Vinding van en ZonIF* ONDERLOSSERS MET DRAAIBARE BODEM R PENDRECHT TWEE DELEN NAAR EUROPA Al twee dagen staking bij Ver olme-Rozenb m g Pornografiehandel voor officier van justitie Conclusie in verwerping Zeventig gezinnen gas in moe iff TELEVISIE COUZY -JmèitÈtÈm itiS van Andel Exorbitante gasrekening voor huizen in Lage Land ISSti Spanjaarden van verbrand schip in Rotterdam J. B. Willemsen met pensioen Grammofoonplaat burgemeester opgenomen Steekvlam in gezicht: twee gewonden Rotterdammer verongelukt Jhr. De Casembroot ten grave gedragen Portugees wilde niet terug naar vaderland Aardgaskachels voor stadsgas """""Si STOOT BODEM Vogels fitten" op Ei van Columbus Ondernemingsraad vakbonden en directie in bespreking NW-secretaris bij ongeluk gewond FOTO'S, TIJDSCHRIFTEN EN BOEREN Arrest 16 maart de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 16 FEBRUARI 1965 T fMMSill w? j Alffêp"# 4r7 's - r Mfe? d- (Van een onzer redacteuren) OTTERDAM A. Vuyk Zonen's Scheepswervan N.V. te Capelle aan den IJssel heeft een onderlosser ontwikkeld, die sterk afwijkt van het conventionele type. Dit nieuwe vaartuig heeft nl. geen klep. Het bestaat in feite uit twee iangscheepse helften, die door middel van scharnieren met elkaar zijn verbonden. Het principe waarop de werking van de onder- losser berust is, dat de helften zich openen door het gewicht van de lading en zich sluiten door de druk van het water, zodra de lading is gestort. Onder de naam hydro-patentlosser is dit type vaartuig al zeer bekend geworden. Op tal van grote Westeuropese rivieren is het ingezet voor het verrichten van werkzaamheden. Zo zijn er hydro-patentlossers aan het werk in Limburg, op oe Oostzee, op de Moezel en op de Sambre. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Naar aanlei ding van ernstige moeilijkheden, die zich vandaag en gisteren voor deden op de Verolmewerf in Ro zenburg zijn er vanmorgen tien uur besprekingen begonnen tussen de werfdirectie, de ondernemings- Een verlovingsring met brillant... mpp I DE NIEUWSTE MODELLEN VAN ALLE BETERE MERK£N_VINDTU BIJ J te MIDDEULANDSTR.72 _/)EftT y.NESSTBAAT •vïi'. «?>tj >*9Ó»5»-f k '<.'"&S "V"*-; De hydro-patentonderlosser moet een nauwe sluis pas seren. Het vaartuig wordt ge demonteerd en beide heltten gaan een voor een door de sluis. 2 Als de sluis is verlaten, worden beide helften weer gemonteerd tot een schip. 3 Het schip op weg om lading te halen. i Een hydro-patentonderlosser op weg naar de plaats waar «|e lading moet worden gestort. In Limburg vervoeren ze mijn- steen, die moet dienen om in de rivier de gaten, ontstaan door het graven van grind, op te vul len. 5 Het vaartuig heeft zijn be- stemming bereikt. De hy- droiische cylinders laten beide helften om hun scharnieren (open draaien, zodat de lading kan wegvloeien. 6 De lading is gestort. Door de druk van het water wor den beide scheepshelften tegen elkaar geduwd en de hydro- lische cylinders zorgen er voor, dat zij onder het varen tegen elkaar geduwd blijven. t4 ROTTERDAM Maandagavond zijn met het Britse vrachtschip Royston Le- gra-.ge -*e dertien Spanjaarden, die de bemanning vormden var. het 650 ton metende Spaanse schip Moruera, dat zondag in de Golf van Biskaye in brand raakte, in Rotterdam aangekomen. De mannen zijn voorlopig onderge bracht in het zeemanshuis Stella Maris, waar zij van kleding en voedsel werden' voorzien. De rederij, de Cia Espagnola de Transportes Maritimas s.a. in Bilbao heeft een vertegenwoordiger naar Rot terdam gezonden. Hij zal beslissen wat er verder met de mannen, die een bang avontuur achter de rug hebben, zal gebeuren. De stoot tot het ontwikkelen van dit nieuwe type onderlosser werd enkele jaren geleden gegeven door een bedrijf, dat door zijn aard veel onderlossers heeft. Er werd geklaagd, dat het onder houd zo duur was. De heer P. Vuyk, directeur van Vuyk Zonen: „We hebben toen gezegd, dat we naar een oplossing zouden zoeken, en op onze werf zijn we gaan experimente ren. We wisten, dat er bezwaren waren tegen de klep in de bodem, omdat die kiep het nodig maakt, dat er toch zeker een anderhalve meter water onder het vaartuig staat. We zochten dus naar een constructie zonder klep. Hierdoor zou de onderlosser ook ia ondiep water kunnen varen. Zo zijn we gekomen tot een vaartuig, dat uit twee helften bestaat, die door scharnieren met elkaar zijn verbon den. Het moeilijkste daarbij was het bevestigingspunt te vinden". systeem een kraan gecpend. Zelfs het tempo van het storter kan daarmee worden geregeld. Voor een groot werk op de Sambre heeft Vuyk £c Zonen twee onderlossers gebouwd. De vaartuigen waren echter te breed om in hun geheel een sluis te passeren. Door de constructie echter kunnen de vaartuigen in twee Iang scheepse helften worden gedemonteerd, zodat het passeren van. de sluis nu geen moeilijkheden oplevert. Daarna worden deze Iangscheepse helften weer aan el kaar gemonteerd. Demonteren en monte ren vergen samen slechts een tijd van 2 hj uur. De hydro-patentonderlossers kunnen in alle afmetingen worden gebouwd: De inhoud van ae tot nu toe door Vuyk afgeleverde vaartuigen ligt tussen de "90 m3 en 400 m3. De bodem van het schip draait dus om twee scharnieren. Door hydrolische cv- llnders worden beide helften bij elkan der gehouden. Zodra de lading moet worden gestort, wordt in het hydrolische (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM De tanker Pen drecht van Phs. van Ommeren, Rot terdam, die op 21 januari op de Rio de la Plata, Argentinië, iets achter midscheeps plotseling ten dele door zakte, zal in twee gedeelten naar Europa worden gesleept en daar wor den gerepareerd. De directie heeft daartoe besloten op advies van des kundigen van de rederij, die ter plaatse een onderzoek naar de toe stand waarin het schip zich bevindt, hebben ingesteld. ROTTERDAM En dit is dan de nieuwe vogelkooien-standaard, waar van de heer J. Sanders, wonende Boezemstraat 85, zegt: „Het ei van Columbus". Daar bedoelt de heer Sanders de houten eivormige bal in het midden van de standaard mee. Dit „ei" heeft in totaal vier gaten. Drie gaten beneden om de poten in te schuiven en een gat aan de bovenkant voor de boog. Geen schroeven meer, gemakkelijk mee te nemen en de boog waarin de kooi moet hangen kan gedraaid worden. Op deze manier kan de standaard in elke hoek gezet morden. De heer Sanders heeft het niets op met de standaards, die momenteel op de markt zijn. Hij vindt dat maar ouderwetse gesloten cirkels, het leeft niet en er zit geen vaart in. Hij heeft ze lange tijd in zijn winkel verkocht. Omdat niemand met iets anders kwam heeft hij, nadat hij zijn zaak had verkocht, zelf de handen uit de mouwen gestoken. Het resultaat is een aantal modem uitgevoerde vogel kooien-standaards, leuk van lijn, en aangepast aan het interieur van deze tijd. De heer Sanders heeft patent aangevraagd en over enkele maanden, wanneer hij een voorraad heeft, gaat hij verkopen. Wie het sleepwerk zal verrichten is nog niet bekend. De onderhandelingen daarover zijn nog niet afgesloten. Even min wist men bij Van Ommeren van morgen te vertellen aan welke werf de reparatie zal worden opgedragen. Het kan een Nederlandse werf zijn, maar ook een buitenlandse. Zoals eerder gemeld, was de Per srecht, geladen met 10.000 ton schone oiie-produkten. op weg van Aruba naar enkele losplaatsen in de buurt van Buenos Aires toen het ongeluk gebeurde. Als gevolg van de modderige toestand van de Rio de la Plata stootte het schip enige malen tegen de grond, waarna het doorzakte. De gezagvoerder ging onmid dellijk in ondiep water voor anker. Om de schade te kunnen vaststellen moest het schip eerst worden gelost en ontgast. Van begin af aan stond vast, dat de reparatie niet in Zuid-Amerika kon worden verricht, omdat de werven daar niet voldoende zijn geoutilleerd. Maar het ging er om of de Pendrecht in geheel zou kunnen worden versleept, of dat zij moest worden „doorgeknipt" en dat de twee helften elk afzonderlijk naar Euro pa zouden worden gebracht. Tot dit laatste is da.t nu besloten. De Pendrecht werd gebouwd bij Wil- tcn-Fijenoord. Schiedam, en in 1953 in de vaart gebracht. ROTTERDAM De heer J. B. Wil lemsen, hoofdopzichter bij de afdeling Bouwkunde van Gemeeniewerken, zal vrijdag 26 februari de dienst met pen sioen verlaten. In verband hiermee zal er die dag 's middags om drie uur in de nieuwe kantine van het oude Stadstim- merhuis aan de Veemarkt 2 een af scheidsbijeenkomst worden gehouden. HOEK VAN HOLLAND In Hoek van Holland is de grammofoonplaat opgenomen die maandag 20 februari zat worden aangeboden aan de scheidende burgemeester, mr. G. E. van Walsum. Aan de ene zijde van de plaat zingen de gezamenlijke Hoekse koren het Ay-Ay lied, dat vorig jaar werd geïntroduceerd bij de tentoonstelling van die naam. De barmonievereniging „Rotterdam aan Zee" speelt aan de andere zijde van de plaat de mars „In rechte baan". UTRECHT De nieuwe secretaris van het N.V.V., de -heer B. van Loen, is vanmorgen gewond geraakt bij een ver keersongeluk op rijksweg 2 bij Utrecht. De heer Van Loen werd aan het hoofd gewond. Hij klaagde over pijn in de borst. De heer Van Loen reed in een perso nenauto in de richting van het verkeers plein Oudenrijn. Bij het inhalen van twee vrachtauto's week een van deze auto's plotseling naar linies uit, waarop de heer Van Loen gedwongen was ook naar links uit te halen. Dirt had tot gervolg dat hij in de berm belandde. Ee wagen schoot door de berm, sloeg vier keer over de kop op de andere rijbaan en raakte ver volgens weer in de berm. De wagen van de heer Van Loen werd totaal vernield. CLAUDIA Met 3 brillanten, 6 mm breed f 245.- herenring t 90.- Een Constant ring! c9 JUWELIER HOOGSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 BEUERLANDSELAAN 176 ROTTERDAM ROTTERDAM De eigenaar van een boekwinkel in Katendreeht, de 25-jarige 1 H C wordt vandaag voor de officier van justitie geleid. Rechercheurs van de zedenpolitie van het bureau Chariois hadden ta zijn winkel een grote hoe veelheid pornografie aangetroffen, die O. als verkoopwaar verhandelde De politie heeft de artikelen, waaronder foto's die O. zelf afdrukte en copieerde, tijdschriften en boeken met pornografische inhoud, inbeslaggenomcn. raad en bestuurders der plaatselij- j ke afdelingen van de drie erkende j vakbonden. Deze besprekingen. I hebben geduurd tot laat in de mid- dag. In afwachting van de uitslag I bleven de stakers de gehele dagj in de cantine bijeen. j De moeilijkheden begonnen gisteren, toen ongeveer vijftienhonderd leden van het technische personeel het werk neerlegden. De stakers drongen de kan-I toren binnen en dwongen ook het ad-I ministratieve personeel hon arbeid tel beëndigen. Vanmorgen staakte het technische j personeel door, het administratieve; werd ongemoeid gelaten en bleef wer ken. I Laat in de middag drongen gisteren de stakers zelfs de mechanische loonadminis- statie binnen om daar de machines step te zetten en het bedienend personeel tot staken te dwingen. De directie deelde ons mede dat men vanmorgen slechts met de grootste moeite deze mechanische admi nistratie weer op gang kon krijgen. De directie verwacht, dat het heel moeilijk zal zijn vrijdag de lonen behoorlijk bere kend uit te betalen, al hoopt zij vanzelf sprekend dat de door deze storing ver oorzaakte moeilijkheden bijtijds kunnen worden hersteld. Hoofdoorzaak van de moeilijkheden is de weigering van de directie de vier pro cent ondernemingsgewijze differentiatie i uit te betalen, maar de ontstemming werd vergroot nadat de directie, zonder mede-1 weten van de ondernemirtgsrajd via een circulaire het personeel deed weten dat, de winstuitkering van negen tot zeven' procent zal worden teruggebracht. Het technische personeel beschouwde dit als de druppel die de emmer deed overlopen. Het administratieve personeel van de metaalindustrie staat over het algemeen buiten de moeilijkheden. Dit personeel heeft immers eigen arbeidsvoorwaarden, geheel los staand van de voor het tech nisch personeel geldende overeenkomsten. 'F" 5 m&if. KMP- WtZ'ïiiytyiiï'.'.. X'/.. -Z 'K DEN HAAG Mr. P. sMacob. advo caat-generaal bij de Hoge Raad der Ne derlanden, heeft vanmorgen geconclu deerd tot verwerping van de beroepen in cassatie van de broers D. en A. van D. te Rotterdam. Beiden werden op 18 no vember door het Haagse gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens gezamenlijke po ging tot diefstal door middel van braak, gevolgd door geweld bij betrapping op heterdaad om de vlucht mogelijk te ma ken Het betrof hier de zo geruchtmakende Inbraak in de Blekershof te Rotterdam. Een politiepatrouille betrapte de twee, toen zij aan een slot morrelden. De agent B. Nijenhuis van deze patrouille moest zijn optreden bekopen met een schot door zijn keeL Zowel voorwat betreft D. van D. als voor wat betreft zijn broer A. van D. was er sprake van recidive. De Hoge Raad zal 16 maart arrest wij zen. (Van onze correspondent) SPIJKEN1SSE Maandagmiddag om streeks twaalf uur werden twee elektri ciens in dienst van de Aluchemie in het Botlekgebied in het gezicht getroffen door een steekvlam uit een schakelkast. Het waren de 20-jarige A. Hordijk uit Spijkenisse en de 28-jarige G. H. Pors uit Rotterdam, die met een derde man bezig waren met het monteren van een zeke ring in een schakelkast in een in aanbouw zijnd gebouw op het terrein van Aluchemie. Plotseling schoot een steekvlam uit de kast, die de arbeiders in het gezicht raakte. Met brandwonden werden beiden naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam vnerd. De derde man was zo overstuur dut hii zijn werk niet kon hervatten er naar huis terugkeerde. LEÏDSCHENDAM Op de rijksweg 4a Rotterdam-Amsterdam is de 52-jarige iso leerder-plaatwerker L. M. Smit uit Rot terdam vanmorgen om kwart over zeven bij een verkeersongeluk om het leven ge komen. Hij zat naast de chauffeur van een klein personenbusje, dat op de rij baan Rotterdam-Amsterdam ter hoogte van Leidschendam bij het inhalen van een bestelwagen slipte, kantelend door de middenberm schoot en op de andere weghelft tot stilstand kwam. De heer Smit werd uit de auto geslin gerd en was op slag dood. De bestuurder liep ernstige verwondingen op. Op de andere rijbaan was toen het on geluk gebeurde geen verkeer. (Van een onzer redacteuren) MIDDELBURG In de Ntenwe Kerk, slechts enkele tientallen meters van de plaats, waar hij de laatste zeventien jaar heeft gewoond en gewerkt, heeft Zeeland gisteren op indrukwekkende wijze voor goed afscheid genomen van zijn com missaris, jhr. mr. A. F. C. de Casem broot. Zoals bekend is vorige week woensdag jhr. De Casembroot In het stads- en academisch ziekenhuis te Utrecht overleden. Ds. W. Dijckmeester, thans predikant in algemene dienst van de hervormde kerk en voorheen te Middelburg leidde de rouwdienst'Hij had ais tekst gekozen Mattheus 5 vers 8 „Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien". In deze rouwdienst, die door honder den genodigden en andere belangstellen den werd bijgewoond, verzorgde ds.J. E. L. Brum meikamp, de vnjkpredikant van het echtpaar De Casembroot het liturgische gedeelte. Na afloop van deze stijlvolle dienst was er gelegenheid om in de wandelkerk een laatste groet aan de overleden com missaris te brengen. Bijna anderhalf uur trokken de vele honderden langs de baar, die met vele bloemen en kransJen was bedekt. De begrafenis op het kleine kerkhof van Gapinge droeg een volstrekt intiem karakter. Slechts in het bijzijn van enkele familieleden en vrienden is daar het stoffelijk omhulsel van jhr. De Casem broot ter ruste gelegd. SCHIPHOIi Tevergeefs is gister avond een poging gedaan om de man, die nu bijna drie jaar geleden de bemanning van een KLM-verkeers- vliegtnig met een alarmpistool intimi deerde, naar zijn vaderland Portugal te repatriëren. Het was de 33-jarige Edgar da Silva, voormalig bordenwasser bij c'e IKLM, die intussen voor zijn bcdrei- 1 ging in de lucht drie jaar gevangenis straf heeft ondergaan. Bij dit tweede I vertrek van Schiphol gedroeg hij zich al evenmin normaal. De man gedroeg zich zeer agressief en werd ten slotte I op last van de gezagvoerder, die het onverantwoord achtte de tierende en schreeuwende passagier mee te ne men, op het laatste moment uit het vliegtuig verwijderd. In een forse greep genomen door de steward en een marechaussee werd de Portugees de trap af en terug in de ambulance geduwd, waarin hij uit de Haarlemse strafgevangenis onder toe zicht van twee verplegers naar het vliegveld was gebracht. Hem waren, tevoren kalmerende middelen toege diend. De Portugees is teruggebracht naar de strafgevangenis in Haarlem. lueusiiuvcu, ue gctuccuc eu iici, niet snel maatregelen nemen en het fy^fnnl nvt ffOCfh 1 kt aardgas nog lang uit Rotterdam weg- VULUUL UILgtDoL'i 1/VrvV ROTTERDAM Het Lage Land wordt een heel duur land, als de woningstichting Patrimonium te Delfshaven, de gemeente en het GEB blijft. De (niet lage) huren zijn in november en december maanden met vijftig tot honderd procent gestegen. De oorzaak daarvan ligt in de exorbi tant hoge gasregkening, die de GEB de bewoners van zeventig eengezins huizen (woninwet) heeft gepresen teerd. Voor vele gezinnen is het niet moge lijk, of in ieder geval zeer moeilijk, de rekeningen van ruim honderd tot bijna vierhonderd gulden voor gas in novem ber. en december te betalen. Velen zitten in zak en as. Begrijpelijk, dat als men al 166,66 aan huur moet betalen er nog eens 70 tot 175 per maand alleen voor verwar ming bij komt. In deze, door Patrimonium's Woning stichting Delfshaven beheerde woningen zijn reeds bij de bouw aardgasinstallaties ingebouwd voor centrale verwarming, hoewel het aardgas, vooral in verband met de investeringsbeperking nog lange tijd op zich zal laten wachten. (Van een onzer verslaggevers) De installatie, geleverd door Niermeyer Ringverwarming N.V. te Leeuwarden, verwarmt alle (vijf of zes) kamers, keuken en douchecel en boyendien staat er een aardgashaard in de' woonkamer. De huurders, betalen hiervoor 19.50 per maand. De gehele installatie is gebouwd op aardgasverbruik. De fabriek gaf als ver bruik op, bij zeven maanden stoken, 1500 kubieke meter aardgas. De meeste bewo ners hebben inmiddels al geconstateerd dat het verbruik, ondanks de slappe winter, om het huis toch goed op temperatuur te houden, is gestegen tot duizend kubieke meter per maand. De prijzen voor aardgas en stadsgas zijn respectievelijk tien cent en 14.1 cent per kubieke meter,,..! Bij aardgasgebruik zouden de maande, lijkse stookkosten 17.25 per maand lijk is. Maar zolang de installatie op stadsgas moet blijven afgesteld is het gebruik, es de daarmee gepaard gaande kosten, zo boog dat het voor een normaal gezin niet te dragen is. Een der bewoners, de heer E, N. van Eerten, heeft een brief aan B. en W. opgesteld en die door andere bewoners laten tekenen. Hij houdt de brief nog even vast om de besprekingen, die Patrimonium met het GEB deze week zal hebben, af te wachten. Er z'jn al bewoners die van plan zijn zo gauw tnokelijk alt deze woningen te vertrekken. En of er huurders zullen zijn ta vinden voor de overige vierhonderd eengezinswoningen zal, zolang er geen aardgas is, een vraag blijven. In ieder geval een oplossing moet er in deze noodsituatie zo gauw mogelijk worden gevonden. bédragen. Een bedrag dat alleszins rede- overleden. ROTTERDAM De 32-jarige chauf feur A. J., die in de nacht van zondag op maandag zijn vrouw door wurging om het leven bracht, zal in de loop van vrijdag voor de officier van justitie, mr. J. M. van Leeuwen worden geleid. De sectie, die dr. J. Zeldenrust maandag middag uitvoerde, heeft bevestigd, d£)t de vrouw inderdaad aan de wurging is m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1