Echtp aar Meeder jaar getrouwd 65 J- Waarom u van ROX Y geen prijsverlaging mag verwachten y J. J. SchiüDer van nam Gedachten lopen zeer ver uiteen -v 2_ii^aar^ V&iwwik IÉ AANKONDIGING Krijgt nieuwe funktie in Haarlem Hoe denkt men in Schiedam over vijfdaagse werkweek voor detailhandel? vi\ WiHGS GESl-OTEN Dronken lijder veroorzaakt - botsing Uitleven" Voorwerp tegen oog van man VRAAGTEKEN OVERTUIGD MAANDAG (1) Vernielingen in en bij schaftwagen GEVAAR FIJN LANG MAANDAG (2) Meisje gewond bij val van fiets pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 26 JANUARI. 1965 SCHIEDAM Nu morgen, woensdag 27 januari, in de besprekingen van het Hoofdbedrijfsschap Detail handel waarschijnlijk de beslissing zal vallen ten aanzien van de vijf daagse werkweek in de detailhandel en overal in den lande de duizenden detaillisten met spanning de uitslag zullen afwachten, meenden we, dat het ongetwijfeld wel interessant zou zijn diverse figuren uit de detail handel te Schiedam naar hun mening te vragen. I*'--';77 77777 77a&SM2M iJkit ZMler<% blij V <pp/A\m hij dh~ winkiA'n. fitaiir wij /-ij» - Drie geivonden De door ons gebruikte tabakken bepalen de prijs van uw Roxy sigaret. Er wordt steeds dezelfde top-icwaliteit over zeese tabaksoorten geselecteerd en verwerkt. Als ver trouwd, veelgerookt merk is Roxy dit aan zijn naam ver plicht. Het is ook in uw belang dat in deze opvatting geen wijziging komt. Prijsverlaging zou beslist tot kwaliteits vermindering leiden. Wij garanderen, dat onze kwaliteit onveranderlijk blijft. Roxy makers of cigarettes from top-class U.S.A. tobaccos de enige Amerikaanse sigaret waar u „ja graag" tegen zegt. f. 1.25 PRAATJE 95 DE HEER J. J. Schipper (56) is geboren aan de Zaankant. Hij bezocht de tuinbouwschool te Aalsmeer en volgde, daarna nóg vier jaar privélessen. (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM Velen waren maandagmiddag in de ver gaderzaal een - voormalige rooms-kathoiieke kapel van gemeentewerken in het pand Korte Haven 27a anwezig om af scheid te nemen van de heer J. J. Schipper, tuinarchitect bij deze dienst, die per 1 februari is be noemd tot direkteur van de Dienst van de Hout, de plantsoenen en begraafplaatsen te Haarlem. Als eerste spreker zei de wethouder van gemeentewerken en grondbedrijf, de heer W. van Schooneveld, onder meer: „We zijn in Schiedam rijk aan aula's. We hebben allereerst de grote stijlvolle aula van het Stedelijk Mu seum, vervolgens de aula op de Algemene Begraafplaats", waarbij de wethouder erop zinspeelde, dat deze nog niet zo was, als men haar zou wensen. Hij vond het jammer dat de vertrekkende tuinarchitect de nieuwe aula niet ineer zou zien „En ten slotte zijn we nu in de aula Sport Prettig JONG DING BIJNA LEEG Vandaag en morgen en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) riE voorzitter van de Chr. Midden- ■L' standsbond, afdeling Schiedam, de heer F. St&renberg acht een vrije zaterdagmiddag en een vrije maandag morgen de beste oplossing. Daarbij is zowel de consument, die zich heus wel snel aan deze nieuwe koopgewoonte zal aanpassen, als het personeel het meest gebaat. Voor de werknemer wordt dit dan een mooi weekeinde. Overigens volgt hij met grote belang stelling, doch daarnaast ook met zorg de gehele ontwikkeling van deze uiterst moeilijke zaak, die zo ontzag lijk veel facetten heeft en velerlei controversen in zich bergt. De heer Sterenberg was de enige, die het minstens even belangrijke probleem der aanvoerbedrijven in ons gesprek aansneed. Hoe zal het daarmee gaan? vroeg hij terecht. AOK voor de heer G. P. Verhulsdonk, G voorzitter van de Schiedamse Middenstands Centrale blijft de ont wikkeling van de vijfdaagse werkweek nog een groot vraagteken. Maar in ieder geval deelt hij het standpunt van de heer Sterenberg niet. Rotterdammer 8en7-13 -machine 17 Hij zegt vierkant: Van de zaterdag moeten ze afblijven. Hij meent, dat de vijfdaagse werkweek in de detailhandel door de overheid van bovenaf moet wor den geregeld. Onderling kunnen de de taillisten het toeh niet eens worden. Daarvoor lpcn de onderlinge belangen teveel uiteen. at de beste regeling zal zijn? Hij haalt eerlijk zijn schouders erover op. "We weten het niet, zegt hij. De win keljuffrouw in zijn eigen zaak krijgt reeds geruime tijd een hele dag in de week vrij, waarmede ze zeer tevreden is. Voor een te starre regeling bleek de heer Verhulsdonk (liberaal gemeen teraadslid) toch wel wat huiverig te zijn. FVE heer A. M. Schoof, voorzitter van de Ned. Katholieke Middenstands Bond was er in ieder geval van over- aanzien van de vijfdaagse winkelweek tuigd, dat de nieuwe regeling ten er komt. Het zal wel net zo gaan, als met de acht- en ze-" --sluitingen in ■het verleden, waart;,; men deed alsof de hele middenstand op de fles zou gaan. Ze kwamen er en er gebeurde niets. Het publiek paste zich noodgedwon gen snel aan. Toch aobt hij de kosten stijging (15%) bij een eventueel rou- leringssysteem, vooral voor de zwak kere bedrijven, bedenkelijk. Ook hij bleek geporteerd tij zijn voor sluiting van zaterdagmiddag een uur tot maan dagmiddag een uur. Vooral voor de vele verloofde win keljuffrouwen zou dit een uitkomst zijn. Dan kunnen ze zaterdagmiddag tenminste met hun vérloófde uit, zei hij. DE heer C. van der Most, die een sla gerij aan, het Broersveld 100 heeft, wenst een wettelijke regeling voor de maandagsluiting. Dit is de beste dag. Vooral wettelijk geregeld, benadrukt hij, want .gedurende de zomermaanden, bijv. als de mensen in het week-end wegge weest zijn, willen ze begrijpelijker- (Van eert onzer verslaggevers) [JET echtpaar J. J. Meeder-Kloos hoopt zaterdag 30 januari zijn 65-jarig huwelijksfeest te Vieren, een feest dat volgens de burgerlijke stand niet zo heel veel voorkomt. De receptie wordt 's middags van twee tot vier uur gehouden in Maison West huis aan de Warande, waar waarne mend burgemeester H. Sabel namens het gemeentebestuur zijn gelukwensen zal aanbieden. De heer J. J. Meeder (90) is afkomstig uit Leerdam. Zijn vader was daar meester-glasblazer. Later verhuisde het gezin Meeder naar Schiedam, waar de heer Meeder sr. een kalkhandel be gon. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De uitvoerder van het aannemingsbedrijf N.V. Oosterwijk, de heer S., deed maandag aangifte bij de politie dat waarschijnlijk gedurende het afgelopen weekeinde, bij de Laan van Bol'es in Kethel van een schaftwagen alle ruiten waren ingeslagen en dat de zich in de wagen bevindende valhelmen vernield waren. Van een dragline was uit de kabine enig gereedschap ontvreemd en de in houd van een vetspuit was leeggespoten tegen de wand van de kabine. SCHIEDAM De uitvoerder van de aannemingsmaatschappij SSN, de heer M.H., deed maandag bij de politie aangifte dat op het bouwwerk op de Burgemeester Van Haareniaan zes draad glasruiten waren vernield en een breek ijzer, twee kluwen tou en een stalen watèrpas waren ontvreemd. De jeugdige Jan Meeder moest op 12- jarige leeftijd al bij de glasfabriek aan de Buitenhavenweg gan werken. Eerst was hij daar leerling, daarna werd hij glasblazer. Toen het bedrijf gemecha niseerd werd, kreeg hij wérk op het terrein wat hij bleef doen totdat hij op 60-jarige leeftijd gepensioneerd werd. Zijn echtgenote J. Kloos werd in 1873 in'Schiedam geboren. wijs 's maandagsmorgens nog wel eens een lapje vlees halen. Zonder slui tingsplicht moet je de klant dan wel helpen. Je krijgt natuurlijk een bepaald percentage omzetverlies door deze maan dagsluiting. Psychologisch beschouwd gaan ze dat stukje vlees dan niet op dinsdag halen. Overigens Is deze vrije dag hoofd zakelijk in het voordeel van de werk nemer. De slager zelf heeft op deze dag nog genoeg andere karweitjes, o.a. worst maken, in zijn bedrijf te doen, aldus de heer Van der Most. VOORAL de textielbranche is over het algemeen sterk voor de vr" maandag. Dit 'bleek eens te meer uit het aintwoord van mevrouw G. van der Bijl, die een textielhandel op de Broers- vest 42 A heeft. In haar branche evenals trouwens bij de slagers had men verleden jaar reeds afgesproken om de gehele maandag te sluiten. Niet allen hielden zich evenwel aan de onderlinge afspraak. DE heren A. M. v. d. Wel en JT. Oostlander, respectievelijk voor zitter en bestuurslid van' de coöperatie „.E.S." konden nog geen definitief antwoord geven. 1 De voorzitter, de heer Crama en ue secretaris de heer C. Ossewaarde van de Ver, Mlddenstandsbedrijven Schie- dam-Zuid ontkenden de moeilijkheden door het verschil van'branche-belangen geenszins. Dat de overheid deze ingewikkelde zaak van heterogene belangen moet regelen, staat voor hen vast als een paal boven water.. Anders komt men nooit tot overeenstemming is hun mening. De heer Ossewaarde zag voor zijn branche nog een gevaar in een geheel nieuw soort zaken, bestaande uit zelfbediening door een omvangrijke apparatuur van automaten voor allerlei levensmiddelen, zoals deze reeds op de Duitse levensmiddelenmarkt is v« schenen. De bedrijfsleider van de Hema. de heer J. v. d. Nadort zegt, dat zijn direktie zich nog steeds houdt aan het rouleringssysteem. het meest efficiente voor dit soort bedrijven. r»E twee winkeljuffrouwen Thea Sommer, 17 jaar, en Emmy Dijk- hujjze, 17 jaar, die we dinsdag aan de kassa van het N.V. Levensmiddelen- bedrijf P. de Gruijter en Zn. aan. de Groenelaan aantroffen, vertelden ons dat het bedrijf reeds geruime tijd het rouleersysteem toepast, maar dat zij liever zaterdag de gehele dag vrij heb ben of eventueel zaterdagsmiddags van een uur tot 's maandagsmiddags een fis IfEN deel der winkels heeft al J een „vijfdaagse", zoals blijkt uit dit bekende bord, waaraan toch nog altijd velen moeten wennen uur. Dan hebben we - een fijn lang weekend, zeiden de meisjes. Het rou leersysteem vonden ze niet zó leuk. De eerste verkoopster van het fi liaal van de textielhandel N.V.Th. Bossers, mej. Annie de Keuver, 18 jaar, aan de Groenelaan zei dat bij haar firma eveneens het' rouleer systeem werd toegepast: Zij vond. dat echter niet zo prettig, liever ben ik van zaterdagmiddag tot maandag middag vrij, vertelde ze ons, want dan heb ik een lekker lang weekend en kan ik nog eens ergens naar toe. PVE filiaalhouder van de drogisterij Van der Sman, de heer JE. v. d. •Brink, achtte voor zijn zaak de maan dag de aangewezen dag om' te sluiten en dan liefst met de parfumeriezaken. Er moet evenwel de mogelijkheid blij ven bestaan om nadèrhand, indien het wenselijk blijkt, een .andere dag te kunnen vaststellen, aldus dezé filiaal houder. (Van een ónzer verslaggevers) OTTERDAM De 53-jarige Schie damse aannemer J. A. M. van G. heeft maandagavond, toen hij onder invloed zijn combinatiewagen bestuurde een personenauto frontaal - aangereden. Twee mensen werden gewond. Dé aannemer reed van de Lage Erfbrug in de richting van de Willem Buytewechstraat. Op de plaats waar de Havenstraat een bocht maakt, was de wagen op de ..voor het tegenover gestelde verkeer bestemde rijbaan gaan rijden. Er vólgde een .botsing tussen deze en een tegemoetkomende auto. Twee passagiers van deze auto wer den gewond. Het zijn de 73-jarige A. F. Duiker uit de Albregt Engelman straat die wonden in het gezicht kreeg en zijn 57-jarige vrouw S. Duiker-de Harder die verwondingen aan oog kreeg. Beide slachtoffers zijn voor be handeling naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De aannemer had een •onderkaak fractuur. Na de behandeling in het Dijkzigtziekenhuis is hij ter ontnuch tering in bewaring gesteld. Zijn rij bewijs is ingenomen. De zwaar be schadigde auto's moesten met een kraanwagen wórden, weggesleept. SCHIEDAM' Twee voertuigen, een bromfiets bestuurd door G, J. v. S. en een -fiets van de 14-jarige Hermïnaa Arendsen uit Rotterdam, raakten maan dag op de kruising van de Oranjestraat en Lange Nieuwstraat bij het nemen van een bocht naar links in botsing, waardoor het meisje viel en schaafwonden en een lichte hersenschudding opliep. „HET schaamrood steeg me naar mijn wangen, Willem. Ik dacht, dat ik door de grond heenzakte", zei de dame in de bus tegen de man naast haar. Ze had een grijze mantel en een hardgroen hoedje op haar weelderige haardos. Uit haar gelaat sprak geen vrees. Integendeel, zo iets van: Wat moet je eigenlijk van me!" Een van die prettige, levenslus- tige vrouwendie als een stormwind door het leven gaan en over alle hindernissen heenspringen. Ze missen nooit hun doel. Maar nu was er toch iets gebeurd, dat haar tot in het diepst van haar ziel beroerd had. ,Jk stond bij", en ze noemde naam van een levensmid- delenbedrijf. „Ik was klaar met mijn boodschappen had betaald en maakte nog een praatje met de winkelier. (Van een onzer verslaggevers) Door zelfstudie werkte hij zich op tot eere zeer vakkundig tuinarchitect. Hij is leraar aan de hogere tuinbouwschool te Boskoop en lid van een examen commissie. Tezamen met de heer Pannekoek schreef hij een leer boek over tuinbeplantingen. Dankzij de volle medewerking van het gemeentebestuur kon de heer Schipper zich in Schiedam geheel „uitleven". In teamver band met zijn naaste medewer kers kon hij grote projekten realiseren. Zo begon hij in 1949 met het sportpark Har ga en in 1952 met het Beatrixpark. De groengordel, halve-maanvormig rondom de stad, legde hij aan en tevens de Maasboulevard, het volkstuinen complex van de Vijfsluizen en de afzonderlijke kleinere groen- projekten overal elders in de stad, in het bijzonder in de nieuwe wijken. van gemeentewerken", Van Schooneveld, die aldus de. heer vervolgde: „We namen "menigmaal afscheid van hen die •gepensioneerd werden, maar _we nemen thans afscheid van iemand, die de pen sioengerechtigde leeftijd nog me. bereik, heeft. We weten, dat u voor uw betrek king in Haarlem niet gesolliciteerd hebt, maar dat u daarvoor bent aangezoent. We hebben thans geen burgemeester en we weten nog niet wie er burgemeester zal worden. Nu gaat u nog weg en we weten niet, wie de heer Schipper zal opvolgen". Namens het gemeentebestuur bracht de wethouder de heer Schipper hartelijk dank voor al hetgeen hij voor de gemeente, gedurende de negentien jaar. van zijn verblijf, had gedaan. Ook de wethouder van financiën; per soneels- en sportzaken en havendienst, mr. P. van Bochove, voerde hét woord. De wethouder releveerde, dat de ver trekkende 'tuinarchitect veel voor de sport heeft gedaan, in het bijzonder voor de veldsporten. „Bij de aanleg van sportterreinen bent u langzamerhand uit gegroeid tol een deskundige op dit gebied, wiens experimenten overal in den lande de aandacht trokken. Vooral de fraaie begroeiing van de sportteremen trokken veel belangstelling". Ten slotte zinspeelde de wethouder er gekscherend elders de bestedingsbeper- tevergeefs een beroep op hem behoefde vertrek naar king in Schiedam was ontlopen Namens de S3.L.O. ontving de heer Schipper een cadeaubon en namens de sportraad (9 leden) een plaid. Mevrouw Schipper kreeg een boeket bloemen. De direkteur van gemeentewerken, ir J C. Broeyer, herinnerde er in zijn rede aan dat er sedert 15 januari 1946, de dag waarop de heer Schipper zijn funktie aanvaardde, heel wat veran derd was. Er zijn niet minder dan 180 hectaren groen bijgekomen, de groene gordel was aangelegd, het Beatrixpark met de kinderboerderij een attraktie voor jong en oud de heemtuin in da; park, de oude stads'kwekérij aan de Nassaulaan had plaats moeten maken voor een nieuwe, modem geoutilleerde kwekerij aan de A. Fokkerstraat. Ook beeft de heer Schipper veel gedaan voor de vogels in de parken, .in het bijzonder in het Julïanapark. Ook het grote aandeel bij de totstand koming van de'sportvelden, memoreerde de direkteur van gemeentewerken, die hem als blijvend aandenken een groot boekwerk, getiteld „De wereld der plan ten" overhand'gde. Mevrouw Schipper kreeg nogmaals een bloemenhulde. Namens de personeelsvereniging van gemeentewerken sprak de voorzitter ir. 'L. M. van Damme. die ondeugend op merkte dat de heer Schipper wel dik wijls ontbrak op de feestavonden van de op, 'dat de heer Schipper door zijn personeelsvereniging, maar dat men nooit te doen, als het erom ging op deze avonden de zaal met wat bloemen op te vrolijken. De heer Van Damme bood een platen- bon aan voor een klassieke plaat, terwijl hij mevrouw Schipper een (derde) boe ket bloemen overhandigde. Nadat de administrateur, de heer M. P. Kloosterman, nog enkele afscheids woorden had gesproken, zei, de heer Schipper in zijn dankwoord onder •meer, dat hij altijd prettig in Schiedam had gewerkt. Nooit was er zoveel te •doen geweest als juist in de na-oorlogse jaren. Gelukkig heeft het gemeentebe stuur oog gehaad voor de noodzake lijkheid van veel groen in de' stad. Het gemeentebestuur had hem bij zijn arbeid steeds de vrije hand gelaten. "Ik prijs me gelukkig, dat ik heb kunnen meewerken om Schiedam te maken tot een groene stad", zei hij Ten slotte bracht de heer Schipper ontroerd allen dank voor de wijze, waarop men hem steeds tegemoet was getreden, wat zijn werk had verge makkelijkt. Na vijf uur was er gelegenheid ook voor andere belangstellenden om in de vergaderzaal afscheid te nemen van de heer Schipper, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Over zijn dochter, die niet zo'n beste is. JE kunt het wel zien aan het meisje. De mensen hebben veel verdriet van haar. Enfin, het gesprek is afgelopen en ik pak mijn bruine leren portemonnaie, die nog op de toonbank ligt. Het is zo'n grote. Hij is eigenlijk van mijn man. Maar je hebt tegenwoordig zoveel geld nodig om boodschappen te doen, dat ik zei: Geef me die grote van jou, dan krijg jij die kleine van mij. Jij hebt toch niet veel geld nodig".' „Nam die dat dan?", vroeg de jDat zou je bij mij niet moeten lappen. Wat 'n vent!" Zijn reisgenote wierp haar hoofd achterover en hoonde: „Hoor nou eens aan. Zo'n held. Thuis heb je ook niks te .zeggen, manneke! Trou wens mijn man rookt niet, hij is geheelonthouder, drinkt alleen jus d'orange. Sedert die aanrijding van toen! Dus hij heeft geen geld nodig." En thuis een goede stal", beklem toonde ze met iets uitdagends in haar stem. OM verder te gaan. Ik stak het ding in mijn tas en daar vliegt me ineens zo'n jong ding, waarschijnlijk pas getrouwd, op mij af en schreeuwt: Hé, mevrouw, dat is mijn portemonnaie! De jouwe, zeg ik kwaad. Er is niks van je bij. En ik wil de winkel uitgaan. Die juf versperde me de deur en riep tegen de winkelier: Bel onmiddellijk de politie. Gelukkig was de man erg bezadigd en hij wou natuurlijk geen narigheid krijgen. Ach, dat is vanzelfsprekend een vergissing. Ik ken mevrouw al zo lang. Die twee portemonnaies lijken namelijk sprekend op elkaar. Ik heb ze allang gezien, suste hij." IK dook in mijn tas en ja hoor, daar lagen ze boven op een pakje boter. Ze leken als twee druppels water op elkaar. Ik gaf een ervan aan dat kwade mens terug, 'k Was helemaal verbouwereerd. Ze keek erin. Ja, dat is de ijne, zei ze gauw en was in een ommezien de winkel uit. Ik bedanke de goede man van harte. Hij wuifde met zijn hand, als wilde hij er niets van weten. Maar hebt u nu goed gekeken, of u de goede terug hebt gegeven?" vroeg hij. „Nee, ik was te veel van streek, want het was heus een vergissing. Maar ze zei toch, dat zij de goede had", antwoordde ik nog beuend. ÏJc deed mijn zg. eigen portemon naie open. Hij was zo goed, als leeg. Een paar losse centen, een dubbeltje en een kwartje, dat was alles. Er had (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer J. v.d. G., die maandagmiddag op de Nieuwe Damlaan ter hoogte van de in aanbouw zijnde woningen aan de Burgemeester Honner-, lage Grethelaan liep te wandelen, kreeg plotseling een onbekend hard voorwerp tegen het linkeroog, dat daardoor ernstig beschadigd werd. Het voorwerp was vermoedelijk vanuit het bouwwerk door onbekenden wegge worpen. De heer V. d. G. kon zich alleen nog herinneren dat hij een paar mannen plotseling had zien wegduiken. Hij moest zich evenwel onverwijld onder behande ling stellen van een oogarts. Volksgebouw: NIVON, filmavond, 20. Monopole Theater: Filmkring, film avond, 20. Chr. Soc. Belangen: Staatk. Geref. Partij, Vergadering, 20. Passage Theater: Toonkunst, Concert Rofct. Philharmonisch Orkest, concert, 20. Chr. Soc. Belangen: Alg. Fotokring Schiedam, werkavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aan gelegenheden 195885 of 280037. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 13fta. teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5b. tel. 268855. I2SE VLAARDINGENI minstens vijfentwintig gulden in moeten zitten. Die kale juf had mijn portemon naie met 25 erin te pakken. Ze had het natuurlijk wel gezien, hoor! Die komt daar nooit meer terug. Oh, ik ben er haast. Druk eens op het knopje, Willem!" De bus stond stil. De groeten aan Mina, waren, haar afscheidswoorden en kennelijk nog van streek door het avontuur, verliet ze met het groene hoedje, het laatste vanwege de emo tie een beetje sch-eef gezakt, met de ogen vol tranen de bus. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1