Stortplaats over enkele maanden vol naar wm m mm nodig Chauffeur moet bèMeu voor rechts mhalëu ONTZEGGING EN BOETE VOOR TE HARD RIJDEN h ROTTERDAM Beton storten clubhuis HBSS en ÖDI nu gereed van 60 naar 100 leden Zonder rijbewijs op scooter A, Warnaar wordt Nog steeds boos op agent Eén en een kwart jaar na inldimming Auto stortte van 30 m hoge talud: Nu viermaal veroordeeld Zandautorij in tweeën Vrijwilligers werkten hard Burgerlijke stand Oplichter (leende 7000) in arrest Il.it jaar 35-jarig bestaan DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 21 JANUARI 19(55 Vele activiteiten van Oec. Jongeren Kontakt ar-**-- wm V. msmiM In kader €ebedbweek: Zaterdagavondgebed in Evang.-Lutherse kerk Bouw opgedragen gemaal opspuiten Oost-Abtspolder AMOUREUS FLEGMATISCH IS QCHIEDAM, Hét vuilnispro bleem vormt een van de groot ste vraagstukken van het heden daagse industriële tijdperk. De be kende Amerikaanse professor. John Kenneth Galbraith schrijft in. zijn opzienbarende werk The Affluent Society, in het Nederlands ver taald onder de titel De economie van de overvloed: „Hoe meer goederen de mensen kopen, des te meer' pakpapier en dozenworden weggegooid en des te meer vuil moet wordenopge haald. Als er geen vuilnisophaal- Vandaag en morgen en dagelijks „Gelasten1' Film- en dia^avond personeel Hoek dienst komt, dan zal met de-over vloed ook de rommel aangroeien. Hoe groter de rijkdom, hoe dikker het vuil. Zonder twijfel geeft dit een tendentie van deze tijd aan." Samenwerking!' - Yërderop Yrouw gewond bij val op straat Normaal Filmkring vertoont expeditierol óver Nieuw-Guinea ZINDELIJK (Van een onzer, verslaggevers) SCHIEDAM Met de bouw van het clubhuis van HBSS en ÖDI op Harga gaat het goed. De ze conclusie men men trekken, nu de volgende fase weer tot een goed eind is gebracht en de „ope ratie betonstorten" achter de rug is. Jaarvergadering ODI weer Luiten stad Ru. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Hoe kwam dat?" vroeg de kantonrechter aan de 22-jarige Schiedamse kok A. de W., die op 9 sep tember op de Marathonweg was aange houden, omdat hij zonder rijbewijs een scooter bestuurde. ,,Die scooter had ik van mijn vader cadeau gekregen en toen wilde ik hem proberen", zei de jonge kok. „Proberen?" vroeg mr. Sipkes hoogst verbaasd. „Nee", bekende verdachte schoorvoetend. De scooter bleek overigens tweehonderd gulden te hebben gekost. „U bent een gevaar voor uw medemensen", zei de of ficier van justitie en eiste een boete van T5 en verbeurdverklaring van de scoo ter, waarna de kantonrechter conform vonniste. ROTTERDAM De luitenant ter zee van vakdiensten der 2e klasse A. Warnaar uit Schiedam zal vrijdag om 15.00 uur de officierseed afleggen, op het terrein van de Van Genthkazerne aan het Toepad. Na een langdurige loopbaan bij het Korps Mariniers, waarin hij alle onderofficiersrangen doorliep, werd hij op 1 januari be noemd tot officier. Hij zal de eed afleggen op het korpsvaandel ten overstaan van de luitenant-kolonel der mariniers C. C. Schoenzetter, waarnemend comman dant van de Van Genthkazerne. Na afloop van de beëdiging zal een défilé worden gehouden. De plechtig heid zal muzikaal opgeluisterd wor den door de Marinierskapel en de tamboers en pijpers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Oecumenisch Jon geren Kontakt heeft in de komende maanden vele activiteiten op het pro gramma: In het kader van de gebeds week houdt men. zaterdag 23 januari 's avonds om 19.30 uur een bijeenkomst in de Lutherse kerk. De liturgie verzorgt ds. A. Ie Coq, terwijl als spreker optreedt pater dr. E. Robben. Twee jongeren van het Oecumenisch Jongeren Kontakt houden de schriftlezing. Op 24 januari is er een gespreksavond met de beweging Jeugd en Evangelie, waarmee het Oecumenische Jongeren Kontakt nauw samenwerkt. In zakelijke termen zou men kunnen zeggen dat ze een belangengemeenschap vormen. De plaats van samenkomst is ten huize van de heer en mevrouw Piet en Anja Korsten, Prof, Kam. Onncslaan 170. Twee afgevaardigden zijn naar een voor bereidingsontmoeting geweest voor een weekend-excursie op 26 en 27 maart op het vormingscentrum „Oud-Poelgeest". Het Oecumenisch Jongeren Kontakt toont blijkbaar ook belangstelling voor culturele waarden en vestigt dan ook de aandacht van zijn leden op een Pro menadeconcert van het Rotterdams Phil- harraonisch Orkest op 13 februari en op de tentoonstelling van 23 januari tot 15 februari in het Stedelijk Museum van werken van F. Klein. .«fff SCHIEDAM In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid der christenen (van 18—25 januari) wordt zaterdagavond, een avondgebed igehouden in de Evangellsch-Lutfierse Kerk (Oranje straat, hoek Lange Nieuwstraat), aan vang 19.30 uur. Over. de Week van Gebeid is de laatste weken veel gepubliceerd, (terwijl zowel radio als televisie er ruimschoots aan dacht aan hebben besteed. Het IKOR, convent van Kerken en de trooms-kaïholieke kerk zonden zondag morgen tezamen een Eunovisiediiiensit uit vanuit de Janskerk te Utrecht. In Schiedam ds geen madio- of televisde- uiitzendtag, maar wel een gemeenschap pelijk avood'gebed -geongamisearti door de plaatselijke oecumenische raad van ker ken en de rooms-katholieke kerk. Bij dit avondgebed is iedereen harte lijk welkom, diie samen met de christen uilt andere kerken wil bidden voor de eenheid die de Heer van de Kerk zal ge ven, indien we Hem er waarlijk voor bid den. Dit avondgebed zal worden geleid door ds. A. Ie Ooq en pater dr. E. Robben. Enkele jongeren zuüen de schriftlezin gen verzorgen. SCHIEDAM Het bouwen van een persgemaal aan de Schiekade als onder deel van de werken voor het opspuiten van de Oost-Abtspolder is opgedragen aan J. K. Simon Aannemingsbedrijf te Schie dam voor 233.700. Met het opspuiten van de OOst-Abtspol- der begint het werk voor de ontsluiting van het nieuwe Rotterdamse industriege bied ten noorden van de 'Spaansepolder. ■I E VOORAL 's avonds valt het in de binnenstad op dat er zoveel donkerogige mannen op straat en in cafeetjes en ijszaakjes te vinden zijn. Hoofdzakelijk zijn het buitenlandse arbeiders: Turken van de_ glasfabrie ken en Italianen en Spanjaarden van de scheepswerven en andere indus trieën. Beste jongens, die geen mens kwaad doen. Een beetje amoureus dikwijls tegen al te jonge meisjes, wat in hun vaderland heel gewoon is. Daarom vader en moeders, past op uw dochters, bij wie het wiege- stro meestal nog net achter de oortjes zit. Je spreekt die mensen zo moeilijk aan. Graag zou je weten, hoe zij nu wel over ons dachten. In een even aardig als ondeugend boekske, dat de Leidse hoogleraar prof. dr. A. Chorus schreef onder de titel: De Nederlander uiterlijk en innerlijk, komt een hoofdstuk voor over: De 'Nederlander in andere ogen. WAT ZUIDERLINGEN, dus ook onze bruine werkers, bij ons het meest opvalt schijnt het flegmatische van onze aard. tezijn. We zijn koel, gebaren niet heftig, blijven rustig en .spreken meestal gedempt. De vrij heidszin der Nederlanders is alleen opgevallen door de eeuwen heen. Met die zin. voor vrijheid hangt samen 'de Nederlandse verdraag- Van een onzer 'verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Moet n eens luiste ren. Ik passeerde hem rechts, omdat hij wel degelijk een teken van links had gegeven. Anders moet' ik op mijn remmen gaan staan en het is juist onze bedoeling in beweging te blij ven, zodat er geen stagnaties on- staan", zei de Schiedamse chauffeur H. S. woensdagmorgen tegen de kan tonrechter. Op 8 november 1964 zóu hij bij het kruispunt Burgemeester Kanppertlaan- Warande omstreeks vijf uur een auto rechts hebben ingehaald, waarvan hij ROTTERDAM R. F. ter H., schilder, 2o jaar, geboren te Paramaribo en J. W. A, S., eveneens schilder, 27 jaar, geboren te Tilburg, werden vanmorgen door- de rechtbank vroordeeld tot een gevange- nisstraf van één jaar en drie maanden wegens poging tot.diefstal. Beiden hebben „pechgehad". Op een avond, toen zij op het inbrekerspad waren, zagen zij een bovenlicht van een winkel openstaan. Een van hen klauterde daardoor naar binnen om de deur te openen voor de ander...en viel pardoes in de armen van de winkelier, die door het gestommel was wakker geworden en het hcht aanstak; zodoende de beide heren nog eens goed in het zonnetje zettend. De eis was een jaar en zes maanden. trene: Chr.-Hist. Kiesver. „Groen van Prinsterer", ledenvergadering, 20.15: ■Ned. Bond Kappers, tectin. club, contakt- avond, 19.30. Geref. Jeugdhuis: Ncd. Chr, Vrouwen Bond-Centrum, jaarvergadering. 20. «'jkcentrum-Nieuwland: Ned. Chr. Vrouwen Bond-Nieuwland, ledenvergade ring. 20. Stedelijk Museum: Opening tentoon stelling, 20.15. Galerie Honger: Opening tentoonstel ling, ij. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 26 39 54 (b.g.g. 11 55 83 toestel 52, h g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 19 58 85 of 28 00 37. Agentschap: J, v. Gogh, Dr. Zamenihof- straat 139a, tel. 15 24 00. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. ram 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 26 46 66, alarm brandweer 26 91 23, alarm G.G, en G.D. 26 92 90. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 14 10 00. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg. meende',- dat' dezè linksaf "2ou slaan! De wagen reed.: echter; .dóór én dé beroepschauffeur werd - prompt -bekeurd, door de 23-jarige agent H. F.. D: van L., die duidelijk constateerde, - dat' dechauf, feur.rechts inhaalde. "i-V- Ter zitting 'toonde de .chauffeur zich nog verontwaardigd clover jhét: 'gedrag van de- agent, die hem-een tekeif had. gegeven, dat hij niet onmiddellijk 'had opgevolgd. v Volgens de chauffeur zou ce agent toen het woord „gelasten'; hebben - gebruikt,' waaróver dé' chauffeur zich «hevig7had opgewonden. Gok ter zitting werd hij. er weer kwaad over.j; De', officier van justitie (achtte: eep> en ander toch bewezen en. eiste 'een'/boéte. van 33. „Ik heb juist ..een aanrijding wmen voorkomen*.', verweerde "dè t .verdachte zich nog. „Toch acht ik.'a strafbaar*.',-, zet de kantonrechter' en", vétoördeelde- de boze chauffeur tot-25. „U kunt: in hoger beroep gaan of afstand doen", stélde de-kantonrechter de heer Si* voor. „Ik 'ga liever in-, hoger beroep", zei deze en ging onmiddellijk naarde griffie .om beroep aan té tekenen.- (Van een onzer, verslaggevers) t - SCHIEDAM Iloek's 'Personeelsver eniging hield woensdagavond in- het gebouw voor-Chr. Sociale Belangen, haar jaarlijkse film- en dia-avond,..waarvan de „geestelijk vader" de heer C. Suttórp is. De ze is namelijk een fervent foto- en filmhobbyist; -Hij had dan'.ook,' zoals gewoonlijk, de leiding van deze avond. De tweede voorzitter,', de heer-J. Tettelaar sprak het gebruikelijke ope ningswoord in plaats van.- de eerste- voorzitter, de- heer Van Koiiwenhoven, die doorziekte afwezig was. v Vervolgens gaf de heer Suttorp-een korte inleiding, waarna de aariwezigen een film over Spanje te 'zien kregen. Bijzonder interessant was dé film van de heer* Suttorp, getiteld „Filmvaria". Een herkenningswedstrijd, waarbij men-naar de plaats moest raden, besloot het-eerste gedeelte van de avond. Na de pauze konden de bezoekers de dia's.bewonderen, hoofdzakelijk vakantie opnamen van de leden- -Brouwer, Kijne, Nieuwenhuyzen, Suttorp en Weerman. 1 Welke enorme maatschappelijke pro blemen hét vuilnis in de grote steden kan.-scheppen, daarover moet men maar eens de navolgende alinea van het zelfde boek lezen: „Het moderne Los Angeles biedt een schoolvoorbeeld van het probleem van het, sociaal evenwicht. Uiterst efficiënte fabrieken en olieraffinaderijen, eèn ruime hoeveelheid auto's, een enorm verbruik van keurig verpakte consumptiegoede ren, te zamen met het ontbreken van. een stedelijke ophaaldienst, wat het nodig maakte in-elk huis een vuilnisverbrander te hebben, maakten,' dat voor een groot deel van'het jaar de lucht praktisch niet om in te ademen was. De verontreiniging van de lucht' kon alleenbedwongen worden door een gecompliceerd en hoog ontwikkeld netwerk van publieke dient sten; er was meer inzicht nodig en daar- toe meer onderzoek/beter politietoezicht, een stedelijke vuilophaaldienst en mis schien zelfs een besluit, dat schone lucht belangrijker is. dan goederenproduktie. Al déze dingen lieten lang op zich waditen. Het gevolg was, een stad zonder: bruik- Bare -lucht." - Dit' is -een stem (liit'. Amerilca. Geliik-- \-kig kennen: weiih Nederland nog-nièt: dergelijke teh ;'hemel schr'ëeuweride on hygiënische toestanden,- -maar; toch stèi- 'dén- bijv.-enige 'raadsleden bij het/.oh- derzoek der- Gemeentebegroting- 'voor 1965,'jiat: bij dé huidig© ;bevóllahgs-; concentraties in de-niet verse toekomst 'de;-vuilafvoer een' .steeds "nijpender prohleem zaï wordetv Ze yroagendan óók, -wat. het': college dacht-, te. onder- 'inemen omhieraan op langere termijn het hoofd;te bieden.' y-'j-l-v.j,- Het/college- antwoordde daarop het ■volgende: 'Meer èiimeérïwiht' dë ovef- tuiging 'veld, dat inbépaade dichtbe woonde gebieden Van' het 'land 'samen werking, en-overleg ten aanzien „van liet vuilnisprobleem noodzakelij-lc zijn. 'Het college zei verder nog: Wel is-zon- der meer duidelijk geworden, dat de kosten van de vuilafvoer,welke methode ook gekozen wordt,, 'zeer hoog zullen worden. Bedragen van 20'tot 25 per ton zijn'al geen uitzoridcriiig .meer. In het buitenland, komen al kosten: voor yan 40 tot 50 per ton. De hoge- kosten houden o.m. .verband met -de ;steéds -hogere eisen; 'die gesteld w.orden' aan een zodanige .-vuilafvoer, en iverwerkihg, - waarbij .geteh' of weinig na delige gevolgen op treden-voor de volks gezondheid. - - r - I -I Opgemerkt zij. dat in 1963 27,688. ton vüil werd afgevoerd, en in. de .p'eriodè 1;januari—1 oktober 1964 20.564 ton. Als men het Plein '40-'45 oversteekt en de tunnel onder de spoorbaan doorgaat, dan.ziet men rechts-'een grote vuilnisbelt. Déze stortplaats is over énkele, maanden geheel'vol Dit gedeelte van de stortplaats Is het •meest spectaculaire, want. de rest lijkt meer op een met graszoden bedekte -'h-ëuveL-waaraan nien niet kan" ontdek-, 'ken, dat -er onder het industriële vuilnis -:yah Schiedam -ligt verborgen. HET gewone huisvuil gaat naar de V.A.M.-fabriek voor compostfabrïca- ge. Hier stort men dus uitsluitend vuilnis dat van het bedrijfsleven afkomstig is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De 45-jarige verte genwoordiger J. H. Wettiikhuis uit Oos- terhouit is vanmorgen omstreeks h-alf ne gen een ernstig ongeluk overkomen; Hij reed in zijn auto op rijksweg 16, op een z.g. overflow op hst IJ-ss'elmondepléin bij de ;Va-n Brienehoordbrug, maar raak te door de gladheid dè macht over het stuur, kwijt. De, auto raakte door d-e ma noeuvre van h-et dertig^ meter-hogetalud af en kv/am gekanteld op het wegdek be neden terecht. De bestuurder werd "Uit de auto geslingerd. - Hij bs met zware inwendige kneuzangen naarhét Zuideraiekeifhuis vervoerd. De auto is zwaar, beschadigd weggesleept. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevrouw P. Agthoven .(42) uit Rotterdam, slipte woensdag met haar bromfiets op de kruising Boerhaa- veplein-Rotterdamsedijk op een bevroren waterplas, waardoor zij een pijnlijke knie en een beschadigde bromfiets op liep. T/TITL, vuil en nog 'eens vuil. Waar blijven we ermee? Als de ene belt vol is dan maar weer naar de volgende. Zoals we hierboven reeds schreven, Is deze hoek in de Spaansepolder binnen enkele maanden geheei volgestort. Daar na zal men het industrievuil naar een terrein verderop, helemaal achter de tuin van Plantsoenendienst, eveneens tegen de spoorbaan gelegen, moeten brengen. Op den duur zal ook daar weer een heuvel verrijzen van vijf a zes meter, stedelijk'vuil, die men éveneens zal be planten met graszoden. Nederland groeit vast in last en getal. Een van die 'vele lasten is de steeds groeiende berg vuilnis, waarvoor men in de toekomst binnen de grenzen van onze .gemeente geen plaats meer vrij zal hebben. Ook ten aanzien van dit probleem, zal Rijnmond waarschijnlijk een oplossing moeten brengen. SCHIEDAM Donderdag 23 januari om'20 uur zal in het Geref, Jeugdhuis ds. A. Bikker, die' als zendeling -van' de.' Ghr. Geref." Kerk vele jaren onderdé Venda*s en Toradja's op .Celebes hééft gewerkt een dia-avond geven,: waarbij de aanwezigen zul len: kennismaken -met. het werk onder,deze volksstammen. V V -. 0 SCHIEDAM - De Ned. Christen Vroir- wên.Bónd-afdeling Niéuw) and houdt vrijdag 22 januari om. 20.' uur in zaal 4 van het Wijkcentrum een ledenvergadering* waaróp de heer Gfoencweg een lering met dia's zal houden óvér het onderwerpChristelij ke School -Ivoor Administratieve en Huishou delijke -.Vorming, Bij de laatst -gehouden bestuursverkiezing wérden de dames H.W. Koningstêin^-Scbuyl;: en A. EI .M. Mulder- Wundériiik. respectievelijk als secrejzresse en, pennihgnteesteresse gekozen. Op- 17fe.- bruarl .zal 'de heer J. Thunner uit :Vlaar- dingen, sptyken. "over-: bet' onderwérp:...Het kruis-in de'vlag.- (Vaöéèn onzer,.verslaggevers) SCHIEDAM Een'zandauto met.514 :on zand eu bestuurd door A.M.V. uit Naaldwijk, raakte woensdagmorgen .bij het nemen .yan "de bocht Westfrankeland- sedijklWiliem' 'da ;Zwijgérlaan" mét- zijn voorbumper een - lantaarnpaal, die .daar door in tweeën brak. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sommigen leren het nooit Dat geldt ook voor de 60-jarige Rotterdamse aannemer B. A. G. Hij werd op 19 oktober 1964 aangehoaden voor de vierde maal, omdat hij zich niet aan de maximum snelheid had gehouden- De aannemer kwam van de rijksweg richting Vlaardingen. Hij wilde eert auto passeren en vervolgens links afslaan. Op dat ogenblik reed hij binnen de bebouw de kom met een snelheid van zestig kilometer per uur. Juist tijdens deze inhaalmanoeuvre klikte de Gatsometer van de Vlaardingse politie, die op onfeil bare wijze 's mans overtreding regi streerde. „Ik heb helemaal niet te snel gere den. Ik moest die auto inhalen, toen opeens die agenten voor mijn wagen sprongen", verklaarde de aamnemer „U bent .reeds viermaal veroordeeld. Driemaal was er een transaktie en eenmaal kreeg u een boéte van 100", constateerde de plaatsvervangend kanton rechter, mr. O. W. Sipkes. „Oh ja" zei de aannemer,„maar. wat ik gedaan heb, was toch normaal," „Dan (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Film kring vertoont dinsdag 26 januari 's avonds öm 8 uur in het Monopole Theater, hiertoe in staat gesteld door -de medewerking van de Kon. Ver. Oost en West, de nog weinig békende Nieuw- Guinea-expeditiefllm van de Fransman Pierre Dominique Gaisseau, getiteld: Tussen hemel en moeras (Le ciel et la boue) In een periode van zeven maanden legde de expeditie 1600 km af. Men nam 18.000 meter film op, waaruit Gaisseau zijn werkstuk van twee uur componeer de. De expeditie eiste heiaas een tol van 3 doden, 8 gewonden en 22 zieken. In het voorprogramma krijgen de bezoekers de reeds meermalen bekroonde Nederlandse documentaire te zien „De Lage Landen, van de cineast George Sluizer. zaamheid. Godsdienstzin heeft de Nederlander in hoge mate. Het hui selijk leven, de gezinssfeer wordt dikwijls geroemd. Veel wordt er gesproken over de Hollander, die graag thuis is, die 's avonds achter de bloempotjes (tegenwoordig de tv zit en zich gezellig verheugt in het kopje thee. Wat ontbreekt ons in de ogen van de buitenlander of wat zijn onze zwakke kanten? Nederlanders hebben, zo luidt menig oordeel, wei nig verbeelding of fantasie. Dat blijkt al uit hun houding in gezel schap. Ook missen we humor en ironie. Daarom zijn onze betogen zo slaapverwekkendTelkens weer ver melden geschriften van buitenlan ders ons gebrek aan vertier en de saaiheid van het leven in Holland. Een gebrekkige publieke wellevend heid wordt eveneens ons volk nogal eens aangewreven en dan onze krui deniersmentaliteit en ons uitgespro ken utilitarisme, de aanbidding van alles wat maar nuttig is. TENSLOTTE onze nog wel gepre zen zindelijkheid, die bij nader inzien vaak tegenvalt, want een Engelse reiziger schreef enige eet twen geleden: De grachten van hun steden, klein of groot, zijn onofficiële vuilnisvaten. Resten van ledikanten, blikjes, kisten..., dode honden, visskeletten, soepborden, za gen we in de grachten drijven. Sindsdien is er dus nog niet veel veranderd. Doch dat deze permanen te verontreiniging van onze fraaie grachten en havens een hedendaags verschijnsel is, dat uit de welvaart zou voortvloeien, blijkt dan toch niet waar te zijn. Dit euvel schijnt meer bij onze volksaard te behoren. Vele HBSS'ers en ODI-anen zijn de laatste dagen druk in de weer geweest en dat- had tot resultaat dat alle be ton .thans gestort is. Vol ijver waren zaterdag zo'iri dertig werkers, op het terrein aanwezig' en van 's morgens acht uur tot's middags vijf uur heeft men onafgebroken doorgewerkt. Enke le leden kwamen 's avonds nog terug en werkten tot tegen het middernach telijk uur. Door een dergelijke clubliefde maakt de bouw van het Harga-clubhuis goede vorderingen, mede omdat ook woens dagavond weer werd doorgewerkt en het nu wachten is, totdat alle bekis tingen zijn weggehaald. Zaterdagmorgen hoopt men daarmee ver der te gaan, waarna met de opbouw van het houtwerk van de kantine" en andere lokaliteiten begonnen kan wor den geduurd. Voorzitter H. Breevoort jr. en bouwleider A. W. den Hoed, zijn zeer tevreden over het verloop van het betonstorten. De vorst is nagenoeg geen spelbreker ge weest en wanneer de temperatuur maar boven het nulpunt wil blijven, dan zal spoedig met de opbouw van het houtwerk kunnen worden begonnen zullen we u ook een normale veroorde ling geven", antwoordde de officier van justitie. „Die boetes waren in 1961 tweemaal achter elkaar en in 1963 bént u ook al beboet." Mr. Abelen eiste vervolgens een boete van 150 en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier maanden, met een proeftijd van twee jaar. „Dat noem ik een zware aantijging", aldus verdachtes verweer. ,Jk kon niet anders. Jk moest me er toch een keer van losscheuren." Mr. Sipkes was het niet met hem eens en hield zich aan de eis van de officier van justitie- „Ik vind het heel hoog'', sputterde de aannemer. „Ik deed -het toch niet opzettelijk." Maar hij moest er toch genoegen-mee nemen en ging niet in hoger beroep. X- (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het schijnt; dat de leden van de Christ, korfbalclub ODI er geen bezwaar tegen hebben om voor een leden vergadering de stad "tilt te gaan, namelijk naar Oversehie. Dat "is immers in het verleden al -enkele malen gebeurd en dök zaterdag hopen de -ODI-anen om twee uur vanaf het station te Schiedam, per fiets te vertrekken om in de zaal van de gerefor meerde kerk in Oversehie 'de achttien punten van de agenda af te werken. Daarna zal .er nog tijd-over moeten blijven; voor;een broodmaaltijd, terwijl deze bijeenkomst- met. een vrolijke feestavond' besloten zal wor den. Het wedstrijdserretariant, - bestaande uit de heren C. Toussalnt .en H. Vérhey merkt in het Jaarverslag" op, .dat de resultaten aan vankelijk geenszins bevredigend genoemd kunnen worden. De eerste helft van de competitie 1964-1965 geeft een ander beeld, want ODI 2 en de adsplranten -A hebben duidelijke kampioensaspiraties en ook het juniorenteam -gaat hoge ogen gooien. De overige.twaalftallen komen de laatste"maan den ook' tot goede resultaten. Qp de Bondsdag op TweedePinksterdag sloeg ODI geen slecht figuur, want men veroverde twee prijzen- Bij de VES-serles kwam ODI zélfs tot-de eerste prijs. Verder werd deelgenomen aan de THOR-series, aan de afdelingsmiddag in Papendrecht. aan mlkrotoumocien in de Energiehal te Rotter dam en op Koninginnedag kwam ODI tot groot succes in een demonstratiewedstrijd tegen Albatros in Zwijndrecht. Bij' de bestuursverkiezing, die ook op de agenda voorkomt, zijn secretaris Bas Sleeu- wenhoek, juniorwedstrijdsecretarisHenk Verhey en commissaris van "Materiaal- Jan van Otterioo aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Behalve de jaarverslagen ko men o.m. de voigende punten op de agenda voor: sporthal, propaganda, redaktie club blad, seriewedstrijden en bondsdag, kamp- week, sehoolkorfbal en de te voeren aktfes voor het clubhuis op Harga. Tevens zullen de prijzen voor de schotvaardighetdswed- strijden worden uitgereikt. De „prestigeslag" tussen ODI 1 en ODI 2, die vorige week niet kon doorgaan, is nu vastgesteld op zaterdag 30 januari. SCHIEDAM Geboren: Monique, d.v. L. P mij sen en C, M. E. van der Zouwen; Cornelia J., d.v. A. van Heusden en C. J. den Otter; Elisabeth F., d.v. H. P. Etman en F. A. Roos; Bemko, z,v. G. Gnudriaan eri T. Jeremiasse; Mirjam, d.v. C. A. Mellegers en P. J. van An del; Johannes P. z.v. J. J. A. van Winden en W. C. P. van Mil; Karin, d.v. J. van der Hul en E. Klompe. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De politie heeft de 26-jarlge Vlaardlnger P. K. wegens op- Icihting gearresteerd. Het was hem ge lukt onder een valse - naam een lening van ruim 17000 af ie sluiten bij een kredietinstelling. Het plan daartoe had hij samen met zijn vrouw uitgebroed. De politie ver hoorde ook de vrouw, maar zij stelde haar in verband met haar gezondheids toestand weer op vrije voeten. m SCHIEDAMOp maandag 25 janua ri om 16.00 uur nemen de direktie en per soneel van de, dienst gemeentwerken in de vergaderzaal van het - pand Korte Haven 27 afscheid van de heer J. J. Schipper, tuinarchitect bij genoemde dienst, die per 1 februari is benoemd tot dirékteur van de Hoüt, de. plantsoenen enbegraafplaat senté Haarl,em, Andere belangstellenden krijgen daarna de' gelegenheid" om vanaf 17.00 uur in genoemde' vergadérzaal even eens afscheidvan de héér Schipper te ne men. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van het interkerkelijk Sehiedams Christelijk Mannenkoor (SCMj .bestaat dit jaar 35 jaar en men voert nog steeds een aklie, om het aantal leden van 60 zo spoedig mogelijk pp 100 te brengen. Het koor staat onder direktie .van Jan van der Ree, zangér-dirigent. Het bestuur is van mening, dat in een stad als Schiedam een Protestants Chris telijk Mannenkoor van 100 leden toch zeker tot de mogelijkheden behoort, „Wij doen een beroep op u. Als u van zingen houdt, kom dan onze gelederen verster ken. Mocht u daar niet voor in de gelegenheid zijn, dan kunt u ons werk steunen door kunstlievend lid te worden voor minimum ƒ2,50 per jaar. U hebt dan recht op een gratis toegangsbewijs voor onze concerten. „Aldus luidt de folder, die dezer dagen zal worden uitgegeven en waarop tevens staat, dat het SCM dezer dagen is begonnen met de voorbereiding van een populair voorjaarsconcert, dat in mei zal worden gehouden en waaraan bekende solisten medewerking zullen verlenen. Bovendien komt er een kerkconcert in oktober in de Grote Kerk, waarvoor men solistische medewerking hoopt te krijgen van de bekende alt-zangeres Aafje Hey- nis. SCM repeteert donderdagsavonds van 19.45-21.45 uur in gebouw Arcade, Lange Haven 71. TN een open brief, gericht aan B. en W. van Rotterdam en aan de wethouder voor kunstzaken, méj. mr. J. Zeelenberg, hebben meer dan honderd vooraanstaande Rotter dammers hun ongerustheid uitgesproken over de afwijzende beslissing -die door de gemeente is genomen ten aanzien van de voorgenomen verbouwing van de schouw burg „De Lantaren"-Kunstcentrum, 't Ven ster.' De activiteiten, voorzover zij zich in dit gebouw ontplooiden^ zullen als gevolg van deze noodlottige beslissing in de loop van dit seizoen moéten aflopen en ook zal de .schouwburgzaal, zoals",2ij,.nu .is, niet langer beschikbaar .blijven.',, Dit centrum heeft van het eerste ogenblik dat het eigen tijdse experimentele-en kamertoneel zich binnen het Nederlandse taalgebied begon te .manifesteren, het Rotterdamse publiek in de gelegenheid gesteld van deze ver schijnselen kennis te nemen, veel rnimer dan de officiële schouwburg dit vermocht, die voor dit soort stukken en voorstellingen immers veelal te groot is- Zal hieraan bin- nen afzienbare tijd een einde komen, omdat het om financiële redenen niet mogelijk blijkt de schouwburg De Lantaren in over- eenstemming te brengen met een aantal zeer redelijke eisen door optredenden en publiek gesteld, dan ontstaat in dit patroon een hiaat, dat zich te pijnlijker zal doen ge voelen naarmate duidelijker wordt, dat elk uitzicht op een bruikbaar alternatief ont breekt. De ondertekenaars wensen vurig een hervatting van het vastgelopen gesprek over een doeltreffende verbouwing opdataf gezien- van alle plannen welke voor een verdere toekomst wellicht gekoesterd wor den De Lantaren behouden zal blijven, om der wille van de kunst, het publiek en het aanzien van Rotterdam als groeiend cultureel centrum. JN opdracht van de gemeente is begonnen niet een massaal onderzoek onder 1de tachtigduizend bejaarden die in Rotterdam wonen. Enquêtenrs en enquêtrices van de Nederlandse Stichting voor de Statistiek zijn begonnen met het houden van vraagge sprekken met inwoners van 65 jaar en ouder. Het onderzoek heeft ten doel vast je stellen welke en hoeveel bejaarden be. itoefte hebben aan de verschillende soorten van zorg, bijstand en aangepaste huisvesting en welke voorzieningen in de nabije en verdere toekomst getroffen moeten worden op dit gebied. In totaal zullen ongeveer drieduizend mensen worden ondervraagd. Deze drieduizend vormen een represents, hef beeld van de tachtigduizend hejaarden. ten aantal van deze drieduizend bejaarden zal bovendien worden gevraagd deel te ne men aan een speciaal onderzoek van de Gemeentelijke Geneeskundige, en Gezond heidsdienst, dat gericht zal zijn op de medische aspecten van het ouder worden. Het gehele onderzoek zal enige maanden in beslag nemen. het op spanning brengen van dè trek- staven in de wapening van een der kolommen voor het metro-viaduct in Rot- ter a ara-Zuid bleek, dat eeir dezer staven het egaf. De oorzaak bleek te liggen In het feit dat een lasser in strijd met de voor schriften zyn apparaat op een verkeerde manier beeft geaard, zodat er een elektri sche stroom door deze staaf is geleid, waar. door de staalstructuur veranderde. In de desbetreffende kolom zijn 48 spanningen aangebracht en uit berekeningen is geble- ken dat het ontbreken van de gebroken staaf geen invloed heeft op de sterkte, om- dat die zich niet op een „vitale" plaats bevindt. Het gebeurde is echter aanleiding voor de afdeling tunnelbouw van de dienst van gemeentewerken, ook de overige nog niet in betonkolommen verwerktetrek- staven aan een onderzoek te onderwerpen. Deze slaven lopen door de kolom been tot in de fundering en de funderingen zijn reeds gereed. Voorlopig is een aantal staven ontdekt dat aan eenzelfde euvel leed, ecn- ter in de meeste gévallen niet meer dan cén per kolom. Bij één kolom vond men twee staven die niet voldeden. Blijkt uit de berekeningen dat al deze gebroken staven n,et °P „vitale" plaatsen staan, dan worden We desbetreffende kolommen gewoon afge. bouwd met 47 en in het ene geval met 46 trekstaven. Van afbreken en weer overbou- wen van kolommen is geen sprake. VLAARDINGEN De Energieweg zal tot en met 1 februari tussen de Taanderü- straat en de ProduJrtiestraat voor alle verkeer gesloten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1