Nuttig onregelmatigbedrijf aan waterkant J. v. d. Bos- Nooit iets te veel BOETES VOOR RIJDEN MET SLECHTE AUTO AGENDA Explosieven opgegraven Wilton-F. staakt Automobilist zag andere auto niet: boete BEELDEN BRAND AAN OUDESLUIS DOK" ook dit jaar zeer Man pleegde zedendelict met kinderen Uitgebreid programma voor vereniging met 1300 Verdachte wist de fouten „Orpheus" zingt in Maranathakerk Water ivas oorzaak hotsing I „Beademingspop" ten g^bruike in Sportfondsenbad Bij passeren fout gemaakt: 30 boete Burgerlijke stand 99 EMMEREND LOGISCH KARWEITJES Kogeltje verwondt jongen (11) DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 4 FEBRUARI 1965 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tot de bedrijven aan de waterkant moet men ongetwijfeld rekenen het Water taxibedrijf van de heer J. H. van den Bos aan het Nieuwe Spuika- naal, vlakbij de Maas en de Wil- helminahaven. Er liggen drie watertaxi's steeds startklaar: Startax I, Startax II en Anny B. (De naam van zijn echtgenote). Bij nacht en ontij va ren ze uit, als het moet. Ze brengen mensen van en naar de schepen, die in de rivier aan de boeien lig gen. Het bedrijf werkt ook veel voor de scheepswerven. Boete Vandaag en morgen en dagelijks ZWERVEN 5MI-. SUIS ri> WÊÊÈËËÊËÊÊÊÊËÊÊÊm mmm Laatste woord Wedstrijdmiddag TOERISTE VERTELLEN BOEK Pagina .4 WATERTAXI'S STARTKLAAR Als er een zeeschip binnenkomt, ont vangt de heer Van den Bos meest al een telefoontje van de scheepsa gent. Dan vaart hij de rivier op en inaakt een afspraak met de kapitein om bijv. vier of zes keer per dag de schepelingen van en naar de wal te brengen. We vroegen hem hoe de zeevarende nationaliteiten zich eigenlijk gedra gen. De Italianen zijn het vrolijkst. Dikwijls klinkt hun „Santa Luca" luid over het water. De Duitsers zijn correct, negers gemoedelijk en gemakkelijk. De Laskaren zijn stil le, rustige mensen. De Noren, die erom bekend staan, dat ze nogal van een stevige borrel houden, vallen best mee. Ze zijn eerlijk. Je komt nooit aan de lui te kort. De Schotten zijn inderdaad waarvoor ze doorgaan, narnelijk aartszuinig en wat men het minst zou verwach ten: De Engelsen zijn dikwijls het allermoeilijkst. Het gebeurt natuurlijk wel eens, dat een zeeman, die te veel onder weg heeft aangelegd, te water raakt, maar tonogtoe kon de heer v. d. Bos ze er allemaal weer netjes uithalen. In dit enerverende bedrijf bestaat geen enkele regelmaat van drukke of slappe dagen of seizoenen. Nu eens komen er zoveel telefoontjes tegelijk, dat hij het met zijn twee helpers, van wie er een thans in militaire dienst is, niet af kan en dan weer is het zo rustig, dat hij een fo ander kwarweitje kan doen. Er is natuurlijk altijd wat te doen op zijn elf aan de waterkant, waar de drie watertaxi's aan de ponton liggen te deinen, De heer v. d. Bos is thans een mooie woonark aan het bonwen, doch daarnaast is hij een knap constructeur van jachten. In een houten schuur staat een goed onderhouden personenauto, die ook hij zijn watertaxibedrijf behoort. Hij heeft hem nodig ais hij klanten ver weg moet halen of brengen. Vlak aan de waterkant, alsof het bijna in het Spuikanaal zal vallen, ligt het kleine kantoor, van waaruit de heer v. d. Bos zijn bedrijf regelt. Deze kleine wereld is alleen bereikbaar langs een rustiek weggetje, enige tientallen meters van de grote weg; ze is ingesloten en omringd door water, fabrieken en scheepswerven en ligt in de nabijheid van drie grote bouwwerken: de Goede Havenkerk, de torenhoge-monumentale flatgebouwen aan de Maasboulevard en niet te vergeten het bekende restaurant „Europoort". Vanaf deze plek ziet men de schepen op de rivier, die nooit slaapt pf tot rust komt en dientengevolge dag en nacht dwingt om paraat te zijn. Dat de heer Van den Bos (55) thans eigenaar is van dit watertaxibedrijf, ligt in feite logischerwijs in zijn levensloop besloten. In tegenstelling tot vele anderen, van wie men zich dikwijls afvraagt: Hoe kom jij nu toch in dat beroep van jou terecht? Dat had ik nooit kunnen denken. De wieg van de heer Van den Bos stond in het oude Nieuw-Sticht aan de Buitenhavenweg. Het huisje van zijn ouders behoorde aan een woningstich ting. De commissie die erover ging, bestaande uit ScMedamsè notabelen, had tevens het bestuur over het Openbaar Badhuis aan de Lange Haven. Van de opzichter, de heer Westerveld, kregen de kinderen elke vrijdag een rood kaartje, waarop ze gratis in het badhuis mochten douchen. Dat betekende een hele uitkomst in die dagen, toen grote gezinnen in minuskuul-kleine huis jes woonden. Als de kinderen ondeugend erg zijn aal de CCHIEDAM Het is natuurlijk u vervelend, als een werkgever chauffeur met ondeugdelijk materiaal laat rijden en daarom wond de vrachtwagenchauffeur- uit Maasland woensdagmorgen tijdens de zitting van het Schiedamse kantongerecht zich hevig op, toen hij tegen da kantonrechter mr. W. E. van Vloten zei: „Die werkgever van ons koopt wagens voor tweeduizend gulden in Botterdam en dan is het rijden maar jongens..." De verdachte moest zich verantwoor d-en wegens het feit dat hij met zijn Vrachtwagen, waarvan zowel de draagve- ren als de remmen niet in orde waren, een aanrijding had veroorzaakt op rijks- Weg no. 20. Hij wond er geen doekjes om. Volgens hem lag de schuld bij de werkgever, die zijn chauffeurs met ondeugdelijk materiaal liet rijden. „We hebben zelfs de rijkspolitie ervan in kennis gesteld. Al de wagens zou men nakijken. Die werkgever is aansprake- 1 lijk voor die „ouwe troep". Het is de zuivere waarheid", verklaarde de ver bolgen man. Hij kon evenwel de officier van justitie, mr. G. G, Abelen, niet overtui gen van zijn onschuld. Integendeel. „Dus u wist, dat de wagen niet in orde was vroeg de officier'. Verdachte knikte. „Dat Chr, Soc. Belangen: Werkende Jeugd, eontaktavond, 20. Mnsls Sacrum: Pers. Ver. Wilton- Fijenoord, journaal. 19.30 en 20. Irene: Ned. Bond van. Kappers, eon taktavond, 19.30. Arcade: Maison van Dooremalen, modeshow, 14. Irene: N.C.B.O., verg., 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 32, tel 263954, (b.g.g. 115583, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037. Agentschap; J. y, Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139a. teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. ïie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D, 269290. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek: Jansen, Swammerdam- lingel 4L verhoogt uw schuld", was het antwoord, „want u moet met goede auto's rijden", antwoordde de officier. De eis luidde een boete van ƒ30 voor de veren en ƒ45 voor de remmen. „Wat hebt u daarop te zeggen?", vroeg mr. Van Vloten. „Ja, ik ben vader van tien kinderen.We kunnen niet anders, edelachtbare, als ik nee zeg, dan is dat werkweigering", barstte de man weer los.' Hoewel de kantonrechter begrip voor de moeilijkheden van de verdachte bleek te hebben, vonniste hij - niettemin con form de eis. De verdachte, dié het vonnis accep teerde, vroeg nog: „Kunnen ze_ dat „zootje" bij die vent niet in beslag nemen?" De kantonrechter deed er. verder het zwijgen aan toe. VL AARDINGEN Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus" concerteert za terdagavond 13 februari m de Maranatha kerk (Dr. Wiardi Beckmansingel). Het programma vermeldt een grote verschei denheid aan werken, zowel h capella als met orgelbegeleiding, die verzorgd zal worden door de organist Ben Fey. Het geheel staat onder leiding van de diri gent Jos. Vranken jr. „Orpheus" is van mening dat de bewoners van de Westwijk cultureel slecht worden bedeeld, omdat zij geheel aangewezen zijn op het centrum van de stad. Het Mannenkoor vindt het moeilijk te bepalen of zijn grote aanhang alleen uit de bewoners van de oude kern* van Vlaardingen bestaat, maar hoopt in ieder geval dat het concert in de Maranatha kerk tot resultaat zal hebben dat „Or pheus" en de bewoners van de Westwijk elkaar vinden. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Op een bouwwerk aan de Koning Willem H-weg stuitten werklieden bij graafwerkzaam heden op explosieven. Het betreft hier waarschijnlijk enkele luchtafweergrana- ten van Britse makelij uit de Tweede Wereldoorlog. De opruimingsdienst van de marine zal zich over het oorlogstuig ontfermen. ROZENBURG Het dameslid van de gymnastiekvereniging 1U.A.S, heeft te Rot terdam het leldstersdiploma van het KN.G.V. behaald. waren geweest, bijv. belletje hadden getrokken, dan ontvingen ze geen kaartje en dan bleven ze dus die week maar vuil. Het maatschappelijke leven was wel een beetje anders dan tegenwoordig. Vlak voor de ouderlijke woning lagen veelal schoeners, die de Oostzee en Botnische Golf bevoeren. De heer v. d. Ros was vijftien jaar, toen hij scheeps- maatje werd op een van deze kustvaar ders. Men spaarde de knaap niet en urenlang stond hij aan de windas zware ankerkettingen op te winden. Kwaad heeft het hem niet gedaan. Wel kreeg hij er Maeïste-achtige reuzebiceps van, die hij naderhand nogal eens aan zijn kame raden moest demonstreren. JiAXlBAAS J. H. v. d. Bos (mid den op steiger) bekijkt het binnenkomen van een van zijn vaartuigen. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Bij het ter perse gaan van dit nummer werd vernomen, dat het personeel van de scheepswerf Wilton-Fijenoord te Schiedam om streeks half vier in staking zou gaan. B(vloten was een demonstratie te houd ii voor het hoofdkantoor van de werf in de loop van de middag. Motie ven voor het stakingsbestuït zijn o.a. klachten als het feit dat de directie de 5% loonsverhoging niet heeft uitbe taald, dat de befaamde 21 cent verho ging niet zal worden verstrekt en nog andere grieven. Naar verluidt staat de ondernemings raad van Wilton-Fijenoord achter deze staking, dié het voltallige (5001) man) personeel zou omvatten. 0 MAASDIJK Blijkens het jaarboekje van de geref. kerk is het ledental het afgelopen "aar toegenomen met 18 zielen en bedraagt thans (1 jan. j.l.) 1007. Negen leden zijn in 1954 overleden: ook de emeritus predikant ds. W. S. Pontier ontviel aan de plaatselijke kerk, die hij 38 jaren -,ang diende.' J(.ti 'ijrtiiiirf i i MIJN hobby is van jongsaf geweest het bespieden van de natuur, zegt het AÓW-mannetje. Ik heb er thans volop de tijd voor. Ik zwerf graag door het polderlandschap, maar ook in de plantsoenen en parken vind ik genoeg van mijn gading. Ik heb veel boeken over het planten- en dierenleven gelezen. V kent ze natuurlijk wel: Thijsse, Wig- ma», Stoppelaar en anderen. We keken hem in het verweerde gelaat met een paar ogendie ge wend waren de horizont af te turen. Hij leek ons een gelukkig mens, die zijn rust vond in de weidse natuur onder Hollands hemel. Nooit was hij in het buitenland geweest. Het is hier ook mooi en onder de rook van de stad valt er nog zoveel te ontdek ken, dat ik er nooit mee klaar kom, zegt hij. We meenden hier een klein (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Het klopt wel, maar ik ben het niet helemaal met 'u eens", antwoordde de heer L. van W. uit Schiedam, die zich moest verant woorden, omdat hij op 28 april 1964 op de Vlaardingerdijk te Schiedam niet voldoende afstand had bewaard, waardoor hij tegen een voor hem rijdende auto was gebotst. Het had die dag hard geregend. Er IN DE crisisjaren deed de heer .v d. Ros allerlei karweitjes en volgde hij vakcursussen. Hij herinnert zich nog goed de beide oude zwemscholen voor. dames- en heren en de dichte grienden erachter, Waar de vissers hun bootjes en hun houten onderkomens hadden. De romantiek van toen is thans finaal in deze verindustrialiseerde omge ving verdwenen. In 1946 begon hij aan de Wilhèlminahaven een kleine jachtwerf met botenverhuur, waar tenslotte niet veel brood meer in zat. Tien jaar geleden, in 1955, kon hij dit watertaxibedrijf overnemen. Het is hem niet slecht gegaan» want er zit een flinke investering in en er rust geen-enkele hypotheek op. Deze kleine zelfstandige heeft geen cent schuld. Twee zoons zijn getrouwd, de jongste, Henk (16) studeert nog: En als hij aan de Havendijk thuis voor zijn raam staat, kan hij zijn werf en zijn drie boten zien liggen. „Ik heb schik in mijn werk. Nooit is me iets tev eel", zegt deze tevreden, dus gelukkig mens, voor wie de waterkant zijn dagelijkse boterham ep zijn natuurlijk levensklimaat bete kent. m m WÊÊmÊmmmËmÊmmm. stonden grote plassen op de weg. Volgens de heer Van W. kwam er uit de tegenovergestelde richting plotseling een militaire colonne, waardoor zoveel water zou zijn- opgespat, dat hij niets meer van de voor hem rijdende auto had gezien. „Die wagen stond ineens stil, waarbij de hele auto onzichtbaar voor me werd". ,Die gehele auto onzichtbaar? Dat kan ik zo maar niet geloven", ant woordde de kantonrechter, „Ik weet wel, dat ik fout ben geweest, maar ik geloof toch, dat er verzachtende omstandigheden zijn", zei de heer Van W. Dat vond de officier van justitie ook en eiste een boete van 25. „Aan u is het laatste woord", zei de kantonrechter. „Ik heb geen laatste woord, maar wel een laatste vraag", zei de heer Van W. „Meestal stel ik hier de vragen, maar ga uw gang", antwoordde mr. Van Vloten. „Hoe moet dat nu met de schade?" vroeg de verdachte. „Het gaat bij ons alleen om de verkeersfout", zei de kantonrechter en veroordeelde de heer Van W. tot een boete van 15. „Mag ik u nog een vraag stellen, edelachtbare?", aldus de verdachte. „Als u het maar kort maakt", zei mr. Van Vloten lakoniek. Het was een zakelijke vraag over de manier, waarop de ver dachte zijn moeilijkheden met de andere automobilist moest oplossen. Mr. Van Vloten gaf een advies, dat de heer Van W. dankbaar aannam. (Van een onzer verslaggevers) DIJGAAND twee beelden van de eerste flinke brand, die Schiedam dit jaar had en waardoor het pand Oudesluis 3a danig werd beschadigd. (Men zie voor verslag ook pagina 7). De grote foto toont het blussings- werk aan de achterzijde, waar het vuur uitslaand was, de kleine geeft een indruk van het in veiligheid brengen van het meubilair: men houdt zich op dit moment met een kinderwieg bezig. Het juiste bedrag der schade is nog niet bekend. Het gebouw, eigendom van de heer H. Loendersloot, kreeg gelijkvloers alleen waterschade. Er ger was deze calamiteit voor de eerste etage en het achterste deel der tweede verdieping, waar de hout- en boardhandel v.h. B. van Se- ters, dat o.a. winkelbetimmeringen maakt en voor het gezin Löke (woont aan de voorzijde op de twee de verdieping) dat elders is onder gebracht. Nader onderzoek moet ook nog uitwij zen wat precies de oorzaak is (ver moed wordt de heteluch'tkachel). De brandweer trad op met een magirus- autoladder, twee autospuiten, twee motorspuiten, een hogedruknevel- spuit en een gereedschapswagen. (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM Het Sportfondsenbad heeft voor enige tijd een speciale aan winst ter beschikking in de vorm van een pop voor mond-op-mond-beademing. Met dit „vrouwspersoon", gekleed in trainingspak, zullen nu oefeningen wor den gehouden, overdag en 's avonds. Vanmorgen is men reeds begonnen. Scholieren komen aan de beurt, evenals verenigingen en de politie. Op deze ma nier zullen velen er zijn nog meer avonden te reserveren kunnen kennis maken. Geoefend zal worden in ieder ge val op de volgende uren; 8.45—12 en 13.30 —16. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer N. de J. uit Vlaardingen, die woensdagmorgen als verdachte voor het kantongerecht te Schiedam stond, zou op 19 mei 1864 op de Maassluisedijk te Vlaardingen een voor hem Rijdende auto hebben gepas seerd, terwijl uit de tegenovergestelde richting een auto naderde. „Ik keek langs de auto en zag niets. Later bleek pas, dat er een auto de helling opreed, maar die kon ik niet zien", verklaarde hij. De officier van justitie was van me ning, dat hij wel degelijk onvoorzichtig had gereden en eiste een boete van 40. „Toch klopt het niet", antwoordde de verdachte. „U redeneert: AIj ik iets zei, dan is er ook niets. Maar zo is het niet", aldus de kantonrechter. Mr. Van Vloten wilde iets van de boete afdoen en veroordeelde De J. tot ƒ30 boete. Verdachte aanvaardde dat zonder verder commentaar. Geboren: Erwin H. z.v. K. H. de Boer en C. G M. Velthuljzen. Nicolaas A. z.v. W. M. Vester en C. J. L. Preln. Cornelia d.v. G. Verwol en H. van Schte. Wllhelmina B. d. v. C. Admiraal en W. G. J. Koolj. (Van een medewerker) SCHIEDAM - Na een jaar van uitgebreide akiiviteiten in verband met het gouden jubileum van de Chr. Gymn. vereniging„Door Oefening Kracht", zon men kunnen verwachten dat deze vereniging het dit jaar eens wat kalmer aan zal gaan doen. Niets is mir'cr waar! Het bestuur en de technische lei ding van deze thans ongeveer 1300 leden tellende vereniging heeft voor de" komende maanden een uitge breid programma samengesteld. Naast het werk in eigen kring vraagt ook he! Kon. Ned. Chr. Gymn. Verbond in kring, gewest en nationaal de nodige aandacht. Op de avonden van 11 en 15 februari zullen in de gymnastiekzaal van de Rehobofh-XJlo aan de Tuinlaan onderlin ge wedstrijden worden gehouden voor dames en heren. Voor beide categorieën is een wisselbeker beschikbaar, aangebo den door de Hervormde gdraad te Schiedam ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan vorig jaar. Een zeer fraaie hérinneringsbeker eveneens een geschenk van de Jeugdraad zal voortaan de eerste prijswinnaars van de jaarlijks terugkerende onderlinge wedstrijden vermelden. De hervormde predikant ds. Le Cocq hoopt op de 15e de prijzen uit te reiken. Thans bereiden enkele dames en heren zich voor op de selectiewedstrijde in kringverband. Deze zullen gehouden worden op 13 februari in De Lier. Voor hen die daar doorheen komen, volgen op 6 maart in Dordrecht de gewestelijke wedstrijden. Bovendien zal aan de lande lijke wedstrijden worden deelgenomen met een damesgroep, die thans een ritmische oefening instudeert onder lei ding van mevrouw J, Herlaar-Winkel- man. De Kring „Maasmond" van het KNCGV heeft DOK verzocht de orga nisatie en uitvoering van de jaarlijkse wedstrijdmiddag voor adspiranten van 10-14 jaar op zich te nemen. Derhalve zal op 29 mei Schiedam worden be volkt door een groot aantal gymnasten uit het Westland. Na verschillende wedstrijden zal de middag worden besloten met een mars door de stad, waaraan alle verenigingen zullen deel nemen. Ook de bondsdag vraagt van DOK weer de nodige aktie. Ruim honderd dames en heren leden zullen op tweede Pinksterdag in Den Heider hieraan deel nemen. Op verzoek van een aantal leden, zal een weekend worden georganiseerd waarop de bondsdag zal aansluiten. Men is er in geslaagd in de omgeving van Bergen (N.H.) te midden van prachtig natuurschoon, een gelegenheid te vinden waar het weekend kan worden doorge bracht De animo van de zijde der leden is bijzonder groot. Ook het werk in de vereniging zelf heeft de nodige aandacht, hetgeen blijkt uit de enkele weken geleden gestarte voortumers-cursus. Deze curus wordt gegeven door enkele eigen technische leiders. Zestig DOK-leden nemen hieraan deel. terwijl ook enkele jongeren van buiten de stad deelnemen. Omstreeks eind maart zal deze cursus ten einde zijn. Een groot aantal voorturners zal dan de technische leiders tijdens de lessen be hulpzaam kunnen zijn. Gezien het grote aantal leden op verscheidene afdelingen zal beslist in een behoefte worden voorzien. Naast al deze technische aangelegen heden IS ook gedacht aan versteviging van de onderlinge band. Zo zal op 20 maart een contakt-avond voor werkende leden en oudste adspiranten worden gehouden in Chr. Soc. Belangen: 27 maart volgt een gezellige middag voor de jongere leden. De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 31 maart Een bijzondere aangelegenheid vormt de viering van het zesde lustrum van het Tambours- en Pijper Corps op 24 april. verschil te constateren met de Ame rikaanse toerist, die plaatjes-schie tend in supersonische vliegtuigen de wereld „doet", even in- en uitstap pen en weer verder. Ook deze lieden ontdekken de wereld, maar op een andere manier. De een wandelt langs een wilgeweggetje in het polderland en voelt zich kiplekker, de ander vliegt kris-kras over de aardbol en heeft wellicht een paar maagzweren en een hartinfarct. De een ontdekt de wereld bijna zonder geld, de ander met een zwaar gedekt cheque boek. e VAN de laatste categorie ontmoet ten we in Spanje eens een 83- jarige wereldtoeriste, die erg ver wonderd deed, toen we „neen ant woordden op haar vraag: Bent u nooit in Honkong geweest en nooit in Rio de Janeiro? We bloosden natuur lijk van schaamte over dit gebrek aan feitelijke wereldkennis. Ze had slechts twee soorten belangstelling: Ze hield van lekker eten en was niet weg te krijgen van etalages, waann toiletten, keukens, etc. waren uitge stald. My husband was a house builder in Sydney, verklaarde ze. Oh, nou begrepen we het. Haar overleden echtgenoot had de woningnood in Sydney helpen verzachten. Hiy was aannemer geweest, wat hem blijk baar geen windeieren had gelegd. Deze onopvallende kleine man met het verregtnde alpinopetje op zijn witte haardos, deze zesenzestiger heeft waarschijnlijk meer geestelijke bagage bij zich dan de eerste de beste „captain cd industry" en zeer zeker is zijn conversatie onderhour dender. Waarom bent u eigenlijk van uw echtgenoot gescheiden?, vroeg een onbescheiden verslaggever aan de gewezen levenspartnerin van een steenrijke Amerikaanse oliekoning. Ze was de vierde, die 'het niet bij hem had knnnen uithouden. Was de man zo slecht voor deze dames geweest? Neen. .,'t Was net een menselijke:reken machine. Je kon geen gewoon ge sprek met hem voeren", zei het vrouwtje. MAAR onze man heeft nooit ge brek aan gespreksstofHij kan u vertellen, dat een nachtegaal slaat, een pauw schreeuwt, de zwaluw zwatelt en de gans gaggert. Hij heeft urenlang de bedrijvigheid van mie ren gadegeslagen en de mol en de egel óp hun wonderlijke dwaaltoch ten gevolgd. Hij kan uprecies zeggen, wat het verschil is tussen een aardmuis, een woelmuis, een bosmuis en een hazel muis. - i Van een vogel weed hij u mee te delen of het een nestblijver, ..een aestvüeder of een standvogel is. En het onderscheid tussen bentgras' en dodgras, tussen kruis-, knoop- en iuifkruid, kan hij u haarfijn uitleg gen. Op literair niveau - hebben we in Engeland ook zo'n fervente natuurbespieder gehad. Hij heette Gilbert White. In 1789, toen in Frankrijk de bloedige revolutie woedde en de guillotine geen dag stil stond, verscheen zijn 'JNatural History of Selbome" (De Natuurlijke Ge schiedenis van Selbome). Het boek is zelfs nu nog leesbaar. HET boek begint aldus: Selbome, 12 april 1772. Toen ik verleden xerfst in Sussex was, verbleef ik in zen dorpje bij Lewes, vanwaar' ik al eerder het genoegen had u te schrij ven. Op de eerste november bemerkte Ik, .dat de oude schildpad, u al meer vermeld, voor het eerst in tie grond begon te graven, teneinde zijn win terkwartier op te slaan. Hij krabt de aarde met zijn voor-''' goten los om ze met de achterste over zijn rug te gooien. De bewegin gen van zijn poten zijn echter lach wekkend lanpzaam, iets vluggèr naar dan de wijzers van sen klok. Zo observeert deze gemoedelijke Engelse dorpsdominee denatuur rondom hem. Hij noteert nauwgezet zijn waarnemingen, die achteraf bo vendien nog door de officiële weten- ;chap zijn bevestigd. Hij vertelt nog veel meer over de mol en is dan erg onder de indruk aver de schranderheid, waarmee de ze zijn weldoeners onderscheidt. Zodra de oude dame, die nu at meer dan dertig jaar voor hem zorgt,' in zicht komt, strompelt hij met een wort linkse voortvarendheid op haar if, maar aan vreemden schenkt hij niet de minste aandacht. MAASSLUIS De politie te Maas sluis zoekt drie personen die mogelijk inlichtingen kunnen geven in verband, met. een dinsdag op de Vtaardingsedijk te Maassluis door een chauffeur van een tankauto gepleegd zedendelict waarvan drie kinderen het slachtoffer" werden. De bestuurder van een licht gekleurde personenauto heeft later de kinderen gevraagd wat er gebeurd was. Hij is doorgereden in de richting Vlaar dingen. De tankautochauffeur zou een brom fietser en een fietster staande hebben gehouden om ze iets te vragen. De auto bestuurder, de bromfietser en' de fiet ster worden verzocht met de politie te Maassluis contact op te nemen onder- telefoonnummer 01899- 3444. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een kogeltje, waar schijnlijk uit een windbuks; verwondde woensdag om vijf uur de 11-jarige Rla -T: die op de Lange Achterweg woont 9 VLAARDINGEN De Gemeenschaps- zang van ..Kom zing met ons «n doe als wij" wordt" zaterdagmorgen in de Grote Kerk op het kerkorgel begeleid door dc.heeZ" L. T. van Bree. organist van de Nieuwe Kerk en voorzitter van de commissie. Het programma dat begint met Psalm 100

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1