zoon W REDDEN BESTUURDER UIT WATER AGENDA Auto plotseling achteruit - kantelt haven in Ruzie over verkeersovertreding Geld gestolen uit spaarvarken 100ste C.J.P Sirene begon te loeien msii Nog geen opheffing JOYD-af deling Goede resultaten alle SVC-teams RET-lijn 56 nu op definitieve route Schiedammer overleed aan boord van schip qua-Fauna99 hield contactavönd Inenting tegen A-griep in Blij dorp Loos alarm voor Opstandingskerk irzuivef HOEDEN SCHIEDAM De vertegenwoor diger B. J. Stortenbeek, 55 jaar oud, uit Utrecht, die dinsdag middag op de Lange Haven ter hoogte van pand 43 aan de kant van de Haven links in zijn auto Vandaag WW» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De JO.V.D.-afdeling Vlaardingen-Schiedam hield dinsdag avond in het gebouw Irene onder leiding van de voorzitter, de heer Doorlag, een ledenvergadering. Het voornaamste punt van de agenda was een voorstel tot opheffing van de bestaande afdeling en de vorming van. een nieuwe afde'ing Rijnmond, te zamen met de afdeling Rotterdam. Hoewel de leden in. een behoorlijk percentage waren vertegenwoordigd -en blijk gaven dit agenda-punt goed te hebben voorbereid, waardoor alle voor- en nadelen behoorlijk gefundeerd aan de orde kwamen, bleek men nog niet onmiddellijk tot opheffing van de be staande afdeling te ktlnnen overgaan, (Van een medewerker) SCHIEDAM Alle teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben voor goede resultaten gezorgd. Dames 1 speelde in tegenstelling tot vorige week een prachtige wedstrijd tegen no. 2 van de ranglijst, CSVD uit Deift. De Schiedamse meisjes toondeD ditmaal wel degelijk over vechtlust en techniek te beschikken en behaalden na een hoogstaand en spannend volleybalge vecht een verdiend winstpunt. Setstan den: 16—14, 13—15, 6—15 en 15—6. Dames 3, wederom met vier invalsters, bevocht een 22 eindstand tegen het Rotterdamse Hou Stand 1. Dames 5 zegevierde met 35 over URL le Vlaardingen. Het eerste herenzestal kreeg stadgenoot Juliana 2 op bezoek. Hoewel niet in grootste vorm, bleken de SVC-heren toch superieur en wonnen gemakkelijk roet 3—0 (15—6,15—9 en 15—10). Heren 2 klopte AMVJ 2 met 33, zodaf wederom twee kostbare punten in de wacht gesleept werden. VLAARDINGEN Een wegomlegging in Vlaardingen-Noord heeft het de R.E.T. tot dusver onmogelijk gemaakt de autobussen op lijn 56 (Vlaardingen StationHolyziekenhuis) de route te laten volgen die destijds bij de herziening van het Vlaardingse üjnennet. was gepiand. Op donderdag 11 februari zal het er toch van komen. De tijdelijke route, die lijn 56 tot nu toe volgde, leidt via de Van Linden van den Heuvelisingel, de Sportlaan en de Burgemeester Verkadesingel naar het Holyziekenhuis. De nieuwe, definitieve route wordt als volgt; Van Linden, van den Heuvell- siugel. Lepelaarssingel, Dillenburgsingel, Willem de Zwijgerlaan (Holyziekenhuis). De verandering gaat in 's morgens vroeg bij het begin van de dienst. PERTH (Australië). De Nederlander Daniël Uytenbroek, die zondag op 75- jarige leeftijd aan boord van het passa giersschip Aurelia is overleden, is van daag op de begraafplaats van Fremantle bij 7 Perth 'ter aarde besteld. Mevrouw Uytenbroekheeft de begrafenis bijge woond en is daarna weer aan boord van de Aurelia gegaan om haar reis naar Nederland voort te zetten. (Het'echtpaar was op weg .van Sydney naar (Schiedam. Volgens de lijkschouwing was de ;oorzaak van het overlijden een hartverlamming. De begrafenis geschied de een half uur na de lijkschouwing, zodat mevrouw Uytenbroek op tijd weer aim boord zou kunnen gaan. te begrijpen is, omdat het hele reclamevak zich eigenlijk in 'n raad selachtige Angelsaksische symboliek hult. Maar nu -dragen alle heren weer hoeden, zonder pijp, en is het wachten waarschijnlijk op de zwarte (of 's zomers licht-grijze) Garibaldi, on eerbiedig wel eens het gepelde etije genoemd. Kleding is het manifesterende sociale i k van de mens, zegt de Leidse pro fessor in de sociale-psychologie, A. M. J. Chorus op plechtige toon en hij kan 't weten. ROTTERDAM Het bestuur van do Debatingclub „Rotterdam" is tegen woordig als volgt samengesteld: J. do Reus. voorzitter; A. J. A. van Dalen, tweede voorzitter: A. van den Berg. secretaris: C. König, penningmeester en J. H. van der Griendt. redacteur. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de contakfavond van de aquarium- en terrarium vereniging „Aqua-Fauna", die, zoals gewoonlijk, onder leiding stond van de voorzitter, de heer F. W. J. Scheffers, sprak maan dagavond in gebouw Irene de heer A, van den Nieuwenhuizen uit Heemstede aan de hand van honderd fraaie dia's over de kweek van tropische vissen, waarbij hij vele facetten van zijn onder werp op uitvoerige wijze toelichtte, zoals het gedrag van de vissen. Bet voedsel, de temperatuur van het water, etc. Onder de vissen, die de heer Van den Nieuwenhuizen behandelde, waren Zoet waternaalden, chocolade-kleurige Guara- mi, Galsbaars, Roodne'tszalm, Kogelvis sen, Labyrintvissen 'verse bodemleg- gers uit Zuid-,West- Centraal-Afrika. De heer Scheffers deeide mee, dat de huiskeuring, die momenteel in volle gang is, een bijzonder aardig verloop heeft. E heer Rose bezig met het maken van thermometers. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM De directie van diergaarde Blijdorp zal volgende week het personeel van de tuin in de gelegen heid stellen zich, op vrijwillige basis, te laten inenten tegen de A-griep. Deze maatregel is in de eerste plaats getroffen ten behoeve van het personeel zelf. Maar daarnaast ook om te voorkomen, dat vooral door A-griep aangetaste die renverzorgers de aan hun hoede toever trouwde dieren zouden besmetten. J~)E laatsten begonnen het eerst ermee en hielden het langst deze Engels aandoende mode volwat ook al weer (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de consumptietent van de firma Sterenburg aan de Koe markt hebben dinsdagnacht onbevoegden zich toegang verschaft door het open breken van een deur. Men ontvreemdde ongeveer 48 uit een groot spaarvarken. doch door deze manoeuvre kantel- Of het koelbloedigheid dan wel een .U."' verlammende apathie was, de man lllS'S bleef, nadat hij beide portierraam- ïWsys.* p_jes goed had^ dicht gemaakt, stil in dacht' zich geen ogenblik, deed zijn jasje uit, sprong te water, zwom fjM, ongeveer 15 meter naar de andere hv.ayf--'"'ff Jlp§ zijde van de haven en dook vervol- |g®! Ja» 4 gens onder water om de man uit de laan 25b. Met vereende krachten en na jf* auto openen en de man,met behulp van 1 Men bracht de man in de kantine van i de kantoorboekenfabriek Van 't Hof en bracht daarna de man ter observatie naar Honderden mensen hadden het onge- speeld. NMAAR DE AKTETAS VAN Di wone schouwspel met belangstelling ga- VERTEGENWOORDIGER, DIE UIT DE degesiagen. De auto kon al spoedig op de AUTO IN IfET WATER GEGLEDEN wallekant getakeld worden. De gehele WAS, WORDT HEDN T NOG GE- gebeurtenis had zich in korte tijd afge- DREGD. De 'heer Tettero was bij het (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het flatgebouw aan de Burgemeester Knappertlaan hoek Burgemeester Van Haarenlaan begon dinsdagmiddag om half een tot grote schrik der omwonenden de sirene te loeien. Men wist gelukkig spoedig het apparaat tot bedaren te brengen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien dinsdagmid dag rook opsteeg uit de Opstandingskerk aan de Burgemeester Honneriage Grethe- laan was spoedig de brandweer ter plaatse. Er bleek evenwel niets aan de hand te zijn. BURGERLIJKS STAND SCHIEDAM Geboren: Wllhelmina M dv N Pater'en C G M Valk: Frieda J dv H rid jen en F J "Wijntjes: Arthur G zv G B Eversen en M M Donkersloot; Johanna M A dr K C Brussaaj-d en M H Koremans. Overleden: P A Loolje S3 jr: H Venselaar «0 Jr.; K. Kulfl 77 Jr. Vrijdagmiddag óntving Mr. Van Walsum (natuurlijk als eerste) het plaatje „Rotterdam' met als hoogtepunt het af scheidsliedje „Zonder jou" ge zongen door Robert de Vries. Een spits plaatje met speelse, weemoedige en gewone lieve luisterliedjes over Rotterdam, Een kleine muzikale hulde van Rob de Vries, Steye van Bran denberg, Pieter Lutz, Ivonne van Eiburg, Ida Bons en Piet van der Meulen. Dit kostelijke grammofoon plaatje is door Dankers ge maakt als derde in zijn lus trumserie. Nergens anders verkrijgbaar - bij Dankers voor f. 2,95. (zou normaal f. 6,50 kosten). Kom het even halen, bij Dankers - Coolsingel. Chri Soc. Belangen: Alg. Fotokring Schiedam, contaktavond, 20. /i'.e Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.f na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (aar. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek; Gouki, Groenelaau 127, tel. 26280 35. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 2628035. luiken naar de drenkeling elf gulden kwijtgeraakt, terwijl zijn polshorloge enige schade had opgelopen. De heer Ris had zijn zegelring verlo ren. J~)E 23-jarige Schiedammer B. Tette- ro, een der mannen die een be stuurder van een auto uit het water van de Lange Haven haalde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1