UW VOORDEEL PROGRAMMA «JSHI ffPrfg a.MEDEWERKERS(sters) b. ASSISTENT- BOEKHOUDER (ster) EN WIT DAT ALLES WORDT! HEERLIJK DIE VERNIEUWDE OMO", MET OMO WAST U WERKELIJK WITTER D E GRUYTER n>i Ieder z'n manier mn wassen... Ik kook bijvoorbeeld niet Jr, Administratieve Kracht Grote Balans-opruiming 16.95 j 13.95 19.95 15.95 11.95 3.95 0.95 6.95 5.95 Verder op alle courante artikelen (uitgezonderd fournituren) 10% Korting zegt Mevr. M. S. Noppen-Stutterheim te Reeuwijk BIJ UW SPECIAALZAAK GOEDI KOPER REUZE TAFELRUSTÜ KANTEN KLAARRU$T Corsetten Huis „VECO" Hoogstraat 94 - Viaardingen Telefoon 3159 (0 1898) WERKSTER EEN EMPLOYEE een TYPISTE ASSISTENT voor de BEHEERDER STENOTYPISTE HavenbedHjf TRANSITOVEEM Firma Joh. van Duijvendijk Administr. Medewerker EEN HUURINCASSEERDER INSPECTEURS iitv J'"" £EK01-It'.l,!, 1 M llhlt Jay" MOLENBOUW BOSMAN N.V. Sluisjesdijk 30, Tiershil. i Gevraagd een mnl of vrL voor bijhouden van Boekhouding, {kaartsysteem) en Loonadministratie, als voornaamste werk Voor hem of haar is een vry huis in de nieuw bouw te- Piersbil ter beschikking - f Ju ^Gaarne sollicitaties schriftebjk aan> bovenge- noemd adres. Gevraagd m centrum Schiedam een KANTOOR- JUFFROUW die geheel zelfstandig de administratie wil verzor. gen op klem kantoor Diploma Mulo of gelijk waardige opleiding Min leeftijd 17 jaar. Brieven wider no 2510 Bureau van dit Blad Plaatst «en Koerier, 't is dè manier Rubber Corsetten lang model Rubber Corsetten kort model onder en boven afgeboord Reclame Corselet in wit en zwart Slechts enkele maten van 29 95 voor Reclame Corset met Binnenband in wit en zalm van 17 95 voor Idem zonder binnenband van 13 95 voor Gekleurde B-H's van 6 95 nu Teen-agers B-H's (iets vuil ge worden) Sport Corsetjes ïn wjt broché nu Idem m het blauw nu DUS KOMT U NU ZONDEK VERPLICHTING EENS KUKEN: yy Zo denkt mevrouw Noppen erover. En U? Natuurlijk, U moet het zélf ziea Kijk naar het resultaat! Werkelijk witter, door de vergrote waskracht van vernieuwde OMQ. Ja, werkelijk witter, of U de was kookt of niet. En let eens op het spoelen: stukken vlugger! Uw nylon en no-iron? U hebt er geen speciaal wasmiddel meer voor nodig. Niet te geloven zo wit U ook dit wast in vernieuwde OMO, het complete wasmiddel. ELK 2e PAK DE GRUYTER VAN 57 ELKE 2e POT DE GRUYTER UITGEZONDERD, DE APPELJAMS ELK 2e PAK DE GRUYTERl PAKKEN DE GRUYTER SAMEN De N.V. OVERZEESE GAS- EN ELECTRIC ITEITMAATSCHAPPIJ Heemraad ^singel 226 (hoek Mathenesserlaan), Rotterdam-3 vraagt voor schoonhouden van kantoorlokalen Werktijden maandag t/m vrnCag des morgens van zeven tot negen uur en/of des avonds van half zes tot half negen Aanmelden Heemraadssingel 226 (telefoon 235660) JUWEUERSBEDRUF ZOEKT JONGEMAN voor interessante werkkring op administratief-technisch gebied Ve-eist wordt HBS of MULO-opleidtng, prettige omgangsvormen, genegen een vakcursus te volgen, dienstplicht vervuld Brieven met uilv inl onder ar 2513 bur v d blad N Handelsonderneming te Rotterdam vraagt voor de gemechaniseerde Voorraad-Adrmru- stratie tJ (mnl of vri Leeftijd 25-40 jaar Aangezien hier %sprake is van een behoorlijk te honoreren functie wordt de voorkeur gegeven aan iemand met enige ervaring op dit gebied Bij Transport Ma? (schappij Westfalia N.V. Reder ys tra at 3, Rotterdam, kan worden geplaatst Gegadigden dienen in het bezit te zijn van MULO* diploma Emge kaatoorervarmg en goede kennis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling HET GEEEF. JEUGDHUIS 'tSLAG SandelingpJein 20 Botterdam-Zuid waagt voor spoedige indiensttreding De werkzaamheden, wélke m een pretti ge omgeving vemeftt wonden, omvatten assistentie bij het onderhoud van het ge bouw, serveren bij recepties, diners, enz en assistentie in de keuken Aan een geschikte kracht worden goede arbeidsvoorwaarden geboden Aanmelden persoonlijk iedere werkdag van 10—17 uur bij de beheerder, SanJdelingplem 20 éssp™ '4 'ft O VING n.v. Binnenhaven 1-5 (nabij station Rotterdam-Zuid), K'dam, heeft plaats voor een INederlandsl Voorts is een behoorlijke kenms van de Engelse en Duitse taal vereist, «terwijl ook administratieve werkzaamheden vervuld zullen moeten worden Sollicitaties schriftelijk aan OVING nv, Postbus 860, Rotterdam HERHALING is de TOVERKRACHT van de REKLAME> N.V. VLIETJONGE GELD'IG IN DE WEEK VAN 27 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 1965 fSmT VEEM - EXPEDITIE - STUWADOORSBEDRIJF Wij vragen voor spoedige indiensttreding ter assistentie op de afdeling veemadmims trati e kantoorervanng gewenst Sollicitaties schriftelijk (of na telefonische af spraak) aan ons kantooradres Schiedams esingel 141, Rotterdam-C Scheepswerf, MsseJdUk zo5 Krimpen aan den IJssel VRAAGT Ijzerwerkers Eleetr. Lassers Ongeschoolden Sjouwers lonaens om "Pteleld te norden In de SCHEEPSBOUW Aanmelden IJSSELDIJK 205 en 's avonds na 6 uur. MOLENVUETSINGEL 22 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Groothandel jn IJzer en Staal Waalhaven, Pier 2, Rotterdam vraagt voor spoedige ^indiensttreding een voor de afd Verkoop. Leeftijd ca 20 jaar ULO -diploma of soortgelijke opleiding vereist Sollicitaties te nchten aan Postbus 5035, Rotterdam GEMEENTE SPIJKENISSE Bij het Gemeentelijk Woningbedrijf kan worden geplaatst tevens ambtenaar in algemene dienst Betrokkene zal worden belast met de huunnning van de woningen van het gemeentelijk woningbedrijf Salaris van 465tot 613,per maand, exclusief huurcompensatie en vakantietoelage Bezoldiging boven bet minimum is mogelijk Aanstelling zal geschieden op arbeidsovereenkomst Na gebleken geschiktheid zal aanstelling in vaste dienst volgen Eventueel woning beschikbaar Verplaatsingskostenverordenmg, studietoelageregeling en premie spaarregeling van toepassing Sollicitaties met vermelding van referenties en korte levensbeschrijving binnen 10 dagen aan de burgemeester, Koningin Juliana plein 1, Spijkemsse ALGEMEENEFRIESCHE LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ VEREENIGING VAM LEVENSVERZEKERING EN LIJFRENTE „DE GROOT-NOORDHOllANBSCHE VAN f845" LEEUWARDEN AMSTERDAM De Algemeens Friesdie Levensverzekering-Maatschappij en de Vereemglng van Levensverzekering en Lijfrente „De Groot- Noordhollandsche van 1845" vragen In verhand met u.tbreidmg van haar organisatie kapltaalbedrijf In Zuid-Holland Tot de taak van de inspecteur behoort het tot stand brengen en in stand houden van levensverzekeringen In het belang van ver zekerden/verzekeringnemers en het daartoe samenwerken mee tussenpersonen op assurantiegebled (assurantiekantoren, make laars, banken enz). Aan de werkzaamheden gaat een gedegen opleiding vooraf op, verzekerlngtechnlsch gebied alsmede op economisch, Juridisch en fiscaal terrein. Schoolopleiding en algemene ontwikkeling op middelbaar niveau (H.B.S. of Gymnasium) Is vereist. Leeftijd ten hoogste 30 J 35 Jaar. Sollicitaties te richten aan de Algemeene Frtesche/Groot-Noord- hollandsche, afdeling Buitendienst, Burmamahujs, Leeuwarden. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directeur van het bijkantoor te Rotterdam, de heer Th. Gilram, Schiedamse Vest 7, telefoon 010-132136 ef privé 0KM3147 en bij de directeur van het bijkantoor te Den Haag, de heer B. de Jong, Kneuterdijk 20, telefoon 070-111813. N.V. HET LINGERIEHUIS CHEFFIN met het manufakturenvak bekend Voor emge filialen in Rotterdam VERKOOPSTERS Prej5*e werkkring, goede sal en soc voorz 5-daagse In envelop (of op kaart geplaktverzenden aan het bureau van dtt blad V kunt noteren als nieuwe abonnee j Datum van ingang: I betaling per WEEKjMAANDl KW A R TAALIGIRO (doorhalen wat niet van toepassing Is) Zelf ben Ik al abonnee. Voor het aan- j brengen van nevenstaande nieuwe abonnee heb ik dus recht op ,-j O „DE DOKTER ZEGT" ,DE DOKTER ZEGT" (2) Elk deel ts een (ander) geheel j TIP-PARADE TWEE Een zaklantaarn met (zonder batterij) Vul het hokje in voor uw wens) Schr'jf hier uw eigen naam en adres:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2