STATION IN DRIE TIJDPERKEN Inbrekertjes hadden gereedschap Aanzienlijke eisen voor onhandige inbrekers JEUDIG DRIETAL GAF SERIE INBRAKEN TOE ROTTERDAM HBSS-hollebollegijs met nieuwe actie meubelen WW5 Ketelmaker reed fout en Maassluise kroop onder spoorbomen door... MNtHEES SOLA fNRUILACTIE Juwelier Jan de Bruijn Inspecteur M. Geeratz naar Naaldwijk N.V. Machinale Kuiperij A. de Neeff Onder invloed na botsing doorgereden Kris-kras door Sehleda in van toen en nu 1 Sleutels om stil binnen te komen..< Op een presenteerblaadje Val met brommer Bestuurster met auto in sloot Brand in fabriek Burgerlijke stand Scholen en keten waren doel Boete voor dronken motorrijder „WAAR VOOR UW GELD" Wagen over weg als projectiel EEN BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT Proeftijd en 90 boete Auto's botsten een gewonde decentralisatie DE rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 11 FEBRUARI .1965 JEUGDWERK DALEN (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM We beginnen ons nieuwe feuilleton met drie opnamen van het station. Wellicht herinnert u zich nog wel, dat we op 23 juni 1964 denkbeeldig uit de paardetram zijn gestapt. We kwamen toen van het Hoofd. Nu gaan we langs een andere weg terug. Deze drie prentbriefkaarten tonen een tijdsverloop van drie generaties, voorzover we ten minste op de poststempels mo gen afgaan. en morgen daf*nUfk* (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er is thans op het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat ingesloten ggji 13-jarige knaap die rnet zijn broertje van van elf en een vriendje van negen jaar een aan tal inbraken in scholen en keten blijkt te hebben gepleegd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De knapen die dezer dagen zijn aangehouden in de keldergalerij aan de Mgr. Nolenslaan -blijken speciaal ge reedschapsmateriaal bij hun veel vuldige bezoeken aan deze kelder- galerijen te hebben gestolen. Ze beschikken bovendien over sleu tels om ongehoord en ongezien deze kelder galerij én binnen te dringen, zodat waarschijnlijk de meeste bewoners ervan niet eens hebben gemerkt dat ze een bezoek van deze jeugdige inbrekers ont vingen. De Schiedamse politie achterhaalde bij deze knapen de navolgende voorwerpen een waterpas, een doosje boren, een hamer, een paar schaatsen, een sluitmachine, drie beitels en een dynamo. De laatste werd vermoedelijk ontvreemd van een fiets dat op het voetpad in de Mgr. Nolenslaan stond. De rechtmatige eigenaars kunnen deze voorwerpen afhalen zaterdag tussen 9 en 2 uur aan het hoofdbu reau van politie, Lange Nieuwstraat, afdeling recherche. De schade die twee kinderen van 5 en 6 jaar deze dag in de Van Mastenbroekschool in Nieuwland heb ben veroorzaakt, beliep niet minder dan duizend gulden, terwijl de schade die ze de personenauto toebrachten, driehonderd gulden bedroeg. Per 1 april benoemd (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM Per 1 april is de inspecteur van politie, de heer M, J. Geeratz, 45 jaar, benoemd tot inspecteur korpschef van de ge meente Naaldwijk in welke func tie hij de heer G. Aldershof op volgt. feroersvest 64-66 - Schiedam Postbus 8 te Maassluis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder de invloed van sterke drank had de 45- jarige Schiedamse ketelmaker J. G. J- van de S. zaterdag 23 mei 1964 op het kruispunt van de Lek straat-Nieuwe Maasstraat „Ik sla je op je bek" gezegd tegen de be stuurder van een busje, waar hij na een merkwaardige manoeuvre met zijn bromfiets tegenop was gereden. Dom Verzet NAARMATE een stad groeit, komt er meer behoefte aan decentralisatie merken dit op allerlei terrein. Op commericieel gebied groeit de wijk- gedachte en ontstaan er organisaties van winkeliers, die het begrip decen tralisatie met grote letters in hun vaan voeren. De hele grote steden hebben bovendien reeds hun wijkra den en wie weet, krijgt Schiedam ze ook in de naaste toekomst. x/OORAL de kerken gaan in stede- bouwkundige zin hun arbeid ge leidelijk decentraliseren. Kortom, we 2ten hier een gang van zakenwaarbij het maatschappelijk evenwicht, dat een op de spits gedreven centralisatie in de hedendaagse stedebouwkundige agglomeraties had verstoord, zich vanzelf weer herstelt. Het maatschappelijk werk in zijn ver Ier lei 'schakeringen heeft er even eens rekening mee te houden. We hebben thans het oog op het jeugd werk, meer speciaal op het clubhuis werk St. Joris Doelen, dat zich in de naaste toekomst, om te kunnen voort bestaan, moet decentraliseren. nAARBIJ komt nog, dat de St. Joris Doelen thans in een dode hoek ligt. De directeur, de heer C. Henrion Verpoorten, zegt hiervan onder meer: ,,Onze lokalen zijn berekend op onge veer 30 mensen, maar er komen er zel den meer dan tien. De verhuizing van de vast bezoekers die meestal uit het oude stadsgedeelte kwamen, naar de andere wijken maakt het noodzakelijk, dat ook het club- huiswerk gedecentraliseerd dient te worden. Gezien de sanering in de binnenstad en van enkele oude stads gedeelten, zal het totaal ingeschreven leden in 1965 dalen met ongeveer 30 tot 50 procent van het totaal aantal leden in het vorig jaar", aldus de prognose van de heer Henrion Ver poorten. De eerste kaart laat ons het station zien omstreeks de eeuwwisseling, het jaar 1900 dus. We bevirden ons dan midden in, wat men v el eens ge- aoemd heeft, het „me jie tijdperk" (18901914). Men was optimistisch ge stemd, want men had nog geen twee wereldoorlogen meegemaakt. Men wilde het leven eens echt gaan genieten. Geleidelijk kwam de sport in opkomst. Omstreeks 1910 werd fietsen de vrije tijdsbesteding der ge goede burgerij. Tevens verscheen de auto ten tonele en daarmee de autoraces. De gebroe ders Wright ondernamen in 1S03 hun eerst solovluchten over het Kanaal Toch beheerste de techniek nog niet dermate het leven als tegenwoordig. Men deed veel aan kunst en het maat schappelijke leven had nog een enigs zins romantische inslag. Het verlaten stationsemplacement symboliseert de rust in die dagen. De volgende kaart dateert van 1928 De mensheid heeft de Eerste Wereldoorlog achter de rug. Op de kaart zien we geen rails en geen paardetram meer, maar de eerste Schiedamse autobus van de Gebr. Willemse, die jpie; van het Station naar het Hoofd reed, maar naar het Rozenburgerplein. De treinen hadden allemaal nog stoomtraktie. De derde kaart toont het nieuwe, moderne station in haar volle glorie. Wij, die meer dan een kwart eeuw oud zijn, ondergingen het leed van de Tweede Wereldoorlog, die de samen leving onherkenbaar veranderde. De nieuwe bouwstijl demonstreert de geestelijke revolutie, die zich in alle levenskringen heden ten dage vol trekt. Voor het hoge stationsgebouw loopt de Horvathweg, die thans nog in aan bouw is, maar straks een doorgaande verbinding vanaf de Burg. van Haar- renlaan naar het westen van Rotter dam zal vormen. Men hoopt met de aanleg van deze weg het verkeer dwars door Schiedam in aanzienlijke mate te ontlasten. (Van onze rechtbankverslaggever) ROTTERDAM Twee vrienden, C van O., magazijnknecht te Schiedam, 29 jaar oud, en _G. P. M. de J., los- werkman te Schiedam, 28 jaar oud, waren samen in hun eigen stad het pad der misdaad opgegaan. Zij ston den dinsdagmiddag broederlijk ge tweeën voor de Rotterdamse recht bank, waar tegen Van O. een jaar en vijf maanden met aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd werd geëist en tegen De 3, een jaar en zes maanden, eveneens met aftrek. Die eis werd uitgesproken naar aanlei ding van een serie inbraken eind sep tember en begin oktober vorig jaar van een zo opvallende en van weinig vak werk getuigende samenhang, dat die zaak wel moést mislopen. De mannen vroegen er gewoon om. Het ging om vier inbraken, allemaal gepleegd door verbreken van een met draadglas gewapende glasruit, allemaal in eenzelfde complex tussen de Calandstraat en de 's-Gravelandseweg en allemaal vlak op elkaar. Na drie precies dezelfde „kraken" oordeelde de Schiedamse politie: „Laten we 's gaan kijken. Misschien zijn die lui zo gek om wéér op die plaats terug te komen. Het complex is nog lang niet leeg!" Welnu, de heren waren zo gek. De politie trof De J. gewapend met een bijl boven in een regenpijp. Van O. stond beneden op de uitkijk. Wat er toen gebeurde geleek op hetgeen in een stuiversverhaaltje gemeenlijk wordt be schreven. De J. vertelde het voor de rechtbank. „Me maat stong beneje en ik zat bove in de pijp. Nou, ik glee uit van de schrik en ik viel met me gezich door 'n ruit. Ik kwam pas bij me positieve in het ziekenhuis. Ik heb mazzel gehad, weet- u!" „Hoezoo?" vroeg de president, mr. A. R. Jolles. „Voor 't zelfde geld was ik immers me oog kwijt geweest!" De bijl was het inbrekerswerktuig. Over het algemeen ging men zó te werk: met de bijl werd het draadglas van een ruit vernield, een van beiden kroop door de opening of allebei en de deur werd aan de binnenkant opengemaakt. Met de buit, meestal geld, wandelden de twee „krakers" daarna de straat weer op- Die laatste keer waren er moeilijkhe den geweest De deur bleek niet open te kunnen, De J, die via de regenpijp naar bet raam was geklauterd, wilde dezelfde weg terug, om het op een andere manier nóg eens te proberen. Die weg terug leidde vla politie naar het ziekenhuis. Musis Sacrum: Schied. Gemeenschap, Toneelwedstrijd, 20. Wijkcentrum: Evangelisatie, bijeen komst, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. ia 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J, v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18,30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. x Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 2628035. Behalve.geld was er. ook gereedschap meegenomen. Zo vond de politie bij de' heren thuis drieschroevendraaiers, die wellicht gemakkelijk zouden kunnen zijn bij eventuele andere inbraken. „Ja, maar een daarvan is van ons eigen!" Van O. had na een jaar huwelijk vrouw en kind alleen gelaten. En toen had hij meteen zijn baan opgezegd. „Hoogst onfatsoenlijk", vond mr. Jol les. „Dan kunnen ze je bij een scheiding niet aanspreken bij gebrek aan inkom- De officier van justitie, mr. B. van der Meulen, wilde nog weten, waarom de twee vrienden, toen zij op een nacht driehonderd gulden hadden buitgemaakt, meteen de daaropvolgende nacht wéér er op uit gingen. „Als je toch net geld hebt gevangen, waarom ga je dan meteen weer inbreken, nog vóór je het op hebt?" „Ja, maar als je maar weinig hebt, moet je toch proberen, wat meer te krijgen!" was het logisch klinkende ant woord. Over veertien dagen uitspraak. SCHIEDAM Mej. C. van Hattum- Batenburg, 53 jaar, die woensdag om half elf 's avonds op de 's-Gravenlandseweg op haar bromfiets reeds, kwam door onbekende oorzaak te vallen waarbij zij bewusteloos raakte en ook enkele kleine verwondingen opliep. De GGD bracht haar naar het Gemeenteziekenhuis ter observatie. SCHIEDAM Mej. E. M. A„ 23 jaar, uit Delft die in baar personenauto om 23.15 uur woensdagavond op de Harre- weg te Kethel reed, schrok op een ge geven ogenblik omdat het lichtje van haar dashboard plotseling begon te gloeien. Ze reed juist in een kromme S-bocht en verloor de macht over haar stuur, zodat haar auto de linker berm van de weg opreed, aldaar kantelde én in de nabij gelegen sloot terecht kwam. De onfortuinlijke autobestuurster kwam er -gelukkig met de schrik en enkele schaafwonden aan haar rechter been af. SCHIEDAM Vanmorgen brak door onbekende oorzaak om omstreeks kwart voor elf brand uit in de fabriek van isolatiemateriaal van de N.V. L. Nieu- wenburg Zn. aan de Hagastraat 71. waar juist op deze ochtend op de eerste verdieping ongeveer 3000 kilo glaswol was opgeslagen. De brandweer die met een viertal wagens spoedig op het terrein van de brand aanwezig was. verleende assisten tie onder leiding van de commandant de heer D. de Jager. Ook ed commis saris van politie, de heer K. Rijpma, en de hoofdinspecteur van politie, de heer J. J. Knook, waren aanwezig. De brandweer kon de brand, waarbij zich nogal veel rookontwikkeling voor deed, spoedig meester worden. SCHIEDAM Geboren: Ilse A. C. d.v. G. N.M. Aalsma en L, M. Ruigrok Jolanda d.v. F. Damen en A. Voogdt; Jolanda d.v. A.S. van Oorschot en J. H. Haesakkers. Hen- drikus J. z.v. G. Fons en A, J. Klos, Mar- tlnus H. z.v. S. Timmermans en J, H. Wolt- Sp ring vloed. Overleden: A. Bouwhuis 52 jr. A. de Jong 64 jr. H. van Kaam. £1 jr. van der Have, 43 echtg.v. G. Leerdam. Het drietal heeft o.m. een bezoek ge bracht aan het St. Liduinalyceum op 23 januari en 31 januari, aan de Van Mastenbröekschool op 10 januari, aan de gereformeerde kleuterschool in de De Wildestraat op 15 december van het vorige jaar. Bovendien nog driemaal een bezoek aan een bouwkeet aan de Spieringshoek, op 1 december, 11 januari en 23 januari van dit jaar en ten slotte op 25 janua ri brachten deze knapen een bezoek aan een schaftkeet van de firma Oos- terwijk in de buurt van rijksweg 20 in Kethel. ZIE DE GROTE SOLA-ADVERTENTTE ELDERS IN DIT BLAD. Vlaardingers kunnen hiervoor gaan naar: VAN HOGENDORPLAAN 103 Bij de Sola-neongevélreclame. TELEFOON 3163 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Da Schiedamse sleep- kapitein, de heer J. V. (26) had kenne lijk te diep in het glaasje gekeken, toen hij vorig jaar op het Broersveld zijn motor wilde starten. De omstanders hadden nog gezegd: Doe het nu niet Maar de verdachte, overmoedig gewor den, had de raadgevingen in de wind geslagen en was toch gaan rijden, waar na hij prompt werd aangehouden. „Dit was een typisch 26 Vw'W", con stateerde de officier van justitie en hij verduidelijkte meteen: „Dat is iemand, die dronken is en toch achter het stuur zit". De eis luidde f 40 boete. „Hebt U nog iets te zeggen?", vroeg mr. Sipkes. Verdachte schudde het hoofd en hoor de zich conform de eis veroordelen tot een boe*e van 40. De heer Geeratz is 17 jaar aan het politiekorps te Schiedam verbonden geweest. In mei 1960 werd hij benoemd tot inspecteur in algemene dienst. Hij is o.a. voorzitter van de sport vereniging van de politie te Schiedam. Zijn nieuwe functie betékent een belangrijke promotie voor hem. De heer Geeratz heeft getoond niet alleen de nodige verstandelijke capa citeiten te bezitten, maar ook over êen groot doorzettingsvermogen te beschik ken. Hij heeft zich namelijk in de loo-p der jaren door. autodidactische studie van gewoon agent weten op te werken tot inspecteur in algemene dienst. De vertrekkende is een bekwaam en bescheiden politieman die men node ziet vertrekken. Hij wordt algemeen in het korpsgeëerd. SCHIEDAM "Wegens het rijden boven de toegestane maximum snelheid woensdag op de Burgemeester Knappert- laan gaf de Schiedamse politie aan negen automobilisten een proces-verbaaL (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder de naam „Waar voor uw geld" heeft „Hollebol- legijs" bij HBSS een wel heel bijzon dere actie ontketend. De HBSS-leden worden daarbij in de gelegenheid, gesteld om tot en met zaterdag 20 februari bij' één van de aangegeven adressen of telefoonnummers hun be stellingen te doen. Bestellingen van„„ patat (desnoods met mayonaise), war me worstjes, ballen gehakt, kroketten en slaatjes. Naast een bezorgloon van tien cent wordt de gewone winkelprijs berekend. Het is de bedoeling, dat men bestellingen doet voor zaterdag 27 februari, want op die dag zullen de patatzakjes, worstjes, behaktballen, kroketten of slaatjes tussen 17.00 en 23.00 uur bezorgd wórden al naar gelang men een tijd opgeeft. .Jïollebollegijs" zegt in het cluborgaan van woensdag, dat de huisvrouwen ook wel eens een vrije zaterdag willen hebben, waarop zij dus geen eten behoeven klaar te maken. „IJ vraagt zich misschien af hoe wij erbij komen deze actie te houden? Wel dat zit zo. De tegenwoordige vrije zaterdag werkt ook aanstekelijk op de vrouwen en speciaal de gehuwden onder ons. Zij willen ook wel eens een gemakkelij ke dag en hebben dan niet- veel zin om in de keuken te staan. Zodoende is in I exclusief dealer (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM XJ hebt met uw wagen een vreemde schuiver gemaakt. Als on bestuurbaar projectiel is uw auto over d-e weg gevlogen en dat kost u ƒ40 boete. Dit zei woensdagmorgen ter zitting van het Schiedamse kantongerecht de officier van justitie mr, G. G. van Abe len tegen de 52-jarige Schiedamse on derwijzeres, mej. M. J. van A., die het vorige jaar op het kruispunt Van 't Hoff- plein-Boerhavelaan op het door regen nat geworden wegdek was gaan slippen met haar auto, die tegen een bestelauto was gebotst. Het bleek, dat de automobiliste haar snelheid plotseling had vermeerderd, waardoor ze de macht over het stuur had verloren. Bent u eigenlijk wel be dreven in de rijkunst? wilde de kanton rechter weten. Hoe lang bent u in het bezit van uw rijbewijs? Het bleek, dat de onderwijzeres haar rijbewijs een jaar geleden had gehaald. Ik rijd vrijwel iedere dag, zei ze. De kantonrechter vond het een merk waardig geval. U bent op een. vreemde manier door de bocht gegaan, meende hij. Conform de eis werd de onderwijze res veroordeeld tot een boete van 40. veel gezinnen de gewoonte ontstaan de magen te vullen met een patatje e.d." "Wij willen het u nu eens gemakkelijk maken en al dit heerlijks thuis bezor gen tegen normale prijzen. En de winst? Ja natuurlijk voor het Bouw fonds." .Welnu, omdat de Winst naar hét bouwfonds gaat en waarvan zowel HBSS en ODI nog-dit Jaar van zullen profité ren, wanneer het clubgebouw op Harga fereed is, geven we graag de adressen oor, waar 'ook niet-HBSS-Ieden eventue le bestellingen mogen opgeven: A. C. P. v. d. Berg, Vlaardingerdijk 213a; B. Hoekstra, Bhoerhavelaan 16c, tel. 262818; N. 'Mulder, Nieuwe Haven 157b, teL 260358; E. Westerveld, Rozenburgerplein 4b; H. Breevoort Jr., Mesdaglaan 23b, tel. 260788; A W. den Hoed, v. Oldenbarae- veltstraat 45, teL 2S1865; J, de Hoop, Pieter de Hooghstraat 21b, tel 261708, J. v. d. Kraan, Ribeslaan 5, Kethel en I. Hoogendam, Mgr. Nolenslaan 650, teL 264228, "TIE Rotterdamse politie heeft bijzonder snel, een gestolen auto teruggevonden en de beide dieven gearresteerd. Het waren de 2I-jarige technische tekenaar W. S. en de twintigjarige student B. F. S., die in Rotterdam verblijven en de Duitse nationa liteit hebben. Beide dieven werden op de Stadhoudersweg in de auto gevonden. De wagen was kort tevoren op de Coolsingef gestolen. Bij de aanhouding van bet tweetal zag S. kans te ontvluchten. Hij holde weg in de richting van het Vroesenpark, zich niet storend aan de twee waarschuwings schoten, die agenten afvuurden. Via de meldkamer werden verscheidene politie wagens naar het park gedirigeerd, dat hier door hermetisch werd afgesloten. S. werd ten slotte gevonden bij de mytylschool aan de Gordclweg. H(j zat gehurkt achter een heg. Uit de garderobe van een café-restau rant aan de Coolsingel had bet tweetal de jas van de eigenaar van de auto weg gehaald. In een van de jaszakken zaten do autosleutels. TT KRIJGT een laatste kans van mij: zes maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk met twee jaar proeftijd." Aldus de politierechter tegen Soartje van Z. uit Rotterdam, 24 jaar oud, die „werkster" als beroep had opgegeven. Dat beroep had „van ailes" kunnen zijn, want Saartje is een vrije vogel. Zoals ds politierechter, mr. A. R. Jolles constateerde,' hield zij meer van plezier dan van werken. En het consultatiebureau had geschreven niets te gevoelen voor verplicht toezicht. "Want daarvan zou tóch niets terecht komen. Het reclasseringsrapport schetste haar als „onbeïnvloedbaar". Saartje zwierf door' België, Zuid-Limburg en door heel Neder land,; overal waSr plezier viel te belévehi Dot plezier werd gemeenlijk rijkelijk „be sproeid" en het was niet altijd even fretjes1. De verzorging van haar dochtertje lief Saartje aan anderen over. Begin deeembér was zjj in Rotterdam niet minder dan drie dagen achtereen aan de zwier geweest. Waar zij die dagen had geslapen, wist zij niet, misschien was er van slaap geen sprake. Dot was allemaal nog geen misdaad. Maar 'bet slot van dit langdurige feest was, dat Saartje een vriend van zijn geldbuidel ont lastte. En dat feit was de zoveelste diefstal of beroving, die op Saartjes strafblad zoo komen. De oflicier had zes maanden on voorwaardelijk met aftrek geëist. Wij vragen voor spoedige indiensttreding: (mannelijk of vrouwelijk) ter assistentie van de hoofdboekhoudster. Leef tijd: 21 tot 25 jaar. Vereist is MULO of 3-jarige HBS-diploma, alsmede kantoorervaring. Gewenst is het praktij' ''ploma boekhouden of studerende daarvoor. W;. bieden goede toekomstmogelijk heden aan een serieuze en energieke kracht. Sollicitaties (schriftelijk) te richten aan: Direktie Verdachte moest zich verantwoorden wegens een verkeersfout. Hij was plotse ling scherp naar links gezwenkt, waar door de bromfiets de auto raakte. Tijdens de zittiug van het Schiedamse kantongerecht deed Van de S. net alsof het niet zo erg zou geweest zijn, maar kantonrechter mr. O. W. Sipkes deed de zaak snel uit de doeken. „Je had enkele cognacjes op, hè?", aldus de kantonrechter. „Ik had thuis drank gedronken, maar dat was na de botsing", antwoordde verdachte. Dit bleek onjuist te ziin. Mr. Sipkes zei, dat Van de S. wel degelijk onder invloed was geweest, maar niet zodanig, dat hem iets ten laste kon worden gelegd. „De manier waarop u gereden hebt, daarvoor staat u terecht", weest", zo karakteriseerde de officier „Wat zegt u", interrumpeerde verdachte. „Ja", vervolgde hij, „zelf ben ik overeind gekomen". ,3ent u daarna niet doorgereden?" vroeg de officier van justitie, mr. G. G. Abelen. „Wat zegt u?", herhaalde de man. Het bleek, dat verdachte destijds had willen doorrijden. „Dat is erg dom van u hoor", zei mr. Sipkes op felle toon. „En u hebt iemand nog een klap gegeven ook. Dat is niet erg mooi", aldus de kanton rechter. „Het is een merkwaardige zaak ge- van justitie de handelwijze van Van de S. De eis luidde 75 boete. De verdachte begon te stotteren, zo was hij onder de indruk van het bedrag, dat hij binnenkort zou moeten betalen. „Ik rij nu al 14 jaar met een bromfiets en ik heb nog nooit een schrammetje gehad en nu krijg ik ineens 75 boete. Het is ontzettend. Het is veel te boog, je mag gerust mijn mening weten", zei de verdachte tegen de kantonrechter. Mr. Sipkes was onvermurwbaar en vonniste conform. „Ik zal 's avonds moeten overwerken", klaagde de ver dachte nog. „Ja. dat kun je doen, dan kan je geld verdienen. Dan is het hiermee afgelopen", aldus de kantonrechter. (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Het Is bijna onbegrij- pelijk dat er nog mensen zijn, die onder de spoorbomen doorkmipen, terwijl „de hellen rinkelden en de lichten knipperden", zoals woensdag op het kantongerecht de kantonrech ter het uitdrukte. „Waar haait u het lef vandaan om onder gesloten spoorwegbomen door te kruipen?", vroeg de officier van justitie, mr. G. G. Abelen, op felle toon aan de 28- jarige Maassluise mevrouw J. W.-L., die op 17 augustus 1964 bij het station van Maasluis 's avonds om kwart voor twaalf onder de spoorbomen doorkroop. De verdachte deed, alsof het allemaal zo"n vaart niet had gelopen, maar het proces-verbaail van de spoorwegbeamb te, die haar destijds trachtte aan te houden, sprak andere taal Deze man had de Maassluise staande gehouden. Ze verzette zich evenwel zo, hevig, dat hij er een gekneusde duim van overhield. Ze liep daarna hard weg. maar ze kon toch worden bekeurd. „Ach het was maar een paskwil", zo liet de verdachte zich vanmorgen over een en ander uit „Ik had iemand naar de trein gebracht en ik had haast om naar huis te gaan Ik kroop onder de bomen door en werd plotseling bij de kraag van mijn mantel gegrepen, die afscheurde. De knopen sprongen ook nog van mijn jas". „Dat kwam doordat u zich verzette", aldus de officier. „Maar ik heb getui. genverdedigde de Maassluise zich. „Die had u dan moeten meebren gen", meende kantonrechter mr- O. W. Sipkes. „Dat noem ik gewoon mishan. deling", zei mr. Abelen in zijn requisi- toor. „V hebt geslagen en die machinist heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen". Doelend op het lachende gezicht van de verdachte, zei de officier „U mag blij zijn, dat u niet voor de rechtbank staat. Ik zal u helpen om in de toekomst Iets dergelijks te voorkomen", voegde hij hier nog aan toe. Hij eiste een boete van ƒ90, waarvan ƒ40 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. „Hebt u het begrepen?", vroeg de kantonrechter. „Volkomen", was het koe. Ie antwoord. Mr. Sipkes vonniste con form. SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door J. v. T„ kwam woensdag om 13.15 uur op de kruising Nieuwe Damlaan—Burgemeester Honnerlage Grethelaan in botsing met een personen auto. bestuurd door de heer H. van D„ waarbij laatstgenoemde wagen omsloeg. De bestuurder ervan kreeg evenwel geen letsel. De bestuurder van de andere personenauto die de aanrijding veroor zaakte, werd door de G.G.D. met een hersenschudding en een snij wond naar. de Dr. Noletstichting gebracht Beid* wagens liepen schade op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1