ROTTERDAM Tijdelijke voorziening in elke acute noodsituatie -P\öS Zeemanszorg en sociaal toerisme één bureau Ds. D. Slotboom sprak op jaarvergadering S.G.P AGENDA MAASLAND PLEIT VOOR BEHOUD"GROENE LONG" JONGE KNAPEN BREKEN IN EN STELEN „Potasch en Perlemoer" voor middenstanders P. van Noord overleden (74) Teerbrand werd snel geblust Metaal ervaart felle wedijver Weekmarkt gaat naar Broekweg Plan volgende week in raad Delegatie gaat naar Utrecht Kapperswedstrijd Financieel nadelige positie Politie arresteert zes boosdoeners Dertig auto's reden te hard Jaarlijkse feestavond succes VANAF 17 JAAR Val nu uw LINNENKAST aan Van scheepswerven A. de Korte met pensioen bij HVO Meisje tegen auto: hersenschudding Brandje in motor snel geblust Scooterrijder gewond bij aanrijding „Elektronisch huisconcert" Goede resultaten van schaakver. Schiedam DE rotterdammer pagina S WOENSDAG 27 JANUARI 196S - yLAARDINGEN Ruim vijftig stadgenoten die zich bereid hebben verklaard op basis van vrijwilligheid te gaan meewerken in de „Centrale Hulpdienst" heb- den dinsdagavond in de bovenzaal Harmonie met elkaar kennis ge maakt. "Vanaf morgenochtend ne gen uur staan, zij klaar om „in te springen" met persoonlijke hulp verlening in welke situatie van „acute nood" dan ook. (Van een onzer verslaggevers) NOG ENKELE DAGEN RESTANTEN-OPKEIMMNG ic ONDERKLEDING LAKENS ic SLOPEN BADDOEKEN WASHANDJES VAN DER SCHAFT TEXTIEL Rijkestraat 9 - Voorstraat 31 Vlaardingen, NIEUWE MEESTER KRANTEN Vandaag en morgen en dagelijks Lijn der vaderen T raagafkomen Kosten LEK BEROEP Spelers CENTRALl HULPDIENST START VjAAR aanleiding van publikaliee van J-enkele dagen geleden betreffende de wandeltocht a.s. zaterdag over de Van Brienenoordbrug zyn by de inschrijf- bureaus honderden aanmeldingen binnen, gekomen. Het ia reeds nu duidelijk dat er niet alleen geroutineerde wandelaars aan de tocht deelnemen, maar ook mensen die het alleen te doen is om de brug te be zichtigen- De heer A. C. in 't Veld, voor. litter van de organiserende vereniging, heeft alleen maandag al aan zijn buisadres meer dan 280 aanmeldingen binnengekregen. Bij- zonder aardig was de briefkaart van een dame uit Deventer, die reeds 35 jaar ge- leden Rotterdam heeft verlaten maar nu toch de tocht wil meemaken. De jongste deelnemer is een baby van zes maanden, die door vader en moeder in de kinder wagen over de brug wordt gereden. De oudste deelneemster i3 een mevrouw van 77 jaar, die anderhalf uur per dag oefent om de toebt te volbrengen. Daar er vele middelbare scholieren aan de tocht wilden deelnemen, maar gezien hel tijdstip van vertrek van de laatste groep (1 uur) biertoe niet in de gelegenheid waren heeft men con tact opgenomen met Rijkswaterstaat, die er in toestemde om 2.39 unr nog met twee groepen te vertrekken. Uit Rotterdam-Zuid was het verzoek gekomen ook vanaf Usseh monde te starten, maar grote bezwaren van Rijkswaterstaat verhinderen dit. Het'beste is nu eerst naar de overkant te lopen en daarna de tocht te volbrengen. De mars- leiding heeft nog een dringend verzoek tot diegenen die nooit aan een wandeltocht deelnemen. „Kleed u vooral goed en warm aan." TIE RIVIERPOLITIE zal van heden af een verscherpt toezicht op de rivier uit- oefenen, speciaal gericht op het juiste naleven van de vaarvoorschriften. De nood zaak hiervan is de laatste maanden wel ge. bleken. Het scheepvaartverkeer wordt steeds drukker en het aantal aanvaringen is van 127 in 1963 gestegen tot 170 in 1964. Voor alle gebruikers van de rivier is vakman schap een eerste vereiste. Zij dienen op de hoogte te zijn van de vaarvoorschriften en van de gang van zaken, en zich daaraan ook te houden. Van de aanvaringen in 1964 ge beurden er 38 voor de havenmondingen. Daarom aldus de commissaris van de rivierpolitie dient vooral te worden ge let op het „open" varen het zodanig varen, dat men voldoende zicht heeft en het houden van de goede wal. En voorts moeten de voorgeschreven navigatielichten worden gevoerd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Dinsdagmiddag om streeks 14.45 uur werd de vrijwillige brandweer gealarmeerd voor brand bij N.V. NV. Pot aan de Heldringstraat. Er was, waarschijnlijk door oververhit ting, brand ontstaan in een teerbad van ongeveer 2500 liter. In dit bad worden ft kettingen, die voorat zijn schoon en f warm gemaakt van een nieuwe teerlaag voorzien. De kettingen zijn waarschijn- H lijk te warm geweest. De brandweer begon direkt met het teerbad al te dekken en vervolgens met een slang op de waterleiding werd met de blussing begonnen. Men was de brand spoedig meester en na een half uur kon t de brandweer weer inrukken. De mate riele schade bleef beperkt go Met andere wooden: de Centrale Hulpdienst die zich reeds in september 1964 aankondigde met een expositie stand op de tentoonstelling „Vieren twintig uur uw naaste" gaat morgen van start. Alle mensen, ongeacht ge loofsovertuiging of maatschappelijke positie, kunnen gratis daadwerkelijke hulp krijgen ais zij dit aanvragen hij de centrale post, die voorlopig wordt gevestigd ha het voormalig kerkeraads- kantoor van de Hervormde Gemeente aan de Maassluisssdijk 5 (tel. 9161), dat de kerkvoogdij belangeloos ter beschikking heeft gesteld. De Centrale Hulpdienst zal niet treden op het terrein van de bestaande hulpverleningsorganisaties (Maatschap pelijke Zorg, kruisverenigingen enz.), maar stelt zich tot taak in elke acute nood tijdelijk te voorzien. Om enkele voorbeelden te geven: de medewerkers zullen bereid zijn boodschappen te doen voor een zieke huisvrouw; zij zullen met invaliden uit rijden willen gaan; eenzamen gezelschap houden en afleiding bezorgen; blinden begeleide, zieke kinderen lesgeven of voorlezen, ergens gaan slapen bij wie niet alleen durft zijn. Of heel eenvoudig alleen maar de vuilnisemmer buiten zetten en s avonds weer boven brengen voor een alleenstaande die sledht ter been is of moeilijk kan tillen. Uiteraard zijn deze voorbeelden met legio andere uit te breiden. DE Centrale Hulpdienst verstrekt nim- begrip voor heeft dat van hem of haar o.a. een zwijgplicht wordt ver langd, is als medewerker (ster) van harte welkom. De centrale post zal vanaf morgenoch' tend op elke werkdag van 9 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13.00 uur bezet zijn Het is de bedoeling zodra het aantal medewerkers dat toelaat de post ook het verdere deel van de zaterdag en de zondag te bezetten. Indien de behoefte daaraan zou blijken te bestaan zou in een later stadium de post ook 's nachts bezet kunnen worden. Als bestuursvorm is die van de stichting gekozen. De akte zal een dezer dagen worden opgemaakt en bovendien zal nog een comité van mer geld of goederen, maar zal wel verwijzen naar en bemiddelen bij instan ties. Een aantal anoniem blijvende advi seurs zal zijn eigen beroepskennis ter beschikking stellen en zonodig morele sten verlenen. De Centrale Hulpdienst, waartoe ds. P. van der Vloed het initiatief heeft genomen, gaat niet uit van een kerk of van een aantal samenwerkende kerken, maar uitsluitend van partikuliere stad- genoen. Dhulpverelening zelf Is datn ook beslist geen vorm van apostolaat, evangelisatie of propaganda. De mede werkers worden niet gesalarieerd en mogen geen beloningen in ontvangst nemen. De Hulpdienst zal ook aan geen enkele instantie subsidie verzoeken. De te ma ken kosten blijven beperkt tot die van het administratieve apparaat, waarvoor een bedrag van duizend gulden per jaar is begroot. Men neemt aan dat dit bedrag uit güten zal binnen komen. HET aantal beschikbare medewer kers is voldoende om het werk te kunnen starten, maar nog onvoldoen de om het op gang te houden. Ieder die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, bereid is zich een aantal uren per week beschikbaar te houden en er VLAARDINGEN Bij de metaal industrie in het Nieuwe Waterweggebied heeft het jaar 1964 zich blijkens het jaaroverzicht van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Beneden- Maas gekenmerkt door een grote vraag naar de kapitaalsgoederen die normaal worden vervaardigd door de Nederland- see construktiewerkplaatsen en machine fabrieken. Daar reeds in het begin van het jaar de meeste bedrijven een redelijk goed gevulde orderportefeuille bezaten, bleef de graad van bedrijvigheid het gehele jaar hoog. Ook aan het einde van het jaar bezaten vele bedrijven nog een belangrijke order portefeuille, waardoor een redelijke be zetting v,an deze bedrijven gedurende een deel van het jaar 1965 is gewaar borgd Inmiddels bleef echter de concurrentie groot, mede ook ten gevolge van het feit dat een aantal scheepswerven zich is gaan bewegen, op het terrein, dat tra ditioneel aan construktiewerkplaatsen en machinefabrieken was voorbehouden. Tengevolge van die felle concurrentie enerzijds en de aanzienlijke verhoging van de lonen en sociale lasten ander zijds, waren de winstmarges in het algemeen lager dan die in het voor gaande jaar. Daar staat tegenover dat de weersomstandigheden, vooral voor de firma's die hun eigen montages verzorgden, gedurende het jaar 1964 belangrijk beter waren dan in 1963, waardoor de winsten weer in gunstige zin werden beïnvloed. In de reeds jaren bestaande onderbe zetting in vele bedrijven kwam geduren de het 1964 geen verbetering. Alle po gingen die zijn ondernomen om de per soneelsbezetting van de bedrijven te ver beteren bleken te mislukken. De vraag naar arbeidskrachten in het westen van het land en in het bijzonder in het ge bied rond Rotterdam is zeer groot en het vak van metaalbewerker blijkt de grote aantrekkingskracht van weleer te hebben verloren, zodat onvoldoende jon ge krachten beschikbaar konten. Op de exportmarkten is cle concurren tie met buitenlandse bedrijven zeer scherp. Produkten waarvan de prijzen in belagrijke mate bepaald worden door de staalprijzen, zijn op de wereldmarkten moeilijk verkoopbaar, daar de staalprij- zen in de E E.G.-landen hoger zijn dan elders. Daarnaast spelen nog een belang rijke rol de betalingsfaeiliteiten die door buitenlandse bedrijven kunnen worden aangeboden en die in vele gevallen gunstig afsteken tegen die, welke de Nederlandse bedrijven kunnen geven. aanbeveling worden gevormd. Het bestuur van de Centrale Hulpdienst ziet er als volgt uit; Ds. P. van der Vloed, voorzitter; mevrouw M. E. van Elderen-Morren, Burg. Verkadesingel 25 (tel, 8376), secretaresse; mejuf frouw G. W. van Driest, arts, pen- ningmeesteresse en mevrouw M. S. Faes-Willemse, mevrouw E. P. den Ouden-Dunweg en de heer W. H. Struyk, leden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met Ingang van een nader door B. en W. vast te stellen datum zal de weekmarkt naar het voor malige feestterrein aan de Broekweg worden verplaatst. De situatie zal op nieuw worden bezien wanneer de recon- struktie van de binnenstad voltooid zal zijn, maar na ampele overweging achten B. en W. deze plaats voorlopig de meest geschikte. Dit betekent een aanvaarden van de suggestie van de heer J. Vermeer (PCG), die een en andermaal heeft verzocht de markt naar de Broekweg te verplaatsen. B. en V.', vragen de raad nu een krediet van 3,000 om het terrein ge schikt te maken; de speelwerktuigen moeten verwijderd en verkeersborden alsmede een urinoir geplaatst. Onderhan delingen zijn gaande met een gegadigde die de exploitatie van een „permanente eonsumptie-annex toiletgelegenheid" op zich wil nemen. UNIQUE SHOWROOMS: SCHIEDAM, Porlcwea 201-205; VLAARDINGEN, Gei. Biersloot 37 Tel. (010) 264500 ITLAS ZES van de Johannes Cal- vijnsdhool in Nieuwland heeft onlangs een ,nieuu>e meester gekre gen. Het is de heer J. H. Kuhler, die al gauw „vriendjes" was met dat deel van de gesplitste klas zes, dat hem was toebedacht. De leraar stel de zich de vraag, hoe het schoollo kaal het best ingericht kon worden. Onder meer voelde hij en zijn lee~- lingen veel voor een aquarium en ze overwogen crm hiervoor te gaan spa ren. TT/EET je wat", zei er één, „we gaan oude kranten bij de mensen vragen en van het geld daarvan gaan we een aquarium sparen." Zo gezegd, zo gedaan. Gert Jan Bekker's ouders stelden heel spontaan hun kelder ter (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeen teraad gaat 4 februari beslissen over de totstandkoming van een inlichtingenbureau voor zeelieden annex sociaal toerisme. Het plei ten hiervoor bij het gemeentebe stuur resp. doof het lid van de raad D. Niemantsverdriet (PCG) en de Stichting Vlaardingse Ge meenschap heeft geleid tot het op stellen van een plan voor geza menlijke uitvoering, dat B. en W. thans de raad ter vaststelling voor leggen. De Rotterdamse Stichting Zeemans welvaren heeft zich na overleg met het Vlaardings college bereid ver klaard zich om te zetten in een regionale stichting, werkzaam in het gebied Rijnmond. De stichting zal binnen haar territoir plaatselijke (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Staatkundig Ge reformeerde Partij hield dinsdag avond in gebouw Chr. Sociale Belan gen haar 42ste Jaarvergadering, die de voorzitter, de heer L. H. Knipscheer, met een rede opende. Hij zei onder meer: „We kunnen ons niet tooien met een godsdienstig kleed, want God ziet het hart aan. Veel kannen we evenwel in ons godsdienstig leven doen, dat buiten ons hart omgaat. Gods Woord getuigt van een Volk, dat tot de Here nadert met de mond, maar dat het hart verre houdt". Alle ellende, die over ons volk geko men is en nog komen zal, is een gevolg van het verzaken van de rechten Gods en van het miskennen van Zijn Woord en Wet. De heer Knipscheer herdacht de in het afgelopen jaar ontvallen leden, de heren C. de Hoog (65) en J. Meijvogel (32) en de predikanten ds. Lichtenberg en ds. Bakker. De laatste schreef menigmaal een meditatie in „De Banier" en vervul de ook spreekbeurten voor de S.G.P. „In het bijzonder gaan onze gedach ten uit naar de heer Berman, die ernstig ziek ligt", zei de S.G.P.-voorat. ter, die vervolgens aankondigde dat op 8 februari ds. Mieras (Oud-Gerei.) uit Krimpen a.d. IJssel in het Rode Kruis- gebouw aan de Emmastraat te vlaar dingen zal spreken. Ds, Abma uit Gouda, landelijk voorzit- Passage Theater: Toonkunst, Concert Bolt. Philharmonisch Orkest, 20. Chr. Soc. Belangen: Alg. Fotokring Schiedam, werkavond, 20. Chr. Soc. Belangen: Cult.-Jeugd Ver., •.Paspoort", besprekingsavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g, 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aan gelegenheden 195885 of 280037. Agentschap: J. v. Gogh, Dr, Zamenhof- ttraat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (aar. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 26SI23, alarm G.G. en G.D. 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing en «verdenking, tel. 141000. Apotheek: Rembrandt, Rembrafldtlaan «b, teL 268855. ter van de S.G.P. en Tweede-Kamerlid, houdt 29 april m het Geref. Jeugdhuis een tijdrede en 23 februari wordt m Utrecht de algemene vergadering van ae S G.P. gehouden, waar als afgevaardig den de heren J. Knipscheer (voorzitter). T. M. Monster (secretaris) en J. de Ridder naar toe gaan. Er was op deze jaarvergadering ook een bestuursverkiezing. Aftredend waren de heren J. Huyzer. T. M. Monster en L. H Knipscheer, die zich herkiesbaar hadden gesteld. Kandidaten waren de heren J. Huijzer, C. Chr. Meijvogel, T. M. Monster, J, Bezemer, C. den Uyl en H de Reuver. De vergadering koos met grote meerderheid bij vrije stemming de heer Knipscheer opnieuw tot voorzitter en de heren Huijzer, Monster en Den Uijl tot bestuursleden. Tevens keurde de vergadering het jaarverslag en de notulen van de secretaris goed, evenals het financiële jaarverslag van de penningmeester. De heren Bezemer en Den Uijl vormden de kascontrole-commissie. Ds. D. Slotboom (Chr. Geref.) uit Dordrecht sprak een slotwoord onder de titel „In de lijn der vaderen", aan de HanH van Jeremia 35:8. Hij herinnerde aan mannen als Petrus Dathenus, Smyte- gelt, Groen van Frinsterer, die God op het erf van de kerk en temidden van land en volk had gesteld om te getui gen". Wij moeten geestelijke nazaten zijn van de Rechabieten, die als een bescha mend voorbeeld vasthielden aan de lijn der vaderen, waarvan het beginsel ge hoorzaamheid is". Ds. Slotboom waarschuwde tegen de verderfelijke geest van het compromis, die aUerwege tot uiting komt. De S.G.P. is tot stand gekomen, omdat ze niet wilde schipperen, zoals de andere partij en. Er worden in onze tijd zoveel muren omgetrokken, die eigenlijk hadden moe ten blijven staan. Ondanks alle schijnwelvaart leven we in een ernstige tijd. Alom heerst verdeeldheid. Het zou voor ons allen een zegen zijn, als we eindelijk eens inzagen, dat Gods klok op vijf minuten voor twaalf staat", aldus ds, Slotboom. Op deze geanimeerde jaarvergadering waren ook enkele gasten aanwezig, onder andere de voorzitter aan de afdeling van de S.G.P. te Vlaardingen, de heer J. van 't Verlaat. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Dick zv J C GroenhuJjzen en H H Grevelink; Kirsten dv H J Arntzenius en G M W Zonneveld: Martina M H d.v. M H A Weber en M H Faas; Sylvia dv. P Koorenneef en A J M van Dam; Jolaoda d.v. P van den Berg en G Sluijmer: Karei z.v. N Meuldijk en F van Kooten; Miehei z.v. C van der Slot en J Overleden: E Janssen, 80 jr echtg v. d. Kruijt; A Heesbeen, 59 jr echtg, Springeling. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Precies een week voor hij 75 jaar zou geworden zijn is dinsdagavond in zijn woning aan de Emmastraat 82 overleden de beer P. van Noord, die in verscheidene functies met ijver en grote toewijding in het plaatse lijk maatschappelijk leven heeft gewerkt. De heer Van Noord, die voor zijn pensionering in 1955 kassier bij het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost" N.V. was, nam per 1 januari 1933 zitting in het bestuur van de per gelijke datum ingestelde dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. In mei 1946 werd hij benoemd tot onder-voorzitter van de dienst voor Sociale Zaken. Van maart 1948 tot september 1964 was hij voorzitter van de commissie ingevolge de Woonruimtewet. De plaatselijke afdeling van het Neder- landsehe Roode Kruis had van 1948 tot 1962 in de heer Van Noord een accurate penningmeester. Twaalf jaar lang vervul de hij het ambt van ouderling bij de Gereformeerde Kerk. De gemeenteraad heeft de verdiensten van de heer Van Noord erkend met de gemeentepenning, die hem op 7 decem ber 1964 in zijn woonhuis werd uitge reikt. Reeds toen was zijn gezondheids toestand vrij ernstig. De begrafenis geschiedt zaterdag om 14.15 uur op de algemene begraafplaats. (Van onze Dordtse redactie) DORDRECHT In gebouw Americain is gisteren de eerste ronde gehouden van het door de Nederlandse Bond van technische clubs in het kappers bedrijf georganiseerde concours voor de afdeling Zuid-Holland. In de afdeling dameskap pers (junioren) eindigde mej. A. van der Steen uit Ridderkerk op de eerste plaats. In de afdeling bediendencompetitie afde ling heren werd de heer T. P. Veraart uit Rotterdam kampioen. (Van onze correspondent) MAASLAND „Wat de grenswij zigingen betreft mogen wij ver wachten dat de Tweede Kamer met alle facetten rekening zal houden en als voornaamste reden doet gelden dat Midden-Delfland de „groene long" van de zuidwesthoek van de randstad Holland is en dat bij het wegvallen van de omstreden gebieden, men dat principe zal hebben onthalsd." Dit zei burgemeester F. J. Groot Enzerink dinsdagavond onder meer in zijn nieuwjaarsrede. Hij begon zijn toespraak met een herdenking van "Wir Winston Churchill. De burge meester zei dat deze grote staatsman gewerkt heeft voor alle vrede, ievende naties. De financiële uitkomsten van Maas land worden nadelig beïnvloed door het ontstellend trage afkomen van de be nodigde rijksgoedkeurmgen om te kun nen bouwen. Een ander nadelig facet is de om verandering schreeuwende rege- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer A. de Korte, die dinsdag zijn 65ste verjaardag vierde, nam op dezelfde dag in het restaurant „Vulcaanhaven" afscheid van het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost' N.V. Hij was daar 13 jaar gereedschaps maker, na eerst drie jaar als hulp- arbeider in de smederij te hebben gewerkt. Adjunkt-direkteur ir. H. van Rossen schetste de vertrekkende als een goed vakman en een prettig vriend, die de gehele na-oorlogse ontwikkeling van het bedrijf heeft meegemaakt en nu vertrekt op het tijdstip dat de nieuwe fabriek vrijwel gereed is. Een envelop met inhoud vormde het gebruikelijke cadeau van de direktie. De heer J. Kram, aldelingsbaas, bood een rokertje aan. Geschenken kwamen er verder van de collega's en de ondernemingsraad, na mens welke de heer M. Schwagerman het woord voerde. (Van een onzer verslaggevers) OCHIEDAM De politie bracht dinsdag drie jongens van 9, 10 en 11 jaar naar het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat. Ze hadden in de bouwkeet van het aannemingsbedrijf SSN ingebroken en het interieur ver nield. Ook werden drie jongens, elk dertien jaar oud, door de politie naar het bureau gebracht. Ze hadden in de Hema ballpoints ontvreemd. ling, waarbij de uitgaven die gedaan worden in de sociale sektor worden verrekend op een basis die ertoe leidt dat de gemeente grote bedragen pas uitbetaald krijgt op een tijdstip dat de uitgaven alweer een grote sprong naar boven hebben gemaakt. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de begroting voor 1965 niet sluitend zal zijn. De heer Groot Enzerink constateerde met vreugde dat de verdubbeling van de rijbanen van rijksweg 20 goede vorderin gen zijn. De heer Jac. v. d. Wel beantwoordde de rede van. de burgemeester en sprak de wens uit dat Gods zegen op de be sluiten van de raad mogen rusten. De weinige agendapunten werden alle zonder hoofdelijke stemming genomen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Burgemeester Pruissingel-Riouwlaan werd dinsdag de zes-jarige Willemina S. door een bestelauto aangereden. Het meisje was de weg opgelopen zonder op het verkeer te letten. Met een hersen schudding is het slachtoffertje naar het Holyziekenhuis gebracht. commissies kunnen benoemen ter be hartiging van de zeelieden ter plaatse. Het ligt in de bedoeling in Vlaardingen te komen tot een commissie waarvan een der leden van B. en W. voorzitter is en die verder zal bestaan uit één vertegen woordiger van de gemeenteraad, het Inter Kerkelijk Overleg, de werkgevers, de werknemers-organisaties, de Parochië le Charitas Instelling, de Kerkelijke Sociale Arbeid van de Hervormde Ge meente en de Stichting Gereformeerde Sociale Arbeid (één vertegenwoordiger voor de drie laatst genoemde organen samen), alsmede een secretaris-penning meester en enkele adviserende leden, bij voorbeeld de havenmeester. De Stichting Zeemanswelvaren benoemt twee leden dezer commissie in haar bestuur. De commissie krijgt tot taak het bureau in stand te houden en een reeks van activiteiten voor de zeelieden ter hand te nemen. De bureaukosten worden, voorzover bet Zeemanszorg betreft, geraamd op ƒ13.750 per jaar. De plaatselijke commis sie dient te trachten hiervan ƒ2000 bijeen te krijgen van bedrijven. Het resterende bedrag komt ten laste van de Stichting Zeemanswelvaren, die van de Nederlandse Stichting Zeemanswelzijn de helft vergoed krijgt Het dan nog reste rende bedrag van ƒ6000 komt (gelijk verdeeld) ten laste van de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, De kantoorruimte zal kannen worden gedeeld met het Bureau voor Sociaal Toerisme, dat tot taak krijgt de bevol king informaties te verstrekken over yakantiegelegenheden, weekendtoerisme, Jeugdherbergen, kampeergeiegenheden enz. Secundair kan het bureau ook vreemdelingen informaties verstrekken. De exploitatiekosten die door de sa menwerking met het Zeemansbureau uiteraard worden, gedrukt, worden be groot op ƒ9750 bureaukosten en salaris van een vrouwelijke kracht. De Stichting Vlaardingse Gemeenschap betaalt hiervan 1000. Het resterende zal, als de gemeen teraad daarmee instemt uit de gemeente kas komen. beschikking, waarin de stapels oude kranten voorlopig gedeponeerd kon den worden. De kinderen vonden dat geweldig, want af en toe stoeiden ze temidden van de oude kranten, aU was het een hooiberg! ISfET aquarium kon worden aange- schaft, maar nauwelijks zat ef een emmer water in, of de bak lekte. Arme klas 6-b. Wat nu? Meester wist raad en al spoedig had hij het lek gedicht. Nu moesten er vissen ko men, want een aquarium zonder vissen is als „De Rotterdammer" zonder ,„4on de Schie". flPNIEUW werden de jongens en meisjes van klas 6-b aktief en opnieuw gingen zij huis aan huis langs om oude kranten voor het aquarium voor de schoolklas te vra gen. De vissen komen er, dat staat vast. Maar meester Kuhler zou zo graag zien, dat hij deze week de zaak rond krijgt, zodat hij het aquarium vrijdag op plechtige wijze en officieel aan het hoofd van de school, de heer J. van den Bosch kan overhandigen. Hij doet daarom een beroep op de ouders, om de jongens en meisjes niet met lege handen weg te sturen, maar om hen van zoveel mogelijk oude kranten te voorzien. Zodoende kan onze lezerskring mee werken aan het aquarium van de Joh. Calvijnschool. Met vissen en zonder een lek— SCHIEDAM Een brandje door kort sluiting ontstond dinsdag ia de automotor van de beer H. J. R. in de Valeriussfcraat De brandweer onder leiding van de heer Uk wist het brandje spoedig te blussen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie igaf dinsdag dertig automobilisten en motorrijders in de Burgemeester Knappertlaan een proces-verbaal, or*<tot zij harder dan 50 km per uur reden. „r (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bestuurder van een personenauto, P. de J„ die dinsdag op de kruising Boterstraat—Broersvest geen voorrang verleende aan een scooter, kwam met dit voertuig in botsing. De scooter werd totaal vernield, terwijl de bestuurder van de scooter, de heer J, C. P., met een hersenschudding door de GGD naar de Dr. Noletstichting werd gebracht. VLAARDINGEN De kunstenaars Cor van Dorp en Ton Stolk verzorgen weer een „huisconcert" op donderdag avond 28 januari in de bovenzaal van café „Oranjeboom". Hoogstraat 187. Dit maal zal Aart van Maren de bezoekers iets vertellen over zijn experimenten met elektronische klanken. Hij laat „vee! horen, niet al te technisch, niet al te theoretisch, maar het één en ander direkt gericht op de praktische mogelijkheden van dit medium". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De dinsdag avond in de volle Stadsgehoorzaal gehouden jaarlijkse feestavond van de Vlaardingse Middenstands Centrale werd een succes. Met hun toneelgezel schap „Centraal" hebben Johan Bos kamp en Jan Blaaser op vermakelijke wijze het blijspel „Potasch en Perle moer in conserven" opgevoerd. De vele kibbelpartijen op het podium leidden er toe, dat de lachspieren danig werden aangesproken. Het compagnonschap van de figuren Potasch en Perlemoer is verbroken, maar hun kantoren zijn gevestigd in hetzelfde pand. De complicaties die daardoor ont staan zijn niet te vermijden en zeker niet als men weet, dat beide over hetzelfde telefoonnummer en -toestel beschikken. Uiteraard is er bepaald geen sprake van een blijspel, maar niettemin werd er naar hartelust genoten van de amusante wijze waarop „Centraal" zich presen teerde. En wie zich ervan wil overtuigen kan hetzelfde gezelschap vrijdag 5 febru ari zien en horen in de Stadsgehoorzaal, waar dan een vrije voorstelling wordt gegeven van .Potasch en Perlemoer in conserven". Regisseur Jan Blaaser is de figuur van Perlemoer, die zich van. Potasch heeft losgemaakt en voor zichzelf is begonnen, maar dan in textieL Johan Boskamp als Potasch blijft in de conserven, maar hij neemt het niet zo krap met de leveranties, met als gevolg dat het klachten regent. Een en ander tot (leed) vermaak van Perlemoer, die een prima tegenspeler blijkt te zijn van zijn ex-compagnon. Zij worden op uitstekende wijze bijge staan door Wim de Meyer, die als Hummelman tal van lachsalvo's brengt. Ook spelen er enkele dames in het gezelschap en dat zijn Carletta Banting en Ria Schmitz, die resp. als Yvonne Dubois en Rosie de vrouwelijke rollen vervullen. De zesde speler is Piet Hen driks, die als oom Levy voor een behoorlijke dosis amusement zorgde. V.M.C.-voorzitter J. Llgthart releveer de in zijn openingswoord de bekende acties van de middenstand en verheugde zich over de vestiging van de Detailhan delsvakschool in het afgelopen jaar. Onder de aanwezigen bevonden zich wethouder T. de Bruijn namens het gemeentebestuur en de commissaris van politie, dr. C. N. Peyster, beiden met hun echtgenoten. Voor de heer Ligthart vormde dit voldoende aanlei ding om zijn instemming te betuigen met het feit, dat er tussen het gemeen tebestuur en de V.M.C. contact is betreffende de uitbreiding van de winkelvoorziening in Vlaardingen. 9 SCHIEDAM Sinds enige tijd bestaat in Nederland de „Vereniging Nederland- Joegoslaviè". Zij stelt zich ten doel de ken nis van en de belangstelling voor Joegorta- vie te bevorderen, In enkele grote steden werden reeds met succes t>ror>agaoda-av">- den gehouden. Vrijdag zal dit te 20 uur gebeuren in de kantine van de NV. Kon. Ned. Boekdrukkerij H A. M R-elants, Lan ge Haven 141 te Schiedam. Dr, E. Oort zal een causerie houden over ,De brug over de Drina" van Ivo Andric. De toegang is gratis, aanvang half acht. Voorzitter van de vereniging is jhr. dr. W, J. Quarles van Ufford, vice-voorzitter prof. dr. T. Eekroan, secretaresse mevr. P H. M. de Boek-Luytlng Het secretariaat is gevestigd Zeestraat 183. Beverwijk. SCHIEDAM De belangrijke schaak ontmoeting Schiedam 1—R.SR. Ivoren Toren 1, is een strijd geweest waarin de Schiedammers hun nog aanwezige pro motiekans met veel verve hebben ver dedigd. Halverwege dit treffen gaf een 32 achterstand en enkele in moeilijke positie verkerende partijen, voor de Schiedam mers een somber beeld te zien. Gelukkig trad hierin bijtijds herstel en kon voor het afsluiten van de eerste zitting een voorlopige 44 stand worden bereikt de twee partijen die zijn afgebroken, geven Schiedam 1 ongetwijfeld meer redenen tot «en hoera-stemming dan dit voor de gasten het geval zou zijn. Schiedam 2 heeft zich door een over winning op Pion-Rotterdam Zuid 2 bovenaan da ranglijstkunnen handha ven. Met een verdienstelijke 5%4A4 zege moesten de gasten de eer aan Schiedam laten. Op bezoek bij Schiebroek gaf Schie dam 3 het derde tiental van die vereni ging geen schijn van kans en versloeg hen met liefst 73. De persoonlijke resultaten van boven staande ontmoetingen waren: Schiedam 1—R.S.R. Ivorea Toren 1: winnaars: J. de Bruyn, N, v. Grevenbroek en H. Planken, Remise: C. K. Harmannij ea C. Vrijland. Verliezers: W. de Bruin, G. H. Hermes en H. Huizer. Afgebroken: A. Noordergraaf en J Stalhie. Totaal voor lopig 4—4. Schiedam 2—Pion Rotterdam Zuid 2: winnaars: W, de Bruin, D. Dekker, J. R. Kok en A, Moleman. Remise: J. de Bruyn, H. Huizer en S. Koster. Verlie zers; M. Hersbach, A. Ammersdorffer en G. v. d. Berg. Schiebroek 3Schiedam 3: winnaars: H. Bogers, A. v. Etten, F, v. d. Heuvel, C. Troost, C. A. ea G. H. den UyL Remise: F. G. Maas en C. v. Noorden nen. Verliezers: P. "WUlems en J. A. Koud ijzer. Totaal 37. DE LIER Op de konijnenveiling „Dt Hollander" werden 150 hokken kleinvee aan gevoerd. die tijdens een vlotte handel door een talrijk publiek voor behoorlijke prijzen van de hand gingen. De prijzen waren; grote konijnen 600—1750 halfwas 250500, kleine konijnen 150-—200, grote Hollanders 500—1000„ halfwas S09—400 kleine Hollanden 125—250 kippen S80-M9, duiven 85—100.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1