Bezuiniging vertraagt aanleg transportbuis GEBAAR Ook metro later klaar Ds. Venema en kerkeraad uit synodaal verband I WONING UITGEBRAND IN OUDE NOORDEN Internationaal inbreker verlegde jachtterrein Griep...? 1 Bezuiniging in cijfers Boek gaat net over de schreef Af scheidstournee langs wijkraden begonnen Nog steeds geen nieuws van Mauritssingel Dichterlijk vaarwel aan Van Walsum Clir. Geref. Kerk Zwijndrecht Auto geraakt in slip en kantelt Mensen verlieten tijdig pand schade beloopt 50.000 Huisartsen zullen eerste aanval A-griep afslaan Cassatieberoep havenbaron'9 verworpen KRITISCH BEKEKEN Procureur-generaal: DENSDAG 9 FEBRUARI 1965 METRO VLIEGVELD HAVEN Vergadering ONDERWIJS RECREATIE CONCERTGEBOUW KRITIEK 9? Brozems A a.: pg ROTTERDAMMER Pagina 3 IN 1966 NOG SLECHT WATER De roet spanning verbeide nota mei de berzieire investeringseijfers is -verschenen en cm maar ineens met de deur in huis te val len, bet is het college van burgemeester en vctbouders niet gelukt het totaal der i v«terlngeil terug te brengen tot het uit eindelijk, na moeizame onderhandelingen niet de ministers vastgestelde bedrag van 380 miljoen. Het heeft het noodzakelijk geachte investeringsbedrag van ƒ500 miljoen acten te verminderen tot slechts 426 mil jotn. Dit betek-ent, dat Rotterdam nog 30 miljoen tekort komt, welk bedrag uit ande re bronnen moet worden gefinancierd. Toen de financiële moeilijkheden van Rotterdam bij de behandeling van de he- grating ter sprake kwamen, heeft de voor- aitter er reeds op gezinspeeld, dat de om- Handigheden er wel eens toe zo» den kunnen lei den, dat Rotter dam moet over gaan tot verkoop van gemeentelij ke eigendom men. Dit gaat nu ook gebeuren Op korte termijn kunnen voorstellen daarover de raad hereiken. Nu kan de raad weigeren daarop in te gaan, maar die pas is hem bij voorbnat a! afgesneden, want in de nota zeggen bui ge meester en wethouders nadrukkelijk dat 70 de raad hen niet volgt, „wij binnen enkele maanden al niet vooruit kunnen De nota onderstreept nog een- in welke financiële impasse Rotterdam i- geraakt. Het duidelijkst spreekt dit uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen, waarbij in „liet uiterste geval zou kunnen worden gedacht aan verkoop van ziekenhuizen met het recht van huur". Deze opmerking uit de nota lokt toch wel de vraag uit, of het college bij het hanteren van het snoeimes, niet te zachtzinnig is opgetreden, en of de bezuiningingen bij enkele departementen we! fors genoeg zijn geweest? De metro moet een behoorlijke veer laten, hetgeen rat resulteren in een nog verdere verschui ving van de datum van ingebruikneming. Maar op die metro zit Rotterdam vooral niet smart te wachten. De bewoners van de rechter Maasoever zullen nog een jaar lan ger het onsmakelijke water moeten drin ken. Zij hadden er zich op verheugd dat liet einde daarvan in zicht was. We zijn overtuigd van de noodzaak van een harmonische ophouw van de stad. Men mag het een niet doen en het ander laten. Maar de tijden moeten dat mogelijk ma ken. We beleven in Rotterdam een abnor male tijd en dat heeft konse,kwenties. Waar met is, verliest de keizer zijn reeln, heet het. We menen, dat het college dit bij het opstellen van de nieuwe cijfers is vergeten. Het is toe te juichen, dat ieiTere wethouder vecht voor zijn departement. Dat is zijn plicht. Maar de wethouders niet elkander vormen met de burgemeester het coUege, slat als een man pal heeft te staan voor de belangen van Rotterdam en dan buiten de enge kring van het eigen departement heeft te zien. (Van een onzer verslaggevers) r\OTTERDAM Beivoners van de rechter Maasoever en van de gemeenten ten noorden van de Nieuwe Waterweg, die op het Rotterdamse net zijn aangesloten, krijgen ook volgend jaar nog geen goed drinkwater! Dit is het gevolg van de bestedingsbeperking, ivaardoor de aanleg van et waterwinwerk op de Berenplaat naar het owie bedrijf aan de Honingerdijk wordt vertraagd. De Berenplaat gaat begin volgend jaar wèl smakelijk drinkwater leveren aan het zuidelijk stadsdeel. Voor de bewoners van de andere kant is het maar een schrale troost, dat ze in elk geval niet meer zo ver hoeven te gaan om drinkbaar water te halen Het mes van de bezuiniging snijdt er ook in andere sectoren van de gemeentelijke samenleving diep in. Dat kan niet anders. B. en W. hebben de investeringen van 500 miljoen teruggebracht tot 426 mil joen! Toen duidelijk was, dat de rijks overheid geenszins bereid was het investerlngsplafond tot een hoger bedrag dan 380 miljoen op te schroeven, heeft het college de diensten opdracht gegeven de uit gaven met 25 pet. te beperken. Deze temporisering kon echter niet in alle sectoren worden toegepast: 426 miljoen werd het minimum. Op die voor het GEB en het Grondbedrijf na zijn alle uitgaven verlaagd, het meest drastisch voor de aanleg van openbaar groen. De uitvoering van alle plannen is naar volgend jaar verschoven. Tenzij er nog ergens financiële ruimte wordt gevonden, gaat de metro later rijden dan het plan was. Voor de stroomvoorziening, de railaanleg en de signalering moeten thans de bestellingen worden ge plaatst, maar er is geen geld..., B. en W. vinden deze situatie zo ernstig, dat zij nieuwe financie- ringsmogelijkheden (hieronder val len niet de verkopen van gemeente lijke eigendommen) voor deze in vesteringen willen bestemmen. Het bouwkundige werk aan de metro gaat, zij hef langzamer, door. Het is niet aan te bevelen de uitvoering nog meer t< temporiseren. Het bedrag, dat de ge meente hiermee zou bezuinigen, zou zij meteen weer moeten uitgeven aan scha declaims! De heraanleg van het Hofplein en de bouw van de voetgangerstunnel onder het plein worden wel uitgesteld. woon door. De verdere beperking deze sector is zeer aanzienlijk, in Voor zover er contracten zijn afgeslo ten gaat de aanleg van havens, kademu ren en achterwaartse verbindingen ge- Op 18 februari zal de raad de nota be spreken. Het is niet te verwachten, dat hij haar voetstoots zal aceepteren. Het zou een gebaar zijn als de raad niet toestond, dat gemeentelijke eigendommen worden ver kocht om. de nog nodige ƒ30 miljoen te vinden, maar dat hij er op aandrong, dat liet college maar dan niet op metro en drinkwater rigoreuzer ging bezuinigen. Het zou een gebaar zijn tegenover Den Haag: Ziedaar regering, nw opdracht is uit gevoerd, we hebben bezuinigd tot 380 mil joen, voor n zijn de konsekwenties. (Van onze berkredactie) ZWIJNDRECHT Ds. E. Vene- ma en met hem de gehele kerke raad van de Christelijke Gerefor meerde Kerk hebben zich voorlo pig losgemaakt uit het verband van Christelijke Gereformeerde Kerken. Ongeveer een derde deel van de gemeente is het daar niet mee eens en zal aanstaande zon dag in aparte diensten bijeenko men, waar de consulent ds. C- Smits van Sliedrecht-Centrum zal voorgaan. Ds. Venema, die 42 jaar oud is, deel de het besluit van de kerkeraad zon dagavond na de dienst mee aan de ge meente. Hij zei, dat de kerkeraad reeds geruime tijd met grote bezorgd heid de vervlakking in de leer, voor al in de laatste jaren heeft gadegesla gen. Schrift en belijdenis houden voor, dat ellende, verlossing en dankbaar heid gepredikt moeten worden. De kerkeraad is er echter door tal van gebeurtenissen en polemieken meer en meer van overtuigd geraakt, dat dit reformatorische standpunt door een e an tal predikanten niet in volle scherpte wordt verkondigd en dat het stuk der ellende meer en meer naar de achtergrond wordt gedrongen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het. verlaten van de bevindelijke pre diking, die plaats maakt voor de voor- werpelijke prediking van Gods Woord. De kerkeraad heeft verder onder meer bezwaren tegen het feit, dat de synode de kerken vrij laat in het.al of niet gebruiken van de nieuwe bijbel vertaling. Hij is ook bedroefd over de artikelen, die ds. 3. H. Velema on langs in De Wekker heeft geschreven (en waarvan wij zaterdag melding maakten. Red.) Naar wij vernemen, heeft ds. Ve nema zich bezwaard gevoeld sinds de laatste synode (in 1962). Op deze sy node, die onder meer besloot tot het vrijgeven van de nieuwe vertaling, jieeft hij van zijn bezwaren uitvoerig kennisgegeven als synodelid. Een deel van de gemeenteleden, die het niet eens is met het kerkeraads- besluit tot verbreking van het kerk verband, is gisteravond bijeen geweest ter bespreking van de situatie. Deze vergadering, die mede bezocht werd door de classispredikanten M. van der Klis, H. van der Schaaf en C. van der Zaal, stond onder leiding van ds. C. Smits uit Sliedrecht-Centrum, die consulent van de gemeente is. Dege nen, die het met de kerkeraad eens waren, werden hier niet toegelaten. Door de aanwezigen werd besloten de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht binnen het kerkver band te doen voortbestaan. Naar schat ting vertegenwoordigen zij driehon derd van de in totaal duizend zielen, die deze gemeente telt. Naar wij nog vernemen, heeft ook in Haarlem-Centrum een groep chris telijke gereformeerden het kerkver band verlaten. Zondag zou deze groep, die circa zestig man groot is, in eigen samenkomst bijeengekomen zijn. Ds. Venema staat sinds 1957 in Zwijndrecht. Tevoren diende hij vijf jaar de kerk van Maassluis. ROTTERDAM Toen op de Rijksweg 3 (Rotterdam-—Gouda) maandag een vrachtwagen plotseling een voorligger ging passeren, moest de achterop komen de personenauto, bestuurd door de 48- jarige vertegenwoordiger G. C. Geluk uit de Zenostraat, zo hard remmen dat hij tn een slip geraakte, kantelde en naar rechts op de naast de rijksweg gelegen Hoofdweg terecht kwam. De bestuurder van de (Zwitserse) vrachtauto merkte niets en is doorgereden. Een getuige deed. hem op de Goudse Rijweg stoppen. De heer Geluk kreeg schaafwonden aan hoofd, beide handen en hier en daar eni ge stijve spieren. De personenauto was „to tal-loss". De luchthaven is het kind van de rekening. Het college heeft het vliegveld een lagere prioriteit gegeven dan de havenwerken zelf. Dit betekent, dat er dit jaar belangrijk minder zal gebeuren dan was voorgenomen. De stichting van het nieuwe stationsgebouw wordt uitge steld. Het onderwijs komt er vrij goed vanaf. De bouw van de mammoetschool kan doorgaan nu de kosten niet meer voor rekening van de gemeente komen, maar voor de Vereniging „De Technische School". Op de in uitvoering zijnde sport en recreatieve projecten is slechts een geringe reductie toegepast. De bezui- mging is groter op de werken, die dit jaar zouden beginnen: de verbetering van enige zwembaden, de aanleg van sportvelden, speelplaatsen en enkele andere recreatieprojecten. Talrijke openbare werken, die dit jaar aan bod zouden komen, worden uitge steld. Dat is dus in de eerste plaats fde al eerder genoemde) aanleg van open baar groen en verder stratenplannen en het Schouwburgplein, en de bouw van uitvalswegen, tunnels en rioolgemalen. De ui-tgaven in de sector economische aangelegenheden zijn al zo beperkt, dat uitvoering van de meeste projecten naar de toekomst is verschoven. De bouw van het Concertgebouw komt wel op tijd klaar, De openingsdatum Is bepaald op Opbouwdag 1966 (IS mei) Hierdoor kan een aantal bestellingen juist zoveel later worden gedaan, dat de betaling in 1966 kan vallen. „Het is ons niet mogelijk geweest de investeringen voor 1965 nog verder verlagen. Dan zouden in sterkere mate wezenlijke belangen worden getroffen. Dat geschiedt ook nu al, doordat bv. dit jaar geen verdere garanties meer m bet vooruitzicht kunnen worden gesteld. Zij vleien ons echter met de hoop, dat de betrokken instellingen ondanks het uit blijven van de gemeentelijke garanties toch hun plannen zullen kunnen realise ren. Nood maakt vindingrijk", aldus het college. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM'— Mevrouw T. Hei denveld stond vanmorgen hei hnilen nader dan hei lachen toen ze tussen de verkoolde resten van haar inboe del liep. Maandagmiddag Is haar wo ning aan. de Fabrieksstraat 4a het oude noorden van de stad uitgebrand. Ook de etage boven die van de familie Heidenveld, waar de familie J. de Wekker met getrouwde dochter en twee kleine meisjes woont, kreeg veel schade. Vanmorgen vertelde ze hoe alles was gegaan. „Acht jaar wonen we nu hier. Je bent zo aan de spulletjes gewendIk was aan het stofzuigen ia de voorkamer, Toen ik even omkeek, zag ik dat in de tussenkamer -waar twee petroleumkachels stonden brand was. Ik heb m'n buurvrouw boven gewaar schuwd. Ze zei nog dat ik wollen dekens op de vlammen moest gooien, maar het brandde al te erg. Haar dochter is ioen teruggegaan en heeft haar dochtertjes onder beide armen genomen en toen zijn we naar buiten gegaan. Mijn dochter die aan de overkant woont, heeft de brand weer gewaarschuwd." Dit is het trieste relaas van mevrouw Aan het begin van de nota spuien E. en W. nogmaals hun kritiek op het feit, dat er geen wezenlijk overleg is geweest met de rijksoverheid over de problema tiek van Rotterdam, dat niet met een doorsnee-gemeente kan worden vergele ken. De automatische toepassing van de Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen heeft in de Maasstad tot onaanvaardbare consequenties geleid! (Van onze rechtbankverslagge ver) ROTTERDAM „Als u in geld nood zit, breekt u ïn", merkte mr. A. R. Jolles, president van de Rotter damse rechtbank, vanmorgen op. „Jawohl", was het antwoord van de 26-jarige Duitse en thans In Luxem burg behorende ïos-arbeider M. T., die zich tijdens een kort bezoek aan Nederland in het najaar van 1963 had „onderscheiden" en die daarom een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek van de ia voorarrest doorgebrachte tijd tegen zich hoorde eisen. Dat deze zaak meer dan een jaar nadat de feiten waren gepleegd, voor de rechtbank kou dienen, kwam ook al door de misdaad: T. moest eerst in Luxemburg tien maanden opknappen wegens het openbreken van drie auto's. T. is na dat vonnis naar Duitsland gegaan en toen hij vervolgens de Nederlandse grens over stak, werd hij in z'n kraag gegrepen. De feiten waren simpel en duidelijk. In oktober 1963 had T. het slot van de deur van de molen „De Zandweg" waarin een kruidenierszaak is gevestigd in Rotterdam-Zuid opengebroken. De bu,t was een bedrag van 50 en een radiotoe stel. Tevoren was hij in Utrecht een woning binnengeslopen om daar uit een bijouteriekistje een en ander weg te halen. Over die buit was verschil van inzicht met benadeelde: T. beweerde minder te hebben meegenomen dan de benadeelde vermiste. Maar dat deed er ter zitting weinig toe. T, was bekend genoeg en de politie had al direct door, dat T. zich met beide gevallen had bemoeid. En de politie beschikt over een uitgebreid rapport van Interpol, dat een heel groot aantal vonnissen vermeldt in Trier, Diekirch en Luxemburg, het jachtterrein, dat T.'s voorkeur had. Uitspraak over veertien dagen. \m nm\ Rillerig? Onprettig v Pas dan op voor griep! Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPRO' bevut alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden." kctóiouuf- DEN HAAG Aan de huisartsen in ons land wordt het overgelaten om de eerste aanval van de A-griep af te slaan. Het directoraat-generaal voor de volksgezondheid heeft geadviseerd alvast te beginnen de kwetsbaarste mensen in te enten. Het vaccin is nog schaars. Verwacht wordt, dat de voor raad over een week is aangevuld. Tot'de kwetsbaarste mensen worden de zieken, vooral de hart- en longpatiën ten, gerekend. Voorts behoren tot deze groep ook wel bejaarden, en vrouwen, die in verwachting zijn. Gebleken is, dat vele bedrijfsgenees kundige diensten zich reeds van het vaccin hebben voorzien. Zij trachten -de gevolgen van een economische klap, die de bedrijven door de A-griep krijgen, zozveel inogelijk te beperken. Overigens is men bij het directoraat- generaal Voor de volksgezondheid niet ongerust, de A-griep heeft geen kwaad aardig karakter. De Hoge Raad heeft dinsdag het be roep in cassatie wi de 41-jange C. S. uit Wassenaar, directeur van een haven bedrijf te Rotterdam, verworpen. Dit is in overeenstemming met de conclusie van mr. Ch. M. J. A. Moons, advocaat- generaal bij de Hoge Raad, van. 12 januari. S. was in cassatie gegaan tegen het arqrest van 12 oktober van het gerechts hof te Amsterdam, waarbij hij werd veroordeeld tot twee maanden gevange nisstraf onvoorwaardelijk en een geld boete van 26.600 wegens belasting ontduiking. Op 5 mei van het vorige jaar vernie tigde de Hoge Raad een arrest van hei, gerechtshof in Den Haag, waarbij S, tot vier maanden gevangenisstraf voorwaar delijk en een geldboete van 26.600 was veroordeeld. Verder verwees het college de zaak naar het gerechtshof te Am- stcrdsni Ook de arresten, waarbij twee andere directeuren van hetzelfde havenbedrijf wegens belastingontduiking werden ver oordeeld, werden toen vernietigd met verwijzing van de zaak naar het gerechts hof in de hoofdstad. Ook deze directeu ren werden te Amsterdam veroordeeld- Een van deze twee ging niet In cassatie. De ander web maar hij trok het beroep in. cassatie later in. Uit de hieronder volgende staat blijkt welke bezuiningen B. en W. hebben, toegepast op het investeringsprogramma voor dit jaar (de bedragen x 1.000) Heidenveld. Voor de dochter van me vrouw De Wekker was het ook bijzonder treurig. Zij zou juist vandaag verhuizen naar een nieuw huis. De brandweer vermoedt dat de viam van de petroleumkachel door de stofzui ger is weggeblazen en olie die was gemorst (de kachels waren pas gevuld) Tn brand heeft gezet. De schade is ongeveer 60.000. De winkel op de begane grond kreeg ernstige waterscha de. De brandweer bluste het vuur met twee hoge en een lagedruk straal. Uit gerukt waren de G 2, de L 2 en de A 12 en de eenheden 222 en 221. Onderbrand meester G. Bron had eerst de leiding maar gaf die later over aan adjunct- hoofdbrandmeester F. Th. H, Klouwens. DEN HAAG Het boek „Liesfccth en de wereld van Bob en Daphne" gaat net over de schreef van het aan stotelijke van de eerbaarheid. Dit is de conclusie van de procureur-gene raal bij de Hoge Raad, mr. G. E. Lan- gemeijer. Hij vroeg verwerping van het beroep in cassatie van J. van K. in Den Haag, de uitgever-schrijver van het boek. Het bezwaar van de procureur- generaal is niet, dat het boek onwer kelijke voorstellingen zou oproepen. Maar bet plaatst de werkelijkheid in een gevoelsbeliehting, die de gevaren ervan niet minder verergert dan over dreven preutsheid het op andere wijze doet. De heldin in hef boek is een extreem geval. Als het doel van de schrijver, aldus mr. Langemeijer, Is geweest jonge mensen hun overmatige ongezonde schuldgevoelens of remmen op sexueel gebied te helpen overwin nen, dan schiet h|j over dit doel heen en moedigt in feite slechts aan tot bet tegendeel. Het boek zou hierdoor de rijpe lezer aanstoot geven. Mr. Langemeijer wees er op, dat in tegenstelling tot „pomigrafie" „aan stotelijk voor de eerbaarheid" een wetteUjk begrip is. Hij legde er de nadruk op, dat het niet aangaat, vooruitlopend op een veronderstelde ontwikkeling, aanstote lijkheid voor de eerbaarheid uitgeslo ten te achten, waar die binnen, de betrokken cultuurkring wordt beleefd. was G.E.B. 61.794 EJ8.T15.775 D.W.L6.726 R.O.T.E.B6.699 Havenbedrijf 5.881 Ziekenhuizen 4.998 Gemeentewerken 94.020 Volkshuisvesting 3.102 Grondbedrijf 28.680 Bijzonder onderwijs 5.549 Openbaar onderwijs 23.657 Sport en Recreatie 5.357 Kunstzaken 11.102 Woningstichting 3.409 Overige bedrijven, diensten enz,4.646 Gróte objecten: Europoort 64.935 idem Grondbedrijf 6.573 Eemhaven 42.450 Berenplaat 43.109 Metro' 62.002 Totaal: 500.455 wordt verhoging verlaging)—) 68.774 8.600 4.781 5.894 2.821 5.153 75.594 2.327 39.310 4.882 16.283 4.038 8.052 1.702 4.596 49.970 15.625 36.050 33.200 39.249 4- 6.980 7.115 1.945 1.605 3.060 155 18.426 775 10.630 667 7.374 1.319 3.050 1.707 50 14.965 9,052 6.400 9.900 22.753 0 In Turkije is een tiental mensen als gevolg van de felle koude overleden. Er zijn temperaturen vaa 21 graden onder het vriespunt gemeten, voorts zijn omstreeks vijftig schapen, aan rondzwervende wolven ten prooi ge vallen. Aan de kust van de Middellandse Zee was de temperatuur maandag daarentegen 27 graden Celsius. 426.101 —101.111 26.817 Totale verlaging: 74.294 En de burgemeester namsherry ROTTERDAM Burgemeester mr. G. E. van Walsum prefereerde maandagavond een glaasje sherry boven jus d'orange of een andere vruchtendrank. En daar was men, na de vorige wijkraadsvergadering, toen werd gesproken of de burgemeester alcoholhoudende dranken of aleohalvrije dranken moesten worden voorgezet, bij zonder benieuwd naar in Overschie. Het werd dus sherry. Het was gisteren de eerste avond van het burgemeesterlijk afscheid van de wijkraden. Schiebroek-Hille- gersberg moest het spit afbijten ge volgd door Overschie. Stond het af scheid in Hillegersberg in het teken van het gesproken woord, in Over schie werd gebruik gemaakt van ge luid: welluidend van orkest, koor en sopraan en onwelluidend van een groot aantal loeiende bromfietsmo toren. Wijkraadsvoorzitter U, Tukker Schie- broek—Hillegersberg) liet het afscheidne- men over aan de heer J. W. de Boer die een uitgebreid stuk proza voorlas waar- (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Van de kustvaarder Mauritssingel van P. A. van Es en Co., Rotterdam, ontbreekt nog elk spoor. Bij de directie wordt de hoop steeds minder dat het schip in een van de grillige inhammen van de Franse kust beschutting heeft gezocht voor het zware noodweer, dat vorige week op dat deei van de oceaan heerste. Men is meer en meer geneigd aan te nemen, dat het schip met zijn tienkoppige bemanning is vergaan. Vanmorgen heeft het hoofdkantoor van de maatschappij kontakt opgenomen met het hoofdkwartier van de Franse marine te Parijs om te weten of de vlieg, tuigen al dam niet het zoeken hebben gestaakt. Antwoord op die vraag was in het"middaguur nog niet binnen, Vreemd is het echter, dat alle schepen, die langs de Westeuropese kust naar de Mauritssingel hebben uitgezien, geen voorwerp van de kustvaarder, zelfs geen wrakhout hebben aangetroffen. Zal de zee ook ten aanzien van dit schip alt yd haar geheim bewaren? in hij twaalf jaar wijkraadsgeschiedenis behandelde en trachtte het karakter van de wijk uiteen te zetten. Mejuffrouw Miek van Schijndel gaf tenslotte de fraai gecalligrafeerde tekst aan het echtpaar van Walsum. De heer Tukker wees er nog op dat de wijkraden onder het bewind van de heer Van Walsum meer te zeggen heb ben gekregen. Er zijn nog wensen, zei hij, voordat hij aan de heer Van Wal sum de verzilverde wijkraadspennmg overhandigde. Mevrouw Van Walsum kreeg eigengemaakte werkstukjes van leerlingen van de Adnaanstichting. Zij werden aangeboden door de zeven tienjarige Mary Bakker. De burgemeester trok een vergelijking tussen de wijkraden bij zijn benoeming en nu. Tegen Sehiebroek zei de heer Van Walsum: Er is nog geen oplossing van het Gekro-probleem. Wij hebben er wel de grondslagen voor gelegd. Als we maar meer geld krijgen {We kunnen wel maar we rooien niet) En als de oplossing er niet komt kunt u er mij niet over aanspreken, dat is voor mijn opvolger. Onder grote hilariteit vertelde de burgemeester dat hij steeds meer dingen hoort die hij vroeger zou hebben gezegd, maar die hij zich niet meer kan herinneren. Maar het moet wel allemaal erg grappig zijn geweest, zo te horen, merkte hij op. Vanaf het Kleinpolderpïein was de auto van de burgemeester geescorteerd door een grote groep „bromnozems" die een enorm lawaai produceerden. Voor de ingang van het voormalige rasphuis vormde de jeugdbrandweer met fakkels een erehaag. Na een korte begroeting door de wijkraadsvoorzitster, mejuffrouw S M. Krijgsman speelde het kamermu- ziekge'olschau Intertexta een werk van G. Ph, Telemann. Proostburgemeester, schijnt mejuffrouw S. M. Krijgsman, voorzitster van de wijkraad voor Overschie te zeggen tegen mr. C. E. van Walsum. Zij heeft vruchtensap in het glas, de bur gemeester sherry. Én daar was men in Overschie wel benieuwd naar. Na de pauze waarin sherry en vruch- tendranken werden rondgedeeld merkte mejuffrouw Krijgsman dat onder de heer Van Walsum de wijkraden aan zijden draden hebben gehangen. Hij kreeg een tegel van de wijkraad waarop alle handtekeningen van de le den. De heer Van Walsum vertelde dat het precies zeventien jaar geleden is dat hij door Overschie was gekomen en bij de Zweth moest wachten op het ere-escorte dat hem naar Delft zou brengen waar hij tot burgemeester was benoemd. Ook gaf hij toe dat hij eens had gesolliciteerd naar de vacante burgemees tersplaats in het toen zelfstandige Over schie. Zelfs heeft hij er met zijn vrouw gekeken naar de ambtswoning. „Ik ben het niet geworden, .ik was niet geschikt, 't Was dus wel een bijzondere sensatie dat ik het later toch werd omdat ik burgemeester van Rotterdam was geworden." Over de opmerking van mejuffrouw Krijgsman zei hij nog dat nooit het gemeentebestuur ontevreden was over de wijkraden, maar wel de wijkraden over het gemeentebestuur. Hij was dan ook van mening dat ook de wijkraden wel 65 jaar (en ouder) zouden kunnen worden. Ik vindt het een geze gende leeftijd. Als afstoting van dit afscheid speelde het orkest nog enkele werken van Joh. S. Bach en (met medewerking van de sopraan mevrouw C, van der Wel) van G. F. Handel en zong het oecumenisch koor Arti et Caritate een werk van W. A. Mozart en enkele verzen van gezang 280, ROTTERDAM Burge meester Van Walsum heeft maandag een wel bijzondere afscheidsgroet bij de post ge vonden. Hij ontving een fors uitgevoerde kaart met bloe men erop, waarvan in het midden een zilveren sleutel in relief was afgedrukt. Als onderschrift stond „Veel ge luk in uw nieuwe woning" vermeld. De afzender was „Inw. v. R(otterdam)". ,jDe burgemeester heeft gestolen Wij wisten dit reeds lang. Maar hij gaat rustig in Capelle wonen En komt niet in het „Gevang'' De „sterke arm" zal hem niet arresteren Geloof 't maar niet. Integendeel: Een onbeperkte vrijheid ligt in 't verschiet. De burgemeester heeft gestolen! Hoe kan 't bestaan Ja,., erger nog - zijn vrouw is medeplichtig daaraan Zij beiden toch hadden het hart gestolen Van heel ons volk. Nu hangt er boven onze dierb're Maasstad, een donkere wolk. Want, Burgemeester en Mevrouw van "Walsum, gaan aanstonds heen. En laten al die harteloze mensen, zomaar alléén. Daar zitten wij nu zonder Burgervader en staan helaas voor 't feit Waar vinden wij een nieuwe burgemeester, met zo'n perfect beleid? En - buiten onze handel en de scheepvaart, (Het hart van Rotterdam) Was 't - dat u ook van de gewoonste dingen volop notitie nam. Bij 't openen van scholen of van kerken, was u ook .steeds present. Terwijl V, op de jaardag van heel „oudjes", altijd aanwezig bent. Uw eenvoud en uw werk blijft men waarderen. Daar kunt u van opaan. En bij uw afscheid zal 't U duid'lijk worden; Men ziet U node gaan. Wij wensen U, mèt echtgenote, een welverdiende rust. Geniet de jaren die nu volgen, tesaam naar hartelust! God moge U beiden vergezelle Naar 't nieuwe huis, ginds in Capelle.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1