerie zou komen", polsten we de heer Verhuisdonk. „Er is wel eens gepraat, dat de Rotterdamse Kunststich ting deze panden voor Rotterdamse kun stenaars zou willen huren, maar i-k heb er nooit meer iets van gehoord" zei hij. avonden dikwijls. Al deze ,£czen" voorzien dus in een behoefte. IN het dansen manifesteert zich het steeds aanwezig zijnde primitieve bijzonder sterk. We kunnen er na tuurlijk voor of tegen zijn. Dat is ieders recht. Alleen met autoriteit deze primitieve emotionele gevoelens onderdrukken, werkt juist in ave rechtse richting. Daarom achten re het beter deze gevoelens te kanalise ren via onze verantwoorde jeugdso- ciëteiten. Deze hebben inderdaad en taak te volbrengen. Een bestuur met verantwoordelijkheidsgevoel is daar bij onmisbaar. De besturen, die wij op onze tochten steeds hebben ont moet, schenen wel aan dit noodzake lijke criterium te voldoen. Hiervoor kunnen de ouders van al die tieners en twens deze jonge mensen niet genoeg dankbaar zijn.- Week in week uit geven ze hun vrije tijd en hun krachten aan hun „soos". NATUURLIJK zal menige ouder denken aan dë heerlijke zater dagavonden van zijn - of haar jeugd, als allen om de tafel zaten met de grote gaslamp met het beruchte tere gloeikousje. Dan kwamen de olieno ten op tafel en men dronk ciderli- monade en een van de gezinsleden speelde op het oude harmonium bekende melodieën.. Er was toen nog geen radio en ook geen t.v. en men speelde daarom maar domino, halma of ganzmbord. We waren armer aan aardse goederen, maar het was meestal wel gezelliger dan thans en we waren ook meer tevreden. En er was meer echte GodsvruchtEr was veelal iets te veel dwang. Al was het ongetwijfeld wel goed be doeld. Tegenwoordig voelen we dat allemaal psychologisclïer aan en we zeggen: alleen door zuiver inzicht moet men iemand ergens voor win nen. Dat is het eerlijkste. Dat is ook het enige, wat inhoud kan geven aan het gemoëds- en geüachtenleven van de mens. Anders blijft elke overtui ging toch maar een van buitenaf opgelegd lesje. Vorig" jaar moesten sommige kerken berichten, dat het collecterooster reeds vol was en dat men in 1965 rekening zou houden met de SSS-aktie. Hoewel op deze in gebouw „Jeugdbaten" gehouden vergadering gesteld werd, dat de kerken te weinig meeleven met de christelijke sportverenigingen, sprak men toch het vertrouwen uit in de toezeggingen, die vanuit de kerken gedaan zijn. Het gaat hierbij niet alleen om het toestaan van een collecte, maar vooral ook om morele steun. De heer F. van Hoek (HBSS) vroeg, wat de kerk eigen lijk doet voor de christelijke sportbewe- ging, op welke vraag een weinig positief antwoord kon. worden gegeven. De heer F. E. Koelman bleef bij zijn bewering, dat de kerkeraden beloofd hebben dit jaar te zullen medewerken en hij sprak de wens uit, dat men het nut van de CSFS ook goed zou zien. Voorzitter H. Roozenbeek beklem toonde in zijn openingswoord vooral het. nut van het lid zijn van een christelijke sportvereniging, hoewel hij zich afvroeg of over 15 jaar de ehrist. sportverenigingen niet zullen zijn op genomen in de neutrale verenigingen. De heer. J. F. Veraart (DK) vond 'het bedroevend, dat er kerkera'den zijn,.'die niét' eens gereageerd hebben op het schrijven van de -NCSU en het CNS. De jaarverslagen van secretaris E. Mast en penningmeester A. Winter werden na woorden van waardering vastgesteld, terwijl de-bestuursverkiezing geen moei lijkheden opjeverde. De heren H. Nagte- gaal en A: Schouten werden door alle aanwezigen 'gestemd en de heer Roozen- be'ek sprak1 daarna woorden van dank aan het adres ,van de aftredende be stuursleden, de heren E. Beekman en E. Mast,-die een boekenbon kregen voor het vele werk dat zij voor de CSFS hadden gedaan. Tot nieuwe secretaris werd be noemd de. heerA. Schouten, Parkweg 233." Gpruime tijd* werd op deze geanimeer de. vergadering, gesproken over de plan nen voor het nieuwe verenigingsjaar. De SSS-aktie, een uit te geven folder met alle secretariaatsadressen van de plaatse lijke christelijke sportverenigingen en andere -akties waren er de oorzaak van, dat .dit jaar-weer .geen sportdag georgani- seerd'zal.'wordén. Wel heeft het CSFS-bestuur in prin cipe besloten om op Bevrijdingsdag (5 mei) een singelloop te organiseren, die mogelijk de naam Nieuwland- of Bea- trixparkloop zal krijgen. De plannen hiervoor moeten nog worden uitge werkt: men wil hierdoor de naam van de CSFS propageren. Genoemde folder met adressen zal op de scholen worden uitgereikt, alsmede" op het Christ. Ly ceum te Vlaardingen. Vooral de voorzitter van ODO, de heer J. C. Brand toonde zich een sterk voorstander van een regelmatig contact tussen de verenigingen en het bestuur van de CSFS, waardoor eventuele moei lijkheden met elkaar besproken kunnen worden.' Bovendien kan dan bekeken worden, welke maatregelen mogelijk in sportfederatieverband kunnen worden genomen. Voorzitter Roozenbeek juichte deze woorden toe en sprak de wens uit, dat er zodoende eensamenwerking tussen de CSFS en de bij haar aangesloten vereni gingen zou komen te ontstaan, die tot groei en bloei van het christelijk sportle ven in onze stad zon leiden. Het abattoir dient 'vóór 1 juli te voldoen aan de eisen die de E.E.G.- commissie heeft gesteld aan de slachthui zen die vlees en vleeswaren exporteren. De veterinaire hoofdinspectie van het ministerie van sociale zaken en volksge zondheid heeft dit het gemeentebestuur van Rotterdam schriftelijk meegedeeld. In de brief staat voorts, dat indien de noodzakelijke veranderingen voor ge noemde datum niet zijn aangebracht, de veterinaire hoofdinspectie zal adviseren het Rotterdamse abattoir- uit- te sluiten van export naar de E.E.G. -landen. Om misverstanden te voorkomen: Deze maat regel heeft geen betrekking op het vlees en de vleeswaren, dip- op het abattoir worden verwerkt. De deugdelijkheid 'er van is niet in het geding. Het korps keurmeesters en het toezicht van de keuringsdienst van waren zijn voldoende waarborg, dat het abattoir voor de consumptie geschikt vlees aflevert. Zo de veranderingen aan het slachthuis op 1 juli niet zijn aangebracht (en de moge lijkheid hiervan is groot) en het slacht huis zou inderdaad uitgesloten worden van export naar EEG-landen (wat sterk te betwijfelen valt), dan wordt er wel geslacht voor het Rotterdamse gebied en zijn achterland. De voorwaarden van de EEG-landen betreffen voornamelijk tech nische eisen. Zo is er van de zijde van de veterinaire hoofdinspectie op gewe- vo'gens de richtlijnen van de EEG het transport van vlees niet in de open lucht mag geschieden en dat de betegeling van de gebouwen op twee meter moet worden gebra'cht, terwijl die nu een hoogte heeft van 1,80 meter. Intussen zou het te betreuren zijn als Rotterdam inderdaad, de'export naar de EEG-landen verloor. -. De Rotterdamse vleesexport maakt nog altijd een tien procent uit van de gehele uitvoer uit Nederland. Zoals gezegd, is de kans kiem, dat het abattoir -op 1 juli zai voldoen aan de richtlijnen van de EEG- landen. De verbeteringen vragen belang rijke investeringen, die in de eerste plaats de goedkeuring van de gemeente raad en daarnaast- van Gedeputeerde b-aten behoeven. Is die goedkeuring verkregen een gang van zaken, die enige tijd vergt dan" eerst kan met de uitvoering van de plannen worden be gonnen, waarmee ook wel enkele maan den, gemoeid zijn. Van de zijde van het ministerie van sociale zaken en volksge zondheid zei men dat de datum van 1 juu aan ook meer moet worden gezien, als een streefdatum dan als een vast staande datum. (De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend). Overigens is Nederland- niet het enige land en Rotterdam niet de enige stad lESSTmJ* slachthuizen-op het ogenblik door EEG-ogen wordên bekeken. In alle EEG-landen is een onderzoek aan de (teug" en in alle landen zullen wel gebreken worden geconstateerd. SCHIEDAM Geboren: Dirk J tv L Dumont en A M Buckers; Irene M B dv H J V van Noort en M B van Kessel; Yolanda J s nL Kampers en J C van Rij: Liane dv s Roos en K A van Est; Jenneke A dv C Boerman en E C Dekker: Jan W zv C C J de Koning en W A M W Wittenberg: Maria dv S P Trouwborst en A C Swartjes; Marijke dv C Herwig en .A A Zweers. Overleden: A. G. de Wit.- 46 jr. editg. v. Ketelaar: J J van Troost, 69 jr wed v. Koot; C M Sehilperoort, 85 jr; D van Katwijk. 53 jr; A van den Heuvel, 75 jr: C J J Janse, 62 jr. COSP. TUINBOUWVEILING BOTTERDAM EN OMSTREKEN ROTTERDAM, 20 jan. Sla A 17—36.50. B 11—17, C 5—6.50, Stoofsla 30—32, Sprui ten A 65—67, B 66—70, Witlof A 30—37, B 15—38. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1