WERELD NAM AFSCHEID VAN SIR WINSTON Dankt Goddat Hij Churchill schonk Overeenstemming met bakkers Wilson naar Doorwerken levert mini 5000 huizen meer op Werf Gusto gaat nu derde Kanaalboot bouwen Burgemeester drie maanden geschorst j Herdenking in Den Haag Danktelegram van Lagerhuis Lof voor Free Enterprise Montgomery wa» er niet: ...risico... Amsterdamse haven zonder c.a.o. Voorzitter Nederlandse journalisten: Reactie gesj prinses Beatrix Nieuive opdracht van Toivnsend Apotheose GOLDSCHMEDING Koningin Slippendragers Eretekenen Afscheid Werkgevers niet door de knieën (Van onze soc.-econ. redactie) Verlethestrijding bouivnjijverjveid 1 de HAV is uw vertrouwen waard! HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010)26 93 04* - HAV LEVENSVERZEKERINGEN GROEI GEGEVENS Zonder verlet YFI'jA'TMI-'u Pagina ZATERDAG 30 JANUARI 1963 (Van onze speciale verslagge ver Link van Bruggen) LONDEN De enige grote figuur uit de Tweede Wereld oorlog, die o.p de begrafenis van 5jr Winston Churchill ontbrak, was veldmaarschalk Lord Mont gomery. De 77-jarige soldaatdie in Europa, maar ook in Noord- Afrika grote militaire successen boektebevindt zich op een cruise' in Kaapstad, Geneeshe ren hebben hem afgeraden naar Londen te vliegen. „Het heeft geen zin naar de begrafenis van een oude vriend te gaan", zei hij, toen hij een telegrafische uitnodiging van Lady Churchill kreeg, i,n!s je het risico loopt zelf dood te blijven." (Vervolg van pag. 1) De preek van de deken was uit 1 Corinthe 15. „Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwin ning? De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Dank moet gebracht worden aan God, die ons de overwinning gaf door onze Heer Jezus Christus." LONDEN De Britse politie heeft een frootscbeepse veiligheidsoperatie moeten ïitvoeren ter bescherming van de honderden politici, regeringsleiders en staatshoofden, die naar Londen kwamen voor de begrafenis van Churchill. J De politie heeft de gebouwen langs de V«ra£enisroute grondig doorzocht. Tij- tos de laatste tocht van Churchill be vonden zich politiemannen op de daken tan a!le gebouwen langs de route. I Hoogwaardig!1. idsbekieders be- geven zich via het middenpad In 5 St Pauls kathedraal naar hun i plaatsen. Op de achtergrond (met 3 pruik) de Speaker van het Lager- 3 buis. De rouwdienst zal spoedig i beginnen. Weer werd cr gezongen („Strijd de goede strijd met al uw macht"), waarna, geknield, het Onze Vader gebeden werd. De apotheose, die ten slotte op het gebed van de primaat van de Anglicaanse kerk, de aartsbis schop van Canterbury, volgde, was drieledig. Eerst werd het volkslied, het „God save the Queen", aangehe ven, daarna klonken de ijlt frnmpet- klanken van de „Last Post' door de kathedraal, terwijl als afsluiting het militaire reveille geblazen werd. Op de eerste rij, precies tegenover de kist, zaten zwaar gesluierd, Lady Clementine Churchill, haar zoon Ran dolph, haar dochters Sarah en Mary, zomede schoonzoons en kleinkinderen. Niet ver er vandaan bevonden zich vorstinnen, koningen en prinsen. Ko ningin Elizabeth II van Engeland was met haar moeder, koningin-moeder Elizabeth, aanwezig, haar echtgenoot, prins Philip, en haar oudste zoon, de „Sir Winston Churchill, Engels- 5 man, leider van het gemenebest fgen van de wereld, ereburger van de Verenigde Statenstrijder voor gcie vrijheid, oprecht vriend van het Nederlandse volk. Hij behoort tot fde geschiedenis. Hij behoort tot de eeuwigheidBoven alles behoort 17iij ons. Voor degenen onder ons [die de oorlog hebben meegemaakt. Ibestaat het toonder van zijn loop- ij baan en de inspiratie van zijn leiderschap. De jongeren zullen er voortaan trots op mogen zijn, dat rij in zijn tijd geboren werden. Zijn i grootheid raakt ons allen." I Deze woorden sprak vanmorgen I sir Peter Garran, de Britse ambas- sadeur in ons land, tijdens een herdenkingsdienst in de Klooster- l kerk aan het Lange Voorhout in Den Haag. 0E UOOERNE PIANO. S7ULV0L EN DOORDACHT. Vraag de Schimmel kleurenfolder aan KLASSIEK 1 MODERN Raadhuisstraat 48/50. Amsterdam, 221*04 G'ota Markt 8, Haarlem. M. 11338 Roller dam - Hilversum - Kampen -Goes (Vervolg van pag. 1) Voor de nieuwe c.a.o. in het bak kersbedrijf is voorts een minimum loon van 110,per week overeen gekomen en een algemene loonsver hoging van vijf procent. Nader vernemen wij nog van werk geverszijde dat men zoveel mogelijk wil streven naar achttien 5-daagse werkweken in 1965 zonder invoering van een bakloze dag. Of er een bak- loze dag komt zal over het hele land afhangen van het plaatselijk overleg. In vele gevallen zal ook een rouleer systeem per onderneming onder het personeel mogelijk .zijn, waardoor het mogelijk blijft gewoon zes dagen te bakken. In bedrijven zonder personeel zullen er helemaal geen veranderin gen optreden. Bij het landelijk overleg hebben de werkgevers wel de achttien h-daagse werkweken geaccepteerd, blaar niet de algemene invoering van 18 bakloze dagen. De ambassadeur haalde een aantal uitspraken van Churchill aan, Waar onder de woorden, die Churchill in 1948 op de Dam in Amsterdam uit sprak en waarin hij de tirannie veroordeelde: „Wij scharen ons niet aaneen tegen enig ras of "tegen enige natie, doch tegen de tirannie, in al zijn vormen, onverschillig of die van vroeger tijden of modern, oud of nieuw zijn. Tirannie doet zich voor in velerlei vormen, maar is altijd dezelf de. van welke slagzinnen zij zich ook bediend, hoe zij zich ook noemt, in wat voor kleed zij zich ook hult. Zij is altijd dezelfde en doet een beroep oo alle vrije mensen te wagen en alles te doen, wat in hun vermogen 'igt om haar te weerstaan. Ieder hondgenootschap, dat de Britten, de Nederlanders en andere vrije staten met elkaar zullen aangaan is niet gericht tegen een bepaald land of volk, maar alleen tegen de machten van het kwaad, wie en wat dat ook mogen zijn". „Een Nederlandse vrouw, die naar de ambassade kwam om het condele- anceregister te tekenen, schreef die volgende woorden: Dankt Sir Winston •-oor de vrijheid, dankt God, dat hij hem gaf aan de wereld", zo besloot de ambassadeur zijn toespraak. Tijdens de dienst, die onder lei ding stond van the reverend V. B. Wynburne, las de Canadese ambas sadeur, W. F. Buil, de hoofdstukken 43 en 44 uit Ecclesiasticus, een der apocriefe boeken. De Nederlandse vice-premier, tevens minister van landbouw, mr. B. W. Biesheuvel, las het vijftiende hoofdstuk uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. „Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de on- vergankelijkheid niet" en „dood, waar is uw overwinning? dood waar is uw prikkel?". De bisschop van Fulham, de zeer eerwaarde heer Roderick Coote, sprak aan het einde van de dienst, die werd bijgewoond door prinses Christina, de zegen uit. prins van Wales. Ook alle andere leden van het Elngelse koningshuis gaven van hun belangstelling blijk. Op een andere rij stoelen zaten koningin Juliana en prins Bernhard, koning Boudewijn van België, koning Olav van Noorwegen, koning Frederik vanDenemarken en koning Constan- tijn van Griekenland. President de Gauile was er, ex- president Eisenhower en de Sowjet held Koniev, die in 1945 de vijand uit Rusland verdreef. Alle premiers van de Gemenebestlanden waren naar Lon den gekomen. Een vijftiental lanlen had zijn minister van buitenlandse za ken gestuurd, waaronder Nederland, dat mr. Luns afvaardigde. "Voor de Verenigde Staten woonden Dean Rusk en opperrechter Earl Warren de rouw dienst bij. Aangrijpend door hun ouderdom, maar ook door het tijdperk, dat ze vertegenwoordigden, waren de slip pendragers. Drie van hen waren Brit se ex-premiers, nameiijko graaf Attlee (82), Harold Macmillan (70) en de graaf van Avon, de vroegere sir Anthony Eden (67). Zes anderen hadden in de laatste Wereldoorlog de hoogste posten bezet. Het waren veldmaarschalk graaf Alexander van Tunis (73), Lord Ismay, staatssecretaris voor militaire zaken in het Britse oorlogskabinet (77), admiraal graaf Mountbatten van Bur ma (64), luchtmaarschalk burggraaf Portal van Hungerford (71) en veld maarschalk Sir Gerald Templar (66). Het dozijn slippendragers werd com pleet gemaakt door premier Sir Ro bert Menzies van Australië (70), Lord Bridges, kabinetssecretaris ten tijde van de oorlog (72) en Lord Norman- wood, die tijdens de strijd tegen de Duitsers en de Italianen ook een hoge babinetsfunctie had. De rouwwdienst in de St. Paul's duurde precies een half uur. Toen werd de kist op de schouders van militairen geplaatst en onder het gezamenlijk zingen van het bekende gezang: „O God, our help in ages past", de kerk uitgedragen. De gou den eretekenen van de Orde van de Kouseband, die, evenals Sir Winstons riddersporen en zwaard werden mee gevoerd, fonkelden in het licht der schijnwerpers. Ook de veie andere onderscheidingen van de overleden staatsman werden op fluwelen kus sens achter de kist aangedragen. Er waren vaandels, uniformen en staf dragers, die tussen het zwart van jacqquetten en japonnen .kleurig af staken. De rouwende familieleden volgden: Lady Churchill en haar kin deren voorop. Buiten, aan de voet van de grote trap, werd de kist met het lichaam van de ontslapen oorlogsleider op de affuit gelegd, die matrozen eerder op de morgen van Westminster Hall over Whitehall, Strand en Fleet Street naar de kathedraal hadden getrokken. Er klonken korte bevelen met sabels en vaandels werd het gebruike lijk eerbetoon gebracht. De bronzen klok van St. Paul's, de slechts zelden te horen „Great Tom", beierde z'n zware slagen uit. De kanonnen, die; in St. James' Park en bij de Tower waren opgesteld in totaal negentig (voor elk levensjaar van Sir Winston één) lieten elke minuut hun sa luutschoten horen. Alleen de Big Ben zweeg stil. Op het bordes stond koningin Elizabeth II van Engeland zwij gend toe te kijken. Naast haar bevonden zich haar man én de kroonprins. Achter haar zag men verschillende leden van het Britse koningshuis. De Windsors namen afscheid van de man, die in de bange jaren" van de oorlog ook hun troon had gered. Dof klonk het tromgeroffel. De officieren met de rouwband om de arm hieven hun sabel. Langzaam kwam er beweging in de stoet, die dezelfde samenstelling had als tijdens het begin va.t de tocht. Aan beide zijden van Cannon Street stonden dikke hagen mensen. Eerst zagen ze de luchtmacht voorbijtrek ken met in het midden de piloten, die DEN HAAG De voorzitter van het Britse Lagerhuis Hylton-Foster heeft in een telegram aan de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer zijn dank uit gesproken voor het meeleven,, dat door het Nederlandse parlement is betoond bij het overlijden van Churchill. De tekst van het telegram luidt als volgt: „Het Lagerhuis is zeer erkentelijk voor uw blijken van medeleven bij het verlies, dat wij leden door het overlijden van Sir Winston Churchill. Uw nobele woorden van dankbaarheid jegens hem en van erkenning van zijn grootheid zijn met trots in het officieel verslag opge nomen. Het is een ware troost voor ons te weten, dat het Nederlandse volk en de taten-Generaal in onze diepe smart delen." tijdens de „Battle of Britain" Enge land en de rest van Europa van de ondergang redden. Toen kwam de artillerie, gevolgd door huzaren, van wier eskadron sir Winston kolonel is geweest. Afdelingen van de garde regimenten marcheerden voorbij, de beremuts op en de lange overjas aan. De mariniers waren er, de matrozen, de ruiters van de koninklijke cavalerie met hun koperen helmen en lange sa bels. De affuit werd gevolgd door zes rijtuigen, waarin zich de familieleden van de ontslapene bevonden. Van alle strijdmachtonderdelen waren muziek korpsen aanwezig: trompetters, trom melaars met een omfloerst instru ment,. pijpers en doedelzakblazers. Ook de politie, de brandweer en de civiele verdediging op het thuis front tijdens de bombardementen in de oorlog de kern van de afweer liepen mee. Tegen tweeën werd de kist naar de Theems-oever gedragen, waar de bark „Havengore" gereed lag. De wachten van de vroeger zo beruchte Londense Tower stonden aangetreden, de hellebaard aan de voet, de kuit broek aan. Voor het overige werd de erewacht door onderdelen van de Britse marine gevormd, die het li chaam van Sir Winston Churchill. ,.a former naval person" naar de andere kant van de rivier zou brengen. Toen de bark de Theems afgleed en de op het dek geplaatste kist uit het gezicht verdween, was het afscheid definitief. Zestien straaljagers van het type Lightning gierden nog in formatie door de lucht, tippend met de vleu gels voor een laatste groet. Aan de overkant werd het stoffelijk over schot per auto naar het station Water loo vervoerd. Daar werd het per speciale trein naar Long Handborough gebraclit om in alle stilte in het dorpje Bladon begraven te worden. De werkgevers in het Amsterdamse havenbedrijf, verenigd in de Scheep vaartvereniging Noord, hebben beslo ten niet verder aan de wensen der werknemers tegemoet te komen dan is vastgelegd in het met de vakbonden overeengekomen loonakkoord voor de havens van Amsterdam en Rotter dam. Zoals bekend, hébben de Amsterdamse leden van de Nederlandse bond van ver- voerspersoneel .-(NVV) en 'de r.t' bond van vervoerspersoneel (NKV) deze over eenkomst afgewezen, terwijl de hoofd stedelijke afdeling van de vakgroep „Ha vens" van de Christelijke Bedrijfsgroe pen Centrale (CNV) haar heeft goedge keurd. In Rotterdam werd de nieuwe cao door de leden van aile drie bonden aan vaard, Deze overeenkomst is inmiddels aan de Stichting van de Arbeid ter goed keuring voorgelegd. De Scheepvaartver eniging Noord heeft meegedeeld geen andere arbeidsvoorwaarden vast te wil len stellen dan die welke ook voor de Rotterdamse haven zijn overeengekomen. Dit betekent dat, indien de betrokken werknemers' in hun afwijzing van de nieuwe cao volharden, de Amsterdamse haven een contractloze periode tegemoet- gaat. DEN!HAAG De 43-jarige PTT- employé W. L. van Zee is gisteren bij een verkeersongeluk in de Zeestraat om het leven gekomen. Hij wilde op zijn motor een scooter passeren, kwam te vallen tegen een stilstaande auto. HILVERSUM Tegenover „on gezonde nieuwsgierigheid" van de kant van de pers kan ook wel eens staan een ongezonde terughou dendheid en die twee factoren kunnen dan ongezond tegen elkaar inwerken, zo heeft de voorzitter van de Federatie van Nederlandse; Journalisten, mr, A. Stempels,, gis teren in een radicvraaggesprek verklaard naar aanleiding van het interview dat prinses Beatrix aan het ANP heeft toegestaan. De heer Stempels wees er op, dat het onderwerp dat indirect door de Prinses ter sprake is gebracht, dé ?>oorlichting is over het Koninklijk Huis en over het HV. Hij herinnerde er aan, dat de journalistenorganisaties hierover hebben gesproken met de ministerpresident. Na dit gesprek had men gehoopt dat er gezocht .zou worden naar nieuwere wegen om.deze aak plezierig te laten lopen. Bij de behandeling van de begrotina van algemene zaken werd wet' duidelijk, dat er niet op gehoopt kon worden dat er erg veel nieuws zou komen. De heer Stempels betoogde verder, dat er in het openbare leven zeer velen zijn die niet weten hoe ze tegenover de pers moeten staan. Dit achtte hij vanzelfsprekend omdat dit vakwerk is. Maar veel ondernemers en autoriteiten hebben zich dan ook voorzien van adviseurs voor zulke zaken. Hij achtte het heel normaal dat men in het Koninklijk Huis ook niet altijd weet, hoe men met de pers aan moet, maar juist daarom zou hij zo graag zien dat men zich daar een vakman als adviseur zou aanschaffen. De secretariaten en dé. Rijksvoorlich tingsdienst, die de schakel vormen tussen het Hof en de, pers. achtte "hij daarvoor niet demeeste geschikte lichamen. „Ër zijn erg veel. goede bedoelingen maar helemaal vakmen sen. zijn het daar op die secretariaten met de beste bedoelingen toch niet", aldus de heer Stempels. De R.V.D, is in eerste instantie een- technische organisatie. Graag zou voorzitter van de federatie aan het hof een. man zien die daar volkomen een vertrouwensfi- guur is en die tevens door de journa listen wordt vertrouwd. In dat ver band wees'hij op de bekwame figuren die het Witte Huis in Washington ais perschef hebben gediend. Over het gebruik yan telelenzen döor persfotografen, welk onder wérp. tijdens het vraaggesprek .eveneens werd aangeroerd, merkte de heer Stempels op: ;,Die tele- 'lenzenaffairé vind ik een verschrik- 1 king. Ik geloof, dat dat niet alleen voor prinsessen geldt, maar het gebruik van telelenzen ten opzichte van mensen vind ik een hoogst onfatsoenlijke gang van zaken. Voor het maken van foto's en filmpjes vanvogeltjes in de' vrije natuur zijn telelenzen aardig, maar van argeloze mensen mag je dat nooit doen", meende de heer Stem pels. Koningin Juliana en Prins Bern hard zijn gisteren, in gezelschap van minister Luns, per vliegtuig te Londen aangekomen, voor de bijwoning van de begrafenis van Sir Winston Churchill. Later op de avond hebben Koningin en Prins nog een bezoek gebracht aan Westminster Hall. (Vervolg pagina een) Het resultaat van het gesprek tussen Wiison en De Gauile was de afspraak, dat premier Wilson eind februari of begin maart een bezoek zal brengen aan Parijs. Een datum is nog niet afgesproken. Algemeen wordt aange nomen, dat de mogelijkheden zijn geopend voor een nieuwe toenadering tussen Engeland en Frankrijk. Premier Wilson heeft gisteren ook nog een gesprek gehad met Dean Rusk, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Ter sprake kwa men de meningsverschillen tussen de geallieerden over de Atlantische kern macht; de betalingscrisis in de Ver enigde Naties en de plannen van Wil son in de naaste toekomst de Ver enigde Staten te bezoeken. De nieuwe Britse minister vair buitenlandse zaken, die de verslagen Walker is opgevolgd, zou vanavond mr. Luns van Nederland en andere buitenlandse collega's aan een dejeuner ontmoeten. Minister Luns keert zondag naar Nederland terug. ■i t UTRECHT Op. 844 bouwpro jecten in ons land wordt op het ogenblik verplicht doorgewerkt zolang het kwik in de thermome ters de zeven graden onder nul niet nadert. Vorig jaar waren het er 550, De Stichting: verlethestrij ding bouwnijverheid, die alle door- werkprojecten premieert, verwacht dat als gevolg van het verplichte dóórwerken bij eeri gelijke kwak- LCYiHSVfRZEKE VERZEKERD KAPITAAL MÉÉR DAN t3A MILJARD GULDEN' Hij deed dit na de tewaterlating van de Pree Enterprise II, de tweede Kanaalboot, die Gusto voor de Britse maatschappij in bestelling had. De werf kreeg de eerste na een scherpe concurrentie met andere werven. Én over dit schip, dat drie jaar geleden in de dienst DoverCalais werd inge zet en alleen in het afgelopen jaar 84.000 auto's en meer dan 250.000 passagiers vervoerde, was Townsend zeer tevreden, hetgeen uiteindelijk gen gaan. Er was echter alle reden om na te gaan, of er een gerech-1'^{)ltg^resuïteerii 171 nog l'wee op~ lelijke vervolging moest worden ingesteld. Het Britse gezelschap, dat de doop DEN HAAG De burgemeester van Kortgene, de heer A. A, S., is met ingang van gisteren bij K.B. geschorst voor de tijd van drie maanden. Aanleiding hiervoor is, naar mag worden aangenomen, het onderzoek dat de officier van justitie te Middelburg heeft gelast tegen S., in verband met vermoede malversaties bij het indienen van declaraties. Zoals gemeld zou het in deze zaak om bescheiden bedra- (Vaneen onzer redacteuren) SCHIEDAM Werf Gusto, een van de vennoten van IHC Holland, 'aat voor de Engelse firma Townsend Car Ferries Ltd., dit een dienst met veerboten onderhoudt tussen Dover en Calais, een derde Free Enterprise De he»r G. S. Nott, president directeur van Townsend, heeft gister middag de opdracht tot de bouw ver leend. ea tewaterlating bijwoonde, was on geveer honderd man sterk. De cere monie werd verricht door mevrouw Bernice J. Nott, de echtgenote van de president-directeur. Alvorens zij ech ter van het platform af, dat was geflankeerd door de Engelse en de Nederlandse vlag, beide halfstok, de laatste beletselen wegnam, wijdde Gusto-directeur mr. H. J. A. Smulders een enkele woord aan het verscheiden van Winston Spencer Churchill, waarna de gasten twee minuten stilte in acht namen. Na de stapelloop speelde het mu ziekkorps van de werf achtereenvol gens een couplet van bet Engelse en het Nederlandse volkslied. Tijdens de bijeenkomst, die op dé tewaterlating volgde, bood mr. Smul ders mevrouw Nott een souvenir aan als dank voor haar bereidwilligheid het schip te dopen. De heer Nott schetste vervolgens de behoefte van zijn ma atschappij aan een aantal Kanaalboten. Er zijn nu reeds aanwij zingen, vertelde hij, dat Townsend in 1965 een record zal bereiken. In cent groter dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Ik ben ervan overtuigd, vervolgde hij, dat als in mei de Free Enterprise II in de vaart wordt gebracht, zij spoedig even po pulair zal zijn bij bet reizende pu bliek als haar zusterschip. De Free Enterprise II, waarvan de bouwkosten 13 miljoen bedragen, werd 23 weken na de kiellegging te water gelaten. Het schip heeft een lengte van 108 meter, een breedte van 17,5 meter en een diepgang van vier meter. Er zijn deuren in het voor- en achterschip, zodat de auto's via dertien rijbanen door het schip kunnen rijden. Het oponthoud bij het in- en ontschepen wordt hierdoor tot "en minimum beperkt. De douane formaliteiten worden tijdens de over keek vervuld. Het schip is volkomen zeewaardig. De snelheid bedraagt ne- 'entien mijl per uur. Achteruitvarend kan een snelheid van veertien mijl weden bereikt. De Free Enterprise III, die in" dé zomer van 1966 wordt -opgeleverd, kriïgt, 120, hutten. Tn de twee andere januari was het vervoer zestig pro- schepen zijn geen hutten. kelwinter als vorig jaar 4500 a 5000 woningen meer zullen worden opgeleverd. Vorig jaar was het resultaat van de nieuwe winterse aanpak in de bouw 2500 woningen meer. Van de 844 doorwerkobjecten van de stichting verlethestrijding bouwnijverheid bevinden zich ongeveer 40 onder een overkapping. Daarvoor wordt gebruik ge maakt van verschillende systemen. Al deze systemen gaat de stichting binnen kort inventariseren, zodat andere aanne mers er lering uit kunnen trekken. Er zijn vaste overkappingen en verrijdbare, waarvan op het ogenblik onder meer gebruik wordt gemaakt bij de bouw van 1086 woningwetwoningen in Utrecht. Het bezwaar ervan is evenwel, dat deze sys temen voor hoogbouw niet geschikt zijn. De heer L. J. van Loon uit Den Bosch, directeur van de N.V. Bouw- en Han delmaatschappij Utrecht, heeft het pro bleem van de onwerkbare dagen (onge veer 33 proc.) rigoureus aangepakt. Hij heeft een soort fabriekshal ontwikkeld (kosten een ton), die op stalen poten rust De werkvloer kan via deze poten na elke gereedgekomen verdieping tot onbeperkte hoogte worden opgevijzeld. De zijkanten zijn afgeschermd met zeil doek en binnen deze ruimte wordt war me lucht ingeblazen. De heer Van Loon, die deze construc tie vorig jaar heeft geïntroduceerd, gaat cr nu zowel 's zomers als 's winters mee werken, want niet alleen het vorst verlet bezorgt de bouw verlies aan man dagen, maar vooral ook de regen. Hij werkt tot nu toe zonder verlet en zijn personeel haait het maximum aan ta riefverdiensten. zodat gescharrel met zwart loon naar zijn oordeel ook-uit den boze is. De meeste verplichte door werkprojec ten zijn niet overkapt. Het gaat meestal om bouwwerken waar men bezig is met het storten van verwarmd beton, dat daarna met zeilen en dergelijke wordt afgedekt. Daaronder wordt stoom inge blazen. De bouwarbeiders zijn in „pool- pakken" (gewatteerd, met schuimrubber e.d.) gekleed en ze dragen ook speciale schoenen, met bont gevoerd en met dik ke zolen. De „doorwerkers" in de bouw beoor delen het verietbestrijdingswerk nogal verschillend. Tijdens een persexcursie van de stichting verlethestrijding bouw nijverheid bleek dat met name de be- tonvlechters, die hun werk grotendeels in de koude open lucht moeten verrich ten, sceptisch staan tegenover de nieu we maatregelen. Ondanks de goede pogingen van de nog jonge stichting verlethestrijding, beef* het risicofonds bouwnijverheid vanaf 16 november aan verletkosten reeds rond 26 miljoen gld uitgekeerd. „En we heb ben nauwelijks vorst gehad", .zo rede neert men bij het vesletfonds. dat nn hoopt dat met medewerking van steeds meer aannemers "s winters onder gun stige arbeidsomstandigheden kan worden doorgewerkt, TERNEUZEN Een feile brand heeft gisteren de damesmodezaak Van der Meer in Terneuzen verwoest. De gehele voorraad damesconfectie en een groot aantal bontmantels zijn verloren ge gaan. De schade wordt op een paar ton geschat. De eigenaar, ;die. de braad éérst ontdekte toen dé vlammen al uit het dak sloegen, kon tijdig met zijn twee kinde ren de zaak veriaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1