f KvK opent mei/juni nieuw gebouw ut C.H.U. kiesvereniging sprak over Rijnmond Vreemdelingenverkeer was in vorig jaar bevredigend AGENDA Onrendabele toppen zijn „te duur Waarom rijdt deze auto zo prettig? II Middenstand deed in 1964 weer redelik goede zaken Invoer nam toe - Export met hogere cijfers Afzet gedistilleerd steeg in 1964 DE KLERK&ZN stormloop Pleidooi voor uitbreiding haven Maassluis Weggebruikers kregen boetes Nog steeds vrees voor Rotterdam Goede resultaten bi] horeca ffPHILIGORDA Burgerlijke stand Schiedam telt nog flinke rotterdammer 49.- 59.- 98.- 26.- 35.- 59.- Sclieepsb ouw Sclieep va art verkeer in afgelopen jaar Parkeerprobleem Telefoon DENKTM de DEMONSTRATIES S door de bekende ORGANIST JOOP WALVIS i: o.a. op Hitih Geld en goederen gestolen Schade bij botsing na slippartij Pagina 3 VRIJDAG 22 JANUARI 1965 rjoPONZE MEUBELAFDELINGu fEANKSTEL, Deens mode!, 3-zits bank, 1 hoge herenfauteui! en 1 lage daraesfauteuil. met zware teakhouten armleggers en losse zitkussens. Rug en kussens met schuimrubber stoffering, van 1250.- nu voor 849.- BANKSTEL. Grofs bank (ca. 200 cm) en 2 fauteuils. De armen zijn lbekleed met onverslijtbaar kunstleer, de zittingen en rug met mooie s wollen weefstof. De bank is tevens in een handomdraai als i slaapbank te gebruiken. Compleet van 875.- nu voor595.» 'cETHOEK bestaande uit 4 zeer mooie stoelen in afroteakzitting en Irug bekleed met skai kunstleer, 1 ronde tafel in origineel teak, van 415.- nu voor 2o4«- Voor tafef met fuimelbiad 30.- extra. FAUTEUILS bekleed met diverse restanten bekledingsstoffen nu voor EETKAMERSTOELEN, grote restantpartijen nu voor Deze prijzen voor fauteuils en stoeien zijn 30-40lager dan normaal (Van een onzer verslaggevers) V^LAARDINGEN De heer C. H. Buschmann heeft vanmiddag in de jaarlijkse buitengewone vergadering met genodigden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas zijn laat ste jaarrede gehouden. Hij kondigde aan in de loop van dit jaar het voorzitterschap van de Kamer te willen neerleggen, na eerst in mei of juni het nieuwe ge bouw van de Kamer, dat aan de Schiedamseweg, hoek Hoflaan zijn voltooiing nadert, te hebben helpen openen. 'mdaag. V morgen ♦en dagelijks Vrees Gewoon omdat deze automobilist zich meer fit voelt dan andere. En zijn geheim schuilt in het dashboardkastjeDaar ligt altijd een rol King. Heerlijk frisse King pepermunt, het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking. Natuurzuivere King hoort in uw wagen als uw papieren. Vreemdeling Teevee Bestuurders £LKE avond bezoekt de journalist zijn vergadering en vooral na po litieke of andere serieuze bijeenkom sten. valt het hem op, hoe bloedarm en magertjes dit soort openbare le ven eigenlijk is. Het is, vergeleken btj Nieutce record Euromarkt Busckmaim houdt laatste jaarrede I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG, BEIJERLANDSELAAN rotterdamidenhmq/utrecmt/vussingen [DEVENTER bouw, waar de concurrentie van de Japanse werven zch sterk doet gevoelen, terwijl daarnaast de kredietfaciliteiten, die veel buitenlandse werven met steun van de overheid kunnen geven, de Nederlandse werven in een uierst moei lijke eoncurrentie-positie brengen. Het logische gevolg daarvan is, aldus de heer Buschmann, dat zij genoopt worden tot ontwikkeling van andere productie-mogelijkheden, al dan niet door fusie met aanverwante bedrijven. Bij de gedistilleerd-industrie zette de stijgende afzet op de binnenlandse markt zich voort en van de export wordt verwacht dat deze de 30 miljoen zal hebben bereikt, tegen over 26,5 miljoen in 3 983. De ontwikkeling van de afzet op de Euromarkt blijft echter achter bij die van de totale export. In dit verband merkte de heer Buschmann op dat het i E.E.G.-verdrag voor de gedistilleerd- export nog geen voordelen heeft ge bracht: „Alleen wanneer tot afschaffing van dc bestaande accijnsdiscriminatie wordt overgegaan verwacht men in deze toestand verbetering". In de haringhandel waren de vangstresultaten bvredigend, en ging de vernieuwing van de vloot gestadig voort. In 1964 werden één hektrawler en twee zij trawlers aan de vloot toegevoegd. Ér zijn nog twee zijtraw lers in bestelling. Hiertegenover wordt een aantal oude drijfnetloggers afgestoten in het kader van de slooppremieregeling van de regering. De haringhandel daarentegen gaf slechts een matig tot ongunstig resul taat. De Kamer van Koophandel ziet voor het bedrijfsleven terug op een gunstig jaar. De heer Buschmann zei dat de grote vrees die hij de aanvang van 1964 bestond dat de loon-explosie een ongunstige uit werking zou hebben, ïii haar alge meenheid voorbarig is gebleken. Wei constateerde hij dat inflatoire verschijnselen een aantal kleinere bedrijven langzaam maar zeker in de knel brengen. Een stijgend aan tal faillissementen in de komende jaren, misschien gepaard met enige verruiming van de arbeidsmarkt, achtte hij dan ook niet ondenkbaar. Een grote zorg noemde de heer Buschmann de hoogte van de belastin gen ia ons land. Omdat op bedrijfs middelen slechts naar aanschaf waarde mag worden afgeschreven, terwijl door de voortgaande inflatie de vervan gingswaarde steeds stijgt, worden schijnwinsten belast. De heer Buscb mann vreesde dat dit op den duur katastrofaal zal zijn voor de onderne mingen. maar tevens voor de fiscus die „bezig is de kip met gouden eieren te slachten", en ook voor de werknemers, die het uiteindelijk van een winst- opleverende industrie moeten hebben. EEN UITZONDERING op de vrij opti mistische berichten die de Kamer van Koophandel over het afgelopen jaar uit het bedrijfsleven heeft ontvangen vormt het bericht van de grote scheeps- v (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de gemeentelijke Lyens van Schiedam liepen in 1964 jma: 733 zeeschepen met een inhoud 19.130.182 m3 bruto; 1963 811 zee- ..len met een inhoud van 20.445.537 Sibruto. - -• Ir vertrokken: 736 zeeschepen, meten 519.174024 m3 bruto; 1963: 316 zee liepen, metende 20.517 332 m3 bruto. Binnenvaart. (Geschutte zee- en bin- Bvaarhngen), buitensluis 1820 schepen, jnensluis 426 schepen, samen 2246: svaartuigen (coasters) 10, brt. inhoud 'm.3 7765. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zeven weggebruikers «tomobilisten, bromfietsers en voetgan- js) kregen donderdag op verschillende ïatsen m de stad, voornamelijk op de ïersvest. Koemarkt en de Rotterdam- pijk een proces-verbaal, omdat ze door (rode stoplichten reden. Zes automobilisten kregen donderdag de Hoogstraat een proces-verbaal wat zij in strijd met de verordening lar reden. SCHIEDAM ,De politie heeft de 38- nge havenarbeider W. M. aangehouden pas flessetrckkerij. De man had gensdagavond in enkele café's wat pnnki, maar hij was verdwenen zon- b aja verteringen te betalen. SCHIEDAM Op een ledenverga dering van de Chr, Hlsorische Kies vereniging .Groen van Prmsterer' donderdagavond in gebouw Irene sprak de fraktievoorzitter van Prot. Schiedam, de heer S. Kuiper over het aktuele onderwerp „Rijnmond". Hij memoreerde dat op 2 juni 81 leden van de Rijnmondraad worden gekozen door de inwoners -van 24 gemeenten in het Rijnmondgebied. Ze zullen in deze raad de gemeenscappelijke be langen behartigen van deze gemeen ten, voorzover het daarbij gaat om zaken die alle aangaan. Dit novum in het Nederlandse staatsbe stel zal in de praktijk nog moeten bewijzen, dat het ~al bijdragen tot de gewenste coördinatie van het beleid der 24 gemeenten in de grote Rijnmond- agglomeratie, met haar belangrijke eco nomische belangen en haar problemen op het gebied van huisvesting, recreatie en de bescherming van het levensmilieu tegen eventuele kwade gevolgen van industrie-vestiging en bevolkingsconcen tratie. Dit bovengemeentelijk lichaam, dat voorlopig slechts adviserend is, bezit vrij geringe bevoegdheden, zoals het vaststellen van richtlijnen ten aanzien van de aanleg van havens en van de daarbij behorende bedrijfsterreinen, fSn' Jens-dhuis: Ned, Chr. Vrouwen fcWHt n.rujn' jaarvergadering, 20. yiïijkcentrum^NlemvLand: Ned. Chr. ag 2Q11 ®°n'j-Nieuwland, ledenvergade- ^têdelijk Museum: Opening tentoon- SWg- 20 15. if 19 ®onffer: Opening tentoonstel- -:.i:.J.'Y'"Seb°uw: Soc. kT";5~c8r°epen, 19.30. ïSJHL Soc' ..Ouillaume", ÏÖnd, 20.30. wracgeiisch-Lutherse Kerk: 19 30. Passé Partout, kontakt- Avond- )W~20 aCrUm: :P"rï' Ver" vlu?« feas'- Pers. Ver. Vegla, filmavond, 20; i Ver. Niva, feestavond, 20. (Dagblad „»e ROTTERDAMMER", wuedainse redactie Lange Kerkstraat 82, 26 39 54 (bgg„ 11 55 88 toestel 52, *mLina 18 uur alleen voor redactionele u!:ie/e,nheden 19 -58 85 of 28 0037. Kr* ™obaP: J- v- Gogh, Dr. Zamenhof- feft 139a, tel. 15 24 Oüf kv en bezorging: Agentschap (adr. das- van 18 3-3—19.30 uur. neiangrijke telefoonnummers: Alarm 26 46 66, alarm brandweer 3 23 alarm G.G. en G.D. 26 92 90. fc-I-j V00T 4e dag: Bijbellezing en tel. 14 10 00. apotheek: Van Westendorp, Parkweg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. In zijn jaarrede heeft voorzitter C. H. Buschmann van de Kamer van Koophandel voor de Bene den-Maas vermeid dat de ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer gedn rende het afgelopen jaar bevredigend doorging. De horecabedrijven boekten goede resultaten en de gang van zaken in de amusementsgelegenheden was, de trek naar Rotterdam en de nadelige invloed der televisie in aanmerking ge nomen, gunstig te noemen. Het Schiedamse Stedelijk Museum ont ving 16,500 bezoekers. Met name de moderne kunstbeurs .Balans '64" was bijzonder geslaagd; herhaling hiervan in de toekomst wordt dan. ook ernstig overwogen. Verblijdend was, dat gedu rende het afgelopen jaar de restauratie van dit museum goede voortgang vond, waardoor binnen afzienbare tijd be langrijk meer expositieruimte beschik baar zal zijn, terwijl ook het fraaie museumgebouw meer tot zijn recht zal komen. Reden tot verheugenis gaf verder het feit, dat nieuwe initiatieven genomen werden om tot een niet onaanzienlijke uitbreiding te komen van de beschik bare Iogiesaceommodatie: reeds in de loop van het komende jaar zullen de resultaten hiervan merkbaar zijn, het geen een verlichting zai betekenen van de op dit gebied bestaande noodsitua tie. Het afgelopen jaar gaf verder een ver betering te zien van de belangrijkste verkeersader door Schiedam. Zowel het plaveisel en de verlichting als de ver keess-doorstroming werden sterk ver beterd, zodat thans alleen nog de bot tleneck bij de Vijfsluizenbrug reden tot bezorgdheid geeft. vestiging van bedrijven op deze terrei nen, industrievestiging, woningbouw, toepassing van de woonruimtewet 1947, openlucht-recreatie, aanleg van verbe tering van land- en waterwegen en de oververbindingen. De belangrijkste taak van de Rijn mondraad zal zijn het voorbereiden en vaststellen van streekplannen. De raad beschikt evenwel niet over de bevoegdheid om essentiële delen van het plan zelf ter hand te nemen. De regering heeft met deze nieuwe bestuurscreatie een compromis willen vinden tussen enerzijds de noodzaak van een gemeenschappelijk optreden in een agglomeratie met nauw verweven economische en planologische belangen en anderzijds de wens tot behoud van de gemeentelijke autonomie. De vrees voor een te grote invloed van Rotterdam, dat reeds in 1936 het initia tief nam tot het voeren van overleg met 23 andere Waterweg-gemeenten, is nog steeds aanwezig. Al heeft de arbeid van de commissie-Klaasesz deze aversie voor een groot gedeelte kunnen verminderen. Ze wist namelijk de zelfstandigheid van de gemeenten veilig te stellen, doordat haar voorstel werd aangenomen, waarbij aan het openbare Rijnmond-lichaam geen zelfstandige bevoegdheden werden toege kend. De 24 gemeenten tellen te tezamen 1.035.285 inwoners, waarbij zeven ge meenten met nog geen 2000 zielen en negen gemeenten van 2000 tot 10.000 zielen. De vergadering, die onder leiding stond van de afdelingsvoorzitter, de heer K. de Baat had een geanimeerd verloop. Een belangrijk punt van de agenda was de uitvoerige bespreking over de organi satie van de nieuwe CHU-Riinmond- kring, waarbij de mogelijkheid van een gecombineerde lijst van Christelijke par tijen werd besproken, (zie elders). De vergadering vaardigde af naar de C HU-Rijnmondvergadering zaterdag middag 23 januari in het Beursgebouw te Rotterdam de heren K. de Baat en B. Baggerman, resp. voorzitter en secretaris van de afdeling. Ze koos tot E VOOR DE MIDDENSTAND heeft de vijfdaagse werkweek no-gal wat pro blemen opgeworpen en zowel in Schie dam als in Vlaardingen baart de sanering van de binnenstad zorgen. Ook het parkeerprobleem noemde de heer Buschmann een vraagstuk dat voor de middenstand van grote betekenis is. Hij sprak de hoop uit dat de gemeente besturen hieraan hun aandacht zullen geven al gaf hij toe dat het probleem niet eenvoudig op te tossen is.. Maar, zo zei hij, toch zal er een oplossing gevon den moeien worden om de leefbaarheid van de steden in stand te kunnen honden. Sprekende over de stijging van het scheepvaartverkeer memoreerde de heer Buschmann o a. het duizendste schip dat op 31 december tn Maassluis binnenliep. Hij wenste het Maassluise VLAARDINGEN De twee in het Botlekgebied gevestigde roetfabrieken (carbon black) hebben in 1964 geen bij zondere problemen gehad met het aan trekken van geschoold personeel, maar het verkrijgen van ongeschoold perso neel was voor deze bedrijven moeilij ker dan ooit. Uit het jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, die vanmiddag haar- jaarlijkse buitengewone vergadering hield, blijkt dat in deze bedrijfstak de huidige huren te hoog zijn voor de werknemers voor wie de huizen zijn bedoeld. De onrendabele toppen zijn bovendien zo hoog geworden dat zij voor het bedrijf een ie hoge last gaan vormen. In Spijkenïsse gaf het verwerven van woningen in het afgelopen jaar geen moeite, maar in Hoogvliet waren geen huizen meer beschikbaar. In het overzicht van de roetfabrieken wordt verder nog opgemerkt dat hoewel de vervoersfacihteiten enigszins verbe terd zijn er nog behoefte bestaat aan een goede verbinding over de Weiplaat weg: de openingstijden van de bruggen vormen vooral op de spitsuren een ondraaglijke belemmering voor een vlot doorstromen van het verkeer. De verkeersveiligheid in het Botlekgebied laat volgens dit rap port ook nog te wensen over. kandidaten voor de groslijst voor de aanstaande Rijnmondverkiezingen, de heren K. de Baat, S. Kuiper en J. Sonneveld. C. ff. BUSCHMANN ..naderend afscheid. gemeentebestuur geluk -met dit belang rijke gebeuren en releveerde daarbij tevens dat nu steeds grotere schepen de Maassluise haven aandoen een uit breiding van het havengebied voor deze gemeente een dringende vereiste is, zowel in het belang van de zee- als van de binnenscheepvaart: .Maassluis pleit al enkele tientallen jaren voor toestemming om tot havenuit breiding te mogen overgaan. Met een positieve uitspraak zou de gemeente ten zeerste gebaat zijn en graag wil ik ten deze het Maassluise streven onderstre pen". NADAT de heer verlangens voor met betrekking tot elders - red.) had opgesomd, sprak hij de hoop uit dat een lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven aan de zuidelijke oever van de Waterweg, om te komen tot invoering van maand-abonnementen op het veer Rozenburg-Maassluis, vervuld zal worden wanneer per 1 maart de nieuwe tarieven voor dit veer zullen worden vastgesteld. Buschmann enkele het komende jaar het wegennet (zie J7LKE avond gaat de journalist weer op pad. Zijn uitgangetje is een avond thuis, de pantoffels aan, in een stoel bij de warme haard. Een beetje onwennig zit hij er meestentijds wel btj. Hij is langzamerhand vreemde ling geworden in eigen huis. Dan zegt zijn vrouw: „Wat zit je weer ongezel lig. Net of je er niet bij hoort. Kom neem een kopje koffie. Dan kom je een beetje bij", en ja, geleidelijk aan ontdooit de zwerver, maar snel is het tijd om naar bed te gaan. ITLKE avond passeert hij dezelfde verlichte ramen en ziet hij dezelf de mannen en vrouwen voor hun kijk kastje zitten. Het mag niet netjes' zijn, maar hij kijkt toch even naar binnen en wordt jaloers. Wat 'n tijd hebben al die mensen toch en hij ziet- ook elke avond dezeljde tieners en twens voor hun teeveetje. Wanneer moeten die kinderen toch leren, denkt hij dan, want de teevee mag een prachtige uitvinding zijn, maar je leert en geen boekhouden, geen handelscorrespondentie en geen technische vakken bij. Geen zinnig mens zal zichzelf wijs maken, dat hij zijn boterham kan ver dienen met het grasduinen in het tee- veeusereldj-e. v.a. 1145.. Huur met recht van koop v.a, 33 gld. p.m. 5 ucAcuuq vnyADWi jvvr m AM fifWES die grote passieve massa, slechts een handjevol aktieve mensen, die in on ze plaatselijke bestureneen beetje langs de weg timmeren. En omdat er zo weinig zijn, haalt men ze in aller lei bestuurlijke funkties, waardoor je een overlapping krijgt op een terrein, waar een gedifferentieerder taakver deling wenselijker zou Zijn. Wat hebben we ons altijd kwaad ge maakt over die snode'zeventiende- eeuwse regenten, die' steeds in eigen kringetje elkaar de vette kluiven toe wierpen. En nu in onze hyperdemokratische tijd, gaan we ze zelf van onderaf aan weer „regenten" fokken. Uit luiheid, want „oost-west en bij de televisie is 't het best', maar wie moeten ons straks regeren SCHIEDAM Ondertrouwd: F. A. Baartmans. 27 Jaar en M. J. M. Spaans 22 jr: A. H. Bons. 20 jaar en J. M. Jagt. 19 jr; A Donker. 24 jr. en M. Been 24 jr: J. W. van Egmond 38 jr en E. J. M. Kouwenhoven 31 jr; A. H. van Krieken 26 jr en A. Hasker 25 jr; F, Mhrrnarinca 26 jr en E. G. M. Haasbroek, 22 jr; P. Meijer 26 jr. en J. Zijlstro 29 jr: B. van der Nc31 24 jr en M. t. Falandt 17 jr; S. -de Pater 24 jr en E. P. Markesteijn IS jr; C. Slootmaker 20 jr en J Sterenburg 18 jr; E. Smid 53 jr en C. van Neck 42 jr; J. van den Tempel, 29 jr en C Schaap 20 jr: H. J. M. Vlek 22 jr ca W. M. J. Spijker 18 jr: C. P. van Woerkom 26 jr en C. Eijkenboom 21 jr. Getrouwd: C. C. Pina 23'jr en A, J. van Weert 21 jr; H. J. A, Brókling 24 jr en S -J. Ouwerkerk 23 jr; J. S. Christen 30. jr. en C. Verwitl 18 jr; F. C. K. M. van Dorp 23 jr en L, M. C. van Tienen, 20 jr; F. de Bonde 21 jr en, L. B. KJomper,houwer 17 jr; H, F. Heesbeen 23 jr en C. Vermeulen 23 ^Geboren: Johanna., W. G. d.v. C L N Aam out en J W Weeber; Caspar A_ z.v. A S T Kruljf en A P A Hut; Maria C. d.v H Bezemer en M F laps; Anna M. B. d.v. B H Bonde en A de Valek; Robert J. z.v. J F A Quadt en L M T Snoek: Hedy Z. d.v. J B Jongejan en S M van Beers; Edwin z.v. T C Eichelsheim en A van der Meer. Overleden: C. P. Schouwenburg, 68 jr; G. Koops, 87 jr; P. Zoutendijk, 84 jr. eehtg. v. Pots; A. Vrijenhoek 60 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de middenstand stak het jaar 1964 niet ongunstig af bij voorgaande jaren, zo blijkt uit een overzicht van de Kamer van Koophan del. Het blijft de middenstand,in Schie dam nog steeds goed gaan, hoewel het zaken doen zich steeds meer aandaeht van betrokkenen vraagt. Men doelt hier niet zozeer op het commerciële, doch meer op de financiële zijde van de zaak. De gehele middenstand heeft een belang rijke aderlating moeten ondergaan door de flinke loonsverhogingen, die,alom werden doorgevoerd. Niet elke zaken man echter is in de gelegenheid zijn prijzen te verhogen, waardoor het algemeen exploitatiebeleid zich wel eens minder gunstig ontplooide. Over het algemeen waren de resultaten niet slecht. Diverse branches meldden omzetverhogingen, weer andere, spe- icaal centrum-winkeliers, moesten aanzien heeft ook dit jaar de lichtstij- gende tendens van de afzet van gedistilleerd op de binnenlanse markt zich voortgezet. De afzetcijfers over de eerste tien maanden van het jaar, die tot nog toe hekend zijn, geven een stijging te dien van ongeveer 6 pet Dit wil overigens niet zeggen dat deze afzetvejrmeerdering geheel aan de b innenlandse gedistilieerdindustrie ten goede gekomen is: relatief is er een aanzienlijk sterkere stijging van het ingevoerde gedistilleerd. Dit blijkt uit een overzicht van de Kamer van Koophandel voor de Beneden- Maas over 1964. De omzet zal ook niet bij alle distilla teurs in gelijke mate gestegen zijn. Dit houdt verband met de afnemersgroep van deze bedrijven. Door de verschui ving van het cafégebruik naar het huisgebruik zai uiteraard de distillateur, die in hoofdzaak aan de detailhandel levert, een sterkere afzetstijgïng onder vinden dan degene, die in hoofdzaak aan het cafébedrijf levert. Dat dit de bedrijfsuitkomsten van de individuele ondernemingen beïnvloedt spreekt vanzelf. Daarbij komt, dat nog steeds de rentabiliteit van vele bedrij ven 2orgen baart Dat het onder deze omstandigheden voor deze bedrijven moeilijk is de steeds stijgende kosten op te vangen, is duidelijk Men vraagt zich in onderne mingskringen af, of men het niet meer in bepaalde samenwerkingsvormen zal moeten zoeken om dientengevolge door verhoogde produktiviteit en kostenbe sparingen aan deze kostenstijgingen het hoofd te kunnen bieden Voor de Nederlandse gedistilleerdex- port is 1964 stellig niet ongunstig te noemen De eindresultaten van de export zullen namelijk een nieuw na-oorlogs record aanwijzen, dat nog vrij belangrijk zal uitkomen boven de topcijfers die behaald zijn in de jaren 1960 en 1961, toen de afzet naar de Afrikaanse West kust nog niet teruggelopen was "Ver wacht mag worden, dat het eindbedrag de 30 miijoen gulden te boven zal gaan. een resultaat dat bepaald goed afsteekt tegen dat van 1963, toen een bedrag van 26,5 miljoen gulden geboekt werd. Wel hebben verhoogde exportprijzen tot deze verbetering van het resultaat bijgedragen, doch meer in het hijzonder is de stijging toch te danken aan de steeds groter wordende afzet naar Enge land, op welke markt thans reeds bijna de helft van de gehele Nederlandse gedistillecrdafzet gericht is Hoewel enerzijds de steun die de Engelse markt aan de export biedt, redenen tot verheugenis geeft, baart deze sterke concentratie anderzijds toch wel enige zorgen De kwetsbaarheid van een dergelijke positie is nog weer eens duidelijk onderstreept door een onlangs door Engeland genomen maatregel om de invoer met een extra heffing van 15 pet te belasten Hoewel deze maatregel voor de gedistilleerdexport tot dusver nog niet al te zeer merkbaar is geweest, moet er toch rekening mede worden gehouden dat een terugslag op de export naar Engeland niet geheel zal uitblijven Bij het besef van_ de kwetsbaarheid van de zo sterk op één markt geconcen treerde gedistilleerdexport, stemt het te meer tot verheugenis dat dit jaar evenals trouwens het vorige jaar ook naar het merendeel der overige markten de afzet enigermate is toegenomen Wel vaartsverbetering en een toenemende tendens om over de grenzen te zien zijn factoren ciie in vele landen het verbruik van buitenlands gedistilleerd doen toe nemen, hetgeen, zij het op bescheiden wijze, een weerspiegeling vindt in de cijfers van de Nederlandse gedistilleerd export De ontwikkeling van de afzet op de Euromarkt blijkt achter te blijven hij die van de totale buitenlandse afzet; zelfs kan ten aanzien van de afzet op de Euromarkt een enigszins teruglopende trend worden geconstateerd Het EEG-verdrag heeft zeggen de ondernemers in de branche voor de Nederlandse gedistilleerdexport tot dus ver dan ook nog geen voordelen opgele verd De nog op handen zijnde EEG- maatregelen die het scheppen van gelijk waardige concurrentieposities beogen, zullen vermoedelijk ook slechts dan enige uitwerking op onze afzet kunnen hebben, indien gelijktijdig tot afschaffing van de bestaande accijnsdiscriminaties wordt overgegaan vechten voor het behoud van htm omzet evenweL De wijkcentra deden goede zaken en voorzien ook in een behoefte. De mening onder de middenstanders is echter, dat bijvoorbeeld in de Nieuwland-sector het aantal winkels zijn maximum heeft be reikt. Aan de consument wordt zo meent men voldoende geboden en hij kan ruimschoots in zijn behoefte voor zien. Branehegewijs zijn hier voldoende zaken. Uitbreiding van bet aantal ver koopplaatsen zou de centrumwinkels nog meer afbreuk doen. De vijfdaagse werkweek voor hei winkelpersoneel heeft voorsdi Llidens het afgelopen jaar nogal wat stof doen -opwaaien. De fextielwinkeliers hebben getracht gezamenlijk tot een regeling te komen door het sluiten van de zaken op maandagmiddag-. Door onderlinge ver deeldheid heeft men echter geen tastbare resultaten kunnen bereiken; voorlopig werden alle activiteiten gestaakt. De saneringsplannen voor de oude binnenstad ziet men met belangstelling tegemoet Ook hieruit zal moeten blij ken, of Schiedam als stad nog aantrek kelijk zal worden. De trek naar Rot terdam bleef bij voortduring bijzonder groot. De stadsuitbreiding en haar ontwikkeling heeft de volle waardering van de middenstand. Ten bewijze, dat Schiedam nog flinke middenstandera telt, wijst de Midden stands Centrale op de gehouden midden* standstcntoonstellliig „Inhabé 1964", die door een groot aantal consumenten werd bezocht en die door de exploitanten gunstig wordt beoordeeld. Men meent, dat er stellig een volgende beurs moet komen. Het jaar 1965 ziet de midden stand met vertrouwen tegemoet. SCHIEDAM. In het levensmiddelen- bedrijf van de firma Steenbergen aan de Parallelweg verschaften zich donderdag nacht onbevoegden toegang door het in slaan van een ruit en namen daarna ƒ165, heren- en damestextiel, twintig pakjes sigaretten en enkele dozen siga ren mee. SCHIEDAM Op het Plein 1940-1945 kwamen donderdag een automobilist, M. S, een wielrijder, N. B. uit Rotterdam en een bromfietser C. H. uit Maassluis door het. slippen van een auto met elkaar in botsing. Da bromfiets en de auto liepen hierbij enige schade op. De bromfietser slaagde over rugklachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1