Flatgebouw Waelestein krijgt eerste bewoners MAN DOODT VROUW IN VLAAG VAN WAANZIN Fraai Promenadeconcert met twee solisten Griep...? 133 Serie van zes inbraken op Groene Hilledijk In maart opening bejaardentehuis mm Vader en twee zoons in arrest BRHEn Namen voor oude en nieuwe straten Concentratie in kustvisserij wenselijk Krediets;arantie voor gedupeerden Arch mogelijk Op de vuist met RET-controleur Huwelijksmoeilijkheden leidden tot gruwelijke daad Dader meldt zich zelf bij politie Probleem op te verre afstand beschreven Nederland komt EEG-verpliehting niet na Kongolese bom op grenssteden in Oeganda Baas met eind hout afgetuigd na aanmerking Spits cabaret van Impuls EV A-ultimatum aan Engeland Wandelaars van pier gespoeld l« m 1 Kandidaatstelling en verkiezing raad van Rijnmond BUIT BIJNA DRIEHONDERD GULDEN pg ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 15 FEBRUARI 1965 mm?M SSÉp i: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Huwelijksmoeilijkheden hebben vanmorgen vroeg, om half vijf, geleid tot een wurgmoord. De 32-jarige chauffeur A. J., in idenst van G. S. W., heeft zijn 32-jarige echt genote Helena Jacoba J. van Hooff (pas 32 jaar geworden), door wurging om het leven gebracht. J., die zeer overspannen en op gewonden was, heeft zich gemeld bij de politiepost in Overschie. Mede schuldig Slaapzak v'(tef/ioóos o/d - 1 Inrichting Eerlijk? Kunstgreep (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Als wilde beesten hebben drie leden van een slecht bekend staand gezin de 41-jarige koopman A. J. Eijkels neergestoken en geslagen in zijn woning aan de Schans. Drie man nen zijn gearresteerd. Tiï;ï: -i.V BOTTERDAM B. en W. hebben een #anjal nieuwe straatnamen vastgesteld ea 'jovendien een aantal straatnamen gewij- ;igd. Zo ral het pad tussen de Asserweg en het Kastanjeplein Asserpad heten. In het Industriegebied ten noorden van de Adrianalaan komen de Zuringstraat, de i Dotterbloemstraat, de Nachtschadestraat, i de Dovenetelstraat en de Veldkersweg. De weg tussen de Kralingseweg en de 's-Gravenweg, aansluitend aan de Bos- 200®, zal Kralingse Zoom heten. Ten noorden van de Rijksakkerlaan - tussen Maasboulevard en Honingerdijk i komt de Oude Plantagedreef, terwijl de weg van de Maasboulevard tot de grens van de gemeente Capelle aan den IJssel I de Abram van Rijckevorselweg zal heten. Het Academieplein zal oostwaarts wor den uitgebreid. Tussen de 2e Eemhaven en de Prinses Beatrixhaven komt de Den Hamweg ten noorden van de Spakenburgweg. In Pemis komt de Sportveldenweg van de Pastoriedijk. naar het complex sport velden ten noorden van de Tuinla&n en de Tuinlaan wordt in zuidoostelijke richting verlengd. Tussen de Grindweg en het- complex „Duivestein" komt het Duivenpad. Het Voorhout wordt verlengd. Tussen de Cartesiusstraat en de Bierens de Haamveg komt aan weerszijden van de Suart Milstraat het Stuard Milpad. De straat onmiddellijk ten oosten van de Socratesweg en uitkomend op de Pla'ostraat in Lombardijen zal Knto- straat heien. De Cilinderstraat wordt in oostelijke richting verlengd. De straat tussen de Yeerlaan en de Rünhaven zz. heet Silostraat Het pad tussen de Berlagestraat en de Prins Alexanderlaan even bezuiden, de De Klerkstraat heet Berlagepad. De straat tussen Marconistraat en Gal- ranistraat zal Galvanidwarsstraat heten en de Blazoenstraat wordt verlengd tot aan de Putsebocht. Voorts zal het Abeelplein verdwijnen. Het noordelijke deel heet voortaan Kas tanjesingel, het oostelijke deel Berberis- weg, het zuidelijke deel Hazelaarweg en het westelijke deel Abeelweg. Ook Batterijpad en Cilinderstraat krij gen voor wat betreft de gedeelten even wijdig aan en ten oosten van de Dyna mostraat andere namen. Deze gedeelten worden Batterijstraat en Ds. Jan Scharp- straat De Rhododendronstraat heet voortaan Populterenlaan. GRONINGEN" Op een conferentie van de visserijbond in de volkshogeschool te Bakkeveen heeft ir. J. Th. Tienstra uit Den Haag. directeur van de afdeling visserij van het ministerie van lana- bouw en visserij, gisteren gepleit voor een kleiner aantal havens voor de kust visserij, omdat een deel van onze vis sershavens een duidelijke achteruitgang vertoont in aanvoer en omzet, Ir, Tien stra was van oordeel dat er nog teveel kleine havens zijn, ook in het noorden. Hij toonde een sterke voorkeur voor een verdergaande concentratie met name op de drie havens Den Helder. Harlingeri en Urk. Hij wilde in deze drie havens ook de mogelijkheid scheppen voor het diep vriezen van produkten om doordraaien te voorkomen. De heer Tienstra vertelde, dat de kans bestaat dat de vissers wettelijk verplicht zullen worden het nieuwe garnalennet te gaan gebruiken om andere vissoorten te sparen. Hij vroeg zich af of de kust visserij, die nu juist steeds zwaarder materieel gebruikt, zich zal moeten blij ven beperken tot Noordzee en Wadden zeekust of naar nieuwe mogelijkheden zal moeten gaan zoeken. DEN HAAG Staatssecretaris Bak ker van economische zaken is bereid te bevorderen, dat het algemeen waarborg fonds voor de middenstand een onder zoek instelt naar de mogelijkheid ot de door het faillissement van Arch NV ge dupeerde winkeliers met een garantiekre diet kunnen worden geholpen. De win keliers zullen hiervoor zelf een verzoek moeten indienen. Indien zich gevallen voordoen die niet voor een garantiekre diet in aanmerking komen, kunnen de betrokkenen een verzoek indienen om toepassing van de rijksgroepsregeling zelfstandigen. Zij kunnen zich hiervoor wenden tot de gemeentelijke sociale dienst. De staatssecretaris zegt dit in ant woord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid J. Beehorst (soc,). (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Morgenmiddag om twee uur zal de Stichting Gerefor meerde Bejaardentehuizen Linker Maasoever de eerste bewoners van het bejaardentehuis Waelestein aan de Schulpweg 50 verwelkomen. De verhuiswagens brengen nu reeds de inboedels van de zeventien bejaarden, die morgen hun intrek in het huis zullen nemen. Hierdoor zullen zij zich in de totaal nieuwe omgeving iets van hun eigen sfeer terugvinden, want de kinderen en naaste verwanten gaan de hen toegewezen kamers inrichten. Waelestein is een flat van tien bouwla gen. Het tehuis heeft twee benedenver diepingen: één onder tegen de dijk aan, de tweede op de dijk. Daarboven telt het gebouw acht verdiepingen, waarvan de hoogste is bestemd voor het personeel. Do zeven verdiepingen tussen benedn- verdieping en achtste etage bevatten de appartementen van de bewoners: op elke etage twee tweepersoonskamers en 22 éénpersoonsappartementen. Het gehele tehuis kan plaats bieden aan 189 bejaar den. De hoofdingang is via een brug van de Schulpweg te bereiken. Deze verleent toegang tot eèn ruime hal met daaraan hal een biljartzaal, een televisiekamer, grenzend de aula. Ook grenzen aan de ruimten voor directie en administratie, kamers voor gasten en een ziekenafdeling met doktersruimte, zusterpost en de nodige sanitaire voorzieningen. Kelders en keukens zijn ingebouwd in het talud van de dijk. Verder zijn in het complex twee liften aangebracht. Het gebouw rijst op tussen de hoge dijk en het meertje en biedt een schitterend uitzicht over de Zuiderpark' gordel met een aan de andere kant, naar het westen, een uitzicht tot Pernis. Eind maart zal wethouder mr. H. Bavinck het bejaardentehuis officieel in gebruik nemen. BOTTERDAM Honderd gulden boe te, subsidiair twintig dagen, voor hetgeen niet als mishandeling van een ambtenaar in functie was omschreven maar voor wat er toch heel dicht bij kwam, was vanmorgen het vonnis van de politierech ter tegen de 25-jarige timmerman L. H. K. uit Rotterdam. "Want K. had een RET-controleur een pak slaag gegeven. De aanleiding was een conflict tussen deze controleur en een passagier in een bus van lijn 36 over een kaartje en K. die daarmee niets uitstaan de had, bemoeide zich er mee. Hij werd hinderlijk, de controleur gaf de chauffeur opdracht de bus te stoppen en K. werd uit de bus gezet. Buiten de bus kwamen zijn nogal hardhandige knuisten er bij te pas. Mr. A. Heynsius, de politierechter, sprak bij deze zaak zijn waardering uit over het over het algemeen zo beheerste optreden van het RET-personeel. K. had de volgende dag deze contro leur zijn verontschuldigingen aangebe den. DEN HAAG De minister van bin nenlandse zaken, mr. E. H. Toxopeus, heeft bij besluit van 11 februari 1965 be paald,d at de kandidaatstelling voor de eerste verkiezing van de leden van de Raad van Rijnmond zal geschieden op dinsdag 20 april 1965. De stemming voor de eerste verkie zing van de leden van de raad zal wor den gehouden op woensdag 2 juni 1965. Na een voorlopig verhoor is hij naar het bureau Oostervantsiraat overgebracht. Het echtpaar, dat on geveer elf jaar was getrouwd, had geen kinderen. Het woonde vijf jaar op de derde verdieping van een flat aan de Aalkeetstraat in Overschie. Aan de doodslag was eerder op de dag een flinke rune voorafgegaan. De man was om kwart voor tien zondag avond in het politiebureau geweest. Hij had er een erg wild verhaal opgehangen en vrij opgewonden gedaan. Hij sprak over huwelijksmoeilijkheden en zo. Hij is ongeveer drie kwartier bij de politie ^CW66St, Een brigadier heeft hem gekalmeerd én met een politiewagen om half elf naar „Incident in Vichy" een bleke Miller-oratie ROTTERDAM Het programma van het Promenadeconeert, dat zater dagavond zoals gewoonlijk door het Rotterdams Phi (harmonisch Orkest onder leiding van Edoard Flipse in de Rivièra-hal werd gegeven, leek hijzonder veel op dat van een „ge woon" concert. Men had de dirigent, toen hij dit programma had samenge steld, voorspeld, dat het waarschijn lijk minder aantrekkelijk zon zijn. Gelukkig bleek dit niet het geval te zijn, want de ruimte was weer uitste kend bezet met aandachtig luisterend publiek op een groepje onrustigen Tn de ins aan de westzijden na. Een buitengewone attractie was wel het feit, dat er twee solisten optra den: de bekende vioiist Theo Olof en Michel Roche, solo-cellist van het orkest, die zijn ziek geworden collega Samuel Brill verving. Dirigent Flipse leidde de uit te voeren werken weer op de hem eigen voortreffelijke wijze in. Nadat het concert was geopend met een uiterst levendig gespeelde Ouverture „Cyrano de Bergerac" van onze landgenoot dr. Joban Wagenaar, was Michel Roche de gewaardeerde solist in het gevoeli ge „Kol Nidrei" voor cello en orkest van Max Bruch. De goede instrumen tale eigenschappen van de cellist kwamen duidelijk tot uiting in zijn spel. De tweede solist van de avond, Theo Olof, liet zich hierna horen in een fijnzinnige, zuiver op de muziek ingestelde weergave van het door Johann Sebastian Bach in 1720 ge componeerde vioolconcert in E-groot, in goed samengaan met het subtiel reagerende orkest onder Flipse. Op vallend was de aandacht waarmee geluisterd werd tijdens dit werk: men kon een speld horen vallen. Het programmagedeelte na de pau ze was geheel gewijd aan de Franse toonkunst. Debussy's geniale partituur „Prélude a. l'après-midi d'un faune" werd meesterlijk van sfeer vertolkt ter inleiding van het tweede solisti sche optreden van Theo Olof. Deze maakte diepe indruk met zijn her schepping van de razend moeilijke „Tzigane" van Maurice Ravel, ander maal goed gesecundeerd door het orkest. Het concert werd besloten met een BRUSSEL De Nederlandse regering heeft van de Europese Commissie te horen gekregen, d3t zij door het handha ven van een aantal heffingen bij de uitvoer de EEG-verplichtingen met na komt. De commissie noemt tien gevallen, waarin deze heffingen of in strijd zijn met het verdrag van de EEG of met de bepalingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Zes. Genoemd worden de exportheffingen in het handelsverkeer tussen de EEG- landen onderling op moutwijn, niet-veu- plichtige groenten, landbouwzaden, ge smolten dierlijke vetten, bepaalde eipro- dukten en aardappelen. De commissie bouwzaden, vee en vlees, veevoederpro- dukten en aardappelen. De commissie meent, dat al deze heffingen dienen te worden beschouwd als uitvoerrechten en moeten verdwijnen. Op het ministerie van landbouw en visserij bestudeert men op het ogenblik de mededelingen van de Europese Commissie. uitvoering van de bekende Espann- rapsodie van Emanuel Chabrier. Het publiek, dat de gehele avond enthou siast reageerde, kreeg tenslotte nog een extra nummer: de bekende „Pomp and circumstance-mars" van sir Edward Elgar. Het programma van het eerstvol gende Promenadeconcert, zaterdag 13 maart a.s., onder leiding van Franz- Paul Decker en met medewerking van de sopraan Tlka Machado, vermeldt werken van Rossini, Ponchielli, Villa- Lobos en Tschaikowsky. P. Veenstra KAMPALA (OEGANDA) De re gering van Oeganda heeft zaterdag avond officieel bekendgemaakt, dat Kongolese vliegtuigen de twee grens plaatsen Paidha en Goli in het district Nijl-west hebben gebombardeerd. Een Oegandese soldaat werd hierbij ge wond, Het communiqué zegt dat ge protesteerd is hij Kongolese, Belgi sche en Amerikaanse autoriteiten. Volgens de premier van Oeganda, Obote, zouden er op genoemde plaat sen twaalf hommen zijn afgeworpen. Oeganda Iaat etch niet door deze incidenten „intimideren", aldus Obote, die ervan overtuigd is dat Amerika in dit incident betrokken is. De premier verklaarde dat de vliegtuigen die de bommen hadden afgeworpen van Amerikaanse makelijk waren. De VS hebben deze beschuldiging echter naast zich neergelegd en verklaard dat zij geen gevechtsvliegtuigen in Kongo hebben. Ia Oeganda heerst nu een gespan nen sfeer. Alle reservisten zijn opge roepen zich onmiddellijk op het leger hoofdkwartier in Kampala te melden. Verwacht wordt dat de Oegandese regering haar grens met Kongo gaat versterken. ROTTERDAM Bewondering heb ben wij voor Coen Flink, die zater dagavond kundig heeft gedemon streerd, dat het hem in nauwelijks een week is gelukt een grote rol technisch onder de knie te krijgen en dat hij ook de figuur van een gepas sioneerd analyserende en orerende Joodse arts heeft weten waar te maken. Hij leverde die prestatie in de plaats van de tijdens de repetities ziek geworden Robert de Vries. Deze zou omdat hij, zoals bekend, de oorlogstijd actief heeft beleefd wellicht tot een andere creatie zijn gekomen van uit eigen ervaring, maar het lag geenszins aan Coen Flinks vertolking, dat „Incident in Vichy" niet die beklemming heeft teweegge bracht, die wij van vakman-toneel schrijver Arthur Miller hadden ver wacht. Millers jongste stuk kwam eind vorig jaar te New York in première en het werd inmiddels ook in Moskou vertoond. „Incident in Vichy" voert naar het onbezette deel van Frankrijk in 1942, toen daar openlijk nog weinig werd gemerkt van Jodenvervolging. Tien mannen zijn op straat aangehou den en naar een hulppolitiepost gebracht Zeven van hen zijn Jood. Slechts een enkeling voorvoelt de dreiging van een verschrikkelijk lot in een Duits vernie tigingskamp, waarvan zij vaag iets heb ben gehoord. Andere rasgenoten geloven daar niet in of pogen zich met drogrede nen staande te houden. Toch moet de angst ten slotte allen te pakken krijgen, murw gemaakt als zij zijn door hun zenuwslopende gesprekken, de martelende onzekerheid en door het niet meer terugkeren van de een na de ander uit de verhoorkamer. Twee man nen wachten nog op wat komen zal: de Joodse arts Leduc, die als officier tegen de Duitsers gevochten heeft en de Oostenrijkse prins von Berg, voor wie de Nazi-vulgariteiten zozeer indruisten tegen diens aristocratische levensstijl, dat hij zijn land verliet. Het was Millers bedoeling niet, de ellende van ten dode gedoemde Joden met dramatische handeling visueel te maken. Als Amerikaan, die de onvoor stelbare tragedie in bezet gebied niet aan den lijve heeft ondervonden, zou hij dit trouwens niet hebben gekund. Zijn opzet was, evenals in „Alter the fall", zijn publiek te doen nadenken over eigen verantwoordelijkheid voor het kwaad in de wereld. Daarop monden de gesprekken van de arrestanten uit als psychiater Leduc tegen de oude edelman zegt, dat Iedereen zijn „jood" heeft, een wezen ten koste van wie men eigen ideeën doordrijft of eigen bestaan prolon geert, De aristocraat bewijst het tegen deel door met zijn papieren Leduc de vrijheid te gunnen en zelf de dood in te huis gebracht. De vrouw verwelkomde haar man hartelijk en hij bedankte de politie voor de hulp. De politie neemt aan dat het echtpaar naar bed is gegaan. Toch zijn er weer moeilijkheden ontstaan. De vrouw heeft een kussen en een slaapzak gepakt en is in de woonkamer op een slaapbank gaan liggen. In de vroege morgen is de man naar die kamer gegaan. Zijn vrouw is wakker geschrokken. J. heeft daarop zijn vrouw bij de keel gegrepen en net zo lang vast gehouden tot de levensgeesten waren ge weken. De chauffeur is de straat opgerend. Mensen die hij onderweg tegenkwam, vertelde hij dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd. Niemand geloofde hem of schonk er verder aandacht aan. Met een vroege personeelsbus van de HET is hij naar het posthuis in Overschie gegaan waar hij aan de hoofdagent zijn daad bekende.- Hij was 20 overspannen, dat men met een definitief verhoor moest wachten tot hij wat was gekalmeerd. m s Rillerig? Onprettig? Pas dan op voor griep! ■y Neem direct 2 'ASPRO's. '•./,'ASPRO' bevat alles, om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. N keifroMS- cfi De man is vele keren in een inrichting verpleegd geweest. Vaak kwam hij slechts in de weekeinden thuis. Het laat ste jaar ging het kennelijk beter, want toen is hij bijna steeds thuis geweest, afgezien van de dagen dat hij ziek was. Het echtpaar stond heel goed bekend in de buurt. De vrouw, die voor halve dagen op een kantoor werkte (ze had pas haar type diploma gehaald) had zondagavond in de keuken de was nog gedaan. De chauffeur was niet eerder met de politie ia aan raking geweest. De ruzie tussen de twee was zeker niet luidruchtig. Bewoners van flats naast die van dit echtpaar hebben niets gehoord of gemerkt. Slechts een vrouw heeft iets gehoord. Maar zij dacht dat er een kind huilde. Zij heeft er geen aan dacht aan geschonken. Het onderzoek is nog in volle gang. Vanmiddag zoude anatoom-pathaloog dr. J. Zeldenrnst nit Den Haag sectie verrichten. Vanmorgen waren op de plaats van het misdrijf aanwezig de officier van justitie mr. J. M. van Leeuwen, commissaris W. J- v <1. Kroef en hoofdinspecteur H. Kuape. ROTTERDAM Zestig gulden boete subsidiair twaalf dagen na een eis van vijfenzeventig gulden subsidiair vijftien dagen was het vonnis, dat vanmorgen de politierechter toebedeelde aan de 34- jarige betonwerker C. J. L. uit Rotter dam. Dat zag er nogal mild uit. Want L. kwam nogal eens te laat op zijn werk. En toen zijn baas daar in september een aanmerking op maakte nam L. dat niet. Hij greep een eind hout en begon zijn baas te bewerken. Die kreeg een bebloed hoofd en geraakte buiten bewustzijn. Maar de mannen hadden elkander later maar een hand gegeven. L. werkt nog steeds bij dezelfde baas. ROTTERDAM De toneel- en caba retvereniging Impuls heeft zaterdag in zaal Oud-Mathemsse aan de Franselaan een vlot, doch vooral spits cabaretpro gramma gepresenteerd. Het publiek, dat in tegenstelling tot vorige keren van een ondere generatie was, reageerde spontaan bij de sketches, zoals de Koeverture (Over een koe) en His Masters Voice, waarbij de stem van De Gaulle te horen was. De aanwezigen waren gul met hun applaus, vooral voor Krijn de Lege en Tineke de Kieviet. Vrijdag 23 april geeft Impuls in Odeon een voorstelling van de thriller „Spel met het noodlot" van J. Williams. T/ADER en zoon Richard en, Coen Flink als oude aristocraat em Joodse arts in Arthur Millers in cident in Vichy", waarvan het Nieuw Rotterdams Toneel zater dag de Europese première heeft gegeven. Miller heeft gemeend dit alles op de toehoorder te kunnen overdragen met een in dialoogvorm gegoten oratie, waar bij de handeling tot het minimum is teruggedrongen. Op Amerikanen en an deren die vervan de Hitlerwaanzin hebben 'geleefd, zal het stuk waarschijn lijk wel diepe indruk maken. Echter, voor wie de laars In zijn nek heeft gevoeld, is dit „Incident" een te bleke probleemstelling, te weinig realiteit om hem te verontrusten zoals de rauwe werkelijkheid van destijds dat deed. STOCKHOLM Engelands zes bond genoten in de EVA de Europese vrijhandelsassociatie hebben de Britse regering de eis gesteld de importtoeslag van vijftien percent met minstens vijf percent te verlagen. In het ultimatum zouden de vertegen woordigers van de Scandinavische landen geëist hebben de op 23 februari in Genève te houden ministersconferentie van de EVA-landen uit te stellen als Engeland zich niet eerst bereid verklaart de invoertoeslag tot 10 percent te verla gen. In het programma zegt regisseur Jan Teulings, nimmer zo te zijn gegrepen door waarachtige eerlijkheid als hier bij Miller."Wij menen dat de schrijver eerlijker en vooral moediger zou zijn geweest, indien hij had durven snijden in de zweer van rassenwaan in eigen land: de blinde negerhaat, die thans actueler is en meer gewelddadig dan anti semitisme. Eerlijk gezegd, begrijpen wij niet dat hij een 20 vaag werkstuk uit handen heeft gegeven. Binnen het door Johan Greter ontwor pen' decor dat een sfeer van macaber- isolement opriep, wist de regisseur zijn spelers van het Nieuw Rotterdams To neel bekwaam te vormen tot voertuigen van Millers gedachten, evenwel zonder zodanig tragische mensen te worden dat zij konden ontroeren. Uitzondering was Eli Blom als een doodsbange kunstschil der; een Intense creatie. Indruk maakte ook de elektricien van Piet van der Meulen. Aan het slot paste Miller een kunst greep toe, zodat de dialoog tussen de edelman en de Joodse dokter nog een dramatische, werking kreeg, dank zij de indringende zegging van Richard en Coen Flink. Maar met dat al bleven de meeste personages spreekbuizen, die van Miller te veel literatuur en te weinig hartebloed hebben meegekregen om het onrustig makende element op de toe schouwer te kunnen overbrengen. Millers niet bekend zijn met de reali teit van '40-'45 bleek wel bijzonder scherp in de figuur van de Duitse majoor. Zelfs Hans Culeman, die een dergelijk type in de film „De Overval" suggestief gestalte gaf, wist er nu niet goed raad mee. Dat Vichy vermoedelijk een vlug vergeten incident in Millers oeuvre zal zijn. was zaterdag al te merken in de Rotterdamse Schouwburg, waar het premièrepubliek hoorbaar moei te had om de aandacht bij het stuk te houden. TON HYDRA Als wilden oom mishandeld De man leefde enige tijd geschei den van zijn vrouw. Deze had echter haar neef de 23-jarige koop man „Haring" B. bij haar in huis samen met haar achttienjarige dochter. Zaterdag kwam echter de echtgenoot thuis. Hij maakte er aanmerkingen op, dat de neef in huis was. Er ontstond ruzie. „Haring" B. greep zijn oom zo beet dat de dokter moest heipen haar vader te ontzetten. Hierbij werd de neef aan zijn oor gewond. Hij liet zich in een zieken huis verbinden en ging naar huis. Oom ging in de woonkamer op een luchtbed slapen. De jongen, die al geruime tijd niet thuis was geweest, vertelde wat er was gebeurd. Dit bracht de hele familie, de 48-jarige koopman S.H.B., de twintigja rige koopman F.S.B., broer „Haring" en moeder er toe midden in de nacht van de Eendrachtsstraat naar de Schans te gaan. Daar raroeide de mannen de deur. Ze renden de trap op en schopte ook boven do deur open. Oom was net opgestaan en kreeg van zijn zwager B. met een mes een steek in de rug. Het sclrijnt dat ook een van de zoons heeft gestoken. Moeder stak geen hand uit maar bleef op de achtergrond. In totaal kreeg de heer Eijkels drie of vier steken in de rug en borst. Het slachtoffer zakte hevig bloe dend op het luchtbed in elkaar. Beide neven gaven hun oom vervol gens nog enkele klappen met vazen op het hoofd. Het geheel had zich zeer snel afgespeeld. De hulsgenoten van het slachtoffer waren nog niet de kamer binnen, toen de familie B, AL WEER OP WEG WAS NAAR HUIS. Het gezin had het slachtoffer zonder meer achtergelaten en was naar huis en naar bed gegaan. D« heer Eijkels is ln het Dijkzigtzle- kenhuis opgenomen. Zij verwondingen zijn niet meer levensgevaarlijk. Do politie lichtte later de drie mannen B. van hun bedden. Zij zijn in het bureau Marconiplein opgesloten terzake van poging tot doodslag c.q. zware mishandeling. „Haring" B, Is een beruchte jongen, die vaker met de politie in aanraking is geweest. Enige tijd geleden wist hij in Gouda aan de politie te ontkomen door in de Gouwe te springen en naar de overkant te zwemmen. ROTTERDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Groene Hilladijk werkterrein geweest voor een serie van zes inbraken. In een manufacturenwinkel drong men binnen, nadat men een deur had vernield. Uit een kassa op de toon bank verdween 125 gulden. Bij een melkinrichting werd een ruit gebroken; de winkel- en kantoor ruimten waren doorzocht. Uit een kassa werd 75 gulden gestolen. Eveneens door het breken van een ruit kwam men binnen in een winkel van herenmode-artikelen. Uit de .ach ter de winkel gelegen kantoorruimte wordt een zakje met stuivers ter waarde van 25 gulden vermist. Doordat men de deur aan de achterzij de had vernield kwam men binnen in een winkel van fournituren. Uit een kassa w erd 61,50 gestolen. Uit een spaarbusje verdween drie gulden. Een slagerij kreeg eveneens bezoek, hier werd echter niets vermist. Bij een drogisterij heeft men getracht binnen te komen door het forceren van een deur. Men is echter niet in de winkel geweest. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft men zich toegang verschaft tot een depot van een zuivelhandel aan de Breeweg. Een bureau in het kantoor werd doorzocht en in de inhoud van de laden werd op de vloer verspreid. Er is niets vermist. Uit een etalage van een showroom aan de Zwaanshals verdwenen, ook ia de nacht van vrijdag op zaterdag, vier alarmpistolen, ter waarde van ongeveer 85 gulden. Men had zich toegang tot de zaak verschaft door verbreking van een ruit. Bij een cafetaria in de Polderstraat heeft men geprobeerd in. de nacht van vrijdag op zaterdag binnen te komen, door de toegangsdeur te forceren. Men is niet in de zaak geweest. In een tuinhuisje op het complex „De Boekenhove" aan de Slinge heeft men in dezelfde nacht geprobeerd in te dringen. Men kwam niet verder dan het afbreken van een deurknop. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND Tijdens de afaelonen weekeinddrukte heeft zich èen. ongeluk voorgedaan, dat goed is afgelo pen. De 57-jarige mevrouw M. v. d. Stelt- de Graaf van de Leidsestraat in Hillegom was met haar kleindochter, de zesjarige Marina Broos, die bij haar oma woont, gaan wandelen op de Noorderpier. Op een gegeven ogenblik werden de twee door een hoge golf overvallen en de Nieuwe Waterweg ingesleurd. Omstan ders konden het tweetal redden. Het Rode Kruis verschafte droge kleding. Oma en kleindochter zijn met familie naar huis gereden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1