Onderwereld kan er nog het nodige van leren Jeugdige redder (15) voor moed beloond Rotterdamse kroniek fij^DERBËSCHËR^MCi - PREVEK1TEF WE3RI£ eu$" start met nieuw Het 6ESTAAL GEZONDHEIDSBROOD Auto (klem) botst: in tweeën Mandfles gestolen Zware jongens voor rechtbank Auto tégen boöïil Verkeer gestremd NOAD deelt punten m,yYr Brand in vuilnis Bromfietsdiéf Fiets tegen auto palissandei* TEUN VAN LEEUWEN TEUN VAN LEEUWEN Vrouw gewond hij val met fiets Éérste damesteam van SVC speelde slecht DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 2FEBRUARI 1965 (Van een onzer verslaggevers) CHIEDAM - Steeds moeilijker wordt het de weg te vinden in de doolhof van de hedendaagse maa sc appij, die een uiterst bont en ingewikkeld patroon van de meest uiteenlopende gemeen schapsvormen te zien geeft. Men kan de moderne samenleving vergelijken met een wereld vol kleurige, afwisselende land schappen, waarvan de meeste door hun veelvuldigheid voor de doortrekkende reiziger onbekend blijven. Het ingewikkelde en veelvormige van het huidige maatschappelijke patroon maakt tenslotte',- dat de moderne mens steeds minder kennis krijgt, van hetgeen er zich op sociaal terrein rondom hem afspeelt. Daarom is het van zulk een groot belang, dat de publiciteitsmedia al deze onbekende of weinig bekende levenskringen geregeld onder de |oep nemen< De pers heeff hjerbij een verantwoordejjj|cef voorlichtende taa Publiciteit betekent openbaarmaking, van wat tot dusver onbekend of verborgen was. tFTAT weten we bijv. van de ar- W beid van Pro Juventute, waar van de naam voor meesten onzer waarschijnlijk niet meer dan een loze klank betekent? Het gevaar van deze onwetendheid brengt bovendien met zich mede, dat we ons meestal een geheel verkeerd begrip van een dergelijke vage naaimsaanduiding. vormen. pro Juventute is een particuliere vereniging voor kinderbescherming, die een aantal inwoners in Schiedam in 1948 oprichtte. Ze waren namelijk van oordeel, dat een plaatselijke ver eniging noodzakelijk was ten einde aan een bestaande behoefte op dit maatschappelijk terrein tegemoet te komen. Pro Juventute is een algemene vereniging, die haar werk ten dienste stelt van alle gezindten en met volle dige respectering van ieders geloof en levensbeschouwing. VERBOND VOORKOMEN SPANNINGEN ZOMERKAMPEN .-- vindt U bij broersvest 64-66 schiedam VOOGDIJ VRIJWILLIGERS SUBSIDIES BUS BENDE (Van onze rechtbankverslaggever) Internationaal (Van pen onzer verslaggevers) r SCHIEDAM H«t Koninklijk Schie- chiedams Mannenkoor r.Orpheus'' begint woensdagmiddag 3 februari öm .twee, üiïr met een nieuw koor,-dat grotendeels zal bestaan uit oudere zangers- en zangeres sen, die liever niet 's avonds zingen, omdat ze dan naar de televisie wïllèti bijken, niet op straat willen, e.d.'" r Als plaats van- deze. eerstevrepëtitie koos het-bestuur het gebouw Arcade aan de Lange Haven. Mevrouw-, Kocks, de leidster van het koor, zal muziekmee brengen. zodat men onmiddellijk reeds zal kunnen zingen. Dit;- Senècttvtè-kopr, waarvoor ongetwijfeld' -veel animo zal bestaan, gaat van start mét-steun" vah .dè S.G. - DE EERSTE vereniging Pro Juventute werd opgericht in 1896 te Amster dam. De 27 verenigingen van Pro Juven tute zijr. verenigd in het Nederlands Verbond der Vernigingen Pro Juventute. Het dagelijks bestuur van de Vereni ging Pro Juventute gevestigd te Schie dam bestaat uit de heren H. G. Lanser- horst, adjunct-directeur van de Linden- hof, voorzitter, ds. W. A. Krijger, VICE- ïVOORZITTER. MR, F. van Heycop ten Ham, secretaris en drs. S. _Kamstra, aangewezen weg zijn, terwijl ook de penningmeester, J. Bakker, H. Bijl, mej. F. G, van Thiel en mej. A. L. van Wely, kinderarts. Vroeger was een belangrijke taak van Pro Juventute het verrichten van be paalde soorten van onderzoek ten aanzien van gezin en omstandigheden van de minderjarige, indien deze een strafbaar feit had gepleegd en wel ten behoeve van de officier van Justitie en de kinderrechter. Deze taak behoort sinds 1956 evenwel niet meer bij Pro Juventute, maar de Raad voor de Kinderbescherming tc Rotterdam verricht dit werk nu met vele andere taken. Door het wegvallen van dit stuk werk heeft Pro Juventute meer mogelijkheid gekregen om zich te richten op haar meest oorspronkelijk werkterrein, het. preventieve werk. Hierbij tracht de vereniging juist te voorkomen, dat inmenging door de justitie nódig zal zijn, en in net algemeen tracht ze -te verhinderen, dat de moeilijkheden, die een kind heeft, ernstige vormen zullen gaan aannemen. Daartoe houden de maatschappelijke werksters van Pro Juventute mej. mr. J. A. Burger, die tevens bureausecretaresse is en mej. J. S. Voors spreekuren, waar ouders en kinderen om hulp en advies kunnen komen in verband met moeilijk heden van de opvoeding. - Evenals bij lichamelijke ziekten is het ook bij het opgroeien van een kind zo, dat hoe eerder men- raad en hulp vraagt, des te meer kansen er bestaan, dat de problemen niet te ernstige -vormen gaan aannemen. De vragen, die men stelt kunnen zeer verschillend zijn: Een kleutertje kan bijv, een heel onbegrijpelijk gedrag vertonen, een dochtertje, dat nog op de lagere school gaat .kan lusteloos zijn of een kleine jongen spijbelt en zwerft en neemt op straat dingen weg. Al deze moeilijkheden zijn aanwijzingen, dat er iets mis is, én dat er naar gekeken moet worden, voordat het te ernstig en te laat zal zijn. Tezamen met de ouders zal men moeten zoeken naar de oorzaken en ook zal men hiertoe contact met het kind zelf moeten opnemen. Misschien, zal men advies moeten aan vragen aan deskundigen op een ander terrein of in overleg met de ouders een psychatrisch onderzoek moeten instellen. Zo is het ook met de moeilijkheden. grote kinderen geven. - aan de ouders die gaan mogelijkheid bestaat, dat men voor het gezin een vrijwillige medewerker aan wijst, die, indien de ouders dat wensen, bereid is en door zijn eigen levenserva ring in staat is om het betrokken gezin met raad en daad ter zijde te staan. Pro Juventure wijst ook menigmaal door naar andere instanties, die voor de desbetreffende problemen een betere mogelijkheid om te helpen kunnen bie-' den. Het wegwijs maken van de mensen'in de vele mogelijkheden, die er zijn om een gezin hulp te verschaffen, ziet Pro Juventute eveneens als een belangrijk stukwerk. Ook een goede vrijetijds- en vakantie besteding beschouwt de vereniging als een onontbeerlijk middel om het kind de noodzakelijke ontplooiingsmogelijkheden te schenken. Ze probeert zoveel ogelijk op de hoogte te zijn van hetgeen op dit gebied in Schiedam te doen valt en ze zoekt tevens voor kinderen vakantie- pleeggezinnen. Bovendien organiseerde ProJuventute zomerkampen voor kin deren, die anders geen goede vakantie zouden genieten, - De-Ja zomerkampen zal de vereni ging evenwel niet langer zelfstandig organiseren, doch wel hoopt zé in samenwerking met andere organisa ties en met de clubhuizen te bevorde ren, dat de kinderen niet de gehele vakantie thuisblijven, zoals nog zo dikwijls voorkomt, maar dat ze naar buiten gaan, ver weg van de stad. Tenslotte steunen verscheidene Schiedamse bedrijven het werk van Pro Juventute en heeft de vereniging contribuerende leden, van wie ze gaarne een groter aantal zou zien. Als ze in de puberteitsfase komen, als re zich afzetten tegen het ouderlijk gezag, kan dit aanleiding geven tot gevaarlijke spanningen in het gezin, waarbij overleg en raad vele ellende kunnen voorkomen. Soms zal een kort contact voldoende zijn om de ouders in staat te stellen weer zelf verder te gaan. Daarnaast kan bij de bemoeienis met het kind een veel langere tijd de PRO-JUVENTtTTE is eveneens een gezinsvoogdij-vereniging, d.w.z, dat ze bereid is een gezinsvoogd of gezinsvoog des voor te dragen, wanneer de'kinder rechter een - onder-toezichtstelling uit spreekt over een jongen of een meisje. Dit kan gebeuren, als een kind éen strafbaar feit heeft gepleegd, en na een proces-verbaal door de kinderrechter is veroordeeld, terwijl het tevens onder oplossing kan brengen. In verreweg de meeste gevallen is het evenwel zo, dat er helemaal geen sprake Is van een strafbaar feit, maar dat er grote moeilijkheden zijn met een kind, waarover de ouders zelf zijn gaan klagen of waarvan klachten van buiten zijn binnengekomen. De oorzaken kunnen bij de ouders liggen, bij de kinderen of in een samenloop van omstandigheden. Met de ondertoezichtstelling, die de kinderrech ter voor een jaar uitspreekt en die hij steeds kan verlengen, hoopt deze te bereiken, dat de gezinsvoogd (es) door een geregeld contact met ouders en klnd(eren) de moeilijkheden tot een oplokssing kan brengen, Het kan nodig zijn, dat men een kind in een tehuis plaatst, hetzij voor enkele maanden, hetzij voor langere tijd. Ook dan zal het de taak zijn van de gezinsvoogd (es) om het contact te onderhonden met de ouders, het kind en het tehuis, in de hoop dat een terugkeer naar huis het resultaat ervan zal zijn. De reeds genoemde gezinsvoogden zijn in sommige gevallen maatschappelijke werkers van de vereniging zelf, maar in hoofdzaak zijn het vrijwillige medewer kers: mannen en vrouwen, die door ervaring en inzicht in staat zijn hulp te bieden bij de moeilijkheden die zich in een gezin bij de opvoeding van kinderen kunnen voordoen. Wordt er van deze mensen een bepaal de scholing verwacht? Neen, het gaat om het inzicht, om de innerlijke gesteldheid, de bereidheid en de mogelijkheid om te luisteren en te helpen, want ook al wordt het toezicht door de kinderrechter inge steld, het is de bedoeling om door samenwerking met het gezin, door over leg tot oplossing te komen. Gezinshoofden zijn vaak zelf vader of moeder van een gezin. Zé kunnen arts, geschoolde arbeiders, jeugdleider,-maat schappelijk werker, onderwijzer of za kenman zijn. Het is steeds opnieuw de taak van Pro Juventute 'om - voldoende mensen aan te trekken voor1 dit boeiend stukwerk. De. maatschappelijke werkers kunnen hun taakproblemen bespreken. in een commissie, die Pro. Juventute heeft inge steld en waarvan de leden door hun ervaring of opleiding van, advies kunnen dienen. Al deze werkzaamheden: kosten veel geld. Een deel wordt bekostigd uit de subsidies, die het rijk verstrekt, terwij] ook de gemeente Schiedam een, belang rijke bijdrage levert. Daarnaast .'.verkoopt men ten bate van de financiën van Pro Juventute de bekende Oranjekalender, terwijl de propaganda-commïssie ook een jaarlijkse loterij organiseert." j11/fEJ. Burger en mej. 'Vbors, de maatschappelijke werksters van „Pro Juventute" in Schiedam. v*n BAKKER Aarlandervcen, wordt alléén gebakken bij SUPER-BAKKERIJ Mi VAN LINSCHOTEN tc ZONEN. Let dus op de naam Bij ieder brood ingesloten. Achter dit brood staat jarenlange ervaring. Talrijke dankbetuigingen ter Inzage. Wacht U dus voor namaak I SOETENDAALSEWEG 70 OOSTZEEDUK 334 Ook de Bijenkorf heeft 't u,' V - 1» I.# lii lil! w (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen een bestelauto, bestuurd door J. M. M. maandag op de Burgemeester Knappertlaan ter hoogte van de Veenland-straat een vrachtauto met aanhangwagen, bestuurd door G. S. wilde passeren, raakte hij klem waar door hij tegen de zijkant van de aan hangwagen botste en vervolgens frontaal tegen een verkeerspaal terecht kwam die finaal in tweeën brak. De bestelauto liep hierbij schade op. SCHIEDAM De heer iï. J. V. deed maandag bij de politie te Schiedam aan gifte dat een mandfles met 11 liter ci- troénessence, toebehorend aan de N.V. Distilleerderij Melchers Co. in de St. WE staan geduldig netjes te wachten bij de over steekplaats, o/ het rode licht je al groen wordt Voordat het zover is, steken een paar opgeschoten jongens de rij baan over. Alsof ze nooit iets met rode lichtjes te maken hadden gehad. We zitten in de bus en we ■weten hetvoor is in- en- achter is uitstappen. Als hij stil staat, gaat minstens de helft van de buspassagiers er voorin uit. De meeste bus chauffeurs hebben het al op gegeven om er iets van ie zeggen. DE tram of de trein staat stil. Wat werkt nu vlug ger dan wanneer men rechts in- en links uitstapt. Nee, als een ordeloze bende bestormen de wachtende pas sagiers tram of bus, elkaar bonkend en zich wringend om binnen te komen. De geleerden beweren, dat dit ietwat bandeloze indivi dualisme voortspruituithet. feit dat we eigenlijk een volk- ie-van-op-het-water zijn.Het individualisme kan zich, op het water namelijk vrijer/uit leven dan op het land. We zouden meer onder kapers- zijn opgevoed dan onder een. fijnzinnige stedelijke élite. WE laten onze hond .straten,, en stoepen bevuilen. Mijn WE laten onze hond straten' en stoepen benuilen. Mijn hond heeft dat nodig en- de vuilnisdienst zorgt wel voor de straten. In het bos laten we als dank voor hét aange naam verpozen de eigenaar ervan de schillen en de dozen.i In onze mooie grachten drij ven onze meubels-en matras-- sen. En onze lieve kindertjes vernielen verkeersborden lantarens, boompjes en'plant soenen. Dit alles, mag erg zijn, ge- vaarlijk wordt ons ongebrei deld individualisme eerst recht in het hedendaagse stormachtige wegverkeer.We mogen ons verkeer nog zo voortreffelijk planmatig or denen, zolang we: allemaal zo goed onze rechten, menen te weien en zo weinig mogelijk aan- onze plich'ttn denken, dreigt er verkeersanarchie met alle ernstige gevolgen' vandien.... - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mej. A. v. d. V., die zondagavond op de Kerkweg in Kethel op haar fiets zonder licht reed en twee andere dames wilde passeren, reed daar bij tegen een bromfiets aan, bestuurd door de heer T. S. Ze viel en liep een hersenschudding en enkele wonden aan het gezicht op. De GGD bracht daarna de onfortuinlijke wielrijdster ter behandeling naar de Dr. Noletstichting. kSsskbj QPUBELENDE jongens werk in vele gevallen voor „Pro Juventute''. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een-.personenauto, be stuurd door H. y. uit Vlaardingen, rij dend op de Nieuwe Haven, in dé richting van de Burgemeester Knappertlaan be gon ter hoogte van de .Kippebrug door de gladheid van dé weg hevig' te slin geren en kwam eerst: tot 'stilstand- toen hij tegen een boom reed. Dé" wagen liep daarbij énige schade op. YrYY (Van een onzér-verslaggevers) SCHIEDAM Hét verkeer óp.de-Rotter- damsedijk in de richting Rotterdam werd maandagmorgen ongevaer twee uur lang, namelijk van half acht tot half tien op ernstige wijze gestremd' dóórdat, é'ên trekker met oplegger ter hoogte- van de grensflat dwars over de rijbaan tot'stil stand was gekomen en er 'geen; beweging in was te krijgen. SCHIEDAM Gispen schijnt' voor ,NÖAO een moeilijke-tegenstander te zijn. In- dé eerste helft, verloor NOAD twee "wedstrijden en dat was tegen koploper Scyllaén. tegen Gispen dat slechts- mét 7 punten ~de 'éérste helft van de competitie afsloot. OOR ih dê uitwedstrijd tegen Gispen in CuletnborZ kwamen de Schiedammers dicht- Mj. de nederlaag, want met nog. twee partijen- tê spelen stonden zij met 5—3 ashtèiv Henk Aben speelde toen zijn laatste wedstrijd weer. in oude vorm en -zijn tegenstander werd kansloos naar de nederlaag gespééld. Aben was met zijn keiharde aanval onge naakbaar en men zou zeggen dat .hij zijn oude vorm van kampioen van Schiedam toén hij dat nog was -weerte pakken heeft, althans in deze wedstrijd' is dati'tót uiting gekomen. - Henk Eikmans kwam helaasniet tot winst ondanks dathij - niet' dlcchf épfcelda. Drié keer moest hij op het nippertje pen drie games nederlaag incasseren, Freek Suttorp daarentegen, ctie vorige,, week in de jeugd - aehtkamp voor Rotterdam,revanche heeft genomen op de kampioen van Schiedam' Van Koetsveld liet ook blijken 'dat hij1 nog steeds in speelsterkte vooruit gaat. HIJ won nu al zijn drie larWjen en leverde hiermede-een groot aandeel voor het puntje dat NOAD mee naar Schiedam bracht., Eikmans en Aben vvloren.ook hét dubbel en gezien het speiverlöop, heeft - NOAD tijdens het duel steeds een achterstand gehad. Toen de stand 53 voor Gispen werd zag het dus weer somef uit. Zoals gézegd. Henk Aben kwam echter weer goed voor de uag en door zijn overwinning behaalde hij een puntje dat de achterstand kleiner maakte. Aben zorgde dus voor twee over- winningen. Suttorp begon toen zijn, laatste partfj tegèh v.d. Berg die :in Schiedam ongeslagenbleef en ook nu van Aben en ïitemans had gewonnen. Zou Suttorp er in slagen de partijen op gelijke voet .te brengen eh de einduitslag te bepalen op 5—5? De eerste game won de Schiedammer met 21—10 de tweede game ging iets moeilijker maar ;ook deze werd gewonnen, en de stand wérd definitief 65 Vrijdagavond speelt NOAD ln de Beurs tegen Ban t. het team dat NOAD al een puntje heeft ontfutseld. 'ROTTERDAM „Dat hebt U bij zonder handig gedaan. Daar kannen ze- hier nog het nodige van leren", zei de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. R. J. Brnnner, van- mórgen, toen hij vernam waarvoor hij de mtichine-bankwerker en lasser A. N, V. uit Haarlem, bet laatst te Venlo verblijvend, 30 jaar oud, voor het hekje kreeg. Maar mr. Brunner meende ook: „Op zulke mensen zijn wij hier niet ge steld. Wij hebben genoeg aan onze eigen-mensen!" en de eis tegen V, was niet minder dan twee en een half jaar gevangenisstraf. Want V. had tegen de politie ge zegd, dat hij „Rotterdam wel een ge schikte plaats vond om. daar wat te versieren". Voor, dat „versieren" bad hij éen stalen trekbout gebruikt, die hij '-op: een. dag'in oktober voor het Centraal Station in Rotterdam ge vonden. Daarmee had hü een etalage ruit eh de daarachter gelegen alarm- bescherming van een juwelier in de Kbrtë Lijnbaan ingeslagen. Uit het gat ham hü een hoeveelheid gouden munten en penningen; een van de weinige artikelen, aldus mr. Brunner, die .makkeiyk van de hand zouden kunnen, worden gedaan. De waarde vari de buit was drie en en half mille. Nog diezelfde dag raakte V. hij eèn -1 gerenommeerde juwelier in Dén Haag een aantal munten kwijt, netjes tegen kwitantie, zich ligltime- rend met zijn paspoort. Toen de in braak in de kranten kwam, dacht niemand er aan, verband te leggen tussen" de verbroken etalageruit in Rotterdam en de te Den Hoag ver kochte munten. Pas veel later kwam de zaak aan het licht. V. had heel wat op zijn kerfstok. In Londen, Parijs, Helsingfors was hij be- (Van een. medewerker) SCHIEDAM Het eerste damesteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft de eerste wedstrijd in dit jaar met S--0 verloren van RVC 2 uit Den Haag. Het was de slechtste wedstrijd die de dames ooit gespeeld hebben, onder an dere'door het totaal ontbreken van de vechtlust Damës 3 zegevierde met vier inval sters óver een tegenvallend Shell (30), terwijl dames 4 tweemaal won, met 30 van Tenaco en met 31 van Hou Stand 2, Dames 2 stond met 21 voor op Wieo'toen de wedstrijd door tijdgebrek gestaakt moest worden. Dames 5 ten- slótte deelde de punten met AMVJ 2, 2—2. Hefen 1 klopte ZVC met 30, heren 2 leverde een fraaie prestatie door een 3—0 zege op Libanon 3. Helaas werd met 3—0 van AMVJ verloren. Heren 3 verloor met 30 geheel on* verwacht van ZVC 2, terwijl het vierde tweemaal zegevierde. Shell werd met 30 geklopt en Phoenix kreeg een 3—-1 nederlaag ie slikken. kend en ook in Nederland had hij van de laatste tien jaar er zeven in de ge vangenis doorgebracht. E>n mr. Brunner constateerde dan ook: „Dat kan niet in een geordende samenleving. Dergelijke mensen moeten uit de maatschappij worden verwijderd. Onze maatschappij kan dat niet hebben!" Uitspraak over veertien dagen. De tweede inbreker, die vanmorgen voor de Rotterdamse rechtbank ver scheen, was niet van een dergelijk in ternationaal formaat, maar demanier waarop hij in november in het kantoor van de N.V. Internationale Technische Handelsonderneming aan de Nieuwe Haven in Schiedam een stalen kast had „gekraakt",, had mr. Brunner toch be wonderend doen opmerken: „U* hebt dat zeer vakkundig gedaan. Hét was Beslist vakwerk." Die inbreker was H. L.'M- hiit Rotterdam, los werk- jjjan, 28 jaar oud. Tegen hem wfeird een jaar „en negenvmaanden met aftrek geëist? Met dëJjrommer was hij naar Schie dam gegaan en daar was hij via een raampje binnengekomen. De rest was voor hem kinderwerk. De buit was 500. Ook M. heeft heel wat vonnissen achter, de rug. Hu loopt nog in 'de proeftijd van een gedeeltelijk voor- waardelijke straf. Uitspraak over veertien dagen. SCHIEDAM Door broei in de vuilnisstortkoker van het Compostbedrijf De VAM aan de Jan van Riebeekstraat ontstond maandagavond brand met sterke rookontwikkeling. Aanvankelijk liet het zich ernstig aanzien. De brandweer onder leiding van de waarnemend commandant de heer J. Keuzenkamp was spoedig ter plaatse. Men zette de transportband weer in werking om het huisvuil zoveel mogelijk nog af te voeren, terwijl de brandweer 'met ijzeren rieken de brandende com post verwijderde. Aangezien de vuilnisstortkoker met stalen platen was afgesloten kon het vuur niet op de belendende fabrieks- ruimten overslaan, en was het betrekke lijk gauw geblust. Om elf uur rukte de brandweer weer in. T7IER MAANDEN gevangenisstraf en tien Jaar ontzegging van dt rijbe voegdheid. "Dat is 'de maximumstraf "die èr mogelijk is voor dronken rijders, die. geen ongelukken maken. Tot die straf conform de eis veroordeelde de^politic- rechter nir. A. Heynsius maandag de dertigjarige uitvoerder F. J. E. uit Tholeu, die nu ih Rotterdam woont. H. bad op. een avond in november met een dronken hoofd in een auto gereden. Dat was nog geen reden voor déze hoge straf. Maar H. was verleden jaar in Den' Haag veroordeeld wegens dronken rijden en bij die veroorde ling was óók een ontzeggingvan rijbe voegdheid uitgesproken. Hij was in Rotter dam gesnapt met een dronken hoofd ht een auto terwijl hij helemaal niét mocht rijden. Het rijbewijs, dat hij bij-zijn aanhouding aan de -politie 'had gege ven, was dan ook: geen rijbewijs 'dceh, zoals de verbalisant had verklaard „eèn vreemd papier". Wegens dronken rijden had H, een hele1 serie veroordelingen achter zich en vijf maai.... wegéns hét rijden in een anto terwijl-■ zijn - rijbewijs was ingenomen. De straffemwaren'langza merhand opgelopen. Eerst -het gewone tarief. Toen een maand gevangenis. Toen zes weken en de laatste keer - zelfs'twee maanden. Kr. Heynsius vónd H.. 'een van de „zwaarste klanten, die hij in zijn catrière bad meegemaakt".' Het 'feit? waar- yoor 'H. nu „terecht stond, had.:wel-wat doen denken aan een soort Wild-West- scène. De politie had al gezien, dat H.'s auto heel vTeemd bij „De Spil" op de Dordtse Straatweg stond geparfcer~d. H. reed bovendien héél vreemd wegien dat ■was aanleiding voor de politie, achter hem aan te gaan. H. probeerde de politie kwijt te roken. Zijn richtingaanwijzer wees naar hnks, tien er geen linkerzijstraat was en zijn auto schoot een hoek om naar rechts, een doodlopend straatje in. Daar'keerde H„ hij reed met een vaart terug, spurtte naar het Zuidplein en ging er toen roet een zeventigkiiometervaartje vandoor. De politie was tóch nog sneller. Die haaldef item in, rook alcohol, constateerde eèa „labiel evenwicht" én,-vond hem „knap aangeschoten", air! Heynsius: .Js'dat zo?" H.: „Nee...", hij wilde nog wat zeggen. Mr. Heynsius onderbrak hem: „Houd je mond maar. Kan me niet schelen. Ik wilde'.aUeen maar weten of je toegeeft of ontkent, "t Is alleen maar voor de griffier. Die -kan" nu opschrijven dat je ontkent." - 'lï J SCHIEDAM De politic hield maan dag een 16-jarige jongen. J. D. uit Rot terdam aan, die zowel in Amsterdam als in Schiedam bromfietsen had gestolen. (Van een onzer verslaggevers) C1 CHIEDAM Dit weekeinde werd ge kenmerkt door een reeks kleine in braken in allerlei leegstaande lokalitei ten, naar de politie nader meedeelde. t Zo verschafte men zich toegang tot het gebouw van Tuberoka aan de Stad houderslaan door een ruit in te slaan. Men brak verschillende bureaus en kasten open en ontvreemdde 130 gul den. Oolc aan de r.k. huishoudschool aan de Mgr. Nolenslaan bracht men na het inslaan van een ruit een. bezoek en ontvreemdde enig kiein geld; en een bandrecorder. Ook drong men in het afgelopen weekeinde tevens de. club lokalen binnen van de boksvereniging Asvion en de handbalvereniging DWS, Ibeide gelegen in het Thurlede sport park en van de tennisclub Les Bigot- tes aan de Stadhouderslaan. 0 Bovendien ontvreemdde men eën paar handschoenen, sigaretten, sigaren en een fototoestel van j 200 uit de bouw keet voor de Rijks HBS van de Anne- mings Mij. Voormolen aan de Burge meester Van Haerenlaan, eveneéns na dat men eerst een ruit had ingeslagen. Naderhand hield de Schiedamse politie een zekere A. H. v. d. V. aan, 30 jaar oud, die zich aan dit'feit had schuldig gemaakt. SCHIEDAM Naar eerst thans is ge bleken reed zondagmiddag op de kruising BroersvestLange Kerkstraat de wiel rijder D. B. uit Rotterdam tegen een personenauto op, bestuurd door M. J. v. d. E. uit Schiedam, nadat beide ver voermiddelen bij de kruising tegelijk linksaf hadden geslagen en elkander waarschijnlijk te dicht genaderd waren. De wielrijder kwam bierbij te vallen en brak-twee tanden. De bestuurder van de personenauto bracht de man naar de Dr. Noletstichting ter behandeling. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op donderdag 5 no vember 1964 redde de toen 15- jarige Gerardus Cornells van Keulen, leerling van de Technische School en wonend aan de Boerhavelaan 2b te Schiedam een tweejarige kleuter uit de vijver bij het rioolgemaalaan de Marconiweg van de verdrinkingsdood. Het bestuur van het Camegie-Helden- fonds besloot om deze jongen voor zijn juiste en kordate, optreden, te belonen met een vierkleurenpotlood met inscriptie. .'- Vanmorgen om elf uur reikte met'een korte toespraak de loco-burgemees ter, wethouder H. Sabel ten stad- huize dit potlood uit., Op'.biigaand 'plaatje 'ziét men redder'en geredde bijeen in betere omgeving: Y i Y j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1