Verslag verkeersdienst politie Ook vorig jaar weer ruin 2200 verkeersongevallen Aan ethiek ontbreekt nog wel iets artifort meubelen Bakker M. van Aken maakt gerstebrood GROTE PLANNEN VOOR HET MARCONIPLEIN Platenspeler en vier hoorns voor Animo' Werk bij Broersvest-Lange Kerkstraat VERBETERING KRUISPUNT AGENDA t minder dan halve prijs Jubilarissen bij Wilton Fijenoord Jongens drongen kantine binnen Reportage in onze krant gaf doorslag Trein opgenomen in verkeersregeling Expositie Remi Poppe geopend Bestuur geheel herkozen Hoogbouwcomplex in Holy voor Bouwfonds N.G. Onenigheid tijdens bruiloftspartij 0? gj PHILICÖRDA «ik Gemeente geeft K.v.K. mozaïek Programma Ned. Ver. van Huisvrouwen Garage Van Dalen N.V. 55" i DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 29 JANUARI 1965 DENKT U aan de DEMONSTRATIES! I dooi de bekende ORGANIST JOOP WALVIS CCHIEDAM Uit het verslag van de verkeersdienst van de politie blijkt dat het afgelopen jaar in totaal 2248 ongevallen zijn gebeurd; voor 1963 en 1962 -waren deze getallen resp, 2245 en 2193. zijn(?) Er waren 405 (342) ongevallen met mensen ouder dan 15 jaar, die lichtgewond werden; 87 (70) werden zwaargewond en 5 (4) werden gedood. Beneden de 15 jaar waren er 107 (107) lichtge wonde gevallen, 29 (15) zwaarge wonde en 2 (1) dodelijke. (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Sinds van morgen is er ook in Vlaardin- gen volop gerstebrood te koop. Dankzij een initiatief van de heer M. van Aken, chefbakker bij de Coöperaitieve Bakkerij en Ver- bruiksvereniging „De Voorloper", zijn alle filialen en broodbezor- gers van dit bedrijf met het „gezonde" produkt bevoorraad. Duur. Schzij'fihuió A DÉN DRAAK SLAGADERS broersvesi 64-66 - Schiedam WOUDDUIF LIJDENSWEG TOUW DE JONGENS, die men kon aan zien dat ze behoorden tot de categorie tieners van „ruwe bolster, blanke pit", misschien wat stout moedig in hun optreden, naar ove rigens met een hart van goud, durfden niet zo maar over het hek van de oude tuin te k'immen en vroegen eerst of de kxeskhouder naar de eigenares wilde telefoneren GOEDE DAAD en morgen •.era dagelijks ZEER VLOT Programma (l) Programma (2) ■*4 JONGENS- MEISJESJASJES INU, 2-6 jaar. Ml MM ALLE MATEN g M WAALS Mevrouw R, Crutzen- Schiffer werd gisteren bij het over- t steken van de rijksweg ter hoogte-1 van do Tyrelsestraat door een perso nenauto aangereden. Ze liep zo ern stige verwondingen op, dat ze BOTTERDAM Tien werknemers van de N.V. Dok- en Werfmaatschappij Wil- ton-Fijenoord vierden vrijdag een jubi leum. Eén personeelslid, de heer J Hooft, kotteraar in Rotterdam, was veer tig jaar werkzaam geweest op de werf. Hij ontving uit handen van een der directeuren, de heer ïr. J. E, V/oltjer, behalve het gebruikelijke geschenk onder couvert de eremedaille in brons, verbon den aan de orde van Oranje-Nassau. De negen andere jubilarissen waren 25 jaar in dienst. Het waren de heren A. van Gils, elektrisch lasser in Rotterdam, j. J. Graven, scbeepsbeschieter, J. H, Gijzen, elektrisch lasser en Th. Mulder, assistent-bedrijfsleider, alledrie uit Schiedam, P. Nieuwburg, voorman-elek- iromonteur en J. Vlot, afschrijver, in Botterdam, H. van Vliet, earossenemaker m Capelle aan de IJssel, P. C. Wijzen- broek, ijzerwerker en J. M. Zevenber gen, perser, beiden uit Schiedam. SCHIEDAM Enkele jongens van 9 en 10 jaar drongen donderdagmiddag door het inslaan van een grote ruit de achterzijde van de kantine van de voetbalvereniging Ursus binnen, waar ze in de bestuurskamer alle laden van het bureau openbraken. Er werd. naderhand evenwel niets vermist. ROTTERDAM WESTERSINGEL 42-44 Huw metiecht van koop v.a. 33gld» p.as, Sj Voor de aanrijdingen waren diverse oorzaken aanwijsbaar: 446 (418) mensen verleenden geen voorrang, 270 (223) mensen reden te dicht achter elkaar. Door onoplettendheid van de bestuurder gebeurden 250 (119) en door slippen 170 (228) ongelukken. Onvoorzichtig oversteken door voet gangers had 119 (120) aanrijdingen ten gevolge, onvoorzichtig achteruit rijden <168 (150), onvoorzichtig wegrijden 80 (56), onvoorzichtig keren 41 (43) en het openen 'van een portier 15 (12) aanrij dingen. Voorts waren er nog vele andere oorzaken, zoals technische gebreken aan tjes van negen in de nabijheid gelegen scholen acht oversteekplaatsen. Niet minder dan 1423 kinderen van 28 scholen deden in 1964 verkeersexamen, van wie er 1348 erin slaagden een diploma te behalen, maar 344 kinderen zakten voor hun praktisch examen en 1004 kinderen behaalden hun volledig examen. Als men de cijfers van de verkeerson gevallen in 1963 en 1964 met eikaar vergelijkt, moet men helaas constateren, dat ze een aanzienlijke stijging te zien exclusiet des' de voertuigen 35 (28), drankmvloed van geven en als men de cijfers groepsgewij- rt» ot nu zc aHn een psychologische analyse onder werpt, moet men tot de pijnlijke conclu- a tornen, dat er nog- heel veel aan de ethiek van de hedendaagse weggebrui kers ontbreekt. Het blijkt voor velen bijzonder moeilijk te zijn zich aan te passen aan de dynamische ontwikkeling van het gemotoriseerde wegverkeer. De rage in gerstebrood verspreidt zich via de „bakermat" van bakker P. van Leeuwen uit Aarlanderveen, die de eer toekomt zich de uitvinder te mogen noemen, via Rotterdam, waar een groot bakkersbedrijf -de gestaai- broden „m licentie" is gaan produce ren, heel snel over het gehele westelijk deel van ons land. Ook in Vlaardingen ging het publiek e, de laatste dagen naar het gerstebrood s vragen. Tot gisteren moesten alle bakkers M „nee" verkopen. Maar toen de heer Van Aken woensdagavond in onze krant de reportage over het gerstebrood had gele st zen, heeft hij direct het kordate besluit >4 genomen aan de toenemende vraag van i zijn klanten te gaan voldoen. Sj g Het eerste baksel kwam donderdag- f middag omstreeks vier uur uit de oven. Het is een produkt volgens eigen recept fi van de heer Van Aken. Nee, het recept ji van de bakker uit Aarlanderveen is zijn geheim gebleven, maar gerstebrood is ten slotte gerstebrood! In de grote bakkerij van „De Voorlo per" stond gistermiddag «en pas aange broken baal, voorzien van het etiket „Gestaalmeel voor gerstebrood"; dat is i Je voornaamste grondstof van dit brood, g Verder zit er A-bloem in het nieuwe Produkt,--dat er net uitziet als regerings- l brood. Dat „A" betekent alleen „spe ciaal weet bakker Van Aken. De prijs van het brood, dat net als elk ander 800 grain weegt, is tachtig cent, Een nogal gepeperde prijs, als men weet dat een gewoon, brood 55 cent kost. Maar hef gestaalmeel is dan ook twee maal zo duur als gewone bloem. De heer Van Aken gelooft niet dat de grote vraag naar het gerstebrood een rage van snel voorbijgaande aard zal zijn. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding in Den Haag mag dan beweren dat de geneeskracht niet bewezen is, maar een feit blijft dat legio mensen die last met de stoelgang en storingen in de bloedsomloop hebben, er grote baat bij vinden. Volgens de heer Van Aken hebben trouwens verscheidene Vlaardingse huis artsen hun patiënten het gestaalbrood aanbevolen. ras J ras VLAAKDINGEK Dezer dagen hebben aan de Technische Hogeslool te Delft hun studies voltooid: de heer H. J. P. Smit, die slaagde voor het examen natuurkundig ingenieur en de heer W. Wapenaar, die slaagde voor elektrotechnisch ingenieur. be- W' (Van een onzeT verslaggevers) VLAARDINGEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas krijgt bij de opening van haar nieuwe ge bouw dat aan de Hoflaan heek Schiedaniseweg zijn voltooiing nadert een cadeau van de ge meente. De gedachten van B. en 'V. gaan uit naar een decoratief glasmozaïek2,70 m hoog en 0,40 m breed, van de Rotterdam se kunstenaar G. van lersel, Het werk zal geplaatst worden in het representatieve gedeelte van het gebouw. De kosten wor den op maximaal 2.500 ge raamd. Volgende week donderdag zal de gemeenteraad over dit voor stel beslissen. Zoals reeds eerder gemeld, wordt verwacht dat het gebouw in mei of juni zal wor den geopend. «ft/tri run {»nT>r*ak,t ERAN SEN STRAAT Tel. 6436 VLAARDINGEN de bestuurder 27 (13), drankmvloed van de voetganger 5 (3), onvoorzichtig par keren 162 (141), snijden 20 (24). spelen op de rijbaan 11 (8) Bovendien verloren in 1964 6 (12) voertuigen hun lading. Bij al deze aanrijdingen waren be trokken 2375 (2110) personenauto's, 138 (143) motorrijwielen (scooters, etc.), 106 (111) autobussen, 256 (326) bestel auto's, 555 (485) vrachtauto's, 101 (107) vrachtauto's met aanhangwagen, 684 (485) bromfietsers, 22 (21) carriers met of zonder hulpmotor, 201 (167) wielrij ders boven de 15 jaar, 115 (90) wielrijders onder de 15 jaar, 94 (89) voetgangers boven de 25 jaar en 86 (83) voetgangers onder de 15 jaar. Op de grote verkeersslagaders door de stad, dwz. de wegen die Rotterdam met Vlaardingen verbinden en de weg van het centrum naar het station, gebeurden in 1964 1276 (906) ongevallen, terwijl de afzonderlijke, daarbij betrokken straten de volgende cijfers toonden: Rotterdam- sedijk 194 (140), Koemarkt (plem) 115 95), Gemt Verboonstraat 68 (38), Oran jestraat 24 (20), Nieuwe Haven 140 (115), Burg. Knappertlaan 248 (208), Singel 66 (36), Broersvest 150 (132), Vlaardmger- dijk 133 (107). Op en nabij de 45 zebra-oversteek plaatsen geschiedden 102 (70) aanrijdin gen. Hierbij waren betrokken 283 auto's, 11 motoren, 39 bromfietsen, 12 rijwielen, S autopeds en 34 voetgangers. Enige oorzaken van deze aanrijdingen waren onoplettendheid in 12 gevallen, slippen in 7 gevallen en onvoorzichtig heid in 17 gevallen. Door de steeds toenemende verkeers intensiteit, gebeurt het nogal eens dat de voertuigen te dicht achter elkaar rijden, waardoor ze een file vormen. Het blijkt dat dit verschijnsel een groot aantal verkeersongelukken bij de oversteek plaatsen veroorzaakt, namelijk in 1964 niet minder dan 64 aanrijdingen In november 1964 telde de Schiedamse Verkeerspolitie op «en bepaalde dag tussen 10-12 .uur het verkeer in de Gemt Verboonstraat, in beide richtingen. Ze kwam aan 3965 (2560) auto's en 850 (849) rijwielen en van 16—18 uur telde ze 4460 (4131) auto's en 3835 (3470) rijwielen. Men hield tevens op een dag in november gedurende 24 uur in de Gerrit Verboonstraat;eenmechanische telling, die een 'totaalbeeld vertoonde van 31950 motorvoertuigen. Bij een zg. staande controle van de verkeerspolitie kregen van de 353 (262) motorrijtuigen, die men controleerde 111 (88) bestuurders, eventueel eigenaars, een proees-verbaal, omdat de voertuigen technische gebreken vertoonden. In 1964 bedienden 112 jeugdbrigadier- ^ussea haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1963. Red VLAARDINGEN De zaterdagse Ge meenschapszang „Kom zing met ons en doe als wij" heeft ook voor de samen komst vpn zaterdag enkele liederen van een minder traditioneel genre op het programma staan. Behalve de intussen toch wel bekende Apostolische Geloofs belijdenis" komen ditmaal zelf3 twee liederen van W. Barnard en één van de Jan Wit aan bod. Verder vermeldt het programma o.a. het lied „Ben 'k Heer Uw kind" J^ONDOM de bladerloze hoge boom naast de kiosk van de heer Willem v. d. Vlies aait de Burgemeester Knappertlaan stond donderdagmiddag een groep mensen met gespannen aandacht naar boven te kijken. Hoog in de boom hing, met zijn kop naar beneden, een grote woudduif, zoals die in deze omgeving zoveel voorkomen. Het arme dier hing aan een touw, dat aan de ene kant aan een van zijn poten was vastgemaakt en aan de andere kant om een boomtak was gedraaid. Twee jongens van ongeveer twaalf jaar zaten hoog in de boom en probeerden de vogel los te maken, 't Was geen gemakkelijk karwei, want het zware, spartelende dier zat stevig aan het touw, dat zijn dood dreigde te worden, vast. Eerst na veel moeite konden de jonge dierenvrienden de vogel uit zijn benarde positie bevrijden. (Van een onzer verslaggevers) p OTTERDAM Het Marcouiplein be- ■II zorgt de politie slapeloze nachten. Het is het hele complex* op en rond dït plein dat de moeilijkheden verhoogt zoals het passeren van treinen, de zeer slechte bestrating, het grote aantal wegen en niet te vergeten de drie tram lijnen. Er zyn grote plannen maar die worden op de lange baan geschoven omdat het plein in de waterkering ligt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het programma van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen voor februari luidt: Dinsdag 2, 9, 16, 23 februari: gymnas tieklessen onder leiding van mevrouw Nesse in de Schiedamse Huishoud- en Industrie-school, aanvang half tien. Cur sus „Pech Onderweg" in de Technische School, Mgr. Nolenslaan 3, alleen voor die dames die zich hebben opgegeven. Bridgen 2 en 16 februari: bridgen in de' kleine zaal van Musis Sacrum. Woensdag 3 februari om 9.15 uur: bespreking tennisseizoen m de kleme zaal van Musis Sacrum en om 10.30 uur koffie-uurtje in dezelfde zaal. Gelegen heid tot het ruilen van allerlei artikelen, zoals pocketboekjes, suikerzakjes, etc Vrijdag 5 en 19 februari: Hoedencursus onder leiding van mevrouw V.d. Brarnd- hof. Maandag 8 februari, 14 uur: jaarver gadering in Maison Westhuis. Woensdag 10 en 24 februari, 10 30 uur: bezoek museum Boymans-Van Beuningen, Alleen voor die dames die zich hiervoor hebben opgegeven. Donderdag 18fe bruari, 14 uur: zaal Irene, voorlichtingsavond voor vinyl- vloerbedekkingen door Balamundi Ne derland N.V. Bel ons voor een demonstrafierit BUYS BALLOTLAAN 4* VLAARDINGEN Telefoon 8700 VLAARDINGEN In de kunstkelder van De Kattenbeker aan het Liesveld is donderdagavond een expositie geopend van schilderijen en gouaches van Remi Poppe. De tentoonstelling, die gehouden wordt tot en -met zaterdag 20 februari, bevat zes olieverfschilderijen en zes gouaches en is voor iedereen gratis toegankelijk. De criticus J. Doma, schrijver over beeldende kunsten, had weinig woorden nodig om zijn mening over de werken weer te geven. „Ik vind het goed werk en verder niks. Iedereen acht ik intelli gent genoeg om zelf de werken te beoordelen. Als er iemand bij is, die het niet goed vindt, kan ik dat alleen maar jammer vinden." De politie heeft een geheel nieuw ver- keerslichtenplan ontworpen voor het plem. Nieuw is zeker dat de trein in de ver„-eersregeLng niet lichten zal worden opgenomen. Bovendien wordt het weg- profiel aangepast aan de nieuwe situatie. De bestrating zal uiteraard ook worden vernieuwd. Maar de werken aan de waterkering zijn zo vertraagd dat voorlopig deze plannen blijven en nog niet ten uitvoer zullen worden gebracht. Dagelijks zal dus nog een heel leger van agenten het verkeer m goede banen moeten trachten te leiden. Hopenlijk zal het aantal ongelukken als gevolg van het slechte wegdek, speciaal bij regen zeer gevaarlijk, beperkt blijven. QNDER een luid hoera van de enthousiaste omstanders vloog de verschrikte woudduif weg. Maar zijn lijdensweg was nog niet ten einde. Hij vloog namelijk de nabijge legen tuin van mevrouw Van Velzen aan de Warenade binnen, waar hij al gauw in dezelfde benarde- positie van zo straks opnieuw in een hoge boom hing. Weer was het touw aan zijn poot op een ongelukkige manier aan een dikke tak blijven haken en had een abrupt einde gemaakt aan zijn korte vlucht naar de vrijheid. De beide knapen waren hem evenwel achterna gehold, gevolgd door een rennende achterhoede van sensatie beluste toeschouwers, die ongetwij feld wel medelijden hadden met dit geval van dierenleed, maar voor wie anderzijds dit ongewone incident een welkome afleiding was om de trieste gtfYi+QyyInïjgtrJ eirr-rr IViTZtSTSS {£r»*ri derdagmiddag een weinig te breken. om haar toestemming daarvoor te verkrijgen. Natuurlijk kregen ze die onmiddellijk. Ze klommen over het hek en in de boom en bevrijdden voor de tweede maal de arme woudduif. Nu konden ze ook het gevaarlijke eind touw van de poot halen. MU VLOOG de' duif werkelijk de vrijheid tegemoet. Hij botste helaas in zijn zenuwachtigheid over de doorstane angsten pardoes tegen een ruit van de woning van de tandarts, de heer G. M.- Schuurman in de Warande, welk glaswerk met veel lawaai in stukken viel. Tot grote schrik van mevrouw Schuur man, die niet wist wat er eigenlijk gebeurde. Nadien is de vogel met meer gezien. De beide jongens, wonend in de Thomas a Kempts- straat, hadden op deze kille dag evenwel een goede daad verricht. VLISSINGEN Tijdens een zware sneeuwjacht over de Westerschelde is vanmorgen een aanvaring gebeurd op de rede van Vlissingen. Daarbij is het Belgische vrachtschip Congo Moko (ruim 9000 ton) ernstig beschadigd, zodat het veel water maakt. Voorzover totnutoe bekend zyn bij de aanvaring geen persoonlijke ongelukken voorge komen. De sleepboot Scaldis brengt de Congo Moko de haven van Vlissingen binnen. (01898)-3697 (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Laat niemand nu nog beweren, dat de christelijke sportverenigingen geen zelfwerk- zaamheden meer bezitten, want op de donderdagavond in „De Rank" gehou den jaarvergadering van het Kethelse „Animo" werd het tegendeel daarvan overduidelijk bewezen. Hoe is het anders te verklaren, dat halverwege de bespreking van het huishoudelijke gedeelte van deze goed bezochte ver gadering plotseling een gloednieuwe en moderne platenspeler aan het be stuur werd aangeboden? Het waren de heren P. G. v. Pelt en D. van de Tempel, die de heer P. H. Kegel als technisch leider dit geschenk officieel aanboden, bijeengebracht door acties. De kas van de vereniging (penningmeester P. G. v. Pelt meldde een gunstig saldo, aldus het jaarver slag) behoeft er geen cent aan te betalen. Behalve deze platenspeler was de vereniging eerder op de avond vier hoorns rijker geworden, waarmee het instrumentarium van .Animo" aanzien lijk werd uitgebreid. De acht hoezen van de momenteel m het bezit van Animo' zijnde hoorns werden door het lid L. A v. d. Most alleen gemaakt! Prettig deed het aan, dat de aftredende en zich herkiesbaar stellende bestuurs leden zonder stemming werden herkozen. Het waren mej. AHoegee en de heren C. L, de Groot en P. G. v. Pelt waarvan laatstgenoemde het penningmeesterschap zal overdragen aan de heer A. v. d. Most. De heer D. van de Tempel stelde zich niet herkiesbaar maar hij zal de propaganda van Animo" gaan leiden. In zijn plaats werd de heer W. T. de Gids Tivoli: S.J.S., „Guillaume", contakt- *vond, 2030. Wijkcentrum: Samenwerkende Gerepa- trieerden, feestavond, 20. u.j.v.-gebouw: Soc. Passe-Partout, toosavond, 19 30. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954, (b.g.g. 115588, toestel 52, b.gg. 18 uur alleen voor redactionele a«n- triegenheden 195885 of 280037. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «raat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.301—1930 uur. Belangrijke telefoonnummers; Alarm PQlitie 264666, alarm brandweer 269123, alarnn G.G. en G.D. 269290. Wöord voor de dag: Bijbellezing en «verdenking, tel, 141000. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan «b, tel. 268855. (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Thans, na de voltool- •D ing van de werkzaamheden aan de Broersvest, werkt de dienst van gemeentewerken in vlot tempo aan de doeltreffende verbetering van het uit een verkeerstechnisch oogpunt be langrijke kruispunt Broersvest-Lange Kerkstraat. Men hoopt hiermee de doorstroming van het verkeer aldaar te bevorderen. De scherpe 'bocht, die men links op de foto kan zien, is bedoeld als een tussen- fase. Na de sloop van de panden Lange Kerkstraat-Kreupelstraat zal deze krom- me rijbaan worden rechtgetrokken, waardoor de verkeerssituatie ter plaatse nogmaals een aanzienlijke verbetering zal ondergaan. In de toekomst zal tevens het ver keer, komend vanuit de Burg. Van Haarenlaan, op een zeer vlotte wijze kunnen worden afgevoerd. In het mid den van de verkeersvertakkingen komt een driehoekig verkeersplein, dat on geveer een decimeter hoger dan de rijbaan zal liggen. Voor de rij panden rechts van de foto, di» men niet meer kan zien, komt een breder trottoir dan thans, met een strook groen ervoor. Zoals men op de foto kan zien, zijn de verkeerslichten, geheel aangepast aan de nieuwe situatie. Op de achtergrond van deze foto -ontwaart men, van rechts te beginnen de r.k. kerk, een stukje van de oude Singel, brandweerkazerne, ruïne van Mathenesse en de Rijks-H.B.S. Links gaat men naar Nieuwland en rechts naar het centrum van de stad, de Koemarkt. "vev-Kv JSW' ■s V-v w: gekozen, die meteen' achter de bestuurs tafel moest komen zitten Met een hand druk bracht voorzitter De Groot dank aan de heer v. d. Tempel, voor het vele werk dat hij reeds voor de vereniging had gedaan. Dat „Animo" dit jaar nog dikwijls voor het voetlicht wil treden, "bleek uit het programma, dat de heer P. H. Kegel de vergadering voorlegde. Eerst neemt njen zaterdag 13 februari deel aan de kringwedstrijdeffl van de Kring Maas mond, waaraan van de 14-16 jarigen wordt deelgenomen door Nelly Gros en Jan v. d. Lee. Bij de gewestelijke wedstrijden voor dames en heren zijn het Wön Overbeeke. Jaap de Kok en Arie v. d. Lee, die .Animo" zullen vertegenwoordigen. Mocht men hier doorheen komen, dan volgen zaterdag 6 maart de gewestelijke jeugd-selectiewed- strijden in het Christ Lyceum in Dor drecht en zaterdag 20 maart de nationale wedstrijden in Arnhem. Wat „Animo" op de vrije dagen 30 april en 5 mei gaat doen, is afhankelijk van de voorstellen, waarmede de SBLG voor 5 mei zal komen wanneer In Schiedam sportmanifestaties zullen wor den gehouden. .Animo" zal op één van belde dagen deelnemen. Natuurlijk zal „Animo" op de bonds dag van het KNCGV op Tweede Pink sterdag in Den Helder niet ontbreken, alsmede op de adspirantenmiddag, die zaterdag 29 mei in Schiedam gehouden zal worden en die waarsihijnlijk door DOK georganiseerd wordt. In juni volgt een propagandadag met jeugdwedstrijden en een mars, in het najam- komen de vrije wedstrijden van de Kring Maasmond en verder wil de technische commissie graag, dat de dames en heren vaardigheidsproeven zullen af leggen van het KNCGV. In december worden vaardigheidsproeven voor de jeugd gehouden en onderlinge wedstrij den met vrije oefenstof. Buiten dit technische deel van het programma zal zaterdag 27 maart -een coataetavomd gehouden worden, waarvan de heer P. G. v. Pelt de organisatie in handen kreeg. Na tien uur was het woord en de daad aan mr, Loudoni, die met zijn goochel toeren voor een vrolijk tweede gedeelte van de avond zorgde. Atf' met capuchon, [asjes wattïne ge voerd, in diverse kleuren. Normaal -2£drÖ"en hoger. ROTTERDAM i Wvst-KruisfcacJ* ROTTERDAM Korf» Hoogstraat ROTTERDAM Z Msent ROTTERDAM Kafendr. Lagedijfc HOOGVLIET Winkelcentrum VLAARDINGEN: liesveld LEIDEN Haarlemmers! raai ZEIST Slot laan (t. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten gaat In Holy ruim tweehonderd huizen bouwen. Zij komen te staan in Holy H, bet zoge naamde verkavelingsplan, waar ook de Larsen-Nielsenwoningen worden ge bouwd en al gedeeltelijk zijn bewoond. Het wordt een hoogbouwcomplex dat bestaat uit 211 vierkamerwoningen, 23 eenkamerwoningen, elf garages en een tussenlid waarin waarschijnlijk twee winkels zullen worden gevestigd. De N.V. Grondbedrijf van het Bouw fonds Nederlandse Gemeenten heeft bij het gemeentebestuur erfpachtsuitgifte aangevraagd voor de benodigde grond, die 128 25 ha. omvat B. en W., die zich in principe met het ingediende schetsplan kunnen verenigen, stellen de raad voor tot erfpachtsuitgifte over te gaan tegen betaling van een jaarlijkse canon van 50.000. VLAARDINGEN Tot en met 31 december 1964 heeft hervormd Vlaardin gen een bedrag van 111.286,84 bijge dragen voor de landelijke kerkbouwaktie Antwoord '64. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Onder een. aantal bruiloftsgasten ontstond donderdag avond in de zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat op een gegeven ogenblik onenigheid. De politie die daarbij assistentie moest verlenen, wist evenwel spoedig de gemoederen tekalmeren. SCHIEDAM Ondertrouwd: W Doomink 21 jr en H M van Geerenstein 22 jr; J van Eek 27 jr en H L ten Brink IS Jr; H Gommel 21 J en J B Van Pelt 20 jr: M Gij sen 20 jr en E J Wesse] 21 jr; C de Haan 23 jr en J M A de Beuver 21 jr: A Holleman 21 jr en S Oostveen 18 jr; C CM Kalmeijer 21 jr en F M T J-aarsbergen 19 ïr; C Kerkhof 24 jr en G Putters 23 jr: T de Kok 23 Jr en A J Plak 21 jr; J van Leeuwen 19 jr en C J Albers 19 jr, G A Limburg 24 jr en C E Vrauwdeunt 20 jr; L F Lobrij 26 jr enACM Westerman 21 jr; N van der Plas 25 jr en M J A Engerlag 29 jr; T J Reijgersberg 25 jr en A Rademaker 21 jr; J Snep 26 jr en A J Oostveen 26 jr; J Veldman 21 jr en M T Schulttnk 20 Jr; J J de Vreugd 23 jr en C Preellng 23 jr; A J van V-ugt 23 jr en 3 E L M Nefkens 23 jr; E Westerveld 25 jr en B van der Heiden 23 jr. Geboren: Willem z v B Mulder en A Weeda; Marcel P. G. z v G H Lbke en J L Verwijs Overleden: W F Gödde 71 jr Getrouwd: A Tinkel en berg 24 jren I M Mantz 24 jr; H Overgaauw 25 jr en J E van Rij 22 jr: J T H Egging 24 jr en A M C v der Graaf 20 jr: H T L Coster 24 jr en R D Overweel 22 jr: J M Binneveld 24 jr «n C de Jong 18 jr: G P Nieirwenliuijze 28 jr en A Kapoen 23 jr; H van der Lugt 26 jr en C M van Slobbe 24 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1